فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1401)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 14، بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدجواد ارشادی* صفحات 1-22

  در مدارک علمی، نمایه سازی و کنترل کیفیت، فرایندهایی کلیدی وجود دارد که در صورت انجام درست آنها، امکان بازیابی مناسب در موتورهای جست وجو فراهم می آید. در منابع علمی، به روش های نمونه برداری در محصولات فیزیکی به اندازه کافی پرداخته شده است؛ اما در حوزه داده ها، به ویژه داده های پژوهشی، کارهای اندکی انجام شده است. در این پژوهش، چارچوبی برای نمونه برداری فرایندهای کنترل کیفیت داده فراهم شده است. به عنوان مطالعه موردی، داده های پژوهشی پایگاه اشاعه اطلاعات پایان نامه ها/ رساله (پارسا) های دانش آموختگان کل کشور (گنج) انتخاب شده است. بر اساس نتایج، با توجه به کیفیت پذیرفتنی بسیاری از اقلام اطلاعاتی پارسا، پس از ثبت، نمونه برداری کاری حیاتی برای ارتقای کارایی واحد سازمان دهی و تحلیل اطلاعات است. منحنی OC برای طرح های گوناگون نشان می دهد که طرح های ارایه شده برای ارزیابی سطح کیفیت داده های پژوهشی، از کارایی مناسبی برخوردارند. چارچوب ارایه شده در این پژوهش، برای سازمان های گوناگون داده محور، به‎ویژه کسب وکارهای مبتنی بر داده، قابلیت بومی سازی دارد.

  کلیدواژگان: کیفیت داده، نمونه برداری، کنترل کیفیت، منحنی OCOC، سازمان دهی، تحلیل اطلاعات
 • احرام صفری*، کریم صفری صفحات 23-44
  هوش مصنوعی یکی از فناوری های کلیدی است که به پردازش های صنعتی و حل مسایل مختلف جامعه کمک فراوانی کرده و مطمح نظر بسیاری از جوامع قرار گرفته است. با گذر زمان، بهره مندی و استفاده از فناوری های هوش مصنوعی در کارخانه ها، بهداشت، بانکداری و امنیت و نیز تجارت الکترونیک، رسانه های جمعی و پلتفرم های کاربردی موبایل توسعه چشمگیری پیدا کرده است. با وجود این پیشرفت ها، به موازات تحولات فناورانه و راهکارهایی که به واسطه هوش مصنوعی تولید شده، در خصوص نحوه انجام کارها و اینکه آیا منابع فعلی برای برآوردن نیازهای در حال تغییر مردم کافی است، متغیرهای بیشتری بروز می یابند. بنابراین، همراه با مسایل حل نشده، به‏نظر چالش‏ها پایان ناپذیرند و متخصصان در تکمیل سیستم های خود به اندازه کافی خبره نشده اند. از این رو، در این مقاله به چالش های مهم توسعه هوش مصنوعی در جمهوری اسلامی می پردازیم، پس از شناسایی چالش ها با روش تحلیل مضمون و با ابزار مصاحبه، به اولویت بندی این چالش ها و شدت ارتباط بین آنها به روش نگاشت شناخت فازی پرداخته ایم. جامعه آماری این پژوهش از کارشناسان و خبرگان حوزه ICT به ویژه متخصصان حوزه هوش مصنوعی انتخاب شدند. در این پژوهش ابتدا 36 چالش محوری توسعه هوش مصنوعی در کشور بر اساس اسناد راهبردی موجود و روش تحلیل مضمون شناسایی شده و سپس، بر اساس چهار ماتریس تاثیر اولیه، ماتریس تاثیر فازی، ماتریس قدرت تاثیر و ماتریس تاثیر نهایی و نرم افزار FCMapper و نرم افزار Pajek نگاشت شناختی فازی ترسیم شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پنج چالش مهم توسعه هوش مصنوعی در کشور شامل مواردی چون تمایل نداشتن به سرمایه گذاری اقتصادی در حوزه هوش مصنوعی، فقدان سازوکار لازم برای رشد و توسعه بازار هوش مصنوعی، کمبود قوانین و مقررات حقوقی لازم در حوزه هوش مصنوعی، کمبود متخصصان و خبرگان حوزه های مرتبط با هوش مصنوعی و نبود پلتفرم های به اشتراک گذاری داده است.
  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، چالش ها، تحلیل مضمون، نگاشت ادارکی فازی، ICT
 • سمیه درخشان، اکبر نبی الهی*، ناصر خانی، سید رئوف خیامی صفحات 45-70
  امروزه، معماری سازمانی به عنوان یکی از الگوهای برنامه ریزی فناوری اطلاعات شناخته شده و به کارگیری آن به عنوان روالی عمومی در همه سازمان ها به رسمیت شناخته شده است. معماری سازمانی، وسیله ای امیدوارکننده برای هم راستایی تغییرات مورد نیاز در استراتژی و فرایندهای کسب وکار سازمان با چشم انداز پیچیده فناوری اطلاعات است. با توجه به اینکه مبحث مدیریت معماری سازمانی، یکی از ضرورت های امروزی سازمان ها است و یکی از دغدغه‏های مدیریت معماری سازمانی، ارایه الگوی تدوین قابلیت های کسب وکار سازمان است، در این مقاله به معرفی الگوها و روش های شناسایی قابلیت های کسب وکار توجه شده است. پژوهش حاضر به ‎لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، اکتشافی است. نمونه آماری را اساتید دانشگاهی و خبرگان معماری آگاه به حوزه قابلیت های کسب وکار تشکیل داده اند. به منظور گردآوری اطلاعات در این پژوهش، با 22 نفر از مطلعان کلیدی (حد اشباع) که با روش هدفمند و به قضاوت پژوهشگران انتخاب شده اند، مصاحبه باز و عمیق انجام شده است. برای تحلیل و تفسیر داده های به دست آمده از مصاحبه، از روش تحلیل تم استفاده شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد که در زمینه شناسایی قابلیت های کسب وکار روش های مختلفی وجود دارد که بر اساس نتایج مصاحبه با روش تحلیل تم در نهایت چهار تم اصلی شامل مدل های مرجع معماری، مدل های ویژه صنعت، مدل های مرجع فرایندی و روش های مکمل و همچنین 25 تم فرعی بر مبنای تم های اصلی شناسایی شد. این مدل از دو طریق پنل خبرگان و ارزیابی موردی در واحد مدیریت فاوای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعتبارسنجی شد. با استفاده از روش های شناسایی شده در زمینه قابلیت های کسب وکار در چهار قالب مدل های مرجع معماری، مدل های ویژه صنعت، مدل های مرجع فرایندی و روش های مکمل، در نهایت می توان الگویی برای مدل سازی قابلیت های کسب وکار در سازمان های مختلف کشور تهیه کرد.
  کلیدواژگان: مدل سازی معماری سازمانی، قابلیت های کسب وکار، چارچوب کوبیت، چارچوب توگف، تم
 • آمنه خدیور*، اسماء حمزه، زهرا علی محمدی صفحات 71-92
  هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی قرارداد هوشمند در صنعت بیمه است. روش این پژوهش از نظر داده، توصیفی و از نظر هدف، کاربردی توسعه ای است. پس از شناسایی عوامل کلیدی موفقیت بر اساس مطالعه ادبیات پژوهش و مصاحبه های انجام شده با مدیران و خبرگان امور بیمه ای در حوزه مرتبط به موضوع، برای ارزیابی میزان اهمیت هر یک از عوامل، از مطالعه میدانی و توزیع پرسش نامه استفاده شد. تحلیل هم بستگی عوامل شناسایی شده و اصلاح ساختار شبکه ای، بر اساس رویکرد دیمتل فازی و رتبه بندی عوامل موفقیت قرارداد هوشمند بر پایه بلاکچین با استفاده از رویکرد روش ANP انجام شد. با توجه به ارزیابی انجام شده، در گام اول غربالگری، از بین 29 عامل شناسایی شده، 9 عامل تایید شد. در تحلیل دیمتل مشخص شد که عامل آگاهی بخشی و آموزش در خصوص بلاکچین و کاربردهای آن در صنعت بیمه، تاثیرگذارترین و عامل قابلیت همکاری و استانداردسازی که به هماهنگی و همکاری در سطح زنجیره ارزش در صنعت ناظر است، تاثیرپذیرترین عامل از عوامل دیگر است. از طرف دیگر، عامل پشتیبانی و مدیریت عوامل بیشترین تاثیرات متقابل را دارد. همچنین، رتبه‎بندی عوامل از روش ANPنشان داد که عامل فرهنگ سازمانی و پشتیبانی مدیریت عالی با وزن 269/0 رتبه نخست، پشتیبانی مدیریت عالی با وزن 168/0 رتبه دوم و انعطاف سیاست سازمان در قبال پذیرفته شدن بلاکچین توسط مدیران عملیاتی و یکپارچگی سازمان با وزن 126/0 در رتبه سوم قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: بلاکچین، قرارداد هوشمند، بیمه، عوامل کلیدی موفقیت
 • محبوبه مینا*، زهرا غلام پور صفحات 93-110

  اطلاعات ژنتیکی انسانی، به مثابه گنجینه حیات شاهکار خلقت، به حفاظت حداکثری نیاز دارد که ضمن امکان بهره‎برداری در مقاصد علمی و بهبود کیفیت زندگی، حرکت این داده های بکر و منحصربه‏فرد را در مسیر توسعه پایدار تضمین کند. در فرایند تقنین مقررات حمایتی، در مقیاس ملی و بین المللی، به این مطلب توجه شده است؛ اما در عرصه عمل، چندان کفایت و کارآمدی از خود نشان نداده است، به‎طوری که زمزمه های دست‏بردزنی به اطلاعات ژنتیکی انسانی در عصر حاضر، بیش از پیش به گوش می رسد. در این میان، تدوین راه‏کارهای حقوقی به ‎منظور پرکردن خلاهای موجود در اسرع وقت، به‎لحاظ صعوبت و اطاله قانون گذاری، گزینه‎ای مردود به نظر می‎آید. فناوری زنجیره بلوکی (بلاکچین) از بسترهای نوظهوری است که با وجود نوپایی، جای خود را در عرصه‎های مختلف باز کرده و همچنان در حال کشورگشایی است. به‎اجمال، چنین به ذهن می‎رسد که ظرفیت‎های بی‎نظیر این فناوری، می‎تواند همان حلقه مفقوده ای باشد که علم حقوق را در مسیر تنظیم و تعدیل روابط انسانی برای حفاظت از اطلاعات حساس هدایت می‎کند. ابزار فناوری می تواند در نظارت و صیانت از این اطلاعات کارآمد باشد. بدیهی است که شکل‎گیری و تحکیم این تعامل دوجانبه، به بسترسازی هوشمندانه‎ای نیاز دارد که جز با شناخت ابعاد این دو عرصه، علم حقوق و علم فناوری، میسر نخواهد بود. بنابراین، نگاشته پیش رو، با بحث از حمایت عملیاتی از منابع ژنتیکی انسانی، وجهه و رویکرد کاربردی خود را عیان می‎کند. این چهره با طراحی یک نظام حمایتی مختلط (حقوقی و فراحقوقی) در تامین نظم ساختاری مورد نیاز مسیله‎ پژوهش، به حد اعلای خود می رسد.

  کلیدواژگان: منابع ژنتیکی انسانی، سرقت ژنتیکی، فناوری بلاکچین، حقوق پزشکی
 • مهدیه امیریان هاشمی، محمد سلطانی فر*، افسانه مظفری صفحات 111-132

  این پژوهش کمی به روش پیمایشی اجرا شده است. هدف از اجرای آن، بررسی مقایسه ای دو نوع آموزش مجازی و حضوری از دیدگاه معلمان و از جنبه ارتباطات است که به‏طور خاص، بر نرم افزار آموزش مجازی شاد، در بین کودکان 7 تا 11ساله متمرکز است. جامعه آماری پژوهش، معلمان مدارس مناطق آموزشی غرب تهران، شامل مناطق 2، 5 و 10، در نیم سال تحصیلی 1401-1400 است. تعداد معلمان رسمی و پیمانی این مدارس 2381 نفر گزارش شده است که حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران معادل با 330 به‏دست آمد. با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای (PPS) اعضای نمونه انتخاب شد. داده‏ها به‏کمک پرسش‎نامه ساخت یافته و توزیع آن میان نمونه آماری گردآوری شد. هر پرسش‎نامه حاوی 38 پرسش در مقیاس پنج سطحی لیکرت بود. اعتبار این پژوهش از طریق پرسش نامه پیش آزمون سنجش و با نمره آلفای کرونباخ 85/0 تایید شد. بر اساس نتایج پژوهش، به عقیده معلمان، آموزش حضوری از نظر بسترهای ارتباطی، بازخورد و تعامل، برتر از آموزش مجازی است و فقط از نظر انتقال پیام، آموزش مجازی بر آموزش حضوری برتری دارد. بر اساس یافته ها، به منظور آموزش معلمان با شیوه انتقال بهتر پیام های عاطفی و آموزش زبان بدن به آنها، باید دوره هایی در دستورکار مدارس و آموزش وپروش قرار گیرد. دوره هایی از قبیل: استفاده از امکانات ارتباطات تعاملی چندرسانه ای، سبک و شیوه های جدید آموزشی و شیوه های نوین ارزشیابی دانش آموزان متناسب با آموزش مجازی.

  کلیدواژگان: آموزش مجازی، نرم افزار شاد، بسترهای ارتباطی، آموزش وپرورش، معلم، دانش آموز
 • منصور صوفی، مهدی اجلی، مهدی همایون فر*، مهدی فدایی صفحات 133-154
  با توجه به اهمیت سازمان های دولتی همچون شهرداری ها در ایران، پژوهش‏های اندکی قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک را بررسی کرده‎اند و با توجه به تفاوت در نتایج به دست آمده از این پژوهش‏ها، انجام پژوهشی جزءنگرانه در این زمینه ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ابعاد کیفیت بر قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک با نقش میانجی مزایای شبکه و رضایت کاربران از دیدگاه کارکنان شهرداری کلان شهر رشت است. پژوهش حاضر، بر اساس هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی هم بستگی است. جامعه آماری پژوهش را کارکنان شهرداری در مناطق پنج‎گانه شهری، شهرداری مرکز و سازمان های وابسته به شهرداری به تعداد 2003 نفر تشکیل می دهند که با استناد به جدول مورگان کرجسی، حجم نمونه برابر با 322 نفر محاسبه شد. پس از توزیع 390 پرسش نامه به روش تصادفی ساده، تعداد 330 پرسش نامه سالم جمع آوری شد و با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و رویکرد حداقل مربعات جزیی تجزیه و تحلیل شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که هر سه نوع کیفیت (اطلاعات، سیستم و خدمات)، با مزایای شبکه و رضایت کاربران ارتباط معناداری دارند. از طرفی، نتایج به دست آمده در خصوص رابطه بین مزایای شبکه و رضایت کاربر نیز معناداری رابطه را تایید کرد. در نهایت، مشخص شد که مزایای شبکه و رضایت کاربران بر قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک تاثیر مثبت و معناداری دارند. با توجه به اینکه بیشترین ضریب مسیر غیرمستقیم، حاصل تاثیر کیفیت اطلاعات بر قصد استفاده از طریق مزایای شبکه است، پیشنهاد می شود که برای افزایش قصد استفاده از سیستم دولت الکترونیک، به بهبود کیفیت اطلاعات و مزایای شبکه توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: دولت الکترونیک، رضایت کاربر، قصد استفاده، مزایای شبکه، ابعاد کیفیت
 • هستی سهرابی، سید علی اصغر رضوی*، صفیه طهماسبی لیمونی، عاطفه زارعی صفحات 155-175

  پژوهش حاضر از نوع پیمایشی تحلیلی و با هدف بررسی وضعیت بهره گیری از استراتژی بازاریابی محتوایی در نهاد کتابخانه های عمومی کشور انجام شده است. جامعه آماری، متشکل از کلیه کتابداران و مدیران کتابخانه های عمومی کشور که با استفاده از فرمول کوکران و به تعداد 364 نفر تعیین شدند. داده های حاصل با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24 و پی‏ال اس3 نسخه8 تحلیل شدند. مرور یافته های پژوهش، نشان دهنده مطلوبیت متوسط متغیر بازاریابی محتوایی در بین پاسخ دهنده ها است. همچنین، در بین مولفه های بازاریابی محتوایی، عامل تامین و تولید محتوا با ضریب تاثیر 931/0 در اولویت اول و عامل های توزیع و نشر محتوا با 917/0، تحلیل و آنالیر محتوا با 894/0، برنامه ریزی استراتژیک با 877/0 و قیمت گذاری و فروش نیز با 642/0، به‎ترتیب در اولویت های دوم تا پنجم قرار دارند. نتایج حاکی از آن است که کتابخانه های عمومی تا حدودی توانسته با تولید محتوای سودمند و مرتبط با نیاز و ترجیحات مخاطبان منجر به جذب و حفظ کاربران بیشتر و نیز تغییر و بهبود رفتار کاربران و تبدیل آنها به کاربرانی وفادار شود، اما به نظر می رسد به دلیل ناآگاهی مدیران و کتابداران در سایر مولفه ها با وجود اهمیت آن ها، مورد غفلت واقع شده است که ضمن توجه بیشتر می توانند در راستای برندسازی کتابخانه های عمومی، برقراری هرچه بهتر ارتباط با مشتریان و وفادار کردن آنها کمکی ویژه کنند. همچنین، بازاریابی محتوایی در نهاد کتابخانه های عمومی ضمن اثرگذاری در صورت اجرای دقیق می تواند زمینه ساز توسعه اقتصادی نیز بشود.

  کلیدواژگان: محتوا، بازاریابی محتوایی، کتابداران، مدیران، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
|
 • MohammadJavad Ershadi * Pages 1-22

  In the scientific literature, indexing and quality control are key processes that, if done correctly, can be properly retrieved by search engines by researchers. On the other hand, the use of mechanisms such as infallibility and empowerment of users has made research organizations 100% free from quality control. Also, the restriction on the use of specialized organizational human resources has doubled the importance of paying attention to sampling methods. Although in scientific sources, sampling methods in physical and tangible products have been well and adequately addressed, but in the field of data, especially research data, little work has been done. In this research, a framework for sampling in data quality control processes is provided. Also, an algorithm has been developed for statistical design to minimize type I and II errors. As a case study of research data, the information dissemination database of dissertations / dissertations (pious) of graduates of the whole country (Ganj) has been selected and the research method has been implemented in this database. The results of this study showed that, considering the acceptable quality of many pious information items after registration, sampling is a vital task in improving the efficiency of the information organization and analysis unit. The classification of information items into three categories is critical, main and partial, and determining the number and method of sampling for each category is another result of this research. The framework presented in this research can be localized for various data-driven organizations, especially businesses based on research data. Since any revision of AQL and LTPD values affects type I and II errors, it is necessary to apply the algorithms developed in this research to new AQL and LTPD values as well. Obviously, the results of the algorithm implementation such as number of samples, acceptance number and rejection number will be updated in this process.

  Keywords: Data quality, Sampling, Quality Control, OC curve, Organize, Analyze information
 • Ehram Safari *, Karim Safari Pages 23-44
  Artificial intelligence is one of the key technologies that has helped a lot in industrial processing and solving various problems of society and has been considered by many societies. Over time, the use of artificial intelligence technologies and machine learning programs and algorithms in factories, health, banking and security, as well as e-commerce, mass media and mobile application platforms has developed significantly. Despite these advances, in parallel with technological advances and solutions produced by artificial intelligence, more variables are emerging about how things are done and whether current resources are sufficient to meet the changing needs of people. Thus, with unresolved issues, the challenges seem endless and experts are not skilled enough to complete their systems. Therefore, in this article, we address the most important challenges in the development of artificial intelligence in the Islamic Republic; after identifying the challenges with the content analysis method and with the interview tool, we have prioritized these challenges and the intensity of the relationship between them using the fuzzy cognitive mapping method. The statistical population of this study was selected from ICT experts, especially specialists in the field of artificial intelligence. In this research, first 36 pivotal challenges of artificial intelligence development in the country were identified based on existing strategic documents and content analysis method and then based on four initial impact matrices, fuzzy impact matrix, impact power matrix and final impact matrix and FCMapper software and Pajek software. Fuzzy cognition was drawn.
  Keywords: Artificial intelligence, Theme analysis, Cognitive Fuzzy Mapping, ICT
 • Somayeh Derakhshan, Akbar Nabiollahi *, Naser Khani, Sayed Raoof Khayami Pages 45-70
  Today, organizational architecture is recognized as one of the models of IT planning and its application is recognized as a general practice in all organizations. Organizational architecture is a promising tool to align the required changes in the organization's business strategies and processes with the complex IT Introduction. Considering that the issue of organizational architecture management is one of the necessities of organizations today and one of the challenges of organizational architecture management is to provide a model for developing the business capabilities of the organization, in this article, patterns and methods of identifying business capabilities have been introduced. The present study is applied in terms of purpose and exploratory in terms of implementation method. The statistical sample is composed of university professors and architecture experts aware of the field of business capabilities. In order to collect information in this study, 22 key informants (saturation limit) who were selected by a purposeful method and judged by researchers, open and in-depth interviews were conducted. The theme analysis method was used to analyze and interpret the data obtained from the interview. The present study shows that there are different methods in identifying business capabilities that based on the results of interviews with the theme analysis method, finally 4 main themes including 1) architectural reference models 2) industry specific models 3) process reference models and 4) Complementary methods as well as 25 sub-themes were identified based on the main themes. This model was validated through expert panel and case evaluation in Fava Management Unit of Isfahan University of Medical Sciences. Using the identified methods in the field of business capabilities in 4 forms of architectural reference models, industry specific models, process reference models and complementary methods, we can finally be a model for modeling business capabilities in Prepared by various organizations in the country.
  Keywords: Enteeprise Architecture Modeling, Business Capabilities, Cobit framework, Togaf framework, theme
 • Ameneh Khadivar *, Asma Hamzeh, Zahra Alimohammadi Pages 71-92
  The aim of this study is to identify and prioritize the key factors of success in implementing smart contracts in the insurance industry. The research methodology of this study is descriptive, exploratory, and survey the content of written documents. After identifying key factors based on the study of research literature and interviews conducted by managers and experts in insurance affairs in the area related to the issue were used to evaluate the importance of each factor in field study and questionnaire distribution. Correlation analysis of identified factors and network structure modification was carried out based on fuzzy Dematel approach and ranking the success factors of smart contracts based on blockchain was done using the ANP method approach. With regard to the evaluation of the acceptable form in the first step of screening, the number of 29 identified factors were confirmed. Then using ANP method and evaluation, it was shown that superior management and superior management support with 0.269 weight were ranked first, excellent management support with 0.168 weight and openness were ranked third by operational managers and organizational integration with 0.126 weight.
  Keywords: Blockchain, Smart Contract, Insurance, Key Success Factors
 • Mahboobeh Mina *, Zahra Gholampour Pages 93-110

  Human genetic information, as the life treasure of the masterpiece of creation, needs maximum protection that, while being able to be used for scientific purposes and improving the quality of life, ensures the movement of this unique data on the path of sustainable development. Although this has been considered in the legislative process of protectionist regulations, on a national and international scale, it has not shown enough adequacy and efficiency in practice; So that whispers of unauthorized access to this data are heard more and more in the present age. In the meantime, formulating legal solutions to fill the existing gaps as soon as possible, because of difficulty and length of legislation, seems to be a rejected option. On the other hand, the sharp-footed horse of technology has embarked on unpaved routes and opened new horizons for its riders. Blockchain is one of the most emerging platforms that, despite its infancy, has opened its place in various fields and is still opening up. At a glance, it seems that the unique capabilities of this technology could be the missing link that guides the law for regulating human relations and protect sensitive information. In other words, the danger of open access to human genetic information, with such a wide range of consequences, is so near that legal solutions- although it is Necessary and should be tried to create and make them effective- is insufficient. Helping tool, technology, with its inherent dynamism, will block the violators' way of accessing this rich data. Obviously, the formation and consolidation of these two areas requires a smart bedrock, just will be possible by identifying Dimensions of law and technology. Thus, this paper designs a hybrid system (legal and ultra-legal) for human genetic resources' protection with a Practical approach.

  Keywords: Human Genetic Resources, Genetic theft, Blockchain technology, Medical Law
 • Mahdiye Amiriyan Hashemi, Mohammad Soltanifar *, Afsaneh Mozaffari Pages 111-132

  The purpose of this quantitative research, which has been done by survey method, is to make comparative assessment of virtual and face-to-face education from the prespective of communication, focusing on “SHAD” virtual education software from the aspect of teachers, among the 7 to 11 year old children . The statistical population(group) is consis of school teachers in the western educational districts of Tehran, which includes districts 2, 5 and 10, during 1401-1400 academic semester. The total number of formal and contract employee teachers in these schools is 2381, as the sample size is 330 according to the Cochran's formula. The members of sample were collected by biphasic cluster sampling (PPS) method and by using a structured questionnaire that each questionnaire contained 38 questions on a five-point Likert scale; data were collected from sample members. The validity of this study was assessed through a pre-test questionnaire and confirmed with a Cronbach's alpha score of 0.85. According to the study results, in teachers' point of view, face-to-face education is superior to virtual education, in terms of communication platforms, feedback and interaction ; and virtual education is superior to face-to-face education, only in terms of conveying the message. Based on the findings, by providing courses for educating teachers with better methods of transmitting emotional messages and teaching body language to teachers, reinforcing the necessary software and hardware facilities for virtual education and using multimedia interactive communication facilities; it is necessary the implementation of new teaching styles and methods and new methods of evaluating students in accordance with virtual education to be on the agenda of schools and education services.

  Keywords: Virtual Education, “SHAD” Software, Communication Platforms, Education, teacher, Student
 • Mansour Soufi, Mehdi Ajalli, Mahdi Homayounfar *, Mehdi Fadaei Pages 133-154
  According to the importance of public organizations such as municipalities in Iran, few researches conducted on benefits of e-government and discrepancy among the results of the researches, its necessary to develop analytical research. The aim of this study is to evaluate the benefits of the e-government from the perspective of municipal employees. Considering research objective, it is an applied study and regarding to the data collection and data analysis method, it is a descriptive- correlational study. The statistical population of the study consists of 2003 employees of the Rasht municipality, includes the five urban areas, the center municipality and its related organizations which according Morgan-Krejcie, sample size was estimated 322. After distribution of 390 questionnaires using stratified random sampling method, 330 questionnaires were collected and analyzed using structural equation modeling (SEM) and based on partial least squares approach. Results of the research hypotheses indicated that all three types of quality (information, system and services) have significant relationship with network benefits and user satisfaction. On the other hand, the results on the relationship between network benefits and user satisfaction also showed that the network benefits significantly affect user satisfaction. Finally, the results showed the network benefits and user satisfaction had a positive and significant effect on intention to use. Since the most indirect path coefficient is resulted from the effect of information quality on intention to use, through the network benefits, it’s suggested to pay more attention to improve information quality and network benefits in order to increase intention to use of e-government.
  Keywords: E-Government, user satisfaction, intent to use, network benefits, quality dimensions
 • Hasti Sohrabi, Sayed AliAsghar Razavi *, Safieh Tahmasebi Limooni, Atefeh Zareei Pages 155-175

  The current research is a survey-analytical type with the aim of investigating the use of content marketing strategy in public libraries of the country. The statistical population consists of all librarians and managers of public libraries in the country, which were determined using Cochran's formula and numbered 364 people. The resulting data were analyzed using SPSS version 24 and PLS3 version 8 software. Reviewing the findings of the research shows the average desirability of the content marketing variable among the respondents. Also, among the components of content marketing, the factor of providing and producing content with an impact factor of 0.931 is the first priority and the factors of distribution and publication of content with 0.917, content analysis and analysis with 0.894, strategic planning with 0.877 and pricing and sales with 0.642 are in the second to fifth priorities, respectively. The results indicate that public libraries have been able to some extent to attract and retain more users by producing useful content related to the needs and preferences of the audience, as well as changing and improving the behavior of users and turning them into loyal users, but it seems that this is due to ignorance. Managers and librarians in other components, despite their importance, have been neglected, and while paying more attention, they can make a special contribution in the direction of branding public libraries, establishing better communication with customers and making them loyal. Also, content marketing in the institution of public libraries, while being effective, if implemented accurately, can also become the basis for economic development.

  Keywords: Human Genetic Resources, Genetic theft, Blockchain technology, Medical Law