فهرست مطالب

پژوهش های مکانی فضایی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، زمستان 1401)

نشریه پژوهش های مکانی فضایی
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 25، زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمود قلعه نویی* صفحات 5-28
  مفاهیمی چون گسست تاریخی، کارکردگرایی، سبک بین الملل و استانداردسازی همگی از ویژگی های مدرنیزم است. با پیدایش پست مدرنیزم، لزوم توجه به زمینه در ابعاد مختلف از سوی اندیشمندانی از حوزه های مختلف همچون تاریخ، فرهنگ، فلسفه، زبان، محیط زیست، روانشناسی و پدیدارشناسی مورد تاکید قرار گرفت؛ اما زمینه گرایی در شهر، فضا و به طور کلی محیط مصنوع، نیاز به بازشناسی موشکافانه تری به ویژه در ارتباط با حوزه هایی چون نشانه شناسی، معناگرایی و ساختارگرایی و نیز رویکردهایی چون سنت گرایی و بوم گرایی که چهارچوب های نظری آن را ایجاد نموده اند، دارد. با توجه به خاستگاه های گوناگون، بازگشت به زمینه گرایی از سال های 1960 تاکنون با دگرگونی هایی در نگرش، ابعاد، اصول و روش ها همراه بوده است. پژوهش حاضر با مروری بر اندیشه های تاثیرگذار بر زمینه گرایی در شهرسازی و معماری، به دنبال شناخت تاثیر جنبش ها، رویکرد ها و پارادایم های گوناگون در حوزه های مختلف در بازه زمانی 1960 تاکنون می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی بوده و با تشریح اندیشه های صاحب نظران زمینه گرایی در رشته معماری و شهرسازی و نیز رشته های مرتبط و پیشرویی همچون فلسفه و زبان شناسی که آبشخور اندیشه های این دو رشته اند، سه گروه اصلی و متمایز را دسته بندی می نماید. از سه دسته شناسایی شده، دسته نخست که بیشتر تحت تاثیر فلسفه و زبان شناسی اندیشمندان فرانسوی هستند؛ دسته دوم که تمرکز بیشتری بر روی تاریخ، فرهنگ، سنت گرایی، بوم گرایی و توده گرایی دارد و دسته سوم که با توجه به تاریخ، سنت، فرهنگ بومی و بوم گرایی، تلاش در همزیستی با محیط زیست داشته و در راستای همگرایی با اصول توسعه پایدار تلاش کرده است.
  کلیدواژگان: شهرسازی، معماری، پست مدرنیزم، زمینه گرایی، پیچیدگی
 • فرشاد طهماسبی زاده، آزاده وسیلی* صفحات 29-48

  پل عابر پیاده در دهه های اخیر در سامانه حمل و نقل شهرهای ایران به عنوان تسهیلات حرکتی عابرین به عنوان یک گزینه جدی مطرح و استفاده شده است. این پژوهش بر آن است تا وضعیت استفاده از پل های عابر پیاده را از دیدگاه شهروندان در منطقه 7 شهر اصفهان مطالعه نماید. این پژوهش از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت روش از نوع توصیفی - موردی و تحلیلی است. در گردآوری داده ها از روش میدانی به شکل پرسشنامه و در تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون تی تک نمونه ای، آزمون یک دنباله راست میانگین و یک دنباله چپ میانگین در نرم افزار spss استفاده شده است.  یافته های پژوهش نشان می دهد پل های عابر پیاده منطقه 7 شهر اصفهان از نظر مکان یابی و جانمایی، طراحی و منظر شهری، هندسه و کارکرد، زیبایی شناختی و تعدادی از شاخص های امنیت در وضعیت نامطلوب قرار دارند. به طور کلی از نظر کاربران، توجه به انسان محوری در ابعاد سخت افزاری و نرم افزاری پل های عابر منجر به استفاده بهینه عابرین از این تسهیلات می گردد.

  کلیدواژگان: پل های عابرپیاده، اصفهان، پیاده مداری، آزمون تی تک نمونه ای
 • الهام قاسمی، سید مهدی خاتمی*، مهدی مطیع، محمدرضا پورجعفر صفحات 49-67
  مدرنیسم در پیشرفت زندگی بشر در ابعاد فناورانه نقش مهمی ایفا کرده، اما نگاه صرف مادی گرایانه آن، شهرها و فضاهای شهری را با چالش های اساسی در زمینه های اجتماعی فرهنگی، زیست محیطی و معنوی (ابعاد غیرمادی وجود انسان) روبرو کرده است؛ بنابراین توجه به کیفیت معنویت در ساخت و سنجش فضاهای شهری گام مهمی در مقابله با این چالش هاست. از این رو هدف این پژوهش فهم ابعاد کیفیت معنویت در فضاهای شهری و سنجش آن در برخی فضاهای شهری اصفهان است. در بخش کیفی به وسیله مرور سیستماتیک، ادبیات موضوع تبیین شده است. در بخش کمی، آرای دو گروه نخبگان (51 نفر) و شهروندان (400 نفر) به منظور رتبه بندی ادراک معنویت از 22 فضای منتخب شهر اصفهان بر اساس مقیاس لیکرت به وسیله پرسشنامه بررسی شده و از آزمون فریدمن جهت رتبه بندی ادراک معنویت و از تحلیل واریانس یک طرفه جهت مقایسه ادراک حس معنویت در گروه پاسخ دهنده استفاده شده است. بر اساس امتیازات دو گروه اساتید و شهروندان به میزان معنویت در فضاهای شهری اصفهان، مسجد جامع بیشترین و بازارچه حسن آباد کمترین امتیاز را کسب نموده اند. همچنین از بین گونه های فضا، «آرامستان» بالاترین امتیاز را در برخورداری از معنویت دریافت کرده است. از این رو دو آرامستان مهم اصفهان، آرامستان تخت فولاد (آرامستان عمومی و آرامستان مشاهیر دینی و فرهنگی) و گلستان شهدا به عنوان نمونه های مورد مطالعه جهت انجام مصاحبه های عمیق با شهروندان (21 نفر) انتخاب و مصاحبه ها به وسیله تحلیل مضمون، تحلیل شدند. نتایج حاکی از آن است که سکوت، خلوت، آرامش، معماری اسلامی بناها و بقعه ها، تلفیق طبیعت و عناصر طبیعی با آرامستان، نمایانی آسمان و وسعت محدوده؛ و نیز ابعاد ذهنی فضا اعم از حس ذکر، حس جدایی از دنیا، اتصال با اولیای الهی و بزرگان دینی از مهم ترین عوامل ایجاد معنویت در این آرامستان هاست.
  کلیدواژگان: معنویت، کیفیت فضای شهری، فضای شهری معنوی، آرامستان تخت فولاد، گلستان شهدا، اصفهان
 • سیما خالقیان*، شیما قندهاری صفحات 69-85

  امروزه به دلایل گوناگونی ضوابط جدید برای تقسیم بندی محلات مورد استفاده قرارگرفته که تا حد قابل توجهی متفاوت از تقسیم بندی های تاریخی این محلات است. در این میان شناخت دقیق عوامل و عناصری که موجب تمیز و تعیین این محدوده های شهری گردد، ضروری به نظر می رسد. برای نیل به محله بندی مطلوب شهری، رعایت نکات کمی شهرسازی لازم است اما رعایت نظر مردم نسبت به محله خود و مرزهای محله نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. محلات تاریخی درگذشته دارای حدود مشخصی بوده اما این حدود با موانع کالبدی و حصارهای امروزی مشخص نم یشده است؛ بلکه عوامل مختلف طبیعی و یا گذرها، کوی ها نشانه های محلی آن را نشان می داده است. از طرف دیگر، آگاهی ساکنان و میزان تعلق آنان به محله در کنار سایر عوامل اجتماعی و محیطی، نه تنها هویت محله را شکل می داد؛ بلکه محدوده آن را هم معلوم می کرد. هدف از نگارش این مقاله، شناخت شاخص ها و معیارهای تقسیم بندی محله های تاریخی در شهر اصفهان و تعیین عوامل اثرگذار بر تقسیم بندی محل های با استفاده از اسناد، مدارک و گفته های ساکنان محل می باشد. نتایج حاصل از مصاحبه حضوری با نوزده نفر از اهالی مطلع و حاضر در محلات به تدوین دو دسته کلی عوامل طبیعی و مصنوع (که خود به دو گونه محیطی و اجتماعی تفکیک شد) منجر گردید؛ که در این نوشتار با ذکر نمونه موردی برای هر عامل به تشریح آن پرداخته خواهد شد.

  کلیدواژگان: معیار مرزمحله، محلات تاریخی، عوامل طبیعی و مصنوع، اصفهان
 • فروغ مدنی اصفهانی*، احد نژاد ابراهیمی صفحات 87-108
  عوامل طبیعی از مهمترین عناصر شکل دهنده و حیات بخش به شهر است که در این میان آب و نحوه تامین و استفاده ازآن در ایجاد و شکوفایی شهر نقش مهمی دارد. با توجه به قرارگیری سطح وسیعی از کشور ایران در اقلیم گرم و خشک، وجود آب و جلوه های گوناگون آن در شهر اصفهان یکی از عوامل ترغیب کننده شاه عباس برای انتخاب این شهر به عنوان پایتخت بود. زاینده رود و شبکه های آبرسانی منشعب از آن از ابتدای شکل گیری شهر تاثیر بسزایی در ساختار کالبدی، کارکردی و نظام معنایی آن داشته و در کنار نقش های متفاوتی که در کشاورزی و آبرسانی ایفا نموده با تحت پوشش قرار دادن کل شهر، کیفیت زیست محیطی را ارتقا داده و باعث ایجاد مکانی پایدار در ساختار شهری گشته است. آنچه که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد بررسی نقش آب و مظاهر آن در نظام های کالبدی، عملکردی، زیست محیطی و به خصوص در نظام معنایی شهر دوران صفوی می باشد که منجر به شکل گیری یک باغ شهر گردیده است. بدین منظور ابتدا به بررسی متون تاریخی و سفرنامه های به جا مانده از دوره صفوی و مبانی نظری مکتب شهرسازی اصفهان برای دستیابی به مظاهر و نقش های متفاوتی که آب در ساختار شهر و زندگی مردم آن دوره داشته پرداخته شد. سپس با بررسی تطبیقی مولفه های مکان پایدار این نتیجه به دست آمد که طراحی و به کارگیری عنصر آب در اصفهان صفوی باعث بالا رفتن برخی شاخص های پایداری و همین طور ارتقاء کیفیت های سازنده فضاهای شهری ودر نهایت بستری برای ایجاد مکانی پایدار گردیده است.
  کلیدواژگان: آب، مکتب شهرسازی اصفهان، زاینده رود، مادی، صفویه
 • مریم کریمی آذر، مهری شاه زیدی* صفحات 109-129

  هویت محله ای را می توان تحت تاثیر دو نوع عامل دانست: عوامل کالبدی و عوامل غیرکالبدی یا اجتماعی. هر یک از این عوامل، تاثیر منحصربه فرد خود را بر هویت یک مکان یا یک محله دارند. درک ارتباط این عناصر و میزان تاثیر آن ها می تواند به برنامه ریزی موثرتری در جهت ارتقای هویت یک محله بیانجامد. هدف اصلی این پژوهش فراهم کردن درکی عمیق تر از تاثیر عوامل کالبدی و غیرکالبدی بر هویت محله است. بااین حال، امکان مطالعه تمامی عوامل تاثیرگذار در این پژوهش وجود ندارد. ازاین رو، عواملی در پژوهش وارد شدند که در طی کاوش های میدانی مشخص شد که عواملی چالش برانگیز در محله هستند. این عوامل عبارت اند از: «روابط همسایگی و امنیت به عنوان عوامل غیرکالبدی، منظر محله، ایمنی و دسترسی به خدمات به عنوان عوامل کالبدی». این پژوهش بر مبنای تحلیل کمی 100 پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SmartPLS انجام شده است. تعداد نمونه نیز بر مبنای فرمول  کوکران تعیین شده است. درنهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهد همه این عوامل، به جز عامل ایمنی، تاثیر معناداری بر هویت محله ای دارند.

  کلیدواژگان: محله، هویت محل های، هویت کالبدی، هویت اجتماعی
|
 • Mahmoud Ghalehnoee * Pages 5-28
  Concepts such as historical rupture, functionalism, international style, and standardization are all features of modernism. In general, the built environments according to modernism are alien to the existing context, and this alienation led to a fundamental critique of modern architecture and urban planning. With the advent of postmodernism, the need to pay attention to the field in different dimensions was emphasized by thought from different fields such as history, culture, philosophy, linguistics, environment, psychology, and phenomenology. But contextualism needs to be more carefully recognized, especially in relation to fields such as semiotics, semantics, and structuralism, as well as approaches such as traditionalism and ecology, which are its theoretical frameworks. Due to its various origins, the return to contextualism has been accompanied by changes in attitudes, dimensions, principles, and methods since the 1960s. The present study, by reviewing the influential ideas on contextualism in urban planning and architecture, seeks to identify the impact of various movements, approaches and paradigms in various fields in the period from 1960 to the present. The method of the present study is descriptive and by describing the ideas of contextualists in architecture and urban planning as well asrelated and progressive disciplines such as philosophy that are the source of the ideas of these two mentioned disciplines, it categorizes three main and distinct groups. The notion of contextualism has been investigated in closed and related fields to architecture, urban planning, and urban design such as philosophy, linguistics, and social studies. Three distinct categories are identified, the first is most influenced by the philosophy and linguistics of French thinkers; The second category, focuses more on history, culture, traditionalism, and ecology, and the third category, according to history, tradition, indigenous culture, and ecology, strives to coexist with the environment and converge with the principles Sustainable development has tried.
  Keywords: Urbanism, Architecture, postmodernism, Contextualism, Complexity
 • Farshad Tahmasibizadeh, Azadeh Vasili * Pages 29-48

  In recent decades, the pedestrian bridge has been proposed and used as a serious option among the movement facilities in the transportation system of Iranian cities. This research aims to study the use status of pedestrian bridges from the point of view of the Isfahan 7th district citizens. This research is of applied type and in essence Based on the method is a descriptive-case and analytical method. For data collection, the field method in the form of a questionnaire and for data analysis, descriptive statistics and one-sample t-test, one right-tailed average and one left-tailed average test were used in the SPSS software. The findings of the research indicate that the Isfahan 7 district pedestrian bridges in terms of locating and location, design and urban landscape, geometry and function, aesthetics and a number of security indicators are in an unfavorable condition. In general, from the point of view of users, paying attention to human centeredness in the hardware and software dimensions of pedestrian bridges leads to the optimal use of this facility by pedestrians.

  Keywords: Pedestrian bridges, Isfahan, pedestrianism, one-sample t-test
 • Elham Ghasemi, Mahdi Khatami *, Mahdi Motia, Mohammadreza Pourjafar Pages 49-67
  Modernism has played an important role in the development of human life in technological dimensions, but its aterialistic view has made cities and urban spaces face basic challenges in social, cultural, environmental and spiritual fields. Therefore, paying attention to the quality of spirituality in the construction and measurement of urban spaces is an important step in dealing with these challenges. Therefore, the aim of this research is to understand the dimensions of the quality of spirituality in urban spaces and evaluate it in some urban spaces of Isfahan. In the qualitative part, the literature of the subject has been explained by a systematic review. In the quantitative part, the votes of two groups of elites (51 people) and citizens (400 people) in order to rank the perception of spirituality from 22 selected spaces of Isfahan city based on the Likert scale were analyzed using a questionnaire and using Friedman’s test to rank the perception of spirituality. One-way analysis of variance has been used to compare the perception of the sense of spirituality in the respondent group. According to the scores of two groups of elites and citizens, regarding the level of spirituality in the urban spaces of Isfahan, Jame Mosque scored the highest and Bazarche Hassan Abad scored the lowest. Also, among the types of space, “Cemetery” has received the highest score in terms of spirituality. Therefore, the two important cemetery of Isfahan, Takht Foulad Cemetery (the public tomb and the tomb of religious and cultural celebrities) and Golestan Shohada were selected as case study to conduct in-depth interviews with citizens (21 people) and the interviews were analyzed by thematic analysis. The results indicate that silence, solitude, peace, Islamic architecture of buildings and monuments, the integration of nature and natural elements with the tomb, the visibility of the sky and the vastness of the area; Also, the mental dimensions of the space, including the sense of remembrance, the sense of separation from the world, the connection with divine saints and religious elders are among the most important factors in creating spirituality in these cemetery.
  Keywords: Spirituality, Quality of urban space, Spiritual urban space, Takht Foulad Cemetery, Golestan Shohada, Isfahan
 • Sima Khalegian *, Shima Ghandehari Pages 69-85

  Today, for various reasons, new criteria are used for the division of neighborhoods, which are significantly different from the historical divisions of these neighborhoods. In the meantime, it seems necessary to know the factors and elements that distinguish and determine these urban boundaries. In order to achieve the desired urban neighborhoods, it is necessary to observe the quantitative points of urban planning, but it is also important to observe the opinion of the people regarding their neighborhood and the boundaries of that. Historical neighborhoods in the past had specific boundaries, but these boundaries were not defined by physical barriers and modern fences; rather, various natural factors or passages, alley have shown its local signs. On the other hand, the awareness of the residents and their belonging to the neighborhood along with other social and environmental factors, not only formed the identity of the neighborhood; rather, it also determined its scope. The purpose of writing this article is to know the indicators and criteria for the division of historical neighborhoods in the city of Isfahan and to determine the influencing factors on the division ofneighborhoods using documents and the statements of local residents. The results of face-to-face interviews with nineteen knowledgeable residents present in the neighborhoods led to the formulation of two general categories of natural and artificial factors (which were separated into environmental and social types); which will be explained in this article by mentioning a case example for each factor.

  Keywords: Neighborhood criteria, Historical neighborhoods, Natural, artificial factors, Isfahan
 • Forough Madani Esfahani *, Ahad Nejad Ebrahimi Pages 87-108
  Natural factors are one of the most important and vital elements of the city, where water and its supply and use play an important role in the formation and prosperity of the city. Due to the large surface area of Iran in hot and dry climate, the presence of water and its various effects in Isfahan was one of the factors that persuaded Shah Abbas to choose this city as the capital. Zayandehrood and its water supply networks have had a significant impact on the physical, functional and semantic structure of the city. Besides its roles in agriculture and irrigation, it has improved the environmental qualities in the city and created a sustainable place in the urban structure. What is being studied in this article is the investigation of the role of water and its manifestations in physical, functional, environmental systems and especially semantic system of the Safavid city which has led to the formation of a garden city. For this purpose, the historical books and travelogues of the Safavid period and the theoretical foundations of Isfahan Urban School were first explored in order to achieve different features and roles of water in the structure of the city and its people’s lives. Then, by a comparative study of the components of sustainable place, it was concluded that the design and application of water element in Safavid Isfahan increased some of the sustainability indices as well as enhancing the constructive qualities of urban spaces and ultimately provided a context for making the sustainable place.
  Keywords: water, Isfahan Urban School, Zayandehrood, Madi, Safavid Era
 • Maryam Karimi Azar, Mehri Shahzeidi * Pages 109-129

  Neighborhood identity can be affected by two types of factors: Physical and non-physical (social) factors. Each of these factors have their nique impact on the identity of a place or a neighborhood. Understanding the relationship between factors and their effect size might lead to a more effective planning in order to improve neighborhood identity. The main goal of this research is providing profound perception of physical and social factors effects on neighborhood identity. However, it is not possible to put all factors in a research. So, we have selected critical factors through field work, which includes neighbors’ relationship and security as social factors and neighborhood landscape, safety, and accessibility as physical factors. This research is based on a quantitative analysis of 100 questioners by using SmartPLS software. Sample size was determined by employing a Cochran formula. It emerges that, all factors havesignificant effect on neighborhood identity except for safety.

  Keywords: : Neighborhood, neighborhood identity, Physical Identity, Social Identity