فهرست مطالب

جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1401)

نشریه جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/06/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی دهمرده پهلوان*، زهره جوزی صفحات 1-14

  از دیدگاه مطالعات باستان شناسی بخش جنوبی بلوچستان ایران، بکر و ناشناخته است. محوطه دمبیگان از محوطه های واقع در جنوب بلوچستان ایران است که از منظر باستان شناختی به آن پرداخته نشده است. در پژوهش اخیر عملیات تعیین عرصه و پیشنهاد حریم و بررسی روشمند تپه و اطراف آن انجام شد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته است و بخش عمده این تحقیق از فعالیت های میدانی، بررسی پیمایشی فشرده و روشمند و گمانه زنی به منظور تعیین عرصه و حریم محوطه دمبیگان به دست آمده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت استقراری محوطه و ارایه گاه نگاری نسبی براساس یافته های سطحی بود. در بررسی پیمایشی مشخص شد که محوطه متشکل از دو پشته نزدیک به هم است که بازه ی زمانی استقرار در این دو پشته به ترتیب پشته A گورستانی سنگ چین مربوط به دوران تاریخی و پشته B که احتمالا مکانی استقراری و بخشی از آن نیز به عنوان گورستان بوده است، مربوط به هزاره سوم پیش ازمیلاد است. براساس یافته های سطحی می توان اذعان کرد که این محوطه برای نخستین بار در هزاره سوم پیش از میلاد محل سکونت بوده است و پراکندگی گونه های متنوع سفالی بر سطح تپه نشان دهنده استمرار زندگی در دوره های تاریخی بوده است. مطالعه و تجزیه و تحلیل یافته های باستانی حاصل از بررسی میدانی و گمانه های محوطه دمبیگان نشان داد که این محوطه در ادوار پیش از تاریخی و تاریخی دارای تشابهات فرهنگی با محوطه های واقع در حوزه هیرمند و کرمان، دره کچ و حوزه رود دشت در مکران پاکستان بوده است.

  کلیدواژگان: بلوچستان، دمبیگان، بررسی روشمند، سفال
 • حسین واحدی*، محمود حیدریان، زهرا سلیمانی فرد صفحات 15-34
  جنوب شرق ایران تعاملات فرهنگی زیادی با مناطق دره سند، میان رودان، فلات ایران و نوار ساحلی جنوب ایران داشته است. منطقه سفیدکوه نیک شهر، در بنت سیستان و بلوچستان سکونت گاه جوامعی با الگوی استقراری نیمه یک جانشین پراکنده با الگوی سکونت در کنار رودخانه ها یا دشت های میان کوهی است که معماری مدور، بیضی و راست‎ گوشه دارند. راهبرد معیشت این جوامع متنوع است و از الگوهای فرهنگی و اقتصادی و مناسبات سیاسی و اجتماعی منحصربه فردی مشابه دوران پیش از تاریخ پیروی می کنند. با توجه به اهمیت مطالعات قوم باستان شناسی، پژوهش پیش رو سعی دارد تا با بررسی، معرفی و مقایسه یافته های پویای مردم شناسی با یافته های ایستای باستان شناسی، به شناخت هرچه بهتر جوامع انسانی بخش بنت بپردازد. این پژوهش با تلفیقی از روش های میدانی در سه مرحله بررسی و شناسایی محوطه های باستانی؛ بررسی جوامع زنده کنونی منطقه از نظر مردم شناسی؛ و مقایسه تطبیقی یافته های هر دو بررسی به منظور شناسایی وجوه افتراق و اشتراک آنها، انجام شد. براساس نتایج به دست آمده باید اشاره کرد که الگوی معماری کنونی منطقه ریشه در فرهنگ و سنن مردم منطقه داشته که از دیرباز به صورت مدور برپا شده اند. الگویی که با استقرار در مناطق مسطح میان کوهی یا تراس رودخانه ها ایجاد شده و به صورت پلان های بیضی، مدور، خوشه ای، نامنظم، خطی و مشابه با جوامع پیش از تاریخ و بر مبنای شیوه معیشت طیف وسیع اقتصادی شکل گرفته است. با بررسی نتایج به دست آمده از مقایسه دو گروه یافته ها، می توان اذعان داشت که شیوه رایج در منطقه کاملا از هر نظر با شیوه زندگی جوامع اولیه نیمه یک جانشین مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: الگوی استقرار، قوم باستان شناختی، معماری مدور، دهکده، بنت
 • حسن باصفا، محمدصادق داوری* صفحات 35-54

  پیشینه باستان شناسی دشت مشهد (حوزه کشف رود) به دوره پارینه سنگی قدیم برمی گردد و از قدیمی ترین حوزه های فرهنگی ایران محسوب می شود. رودخانه کشف رود با سیراب کردن دشت مشهد سبب شکل گیری بستری حاصلخیز و اکوسیستمی بارور در طول ادوار مختلف تاریخی شده و زمینه ساز جذب و شکل گیری جوامع انسانی شده است. با توجه به پژوهش های اندک این حوزه شناخت ما از فرهنگ های پیش از تاریخی کامل نیست و درک مولفه های فرهنگی در کنار معرفی استقرارهای عصر مفرغ منطقه و جهت دهی و تکمیل مطالعات آتی، از اهداف و ضرورت مطالعات باستان شناختی منطقه محسوب می شود. درک شاخصه های فرهنگی بویژه سنت های سفالی، ارزیابی روابط درون و برون منطقه ای مهم ترین سوالات پژوهش است. بنیان پژوهش حاضر، معرفی کانون های استقراری، شناخت سنت های سفالی و درک چشم انداز فرهنگی و نه جغرافیایی عصر مفرغ حوضه کشف رود(دشت مشهد) بر حسب مطالعات تطبیقی است. نتایج پژوهش بیانگر شاخصه های سفالی ناهمگون در دوره مفرغ قدیم با مناطق پیرامون و همچنین گونه های مشابه در فاز مفرغ میانی با مناطق هم جوار است. همچنین مطالعه کانون های استقراری بیانگر رشد تدریجی و استمرار استقرار به علاوه افزایش جمعیت در دو فاز مفرغ قدیم و میانی است. علاوه براین، برخلاف دیگر مناطق شمال شرق ایران و ترکمنستان، نه تنها استقرارهای دوره مفرغ میانی (همزمان با نمازگاه V) در منطقه متروک و یا کوچک نشده اند، بلکه در دوره مفرغ جدید، استقرار در منطقه دشت مشهد استمرار یافته اند. سفال ها نیز علاوه بر اینکه دارای هم گونی با مناطق هم جوار اند، دارای گونه های محلی نیز بوده که تنها با مطالعه فن ساخت قابل تاریخ گذاری هستند.

  کلیدواژگان: خراسان، حوضه کشف رود، دشت مشهد، عصر مفرغ، کانون های استقراری، چشم انداز فرهنگی
 • زهرا توکلی*، مرتضی حصاری، جبرییل نوکنده صفحات 55-70
  در نیمه دوم هزاره چهارم ق.م جنوب غرب آسیا دچار تحولات اجتماعی گردید که نتیجه آن پیدایش نگارش بود. در این تحولات خط شبه میخی در جنوب میان رودان و آغاز ایلامی در فلات ایران به سرعت پیشرفت کرد. از این دو نظام نگارشی برای کاربرد اهداف اداری و حسابداری مورد استفاده قرار گرفت و با وجود این که بیشتر نشانه های به کار رفته در این دو خط با یکدیگر متفاوت هستند، اما شباهت هایی همچون نظام های جمع داری و نشانه های عددی یکسان را می توان یافت. خط شبه میخی به خطوط میخی تکامل پیدا کرد و تا پایان سلسله هخامنشیان ادامه یافت. این امر باعث شده تا شناخت بیشتری از آن به دست باستان شناسان قرار گیرد. اما خط آغاز ایلامی در مراحل اولیه رمزگشایی قرار دارد. در این نگارش با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و کتابخانه ای سعی بر توصیف و تحلیل متون دامپروری شوش و به خصوص نشانه M346 شده است. بخش قابل توجهی از متون آغاز ایلامی مرتبط با دام و محاسبات دامی است و یکی از پر تکرار ترین نشانه های دامی M346 است. این نشانه تاکنون به عقیده پژوهشگران به نشانه گوسفند معنی شده است که در خط شبه میخی UDU نوشته می شود، اما با توجه به برخی متون به دست آمده از موزه ملی ایران این نشانه گاهی به عنوان گوسفند و گاهی دیگر با عنوان دام یا مجموعه ای از حیوانات دامی جمع بسته شده است که بسته به متن نگارش نشان از یک کارکرد دوگانه در خط آغاز ایلامی دارد.
  کلیدواژگان: پیدایش نگارش، آغاز ایلامی، شوش، گلنبشته های دامپروری، متون دامی
 • فریدا فروزان*، روح الله یوسفی زشک، محمود طاووسی صفحات 71-83

  دوره آغاز ایلامی در نیمه دوم هزاره چهارم ق. م در بازه زمانی 3300 تا3000 ق.م شکل گرفت، که می توان آن را به عنوان انقلابی در زندگی سیاسی و معیشتی بشر دانست. شوش در جنوب غرب ایران یکی از بارزترین محوطه های، نمایانگر کلیه شاخص های مهم دوره آغاز ایلامی است. بررسی و تحلیل معیشت، جامعه و طبقات اجتماعی مردمان دوره آغاز ایلامی ساکن در شوش، یکی از مهمترین اهداف این مقاله است و این که چرا جامعه شوش هم زمان با شکل گیری جوامع شهری و پیدایش خط در فلات ایران و خوزستان، با کاهش وسعت استقرارها رو برو است. وجود داده های ویژه، بیانگر سیستم اداری و فن مدیریت خاص، نوع معیشت و زندگی به گونه طبقاتی و بوجود آمدن تمایزات اجتماعی و سیاسی هستند. معماری ویژه ی این دوره، نشانگر وجود سیستم بوروکراسی حاکمان دوره آغاز ایلامی در شوش است. در پژوهش حاضر نگارندگان با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری اطلاعات به روش اسنادی از کاوش های محوطه شوش، سعی بربازنگری و نهایتا تحلیل ساختار سیاسی و معیشتی این محوطه خاص دارند. بر روی متون نگارشی مبنی بر شمارش، گله هایی با تعداد بسیار بالایی از دام به یادگار مانده است، که نشان از یک جامعه بزرگ طبقاتی و یا شاید حکومتی است و معرف یک جامعه با پیچیدگی های شهری است. همانگونه که ذکر شد با وجود مستندات حاضر، نیل به هدف که همانا تحلیل این موضوع ویژه است، امکان پذیر می شود.واژگان کلیدی: باستان شناسی شوش، دوره آغاز ایلامی، شیوه معیشتی، یافته های شوش.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: باستان شناسی شوش، دوره آغاز ایلامی، شیوه معیشتی، یافته های شوش
 • عاطفه رسولی* صفحات 85-98

  شناخت عناصر و نقش مایه های سکه ها در علم باستان شناسی از اهمیت زیادی برخوردار است. نقوش روی سکه ها، در شناخت ادیان، مذاهب، جوامع و اساطیر باستانی نقش به سزایی دارد و تاریخ بسیاری از وقایع مذهبی را روشن می سازد. سکه در شناخت هنر تاثیر زیادی دارد و مطالعه آن می تواند به چگونگی ترقی و انحطاط هنر در ادوار و اقوام مختلف کمک کند. مطالعه سکه ها در علم باستان شناسی به ویژه در دوران تاریخی دارای اهمیت زیادی است. زیرا با استفاده از عناصر نقشی سکه ها می توان به نوع حاکمیت، ایدیولوژی و نظام اقتصادی حاکم بر جوامع گذشته دست پیدا کرد. هدف اصلی این پژوهش، شناخت نقش مایه های نمادین و سمبلیک 405 عدد سکه برنزی اشکانی موجود در مخزن موزه کلبادی شهر ساری می باشد، که به صورت توقیفی در سال 1390 در شهر بابل کشف گردیده است. نکته اساسی، نقوش منحصر به فرد این سکه ها به ویژه نقوش هندسی و نمادینی هستند که در تعدادی از سکه های اشکانی به دست آمده است. این پژوهش، با استفاده از روش تحلیلی- تجربی و با استفاده از مشاهدات عینی و کارشناسی 405 سکه اشکانی در گنجینه ساری انجام گردیده است. در پژوهش فوق وزن تمامی سکه ها اندازه گیری شده و نقوش تمام سکه ها که شامل نقوش انسانی، هندسی و سمبلیک بوده به طور جداگانه مورد توضیح و تفسیر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عمده ترین نقوش این سکه ها نقوش سمبلیک و نمادین به ویژه نقش ماه و ستاره، لنگر، حلقه شاهی و خوشه گندم هستند، که به نوعی با مذاهب و ادیان دوره اشکانی در ارتباط بوده است.

  کلیدواژگان: سکه، اشکانی، نقوش نمادین، الیمائید
 • آمنه بیشه کلایی، فرح زاهدی* صفحات 99-113

  به کار گیری عناوین والقاب در سکه های دوران کهن در کنار سایر نقوش یک ابزار اساسی جهت انتقال پیام پادشاه به قلمرو تحت حاکمیت وی قلمداد می شد. ترتیب استفاده از این عناوین و القاب، مفهوم و تغییر و تحول آنها در گونه های مختلف سکه یک پادشاه نیز شامل نکات ظریف و در پیوند با رخدادهای تاریخی آن زمان قابل توجه و ارزیابی است.شاهان اشکانی از القاب و عناوینی استفاده می کردند که بیانگر جایگاه اجتماعی، سیاسی و تاریخی آنهاست.نمونه های فاخر این سکه ها از نظر نقش و نوشته در زمان مهرداد دوم اشکانی ضرب شد. با به سلطنت رسیدن وی در سال 123 ق.م، اوج گیری قدرت سلسله اشکانیان و به تبع آن گسترش قلمرو حکومتی آنان آغاز شد.بررسی سکه های مهرداد دوم اشکانی نشان می دهد با گذشت زمان و افزایش سن وی و در اثر رخداهای تاریخی عناوین والقاب او دچار تحول شده است.این تغییرات از روی گونه های سکه های منتسب به وی و با نظم و روند خاصی قابل پیگیری است.پژوهش حاضر بر اساس منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی - تحلیلی به بررسی این القاب و عناوین و چرایی و چگونگی تغییرات آنها اشاره می کند .در نهایت به این پرسش پاسخ می دهد که میان انتخاب این عناوین و القاب و برخی وقایع تاریخی آن زمان ارتباط وجود دارد و از طریق توالی و ترتیب انتخاب آنها می توان تاریخ هایی برای ضرب این سکه ها پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: اشکانی، القاب، سکه شناسی، عناوین، گونه، مهرداد دوم
 • علی هژبری*، محمد مرتضایی صفحات 115-127

  قومس از نواحی مهم شرق ایران و در امتداد جاده خراسان بزررگ قرار دارد. در این منطقه محوطه های مهمی بررسی، کشف و کاوش شده اند. در این میان، سال ها از کاوش های باستان شناسی در تپه حصار دامغان می گذرد. یکی از بناهای کشف شده در مجموعه تپه های حصار، بنایی است با یک ایوان ستوندار و یک اتاق گنبددار که به دوره ساسانی منسوب شده است. هر چند در مورد تاریخگذاری بنا به دوره ساسانی تردیدی نیست اما در مورد کاربری آن به زعم تعدادی از پژوهشگران بنای تپه حصار آتشکده است و به نظر کاوشگر و برخی دیگر «کاخ» بوده است. با توجه به اینکه ویژگی های کاخ و آتشکده در دوره ساسانی با بررسی هایی که به عمل آمده تا حدود زیادی مشخص شده است ما در این پژوهش با مقایسه با عناصر معماری شناخته شده و بررسی متون تاریخی و نیز رجوع به نظر دیگر پژوهندگان به دنبال پاسخی به سوالاتی هستیم از قبیل: کاربری بنای کاوش شده در تپه حصار دامغان چیست؟ کاخ علاوه بر صحن، ایوان و اتاق گنبددار به عنوان بخش عمومی بنا، دارای صحن و اتاق هایی در بخش خصوصی است و در آتشکده همه عناصر معماری به مکان قدسی آتش منتهی می شود. با این دلایل و با استناد به متون تاریخی و نیز با توجه به پلان بنای تپه حصار به نظر می رسد که با آتشکده ای از دوره ساسانی مواجهیم، هر چند شباهت هایی با پلان کاخ های اواخر دوره ساسانی و اوایل دوران اسلامی را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: آتشکده، کاخ، ساسانی، آغاز دوران اسلامی، قومس
 • میلاد محسن زاده کریمی*، سید مهدی موسوی کوهپر صفحات 129-147

  در اغلب پژوهش های باستان شناختی ایران، بناهای باستانی بیشتر از نقطه نظر ساختارهای معماری و کارکرد، بررسی شده اند، اما از نقطه نظر دانش مهندسی کمتر به این سازه ها پرداخته شده است که بناهای دوران تاریخی نیز از این امر کلی مستثنی نبوده اند. از مهمترین وجوهی که در ارتباط با بررسی یک بنای باستانی می توان نام برد، مطالعات سازه ای آن اثر است. انجام مطالعات سازه-ای در ارتباط با مدل سازی رایانه ای و در نهایت تحلیل سازه ای بناها، بسیار مهم و حایز اهمیت است. یکی از جنبه های مهم در مطالعات سازه ای، شناخت و بررسی مواد و مصالح به کار رفته در بناهاست. در این راستا، باتوجه به اهمیت محوطه میراث جهانی تخت سلیمان به دلیل وجود آتشکده آذرگشنسب و مجموعه بناهای به هم پیوسته، دوره زمانی، در دسترس بودن و باقی ماندن بخش قابل توجهی از بناها و مصالح این مجموعه، به بررسی این محوطه پرداخته ایم. این پژوهش مبتنی بر 1. مطالعات کتابخانه-ای، 2. بررسی های میدانی و 3.مطالعات آزمایشگاهی به شیوه توصیفی- تحلیلی است. مطالعات آزمایشگاهی شامل آزمایش های مقاومت فشاری و آزمون جذب آب بوده که روی چهار نمونه آجر محوطه تخت سلیمان صورت گرفته است. در مبحث مطالعات سازه ای، آزمایش مقاومت فشاری و آزمون جذب آب از مهمترین معیارهای ارزیابی کیفیت و تعیین استحکام و پایداری آجر است. نتایج حاصل از آزمایش های مقاومت فشاری و جذب آب و مقایسه آن با آزمایش های مشابه در کشورهایی مانند ایتالیا و یونان، بیانگر کیفیت نسبتا بالای آجرهاست که توسط معماران این محوطه باستانی استفاده شده است.

  کلیدواژگان: معماری، محوطه تخت سلیمان، آجر، آزمایش مقاومت فشاری، آزمون جذب آب
 • ابراهیم رایگانی*، مهسا ویسی، محمدامین سعادت مهر، سولماز رئوف صفحات 149-162
  شاپور اول ساسانی (242-270م.) در نبردهای متعددی که با امپراتوری روم داشت، توانست سه امپراتور رومی را شکست دهد. با توجه به آن که تبلیغات سیاسی-مذهبی از جمله بایسته های آثار به جای مانده از عصر ساسانی است، شاپور اول بر آن شد تا با ایجاد نقوش برجسته و حتی ضرب سکه ای دودیناری، پیروزی های خود را جاودانه سازد. در این بین لقب جدیدی به القاب شاپور اول، یعنی لقب «شاهنشاه ایران و انیران» در سنگ نوشته ها و به ویژه سنگ نوشته کعبه زرتشت به چشم می خورد؛ هرچند این لقب بر دو سکه منحصربه فرد نقر گشته است، اما پرسش را برای این پژوهش مطرح می سازد و آن که: 1- ایجاد لقب «شاهنشاه ایران و انیران» در دوره شاپور اول ساسانی و ایجاد فضای تبلیغاتی در پیرامون آن چگونه بوده است؟ 2- چرا به رغم بهره گیری شاپور اول از تبلیغات سیاسی-مذهبی در نقوش برجسته و سنگ نوشته ها، از لقب «شاهنشاه ایران و انیران» بر عموم سکه های رسمی و رایج استفاده نشده است؟ این مقاله بر آن است تا با بررسی متون تاریخی و شواهد سکه شناختی (باستان شناسی ادراکی و رهیافت تاریخی) دلایل اصلی عدم استفاده شاپور اول، از لقب شاهنشاه ایران و انیران را بر سکه ها بررسی کند. برآیند این پژوهش مشخص ساخت علاوه بر پیروزی های اذینه در جبهه غرب که از سوی برخی از پژوهشگران مطرح گردید، احتمالا سکه های نقره صرفا مصارف داخلی داشته و سکه های طلا نیز، سکه های رایج و قابل استفاده برای عموم نبوده اند، بنابراین فقط تعداد محدودی که امروزه فقط منحصر به دو سکه، دودیناری یادبودی و یگانه درهم نقره از شرق ترکیه به منظور کارکردهای تبلیغاتی به ضرب رسیده اند.
  کلیدواژگان: شاپور اول، سکه شناسی، نقش برجسته، ایران و انیران، ساسانیان
 • احمد حیدری* صفحات 163-175

  مطابق مدارک تاریخی، اردشیرخوره یا فیروزآباد، یکی از نخستین شهرهایی است که توسط اردشیریکم، موسس سلسله ساسانی، بر اساس محاسبات دقیق هندسی و کاملا مدور ساخته شده است. این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که منشا و خاستگاه ساسان کجا بوده و چه اندیشه ای موجب شده اردشیر شهر اردشیرخوره را مدور بسازد و آثار شاخص و کارکرد اندامگونه این شهر چه بوده و بر پایه چه مفاهیمی جانمایی شده اند؟ روش پژوهش توصیفی-تحلیلی است. اسناد تاریخی نشان می دهند که ساسان، به احتمال از اسلاف هخامنشیان بوده؛ پس از چند نسل زندگی در مناطق شرقی ایران (به احتمال هند یا آراخوزیه)، به سرزمین نیاکان خود (پارس) باز می گردد. از سویی منابع موجود گزارش می دهند که بابک نیز به علوم اخترشناسی و طالع بینی آگاه بوده و در این دانش شهرت داشته است. آشنایی این دو شخصیت مهم در خانواده بنیانگذار خاندان ساسانی، موجب شده شهر اردشیرخوره با مفهوم شهر شاه-خدا و نمادی از کیهان شناسی اوستایی، بر پایه دانش ودایی واستوپوروشه مندله ساخته شود. به عبارتی اردشیرخوره یک مندله ودایی-اوستایی است و آثار شاخص جانمایی شده آن، دلالت بر مفاهیم و اندیشه های کهن اوستایی دارد. در مجموع ساخت شهرهای نخستین توسط موسسان سلسله های دوران هلنیستی و پس از آن تا صدر اسلام، تحت تاثیر باورهای نجومی و کیهان شناسی و اسطوره ای قرار داشته است. شهر اردشیرخوره نیز بر پایه شهر شاه-خدا و مرکز جهان، به شکل مندله اوستایی-ودایی ساخته شده است. چهار دروازه با نام های مرتبط با ستارگان و اجرام آسمانی، بر پایه کیهان شناسی اوستایی ساخته و نامگذاری شده است.

  کلیدواژگان: اردشیرخوره، واستو پورشه مندله، ودا، اوستا، مرکز جهان
 • زینب افضلی*، مژگان خانمرادی، علیرضا ابراهیمی ایده لو صفحات 177-195

  دشت سیرجان در جنوب شرق ایران موقعیت ارتباطی مناسبی دارد. در این دشت محوطه های فراوانی از دوران مختلف قرار دارد که تپه شاه فیروز از آن جمله است. طی بررسی باستان شناختی صورت گرفته در سال 1397 ه.ش. تعدادی قطعه سفال از سطح محوطه نمونه برداری و مطالعه گردید. هدف از این پژوهش گاه نگاری و گونه شناسی سفال های به دست آمده از محوطه شاه فیروز است و در صدد پاسخ به این پرسش هاست: یافته های سفالی این محوطه شامل کدام گونه های سفالی است؟ سفال ها به لحاظ گاه نگاری به چه دورانی تعلق دارند؟ با توجه به مقایسه یافته های سفالی برهمکنش و تعاملات منطقه ای و فرامنطقه ای این محوطه با سایر محوطه های هم جوار و مناطق دوردست چگونه است؟ پژوهش پیشرو به روش میدانی و کتابخانه ای و با رویکرد توصیفی- تحلیلی و تطبیقی صورت گرفت. نتیجه مطالعات نشان داد که یافته های سفالی این محوطه شامل سفال های بی لعاب و لعاب دار است که به گونه های معمولی، شیاردار، بی لعاب منقوش، لعاب دار تک رنگ (ساده و منقوش) و لعاب دار چند رنگ (اسگرافیاتو، لعاب پاشیده، گلابه ای و آبی و سفید) تقسیم می شوند. با توجه به مقایسه های انجام شده این یافته ها به دوران ساسانی، سده های اولیه اسلامی و صفوی قابل تاریخ گذاری هستند. هم گونی سفال ها با محوطه های شهر کهن جیرفت، غبیرا، نرماشیر و دشت سیرجان علاوه بر بهره گیری از الگوها و سنت های سفال گری منطقه ای از تعاملات فرامنطقه ای این محوطه با حوزه های فرهنگی غرب، جنوب غرب، شمال شرق ایران و حاشیه خلیج فارس نشان دارد.

  کلیدواژگان: دشت سیرجان، محوطه شاه فیروز، یافته های سفالی، گونه شناسی، گاهنگاری
|
 • Mehdi Dahmardeh Pahlavan *, Zohreh Jouzi Pages 1-14

  One of the important features of the southern part of Baluchistan, Iran, is that this part is pristine and more unknown from the point of view of archaeological studies. This environmental diversity has led to the behavioral diversity of human societies in the past and present in this region. Dambigan site is one of these ancient sites that is located on the banks of the Kajo River in Makran. The present research has been done by descriptive-analytical method and the main part of this research includes field activities, intensive and systematic survey. In this city and archeological site, before this research, little archaeological studies have been done. In the southeast of Iran, human habitation and livelihood have continued from prehistory to the present day. The main purpose of this study was to investigate the settlement status of the area and to present a relative chronology based on surface findings. In a survey study, it was found that the area consists of two hills close to each other. The cemetery dates back to prehistoric times (third millennium BC). Based on the surface findings, it can be acknowledged that this area was first inhabited in the third millennium BC and the scattering of various pottery species on the hill surface indicates the continuation of life in historical periods. On the other hand, statistical analysis and comparison of pottery in Dambigan area in Makran, Iran with discovered samples from contemporary sites in Bampur, Helmand and Kerman basins, Kech and Rud Dasht basins in Makran, Pakistan showed that this site has extensive connections.

  Keywords: Balochestan, Dambigan, Systematic Survey, Pottery
 • Hossein Vahedi *, Mahmood Heydarian, Zahra Soleymani Fard Pages 15-34
  South-eastern Iran has been one of the important regions in cultural interactions with the Indus Valley, Mesopotamia, the Iranian Plateau and the coastal strip of southern Iran. Sefidkuh in Bent sector, Nikshahr County is a settlement place of communities with semi-settled settlement patterns along rivers or intermountain plains. The settlements follow the circular, oval and in a limited way rectangular architectural pattern. The livelihood strategy of these communities is very broad and it seems that this strategy follows unique cultural and economic patterns and political and social relations similar to prehistoric times. The present research is trying to better understand the human societies of Bent by examining, introducing and comparing the dynamic findings of ethnology with the static findings of archaeology. This research was conducted with a combination of field methods in three stages: In the first and second stages, the survey and identification of the ancient sites and the current living communities of the region were done and finally in the last stage, in order to identify differences and similarities with each other, a comparative comparison of the findings of both studies was done. Based on the obtained results, it should be acknowledged that the current architectural model of the region has its roots in the culture and traditions of the Baloch people, which have existed in a circular form for a long time. A pattern created by settling in flat areas between mountains or river terraces has been formed in the form of oval, circular, cluster, irregular, linear and similar plans with the past societies and based on the way of living of a wide economic spectrum. By examining the comparative results, it can be acknowledged that the common way in the region is completely consistent with the way of life of primitive sedentary societies in every aspect.
  Keywords: Settlement Pattern, Ethnoarchaeology, Circular Architecture, Village, Bent
 • Hassan Basafa, Mohhamadsadegh Davari * Pages 35-54

  Due to irrigating the Mashhad plain, Kashafrud River has created a fertile bed and suitable ecosystem during the past, which has been the basis for the absorption and formation of prehistoric settlements in Khorasan. Also due to little and limited of archaeological excavations in Khorasan, our knowledge of the prehistoric cultures of this region is not the same in all parts. Understanding the cultural Characteristic and introducing the Bronze Age settlements as a statistical community for future supplementary researches, is one of the aim and necessities of archaeological studies in the region. At this research the most important questions are understanding the cultural aspects, especially pottery traditions, evaluating the internal and external communications with the perspective of this period in Kashafrud zone. The basis of the this research is the introduction of settlement centers, understanding of pottery traditions and denotation the cultural rather than geographical landscape of the Kashafrud Basin (Mashhad plain) in the Bronze Age in a comparative approach. The results indicate the heterogeneous pottery characteristics in the Early Bronze Age with the surrounding areas as well as similar species in the Middle Bronze Age with neighboring areas. Also, the study of settlement centers indicates that in the early and middle bronze age, sites has gradual growth and continuity of settlement in addition to the increasing population. In addition, unlike other regions of Northeast Iran and Turkmenistan, Middle Bronze Age settlements (simultaneously with the Namazga V) not been abandoned or diminished in the region, but settlements in the Mashhad plain have continued in the Late Bronze Age. The potteries also homogeneous with neighboring areas and in most cases has local property that can be dated only by construction techniques.

  Keywords: Khorasan, Kashafrud Basin, Mashhad plain, Bronze Age, Settlement Centers, Cultural Landscape
 • Zahra Tavakoli *, Morteza Hessari, Jabriel Nokandeh Pages 55-70
  South-west Asia, in the second half of the fourth millennia B.C, was going through social transformations, which in turn led to the emergence of writing. During this transformation, the pseudo-Elamite script in the south of Mesopotamia and proto-Elamite in the Iranian plateau progressed rapidly, to such an extent that the Proto-Elamite script was soon spread across the Iranian plateau. These writing systems were adopted mainly for administrative and accounting purposes, and despite their differences, there are still significant similarities between the two; similarities such as adding systems, the same numerical signs, and some shared ideograms. Given the fact that the pseudo-Elamite script into the Acadian script, it is now evident for the researchers to detect the texts, however despite discovering the proto-Elamite tablets in exploring the Susa classics a century ago, it is still not entirely deciphered to this day. In this study, it is attempted to present a description and analysis of Susa husbandry texts, particularly M346, using the descriptive-analytical method and gathering the information through documentary and library methods. A significant section of the proto-Elamite texts is related to the livestock and the livestock calculations, which is one of the most recurring livestock signs in M346. This sign, according to the researchers, is taken to be a sign for goats to this day, which is written as UDU in the pseudo-Cuneiform script, however, some texts from the Iranian national museum refer to this sign as goats, and in some cases as livestock or a set of livestock animals, pointing out the double-function of sign in Elamite script depending on the context.
  Keywords: Emersion of writing, Proto-Elamite, Susa, livestock tablets, animal texts
 • Frida Forouzan *, Rouhollah Yousefi Zoshk, Mahmoud Tavoosy Pages 71-83

  The Proto-Elamite period was formed between 3300 and 3000 BC in the second half of the fourth millennium BC., which can be considered as a revolution in political life and human life. Susa in southwestern Iran is one of the most prominent examples, showing all the important indicators of Proto Elamite period. The study and analysis of livelihood, society and social classes of Proto Elamite people living in Susa is one of the most important objectives of this article and why the society of Susa at the same time with the formation of urban communities and the emergence of the writing on the plateau of Iran and Khuzestan with a decrease in settlements. The existence of special data indicates a special administrative system and management technique, a change in the type of life as a class, and the emergence of social and political distinctions. The only special type of architecture indicates the bureaucracy in the kings of Proto Elamite period in Susa. In the present study, the authors try to review and finally analyze the political and livelihood of this particular area by using a descriptive-analytical method and collecting information by documentary method from the excavations of Susa areaa clear indication of the type of livelihood and life of the people of Susa at Proto Elamite period In some of the tablets obtained, the textual contents of the wages paid by more than a thousand workers for doing something are recorded, and on the written texts of counting, there are herds with a very large number of livestock, which shows a large community. It is class or perhaps governmental and represents a society with urban complexitiesKeywords: Archeology of Susa, Proto Elamite, livelihood, Findings and datas of Susa

  Keywords: Archeology of Susa, Proto Elamite, livelihood, Findings, datas of Susa
 • Atefeh Rasouli * Pages 85-98

  Understanding the elements and motifs is very essential in archaeology. The motifs on the coins play an important role in the knowledge of ancient religion, sects, and myth and illuminate the history of many religious events. Coins have a significant impact on the knowledge of art and, studying can help, how art progresses and degenerates in different eras and ethnicities. The study of coins is of great importance in archaeology, especially in historical times. Because by using the motif elements of coins, can be achieved of government, ideology and economic system in the past societies. The primary purpose of this study, to identify the symbolic motifs of 405 Parthian Bronze coins in the Kolbadi museum of Sari, which these coins discovered in 2011 in Babol. The main point is the unique motifs of these coins, mainly geometric and symbolic motifs, discovered in several Parthian coins. most motifs on Parthian coins have been symbolic and human motifs and, religion had a significant impact in creating symbolic motifs of these coins. This research has been using analytical – experimental and using expert and observation of these coins in the Sari museum. The result shows that the prominent motifs of these coins are symbolic especially, the moon, star, anchor, royal ring and, wheat, which these motifs related to the religion of the Parthian period. The symbolic crescent moon is one of the elements of light and fire, which these motifs related to the religion of the royal ring are one of the sun symbols.

  Keywords: coin, Parthian, Symbolic motifs, Elimaeid
 • Amneh Bishekolai, Farah Zahedi * Pages 99-113

  Using titles and epithets on the coins of the ancient era, along with other imprints, was considered an essential tool for conveying the king's message to the territory under his rule. The order of using these titles and epithets, their meaning, their change and development in different types of coins of a king also includes subtle points that are worthy of being noticed and evaluated in connection with the historical events of that time. Parthian kings used epithets and titles that express their social, political and historical position. The magnificent examples of these coins in terms of design and writing were minted during the reign of the Parthian Mehrdad II. With his accession to the throne in 123 BC, the rise of the power of the Parthian dynasty began and was followed by the expansion of their governmental territory. Examining the coins of the Parthian Mehrdad II shows that with the passage of time and his aging and as a result of historical events, his titles and epithets underwent transformation. These changes can be traced on the basis of the types of coins attributed to him and with a specific order and process. Based on library sources and employing a descriptive-analytical method, the present research addresses the investigation of these titles and epithets and why and how they changed. Finally, it resolves the question that there is a connection between the selection of these titles and epithets and some historical events of that time, through the sequence and order of which, it is possible to suggest dates for the minting of these coins.

  Keywords: Parthians, numismatics, titles, epithets, Mehrdad II, type
 • Ali Hozhabri *, Mohammad Mortezaei Pages 115-127

  Qumis is one of the most important areas in eastern Iran and along the Great Khorasan Road. Important sites have been surveyed, discovered and excavated in this area. In the meantime, many years have passed since archaeological excavations in the Tepe Hissar- Damghan. One of the buildings discovered in the Tepe Hissar is a building with a columned “Iwan” and a room with dome that are attributed to the Sasanian Period. Although there is no doubt about the history of building according to the Sasanian period, but according to some researchers, the building is a fire temple and according to the excavator and some others it is a palace. Considering that the characteristics of the palace and fire temple in the Sasanian period have been determined to a large extend by the studies that have been done, in this study we compare the known architectural elements and study historical texts and also refer to other researchers to answer questions, such as: What is the function of the building excavated on the Tepe Hessar? Palaces have a courtyard, Iwan and a room with dome in the public sector, and courtyards and rooms in the private sector; but in the fire temple all the architectural elements lead to the sacred place of the fire. For these reasons, and citing historical texts as well as the plan of building, it seems that we are dealing with a fire temple from the Sasanian period., although it shows similarities with plan of palaces of the late Sasanian period and early Islamic era.

  Keywords: Fire Temple, Palace, Sasanian, Early Islamic Era. Qumis
 • Milad Mohsenzadeh Karimi *, Seyed Mehdi Mousavi Koohpar Pages 129-147

  In most of the archaeological studies of Iran, the ancient buildings have been mostly studied from an architectural structures and functional points of view, but less attention has been paid to them from an engineering perspective. Historical buildings are not exempted from approach. One of the most important aspects in connection with the investigation of an ancient building is the structural analysis of that work. Conducting structural analysis in connection with computer simulation and finally structural analysis of the building in question is very important. One of the important aspects of structural analysis is the recognition and investigation of materials used in buildings. In this regard, due to the importance of Takht-e Soleymān world heritage site due to the existence of Azargoshnasb fire temple and the complex of interconnected buildings, the time period, the availability and the remaining of a significant part of the buildings and materials of this complex, we have investigated this site. This research is based on 1. library studies, 2. Field investigations, 3. laboratory studies in a descriptive-analytical way. Laboratory studies include compressive strength tests and water absorption tests, which were carried out on four brick samples of Takht-e Soleymān site. In the subject of structural studies, the compressive strength test and water absorption test are among the most important criteria for evaluating the quality and determining the strength and stability of bricks. The results of compressive strength and water absorption tests and comparing it with similar tests in countries such as Italy and Greece indicate the relatively high quality of the bricks used by the architects of this ancient site.

  Keywords: Architecture, Takht-e Soleymān site, brick, compressive strength test, water absorption test
 • Ebrahim Raiygani *, Mahsa Veisi, Muhammad Amin Saadat Mehr, Solmaz Raouf Pages 149-162
  The Sassanid Shapur I (242-270 AD) was able to defeat three Roman emperors in several battles with the Roman Empire. Considering that political-religious propaganda is one of the requirements of the remnants of the Sassanid era, Shapur I decided to create his victories by creating embossed designs and even minting binary coins. Immortalize. In the meantime, a new title to the titles of Shapur I, that is, the title of "king of kings of Iran and an-Iran" appears in the inscriptions, especially the inscription of the Cube of Zoroaster; Although this title has been engraved on two unique silver coins, but it raises the question for this research and that: 1- Creating the title of " king of kings of Iran and an-Iran" in the period of the Sassanid Shapur I and creating a propaganda atmosphere around it How was it? 2- Despite the use of political-religious propaganda in embossed designs and inscriptions, why the title of " king of kings of Iran and an-Iran" has not been used on all official and common coins? This article intends to examine the main reasons for not using the title of Shah of Iran and Iran on coins by examining historical texts and numismatic evidences. The results of this study showed that in addition to the victories of Azineh on the Western Front, which were suggested by some researchers, silver coins were probably only for domestic use, and gold coins were not common coins that could be used by the public. Therefore, only a limited number, which today are limited to only two coins, two commemorative dinars and a single silver dirham, have been multiplied from eastern Turkey for propaganda purposes.
  Keywords: Shapur I, numismatics, Selief, Iran, on-Iran, Sassanids
 • Ahmad Heydari * Pages 163-175

  According to historical documents, Ardašīr-Xwarrah or Firoozabad is one of the first cities to be built by Ardeshir I, the founder of the Sassanid dynasty, based on accurate geometric and perfectly circular calculations. This research seeks to answer the question of where was the origin of Sasan and what ideas caused Ardeshir to circle the city of Ardašīr-Xwarrah and what were the significant effects and organ function of this city and on what concepts were they located? The research method is descriptive-analytical. Historical documents show that Sasan was probably a descendant of the Achaemenids; After several generations of living in the eastern regions of Iran (probably India or Arachozia), he returns to the land of his ancestors (Persia). On the other hand, available sources report that Babak was also aware of astronomy and astrology and was known for this knowledge. The acquaintance of these two important personalities in the family of the founder of the Sassanid dynasty, has caused the city of Ardašīr-Xwarrah to be built with the concept of the city of Shah-God and a symbol of Avestaian cosmology, based on Vedic knowledge and Vastu Purusha Mandala. In other words, Ardašīr-Xwarrah is a Vedic-Avestaian model and its located landmark works indicate the ancient Avestaian concepts and ideas that have been discussed in this article.concept of the city of Shah-God and a symbol of Avestaian cosmology, based on Vedic knowledge and Vastu Purusha Mandala. In other words, Ardašīr-Xwarrah is a Vedic-Avestaian model and its located landmark works indicate the ancient Avestaian concepts and ideas that have been discussed in this article.

  Keywords: Ardašīr-Xwarrah, Vastu Purusha Mandala, Veda, Avesta, World Center
 • Zeinab Afzali *, Mozhgan Khanmoradi, Alireza Ebrahimi Eedelou Pages 177-195

  Sirjan plain in southeastern Iran has a good communication position. There are many settlements from different eras in this plain, including Shah Firooz Tepe. Different opinions have been expressed about the chronology of the building called Shah Firooz, located on top of this tepe. During the archeological study carried out in the above site in 2018, several pottery pieces were sampled and studied.The purpose of this study is to chronology and typology of pottery obtained from the Shah Firooz site and seeks to answer these questions:Pottery findings in this site include which types of pottery?What period does pottery belong to in terms of chronology?According to the comparison of pottery findings, what are regional and transregional interactions with other neighboring and remote sites?This is a field and library research with a descriptive-analytical and comparative approach. The results of the studies showed that the pottery findings of this site included unglazed and glazed pottery, which are divided into normal, grooved, patterned unglazed, monochrom glazed (plain and painted), and multicolored glazed (Sgraffito , blue and white, Splashed Glazed, and Slip Painted). According to the comparisons, these findings can be dated to the Sassanid era, the early Islamic and Safavid centuries. The homogeneity of potteries with the sites of the ancient city of Jiroft, Ghubayra, Rayen, Narmashir, and Sirjan plain, in addition to the using regional pottery patterns and traditions, indicates the trans-regional interactions of this site with the culture of the west, southwest, northeast of Iran, and the edge of the Persian Gulf.

  Keywords: Sirjan plain, Shah Firooz Tepe, pottery findings, typology, chronology