فهرست مطالب

مجله دانشگاه علوم پزشکی قم
سال شانزدهم شماره 5 (پیاپی 124، امرداد 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/05/18
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا پیرخائفی* صفحات 354-365
  زمینه و هدف

  سلامت جسمی و روانی جانبازان، در گرو توجه به مشکلات روان شناختی آن هاست. هدف پژوهش حاضر مقایسه عملکرد حافظه جانبازان دارای علایم اختلال استرس پس از سانحه با گروه بدون اختلال در شهر تهران بود.

  روش بررسی

  این پژوهش با روش کوهورت تاریخی بین سال های1395-1396 انجام شد. تشخیص جانبازان دارای اختلال استرس پس از سانحه مبتنی بر استنادات کمیسیون پزشکی بنیاد شهید و امور ایثارگران بود. تعداد 30 جانباز دارای اختلال استرس پس از سانحه، با 30 جانباز بدون اختلال در مطالعه شرکت کردند. روش نمونه گیری هدفمند بود و باتوجه به ملاک های پژوهش صورت گرفت. ابزار پژوهش مقیاس حافظه بالینی وکسلر بود. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد.

  یافته ها:

   نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین 2 گروه در همه خرده مقیاس های حافظه بالینی وکسلر (اطلاعات عمومی، آگاهی به زمان و مکان، توجه و کنترل ذهنی، حافظه شنیداری، حافظه عددی، ترسیم تصاویر و حافظه دیداری) تفاوت معنا داری وجود دارد.

  نتیجه گیری:

   عملکرد حافظه در بین جانبازان با اختلال استرس پس از سانحه و جانبازان بدون اختلال در همه ابعاد، تفاوت دارد.

  کلیدواژگان: حافظه، جانبازان، اختلال استرس پس از سانحه
 • مریم بختی، فهیمه باغبانی آرانی، پریسا شیشه ساز، معصومه مهدوی اورتاکند* صفحات 366-377
  زمینه و هدف

  نانوذرات اکسیدروی به عنوان نسل جدیدی از مواد ضدمیکروبی در پزشکی و صنایع غذایی موردتوجه قرارگرفته اند. این مطالعه با هدف بررسی اثر ضدمیکروبی نانوذرات اکسیدروی سنتزشده توسط عصاره گیاه زیره کرمانی انجام شده است.

  روش بررسی

  در این پژوهش، بیوسنتز نانوذرات اکسیدروی توسط عصاره گیاه زیره کرمانی و با استفاده از پیش ماده استات روی دو آبه و سود انجام گرفت. ساختار و مورفولوژی نانوذرات سنتزشده توسط تحلیل های میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی مادون قرمز، تبدیل فوریه، پراش اشعه ایکس و زتاسایزر ارزیابی شد. سپس اثر ضدمیکروبی نانوذرات سنتزشده به روش دیسک دیفیوژن و میکرودایلوشن براث، علیه تعدادی باکتری گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد.

  یافته ها:

   نتایج تحلیل های انجام شده نشان داد که نانوذرات اکسیدروی به شکل چندوجهی تا گرد و با اندازه میانگین 100 نانومتر سنتز شده اند. MIC نانوذرات اکسیدروی علیه باکتری های موردمطالعه بین 125/3 تا 25 میکروگرم بر میلی لیترگزارش شد.

  نتیجه گیری: 

  باتوجه به اینکه سنتز سبز یک روش کارآمد، ساده و سازگار با محیط زیست برای سنتز نانوذرات است، عصاره گیاه بومی زیره کرمانی می تواند گزینه مناسبی جهت سنتز نانوذرات اکسیدروی باشد. یافته ها نشان داد نانوذرات اکسیدروی سنتزشده دارای اثرات ضدباکتریایی قابل توجهی هستند.

  کلیدواژگان: عوامل ضدمیکروبی، نانوذرات، اکسیدروی، سنتز سبز
 • فاطمه بیابانی، غلامحسین محمودی راد، هادی حسنخانی، آزاد رحمانی* صفحات 378-389
  زمینه و هدف

  پیوند کلیه مطمین ترین درمان جایگزین برای نارسایی مزمن انتهایی کلیه است. باوجوداین، بیماران تحت دیالیز ممکن است به دلایل مختلفی تمایل به انجام پیوند کلیه نداشته باشند. شناسایی علل عدم تمایل بیماران تحت دیالیز به پیوند کلیه می تواند سبب تسهیل فرایند پیوند و ارتقا کیفیت زندگی در این بیماران شود. بنابراین، هدف این مطالعه، تببین دلایل بیماران ایرانی تحت دیالیز صفاقی با و بدون سابقه پیوند قبلی، برای عدم تمایل به انجام پیوند کلیه است.

  روش بررسی

  در این مطالعه کیفی، 18 بیمار تحت دیالیز صفاقی ساکن در چهار استان ایران، مشارکت کردند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته انفرادی جمع آوری شد و با روش تحلیل محتوای مرسوم تحلیل شد.

  یافته ها: 

  تحلیل متن مصاحبه ها منجر به ظهور 3 طبقه اصلی مسیر دشوار، پذیرفتنی نبودن مقصد و عادت به دیالیز صفاقی شد. رویه پیوند، رویه طولانی مدتی است که تنش اقتصادی، مشکلات جسمی و اجتماعی زیادی برای بیماران ایجاد می کند. از سوی دیگر، همواره خطر رد پیوند وجود دارد. همچنین، بیماران به انجام دیالیز صفاقی عادت کرده اند و آن را جزیی از زندگی روزمره خود می دانند.

  نتیجه گیری:

   نتایج نشان داد بیماران تحت دیالیز صفاقی دلایل زیادی برای عدم تمایل به پیوند کلیه دارند. تحت پوشش قرار گرفتن کامل پیوند کلیه توسط بیمه ها، کاهش زمان پیوند و ارایه مشاوره های پزشکی و روان شناختی می تواند سبب کاهش این موانع برای قبول پیوندکلیه ازطرف این بیماران شود.

  کلیدواژگان: پیوند کلیه، دیالیز صفاقی، مطالعه کیفی
 • خدیجه علوی* صفحات 390-401
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر با هدف بررسی میزان شیوع افسردگی، اضطراب، استرس و ترس از کووید-19 در دانشجویان و ارتباط این متغیرها با یکدیگر، پس از گذشت حدود 2 سال از شروع همه گیری انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی، 148 نفر از دانشجویان دانشگاه بجنورد به روش نمونه گیری دردسترس وارد مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس و ترس از کووید-19 استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آماره های توصیفی، آزمون تی، و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها: 

  نتایج نشان می دهد 5/15 درصد دانشجویان دچار افسردگی، 8/12 درصد دچار اضطراب، و 2/14 درصد دچار استرس و ترس از کووید-19 هستند. میانگین نمرات دانشجویان در افسردگی، اضطراب و استرس با مقادیر استاندارد گزارش شده در نسخه فارسی مقیاس استرس، اضطراب و افسردگی، تفاوت معناداری نداشت. همچنین بین ترس از کووید-19 با افسردگی، اضطراب و استرس، ارتباط معناداری مشاهده نشد.

  نتیجه گیری: 

  میزان شیوع افسردگی، اضطراب و استرس 2 سال پس از همه گیری با قبل از شروع آن تفاوتی ندارد. میزان شیوع ترس از کرونا نیز به شکل قابل توجهی کمتر از مقادیر گزارش شده در ابتدای همه گیری است. بین ترس از کرونا و افسردگی، اضطراب و استرس رابطه معنادارای یافت نشد. سرعت گرفتن روند واکسیناسیون در برابر کووید-19 و نیز افزایش آگاهی درباره بیماری می تواند ازجمله عوامل مهم اثرگذار بر بهبود پیامدهای روان شناختی همه گیری باشد.

  کلیدواژگان: کووید-19، افسردگی، اضطراب، استرس، دانشجویان
 • ساقی کوشا، فرح لطفی کاشانی*، شهرام وزیری، ناهید نفیسی صفحات 402-413
  زمینه و هدف

  سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان ها، علت مرگ ومیر میلیون ها نفر در سراسر جهان است. پژوهش حاضر با هدف پیش بینی وضعیت سیستم ایمنی براساس شیوه های مقابله با استرس و مکانیسم های دفاعی در بیماران مبتلا به سرطان پستان انجام شد.

  روش بررسی

  جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل تمامی زنان مبتلا به سرطان پستان در شهر تهران و گیلان در سال 1398 بود. از بین آن ها، تعداد 250 با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شد. داده ها با استفاده از فهرست وارسی علایم هشداردهنده نقص سیستم ایمنی، پرسش نامه مکانیسم های دفاعی و پرسش نامه راهبردهای مقابله با استرس جمع آوری شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه هم زمان و نرم افزار SPSS نسخه 22 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها: 

  نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مدل پیش بینی وضعیت سیستم ایمنی براساس شیوه مقابله هیجان مدار و همچنین مکانیسم دفاعی رشدیافته، مکانیسم دفاعی نوروتیک و مکانیسم دفاعی رشدنیافته معنادار است (05/P<0). مجموع این متغیرها قادر به تبیین 28 درصد واریانس وضعیت سیستم ایمنی بودند.

  نتیجه گیری:

   به طورکلی می توان نتیجه گرفت که در بیماران مبتلا به سرطان پستان، عملکرد سیستم ایمنی از طریق مکانیسم های دفاعی و راهبردهای مقابله با استرس قابل پیش بینی است.

  کلیدواژگان: سیستم ایمنی، مکانیسم های دفاعی، سرطان پستان
 • رقیه نوروزی، ابوالقاسم سیادت پناه، روح الله فاتح، فریبا سهرابی، سید جعفر عدنانی ساداتی* صفحات 414-429
  زمینه و هدف

   لیشمانیوز جلدی یکی از مهم‌ترین بیماری‌های تهدیدکننده سلامت در ایران و بسیاری از کشورهای جهان است. گلوکانتیم، درحال‌حاضر برای درمان این بیماریا ستفاده می‌شود ولی به دلیل عوارض جانبی و مقاومت بالا، استفاده از روش‌های درمانی جایگزین به‌ویژه استفاده از نانوذرات موردتوجه محققان قرارگرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی فعالیت ضدلیشمانیایی نانوذرات نقره بر روی انگل لیشمانیاماژور در شرایط آزمایشگاهی بود.

  روش بررسی

   در این مطالعه تجربی، فعالیت ضدلیشمانیایی نانوذرات نقره در غلظت‌های 75/0 تا 96/0 میکروگرم بر میلی‌لیتر در زمان‌های مواجهه 24، 48 و 72 ساعت روی 106 انگل زنده سویه استاندارد بررسی شد. سپس تعداد انگل‌های زنده توسط تریپان‌بلو با استفاده از لام‌نیوبار و میکروسکوپ نوری (روش هموسیتومتر) شمارش شد. گلوکانتیم و آب‌مقطر به‌ترتیب به‌عنوان کنترل مثبت و کنترل منفی در نظرگرفته شدند. حداقل غلظتی از نانوذرات نقره که باعث مهار رشد 50 درصد انگل می‌شود (IC50) توسط نرم‌افزار نسخه 13 سیگما پلات محاسبه شد تمام واکنش‌ها سه‌بار انجام گرفت و نتایج به‌صورت میانگین در نظرگرفته شد.

  یافته‌ها:

   نتایج این مطالعه نشان داد تمامی غلظت‌های نانوذرات نقره دارای فعالیت ضدلیشمانیایی هستند. غلظت 96 میکروگرم بر میلی‌لیتر نانوذرات نقره دارای بیشترین اثر ضدلیشمانیایی 100 درصد در زمان مواجهه 72 ساعته است. مقدار IC50 نانوذرات نقره پس از 24، 48 و 72 ساعت روی لیشمانیا ماژور 67/36، 2/27 و 08/21 میکروگرم بر میلی‌لیتر محاسبه شد.

  نتیجه‌گیری:

   نتایج نشان داد که نانوذرات نقره در غلظت‌های مختلف اثر بازدارندگی بر رشد لیشمانیا ماژور دارد. با‌این‌حال، برای تعیین کارایی نانوذرات نقره، تحقیقات بیشتری در شرایط درون‌تنی نیاز است.

  کلیدواژگان: نقره، نانوذرات، فعالیت ضدلیشمانیایی، لیشمانیا ماژور، تکنیک محیط کشت آزمایشگاهی
 • آرزو حیدری، محمدحسن اخوان کرباسی، یاسمن صباغزادگان*، احسان بابایی صفحات 430-439
  مقدمه

  چروبیسم یک اختلال ارثی نادر فیبرواسیوس با الگوی اتوزومال غالب است که به صورت تورم دو طرفه معمولا متقارن، بدون درد در فک، همراه با رادیولوسنسی های مولتی لاکولار ماگزیلا و یا مندیبل یا هر دو، تظاهر می کند. معمولا در کودکان و به خصوص در پسرها بیشتر دیده می شود و سن شایع آن 2 تا 5 سالگی است. یکی از مشخصات بالینی بارز در چروبیسم، گونه های پر و گرد، همراه با نگاه رو به بالاست که با عنوان «صورت فرشته» شناخته می شود.

  گزارش مورد:

   بیمار آقای 23 ساله با شکایت از درد دوطرفه فک همراه با تورم و ضایعات رادیولوسنت متعدد دوطرفه با سابقه قبلی چروبیسم در زمان کودکی گزارش شد. در معاینه، تورم دوطرفه و متقارن صورت به ویژه در ناحیه ماگزیلا و همچنین نمای چشمان متمایل به بالا به صورت خفیف، مشهود است. درد بیشتر در مجاورت کندیل است. در معاینه داخل دهانی هیچ تظاهر غیرمعمولی مشاهده نشد. برای بیمار درخواست گرافی پانورامیک شد. در نمای رادیوگرافی ضایعات لوسنت متعدد دوطرفه و متقارن در ناحیه تنه و انگل مندیبل مشاهده می شود که تا گردن کندیل ادامه دارد.

  نتیجه گیری

  علی رغم سن و تظاهرات شایع چروبیسم، این بیماری می تواند تظاهرات متفاوتی را نشان دهد و عدم توجه به تاریخچه بیمار می تواند باعث تشخیص اشتباه پاتولوژیست و درمان های غیرضروری شود. باوجود بهبودی خودبه خودی، درمان های غیرتهاجمی ارجح است و گاهی اوقات درمان های جراحی به دلایل زیبایی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: چروبیسم، دیسپلازی فیبروز استخوان، فک پایین
|
 • Alireza Pirkhaefi* Pages 354-365
  Background and Objectives

    The physical and mental health of war veterans depends on paying attention to their psychological problems. This study aims to compare the memory performance of disabled Iranian veterans with and without post-traumatic stress disorder (PTSD).

  Methods

  This is a retrospective cohort study conducted in 2016-2017. Participants were 30 veterans with PTSD and 30 veterans without this disorder in Iran who had records in the Foundation of Martyr and Veterans Affair. The diagnosis of PTSD or its absence was previously made by a psychiatrist and approved by the medical commission of the Foundation of Martyr and Veteran Affairs. The sampling method was done using a purposive method and was done based on the inclusion criteria. The data collection tool was the Wechsler memory scale (WMS). Data analysis was performed using multivariate analysis of variance.

  Results

  There was a significant difference between the two groups in all WMS subscales (general information, orientation, mental control, logical memory, digit span, visual memory, associate learning).

  Conclusion

  Memory performance of disabled Iranian veterans with and without PTSD is different in all dimensions.

  Keywords: Memory, Veterans, Post-traumatic stress disorder
 • Maryam Bakhti, Fahimeh Baghbani-Arani, Parisa Shishesaz, Masoumeh Mahdavi-Ourtakand* Pages 366-377
  Background and Objectives

    Zinc oxide nanoparticles as a new generation of antimicrobial substances, are of interest in medicine and food industry. This study aims to investigate the antimicrobial effect of zinc oxide nanoparticles synthesized by using Bunium persicum plant extract.

  Methods

  In this study, the biosynthesis of zinc oxide nanoparticles by Bunium persicum extract was performed by zinc acetate precursor. The structure and morphology of the synthesized nanoparticles were characterized by field emission scanning electron microscopy, Fourier transform infrared spectroscopy, X-ray diffraction, and Zetasizer. Then, the antimicrobial effects of synthesized nanoparticles against some gram-positive and gram-negative bacteria were assessed by the disk diffusion and broth microdilution methods.

  Results

  The synthesized zinc oxide nanoparticles had spherical to polygonal shapes with an average size of 100 nm. The minimum inhibitory concentration of nanoparticles against the study bacteria was in range of 3.125 to 25 μg/mL.

  Conclusion

  The extract of Bunium persicum plant can be a good candidate for the green synthesis of zinc oxide nanoparticles with significant antibacterial effects.

  Keywords: Antimicrobial agents, Zinc oxide, Nanoparticles, Green synthesis
 • Fateme Biabani, Gholamhossein Mahmudirad, Hadi Hassankhani, Azad Rahmani* Pages 378-389
  Background and Objectives

    Kidney transplantation is the safest way to treat chronic renal failure, but for many reasons many patients are reluctant to have a kidney transplant. Identifying these factors can facilitate the transplant process and improve the quality of life of patients undergoing dialysis. Therefore, this study aims to investigate the reasons for refusing kidney transplantation among Iranian patients undergoing peritoneal dialysis (PD).

  Methods

  In this qualitative study, 18 patients with PD were selected from four provinces of Iran using a purposive sampling method. The data were collected by semi-structured interviews and the content were analyzed by a conventional content analysis.

  Results

  Results led to the identification of three main categories: Difficult process, unacceptability of outcome, and familiarization with PD. According to patients, kidney transplantation is a long-term procedure that causes financial stress and physical and social problems and there is a risk of transplant rejection. On the other hand, patients were accustomed to performing PD and considered it a part of their life.

  Conclusion

  Iranian patients undergoing PD have many reasons to refuse kidney transplantation. Full coverage of kidney transplants by the insurance organization, reduction of transplantation time, and provision of medical and psychological counseling can reduce these barriers to accepting kidney transplants by patients.

  Keywords: Kidney transplantation, Peritoneal dialysis, Qualitative study
 • Khadije Alavi* Pages 390-401
  Background and Objectives

    A significant increase in mental problems among students have been reported during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) pandemic. The present study aims to investigate the prevalence of depression, anxiety, stress, and fear of COVID-19 and the relationships between them among college students, approximately two years after the onset of the pandemic in Iran.

  Methods

  In this descriptive study, 148 students were recruited from the University of Bojnord using a convenience sampling method. The depression, anxiety stress scale (DASS) and the Fear of COVID-19 Scale were used to collect data. Descriptive statistics, t-test, and Pearson correlation test were used to analyze the data.

  Results

  The results show that 15.5% of students had depression, 12.8% had anxiety, and 14.2% had stress and fear of COVID-19 symptoms. The mean score of DASS in this study was not significantly different from the scores reported in the beginning of pandemic. The fear of COVID-19 had no significant relationship with depression, anxiety, and stress.

  Conclusion

  The levels of depression, anxiety and stress two years after the COVID-19 pandemic do not differ from their levels at the beginning of the pandemic among college students, but the fear of COVID-19 level is significantly lower. Acceleration of the vaccination and the increase of awareness about the disease might be reasons for improvement in the psychological status of students.

  Keywords: COVID-19, Depression, Anxiety, Stress, Students
 • Saghi Kousha, Farah Lotfi Kashani*, Shahram Vaziri, Nahid Nafisi Pages 402-413
  Background and Objectives

    Breast cancer, as the most common cancer, is the cause of death in many women around the world. This study aims to predict the immune system performance based on stress coping methods and defense mechanisms in women with breast cancer.

  Methods

  The study population includs all women with breast cancer in Tehran and Guilan provinces of Iran in 2019, from whom 250 were selected by a purposive sampling method. Data were collected using the warning signs of immunodeficiency list, the Defense Style Questionnaire, and the Multidimensional Coping Inventory. The collected data were analyzed using Pearson correlation test and multiple regression analysis in SPSS software, version 22.

  Results

  The results of regression analysis showed that the emotion-focused coping as well as mature, neurotic, and immature defense mechanisms could significantly predict the immune system performance (P<0.05). Together, these variables were able to explain 28% of the variance in the immune performance.

  Conclusion

  In women with breast cancer, the immune system function can be predicted by their used defense mechanisms and stress coping strategies.

  Keywords: Immune system, Coping, Defense mechanisms, Breast cancer
 • Roghayeh Norouzi, Abolghasem Siadatpanah, Ruhollah Fateh, Fariba Sohrabi, Seyed Jafar Adnani Sadati* Pages 414-429
  Background and Objectives

    Cutaneous leishmaniasis is one of the most important health-threatening diseases in Iran and other countries. Glucantime is currently used to treat this disease, but due to its side effects and high resistance, alternative therapies such as the use of nanoparticles have been considered by researchers. This study aims to investigate the anti-leishmania activity of silver nanoparticles on Leishmania major in vitro.

  Methods

  This is an experimental study on the anti-leishmania activities of silver nanoparticles at different concentrations of 0.75-0.96 µg/ml after 24, 48 and 72 hours of exposure to 106 live Leishmania major promastigotes. The numbers of live parasites were counted by Trypan Blue on a neobar slide using optical microscope (Hemocytometer method). Glucantime and distilled water were considered as positive and negative controls, respectively. The half-maximal inhibitory concentration (IC50) was calculated by SigmaPlotTM software, version 13. All reactions were done three times and their average was considered as final result.

  Results

  All concentrations of silver nanoparticles had anti-leishmania activity, where the concentration of 96 µg/ml had the highest effect (100%) 72 hours after exposure. The IC50 was obtained 36.67, 27.2 and 21.08 µg/ml after 24, 48 and 72 hours of exposure, respectively.

  Conclusion

  Silver nanoparticles have an inhibitory effect on the growth of Leishmania major in different concentrations. However, further in-vivo studies are needed to determine the effictivness of silver nanoparticles.

  Keywords: Silver, Nanoparticles, antileishmania activity, Leishmania major, In vitro techniques
 • Arezoo Heidary, Mohammadhasan Akhavankarbasi, Yasaman Sabaghzadgan*, Ehsan Babaie Pages 430-439
  Background and Objectives

    Cherubism is a rare hereditary autosomal dominant fibro-osseous disease that is characterized by painless, bilateral, symmetric swelling in the jaw with multilocular radiolucent lesions in the maxilla, mandible, or both, and give the patient a typical “cherubic” appearance. It occurs in children, especially boys, aged 2-5 years. The aim of this study was to report a case of cherubism at an uncommon age that did not improve with age.

  Case Presentation

  The patient was a 23-year-old man complaining of bilateral jaw pain along with swelling and multiple bilateral radiolucent lesions with a previous history of childhood cherubism. In the examination, bilateral and symmetric swelling of the face, especially in the maxilla region, with eyes raised to heaven were evident. The pain was more in the vicinity of the condyle. No abnormal manifestations were observed by the intraoral examination. In the radiographic view, multiple bilateral and symmetric lucent lesions were observed on trunk and mandible, continued to the neck of the condyle.

  Conclusion

  Despite the common manifestations and age in patients, cherubism can show different manifestations; lack of attention to the patient’s history can lead to misdiagnosis by the pathologist and unnecessary treatments. Due to being a self-limiting condition, non-invasive treatments are preferred; however, surgical management is sometimes required for cosmetic reasons.

  Keywords: Cherubism, Fibrous Dysplasia of Bone, mandible