فهرست مطالب

 • Volume:9 Issue: 2, Summer and Autumn 2022
 • تاریخ انتشار: 1402/01/09
 • تعداد عناوین: 14
|
 • معصومه شقاقی*، سمانه رشت بری، لاله سلوکی، سمیه سلطانی، غلامرضا دهقان صفحات 1-9

  دانوفلوکساسین (DNF)، یک فلوروکینولون مصنوعی، به طور گسترده ای به عنوان یک عامل ضد باکتری در برابر طیف گسترده ای از عوامل بیماری زا استفاده می شود. در مطالعه حاضر، اثرات دانوفلوکساسین بر ساختار آلبومین سرم گاوی (BSA) با استفاده از تکنیک های طیف سنجی جذبی UV-Vis و فلویورسانس و روش های داکینگ مولکولی در دماهای مختلف مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده از مطالعات جذب UV-Vis نشان داد که ریزمحیط باقی مانده های فلوروفور پس از برهم کنش با دانوفلوکساسین تغییر قابل توجهی نمی کند. همچنین، مطالعات فلورومتری تشکیل کمپلکس BSA-DNF و خاموش شدن فلویورسانس آلبومین سرم گاوی را در حضور دانوفلوکساسین نشان داد. تعداد محل های اتصال و ثابت های اتصال به ترتیب 1~ و در مرتبه 103 محاسبه شد. با توجه به پارامترهای ترمودینامیکی، نیروهای واندروالسی و پیوند هیدروژنی نقش اصلی را در تشکیل کمپلکس BSA-DNF ایفا می کنند که یک فرآیند خود به خودی می باشد.. فاصله اتصال بین دانوفلوکساسین و آلبومین سرم گاوی با روش انتقال انرژی تشدید فورستر محاسبه شد. نتایج داکینگ مولکولی با داده های ترمودینامیکی و طیف سنجی مطابقت داشت و مکانیسم اتصال دانوفلوکساسین به آلبومین سرم گاوی را تایید کرد.

  کلیدواژگان: دانوفلوکساسین، آلبومین سرم گاوی، خاموش سازی فلوئورسانس، داکینگ مولکولی
 • رضا عابدی، ایوب پارچه باف جدید*، ژیلا آذری صفحات 10-18

  دراین مطالعه، یک روش جدید وکارآمد استخراج فازجامد، مبتنی براصلاح نانوذرات گاما آلومینای پوشش داده شده با سدیم دودسیل سولفات با لیگاند H2L به عنوان یک جاذب جدید برای جداسازی و اندازه گیری مقادیرکمی مس (II) توسط طیف سنجی جذب اتمی شعله ای توسعه داده شده است. یون های آنالیت به دلیل کمپلکس شدن با لیگاند به صورت کمی روی جاذب جذب و فرآیند جداسازی به وسیله پارامترهای موثر مانندpH، مقدار سدیم دودسیل سولفات، غلظت لیگاند، زمان تماس، نوع و حجم شوینده و سرعت همزدن مورد بررسی قرارگرفته اند. اثرات یون های مزاحم برروی روش استخراج نیز بررسی و بهینه شدند. تحت شرایط بهینه راندمان استخراج 98، 97 و 95.5 با انحراف معیار نسبی کمتر از5 درصد برای دریاچه شورابیل، آب جمع آوری شده پشت سد و رودخانه بالیقلوچای به دست آمد. قابل توجه است که این روش با موفقیت برای استخراج و اندازه گیری مس دربرخی از نمونه های واقعی استفاده شد.

  کلیدواژگان: جذب اتمی شعله ای، سدیم دودسیل سولفات، نانو ذرات گاما آلومینا
 • پروین پورحکاک، محمدعلی کریمی*، حسین توللی، پوران پورحکاک، محمد مظلوم اردکانی صفحات 19-27

  یک حسگر پتانسیومتری جدید بر اساس یک الکترود خمیر کربن (CPE) اصلاح شده β- سیکلودکسترین برای اندازه گیری داروی کاپتوپریل طراحی شده است. اثر سیکلودکسترین های مختلف (سیکلودکسترین های α، β و γ-) و درصد آنها، عامل چسبنده و افزودنی یونی بر پاسخ پتانسیل بررسی شده و الکترودی با بهترین پاسخ پتانسیل به دست آمد. محدوده غلظت خطی برای این الکترود 7- 10 × 7.0 - 1- 10 × 1.0 مولار با حد تشخیص پایین 7- 10 × 2.0 مولار بود. تاثیر pH و دما بر شیب نرنستی نیز بررسی شد و محدوده بهینه به دست آمد. گزینش پذیری captopril CPE به گونه های مزاحم شامل Li+، K+، Ni+، Mg2+، Ca2+، Co2+، Cr2+، Cr3+، Zn2+، Mn2+، Fe2+، F-، Cl-، SO42-، C2O42- PO43-، C2O42-، آسکوربیک اسید، اوریک اسید، گلوکز، D-فروکتوز و ساکارز با روش محلول جداگانه (SSM) و روش پتانسیل همسان (MPM) تعیین شد. در نهایت، الکترود پیشنهادی برای اندازه گیری کاپتوپریل در فرمولاسیون دارو، سرم خون و نمونه های ادرار مورد آزمایش قرار گرفت.

  کلیدواژگان: حسگر پتانسیومتری، کاپتوپریل، β-سیکلودکسترین، الکترود خمیر کربن اصلاح شده، الکترود انتخابگر یونی
 • پریسا جمالی پور، نسرین چوبکار، مریم ابریشمکار*، الهام پورنامداری صفحات 28-37
  در این مقاله، یک حسگر شیمیایی سولفید سرب سنتز شد که با نقاط کوانتومی ژلاتین برای فنی پیروکسی میت عامل دار شده است. اندازه گیری فنی پیروکسی میت با استفاده از غلظت (3-10×5/2 مولار)، سنسور نانوکامپوزیت نقطه کوانتومی سولفید سرب-ژلاتین، 6=pH  و زمان 40 ثانیه، طول موج 328 نانومتر انجام شد. در شرایط بهینه، محدوده خطی حد تشخیص (02/0 تا 0/20 میکروگرم در لیتر) به دست آمد. انحراف استاندارد (LOD) کمتر از (0/2 درصد)، و محدودیت های تشخیص روش (02/0 میکروگرم در لیتر) برای تعیین فنی پیروکسی میت، بدست آمد. نتایج مشاهده شده بازیابی مناسب و حد تشخیص بسیار پایین برای اندازه گیری فنی پیروکسی میت را تایید کرد. حسگر نانوکامپوزیت نقطه کوانتومی سولفید سرب-ژلاتین به عنوان حسگر عالی در کاربرد عملی فنی پیروکسی میت مربوط به مدیریت پسماند در نمونه های آب سطحی است.
  کلیدواژگان: فنی پیروکسی میت، حشره کش، فلوئورسانس، حسگر، اتصالات کوانتومی عرضی
 • شهریار پاشایی*، سمانه صفری، سلیمان حسین زاده صفحات 38-45
  در مطالعه حاضر، سنتز نانوذرات نقره و فعالیت ضد باکتریایی آن مورد بررسی قرار گرفت. نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره برگ چغندر به سرعت سنتز، و نانوذرات نقره در عرض 1 ساعت تشکیل شد. نتایج ثبت شده از طیف سنجی UV-Vis ، میکروسکوپ الکترون عبوری  (TEM) وپراش پرتو ایکس (XRD) خصوصیات نانو ذرات نقره را تعیین می کنند.  طیف سنجی UV-Vis پیک جذب نانو ذرات نقره را در محدوده 435  - 440 نانومتر نشان می دهد.از تجزیه و تحلیل میکروسکوپ الکترون  عبوری با وضوح بالا (HRTEM)  اندازه نانوذرات نقره را 35 تا 40 نانومتر اندازه گیری شد. علاوه بر این، فعالیت ضد باکتریایی نانو ذرات نقره  با افزایش غلظت نانو افزایش می یابد و اثر موثری داشت. غلظت 008/0 مولی نانوذرات نقره، فعالیت ضدباکتریایی بیشتری نسبت به سایر غلظت ها داشت. نتایج این پروتکل را به عنوان روش های فیزیکی/شیمیایی معمولی، ساده، سریع، یک مرحله ای و سازگار با محیط زیست و غیرسمی تایید نمود. سنتز نانوذرات به روش سنتز سبز، یک تحقیق جدید برای جستجوی روشی سازگار با محیط زیست و مواد سبز و برای کاربردهای بالقوه در زمینه های پزشکی و دارورسانی می باشد.
  کلیدواژگان: برگ چغندر قند، بیوسنتز، نانو ذرات نقره، فعالیت باکتریایی، کوئرستین
 • هاجر علیمراد* صفحات 46-50
  شاخص های توپولوژیک مقادیر ثابت مولکولی هستند که در شیمی نظری برای شناسایی طراحی ترکیبات شیمیایی مولکول ها با ویژگی های فیزیکی شیمیایی داده شده یا فعالیت های دارویی و بیولوژیکی معین استفاده می شوند. شاخص Szeged (Sz(G)) و Szeged (Sz*(G)) اصلاح شده در مولکول، برخی از خصوصیات فاصله را برای نمودارها مشخص می کند. در شیمی محاسباتی و نظریه گراف، Sz(G) و Sz* (G) برای تعیین ویژگی های ساختارهای مولکولی شیمیایی بیشتر کاربرد دارند و بنابراین به طور گسترده در کاربردهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند. در این مقاله، یک الگوریتم ساده برای ایجاد ماتریس فاصله ارایه شده است. این الگوریتم برای محاسبه Sz(G) و Sz* (G) استفاده خواهد شد.
  کلیدواژگان: ماتریس مجاورت، گراف همبند، ماتریس فاصله، شاخص Szeged اصلاح شده، شاخص Szeged
 • مایور ام. تکاده*، پلوی ام. پاتیل صفحات 51-57
  هدف از این مطالعه عبارت بود از ایجاد، بهینه سازی و اعتبارسنجی یک روش کروماتوگرافی لایه نازک با کارآیی بالا (HPTLC) برای تشخیص مولناپیراویل (MOL) و ناخالصی آن (IMP-MOL). تکنیک پیشنهادشده برای اندازه گیری گستره های غلظتی µg/band 0.6-0.1 و µg/band 0.6-0.02 برای MOL و ناخالصی اش با درصد بازیابی های به ترتیب 1.521±%99.92 و 2.296±%99.28 بکار رفت. این روش با جداسازی اجزا و پایانه ها و از طریق اندازه گیری دانسیتومتری پیک های جداشده در طول موج 276 نانومتر انجام گرفت. جداسازی بر روی پلیت های HPTLC از نوع سیلیکاژل F254 و با سیستم توسعه یافته شامل آب، متانل، n-بوتانل و تولوین با نسبت حجمی به ترتیب 0.5، 1.5، 3 و 5 انجام شد. MOL تحت شرایط مشابه آنچه در سمینار بین المللی هماهنگ سازی (ICH) ملزم کرده است، اعم از شرایط اکسیداسیون، هیدرولیتیکی، فشارهای دمایی و تست های فتولیتیکی قرارداده شد. در شرایط هیدرولیز اسیدی، قلیایی و اکسیدی MOL ناپایدار بود، اما تحت شرایط اسیدی، گرما یا نور UV تحت تاثیر قرار نمی گرفت. تخریب قلیایی MOL با استفاده از نگرش HPTLC ذکر شده، مطالعه شد. تخریب شده ها با روش HPTLC جداسازی شدند و ساختارشان با داده های طیفی IR، MS و NMR مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مولناپیراویل، ناخالصی، HPTLC، IR، NMR، اسپکترومتری جرمی
 • وحید وحید فرد، کیوان شایسته*، پوریا عباسی، محمدجواد خانی صفحات 58-65

  حذف کبالت از محلول الکترولیت روی یکی از مهمترین و دشوارترین مراحل تولید روی با استفاده از روش هیدرومتالورژی است. در این تحقیق، تاثیر غلظت اولیه کبالت، منگنز و آهن و مقادیر پرمنگنات پتاسیم بر راندمان حذف کبالت توسط پرمنگنات پتاسیم از محلول الکترولیت روی، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر چه غلظت اولیه کبالت، منگنز و آهن بیشتر باشد، میزان حذف کبالت کمتر خواهد بود. با این حال، با افزایش میزان پرمنگنات پتاسیم، راندمان حذف کبالت افزایش می یابد.همچنین مشخص شد که برای رسیدن به حد مجاز کبالت در محلول، مصرف پرمنگنات پتاسیم باید با افزایش غلظت کبالت، آهن و منگنز افزایش یابد. اگر غلظت منگنز بیش از 500 میلی گرم در لیتر باشد، می تواند تا حد زیادی بر کاهش راندمان حذف کبالت تاثیر بگذارد؛ اما زمانی که غلظت اولیه کبالت بالا باشد، اهمیت تاثیر مقادیر اولیه منگنز کاهش می یابد. علاوه بر این، اگر غلظت منگنز کمتر از 200 میلی گرم در لیتر باشد، حذف بهینه کبالت (کمتر از 2 پی پی ام) تحت هیچ شرایطی اتفاق نمی افتد.نتایج همچنین نشان می دهد که اگر غلظت پرمنگنات پتاسیم 1 گرم در لیتر یا کمتر باشد، یون آهن موجود در محلول راندمان حذف کبالت را به شدت کاهش می دهد.

  کلیدواژگان: محلول مصنوعی، حذف کبالت، روش منگانومتری، روش دیزاین اکسپرت، بهینه سازی
 • کبری متعبد، جعفر برومند پیروز*، وحید زارع شاه آبادی، سهیل سیاحی صفحات 66-75
  در این مطالعه، ما از سنسور نانو ذرات طلا با پوشش کیتوزان برای تعیین مقدار کمی داروی استامینوفن در ماتریس های مختلف مانند مایعات انسانی با روش اسپکتروفتومتری جنبشی استفاده کردیم. منحنی کالیبراسیون خطی در محدوده (05/0 تا 0/10میکروگرم در لیتر) بود. انحراف استاندارد (9/1 درصد)، و حد تشخیص روش (05/0 میکروگرم در لیتر، زمان 6 دقیقه و طول موج 325 نانومتر) برای سنسور نانو ذرات طلا با پوشش کیتوزان پاسخ سطح سنسور با اطمینان (95 درصد) ارزیابی شده به دست آمد. نتایج مشاهده شده مناسب بودن روش و حد تشخیص بسیار پایین برای اندازه گیری داروی استامینوفن را تایید کرد. روش معرفی شده برای اندازه گیری داروی استامینوفن در نمونه های واقعی مانند ادرار و خون استفاده شده می تواند برای سایر داروها و نمونه های بیمارستانی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استامینوفن، کیتوسان، نمونه مایعات انسانی، اسپکتروفتومتری جنبشی
 • مجید حاجی حسینی* صفحات 76-83
  در این کار تحقیقاتی یک روش تجزیه ای ترکیبی شامل استخراج با التراسونیک (USE) و میکرواستخراج با فاز مایع از فضای فوقانی (HS-LPME)  برای استخراج متیل ترشیو بوتیل اتر (MTBE) موجود در بافت ماهی به منظور آنالیز با دستگاه کروماتوگرافی گازی (GC) استفاده شد. استخراج MTBE از 2 گرم بافت تازه ماهی با التراسونیک کردن به مدت 10 دقیقه (در دمای 25 سانتی گراد بعد از 5/3 ساعت خیساندن) در داخل یک ظرف شیشه ای پر و مهر و موم شده، انجام شد. میکرواستخراج حلالی از فضای فوقانی به منظور استخراج MTBE از نمونه بدست آمده پس از سانتریفوژ، انجام شد. روش بهینه شده (شرایط بهینه آزمایشات عبارتند از: مدت زمان استخراج به روش التراسونیک: 10 دقیقه، دمای استخراج در مرحله التراسونیک: 25 درجه سانتی گراد، اندازه قطعه ماهی: قطعات 2 گرمی، محیط مرحله استخراج به روش التراسونیک: آب مقطر، زمان خیساندن: 5/3 ساعت  و شرایط سانتریفوژ نمونه التراسونیک شده: در دمای 15 سانتی گراد به مدت 10 دقیقه با سرعت 2500 دور در دقیقه) همبستگی خطی خوبی (99/0Rc›) در ناحیه 5/0 تا 50 µg g-1 دارد و سطح رضایت بخشی از دقت با مقادیر RSD 1/1 تا 7/9 درصد را نشان می دهد. مقدار حد تشخیص (LOD) 2/0 µg g-1  بدست آمد.
  کلیدواژگان: متیل ترشیو بوتیل اتر، بافت ماهی، استخراج اولتراسونیک، میکرواستخراج با فاز مایع از فضای فوقانی
 • مجید حاجی حسینی* صفحات 84-91
  به حداقل رساندن اندازه ذرات دارو یک وسیله موثر برای افزایش انحلال آن و در نتیجه افزایش دسترسی در محیط بیولوژیک می باشد که می تواند با تکنیک های پراکندگی تخصصی بدست آید. این روش منجر به افزایش سطح تماس، پتانسیل افزایش حلالیت اشباع و کاهش فاصله انتشار می شود که همه این موارد موجب افزایش مقدار و سرعت انحلال می گردد. هدف از این کار تحقیقاتی، توسعه سیستم رسوب دهی به روش ضدحلال برای تهیه سوسپانسیون آبی پایدار از ذرات بسیار ریز لاموتروجین به عنوان یک داروی کم محلول در آب می باشد. استفاده از سرعت جریان بالا، باعث افزایش سرعت اختلاط محلول اسید استیکی حاوی لاوموتروجین با آب می گردد. آب حاوی پلیمر یا سورفکتانت بازدارنده بود، در نتیجه محلول با ذرات لاموتروجین با اندازه کمتر از 250 نانومتر تهیه شد. چندین پارامتر تجربی که بر اندازه ذرات تاثیر می گذارد مانند نوع تثبیت کننده، غلظت تثبیت کننده، غلظت نمک (NaCl)، و غلظت دارو به روش طراحی آزمایش تاگوچی بهینه شدند. با استفاده از تجهیزات تجزیه ای مختلف مانند پراش پرتو ایکس (XRD)، پراکندگی نور دینامیکی (DLS) و کالریمتری اسکن تفاضلی (DSC)، تاثیر پارامترهای مختلف بر اندازه ذرات تولید شده بررسی گردید.نتایج نشان داد که بهترین تثبیت کننده PEG (پلی اتیلن گلیکول) با غلظت 4 میلی گرم در میلی لیتر، بهترین غلظت لاموتروجین 10 میلی گرم در میلی لیتر و غلظت NaCl 2 مول در لیتر می باشد، که سوسپانسیون با اندازه کمتر از میکرومتر تولید شد. میانگین اندازه ذرات 5/248 نانومتر و توزیع اندازه ذرات 5/252- 9/243 نانومتر است.
  کلیدواژگان: لاموتروجین، اندازه ذرات کمتر از میکرومتر، ضد حلال، رسوب دهی، داروی کم محلول در آب
 • حسین توللی*، ابوالفضل پرهامی، عباس کریمپور، محمدعلی کریمی صفحات 92-103

  در این مطالعه، یک حسگر رنگ سنجی جدید بر اساس دو رنگ کنگورد (CR) و آلیزارین رد S((ALRs برای تشخیص کربنات در سطوح ردیابی در محیط آبی آماده شد. محدوده خطی کربنات به دست آمده از نتایج این تعیین ساده، انتخابی و سریع، 1.21 × 10-6-9.51 × 10-5 mol L-1 با حد تشخیص 1.31 × 10-7 mol L-1. بود. در موارد مورد بررسی، کاتیون ها، آنیون ها و اسیدهای ضعیف (I-, Br-, F-, Cl-, SCN-, SO32-, S2O32-, S2O82-, OAc-, H2PO4-, HPO42-, NO3-, C2O42-, HCO3-, BrO3-, IO3-, Cit3-), (K+, Na+, <1.5 × 10-4 mol L-1 نشان داد که وجود این یون های شیمیایی، در اندازه گیری آنیون کربنات مزاحمتی نداشتند. بازیابی های نشان داده شده در محدوده 6/98-5/102٪ نشان دهنده اعتبار بالای روش در نمونه های آب است. به طور معمول، این ترکیب ارایه شده مقرون به صرفه و سریع، با عملکرد بدون مشکل بود که می تواند به عنوان یک گیرنده کربناته خوب در گلخانه های آب جاری و زمین های زراعی محسوب شود. علاوه بر این، با توجه به تغییرات پیچیده انجام شده در نوارهای کاغذ فیلتر، این حسگر شیمیایی ظرفیت بالقوه ای را دارد که به عنوان یک نشانگر رنگ سنجی حالت جامد آنیون کربنات استفاده شود.

  کلیدواژگان: حسگر شیمیایی رنگ سنجی، تشخیص با چشم غیر مسلح، آلیزارین رد s، کنگورد، تشخیص کربنات، آب آشامیدنی
 • آیدا عصمتی ارزه علیا، جواد فیضی* صفحات 104-112
  در این مطالعه یک روش جدید میکرواستخراج بر پایه جاذب، جهت استخراج سریع اکراتوکسین از نمونه های غذایی توسعه پیدا کرد. این روش بر پایه استخراج فاز پارچه تقویت شده با گرافن، سپس اندازه گیری اکراتوکسین با کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا مجهز به آشکارساز فلورسانس بود. جداسازی کروماتوگرافی روی ستون C18 با فاز متحرک آب: استونیتریل: استیک اسید (2:49:49 حجمی/حجمی/حجمی) با سرعت جریان یک میلی لیتر در دقیقه و طول موج تحریک 333 نانومتر و نشر 447 نانومتر بود. به منظور بهینه سازی روش و به دست آوردن حداکثر کارایی استخراج، پارامترهای pH، مقدار گرافن در محلول سل، زمان استخراج، قدرت یونی محیط، حجم حلال استخراج، نوع و حجم حلال واجذب و زمان واجذب مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده برای شرایط بهینه شامل pH برابر 7، 40 میلی گرم گرافن به ازای 10 میلی لیتر محلول سل، زمان استخراج 40 دقیقه و زمان واجذب 20 دقیقه، حجم حلال استخراج 10 میلی لیتر و بهترین حلال واجذب یک میلی لیتر استونیتریل: استیک اسید (5:95 حجمی/حجمی) بود. رنج خطی روش با ضریب همبستگی بیشتر از 97/0 برابر 5/17-2 نانوگرم بر میلی لیتر بود. حد تشخیص و حد اندازه گیری کمی به ترتیب برابر 49/0 و 49/1 نانوگرم بر گرم و درصد بازیافت (7/67 تا 104 درصد) با درصد انحراف استاندارد نسبی خوب بدست آمد. علاوه بر این روش توسعه یافته در نمونه های گندم و نخود ارزیابی و موثر بودن روش اثبات شد.
  کلیدواژگان: مایکوتوکسین، نخود، پیش تغلیط، استخراج جذبی
 • امیرحسین سعیدنژاد*، روح الله مرادی صفحات 113-121

  ارزیابی پاسخ های گیاه در شرایط رشدی متفاوت یکی از گام های اصلی به سمت درک بهتر کارکرد و عملکرد آنها محسوب می شود. با هدف روشن کردن اثر این شرایط متفاوت بر ویژگی های اسانس زیره سبز، این گیاه به عنوان یکی از مهمترین گیاهان دارویی ایران در این آزمایش در شرایط رشدی رویشگاه طبیعی، مزرعه و گلخانه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده درصد بالاتر اسانس در نمونه رویشگاه طبیعی بود و ترکیب شیمیایی اسانس در بین سه نمونه مورد بررسی متفاوت بود. در مجموع 17 ترکیب مورد شناسایی قرار گرفت و تیمول به عنوان ترکیب اصلی در تمام نمونه های مورد بررسی جداسازی گردید و بیشترین مقدار آن (03/18 درصد) به نمونه رویشگاه طبیعی تعلق داشت. کومین آلدیید، گاما ترپنین، آلفا-توجن و لیمونن از دیگر اجزای کلیدی تشکیل دهنده اسانس بودند. برخی از ترکیبات در هر سه نمونه مورد بررسی شناسایی نشد. در خصوص ترکیبات فنولی، نمونه رویشگاه طبیعی بیشترین مقدار را به خود اختصاص داد و کمترین مقدار در نمونه مزرعه به دست آمد. بیشترین فعالیت مهارکنندگی رادیکال آزاد اسانس در نمونه رویشگاه طبیعی مشاهده شد و با توجه به بالاتر بودن محتوای ترکیبات فنولی در این نمونه، می تواند به عنوان یک مزیت بسیار مهم در مقایسه با دو نمونه دیگر محسوب گردد. در مجموع، نتایج نشان دهنده برتری نمونه رویشگاه طبیعی در مقایسه با سایر نمونه ها بود، هرچند که نمونه استخراجی از مزرعه نیز در خصوص برخی اجزاء، مزیت هایی را نشان داد.

  کلیدواژگان: اسپکتروسکوپی جرمی، اسپکتروفتومتری، تیمول، زیره سبز، فنول، کروماتوگرافی گازی
|
 • Masoomeh Shaghaghi *, Samaneh Rashtbari, Laleh Solouki, Somaieh Soltani, Gholamreza Dehghan Pages 1-9

  Danofloxacin (DNF), a synthetic fluoroquinolone, is widely used as an antibacterial agent against a broad spectrum of pathogens. In the present study, the effects of DNF on the structure of bovine serum albumin (BSA) were investigated using UV-Vis absorption and fluorescence spectroscopy, and molecular docking methods at different temperatures. The obtained results of UV-Vis absorption studies showed that the microenvironment of the fluorophore residues does not significantly change upon interaction with DNF. Also, fluorometric studies revealed BSA-DNF complex formation and fluorescence quenching of BSA in the presence of DNF. The number of binding sites and binding constants were calculated to be ~1 and in the order of 103, respectively. According to thermodynamic parameters, van der Waals forces and hydrogen bonding play the main role in the BSA-DNF complex formation, which is a spontaneous process. The binding distance between DNF and BSA was calculated by the Förster resonance energy transfer (FRET) method. Molecular docking results were in agreement with thermodynamic and spectroscopic data and confirmed the binding mechanism of DNF to BSA.

  Keywords: Danofloxacin, Bovine serum albumin, Fluorescence quenching, molecular docking
 • Reza Abedi, Aiyoub Parchehbaf Jadid *, Zhila Azari Pages 10-18

  In this study, a novel and efficient solid phase extraction method based on the use of γ-alumina (γ-Al2O3) nanoparticles coated with sodium dodecyl sulfate and modified with (E)N'-(2-hydroxy benzylidene) isonicotinohydrazide (H2L) as a new adsorbent was developed for separation and determination of trace amounts of copper(II) prior to flame atomic absorption spectrometry (FAAS). The analyte ions were adsorbed quantitatively on adsorbent due to their complexation with (H2L). The separation procedure was studied with regard to experimental parameters such as pH, amount of sodium dodecyl sulfate , ligand’s concentration, contact time, type and volume of eluent and stirring rate. The effects of interfering ions on the extraction procedure were also investigated. Under the optimum experimental conditions, the extraction efficiency was 98, 97 and 95.5 with relative standard deviation lower than 5% for Shurabil Lake, the collected water behind the barrier and Baligluchai River, respectively. Noticeably, the method has been successfully applied for the extraction and determination of copper content in some real samples.

  Keywords: Flame Atomic Absorption, Sodium Dodecyl Sulphate, γ-Alumina Nanoparticles
 • Parvin Pourhakkak, MohammadAli Karimi *, Hossein Tavallali, Pouran Pourhakkak, Mohammad Mazloum Ardakani Pages 19-27

  A new potentiometric sensor based on a β- cyclodextrin modified carbon paste electrode (CPE) was designed for the determination of the captopril drug. The effect of various cyclodextrins (α, β and γ- cyclodextrins) and their percentage, binder agent and ion additive on the potential response have been investigated and the electrode with the best potential response was found. The linear concentration range for this electrode was 7.0×10-7-1.0×10-1 M with a low detection limit of 2.0 × 10-7 M. The effect of pH and temperature on the Nernstian slope was also investigated and the optimal range was obtained. The selectivity of the captopril CPE to interfering species including Li+, K+, Ni+, Mg2+, Ca2+, Co2+, Cr2+, Cr3+, Zn2+,Mn2+, Fe2+, F-, Cl-, SO42-, C2O42- PO43-, C2O42-, ascorbic acid, uric acid, glucose, D-fructose and sucrose was determined by Separate Solution (SSM) and Matched Potential Method (MPM) methods. Finally, the proposed electrode was tested for measuring captopril in drug formulation, blood serum, and urine samples.

  Keywords: Potentiometric Sensor, Captopril, Modified carbon paste electrode, β-Cyclodextrin, Ion-Selective Electrode
 • Parisa Jamalipour, Nasrin Choobkar, Maryam Abrishamkar *, Elham Pournamdari Pages 28-37
  In this current article, a chemical sensor was synthesized PbS functionalized with Gelatin Quantum Dots for Fenpyroximate. The measure of Fenpyroximate was performed using concentration (2.5×10-3 mol L-1), PbS Quantum Dot-Gelatin nanocomposites sensor, pH 6, and time 40 s, wavelength 328 nm. Under the optimum conditions, the detection limit linear range were obtained (0.02 to 20.0 µg L-1). The standard deviation of less than (2.0%), and detection limits (3S/m) of the method (0.02 µg L-1) for determination of Fenpyroximate, was obtained. The observed outcomes confirmed the suitability recovery and a very low detection limit for measuring the Fenpyroximate. The chemical PbS Quantum Dot–Gelatin nanocomposites sensor as excellent sensor in the practical application of Fenpyroximate related to residue management is in surface water samples.
  Keywords: Fenpyroximate, Insecticide, fluorescence, Sensor, Quantum Dots
 • Shahryar Pashaei *, Samaneh Safari, Soleyman Hosseinzadeh Pages 38-45
  In the present study, synthesis of silver nanoparticles and its antibacterial activity were investigated. Silver nanoparticles were rapidly synthesized using leaf extract of beet sugar leaf the formation of nanoparticles was observed within 1 hr. The results recorded from UV–vis spectrum, Transmission electron microscopy (TEM) and X-ray diffraction (XRD) support the biosynthesis and characterization of silver nanoparticles.  The UV-Visible spectrophotometer was indicated absorbance peak in range of 435-440 nm. From high resolution transmission electron microscopy (HRTEM) analysis, the size of the silver nanoparticles was measured 35–40nm. Further, the antibacterial activity of synthesized silver nanoparticles showed effective inhibitory. It showed that antibacterial activity increased by addition concentration of silver nano particle. The 0.008 molar concentrations of AgNPs, antibacterial activity was higher than other concentrations. Results confirmed this protocol as simple, rapid, one step, and eco-friendly, nontoxic and alternative conventional physical/chemical methods. Nanoparticle synthesis is a novel research are to search for an eco-friendly manner and green materials for potential applications in the fields of medicine and drug delivery.
  Keywords: beet sugar leaf, Green synthesis, Silver nanoparticles, Bactericidal activity, Quercetin
 • Hajar Alimorad * Pages 46-50
  Topological indices are graph invariants used in theoretical chemistry to encode molecules for the design of chemical compounds with given physicochemical properties or given pharmacological and biological activities. Szeged index ( ) and Revised Szeged index ( ) of molecular graph identify some distance properties for graphs. In computational chemistry and graph theory, ( ) and ( ) were more available to test the characteristics of chemical molecular structures, and thus widely used in chemical applications. In this paper, a simple algorithm is presented for constructing the distance matrix. This algorithm is designed for calculation of  and .
  Keywords: Adjacency Matrix, Connected Graph, Distance Matrix, Revised Szeged Index, Szeged Index
 • Mayur Tekade *, Pallavi Patil Pages 51-57
  The purpose of this study was to create, optimise, and validate a high-performance thin layer chromatographic (HPTLC) method for identifying Molnupiravir (MOL) and its impurity (IMP-MOL). (3aR,4R,6R,6aR) -6-(4-(hydroxyamino) -2-oxopyrimidin-1(2H)-yl) Molnupiravir A is 2,2 dimethyltetrahydrofuro [3,4-d][1,3]dioxol-4-yl)methyl isobutyrate (MOL IMP) Over concentration ranges of 0.1 µg/band to 0.6 µg/band and 0.02 to 0.6 µg/band, the proposed technique was employed to analyse Molnupiravir and its impurity, with mean percentage recovery of 99.92% ±1.521 and 99.28% ±2.296, respectively. This method has been done with the separation of two components and ends with the densitometric measurement of the separated peaks at 276 nm. The separation was done on silica gel HPTLC F254 plates with a Toluene: n-Butanol: Methanol: Water developing system (5:3:1.5:0.5, by volume). The MOL was kept under conditions like oxidative, hydrolytic, thermal stress, and photolytic tests that the International Conference on Harmonization (ICH) requires. In acid, alkali, and oxidative hydrolysis, the MOL was unstable, but it was not affected by acidic, heat or UV light. The alkaline degradation of Molnupiravir was studied using the proposed HPTLC approach. The degradant are separated using HPTLC method, and their structures are confirmed using IR, MS, and NMR spectrum data.
  Keywords: Molnupiravir, Impurity, HPTLC, IR, NMR, Mass spectrometry
 • Vahid Vahid Fard, Keivan Shayesteh *, Pourya Abbasi, MohammadJavad Khani Pages 58-65

  Removal of cobalt from zinc electrolyte solution is one of the most important and difficult steps in zinc production using hydrometallurgy method. The impact of initial concentrations of cobalt, manganese, and Fe and amounts of potassium permanganate on the efficiency of cobalt removal by potassium permanganate from zinc electrolyte solution was investigated in this research. The results indicated that the higher the initial concentration of cobalt, manganese, and Fe is, the lower the cobalt removal amount will be; however, as the amount of potassium permanganate increases, the efficiency of cobalt removal will enhance. It was also found that, in order to make a permissible level of the dissolved cobalt, the consumption of potassium permanganate should be increased as the concentration of cobalt, Fe, and manganese increases. If the concentration of manganese is more than 500 mg/L, it can impact the reduction of the efficiency of cobalt removal to a great extent; but when the initial concentration of cobalt is high, the significance of the impact of the initial amounts of manganese would decrease. Additionally, if the manganese concentration is less than 200 mg/L, the optimal removal of cobalt (less than 2 ppm) will not occur under any circumstances. The results also indicate that if the potassium permanganate concentration is 1 g/L or lower, the Fe ions in the solution will drastically reduce the cobalt removal efficiency.

  Keywords: Synthetic sulfate solution, Cobalt removal, Manganometry method, Design expert, Optimization
 • Kobra Moteabbed, Jafar Burromandpiroze *, Vahid Zare-Shahabadi, Soheil Sayyahi Pages 66-75
  In this study, we used a prepared from chitosan-capped AuNPs for the determination of trace amount acetaminophen drug in various matrices such human fluids by kinetic spectrophotometric method. The calibration curve was linear in the range of (0.05 to 10.0 µg L−1). The standard deviation of (1.9%), and detection limit of the method (0.05 µg L−1 in time 6 min, 325 nm) were obtained for Sensor level response chitosan-capped AuNPs with (95%) confidence evaluated. Observed outcomes confirmed the suitability recovery, and a very low detection limit for measuring the acetaminophen drug. The method introduced to measure acetaminophen drug in real samples such as urine, and blood can be used for other drugs, and hospital samples.
  Keywords: Acetaminophen, Chitosan, Human Fluids, Kinetic Spectrophotometric
 • Majid Haji Hosseini * Pages 76-83
  In the present study a combined analytical method involving ultrasonic extraction (USE) and headspace liquid phase micro extraction (HS- LPME) was used to extract methyl tert-butyl ether (MTBE) in fish tissue for analysis by gas chromatography (GC). Extraction of MTBE from 2 g of fresh fish tissue was performed by ultrasonication for 10 min (in 25 ºC after 3.5 h maceration) in the glass barrel that was filled with water and sealed. Headspace solvent microextraction was done for the extraction of MTBE after centrifuge of sonicated sample. The optimized method (under the optimal experimental conditions: ultrasonic extraction time: 10 min, ultrasonic extraction temperature: 25 °C, fish particle size: a particle of 2 grams, media: distilled water, maceration time: 3.5 h and centrifuge of sonicated sample: 2500 rpm in 15 ˚C for 10 min) had good linearity (R2 >0.99) over the range 0.5- 50 µg g-1, and showed satisfactory level of precision, with RSD values in the range of 1.1 to 9.7 %. The LOD about 0.2 µg g-1 was obtained.
  Keywords: MTBE, fish tissue, ultrasonic extraction, HS-LPME extraction
 • Majid Haji Hosseini * Pages 84-91
  Minimizing a drug’s size is an effective means to increase its dissolution and hence the bioavailability, which can be achieved by specialized dispersion techniques. This strategy results in increased surface area, the potential to increase saturation solubility, and decreased diffusional distance, all of which lead to an increase in the extent and the rate of dissolution. The purpose of this research was to develop antisolvent precipitation system for the preparation of stable aqueous suspension from ultrafine particles of lamotrigine as a poorly water soluble drug. Use of high stream velocities enhances mixing of lamotrigine acetic acid solution with water, that water was containing of polymer or surfactant inhibitor, was prepared a solution with lamotrigine particles with size <250 nm. Several experimental parameters, such as the type of stabilizer, the concentration of stabilizer, the concentration of salt (NaCl) and the concentration of drug that affected on size of the particles were optimized by undertaking Taguchi experimental design methodology. Using different analytical tools, such as X-ray diffraction (XRD), dynamic light scattering (DLS) and differential scanning calorimetry (DSC), the effect of different parameters on the size of the produced particles was investigated. The results showed that the best stabilizer is PEG (poly ethylene glocal) 4 mg ml-1, concentration of lamotrigine 10 mg ml-1 and NaCl concentration: 2 mol L-1, that the produced submicrometer suspension had a mean particle size of 248.5 nm and size distribution 243.9 – 252.2 nm.
  Keywords: Lamotrigine, submicrometer suspension, Antisolvent, Precipitation, Poorly Water Soluble Drug
 • Hossein Tavallali *, Abolfath Parhami, Abbas Karimpour, MohammadAli Karimi Pages 92-103

  In this study, a new colorimetric sensor based on a couple of Congo Red (CR) and Alizarin Red S (ALRs) was ready for the detection of the carbonate in tracing levels in aqueous media. The linear range of carbonate derived from the results of this simple, selective, and rapid determination, was 1.21 × 10-6–9.51 × 10-5 mol L-1 with the detection limit of 1.31 × 10-7 mol L-1. In the examined cases, the concomitant cations, anions, and weak acids ( I-, Br-, F-, Cl-, SCN-, SO32-, S2O32-, S2O82-, OAc-, H2PO4-, HPO42-, NO3-, C2O42-, HCO3-, BrO3-, IO3-, Cit3-), ( K+, Na+, <1.5 × 10-4 mol L-1 ) did not curb the analysis by creating the disturbance of chemical ions. The recoveries shown in the range of 98.6–102.5% indicate the high validity of the method in water samples. Typically, this compound presented was affordable and fast, with a trouble-free operation, which can consider as a good carbonate receiver in running water greenhouses and arable land. In addition, due to the sophisticated modifications made to filter paper strips, this chemical sensor has the potential capacity to be used as a carbonate solid colorimetric indicator.

  Keywords: Colorimetric Chemosensor, Naked-eye detection, Alizarin-Red S, Congo-Red, Carbonate Recognition, Tap Water
 • Aida Esmati Arze Olia, Javad Feizy * Pages 104-112
  In the present study, a novel sorbent-based microextraction method was developed for the quick extraction of ochratoxin A from food samples. The extraction was performed based on graphene-reinforced fabric phase sorptive extraction (FPSE) followed by HPLC-FLD analysis. Chromatographic separations were performed on a C18 column with H2O: ACN: acetic acid (49:49:2, v/v/v) as mobile phase at a flow rate of 1.0 mL/min and with fluorescence detection (λex= 333 nm and λem= 447 nm). The effect of graphene in the sol solution, extraction time, ionic strength, solvent extraction volume, desorption time, and desorption solvent type and volume were evaluated to obtain the maximum extraction efficiency. The optimum condition was obtained at pH=7, 40 mg of graphene per 10 mL of sol solution, 40 min for extraction time and 20 min for desorption time, the best solvent for desorption was 1 mL of ACN: HOAC (95:5 V/V) and extraction volume was 10 mL. The method showed a linear range of 2.0-17.5 ng/mL with a correlation coefficient greater than 0.97. The limit of detection and limit of quantification were found 0.49 ng/g and 1.49 ng/g, respectively with absolute good recoveries (67.7-104.0%) and low relative standard deviations. In addition, ochratoxin A was quantified with the developed method in wheat and chickpea samples and the results indicate the effectiveness of the presented method.
  Keywords: Mycotoxin, Chickpea, Pre-concentration, Sportive extraction
 • AmirHossein Saeidnejad *, Rooholla Moradi Pages 113-121

  Evaluation of plant responses under different environmental conditions is a principal step towards a better understanding of their function and performance. In this investigation, cumin (Cuminum cyminum), which is known as an important medicinal plant, was examined under three different growing conditions including natural habitat, field and greenhouse conditions in order to clarify the effects of growing conditions on essential oil properties. Essential oil (EO) content was higher in natural habitat samples, but the composition of EO was varied along the three samples extracted from the above three conditions. Overall, 17 compounds were detected and the key component in all samples was thymol, with the highest amount of 18.03% in natural habitat samples. Cuminaldehyde, γ-terpinene, α-thujene and limonene were other substantial compounds of the EO. Some elements were not detected in all samples such as p-cymene which was not extracted from the EO of natural habitat sample and acetoxylinalool which was not observed in greenhouse sample analysis. Regards to phenol content, natural habitat samples showed the highest amount and the lowest value was obtained on field sample. Radical scavenging activity of EO was also higher in natural habitat samples and with respect to phenolic content analysis, it could be considered as a substantial advantage rather than the others. To sum up, results indicated some advantages of natural habitat samples, although field samples also showed superiority in some parameters.

  Keywords: Cuminum cyminum, GC-MS, phenol, Spectrophotometry, Thymol