فهرست مطالب

نشریه چشم انداز حسابداری و مدیریت
سال پنجم شماره 75 (زمستان 1401)

 • جلد هشتم
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجتبی کریمی، سارا ناصری نسب* صفحات 1-12
  ممکن است مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقا منافع عده ای خاص را تامین می کند سود را طوری گزارش کنند که با هدف تامین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد به خصوص در شرکت هایی که از نظر مالی محدود هستند، مدیران شرکت ها انگیزه بالایی دارند تا از اختیارات مربوط به ارقام حسابداری برای دریافت وام با هزینه کمتر استفاده کنند. هدف این تحقیق بررسی اثرات متقابل محدودیت تامین مالی و اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی است. اطلاعات موردنیاز این پژوهش برگرفته از صورت های مالی 141 شرکت در بازه زمانی 1392-1400 می باشد. پژوهش حاضر، ازنظر هدف کاربردی؛ و ازنظر ماهیت و محتوا از نوع همبستگی است. برای آزمون وجود رابطه بین متغیرها و معنادار بودن مدل برآورده شده از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی تاثیر مثبت و معنی دار دارد. همچنین نتایج نشان داد محدودیت در تامین مالی اثر اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی را تقویت می کند.
  کلیدواژگان: محدودیت تامین مالی، اهرم مالی، مدیریت سود واقعی
 • کمال الدین رحمانی* صفحات 13-27
  این مطالعه با هداف بررسی آسیب ها و راهکارهای تاب آوری سازمانی در سازمان های تولیدی(مطالعه موردی: پالار آسیا) انجام شد. این پژوهش به صورت کیفی و با استفاده از رویکرد زمینه ای انجام شد. در ابتدا با مرور ادبیات پژوهش، سوالات نیمه مصاحبه ساختار یافته تدوین شد به نحوی که با سوالات مصاحبه ی نیمه ساختار یافته در زمینه آسیب ها و راهکارهای تاب آوری شرکت پالار آسیا فعال در زمینه سستم های اتوماسیون کارخانجات، لوازم خانگی و تولید انواع برد های الکترونیکی تدوین شد. در مصاحبه نیمه ساختار یافته سوالات در یک راهنمای مصاحبه با تمرکز بر روی مسایل یا حوزه هایی که باید پوشش و مسیرهایی که باید پیگیری شوند گنجانده شده است. تحلیل آماری در این روش نیز با کمک نرم افزار Choice Expert صورت گرفته است. جامعه آماری مدیران و متخصصان 10 شعبه از شرکت تولیدی پالار آسیا می باشند که تعداد آن ها برابر با 60 نفر است. نمونه گیری بصورت هدفمند است و تعداد نمونه برابر با 16 نفر است. نتایج حاصل از پرسشنامه نشان می دهد که از ین راهکارهای مربوط به حل آسیب های تاب آوری ، رهبری و تصمیم گیری اولویت اول، مزیت رقابتی اولویت دوم، مدیریت محصول اولویت سوم، مدیریت نیروی انسانی اولویت چهارم، حفظ و توانایی سازمان اولویت پنجم و تلاش های نوآورانه اولویت ششم را به خود اختصاص داده اند.
  کلیدواژگان: تاب آوری سازمانی، آسیب های تاب آوری، راهکار های تاب آوری
 • اسماعیل میرزایی، رسول برادران حسن زاده* صفحات 28-51
  احساسات سرمایه گذار می تواند به طور قابل توجهی باعث نوسانات بازار سهام شود.به دلیل تفاوت در دسترسی سرمایه گذاران به اطلاعات و توانایی آنها در پردازش اطلاعات، انتقال ناهمزمان اطلاعات در بازار سهام منجر به عدم تقارن اطلاعاتی می شود. بر همین اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ارزیابی میزان تاثیر پذیری نوسان بازده سهام مبتنی بر احساسات سرمایه گذاران با لحاظ نمودن اثرات فرصت سرمایه گذاری می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ روش از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک 141 شرکت به عنوان نمونه تحقیق در دوره زمانی بین سالهای 1394 الی 1400 انتخاب شدند. برای آزمون فرضیه های تحقیق از رگرسیون خطی استفاده شده است. نتایج نشان داد احساسات سرمایه گذارن بر نوسان بازده سهام تاثیر معنی داری دارد همچنین وجود متغیر فرصت های سرمایه گذاری ارتباط بین احساسات سرمایه گذارن و نوسان بازده سهام را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: نوسان بازده سهام، احساسات سرمایه گذاران، فرصت سرمایه گذاری، بازار کارا
 • امنه گرامی*، معصومه ذهبی صفحات 52-63
  در سالهای اخیر سرمایه گذاران جهت اخذ تصمیمات اقتصادی عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی شرکتها را مورد توجه قرارداده اند. ریسکهای مرتبط با مسایل زیست محیطی، اجتماعی و حاکمیتی میتوانند بر فرآیندهای تجاری شارکت تاثیرگذار باشند، ریسک مالی را تشدید کنند و تهدیدی برای بقای شرکت محسوب گردند؛ از این رو، از سوی حسابرسان مورد توجه قرار میگیرند. در آمار استنباطی به آزمون فرضیه های مورد بررسی در تحقیق پرداخته می شود. آزمون های مختلفی همچون کای اسکویر، تی دانشجویی، رگرسیون، آنالیز واریانس و... در این زمینه مورد استفاده قرار می گیرد. فرضیه های این تحقیق عبارتند از: ساختار سرمایه بر عملکرد زیست محیطی، عملکرد حاکمیتی و عملکرد اجتماعی تاثیر دارد. که نتایج تحقیق تایید هر سه فرضیه را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: ساختارسرمایه، عملکرد زیست محیطی، حاکمیتی، اجتماعی
 • محسن حمیدیان*، محمد محمدی، بهنام کریمی دلدار صفحات 64-82

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر ویژگی ریسک پذیری مدیرعامل، بیش اعتمادی مدیرعامل و شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی می باشد. پژوهش حاضر بر مبنای هدف، از نوع کاربردی و  از نقطه نظر روش استنتاج، از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. قلمرو تحقیق بازه زمانی 10 ساله از 1390 تا 1400 را در بر گرفته و مکان تحقیق بورس اوراق بهادار تهران و شرکت های پذیرفته شده در بورس می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است. نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که ریسک پذیری مدیرعامل، تاثیر معنادار و مثبتی بر اجتناب مالیاتی شرکت دارد. بیش اعتمادی مدیرعامل بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار و مثبتی دارد. شدت سرمایه بر اجتناب مالیاتی تاثیر معنادار و منفی دارد. ترجیحات ریسک پذیری مدیر با بازده مثبت ارزش پولی رابطه مثبت دارد. ارزش مثبت به این معنی است که مدیرعاملی که ریسک پذیر است، مایل است برای کسب سود بیشتر نسبت به هزینه های مالیاتی متهورانه تر عمل کرده و بیشتر در فرآیند های فرار و اجتناب مالیاتی درگیر شود. بر مبنای نظریه پلکان بالاتر ویژگی های مدیریت ارشد بر نتایج سازمانی تاثیر می گذارد. یک مدیر عامل با اعتماد به نفس بیش از حد بر اساس توانایی و تجربه خود برای رهبری یک شرکت عمل می کند. هر چه شدت سرمایه بیشتر باشد، اجتناب مالیاتی بیشتر است. از سوی دیگر، هر چه شدت سرمایه کمتر باشد، اجتناب مالیاتی کمتر می شود.

  کلیدواژگان: ریسک پذیری مدیرعامل، بیش اعتمادی مدیرعامل، شدت سرمایه، اجتناب مالیاتی
 • مهدی صفری احمد وند* صفحات 83-103

  در دهه های اخیر به دنبال گسترش بی رویه شهرها و اهمیت و نقش روزافزون اتومبیل در شهر، به تدریج نقش عابر پیاده در فضاهای شهری کم رنگ شده است. این امر موجب کاهش سرزندگی فضاهای عمومی و کاهش فضایی مناسب برای تعاملات اجتماعی در شهر شده است. به دنبال ایجاد سرزندگی بیشتر و تبدیل سکونتگاه های شهری به شهرهای انسان محور، بسیاری از شهرها فضاهای بدون وسیله نقلیه ای به نام «پیاده راه» ساختند. خیابان شهدا یکی از خیابان های قدیمی و معروف شهر خرم آباد است که در نقطه تلاقی مراکز تجاری تفریحی واقع شده است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش بر اساس هدف (توسعه ای- کاربردی) و براساس ماهیت (توصیفی- تحلیلی) است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و ارایه استراتژی های مناسب جهت پیاده مداری خیابان شهدا از روش تحلیلی swot منظور از شهر سالم، و تکنیک دلفی با حجم نمونه 2 نفر از کارشناسان امور شهری در شهر خرم آباد استفاده شده است نتیجه این پژوهش نشان داده شده است نتایج به دست آمده از ارزیابی ماتریس عوامل داخلی ife)) نمره کل بدست آمده برابر با 32/1 و نمره وزن کل ماتریس خارجی (EFE) برابر با 33/3 می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده از احداث پیاده راه در محورهای شهری خیابان شهدا شهر خرم آباد در موقعیت انطباقی (WO) قرار دارد و بایستی از توانمندیها، پتانسیلهای موجود و برنامه ریزی اجرای پیاده راه سازی محور شهدا شهر خرم آباد می توان، باعث رشد اقتصاد شهر، مقیاس انسانی در فضای شهری، امکان ایجاد تسهیلات گذران اوقات فراغت در مسیر پیاده راه باز زنده سازی خاطرات تاریخی در پیاده راه و غیره می شود همچنین به ارتقاء تعاملات اجتماعی توسعه پایدار دست خواهیم یافت. محیطی اجتماعی و کالبدی با امکاناتی است که انجام تمامی فعالیتهای زندگی را، با سهولت و کارایی مطلوب امکانپذیر میسازد. در محلات قدیمی به دلایل مختلفی از حداکثر توان این ظرفیتها و امکانات استفاده به عمل نمی آید و در اثر گذشت زمان دچار اختلال می شوند. در بدو امر به کندوکاوی در ارتباط با شهر سالم و ابعاد و عناصر آن پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: پیاده راه، سرزندگی، شهر خرم آباد، فضاهای عمومی
 • حسین کاظمی، صدیقه سلیمانپور* صفحات 104-111

  سرمایه گذاران هنگام تصمیم به سرمایه گذاری عوامل مختلفی را در نظر می گیرند اما طبق نظر بسیاری از صاحب نظران مدیریت مالی ریسک و بازده سهام دو عامل بسیار مهم هستند که تصمیمات سرمایه گذار را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین شناخت عواملی که موجب افزایش بازده و کاهش ریسک می گردد، از اهمیت بسیاری برخوردار است. در شرایط عمل عوامل بسیار زیادی هستند که به نوعی بر روی فعالیت ها و عملکرد موسسه های اقتصادی تاثیر می گذارند. همه سرمایه گذاران دارای باورهای یکسان درباره بازار نیستند و همه آنها پرتفوی بازار را نگهداری نمی کنند. در این راستا هدف مطالعه حاضر نگاهی بر سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام می باشد. که مطالعه حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای صورت پذیرفته است و نگاهی بر مفاهیم سرمایه گذاری ناهمگن و بازده سهام و مفاهیم مرتبطه دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری ناهمگن، بازده سهام، اهرم مالی
 • زینب زحمت کش*، سهیلا شهرستانی، لیلا وحیدی مقدم صفحات 112-129

   با توجه به اینکه امروزه سیاست های مربوط به عملیات شرکت ها، نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی همگی به موضوع مهمی برای سرمایه گذاران شرکت هاو جامعه تبدیل شده است، مسیولیت یک موسسه به سهامداران آن شرکت محدود نیست و دربرگیرنده طیف گسترده ای است که امکان دارد در مکان های دور یا نزدیک به مکان فیزیکی شرکت، قرار گرفته باشند و همین امر منجر به این شده است که شرکت ها را به سوی انتشار گزارش گری پایداری هدایت کند. در واقع می توان گفت گزارش گری پایداری، نوعی گزارش عمومی است از عملکرد اقتصادی، محیطی و اجتماعی در رابطه با عملیات و محصولات و خدمات شرکت. به طوری که این گزارشات می تواند توجه جامعه، دولت ها، جوامع تجاری، دانشگاهیان و ذی نفعان را به خود معطوف کرده است. بر همین مبنا استراتژی های گزارش گری پایداری شرکت ها به عنوان بخش مهمی از سیاست های شرکت ها در نظر گرفته شده است، لذا در این راستا تبعا شرکت های بزرگ ترگزارشات پایداری خود را به عنوان یک استراتژی شرکتی؛ در نظر می گیرند. در پژوهش حاضر به بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر سطح افشای گزارش گری پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران در دوره 5 ساله از ابتدای سال 1395 لغایت انتهای سال 1399 در نظر گرفته شده است. نمونه مورد بررسی پژوهش، شامل 191 شرکت می باشد که با استفاده از روش حذفی سیستماتیک انتخاب گردیده است. جهت آزمون فرضیه از روش همبستگی بین متغیرها و معادلات رگرسیون چند متغیره از طریق روش پنل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه حاکی از این است که توانایی مدیریت بر سطح افشای گزارش گری پایداری شرکت ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنی دار دارد.

  کلیدواژگان: توانایی مدیریت، گزارش گری پایداری شرکت ها، سطح افشا گزارشگری
 • چرخش حسابرس، افشای موضوعات بااهمیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی
  محمد محمدی، پگاه ساعت ساز صفحات 130-148

  هدف پژوهش:

   بررسی رابطه بین چرخش حسابرس، افشای موضوعات بااهمیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد.

  روش‌شناسی پژوهش:

   جامعه آماری این پژوهش از میان شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1392 تا 1399 می‌باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده‌های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است.

  یافته‌های پژوهش:

   نتایج فرضیه نخست نشان داد که چرخش حسابرس بر افشای موضوعات با اهمیت حسابرسی تاثیر معنی‌دار و مثبتی دارد. همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد که ارتباط بین چرخش حسابرس و کیفیت گزارشگری مالی مشتری حسابرس، زمانی که تغییر در موضوعات با اهمیت حسابرسی وجود داشته باشد نسبت به زمانی که تغییری در موضوعات با اهمیت حسابرسی وجود ندارد، قوی‌تر خواهد بود.

  بحث و نتیجه‌گیری:

   در ارتباط با تبیین نتایج از دیدگاه پژوهشگر می‌توان بیان داشت که اثرات چرخش حسابرس، در صورت وجود، زمانی آشکارتر و ملموس‌تر خواهد شد که شرایط موجود، قضاوت حسابرس را حیاتی‌تر کند و تاثیر بیشتری بر اثربخشی حسابرسی داشته باشد. تغییر در افشای موضوعات با اهمیت حسابرسی نشان دهنده تغییر در ریسک‌های قابل توجه ارزیابی شده مشتریان است و به عنوان یکی از این شرایط در نظر گرفته می‌شود. مطابق با این استدلال، می توان دریافت که که ارتباط بین چرخش حسابرس و کیفیت گزارش‌گری مالی زمانی که تغییری در افشای موضوعات با اهمیت حسابرسی وجود دارد نسبت به زمانی که تغییری در افشای موضوعات با اهمیت حسابرسی وجود ندارد، مهم‌تر است.

  کلیدواژگان: چرخش حسابرس، افشای موضوعات بااهمیت حسابرسی، کیفیت گزارشگری مالی
 • مطالعه ارتباط آمادگی هوازی با وضعیت اجتماعی - اقتصادی دانش آموزان پسر نوجوان شهرستان دیر
  باران زارعی، علیرضا زارعی صفحات 149-156

  این پژوهش با هدف مطالعه ارتباط آمادگی هوازی با وضعیت اجتماعی – اقتصادی دانش آموزان پسر نوجوان شهرستان دیر انجام شد. روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی میباشد جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان پسرجوان شهرستان دیر بود که شامل بخش مرکزی، شهر آبدان، شهر بردستان و بخش بردخون میشد. پس از بررسی و کسب اجازه لازم از حراست و ریاست اداره آموزش و پرورش شهرستان دیر 200 نفر از دانش آموزان پسر به صورت تصادفی خوشه ای برای پر کردن پرسش نامه و آزمونهای مربوطه انتخاب شدند. جهت تحلیل یافته ها از نرم افزار spss22 استفاده شد. نتایج نشان داد که نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بین آمادگی هوازی و سرمایه اقتصادی و سرمایه فرهنگی دانش آموزان دبیرستانی شهرستان دیر ارتباط معنی داری وجود ندارد. در این مطالعه فرض بر این بوده است که هر چه سرمایه اقتصادی و فرهنگی خانواده های دانش آموزان بیشتر باشد، میزان آمادگی جسمانی آنها نیز بیشتر باشد ولی نتایج هیچ ارتباط معنی داری بین این متغیرها نشان نداد میزان آمادگی جسمانی به مقدار فعالیت جسمانی روزانه جهت انجام امور روز مره و هم چنین مقدار فعالیت های ورزشی که فرد در طی روز و بصورت هفتگی و ماهانه انجام می دهد بستگی دارد. از آن جا که سرمایه اقتصادی خانواده های دانش آموزان شرکت کننده در این مطالعه ضعیف بوده است (حدود 85 درصد)، این احتمال وجود دارد که این خانواده ها هزینه ای بابت شرکت بچه های خود در کلاسهای ورزشی و تفریحی هزینه نمی کنند و نسبت به این موضوع بی تفاوت باشند. همچنین با توجه به این که سطح تحصیلات پدران و مادران این دانش آموزان که نشانگر سرمایه فرهنگی این خانواده ها میباشد در سطح پایینی قرار دارد این احتمال وجود دارد که والدین این دانش آموزان نسبت به نیازهای جسمانی و شرکت آنها در کلاس های فرهنگی ورزشی و تفریحی اطلاع چندانی ندارند احساس نیاز نمی کنند و نسبت به این موضوع نیز بی اعتنا باشند.

  کلیدواژگان: ورزش، آمادگی هوازی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی، دانش آموزان
|
 • Mojtaba Karimi, Sara Naserinasab * Pages 1-12
  Managers may report earnings in order to achieve certain goals that logically provide the interests of certain people, which is in conflict with the goal of providing the general interests of users, especially in companies that are financially limited, company managers have a high motivation to exercise authority. use accounting figures to get a loan at a lower cost. The purpose of this research is to investigate the Interplay of financing constraint and leverage on real earnings management. The information from this study is taken from the financial statements of 141 companies during the period 1392-1400. The research is applied in terms of purpose; in terms of nature and content it is a correlation type. Multiple regression based on panel data analysis (panel data) was used to test the relationship between variables and the significance of the model. The results of the research hypotheses test showed that leverage has a positive and significant effect on real earnings management. Also, the results showed that the financing constraint strengthens the effect of financial leverage on real earnings management
  Keywords: Financing Constraint, . Leverage, Real Earnings Management
 • Kamalodin Rahmani * Pages 13-27
  This study was conducted with the aim of investigating the damage and solutions of organizational resilience in manufacturing organizations (case study: Palar Asia). This research was conducted qualitatively using a contextual approach. At first, by reviewing the research literature, semi-structured interview questions were compiled in such a way that with the semi-structured interview questions in the field of damage and resilience solutions of Palar Asia Company active in the field of factory automation systems, home appliances and production of various boards It was compiled electronically. In a semi-structured interview, questions are included in an interview guide focusing on issues or areas to be covered and directions to be followed. Statistical analysis in this method has also been done with the help of Choice Expert software. The statistical population is managers and specialists of 10 branches of Palar Asia production company, whose number is equal to 60 people. Sampling is purposeful and the number of samples is equal to 16 people. The results of the questionnaire show that among these solutions related to resilience, leadership and decision-making are the first priority, competitive advantage is the second priority, product management is the third priority, human resource management is the fourth priority, maintaining and the ability of the organization is the fifth priority and effort. Innovative ones have been given the sixth priority.
  Keywords: Organizational Resilience, resilience damage, resilience solutions
 • Esmaeel Mirzayi, Rasoul Baradaran Hasanzadeh * Pages 28-51
  Investor sentiments can significantly cause stock market fluctuations. Due to the difference in investors' access to information and their ability to process information, the asynchronous transmission of information in the stock market leads to information asymmetry. Based on this, the main goal of the current research is to evaluate the effectiveness of stock return fluctuations based on investors' feelings, taking into account the effects of investment opportunities. The current research is practical in terms of its purpose, and in terms of method, it is a causal (post-event) type of research. The statistical population of the research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange, and using the systematic elimination sampling method, 141 companies were selected as the research sample in the period between 1394 and 1400. Linear regression has been used to test research hypotheses. The results showed that investment sentiments have a significant effect on the volatility of stock returns. Also, the presence of the variable of investment opportunities moderates the relationship between investor sentiments and the volatility of stock returns.
  Keywords: Volatility of stock returns, investor sentiments, Investment Opportunity, Efficient Market
 • Amaneh Gerami *, Masomeh Zahabi Pages 52-63
  In recent years, investors have paid attention to the environmental, social and governance performance of companies in order to make economic decisions. Risks related to environmental, social and governance issues can affect the company's business processes, intensify the financial risk and are considered a threat to the survival of the company. turn around; Therefore, they are considered by auditors. In inferential statistics, the hypotheses examined in the research are tested. Various tests such as chi-square, student t, regression, analysis of variance, etc. are used in this field. In order to test the first hypothesis that capital structure has a positive and significant effect on environmental performance. We have used multiple logistic regression in a step-by-step method. H0: Capital structure has no effect on environmental performance. H1: Capital structure has an effect on environmental performance. In order to test the third hypothesis that capital structure has a positive and significant effect on social performance, we have used multiple logistic regression in a step-by-step method. H0: Capital structure has no effect on social performance.H1: Capital structure has an effect on social performance.
  Keywords: Capital structure, Environmental, Governance, social performance
 • Mohsan Hamidian *, Mohamad Mohamadi, Behnam Karimi Deldar Pages 64-82

  The purpose of the research: 

  The purpose of the current research is to investigate the effect of the CEO's risk-taking characteristics, the CEO's overconfidence and capital intensity on tax avoidance.

  Research methodology

  based on the purpose, the present research is of an applied type and from the point of view of the inference method, it is of a descriptive-analytical type. The scope of the research covers the period of 10 years from 1390 to 1400 and the place of research is the Tehran Stock Exchange and the companies admitted to the stock exchange. In order to check the validity of the research hypotheses, multivariate regression based on mixed data with fixed effects and Eviuse 11 software was used.

  Research findings

  The results of the research hypotheses showed that the CEO's risk-taking has a significant and positive effect on the company's tax avoidance. Overconfidence of the CEO has a significant and positive effect on tax avoidance. Capital intensity has a significant and negative effect on tax avoidance.

  Discussion and conclusion

  The manager's risk-taking preferences have a positive relationship with the positive return on monetary value. A positive value means that a risk-taking CEO is willing to act more daringly to earn more profit than tax costs and engage more in tax evasion and avoidance processes. Based on the higher ladder theory, senior management characteristics affect organizational results. An overconfident CEO acts based on his own ability and experience to lead a company. The greater the capital intensity, the greater the tax avoidance. On the other hand, the lower the capital intensity, the lower the tax avoidance.

  Keywords: CEO's risk taking, CEO's overconfidence, capital intensity, Tax Avoidance
 • Mehdi Safari Ahmadvand * Pages 83-103

  In recent decades, due to the indiscriminate expansion of cities and the increasing importance and role of cars in the city, the role of pedestrians in urban spaces has gradually faded. This has reduced the vitality of public spaces and reduced the space suitable for social interactions in the city. In pursuit of creating more vitality and transforming urban settlements into human-centered cities, many cities have built vehicle-free spaces called "pedestrians". Shahada Street is one of the old and famous streets of Khorram Abad city, which is located at the intersection of commercial and entertainment centers. The research method used in this research is based on the goal (developmental-applicative) and based on the nature (descriptive-analytical). Finally, to analyze the information and provide suitable strategies for pedestrianization of Shahada Street, SWOT analysis method from Salem city, and Delphi technique with a sample size of 2 urban affairs experts in Khorramabad city have been used. The result of this research has shown The results obtained from the evaluation of the matrix of internal factors (ife)) are equal to 1.32 and the total weight score of the external matrix (EFE) is equal to 3.33. According to the results obtained from the construction of sidewalks in the urban axes of Shahada Street, Khorramabad city is in an adaptive position (WO) and it should be possible to grow from the capabilities, existing potentials and the implementation planning of the sidewalk construction of Shahada Street in Khorramabad city. The economy of the city, the human scale in the urban space, the possibility of creating facilities for spending leisure time on the pedestrian path, revitalizing historical memories on the sidewalk, etc., will also achieve the promotion of social interactions and sustainable development. It is a social and physical environment with facilities that make it possible to perform all life activities with ease and optimal efficiency. In old neighborhoods, for various reasons, these capacities and facilities are not used to their maximum capacity, and they become disturbed due to the passage of time. In the beginning, excavations have been done in connection with the city of Salem and its dimensions and elements.

  Keywords: Walkway, Vitality, Khorramabad city, public spaces
 • Hosein Kazemi, Sedighe Soleymanpoor * Pages 104-111

  Investors consider various factors when deciding to invest, but according to many financial management experts, risk and stock returns are two very important factors that influence investor decisions. Therefore, it is very important to know the factors that increase efficiency and reduce risk. In the working conditions, there are many factors that somehow affect the activities and performance of economic institutions. Not all investors have the same beliefs about the market, and not all hold market portfolios. In this regard, the aim of this study is to look at heterogeneous investment and stock returns. that the present study was carried out using the library method and has a look at the concepts of heterogeneous investment and stock returns and related concepts.

  Keywords: Heterogeneous investment, Stock Returns, Financial Leverage
 • Zeinab Zahmatkesh *, Soheila Shahrestani, Leila Vahidi Moghadam Pages 112-129

  The growing complications of policies related to company operations, social and environmental concerns have all become important issues for shareholders and society. In such a way that the responsibility of an economic unit is not only limited to the shareholders, but includes a wide spectrum that are located in places far or close to the physical location of the company. These issues have caused companies to turn to publishing sustainability reports. Sustainability reporting is a general report of the economic, environmental and social performance related to the company's operations and products and services. These reports have attracted the attention of governments, business communities, academics, stakeholders and society. For this reason, corporate sustainability reporting policies are considered as an important part of corporate strategies, and in this direction, large companies usually consider their sustainability reports as a corporate strategy. In this research, the impact of management ability on the level of disclosure of sustainability reporting in companies admitted to the Tehran Stock Exchange has been investigated. The statistical population of the research is all the manufacturing companies admitted to the Tehran Stock Exchange from the beginning of 2015 to the end of 2019. The research sample includes 119 companies that were selected using the systematic elimination method. In order to test the hypothesis, the method of correlation between variables and multivariate regression equations was used through panel data method. The results of the hypothesis test indicated that management ability has an effect on the disclosure level of corporate sustainability reporting in companies admitted to the Tehran has a significant impact Stock Exchange.

  Keywords: management ability, corporate sustainability reporting, reporting disclosure level
 • Auditor rotation, disclosure of important audit issues and financial reporting quality
  mohamad mohamadi, pegah saatsaz Pages 130-148

  The aim of the research is to investigate the relationship between auditor rotation, disclosure of important audit issues and financial reporting quality in companies admitted to the Tehran Stock Exchange.

  Research methodology

  The statistical population of this research is among the companies accepted in the Tehran Stock Exchange, during the period of 2012 to 2019. In order to check the validity of the research hypotheses, multivariate regression based on mixed data with fixed effects and Eviuse 11 software was used.

  Research findings

  The results of the first hypothesis showed that auditor rotation has a significant and positive effect on the disclosure of audit matters. Also, the results of the second hypothesis showed that the relationship between the auditor's rotation and the auditor's client's financial reporting quality will be stronger when there is a change in important audit issues than when there is no change in important audit issues.

  Discussion and conclusion

  In connection with the explanation of the results from the researcher's point of view, it can be stated that the effects of auditor rotation, if any, will become more obvious and tangible when the existing conditions make the auditor's judgment more critical and have a greater impact on the effectiveness of the audit. A change in the disclosure of matters of audit significance represents a change in the clients' assessed significant risks and is considered one of these conditions. According to this argument, it can be seen that the relationship between auditor rotation and financial reporting quality is more important when there is a change in the disclosure of audit material matters than when there is no change in the disclosure of material audit matters.

  Keywords: auditor rotation, disclosure of significant audit matters, financial reporting quality
 • Studying the relationship between aerobic fitness and the socio-economic status of adolescent male students in Deir city
  baran zarei, alireza zarei Pages 149-156

  This research was conducted with the aim of studying the relationship between aerobic fitness and the socio-economic status of teenage male students in Deir city. The current research method is correlational. The statistical population in this research was all the boys and young students of Deir city, which included the central part, Abadan city, Bardestan city and Bardkhon part. After checking and obtaining the necessary permission from the security and directorate of education department of Deir city, 200 male students were randomly selected in a cluster to fill out the questionnaire and the relevant tests. spss22 software was used to analyze the findings. The results showed that the results of the present study showed that there is no significant relationship between aerobic fitness and economic capital and cultural capital of high school students in Deir city. In this study, it was assumed that the greater the economic and cultural capital of students' families, the higher their physical fitness level, but the results did not show any significant relationship between these variables, the level of physical fitness and the amount of daily physical activity to perform It depends on daily matters and also the amount of sports activities that a person does during the day and on a weekly and monthly basis. Since the economic capital of the families of students participating in this study was weak (about 85%), it is possible that these families do not pay for their children's participation in sports and recreational classes and compared to Don't be indifferent to this issue. Also, due to the fact that the education level of the parents of these students, which indicates the cultural capital of these families, is at a low level, there is a possibility that the parents of these students do not care about their physical needs and their participation in cultural, sports and recreational classes. They don't know much, they don't feel the need and they are indifferent to this issue.

  Keywords: Sports, aerobic fitness, socio-economic status, students