فهرست مطالب

زیست شناسی گیاهی ایران - سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1400)
 • سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 50، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/30
 • تعداد عناوین: 5
|
 • یونس پوربیرامی هیر*، شیما مهری، اسماعیل چمنی، حسن ملکی لجایر صفحات 1-14
  زنبق مردابی گیاهی است چندساله، علفی و متعلق به تیره زنبق که شامل حدود 300 گونه از گیاهان گل دار است. این جنس به طور گسترده ای از مناطق معتدل تا مناطق ساحلی در نیمکره شمالی گسترش یافته است. این پژوهش به منظور بررسی تاثیر نانو ذرات نقره بر ویژگی های ریخت شناختی و فیزیولوژیک زنبق مردابی تحت شرایط درون شیشه ای به صورت آزمایشی بر پایه طرح کاملا تصادفی با 5 تکرار اجرا شد. در این آزمایش غلظت های مختلف نانو ذرات نقره (0 (شاهد)، 5، 10، 20، 40، 80 ، 160 میلی گرم بر لیتر) به عنوان تیمار آزمایشی در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها نشان داد که تاثیر نانو ذرات نقره بر تعداد برگ، طول گیاهچه، میانگین طول برگ، درصد باززایی، سطح برگ، تعداد گیاهچه، کلروفیلa، کلروفیلb، کارتنویید، فلاونویید، فنل در سطح احتمال یک درصد معنی دار شد. مقایسه میانگین داده ها بر صفات ریختشناختی نیز نشان داد که بیشترین میزان تعداد برگ، طول گیاهچه، میانگین طول برگ، درصد باززایی، سطح برگ، تعداد گیاهچه در تیمار نانو ذرات نقره در غلظت 5 میلی گرم بر لیتر حاصل شد. نتایج حاصل از مقایسه میانگین داده ها بر میزان فنل و فلاونویید کل اندازه گیری شده گیاه زنبق مردابی نشان داد، بیشترین میزان فنل در غلظت 10 میلی گرم بر لیتر نانو ذرات نقره و بیشترین میزان فلاونویید در غلظت40 میلی گرم بر لیتر نانو ذرات نقره به دست آمد. از طرف دیگر، بیشترین میزان کلروفیلa، کلروفیلb وکاتنویید در غلظت 5 میلی گرم بر لیتر حاصل شد.
  کلیدواژگان: کشت درون شیشه ای، زنبق مردابی، فلاونوئید، فنل، نانو ذرات نقره
 • فاطمه عبدلی، مریم دهستانی اردکانی*، جلال غلام نژاد صفحات 15-32
  لیزیانتوس (.Eustoma grandiflorum Raf. shinn) یکی از مهم ترین و بازارپسندترین گل های شاخه بریده در جهان است که عمر گلجایی نسبتا کوتاه، بازارپسندی آن را تا حدی کاهش داده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی تاثیرات عصاره پوست لیمو، ژل کتیرا، تیمار آب گرم و انواع آب در افزایش عمرگلجایی و بهبود ویژگی های کیفی گل شاخه بریده لیزیانتوس است. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 25 تیمار شامل سه غلظت عصاره پوست لیمو (15، 25 و50 پی پی ام) با سه حلال شامل آب مقطر، اتانول و متانول، ژل کتیرا در سه سطح (1، 5/2 و 5 درصد) با دو روش کوتاه مدت و دایم، آب گرم در دو دمای 35 و 45 درجه سانتیگراد هر کدام به مدت 2، 5 و 10دقیقه، آب شهری، آب مقطر استریل، آب مقطر غیراستریل و شاهد (آب دوبار تقطیر)، هر کدام با سه تکرار انجام شد. بر اساس نتایج، بیشترین عمرگلجایی (66/13 روز) در تیمار عصاره آب مقطر پوست لیمو با غلظت های 25 و 50 پی پی ام به دست آمد. کمترین میزان باکتری انتهای ساقه در تیمارهای آب مقطر استریل، آب شهری، عصاره آب مقطر پوست لیمو با غلظت 50 پی پی ام، آب گرم 35 درجه به مدت 10 دقیقه و کتیرا کوتاه مدت (5/2 درصد) مشاهده شد. بیشترین محتوای آب نسبی گلبرگ در تیمار کتیرا (دایم) غلظت 5/2 و 5 درصد و عصاره متانولی پوست لیمو با غلظت 25 پی پی ام حاصل شد. بیشترین میزان فعالیت آنزیم کاتالاز و پراکسیداز در تیمار کتیرا دایم 1 درصد به دست آمد. به طور کلی، استفاده از ژل کتیرا به صورت کوتاه مدت، عصاره های آب مقطر و اتانولی و نیز آب گرم به افزایش عمر گلجایی منجر شد، اما استفاده از عصاره متانولی پوست لیمو در محلول گلجایی توصیه نمی شود.
  کلیدواژگان: آب گرم، عصاره پوست لیمو، عمر گلجایی، کتیرا، لیزیانتوس
 • مهدی جلیلی، روح الله کریمی* صفحات 33-56
  تغذیه برگی یک روش سریع و کارآمد به منظور تامین نیاز تغذیه ای تاک به ویژه در مراحل بحرانی رشد است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر کاربرد برگی نیتروژن، روی و منگنز بر محتوای عناصر برگ، عملکرد و شاخص های کیفی انگور (Vitis vinifera L.) رقم بی دانه سفید طی یک مرحله پیش و دو مرحله پس از گلدهی اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل (سه عامل اوره، نانوکلات روی و نانوکلات منگنز هرکدام در دو سطح 0 و 08/0 درصد) در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با هشت تیمار و سه تکرار اجرا شد. بر اساس نتایج، بیشترین وزن خوشه و عملکرد به تیمار ترکیبی سطح دوم اوره، کلات روی و کلات منگنز مربوط بود. همچنین، محتوای مواد جامد محلول در تاک های تیمار شده با سطح دوم نیتروژن و سطح دوم روی بیش از دیگر تیمارها بود. ظرفیت آنتی اکسیدانی تاک های تیمار شده با ترکیب سطح دوم هر سه کود در مقایسه با دیگر تیمارها افزایش نشان داد. بیشترین غلظت فلاونویید میوه به تیمار سطح دوم نیتروژن و روی و بیشترین غلظت فنول کل به تیمار سطح دوم نیتروژن و منگنز مربوط بود. تاک های تیمار شده با سطح دوم کود روی و منگنز فعالیت آنزیم پراکسیداز بیشتری داشتند. درحالی که بیشترین فعالیت آنزیم کاتالاز و آسکوربات پراکسیداز به تیمار ترکیب سطح دوم هر سه کود مربوط بود. کاربرد برگی این کودها باعث افزایش محتوای نیتروژن، روی و منگنز در برگ و میوه تاک های تیمار شده با این کودها شد. غلظت پتاسیم برگ در تاک های محلول پاشی با نانوکلات منگنز 08/0 درصد به تنهایی در مقایسه با دیگر تیمارها بیشتر بود. در کل ترکیب سطح دوم (08/0 درصد) هر سه کود ضمن بهبود غلظت عناصر برگ، به بهبود وزن حبه، وزن خوشه، عملکرد و افزایش شاخص های کیفی و ظرفیت آنتی اکسیدانی آنزیمی و غیر آنزیمی میوه منجر شد.
  کلیدواژگان: انگور، آنزیم های آنتی اکسیدانی، اوره، تغدیه برگی، روی، ترکیبات فنولی، عملکرد، منگنز
 • روح الله بازی ذلان، آرش فاضلی*، بتول زارعی، جواد عرفانی مقدم صفحات 57-68

   امروزه، کاربرد مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، در بهبود مقاومت گیاهان به تنش خشکی افزایش یافته است. از این رو به منظور بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنزیم های کاتالاز و پراکسیداز و محتوای فنل و فلاونویید کل گیاه گل سازویی تحت تنش کم-آبی آزمایشی به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل تنش کم آبی در چهار سطح (100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی) و محلول پاشی با سالیسیلیک اسید در دو سطح (0 و 5/1 میلی مولار اسید) بود. نتایج نشان داد در 75 و 25 درصد ظرفیت زراعی محلول پاشی با سالیسیلیک اسید، میزان مالون دی آلدیید را به ترتیب 81/17 و 04/34 درصد در مقایسه با تیمار عدم محلول پاشی کاهش داد. همچنین کاربرد محلول پاشی میزان نشت یونی را تحت شرایط تنش شدید خشکی کاهش داد. محلول پاشی با سالیسیلیک اسید تحت شرایط 100، 75، 50 و 25 درصد ظرفیت زراعی، مقدار فنل کل را به ترتیب به میزان 92/20، 00/33، 84/10 و 19/10 درصد افزایش داد. تحت شرایط تنش شدید خشکی، محلول پاشی با اسید سالیسیلیک میزان فلاونول و فلاونویید را در مقایسه با شاهد افزایش داد. با اعمال تنش خشکی، فعالیت آنزیم کاتالاز در مقایسه با عدم تنش خشکی به ترتیب 09/36 و 65/67 درصد افزایش یافت. همچنین بیشترین مقدار فعالیت آنزیم پراکسیداز (07/1 واحد در میلی گرم پروتیین در دقیقه) در شرایط 25 درصد ظرفیت زراعی با محلول پاشی با سالیسیلیک اسید و کمترین میزان آن در شرایط 100 درصد ظرفیت زراعی به دست آمد.

  کلیدواژگان: گیاه گل سازویی، تنش خشکی، آنزیم های آنتی اکسیدان، پراکسیداز، سالیسیلیک اسید
 • مهدی میرزایی چگنی، مجتبی جعفری نیا*، علی اکبر قطبی راوندی صفحات 89-104

  فتوسنتز یکی از مهمترین فرایندهای فیزیولوژیک هست که در گیاهان تحت تاثیر تنش شوری قرار دارد.  نیتریک اکساید به عنوان یک مولکول سیگنال تاثیرگذار در پاسخ های گیاهان به تنش های محیطی شناخته شده است. گیاه گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum L.) با داشتن طیف متنوعی از ویتامین ها و عناصر غذایی از لحاظ اقتصادی و تغذیه ای حایز اهمیت است. در این تحقیق تاثیرات سطوح متفاوت تنش شوری شامل 0، 50، 100 و 150 میلی مولار کلریدسدیم و ماده سدیم نیتروپروساید به عنوان دهنده نیتریک اکساید در سطوح 0، 100 و 200 میکرومولار بر تغییرات شاخص های متفاوت فتوسنتزی از طریق ثبت فلورسنس کلروفیل a و روش JIP تست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که تنش شوری باعث کاهش کارایی کمپلکس تجزیه کننده آب در فتوسیستم II می شود. همچنین، تنش شوری سبب کاهش کارایی واکنش های نوری فتوسیستم II (φPo/(1-φPo)) و شاخص کارایی مراکز فعال واکنش (γRC/(1-γRC)) شد. کارایی واکنش های بیوشیمیایی انتقال الکترون (ψo/(1-ψo))  و میزان احیای آخرین پذیرنده الکترون در فتوسیستم I (δRo/(1-δRo)) نیز با تنش شوری کاهش یافت . شاخص PITotal نیز نشان داد که تنش شوری عملکرد کلی دستگاه فتوسنتزی از ابتدای فتوسیستم II تا انتهای فتوسیستم I را کاهش داده است. همچنین، تنش شوری سبب کاهش رنگیزه های فتوسنتزی شامل کلروفیل a، کلروفیل b و کلروفیل کل شد و میزان کل کاروتنویید، فلاونویید و ترکیبات پلی فنلی در تنش شوری افزایش یافت. استفاده از SNP به عنوان دهنده نیتریک اکساید نیز توانست آثار تنش شوری را در تمامی شاخصهای ذکر شده تعدیل کند. نتایج این پژوهش در مجموع نشان داد که در سیستم فتوسنتزی گیاه گوجه فرنگی، مرحله انتقال الکترون در زنجیره حساس ترین نقطه به تنش شوری و غلظت 100 میکرومولار SNP مناسب ترین غلظت برای تعدیل آثار تنش شوری است.

  کلیدواژگان: شوری، فتوسنتز، کلروفیل a، گوجه فرنگی، نیتریک اکساید
|
 • Younes Pourbeyrami Hir *, Shima Mehri, Esmaeil Chamani, Hassan Maleki Lajayer Pages 1-14
  Iris pseudacorus is a perennial herbaceous belonging to the Iridaceae family. This family consist of about 300 species of flowering plants with lush flowers. This genus spread widely from the temperate to the coastal areas in the Northern Hemisphere. This study was conducted to investigate the effects of silver nanoparticles on morphological and physiological properties of Iris pseudacorus under in vitro conditions based on a completely randomized design with 5 replications. In this experiment, different concentrations of silver nanoparticles (0 as a Control, 5, 10, 20, 40, 80 and 160 mg/l) were used as an experimental treatment. The variance analysis showed that the effect of silver nanoparticles on leaf number, seedling length, mean leaf length, regeneration percentage, leaf area, seedling number, chlorophyll a, chlorophyll b, carotenoid, flavonoid and phenol were significant at 1% probability level. The comparison of data means on morphological traits also showed that the highest leaf number, seedling length, leaf mean length, regeneration percentage, leaf area and the number of seedlings were obtained from silver nanoparticles at the rate of 5 mg/L. The results of the data mean comparison on the total phenol and flavonoid of marsh iris showed that the highest amount of total phenol was observed in 10 mg/L of silver nanoparticles and the highest amount of total flavonoid was in silver nanoparticles at the rate of 40 mg/L. On the other hand, the highest amount of chlorophyll a, chlorophyll b, and carotenoids was obtained at 5 mg / l of silver nanoparticles.
  .
  Keywords: Flavonoid, in vitro, Iris pseudacorus, Phenol, Silver Nanoparticles
 • Fatemeh Abdoli, Maryam Dehestani-Ardakani *, Jalal Gholamnezhad Pages 15-32
  Lisianthus (Eustoma grandiflorum (Raf) shinn.) is one of the most important and marketable cut flowers in the world and a relatively limited vase life reduces its marketability. The present study's aim was to evaluate the effects of Citrus aurantifolia peel extract, tragacanth gel, hot water treatments and different waters on extending vase life and increasing the qualitative properties of cut flowers of lisianthus. This experiment was conducted based on a completely randomized design with 25 treatments contained three concentrations of C. aurantifolia peel extract (15, 25 and 50 ppm) by three solvents containing distilled water, ethanol and methanol, three levels of tragacanth (1, 2.5 and 5%) in two ways (pulsing and continues), hot water at two temperatures of 35 and 45 °C for 2, 5 and 10 min, tap water, sterilized and non-sterilized distilled water and control without any treatment, each one by three replications. According to the results, the highest vase life (13.66 days) was obtained in 25 and 50 ppm of distilled water C. aurantifolia peel extracts treatments. The lowest stem end bacteria were observed in sterilized distilled water, tap water, 50 ppm of distilled water C. aurantifolia peel extracts, hot water in 35° C for 10 min and 2.5% tragacanth gel. The highest relative water content of petals in 2.5 and 5% of continuous tragacanth gel treatment and 25 ppm of methanolic C. aurantifolia peel extracts were obtained. The maximum activity of catalase and peroxidase was observed in 1% continues tragacanth gel treatment. Generally, using tragacanth gel by pulsing, distilled water and ethanolic extracts could increase lisianthus vase life but using methanolic C. aurantifolia peel extracts is not recommended..
  Keywords: Hot water, Citrus aurantifolia peel extract, Vase life, Tragacanth, Lisianthus
 • Mehdi Jalil, Rouholah Karimi * Pages 33-56
  Foliar application is one of the fast and effective methods for providing of plants with nutrition requirements, especially in the critical stages of growth. The aim of this study was to investigate the effect of foliar application of nitrogen, zinc and manganese on leaf element content, yield and quality indices of Bidaneh-Sefid grapevines during one stage before and two stages after bloom. The experiment was factorially (three factors of urea, zinc nano-chelate, and manganese nano-chelate, each at two levels of Zero and 0.08%) based on a randomized complete block design with eight treatments and three replications. According to the results, the highest cluster weight and yield were related to the combined treatment of the second level (0.08%) of urea, zinc nano-chelate, and manganese nano-chelate. Also, the content of soluble solids of the vines treated with the 0.08% urea and 0.08% zinc nano-chelate was higher than in other treatments. The antioxidant capacity of vines treated with all three fertilizers at 0.08% was found to be higher compared to other treatments. The highest flavonoid contents were obtained with 0.08% urea and 0.08% zinc nano-chelate and the highest total phenol contents were related to 0.8% urea in combined with 0.08% manganese nano-chelate. Vines treated with the second level of zinc and manganese fertilizers had higher peroxidase activity. While the highest activity of catalase and ascorbate peroxidase was observed with all three fertilizers at 0.08% foliar application of urea, zinc nano-chelate, and manganese nano-chelate increased the content of nitrogen, zinc and manganese in leaves and fruits. The leaf potassium content of 0.08% manganese nano-chelate sprayed vines was higher alone compared to other treatments. In general, the combined application of these fertilizers (at 0.08%) while improving the leaf elements contents, led to improved berry weight, cluster weight, and yield and also increased quality indicators and enzymatic and non-enzymatic antioxidant capacity of the fruits..
  Keywords: Antioxidant Enzymes, Grapes, Manganese, Nitrogen, Phenolic compounds, Yield, Zinc
 • Roholah Bazi Zlan, Arash Fazeli *, Batool Zarei, Javad Erfani Moghadam Pages 57-68

  Nowadays, the use of plant growth regulators has increased in improving the resistance of plants to drought stress. Therefore, in order to investigate the effect of salicylic acid on antioxidant enzymes activity and secondary metabolites of Scrophularia striata under water deficit stress, an experiment was conducted as the arrangement in a randomized complete block design with three replications in 2018 at the research greenhouse of Ilam University. Treatments included water deficit stress at four levels (100, 75, 50 and 25% of field capacity) and foliar application with salicylic acid at two levels (0 and 1.5 mM). The results showed that in 75 and 25% of field capacity with salicylic acid, malondialdehyde decreased by 17.81% and 34.04% compared with non-foliar application treatment, respectively. Also, the application of foliar spray reduced the amount of ion leakage under severe drought-stress conditions. Foliar application of salicylic acid increased total phenol content by 20.92, 33.00, 10.84 and 10.19% under 100, 75, 50 and 25%, field capacity, respectively. Under severe drought stress conditions, foliar spray with salicylic acid increased the amount of flavonol and flavonoid compared to the control. With the application of drought stress, catalase enzyme activity increased by 36.09 and 67.65%, respectively, compared to the absence of drought stress. The highest amount of peroxidase activity (1.07 units per mg protein per minute) under 25% of field capacity by application of salicylic acid was observed with the lowest amount of peroxidase activity under 100 per cent of field capacity, respectively. According to the mentioned content, it can be concluded that salicylic acid improved the growth and production of secondary metabolites (Phenol, flavonol and flavonoid) in Scrophularia striata under drought stress and non-stress conditions.

  Keywords: Antioxidant Enzymes, Drought stress, Peroxidase, Scrophularia striata, Salicylic acid
 • Mehdi Mirzaei Chegeni, Mojtaba Jafarinia *, AliAkbar Ghotbi Ravandi Pages 89-104

  Photosynthesis is one of the most important physiological processes that is negatively affected by salinity stress in plants. Nitric oxide is known as an influential signal molecule in plant responses to environmental stresses. The tomato plant (Lycopersicon esculentum L.) contains a wide range of vitamins and nutrients that are economically and nutritionally important. In the present study, the effects of different levels of salinity stress including 0, 50, 100 and 150 mM NaCl and sodium nitroprusside (SNP) at 0, 100 and 200 μM levels on different photosynthetic parameters were investigated by JIP test. The results of this study showed that salinity stress reduced the efficiency of the oxygen-evolving complex in photosystem II. Salinity reduces the efficiency of light reactions of the photosystem II (φPo/(1-φPo)) and the efficiency index of active reaction centers (γRC/(1-γRC)). Furthermore, the efficiency of biochemical reactions of electron transport (ψo/(1- ψo)) and the efficiency index of reduction of the end electron acceptor in photosystem I (δRo/(1-δRo)) decreased with salinity stress. The results also revealed that salinity stress reduced the overall performance of the photosynthetic apparatus from the beginning of photosystem II to the end of photosystem I (PITotal). Salinity stress reduced photosynthetic pigments, including chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll, and a significant increase in total carotenoids, total polyphenolic content and total flavonoid were observed under salinity stress. The use of SNP as a nitric oxide donor mitigated the effects of salinity stress in all the mentioned parameters. The results of this study showed that in the photosynthetic apparatus of the tomato plants, the electron transport chain is the most sensitive point to salinity stress and 100 μM SNP is the most effective concentration to alleviate the effects of salinity stress.

  Keywords: Nitric Oxide, Photosynthesis, Salinity, Tomato