فهرست مطالب

مجله علوم و صنایع غذایی ایران
سال نوزدهم شماره 9 (پیاپی 130، آذر 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/10/18
 • تعداد عناوین: 30
|
 • سید مهدی حسینی بحری، رضا اسماعیل زاده کناری*، زینب رفتنی امیری صفحات 1-9

  در این تحقیق اقدام به مطالعه اثرات فرآیند اکستروژن (در دماهای 120 و 140 درجه سانتی گراد) بر میزان چربی، خاکستر، پروتیین، فیبر و اسید فیتیک در سبوس برنج دو رقم طارم و خزر شد. طبق نتایج به صورت خلاصه می توان گفت، فرآیند اکستروژن به صورت چشمگیری باعث کاهش میزان اسید فیتیک شد و در این رابطه دمای 120 درجه کارآمدتر بود بطوریکه باعث کاهش در حدود 53 و 52 درصد بترتیب در ارقام طارم و خزر گردید. میزان پروتیین و خاکستر کل با عملیات اکستروژن تغیر معنی داری نشان نداد، در حالی که شاهد افزایش فیبر خام و درصد چربی در سبوس بودیم. در واقع فرآیند اکستروژن ضمن کاهش میزان ترکیب ضد تغذیه ای اسید فیتیک از طریق کمک به آزاد سازی روغن، راندمان استخراج روغن را نیز بهبود بخشید. علاوه بر اینکه تاثیر چشمگیری بر روی میزان پروتیین سبوس برنج نیز نداشت.

  کلیدواژگان: اکستروژن، تیمار دمایی، سبوس برنج، اسید فیتیک، خصوصیات کیفی
 • ماندانا طایفه*، آیناز علیزاده، میترا صوفی صفحات 11-22

  افزایش ارزش تغذیه ای و ایمنی بیسکویت به عنوان یک فراورده غلات با میزان مصرف بالا از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر کاربرد عصاره به دست آمده از تفاله انگور قرمز (RGWE) (0، 2 و 4 درصد) بر خصوصیات تغذیه ای (فنول کل، درصد بازدارندگیDPPH ، میزان آنتوسیانین و محتوای آکریل آمید)، پایداری اکسیداتیو (عدد پراکسید، اندیس آنیزیدین و توتوکس)، شاخص های رنگی و حسی در بیسکویت می باشد. نتایج نشان داد که افزودن عصاره تفاله انگور قرمز، منجر به افزایش میزان فنول کل و فعالیت آنتی اکسیدانی در نمونه های بیسکویت شد. علاوه بر این، نمونه های حاوی این عصاره میزان آنتوسیانین بیشتری را نیز دارا بودند. همچنین عصاره تفاله در غلظت های بالاتر باعث کاهش میزان آکریل آمید و افزایش پایداری به اکسیداسیون در نمونه ها شده و اثر معنی داری (05/0< p) بر بهبود خصوصیات تغذیه ای بیسکویت های تولیدی داشت. نتایج به دست آمده نشان داد که پارامتر های رنگی نمونه های بیسکویت (b*، a* L*,) تحت تاثیر غنی سازی با عصاره تفاله انگور تغییرات معنی داری (05/0< p) داشتند؛ به طوریکه با افزودن عصاره میزان قرمزی نمونه های بیسکویت افزایش یافته و میزان روشنایی آن ها کاهش یافت. همچنین نتایج ارزیابی حسی نشانگر میزان پذیرش کلی بالاتر نمونه های بیسکویت حاوی 4 درصد عصاره تفاله انگور قرمز بود. در کل نتایج این پژوهش نشانگر امکان کاربرد عصاره تفاله انگور قرمز در تولید بیسکویت بوده که می تواند به عنوان محصولی جدید با طعم مطلوب و خواص تغذیه ای مناسب برای مصرف کنندگان تولید گردد.

  کلیدواژگان: آکریل آمید، انگور قرمز، بیسکویت، خواص تغذیه ای، عصاره تفاله
 • الناز تقی زاده، فرزانه عبدالملکی*، انوشه شریفان صفحات 23-35

  استفاده از فیبرها در صنایع مختلف غذایی از جمله شکلات در سال های اخیر رواج داشته است. با توجه به ارزش تغذیه ای شناخته شده شاه بلوط در این تحقیق پس از تهیه و آماده سازی فیبر، آزمون های ارزیابی ترکیبات فنولی و محتوی تانن تجمع یافته بررسی شد .اثر مثبت ریزپوشانی بر قابلیت تحمل شرایط شبیه سازی شده معده و روده توسط پروبیوتیک ها ثابت شده است.نتایج نشان داد که میزان ترکیبات فنولی کل برابر با 32/184 و میزان تانن تجمع یافته برابر با 1/5 میلی گرم بر گرم نمونه بود.همچنین میکروکپسول ها کروی، هموژن و با اندازه هایی بین 100 تا 300 میکرومتر می باشند. بین ذرات حالت آگلومراسیون وجود نداشت و به صورت یکنواخت بود. جمعیت باکتری های به دام افتاده در میکروکپسول ها 710×7 کلنی بر گرم بود. همچنین با افزایش میزان درصد استفاده از میکروکپسول ها و فیبر شاه بلوط میزان درصدرطوبت، سختی و اسیدیته تیمارهای شکلات افزایش یافت.بقای لاکتوباسیلوس کازیی در تیمارT3در بالاترین حالت ممکن بین تیمارهای تحقیق قرار داشت. میزان شاخص جمعیت میکروبی در طی زمان نگهداری کاهش یافت و از نظر خصوصیات حسی تیمارT6دارای مطلوبیت کمتری نسبت به سایر تیمارها بود.

  کلیدواژگان: فیبر شاه بلوط، لاکتوباسیلوس کازئی، بقای پروبیوتیک، ریزپوشانی
 • فاطمه حسینی، محمدباقر حبیبی نجفی*، محمدرضا عدالتیان دوم صفحات 37-46

  فولات واژه ای است که برای مجموع ترکیبات دارای فعالیت زیستی مشابه به کار می رود. فولات (پلی گلوتامات ها)، تمام اشکال ویتامین های این خانواده را به طور طبیعی شامل می شود. به عبارت دیگر اسید فولیک شکلی از فولات است که به فرم اکسیده می باشد، این ترکیب پایدار بوده و به راحتی توسط انسان قابل جذب می باشد (مونوگلوتامات).[1]. در این مطالعه میزان تولید فولات خارج سلولی (کواتروفولات) بررسی شد بنابراین از روش سنجش میکروبی به عنوان روش اصلی استفاده شد.این روش متکی بر رشد باکتریایی و سنجش کدورت لاکتوباسیلوس رامنوسوس (ATCC  7469) است که به عنوان ارگانیسم سنجش استفاده شد.[2,3]. در این پژوهش 47 سویه باکتری ایزوله شده از فرآورده های لبنی سنتی به ویژه ماست محلی مناطق عشایر خراسان مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این ارزیابی نشان داد که دو سویه شماره (25و26) از سویه های لاکتوباسیوس دلبروکی زیر گونه بولگاریکوس تولید قابل توجهی از غلظت بالای فولات (μg/mL133.23و μg/mL102.34) را داشتند، همچنین سویه K73 از سویه های استرپتوکوکوس ترموفیلوس، سویه شماره 73 از سویه های لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه لاکتیس و سویه شماره 87 از سویه های لاکتوباسیلوس هلوتیکوس به ترتیب (μg/mL 90.29، μg/mL39.71 ، μg/mL 17.94) نیز تولید مقادیر بالایی از غلظت کواتروفولات را داشتند. با توجه به این پژوهش مشخص شد جدایه های  مورد بررسی توانایی بالقوه ای در تولید فولات خارج سلولی دارند. همچنین روش سنجش میکروبی بعنوان روشی کارآمد از قابلیت لازم برای   اندازه گیری  فولات و مشتقات آن برخوردار است.، .

  کلیدواژگان: فولات خارج سلولی، سنجش میکروبی، استرپتوکوکوس ترموفیلوس، لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه بولگاریکوس، لاکتوباسیلوس دلبروکی زیرگونه لاکتیس، لاکتوباسیلوس هلوتیکوس
 • فرناز قاسم زاده، اکرم شریفی* صفحات 47-59

  غنی سازی آب میوه ها با فیبرهای رژیمی می تواند علاوه بر بهبود کیفیت نهایی نوشیدنی، موجب ارتقاء سلامت مصرف کننده شود. در بین دانه های روغنی، تخم کتان از نظر مقدار اسید آلفا-لینولنیک، فیبر رژیمی محلول و لیگنان غنی است. در این تحقیق فیبر رژیمی محلول تخم کتان به سه روش استخراج قلیایی، آنزیمی و فراصوت استخراج شد و بازده استخراج، ظرفیت نگهداری آب و روغن و رنگ سنجی فیبرهای محلول استخراج شده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد، فیبر محلول استخراج شده توسط روش فراصوت با بیشترین بازده استخراج، ظرفیت نگهداری آب، ظرفیت نگهداری روغن و دارا بودن بیشترین میزان شاخص L*  و کمترین میزان شاخص a*  وb* ، به عنوان نمونه بهینه بود و از این فیبر محلول در سطوح 5/0، 1، 5/1 درصد به نوشیدنی آب سیب افزوده شد و خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی نوشیدنی طی 30 روز نگهداری در دمای یخچال در بازه های زمانی، روز اول، پانزدهم و سی ام مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد استفاده از فیبر محلول تخم کتان اثر معنی داری بر بریکس، ماده خشک، pH، کدورت، ویژگی های حسی (طعم، رنگ، عطر، بافت، پذیرش کلی) نوشیدنی آب سیب داشت (05/0≤p). نتایج آزمون ریولوژیکی نشان داد، همه ی تیمارهای آب سیب حاوی فیبر محلول تخم کتان دارای رفتار غیر نیوتنی بودند. تیمار نوشیدنی حاوی 5/0 درصد فیبر رژیمی محلول از نظر خصوصیات حسی بیشترین امتیاز را کسب کرد. کدورت تیمار نوشیدنی حاوی 5/0 درصد فیبر رژیمی محلول نسبت به سایر تیمارهای حاوی فیبر، کمتر بود. نوشیدنی آب سیب حاوی 5/0 درصد فیبر رژیمی محلول به عنوان تیمار بهینه انتخاب شد. با افزودن فیبر رژیمی محلول تخم کتان به آب سیب می توان نوشیدنی جدید با ویژگی های مطلوب تولید کرد.

  کلیدواژگان: نوشیدنی، آب سیب، فیبر رژیمی محلول، تخم کتان
 • محسن صهبایی، سید محمدعلی رضوی* صفحات 61-71

  در این مقاله، تاثیر برهمکنش بین کنسانتره پروتیین آب پنیر (WPC) و نشاسته اصلاح شده با اکتنیل سوکسینیک انهیدرید (OSAS) در محیط آبی به عنوان تابعی از pH (3، 4، 5، 6) و نسبت WPC به OSAS (1:2، 1:1 و 2:1) در غلظت کل 1% وزنی/وزنی بر خواص کف (اندازه حباب، ظرفیت کف کنندگی و پایداری کف) مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه حباب کوچک تر بیانگر پایداری بیش تر کف است. کم ترین اندازه حباب در نسبت 1:1 و 4= pHمشاهده شد (52/226 میکرومتر) که اختلاف آماری معنی داری با اندازه حباب WPC شاهد در این pH داشت (15/396 میکرومتر). بیش ترین میزان کف کنندگی در نسبت 1:1 و 3=pH مشاهده شد (33/186 %). بیش ترین میزان پایداری کف نیز در نسبت 2:1 و در 4= pHبدست آمد (27/83 %) و اختلاف آماری معنی داری با نمونه شاهد (محلول WPC) داشت (05/0p<). نتایج این تحقیق نشان داد که برهمکنش های الکترواستاتیکی WPC و OSAS می توانند به عنوان روشی موثر در جهت بهبود خواص کف کنندگی و پایداری کف WPC در غلظت های پایین مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: پایداری کف، کمپلکس الکترواستاتیک، کنسانتره پروتئین آب پنیر، نشاسته اصلاح شده
 • فاطمه شلمزاری، زهرا ارجائی* صفحات 73-83

  کینوا نوعی شبه غله بومی مناطق آمریکای جنوبیست که از نظر آمینواسید اساسی، لیزین غنی ودارای ارزش پروتیینی بالایی می باشد. آرد کینوابدون گلوتن و مناسب برای افراد سیلیاکی می باشد. هدف این تحقیق استفاده از آرد کینوا برای تهیه بیسکویت کراکر بدون گلوتن است. در این تحقیق از آرد کینوا و آرد ذرت به نسبتهای 100 به صفر، 80 به 20 ، 60 به 40،  40 به 60، 20 به 80، برای تهیه کراکر استفاده شد و آنالیز تخلخل و رنگ (L*a*b*) در همان روز تولید و آزمون های اندازه گیری pH، درصد رطوبت، آنالیز سفتی بافت و آزمون حسی (طعم، رنگ و بافت) در روزهای اول، سوم و هفتم بعد از تولید صورت گرفت. نتایج نشان داد که نمونه کراکر هایی که از درصد بیشتری آرد ذرت برخوردار بودند،  pH پایین تری داشتند. ترکیب آرد ذرت با آرد کینوا (60% آرد کینوا-40% آرد ذرت) باعث حفظ رطوبت بیشتر و بافت نرم تر با تخلخل بیشتر شد. گذشت زمان باعث کاهش رطوبت و افزایش سفتی بافت در تمام نمونه ها شد و سفتی و شکنندگی در کراکرهای حاوی درصد بیشتری از آرد کینوا، مشهودتر بود. با افزایش درصد کینوا در بیسکویت، شاخصL* و b* کاهش و شاخصa* افزایش مییابد.کراکرهایی که درصد آرد کینوای بیشتری داشتند تیره تر بودند. از لحاظ ارزیابی حسی بالاترین نمره در طعم مربوط به نمونه 60% آرد کینوا-40% آرد ذرت بود.

  کلیدواژگان: آرد کینوا، آرد ذرت، بیسکویت کراکر، بیماری سلیاک، غذاهای بدون گلوتن
 • فاطمه حیدری، سید مهدی جعفری*، امان محمد ضیائی فر، نیکلاس آنتون صفحات 85-95

  امولسیون های تثبیت شده توسط نانوذرات خوراکی طی ده سال اخیر توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. تثبیت حداقل یک سطح مشترک از امولسیون دوگانه با یک لایه از نانوذرات خوراکی در تحقیقات بسیار کمی بررسی شده است. در این پژوهش امولسیون های دوگانه پیکرینگ آب در روغن در آب (W/O/W) با استفاده از نانوذرات کیتوزان به عنوان ثبیت کننده فاز آبی خارجی تهیه شدند. طراحی آزمایش ها به روش تاگوچی انجام گرفت. تاثیر پارامترهای فرمولاسیون شامل نسبت محتوای فاز آبی داخلی به فاز روغنی، محتوای امولسیون اولیه به فاز آبی خارجی و غلظت نانوذرات کیتوزان بر اندازه قطرات و پایداری امولسیون های دوگانه بررسی شد. نتایج نشان داد که غلظت نانوذره با دارا بودن سهم 91/34 درصدی، بیشترین تاثیر را بر اندازه قطرات امولسیون ها داشت. تیمار 5 با داشتن  نسبت های 8:2 فاز آبی داخلی به فاز پیوسته داخلی، 9:1 امولسیون اولیه به فاز پیوسته خارجی و غلظت 65/0 درصد نانوذره کمترین، اندازه قطرات را نسبت به سایر تیمارها داشت. بر اساس نتایج بررسی پایداری، نسبت محتوای امولسیون اولیه به فاز آبی خارجی بیشترین تاثیر را بر پایداری امولسیون ها داشت. شاخص خامه ای شدن و کوالسنس در تیمارهای 5 و 7 بسیار ناچیز بود.

  کلیدواژگان: نانوذره کیتوزان، امولسیون دوگانه پیکرینگ، پایداری فیزیکی
 • سیده معصومه هاشمی نیا*، منیژه جمشیدی صفحات 97-109

  در این پژوهش، ترکیبات شیمیایی عصاره ان-هگزانی گیاه پونه بومی مناطق مشگین شهر و نمین و همچنین اثر ضدمیکروبی آن بر باکتری های سودوموناس آیروجینوزا (ATCC 27853) و باسیلوس سریوس (ATCC 11778) با دو روش تکنیک رقت در لوله (ارزیابی حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی) و روش دیسک دیفیوژن مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، مهمترین ترکیبات تشکیل دهنده عصاره های مذکور سیس-پیپریتنون اپوکسید، پیپریتنون اکسید و پولگون شناسایی شدند. علاوه بر این حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی عصاره های ان-هگزانی گیاه پونه مربوط به مناطق مختلف علیه باکتری سودوموناس آیروجینوزا مشابه هم و به میزان 20 میلی گرم بر میلی لیتر گزارش گردید. از سوی دیگر حداقل غلظت مهارکنندگی و حداقل غلظت باکتری کشی عصاره ان-هگزانی گیاه پونه مشگین شهر علیه باکتری باسیلوس سریوس به ترتیب برابر 5 و 10 میکروگرم بر میلی لیتر در حالی که علیه باکتری باسیلوس سریوس مشابه هم و به میزان 10 میلی گرم بر میلی لیتر اندازه گیری گردیدند. همچنین نتایج ارزیابی آزمون دیسک دیفیوژن نشان داد که هاله عدم رشد عصاره ان-هگزانی نمونه های به دست آمده از منطقه مشگین شهر علیه هر دو باکتری بیشتر از هاله عدم رشد نمونه های به دست آمده از منطقه نمین بودند.

  کلیدواژگان: باسیلوس سرئوس، پونه، سودوموناس آئروجینوزا، عصاره، ضدباکتریایی
 • پریا کلانی، سارا جعفریان*، محمدحسین عزیزی، غلامحسن اسدی، لیلا روزبه نصیرایی صفحات 111-120

  آگاهی عموم مردم نسبت به مسایل سلامت و بهداشت سبب شده است تا تقاضا برای تولید محصولات کم کالری و با کیفیت که میزان چربی و شکر در آن ها کاهش یافته است، افزایش پیدا کند. هدف از این تحقیق، ارزیابی ویژگی های فیزیکوشیمیایی کیک فنجانی بدون گلوتن حاوی اینولین می باشد. در این پژوهش از آردهای برنج، لوبیا سفید و چیا به عنوان جایگزین آرد گندم، به ترتیب در سطوح 50، 40 و 10 گرم، اینولین به عنوان تقلیدکننده چربی در سطوح 0 و 30 گرم و سوکرالوز به عنوان جایگزین بخشی از شکر موجود در کیک در سطوح 0 و 05/0 گرم استفاده شده است. بر اساس نتایجی که در این پژوهش حاصل گردید، جایگزینی شکر با سوکرالوز و جایگزینی چربی با اینولین در کیک پری بیوتیک بدون گلوتن باعث کاهش محتوای رطوبت، پوسته و مغز روشن تر و زردتر، کاهش pH، افزایش سفتی و کاهش فنریت و پیوستگی بافت گردید.

  کلیدواژگان: کیک، تقلیدکننده چربی، اینولین، جایگزین شکر، سوکرالوز
 • هانیه محمدی جارچلو، سید حسین حسینی قابوس*، هادی الماسی صفحات 121-129

  هدف از این پژوهش تهیه فیلم فعال بر پایه گلوتن گندم حاوی اسانس مرزنجوش آزاد و درون پوشانی شده بود. اسانس مرزنجوش با نانوحامل های لیپیدی (نانوامولسیون) و پروتیینی (پیکرینگ امولسیون با ایزوله پروتیین آب پنیر) درون پوشانی شد و در سطوح3،1 و 5 درصد وزنی در ترکیب فیلم گلوتن گندم استفاده شد. اسانس آزاد نیز در همین غلظت ها به فیلم اضافه شد. ویژگی های فیزیکی فیلم فعال و کارایی آن در کنترل رشد میکروبی در مدل های غذایی پنیر فراپالایش و گوشت قرمز طی مدت زمان نگهداری 9 روزه مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد اسانس آزاد، نفوذپذیری به بخار آب فیلم های گلوتن افزایش یافت، اما افزودن اسانس درون پوشانی شده منجربه کاهش معنادار نفوذپذیری به بخار آب نمونه ها گردید (p<0/05). مقاومت کششی، مدول یانگ و ازدیاد طول تا نقطه شکست فیلم ها با افزایش درصد اسانس آزاد به طور معنادار کاهش و با افزودن اسانس درون پوشانی شده، خصوصیات مکانیکی فیلم ها ارتقا یافتند. همچنین نتایج شمارش کلی باکتری های E.coli  و L. monocytogenes   در پنیر فراپالایش و گوشت قرمز نشان داد که در تمامی نمونه ها، رشد باکتری ها با گذشت زمان روند صعودی داشته و با افزایش درصد اسانس مرزنجوش رشد باکتری ها نسبت به نمونه شاهد کاهش یافت (p<0.05). درون پوشانی تاثیر منفی در فعالیت ضدمیکروبی اسانس نداشت. به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن اسانس مرزنجوش در شکل درون پوشانی شده، منجر به بهبود خصوصیات فیزیکی فیلم فعال گلوتن می شود و در کنترل رشد میکروبی در پنیر فراپالایش و گوشت نیز موثر است.

  کلیدواژگان: فیلم فعال، گلوتن، اسانس مرزنجوش، خواص فیزیکی، اثر ضدمیکروبی، پنیرفراپالایش و گوشت
 • فاطمه ساداتی خادر، الهام مهدیان*، اسماعیل عطای صالحی، رضا کاراژیان صفحات 131-142

  هدف از این مطالعه درون پوشانی تیمول و رسوراترول تهیه شده با نانوذرات کامپوزیتی زیین- کازیینات و بررسی خواص آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی آن ها بود. بدین منظور برای تهیه نانوذرات کامپوزیتی زیین- کازیینات از روش دیسپرسیون مایع - مایع استفاده گردید. در این مطالعه تاثیر غلظت های مختلف تیمول و رسوراترول (صفر تا 100 درصد) و نسبت های مختلف هسته به دیواره (1 : 10 و 1: 20) بر توانایی مهار رادیکال های آزاد DPPH، قدرت احیاکنندگی یون آهن و فعالیت ضدمیکروبی بر باکتری های اشریشیا کلی و لیستریا مونوسیتوژنز در محیط کشت و شیر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه حاوی 75 درصد تیمول و 25 درصد رسوراترول با نسبت 1 به 10 هسته به دیواره، دارای بیشترین میزان توانایی مهار رادیکال های آزاد DPPH و قدرت احیاکنندگی یون آهن بود و مشخص گردید که افزایش غلظت دیواره به جز نمونه حاوی 75 درصد تیمول منجر به افزایش توانایی مهار رادیکال های آزاد DPPH و قدرت احیاکنندگی یون آهن گردید. باکتری های لیستریا موجود در محیط کشت TSB حساس ترین باکتری به نمونه های تهیه شده بود و قوی ترین نانوذرات تهیه شده که کمترین MIC و MBC  را داشت به نمونه حاوی 75 درصد تیمول و 25 درصد رسوراترول با نسبت هسته به دیواره 1 به 10 اختصاص داشت و اغلب، باکتری های موجود در شیر نسبت به محیط کشت به این نانوذرات مقاوم تر بودند. در نهایت می توان گفت که نمونه حاوی 75 درصد تیمول و 25 درصد رسوراترول با نسبت هسته به دیواره 1 به 10 می تواند به عنوان ترکیبی با قدرت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی مناسب انتخاب گردد.

  کلیدواژگان: تیمول، رسوراترول، نانوانکپسولاسیون، ضد میکروبی
 • سحر گلچین، بهاره حاجی رستملو*، زهره دیدار، محسن وظیفه دوست، مرتضی محمدی صفحات 143-153

  استخراج به روش آب مادون بحرانی، به عنوان روشی کارآمد، اقتصادی و دوست دار محیط زیست، به منظور  استخراج ترکیبات موثره صمغ کندر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از آب مادون بحرانی در دماهای 120 تا 160 درجه سانتی گراد و مدت زمان 5 و 15 دقیقه استفاده و مقدار ترکیبات فنولی کل، قدرت رادیکال گیرندگی و خاصیت ضدمیکروبی عصاره های حاصل مورد بررسی قرار گرفت. عصاره به دست  آمده با بهترین خصوصیات، به روش خشک کن پاششی انکپسوله شد و خصوصیات آن  شامل توزیع اندازه ذرات و خاصیت ضدآسپرژیلوسی آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که روش استخراج آب مادون بحرانی، تاثیر معنی داری در افزایش راندمان استخراج عصاره صمغ کندر داشته است.بیشترین مقدار ترکیبات فنولی استخراج شده در روش آب مادون بحرانی در دمای 160 درجه سانتی گراد و زمان 15 دقیقه مشاهده شد که مقدار آن 83/130 میلی گرم گالیک اسید در 100 گرم ماده خشک بود. قدرت رادیکال گیرندگی عصاره های حاصل از روش آب مادون بحرانی مشابه با آنتی اکسیدان طبیعی اسید آسکوربیک بود و عصاره حاصل از روش سنتی خیساندن کارایی کمتری در جذب رادیکال های آزاد DPPH داشت. نتایج میکروبی نشان داد که تاثیرعصاره های حاصل ازروش های خیساندن و آبمادون بحرانی،برباکتری استافیلوکوکوساوریوس،بیشتر از باکتری ایشرشیا کلی بوده است. پودر ریزپوشانی شده کندر در غلظت های کمتر از 600 هزار میلی گرم بر لیترفاقد قدرت ضدآسپرژیلوسی بود.

  کلیدواژگان: آب مادون بحرانی، آسپرژیلوس فلاووس، صمغ کندر، قدرت رادیکال گیرندگی، لاکتوباسیلوس
 • سمانه رجبی، سپیده بهرامی*، محمد عبدالهیان نوقابی صفحات 155-169

  در این پژوهش، تاثیر کربوکسی متیل سلولز حاوی اسانس های پوست لیمو و پوست گردو به عنوان پوشش خوراکی روی ماندگاری و تلفات پس از برداشت قارچ مورد مطالعه قرار گرفت. قارچ ها در دمای 4 درجه سلسیوس به مدت 12 روز نگهداری شدند و خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن ها بعد از 0، 4، 8 و 12 روز نگهداری آنالیز شدند. در طول دوره نگهداری سرد، قارچ های پوشش داده نشده افت وزن سریع تر و تغییرات مواد جامد کل بیشتری از خود نشان دادند، درحالی که قارچ های تیمار شده با پوشش CMC حاوی اسانس های پوست لیمو و گردو به طور معنی داری (0.05>p) این پدیده ها را به تاخیر انداخت. اگرچه در طول دوره نگهداری سفتی نمونه های پوشش داده شده و نمونه شاهد کاهش یافت اما استفاده از پوشش CMC-اسانس ها به طور معنی داری (0.05>p) افت سفتی نمونه های قارچ را کاهش داد. تغییرات شاخص L* قارچ های پوشش داده شده با CMC-اسانس ها پایین تر از سایر نمونه ها بود. در همه قارچ ها در طول دوره نگهداری کاهش معنی دار (0.05>p) در شاخص L* و افزایش معنی دار (0.05>p) در شاخص های a و b  رخ داد. استفاده از پوشش خوراکی منجر به کاهش معنی دار (0.05>p) تعداد میکروارگانیسم های موجود در قارچ ها در طول همه روزهای نگهداری شد. بکارگیری اسانس ها در محلول پوشش CMC باعث افزایش کیفیت میکروبی نمونه های پوشش داده شده، گردید. استفاده از پوشش CMC حاوی 3 درصد اسانس پوست لیمو به طور معنی داری (0.05>p) منجر به افزایش امتیاز پارامترهای حسی شد به طوری که تیمار حاوی 3 درصد اسانس پوست لیمو بالاترین امتیاز قابلیت پذیرش کلی را در مقایسه با تیمار شاهد و سایر تیمارها داشت.

  کلیدواژگان: قارچ خوراکی، کربوکسی متیل سلولز، پوست لیمو، پوست گردو، پوشش فعال
 • مریم محمدی زاده، آرام بستان*، رسول کدخدایی صفحات 171-181

  نانوذرات لیپیدی جامد یکی از سیستم های انتقال کاربردی است که در سال های اخیر جهت دورن پوشانی مواد فعال زیستی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. یکی از خصوصیات فیزیکوشیمیایی مهم این نانوحامل ها اندازه ذرات است که بسیار تحت تاثیر فرمولاسیون و فرایند تولید آنها قرار می گیرد. شرایط نامناسب فرایند تولید نانوحامل ها در مرحله پیش امولسیون و امولسیون اصلی باعث ایجاد اندازه ذرات نامناسب و همچنین ناپایداری امولسیون و تشکیل ژل می گردد. بنابراین در این پژوهش فرایند تولید نانوذرات لیپیدی جامد تولید شده با دو لیپید کمپریتول و پریسیرول به صورت جداگانه با روش هموژنیزاسیون گرم بررسی و بهینه سازی شد. بدین جهت پارامترهای فرایند مانند زمان همزنی با استفاده از همزن دور بالا جهت تهیه پیش امولسیون و همچنین شدت میدان نوسان و زمان اعمال فراصوت بر پیش امولسیون جهت دستیابی به کوچک ترین اندازه ذرات نانوحامل ها مورد بررسی قرار گرفت. در تهیه پیش امولسیون، کوچک ترین اندازه ذره در زمان 180 ثانیه  ودور همزن  16000 دور در دقیقه در نانوذرات پرسیرول (nm) 3±  373 و در نانوذرات کمپریتول (nm) 4±  619 بود. همچنین در تهیه امولسیون نهایی میدان نوسان 40٪ و زمان 3 دقیقه کوچک ترین اندازه نانوذرات لیپیدی جامد پریسیول ((nm) 2±  259) و نانوذرات لیپیدی جامد کمپریتول ((nm) 5±  397) را ایجاد کرد. سپس خصوصیاتی مانند پراکندگی اندازه ذرات، پتانسیل زتا و مشاهدات بصری نانوحامل های تولید شده در شرایط بهینه تولید، بررسی شد. نتایج نشان داد که نانوذرات لیپیدی جامد پریسیرول علاوه بر اندازه ذرات کوچک تر دارای پتانسیل زتای بالاتری (mV60/0  ± 30/12-) در مقایسه با نانوحامل کمپریتول (mV17/0± 97/8-) بود. اما پراکندگی اندازه ذرات هر دو نانوحامل تفاوت معنی داری نداشت. همچنین مشاهدات بصری هر دو نانوحامل در پایان زمان نگهداری هیچ گونه ناپایداری را نشان نداد.

  کلیدواژگان: نانوذرات لیپیدی جامد، فراصوت، کمپریتول، پریسیرول، اندازه ذرات
 • رضا اسماعیل زاده کناری*، زینب رفتنی امیری، علی معتمدزادگان، جعفر محمدزاده میلانی، جمشید فرمانی، رضا فرهمندفر صفحات 183-195

  در این پژوهش عصاره گیاه چای کوهی با کمک روش های خیساندن، سیال فوق بحرانی، فراصوت، آب زیربحرانی و ماکروویو استخراج شد. بیشترین بازده استخراج (55/22%) و فنول کل (mg GA/g DM 50/80) در عصاره استخراج شده با کمک فراصوت مشاهده شد. فعالیت آنتی اکسیدانی غلظت های مختلف عصاره با 100 ppm آنتی اکسیدان سنتزی TBHQ مقایسه شد که با افزایش غلظت عصاره فعالیت آنتی اکسیدانی افزایش یافت. نوع و درصد مواد دیواره (0، 50 و 100)، نسبت عصاره به مواد دیواره (1/0، 25/0 و 4/0 درصد وزنی/وزنی) و زمان فراصوت (2، 4 و 6 دقیقه) به عنوان سطوح متغیر مستقل و راندمان ریزپوشانی ترکیبات فنولی، اندازه نانوکپسول و پتانسیل زتا به عنوان پاسخ جهت بهینه سازی شرایط ریزپوشانی عصاره در نظر گرفته شدند. افزایش زمان فراصوت منجر به افزایش راندمان ریزپوشانی و کاهش اندازه کپسول شد. با افزایش نسبت عصاره به مواد دیواره نیز راندمان ریزپوشانی عصاره افزایش و اندازه ذرات کاهش یافت. نوع مواد دیواره بر راندمان، پتانسیل زتا و اندازه کپسول ها تاثیر داشتند. شرایط بهینه برای ریزپوشانی عصاره چای کوهی به صورت 6 دقیقه فراصوت، نسبت عصاره به دیواره 4/0 و مقدار صمغ عربی و آلژینات به ترتیب 3/30 و 7/69 درصد بود. در شرایط بهینه راندمان ریزپوشانی 43/57 درصد، پتانسیل زتا 1/52- میلی ولت و اندازه ذرات 06/82 نانومتر بدست آمد. میزان ته نشینی و رهایش نانوکپسول طی دوره نگهداری افزایشی بود. از نظر ساختاری نانوکپسول عصاره چای ساختاری صاف و بهم پیوسته داشت که با توجه به راندمان بالای ریزپوشانی این نانوکپسول می تواند به عنوان یک ترکیب آنتی اکسیدان به مواد غذایی اضافه شود.

  کلیدواژگان: آلژینات، چای کوهی، ریزپوشانی، صمغ عربی، نانوکپسول
 • سحر محمدی، مزدک علیمی*، سید احمد شهیدی، شیرین شکوهی صفحات 197-212

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر اصلاح شیمیایی با استفاده از مخلوط آدیپیک اسید و استیک انیدرید (با نسبت 1 به 30) بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و عملکردی نشاسته آمارانت و نیز تعیین شرایط بهینه اصلاح با مخلوط مذکور انجام گرفت. 9 تیمار بر اساس 3 فاکتور دخیل در اصلاح شیمیایی شامل بر غلظت اصلاح کننده (%4، %6 و %8)، زمان واکنش (60، 90 و 120 دقیقه) و pH سوسپانسیون (8، 5/8 و 9) به روش تاگوچی طراحی گردید. ویژگی های قدرت تورم، انحلال، رنگ، شفافیت خمیر، خصوصیات حرارتی، پایداری انجماد و انجماد زدایی و روند تغییرات ویسکوزیته ظاهری بررسی شدند. نتایج نشان داد، مخلوط آدیپیک اسید/استیک انیدرید باعث بهبود قدرت تورم، انحلال و شفافیت خمیر نشاسته آمارانت شد. دماهای ژلاتیناسیون، آنتالپی ژلاتیناسیون، پایداری انجماد و انجمادزدایی نشاسته های اصلاح شده در مقایسه با نشاسته معمولی آمارانت کاهش یافت. اصلاح شیمیایی انجام شده سبب افزایش روشنایی و کاهش زردی و قرمزی پودرهای نشاسته اصلاح شده، شد. مخلوط مذکور ویسکوزیته ظاهری نشاسته های اصلاح شده را در مقایسه با نشاسته معمولی افزایش داد. خمیر تمامی نمونه های نشاسته (اصلاح شده و معمولی) رفتار رقیق شونده با برش نشان دادند. همچنین، شرایط بهینه به صورت غلظت اصلاح کننده %6، زمان واکنش 120 دقیقه و pH سوسپانسیون 9 با بی مقیاس سازی نتایج حاصل از آنالیز تاگوچی تمامی داده های نشاسته های اصلاح شده (به جز ویسکوزیته ظاهری، اندیس زردی و قرمزی) با استفاده از روش انحراف درصد مرتبط تعیین گردید.

  کلیدواژگان: اصلاح شیمیایی، خصوصیات حرارتی، تاگوچی، قدرت تورم، نشاسته آمارانت
 • لیلا نجفیان* صفحات 213-226

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر هیدرولیز آنزیمی پروتیین های سارکوپلاستیک و میوفیبریلار گربه ماهی patin (Pangasius sutchi) بر ترکیبات شیمیایی، حلالیت، درجه هیدرولیز (DH)، محتوای پپتید و ترکیبات اسید آمینه مورد ارزیابی قرار گرفت و وزن مولکولی آنها انجام شد. هیدرولیزهای پروتیین سارکوپلاسمیک ماهی (SPHs) و هیدرولیز پروتیین های میوفیبریلار (MPHs) با استفاده از سه نوع پروتیاز: پاپایین، آلکالاز و فلاورزایم تولید شدند و خواص فیزیکوشیمیایی پروتیین ها و وزن مولکولی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نوع پروتیاز بر درجه هیدرولیز (DH) تاثیر می گذارد که در آن تمام آنزیم ها در ساعت اول سرعت هیدرولیز بالایی را نشان می دهند و سپس به تدریج کاهش می یابند. نوع آنزیم و میزان DH تا حد زیادی بر ترکیب باقی مانده اسید آمینه و وزن مولکولی هیدرولیزهای پروتیین تاثیر گذاشت. ترکیب اسیدهای آمینه مختلف پروتیین ها و هیدرولیزهای آنها مشاهده شد. محتوای پپتید و پروتیین محلول هیدرولیزها با افزایش زمان انکوباسیون به طور قابل توجهی افزایش یافت. میزان بالای اسیدهای آمینه آبگریز و آروماتیک در SPH و MPH می تواند فعالیت های بیولوژیکی پپتیدها را افزایش دهد. نتایج نشان می دهد که هر دو هیدرولیزهای پروتیینی سارکوپلاسمیک و میوفیبریلار  مشتق شده از ماهی patin به دلیل وزن مولکولی پایین و اسیدهای آبگریز و آروماتیک بالا ممکن است در مواد غذایی عملکردی و مکمل ها استفاده شوند.

  کلیدواژگان: ترکیبات اسید آمینه، هیدرولیز آنزیمی، وزن مولکولی، پروتئین های سارکوپلاسمی و میوفیبریلار، حلالیت
 • زهرا نجاری، محمد فتاحی* صفحات 227-244

  در این پژوهش جهت عصاره گیری از گل های گل راعی از امواج فراصوت استفاده شد. اثر نسبت متانول به آب (77/24، 35، 50، 65 و 22/75 درصد)، زمان (59/1، 5، 10، 15 و 40/18 دقیقه) و دما (77/24، 35، 50، 65 و 22/75 درجه سانتی گراد) بر استخراج ترکیبات فنولی، فلاونوییدی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره به دو روش قدرت آنتی اکسیدانی احیاء آهن (FRAP) و دی فنیل پیکریل هیدرازیل (%DPPH) با استفاده از روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی بررسی شد. بر اساس نتایج بهترین نسبت تیمارها مربوط به نسبت 50 درصد متانول به آب، زمان 15 دقیقه و دمای 70 درجه سانتی گراد بود. در شرایط بهینه مقدار فنول کل 46/28 میلی گرم گالیک اسید بر گرم وزن خشک، مقدار فلاونویید کل 75/19 میلی گرم کویرسیتین بر گرم وزن خشک، مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی (%DPPH) 23/89 درصد و مقدار فعالیت آنتی اکسیدانی (FRAP) 57/3 میکرومول آهن در گرم وزن خشک بود. مطلوبیت بدست آمده در شرایط بهینه برای متغیرها و پاسخ های مورد بررسی 895/0 بود. بر طبق نتایج ترکیبی از آب و متانول نسبت به استفاده انفرادی هر کدام از حلال ها در استخراج پلی فنول ها کاراتر عمل کرده است. از سویی دیگر افزایش دما (حدود 15 دقیقه) و زمان (حدود 65 درجه سانتی گراد) عصاره گیری، منجر به افزایش ترکیبات فنولی می شود. با توجه به کارایی امواج فراصوت در بهبود فرآیند استخراج نسبت به سایر روش های عصاره گیری و تطابق داده های حاصل از آزمایش با مدل های پیش بینی شده توسط روش سطح پاسخ، به نظر می رسد که تلفیق این دو روش در بهینه سازی استخراج آنتی اکسیدان های فنولی از گل راعی بسیار مناسب است.

  کلیدواژگان: گل راعی، ترکیبات فنولی، روش سطح پاسخ، آنتی اکسیدان
 • لیلا صداقت بروجنی*، بهناز نقشبندی، مسعود حبیبی نجفی صفحات 245-257

  یکی از مهمترین مراحل فرایند تصفیه برای روغن های خوراکی، مرحله ی رنگبری می باشد. رنگبری یک فرایند جذب است که شامل استفاده از خاک رس فعال شده با اسید به منظور حذف اجزای نامطلوب روغن است. بدین ترتیب بهینه سازی پارامترهای رنگبری به طور عمده دما، زمان و غلظت خاک رنگبر به منظور جلوگیری از تغییرات نامطلوب روغن در مراحل بعدی و در طول نگهداری ضروری است. در این تحقیق روغن ذرت انتخاب شد و اثر تغییر پارامترهای رنگبری بر ویژگی های شیمیایی روغن به منظور بهینه سازی فرایند موردمطالعه قرار گرفت. برای این منظور اثر زمان (15، 25، 35، 45 و 55 دقیقه)، دما (80، 90، 100، 110 و120 درجه سانتی گراد) و غلظت خاک رنگبر (4/0، 6/0، 8/0، 1 و 2/1درصد) با استفاده از طرح آماری سطح پاسخ در 5 سطح به روش طرح مرکب مرکزی Central Composite Design با هدف کاهش مصرف خاک رنگبر بررسی شد. اثر پارامترهای رنگبری بر پایداری اکسایشی (عدد پراکسید، عدد آنیسیدین، عدد توتوکس، مقدار اسید چرب آزاد، تست رنسیمت و جذب ویژه در 232 نانومتر و  270 نانومتر)، کارایی رنگبری (مقدار کاروتنویید) و ترکیبات بیواکتیو (مقدار استرول ها) در روغن ذرت مطالعه گردید. نتایج نشان داد پس از بهینه سازی بهترین شرایط برای مرحله رنگبری در روغن ذرت به منظور به حداقل رساندن ناخالصی ها، حفظ ترکیبات بیواکتیو و حداقل مصرف خاک رنگبر زمان  59/35 دقیقه، دمای  61/103 درجه سانتیگراد و غلظت خاک رنگبر 1 درصد بود که قادر بود 57 درصد انتظارات را برآورده کند. نتایج عملی هیچ اختلاف معناداری با مقادیری که از طریق تیوری بدست آمده بود نشان نداد و موید این نتایج بود.

  کلیدواژگان: ترکیبات بیواکتیو، کارایی رنگبری، روغن ذرت، پایداری اکسایشی، روش سطح پاسخ
 • فاطمه ریاضی، مصطفی مظاهری طهرانی* صفحات 259-268

  تقاضای رو به رشدی به منظور تولید گوشت های آنالوگ بر پایه پروتیین های گیاهی با کیفیت بالا وجود دارد. تولید گوشت های آنالوگ با تردی و حس آبداری مطلوب یکی از چالش های اخیر در این حوزه می باشد. در این مطالعه از کنسانتره پروتیین تخم کتان در سطوح (0، 1، 2، 4 و 5 درصد) به عنوان یک ماده ی اولیه نوظهور جهت توسعه گوشت های گیاهی در طی فرآیند اکستروژن با رطوبت بالا در ترکیب با ایزوله پروتیین نخود استفاده شد و خصوصیات فیزیکوشیمایی، عملکردی، بافتی و حسی گوشت آنالوگ تولیدی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد اضافه کردن کنسانتره پروتیین تخم کتان اثر معنی داری بر روی میزان پروتیین، کربوهیدرات، چربی و pH نمونه های تولیدی داشت (p˂0.05) و سبب بهبود خواص عملکردی مانند افزایش بازده درصد پخت و کاهش میزان رطوبت قابل بیان شد. پارامترهای بافتی و پارامتر قرمزی رنگ نمونه با افزودن کنسانتره پروتیین تخم کتان به طور معنی داری کاهش یافت.  (p˂0.05). استفاده از کنسانتره پروتیین تخم کتان امتیاز مربوط به طعم و پذیرش کلی را  به ترتیب از 3 و 3.4 در نمونه کنترل به میزان 4.8 و 4.6 در نمونه T5 به طور معنی داری افزایش داد (p˂0.05).

  کلیدواژگان: گوشت آنالوگ، ایزوله پروتئین نخود، کنسانتره پروتئین تخم کتان، بافت
 • نادیا شکرانه، مزدک علیمی*، سید احمد شهیدی، مریم میزانی، محمد بامنی مقدم صفحات 269-281

  هدف از این مطالعه استخراج پروتیین سیب زمینی با تلفیق فرآیند فراپالایش و دیافیلتراسیون در زمان های مختلف (90، 285 و 480 دقیقه) و سپس بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و عملکردی پروتیین حاصل می باشد. برای این منظور پروتیین تراوه و ناتراوه تغلیظ شده در زمان های مختلف از لحاظ خصوصیات عملکردی (حلالیت، ظرفیت جذب آب و روغن، اندیس فعالیت امولسیون کنندگی و اندیس پایداری امولسیون) با پروتیین سیب زمینی شاهد مقایسه شدند. در پروتیین ناتراوه و نمونه شاهد با افزایش pH از 3 تا 7 به طور معنی داری (05/0>p) حلالیت افزایش یافت اما با افزایش pH از هفت تا نه به طور معنی داری (05/0>P) از میزان حلالیت کاسته شد. بااین وجود در نمونه های پروتیین تراوه با افزایش pH از سه تا نه به طور معنی داری (05/0>P) میزان حلالیت افزایش یافت. علاوه براین ها مشخص شد که میزان حلالیت پروتیین ها ناتراوه به طور معنی داری (05/0>P) بالاتر از پروتیین های تراوه و پروتیین سیب زمینی شاهد بود. نمونه های پروتیین ناتراوه به طور معنی داری (05/0>p) دارای ظرفیت جذب آب بالاتری نسبت به پروتیین های تراوه و نمونه پروتیین شاهد داشتند. ظرفیت جذب روغن پروتیین ها نیز به طور معنی داری (05/0>P) وابسته به زمان دیافیلتراسیون و نوع فرآیند بود. به طوری که با افزایش زمان دیافیلتراسیون ظرفیت جذب روغن پروتیین ها ناتراوه و تراوه کاهش یافت. همچنین مشخص شد که ظرفیت جذب روغن پروتیین های ناتراوه (g oil/ g protein 09/59 دیافیلتراسیون 90 دقیقه) به طور معنی داری (05/0>P) بیشتر از پروتیین های تراوه (g oil/ g protein 13/32 دیافیلتراسیون 90 دقیقه) بود. اندیس فعالیت امولسیفایری و اندیس پایداری امولسیون با افزایش زمان دیافیلتراسیون در نمونه های ناتراوه به طور معنی داری افزایش یافت اما این شاخص ها با افزایش زمان دیافیلتراسیون در نمونه های پروتیین تراوه به طور معنی داری کاهش یافتند. آنالیز حرارتی پروتیین ناتراوه در مقایسه با پروتیین نمونه شاهد نشان داد که پروتیین ناتراوه سیب زمینی (35/0 ± 85/18 گرم آب به ازای هر گرم پروتیین در زمان 480 دقیقه) دارای ظرفیت جذب آب بالاتری می باشد.

  کلیدواژگان: استخراج پروتئین، خصوصیات عملکردی، دیافیلتراسیون، سیب زمینی، فراپالایش
 • شیوا ذوالفقاری، محمد گلی*، شریفه شاهی صفحات 283-305

  در این پژوهش ریزپوشانی سلنیت سدیم (100، 300، 500، 700 و 900 میلی گرم در 20 سی سی) با ترکیبی از مواد دیواره شامل صمغ عربی (25%، 26%، 27%، 28% و 29%) و صمغ فارسی متناظر آن (5%، 4%، 3%، 2% و 1%) با استفاده از روش تبخیر حلال، با درصد های خلوص اتانول (80%، 84%، 88%، 92% و 96%) انجام شد. سپس با کمک نرم افزار RSM، بهینه سازی میکروکپسول ها براساس بالاترین کارایی کپسولاسیون و کوچکترین اندازه ذرات صورت گرفت. دو فرمول بهینه شامل بهینه یک (سلنیت سدیم 107 میلی گرم در 20 سی سی محلول اسپری شونده، غلظت صمغ عربی 29%، صمغ فارسی 1% و درصد خلوص اتانول 96%) با کارایی 71/99% و اندازه ذرات 46/30 میکرومتر و بهینه دو (سلنیت سدیم 307 میلی گرم در 20 سی سی محلول اسپری شونده، غلظت صمغ عربی 29%، صمغ فارسی 1% و درصد خلوص اتانول 96%) با کارایی 73/97% و اندازه ذرات 46/47 میکرومتر انتخاب گردید. در نهایت بهینه یک و دو به ترتیب 490 و 176 پی پی ام کپسول (معادل 6/8 پی پی ام نمک سلنیت سدیم)، آنتی اکسیدان سنتزی BHA (200 پی پی ام) و نمک سلنیت سدیم (6/8 پی پی ام) به روغن سویای فاقد آنتی اکسیدان اضافه شدند و در دمای C°55 در مدت زمان (0 و 23 و 46 روز) قرار گرفتند. سپس به کمک نرم افزارSPSS، اندیس پراکسید، اسیدیته، تیوباربیتوریک اسید، آنیزیدین، توتوکس و فعالیت آنتی اکسیدانی آن ها با روغن سویای فاقد آنتی اکسیدان مقایسه شد. نتایج  RSM نشان داد که غلظت سلنیت سدیم با کارایی رابطه معکوس و با اندازه ذرات رابطه مستقیم داشت، در حالی که غلظت صمغ عربی و درصد خلوص اتانول با کارایی رابطه مستقیم و با اندازه ذرات رابطه معکوس داشت. نتایج  SPSSنشان داد که با حضور آنتی اکسیدان سلنیت سدیم میکروکپسوله شده و آنتی اکسیدان سنتزی BHA در روغن سویا، عدد پراکسید، اسیدیته، عدد تیوباربیتوریک اسید، اندیس آنیزیدین و اندیس توتوکس، کاهش و فعالیت آنتی اکسیدانی روغن سویا افزایش یافت.

  کلیدواژگان: انکپسولاسیون، سلنیت سدیم، صمغ عربی، روغن سویا
 • نسرین فرجی*، محمد علیزاده، سهیلا فرجی صفحات 307-328

  استفاده از روش های کم انرژی بدلیل عدم نیاز به تجهیزات گران قیمت و سهولت تولید بسیار رواج یافته است. در این پژوهش، نانوامولسیون اسیدهای چرب امگا سه با استفاده از اسانس موسیر ایرانی به روش امولسیفیکاسیون خودبخودی تهیه گردید. هدف از این مطالعه، بررسی شرایط بهینه تولید نانوامولسیون با استفاده از طرح  دی اپتیمال بود و برای این منظور در ابتدا نانوامولسیون های حاوی اسیدهای چرب امگا سه با استفاده از اسانس گیاهی موسیر ایرانی با متغیرهای مستقل غلظت امگا سه (75-25 درصد)، نوع سورفاکتانت (تویین 80، تویین 20، تویین 80:20 و کازیینات سدیم)، درصد SOR (نسبت سورفاکتانت به روغن) (300-10 درصد) و مدت زمان نگهداری (60-1روز) تولید گردیدند و تاثیر آنها بر پارامترهایی مانند میانگین قطر ذرات، شاخص کدورت، اندیس خامه ای شدن، خواص آنتی اکسیدانی، اندیس پراکسید، اندیس تیوباربیتوریک اسید و ضریب شکست مورد مطالعه قرار گرفت. اندازه قطرات بسیار تحت تاثیر غلظت سورفاکتانت و نوع سورفاکتانت بود و با افزایش مقدار سورفاکتانت، میانگین قطر قطرات کاهش معنی داری یافت، در واقع افزایش غلظت سورفاکتانت در نانوامولسیون ها در اکثر موارد سبب افزایش میزان جذب سورفاکتانت به سطح W/O گردیده و در نتیجه منجر به کاهش بیشتر کشش سطحی شده و در نهایت سبب کاهش اندازه ذرات، شاخص کدورت و اندیس خامه ای شدن گردید. با استفاده از بهینه سازی عددی مقادیر بهینه متغیرهای مستقل نانو امولسیون اسانس موسیر ایرانی حامل اسیدهای چرب امگا سه به میزان امگا سه (25 درصد)، میزان SOR (39/263درصد)، مدت زمان نگهدار (35روز) و نوع سورفاکتانت تویین 80 تعیین شدند.

  کلیدواژگان: نانوامولسیون، اسیدهای چرب غیراشباع، امگا سه، امولسیفیکاسیون خودبخودی، اسانس موسیر ایرانی
 • غلامحسین حقایق، سید محمد احمدی*، محمدامین میری صفحات 329-341

  کیفیت عسل می تواند بسته به عواملی نظیر منشا گیاهی، منطقه جغرافیایی، روش تولید و نگهداری متفاوت باشد. با تعیین ویژگی های کیفی عسل می توان از سطح کیفی و همچنین وجود تقلب در آن اطمینان حاصل نمود.در این پژوهش برخی ویژگی های فیزیکوشیمیایی، ریولوژیکی و میکروبی 14 نوع عسل استان های سیستان و بلوچستان و قزوین (شش نمونه عسل طبیعی و یک نمونه عسل تقلبی از هر استان) مورد ارزیابی قرارگرفت. نتایج نشان داد که میزان قند احیاء کننده نمونه های عسل طبیعی اختلاف معنی داری با هم ندارند. بالاترین میزان معنی دار ساکارز به نمونه های عسل تقلبی و کمترین میزان به نمونه های گون-یونجه دیال آباد قزوین و کنار چابهار تعلق داشت. میزان رطوبت نمونه های طبیعی عسل در محدوده ی 5/12 تا 21/ 17 درصد متغیر بود. فعالیت دیاستازی نمونه های عسل تقلبی صفر و کمترین آن در بین نمونه های عسل طبیعی برای گون-آویشن طارم قزوین با 09/8DN  اندازه گیری شد. مقدار هیدروکسی متیل فورفورال در نمونه های طبیعی در محدوده 9/3 تا 80/7 و برای نمونه های تقلبی 341 و 280 میلی گرم در کیلوگرم (به ترتیب زابل و قزوین) اندازه گیری شد. بالاترین و کمترین نسبت فروکتوز به گلوکز بترتیب به نمونه عسل کنار چابهار(22/1) و خارشتر زابل (69/0) بدست آمد. بطورکلی عسل های استان سیستان و بلوچستان از ویسکوزیته بالاتری در مقایسه با نمونه های استان قزوین برخوردار بودند. بعلاوه، بیشترین میزان آلودگی مخمر اسموفیلیک و کپک به عسل های تقلبی تعلق داشت. بر اساس نتایج این تحقیق، کیفیت نمونه های عسل بسته به موقعیت جغرافیایی و منشا گیاهی می تواند بطور معنی داری متفاوت باشد. همچنین برخی از شاخص های کیفی عسل مخصوصا میزان ساکارز، فعالیت دیاستازی و محتوای هیدروکسی متیل فورفورال می توانند به عنوان ابزارهای مفید جهت تشخیص تقلب این محصول مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: زابل، عسل، رطوبت، مخمرهای اسموفیلیک، فعالیت دیاستازی
 • نسیم دهقان، حسن برزگر*، محمدامین مهرنیا، حسین جوینده صفحات 343-354

  امروزه با ثابت شدن اثرات مضر آنتی اکسیدان های سنتزی بر سلامت انسان، پژوهشگران صنایع غذایی در پی جایگزین کردن ترکیبات طبیعی به جای آنتی اکسیدان های سنتزی هستند. این پژوهش با هدف بررسی امکان استفاده از توانایی آنتی اکسیدانی روغن بنه (Pistacia atlantica) در پایداری روغن تصفیه شده بدون آنتی اکسیدان روغن سویا انجام شد. در این پژوهش، مخلوط هایی از روغن بنه با نسبت های متفاوت (1، 3، و 5 درصد وزنی- وزنی) با روغن سویا در مقایسه با نمونه های حاوی آنتی اکسیدان های سنتزی ترسیو بوتیل هیدروکینون (TBHQ)  و بوتیل هیدروکسی تولوین (BHT),  (به ترتیب ppm100 و ppm 200) و همچنین نمونه شاهد (فاقد آنتی اکسیدان) تحت شرایط تسریع یافته (دمای 70 درجه سانتی گراد) با سنجش اعداد پراکسید، اسیدی و تیوباربیتوریک اسید (به مدت 12 روز و فاصله زمانی دو روز) مورد ارزیابی قرار گرفت. مقدار ترکیبات فنلی تام با استفاده از آزمون فولین سیوکالتو و اندازه گیری فعالیت آنتی اکسیدانی با آزمون فعالیت مهار رادیکال آزاد 2-2دی فنیل-1 پیکریل هیدرازیل (DPPH)  بررسی گردید. پروفایل اسیدهای چرب روغن بنه با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی بررسی گردید. نتایج نشان داد اسید چرب غالب در روغن بنه اسید اولییک (53/56%) است. درصد مهار رادیکال آزاد  DPPH برای روغن بنه 6/2± 7/64 درصد و میزان ترکیبات فنولی تام برای عصاره تهیه شده از روغن بنه  μg/mg 5/4±3/87 به دست آمد. همچنین در آزمون آون در بررسی اعداد اسیدی، پراکسید و تیوباربیتوریک اسید نمونه حاوی 5 درصد روغن بنه اختلاف معنی داری با نمونه حاوی آنتی اکسیدان سنتزی BHT نداشت و عملکردی مشابه آنتی اکسیدان سنتزی BHT نشان داد. نتایج این پژوهش، اثر روغن بنه در به تاخیر انداختن اکسیداسیون روغن سویای بدون آنتی اکسیدان سنتزی را تایید کرد.

  کلیدواژگان: اکسیداسیون، فعالیت آنتی اکسیدانی، اسید چرب، تیوباربیتوریک اسید
 • عباس بایگان، شیلا صفائیان*، رضا شاهین فر، ژاله خوشخو صفحات 355-370

  امروزه بیماری های مشترک بین انسان و دام (زیونوز) وکنترل بیماری ها و مسمومیت های ناشی از غذای با منشاء دام از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اهمیت گوشت در انتقال باکتری های بیماری زا مثل سالمونلا، در این تحقیق کنترل و کاهش بار میکروبی این باکتری با استفاده از اسانس گیاه کاکوتی منطقه خراسان شمالی در محیط in vitro بررسی شد. گیاه کاکوتی کوهی از کوه های شهرستان بجنورد در استان خراسان شمالی تهیه و اسانس آن با استفاده از دستگاه کلونجر صنعتی استخراج شد. ترکیبات اسانس با آنالیز شیمیایی و با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی GC/MS به دست آمد. نتایج آنالیز نشان داد که اسانس کاکوتی کوهی حاوی 24 ترکیب شیمیایی است و بیشترین ترکیب به ترتیب پولگون (33/10 %)، کارواکرول (10/60 %)، پیپریتنون (33/9 %)، اکالیپتول (8/01 %)، γ- ترپینیول   (5/46 %)، ال- منتون (4/79 %) بود. اثرات آنتی باکتریالی اسانس کاکوتی کوهی روی باکتری گرم منفی سالمونلا تیفی موریوم با انجام آزمون های تعیین حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (MBC) به روش رقت لوله ای انجام شد. نتیجه آزمایشات نشان داد که اسانس گیاه کاکوتی کوهی اثر ضد باکتریایی داشته و می تواند رشد باکتری سالمونلا تیفی موریوم را مهار کند و به عنوان نگه دارنده طبیعی به مواد غذایی اضافه شود. حداقل غلظت مهار کنندگی (MIC) اسانس کاکوتی کوهی برای باکتری سالمونلا تیفی موریوم معادل 125 µL/L و حداقل غلظت کشندگی (MBC) اسانس کاکوتی کوهی برای باکتری سالمونلا تیفی موریوم معادل 250 µL/L به دست آمد.

  کلیدواژگان: آنتی باکتریال، اسانس، کاکوتی، سالمونلا تیفی موریوم، سالمونلوزیس، زئونوز
 • فاطمه جلیلی، سید هادی پیغمبردوست*، صمد بدبدک، عارف اولاد غفاری صفحات 371-383

  در این پژوهش تاثیر افزودن مقادیر مختلف گرده زنبور عسل (صفر، 3، 6، 9، 12و 15 درصد) به فرمولاسیون کیک بدون گلوتن بر پایه نشاسته ذرت بر ویژگی های کیفی، ترکیبات زیست فعال و ماندگاری کیک مورد بررسی قرارگرفت. نتایج نشان داد که با افزایش درصد گرده گل زنبورعسل مقدار ترکیبات فنلی، فلاونوییدی و نیز فعالیت آنتی اکسیدانی نمونه ها به طور معنی داری (05/0>p) نسبت به نمونه کنترل (فاقد گرده گل) افزایش یافت. بطوری که ترکیبات فنلی از 79/2 به 83/11 mg GAE g-1، قدرت مهار رادیکال های آزاد از 8/17 به 8/25 درصد و مقدار ترکیبات فلاونوییدی از 316 /0 به 450/0 mg RUE g-1  در تمامی تیمارهای غنی شده با گرده گل در مقایسه با نمونه کنترل گردید. با افزایش درصد افزودن گرده گل سفتی بافت مغز نمونه های کیک نگهداری شده در دمای محیط با گذشت زمان کاهش یافت. بیشترین و کمترین مقدار سفتی در روز 14ام نگهداری محصول در دمای محیط به ترتیب مربوط به نمونه 15 درصد و 3 درصدگرده با N 16/0 و N 20/0 سفتی بود. اما نگهداری در دمای یخچال باعث سفت تر شدن نمونه های کیک با افزایش درصد گرده در طی زمان گردید و بیشترین سفتی (N 230/0) در روز 14ام نگهداری مربوط به نمونه 15 درصدگرده بود. افزایش مقدار گرده به 15 درصد باعث کاهش اندیس روشنایی (L) از 7/61 به 50، افزایش اندیس قرمزی (a) از 00/7- به 33/2- و اندیس زردی (b) از 39 به 48 گردید. افزودن گرده گل بطور معنی داری باعث افزایش قابلیت ماندگاری کیک های غنی شده گردید. طوریکه نمونه کنترل و نمونه حاوی 15% درصد گرده گل به ترتیب کمترین و بیشترین مقاومت در مقابل کپک زدگی را ارایه کردند.

  کلیدواژگان: کیک بدون گلوتن، فراسودمند، گرده گل، خواص آنتی اکسیدانی
 • نجمه مهرنیا، محسن وظیفه دوست*، زهره دیدار، بهاره حاجی رستملو، احمد پدرام نیا صفحات 385-395

  استفاده از تولیدات بومی در صنایع غذایی در سالیان اخیر اهمیت فزاینده ای داشته و میوه عناب یکی از محصولات باغی مهم در خراسان جنوبی، است. استفاده از پتانسیل بالای میوه عناب به دلیل وجود ترکیبات آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی می تواند به عنوان جایگزین بخشی از آنتی اکسیدانهای صنعتی در حوزه روغن های خوراکی بکار رود. در تحقیق حاضر به بررسی ترکیبات موجود در میوه عناب شامل بخش گوشت و هسته پرداخته شد. ابتدا به منظور استحصال عصاره عناب با خصوصیات و راندمان بهتر از دو نوع حلال آبی و متانولی استفاده شد. سپس عصاره عناب در سه غلظت 250، 500 و 1000 قسمت در میلیون با آنتی اکسیدان صنعتی BHA مقایسه گردید. نتایج نشان دهنده وجود ترکیبات فنولی، الکالوییدها، ساپونین، استرول، تانن، ترپنویید و استروییدهاست. از سوی دیگر مشاهده شد که عصاره عناب دارای خصوصیات ضد میکروبی بر علیه باکتریهای سالمونلا تیفی، باسیلوس سوبتیلیس، لیستریا منوسیتوژنس، آسپرژیلوس نایجرو کاندیدا آلبیکنز بود. در مقایسه بین خصوصیات آنتی اکسیدانی عصاره عناب با آنتی اکسیدان صنعتی BHA مشاهده شد که عصاره عناب فعالیت آنتی اکسیدانی کمتری داشت و عدد پراکسید، عدد اسیدی، شاخص تیوباربیتوریک اسید و DPPH کمتری داشت (P>0.05)؛ اما به عنوان یک جایگزین می تواند به جلوگیری از اکسیداسیون روغن کمک نماید.

  کلیدواژگان: آنتی اکسیدان، عصاره، روغن، عناب
 • سمانه رمضانی علی آبادی، معصومه مهربان سنگ آتش*، محمدرضا امیریوسفی صفحات 397-409

  امروزه، به دلیل افزایش بیماری های مزمن غیرواگیردار از جمله بیماری های قلبی- عروقی و چاقی، مصرف کنندگان تقاضای روزافزونی برای تامین فرآورده های لبنی با ترکیب چربی اصلاح شده دارند تا ضمن تامین نیازهای غذایی از خطرات ناشی از کلسترول و چربی مصون بمانند. نگرانی های مذکور از طرف مصرف کنندگان، منجر به گسترش عرضه انواع ماست‏های فراسودمند در بازار شده است اما طعم، مزه و بافت این ماست ها مطلوب و موردپسند مصرف کنندگان نیست و تحقیقات فراوانی برای بهبود این معایب در حال انجام است. این تحقیق با هدف بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی ماست فراسودمند حاوی روغن زیتون (0، 3 و 6 درصد براساس وزن شیر) و پودر دانه کرفس (0، 5/1 و 3 درصدبر اساس وزن شیر) در طول زمان ماندگاری (1، 7 و 14 روز پس از تولید) انجام شد. مطابق نتایج به دست آمده، غلظت‏ های مختلف روغن زیتون و پودر دانه کرفس تاثیر معنی‏داری بر ویژگی‏های فیزیکی و شیمیایی (اسیدیته، آب اندازی، pH، ماده خشک بدون چربی، پروتیین، چربی و اسیدهای چرب) ماست فراسودمند در طول زمان نگهداری نشان دادند (05/0˂P)، به طوری که زمان نگهداری با اسیدیته و آب اندازی رابطه مستقیم و بر pH اثر معکوس داشت. در حالی که میزان پودر دانه کرفس با ماده خشک بدون چربی، پروتیین و آب اندازی رابطه مستقیم داشت. همچنین درصد روغن زیتون با چربی اثر مستقیم و بر آب اندازی اثر معکوس داشت و نیز نمونه های حاوی روغن زیتون دارای اندیس اسیدیته بالاتری نسبت به نمونه شاهد بودند. در خصوص آنالیز اسید های چرب، با افزودن روغن گیاهی زیتون نسبت به نمونه کنترل، میزان اسیدهای چرب زنجیر کوتاه و متوسط از جمله 14:0، 16:0، 12:0، 10:0، 8:0 ، 6:0 کاهش قابل توجهی نشان داد، ولی مقادیر اسیدهای چرب 18:1 و 18:2 افزایش قابل توجهی یافت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که می توان با استفاده از غلظت های مختلف روغن زیتون و پودر دانه کرفس در فرمولاسیون ماست فراسودمند، ویژگی‏های فیزیکوشیمیایی با خصوصیات متفاوت ایجاد نمود که هر یک را می‏توان با توجه به تعریف ویژگی های فرآورده مد نظر، مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: ماست، زیتون، کرفس، اسیدیته، آب اندازی، پروتئین، چربی
|
 • Seyed Mahdi Hosseini Bahri, Reza Esmaeilzadeh Kenari*, Zeynab Raftani Amiri Pages 1-9

  In this research, the effects of extrusion process ( at 120 c° and 140 c° )  on amount of fat, ash, protein, fiber and phytic acid in bran of two kinds of tarom and khazar rice are studied. According to the results, it can be summarized announced, the extrusion process significantly reduced the amount of phytic acid and temperature of 120 c°  was more efficient and it caused a decrease of phytic acid about 53% and 52% in tarom and khazar rice cultivars, respectively. Amount of protein and total ash did not change significantly with extrusion, while we found an increase in fiber and fat percentage in bran. In fact, the extrusion process reduces the anti-nutritional composition such as phytic acid by helping to release oil and  also improved the oil extraction efficiency. In addition, it did not have a significant effect on the protein content of bran of rice.

  Keywords: Extrusion, Termal treatment, Bran of rice, Phytic acid, Qualitative characteristics
 • Mandana Tayefe*, Ainaz Alizadeh, Mitra Soofi Pages 11-22

  Nowadays more attention is attracted to enhancing the safety and nutritional value of biscuit as a high demanded bakery product. This study aimed to investigate the effect of incorporating red grape waste extract (RGWE) (0, 2, and 4%) on nutritional characteristics (total phenolic content, total anthocyanin, and antioxidative property based on DPPH scavenging capacity, and acry amide contents), oxidative stability (peroxide, anisidine, and totox value), as well as color and organoleptic properties of fortified biscuit samples. According to the obtained results, the incorporation of RGWE had led to an increase in total phenol, anthocyanin content, and antioxidant properties of the biscuit samples. Furthermore, the inclusion of 4% RGWE had a significant effect on reducing acrylamide and elevating oxidative stability as well as nutritional properties of the biscuits. Moreover, the addition of RGWE into the biscuit's formulation had led to a change in the color parameters (L*, a*, and b*) by increasing the redness and decreasing the lightness of the samples compared to the control sample. As well, organoleptic characteristics of the samples revealed high sensorial scores of the biscuits contained 4% RGWE, which can lead to open a new horizon toward producing functional food products with acceptable flavor and high nutritional value for consumers.
  Keywords: Acrylamide, Biscuit, Nutritional value, Red grape, Waste extract.

  Keywords: : Acrylamide, Biscuit, Nutritional value, Red grape, Waste extract
 • Elnaz Taghizadeh, Farzaneh Abdolmaleki*, Anousheh Sharifan Pages 23-35

  In various food industries, including chocolate, the use of fibers has been prevalent in recent years. Considering the known nutritional value of chestnut in this study, after fiber preparation, evaluation tests of phenolic compounds and accumulated tannins content were investigated. The positive effect of Microencapsulation on the tolerance of simulated gastric and intestinal conditions by probiotics has been proved. The results showed that the total phenolic compounds were 184.32, and the amount of accumulated tannins was 5.1 mg/g.  Also, microcapsules are spherical and homogeneous with between 100 and 300 μm. There was no agglomeration state between the particles, and it was uniform. The population of bacteria trapped in microcapsules was 7× 10 7 colonies per gram. Also, increasing the percentage of microcapsules and chestnut fiber increased the percentage of moisture, hardness, and acidity of chocolate treatments. The Lactobacillus casei survival rate was at treatment T3 in the highest possible condition among the research treatments. During storage, the microbial population index decreased. In terms of sensory properties, treatment T6 had less desirability than other treatments.

  Keywords: Chestnut fiber, Lactobacillus casei, Probiotic survival, Microencapsulation
 • Fatemeh Hossini, Mohammad B. Habibi Najafi*, MohammadReza Edalatiane Pages 37-46

  Folate is a term used for a set of compounds with similar biological activities. Folate (polyglutamates) naturally contains all forms of vitamins in this family. In other words, folic acid is a form of folate that is oxidized, this compound is stable and can be absorbed by humans (monoglutamate)[1]. There are several methods for measuring folate, but due to the fact that in this study, the production of extracellular folate (Quatrofolate) was examined, so the microbial assay method was used as the main method. Lactobacillus. Rhamnosus (ATCC7469), which is used as a sensing organism. [2,3] This method can also measure all forms of folate. In this study, 47 medical strains isolated from traditional dairy products were Special Khorasan. traditional yogurt (12 strains of Streptococcus.thermophilus and 15 strains of Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus, 13 strains of Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis, 3 strains of Lactobacillus helveticus) were studied. The results of this evaluation showed that both strains (25 and 26) of Lactobacillus delbrueckii subsp. Bulgaricus produced significant high folate concentrations (133.23 μg / mL and 102.34 μg / mL), as well as K73 strain of Streptococcus.thermophilus, strain 73 from the strains of  Lactobacillus delbrueckii subsp. Lactis and strain No.87 from the three strains of Lactobacillus helveticus (90.29 μg / mL, μg / mL39.71, μg / mL 17.94), were also able to produce high amounts of quatrofolate. According to this study, it was found that the examined previously isolated strains have a potential ability to produce extracellular folate, and the microbial assay method for measuring a sensitive vitamin such as folate in all its forms is considered an efficient and accurate method.

  Keywords: Extracellular folate, Microbial assay, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus delbroki subspecies bulgaricus, Lactobacillus delbrucci subspecies lactis, Lactobacillus helveticus
 • Farnaz Ghasem Zadeh, Akram Sharifi* Pages 47-59

  Enrichment of fruit juices with dietary fiber can not only improve the final quality of the drink, but also improve the health of the consumer. Among oilseeds, flaxseed is rich in alpha-linolenic acid, soluble dietary fiber and lignan. In this study, dietary solution fiber of flaxseed was extracted by three methods of alkaline, enzymatic and ultrasonic extraction and extraction efficiency, water and oil storage capacity and colorimetry of the extracted soluble fibers were evaluated. The results showed that the soluble fiber extracted by ultrasonic method with the highest extraction efficiency, water holding capacity, oil holding capacity and having the highest L * index and the lowest a * and b * index, was selected as the optimal sample.  The optimal sample of soluble fiber was added to apple juice drink at the levels of 0.5%, 1%, 1.5%. Physicochemical and sensory properties of apple juice drink during 30 days of storage at first day, the fifteenth day and the thirtieth day was evaluated. The results showed that the use of flaxseed soluble fiber had a significant effect on brix, dry matter, pH, turbidity, sensory properties (taste, color, aroma, texture, general acceptance) of apple juice drink (p≤0.05). Rheological test showed that all apple juice treatments containing soluble flaxseed fiber had a non-Newtonian behavior. The apple juice drink containing 0.5% of soluble dietary fiber obtained the highest score of sensory properties. Turbidity of apple juice drink containing 0.5% soluble dietary fiber was less than other samples. Therefore, apple juice drink containing 0.5% of soluble dietary fiber selected as an optimal treatment. By adding soluble dietary fiber of flaxseed to apple juice can produce a new drink with favorable characteristics.

  Keywords: Apple Juice, Drink, Flaxseed, Soluble Dietary Fiber
 • Moohsen Sahbaei Ejlali, Seyed MohammadAli Razavi* Pages 61-71

  In this study, the effect of the interaction between WPC and OSAS in aqueous solution (at total biopolymer concentration 1% w/w) as function of pH (3, 4, 5, 6) and ratio (1:2, 1:1 and 2:1) on the foaming properties (bubble size, foaming capacity and foam stability) was investigated. Smaller bubbles size showed more foam stability. Lowest bubbles size was observed at 1:1 and pH 4 (226.52 µm) and statistical difference between pure WPC (396.15 µm) and WPC-OSAS complex solutions at this pH was significant. Maximum foaming capacity was observed at ratio 1:1 and pH 3 (%186.33) and maximum foam stability was calculated at 1:2 WPC: OSAS and pH 4 (%83.27) and there was significant statistical difference with control sample (WPC solution) (%50.74). This research showed that electrostatic interaction between WPC and OSAS can be used as an effective method for improving foaming capacity and foam stability of WPC at low concentrations.

  Keywords: Electrostatic complex, Foam stability, Modified starch, Whey protein concentrate
 • Fatemeh Shalamzari, Zahra Erjaee* Pages 73-83

  Quinoa is pseudo-cereal which origins from South America. It is rich in lysine and has a high protein content. Quinoa flour has no gluten and is suitable for people with celiac disease. The purpose of this study was to use quinoa flour to prepare gluten free cracker biscuits. Quinoa flour and corn flour mixtures of 100 to 0, 80 to 20, 60 to 40, 40 to 60, 20 to 80 were used for crackers preparations. Tests for pH, moisture content, texture firmness analysis and sensory tests (taste, color and texture) were performed on the first, third and seventh day after production. Porosity and color analysis (L*a*b*) were examined on the same day of production.  The results showed that the type of flour can affect the pH and crackers with a higher percentage of corn flour had a higher pH.. Combining corn flour with quinoa flour (60% quinoa flour - 40% corn flour) maintained more moisture and created softer texture with more porosity. Over time moisturecontent, decreased and firmness increased in all samples. Hardness and brittleness were more evident in crackers containing a higher percentage of quinoa flour. Increasing the percent of quinoa in crackers caused a decrease in L* and b* factors and an increase in a* factor. Crackers with a higher percentage of quinoa flour were darker in color. In terms of sensory evaluation, the highest score in taste was given to the sample of 60% quinoa flour -40% corn flour.

  Keywords: quinoa flour, corn flour, cracker biscuits, celiac disease, gluten free food
 • Fatemeh Heidari, Seid Mahdi Jafari*, Aman Mohamad Ziaiifa, Nicolas Anton Pages 85-95

  Emulsions stabilized by edible nanoparticles have attracted the attention of many researchers during the past ten years. However, very few studies have investigated the stabilization at least one interface of a double emulsion with a layer of edible nanoparticles. In this study, water-in-oil-in-water (W / O / W) Pickering double emulsions were prepared using chitosan nanoparticles as external aqueous phase stabilizers. Experiments were performed with Taguchi design. The effects of formulation parameters, including the ratio of internal aqueous phase content to the oil phase, initial emulsion content to external aqueous phase, and chitosan nanoparticle concentration on droplet size and stability of double emulsions were investigated. The results showed that the nanoparticle concentration had the highest effect (34.91%) on the droplet size of emulsions. Treatment No. 5, with 2: 8 of internal aqueous phase to continuous internal phase, 1: 9 of primary emulsion to continuous external phase, and a concentration of 0.65% nanoparticles, had the smallest droplet size compared to other treatments. Based on the results of the stability study, the ratio of the initial emulsion content to the external aqueous phase was more effective on the stability of the emulsions. The creaming index and coalescence were insignificant in treatments No.  5 and 7.

  Keywords: Chitosan nanoparticles, Pickering double emulsion, Physical stability
 • Seyedeh Masoomeh Hasheminia*, Manizheh Jamshidi Pages 97-109

  The chemical constituents of n-hexane extract of Mentha arvensis (wild mint) native to Meshginshahr and Namin region, and the antimicrobial effect of the extract against Pseudomonas aeruginosa (ATCC 27853) and Bacillus cereus (ATCC 11778) were studied in this research using broth and agar dilution methods (assessment of minimum inhibitory concentration, MIC, and minimum bactericidal concentration, MBC) and disk diffusion method. The results showed that cis-piperitone epoxide, piperitenone oxide and pulegone were the main components of the extracts. In addition, the MICs and MBCs of the n-hexane extracts of the wild mint in the various regions against P. aeruginosa were similar (20 mg/mL). Moreover, the MIC and MBC of the n-hexane extracts of the wild mint in Meshginshahr against B. cereus were 5 and 10 μg/mL, respectively, whereas the corresponding values against B. cereus were similar (10 mg/mL). Furthermore, the results of the disk diffusion test interpretation revealed that the inhibition zone diameters (IZDs) of the n-hexane extract in the samples obtained from Meshginshahr against both bacterial species were larger than those of the samples taken from Namin.

  Keywords: Bacillus cereus, Mentha pulegium, Pseudomonas aeruginosa, Extract, Antibacterial
 • Parya Kalani, Sara Jafarian*, MohammadHossein Azizi, GholamHassan Asadi, Leila Roozbeh Nasiraie Pages 111-120

  The health-conscious public demands high-quality and low-calorie products that are low in fat and sugar. The aim of this research is to evaluate the physicochemical characteristics of gluten-free cup cake containing inulin. In this research, rice, white bean and chia flours are used as a partial substitute for wheat flour, respectively at the levels of 50, 40 and 10 grams, inulin as a fat mimics at the levels of 0 and 30 grams, and sucralose as a partial substitute for sugar in the cake is used at the levels of 0 and 0.05 grams. According to the results of this study, sugar substitution with sucralose and fat replacement with inulin in gluten-free prebiotic cake, reduced moisture content, brighter and yellower crust and crumb, decreased pH, increased hardness and decreased springiness and cohesiveness.

  Keywords: Cake, fat mimic, inulin, sugar substitute, sucralose
 • Haniye Mohammadi Jarchelo, Seyyed Hossein Hosseini Ghaboos*, Hadi Almasi Pages 121-129

  The aim of this research was to fabricate wheat gluten based active film containing free and encapsulated Marjoram essential oil (MEO). The MEO was encapsulated by lipid nanocarrier (nanoemulsion) and protein-based nanocarrier (Pickering emulsion by WPI) and used at the concentrations of 1, 3 and 5% in the formulation of gluten films. The free MEO was used at same concentrations. The physical properties of active films and also their performance in the control of microbial spoilage in the real food models including UF cheese and red meat during 9 days of storage were evaluated. The results indicated that the water vapor permeability (WVP) increasesd by increasing free MEO but the encapsulated MEO caused to significant decrease in the WVP values (p<0/05). The tensile strength, Young’s modulus and elongation to break of films decreased by adding free MEO but the encapsulated samples caused to improve the mechanical properties. Moreover, the results of the colony counting of E.coli and L. monocytogenes cultured on the surface of UF cheese and red meat wrapped with active films, indicated that for all samples, the microbial growth had increasing manner during storage and by increasing the concentration of MEO, the microbial count decreased significantly in comparison to the control sample (p<0.05). The encapsulation had no adverse effect on the antimicrobial activity of MEO. Generally, the results of this research indicated that loading of encapsulated MEO causes to improve the physical properties of active gluten film and is able to control the microbial growth in Ultra-refined cheese and meat.

  Keywords: Active film, Gluten, Marjoram essential oil, Physical properties, Antimicrobial activity, Ultra-refined cheese, meat
 • Fatemeh Sadati Khadar, Elham Mahdian*, Esmaeil Ataye Salehi, Reza Karazhyan Pages 131-142

  The present study aimed to encapsulate thymol and resveratrol prepared with zein-caseinate composite nanoparticles and to investigate their antioxidant and antimicrobial properties. For this purpose, liquid-liquid dispersion method was used to prepare zein-caseinate composite nanoparticles. In this study, the effect of different concentrations ratio of thymol and resveratrol (zero to 100%) and different ratios of core to coating (1:10 and 1:20) on the ability to inhibit DPPH free radicals, the reducing power of iron ions and antimicrobial activity on Escherichia coli and Listeria monocytogenes was investigated in culture media and milk. The results showed that the sample containing 75% thymol and 25% resveratrol with a ratio of 1 to 10 of core to coating had the highest ability to inhibit DPPH free radicals and the reducing power of iron ions, and it was found that the increase in the coating concentration except for the sample containing 75% thymol, led to an increase in the Inhibition power of DPPH free radicals and reducing power of iron ion. Listeria bacteria in the TSB culture medium were the most sensitive bacteria to the prepared samples, and the strongest prepared nanoparticles, which had the lowest MIC and MBC, belonged to the sample containing 75% thymol and 25% resveratrol with a core-to-wall ratio of 1:10, and in most samples, The bacteria in milk were more resistant to these nanoparticles than the culture medium. Finally, it can be said that the sample containing 75% thymol and 25% resveratrol with a core-to-wall ratio of 1 to 10 can be selected as a combination with appropriate antioxidant and antimicrobial power.

  Keywords: thymol, resveratrol, nanoencapsulation, antimicrobial
 • Sahar Golchin, Bahareh Haji Rostamloo*, Zohreh Didar, Mohsen Vazifedoost, Morteza Mohammadi Pages 143-153

  Extraction by the subcritical water method was studied as an efficient, economical, green, and environmentally friendly method to extract effective compounds of frankincense gum. For this purpose, subcritical water was used at temperatures of 120 and 160 ° C for 5 and 15 minutes. The amount of total phenolic compounds, radical scavenging ability, and antimicrobial properties of the extracts were investigated. The encapsulated powder of the extract obtained from the optimal conditions was also prepared by spray drying method and the particle size distribution and anti-aspergillus properties of that were also investigated. The results showed that the subcritical water extraction method significantly increased the extraction efficiency of frankincense gum extract. The amount of phenolic compounds extracted at 160 °C and time of 15 minutes was the highest among the extracts with 130.83 mg of gallic acid per 100g dry matter. The radical scavenging ability of the extracts from the subcritical water method was similar to that of the natural antioxidant ascorbic acid, and the extract from the maceration method as a traditional was less efficient at absorbing DPPH free radicals. Microbial results showed that the effects of extracts from maceration and subcritical water methods on Staphylococcus aureus were more than Escherichia coli. Encapsulated frankincense powder had no anti-aspergillus potency at concentrations less than 600,000 μg / ml.

  Keywords: subcritical water, aspergillus flavus, frankincense gum, radical scavenging ability, lacto bacillus
 • Samaneh Rajabi, Sepideh Bahrami*, Mohamad Abdolahian-Noghabi Pages 155-169

  In this research, the effects of carboxymethyl cellulose (CMC) contains lemon peel and walnut shell essential oils as edible coatings on the shelf life and postharvest losses of mushrooms were studied. Mushrooms were stored at 4 °C for 12 days and physicochemical characteristics were analyzed after 0, 4, 8 and 12 days of storage. During cold storage, the uncoated mushrooms showed rapid weight loss and total soluble solid changes while mushrooms treated with CMC coating containing lemon peel and walnut shell essential oils significantly (p<0.05) delayed these phenomena. Although firmness of both coated and control samples decreased throughout storage, the use of CMC-essential oils coating significantly (p<0.05) reduced the loss of firmness in mushroom samples. The L* value changes of the mushrooms coated with CMC-essential oils was lower than that of others. A significant (p<0.05) decrease in L* value and a significant (p<0.05) increase in a and b values occurred in all mushrooms during the maintenance period. The use of edible coating led to significant (p<0.05) decrease in number of microorganisms of the mushrooms during all days of storage. Incorporation of the essential oils into CMC coating solution caused increase in microbial quality of the coated samples. Using the CMC coating containing 3% lemon peel essential oil led to significantly increasing (p<0.05) of sensory parameter scores, so that the treatment containing 3% lemon peel essential oil had the highest acceptability score compared to control and other treatments.

  Keywords: Mushroom, CMC, lemon peel, walnut shell, active packaging
 • Maryam Mohammadizadeh, Aram Bostan*, Rassoul Kadkhodaee Pages 171-181

  Solid lipid nanoparticles (SLN) are one of the appropriate delivery systems which attract enormous interest for encapsulating bioactive componds in recent years. One of the important physicochemical properties of SLNs is particle size that is influenced by formulation and production process parameters. Inappropriate conditions of the nanaocarrier production process in the pre and main emulsion steps cause unsuitable paricle size as well as unstable emulsion and gel formation. Therefore, in this research production process of SLN was investigated and optimized by hot homogenization method and with two lipids of Compritol and Precirol separately. Hence, homogenization time in preparation of pre emulsion and amplitude and time of ultrasonication in final emulsion production was studied to obtained the smallest particle size. In pre emulsion step, the smallest particle size for Compritol SLN (619±4 nm) and Precirol SLN (373±3 nm) obtained in 180 second mixing by ultra-turax in 16000 (rpm). In final emulsion, 40% amplitude and 3 minutes caused to attained smallest particle size in Compritol SLN (397±5 nm) and Precirol SLN (259±2 nm). Then polydispersity index (PDI), zeta potential and visual observation of nanocarriers with optimized particle size were examined. The results showed that Precirol SLN had higher zata potential (-12.3±0.6 mV) than Compritol SLN (-8.97±0.17mV) but PDI of two nanocarriers was not significantly different. Visual observation of both nanocarriers at the storage time showed no instability.

  Keywords: Solid lipid nanoparticles, ultrasound, Compritol, Precirol, Particle size
 • Reza Esmaeilzadeh Kenari*, Zeynab Raftani Amiri, Ali Motamedzadegan, Jafar Milani, Jamshid Farmani, Reza Farahmandfar Pages 183-195

  In this study, extracts of mountain tea were obtained by maceration, supercritical fluid, ultrasound assisted, subcritical water and microwave. The highest extraction efficiency (22.55%) and total phenolic content (80.50 mg GA/g DM) was observed in extract obtained via ultrasound assisted extraction. Antioxidant activity of different concentrations of extracts was compared with 100 ppm TBHQ synthetic antioxidant and an increased in concentration of extract increased antioxidant activity. Type and percentage of wall materials (0, 50 and 100), the ratio of extracts to wall materials (0.1, 0.25 and 0.4 w/w), and sonication time (2, 4 and 6 min) as independent variable levels and encapsulation efficiency of phenolic compounds, particle size of nanocapsule and zeta potential were considered as a response to optimization of encapsulation conditions of the extract. An increase in sonication time resulted in increased encapsulation efficiency and decreased particle size of capsule. As the ratio of extract to wall materials increased, the encapsulation efficiency of extract increased and particle size decreased. Type of wall materials has effect on encapsulation efficacy, zeta potential, and particle size of capsule.  The optimum conditions for encapsulating of mountain tea extract were 6 min ultrasound; the ratio of extract to wall 0.4 and the amount of Arabic gum and alginate were 30.3% and 69.7% respectively. In optimum conditions, the encapsulation efficiency, Zeta potential and particle size were 57.43%, -52.1 mV and 82.06 nm. The amount of sedimentation and release of extract during the storage period was increasing. Nanocapsule has a smooth and interconnected structural that due to high encapsulation efficiency this nanocapsule can be added to food as an antioxidant compound.

  Keywords: Alginate, Mountain tea, Encapsulation, Gum arabic, Nanocapsule
 • Sahar Mohammadi, Mazdak Alimi*, Seyed-Ahmad Shahidi, Shirin Shokoohi Pages 197-212

  This study aimed to investigate the effect of chemical modification with adipic acid/acetic anhydride mixture (1:30) on the physicochemical and functional properties of amaranth starch and also to determine the optimal conditions for amaranth starch chemical modification with the mentioned mixture. Amaranth starch was isolated and then modified under nine different treatments designed by the Taguchi method using three main chemical modification factors, including the mixture of adipic acid /acetic anhydride concentration (4%, 6%, and 8%), reaction time (60, 90 and 120 min) and suspension pH (8, 8.5 and 9). Swelling power, solubility, color, paste clarity, thermal properties, freeze-thaw stability, and apparent viscosity of starch samples were investigated. Modification optimal conditions were determined using Taguchi analysis and the related percentage deviation (RPD) method. The result obtained from this study showed that the chemical modification significantly changed the physicochemical and functional properties of amaranth starch. Adipic acid/ acetic anhydride mixture improved the swelling power, solubility, viscosity, and paste clarity of modified starch than native. Modified starch powders showed more lightness, less yellowness, and redness in color. Chemical modification reduced gelatinization temperatures, gelatinization enthalpy, and freeze-thaw stability. However, since other food components such as sugars, salt, hydrocolloids, etc., influence the freeze-thaw stability of starch, the possibility of modified amaranth starch utilization as a stabilizer, thickener, or fat replacer in food products with the mentioned mixture needs additional research is required to be conducted. The optimum modification conditions were a concentration of 6%, a reaction time of 120 minutes, and a pH of 9.

  Keywords: Amaranth starch, Chemical modification, Swelling power, Taguchi, Thermal properties
 • Leila Najafian* Pages 213-226

  The present work aimed to study the effect of enzymatic hydrolysis of sarcoplastic and myofibrillar proteins from pangasius sutchi fish on the chemical compositions, the solubility, degree of hydrolysis (DH), peptide content and amino acid compositions was evaluated and their molecular weight recorded. The fish sarcoplasmic protein hydrolysates (SPHs) and myofibrillar protein hydrolysates (MPHs) were produced using three types of proteases: papain, alcalase and flavourzyme. Physicochemical properties of proteins and molecular weight were investigated. Results indicated that type of protease affected the degree of hydrolysis (DH), where all of the enzymes showed high rate of hydrolysis during the first hour, and then gradually decreased. The type of enzyme and the extent of the DH greatly influenced the amino acid residue composition and the molecular weight of the protein hydrolysates. Different amino acid composition of proteins and their hydrolysates was observed. The soluble protein and peptide content of hydrolysates significantly increased by the increase in time of incubation. The high amount of hydrophobic and aromatic amino acids in the SPH and MPH can enhance the biological activities of the peptides. Results suggest that the protein hydrolysates derived from patin may be used in functional food and supplements.

  Keywords: Amino acid compositions, enzymatic hydrolysis, molecular weight, sarcoplasmic, myfibrillar proteins, solubility
 • Zahra Najjari, Mohammad Fattahi* Pages 227-244

  In the present study, the use of the ultrasonic apparatus has been investigated in the extraction process of Hypericum perforatum L. flowers. The effect of methanol to water ratio (24.77, 35, 50, 65, and 75.22 percent), time (1.59, 5, 10, 15, and 18.40 minutes), and temperature (24.77, 35, 50, 65, and 75.22 °C) on the extraction of phenolic compounds, flavonoids and antioxidant activity of the extract using two methods of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH%) and (FRAP) Ferric Reducing antioxidant power (FRAP) were studied using the response surface method and central composite design. The results of RSM showed that the highest extraction efficiency was obtained at 50% methanol/water ratio, 70 °C, and 15 min. Under optimal conditions, the corresponding values for total phenol content, total flavonoid content, and antioxidant assays of %DPPH and FRAP were 28.46 (mg gallic acid equivalent (GAE) g-1 dry weight (DW)), 19.75 (mg quercetin g−1 DW), 89.23 (%DPPH), and 3.57 FRAP µmol Fe++ /g DW respectively. In addition, results express the effectiveness of the proposed conditions and reliability of central composite design analysis on the extraction of phenolic antioxidants from H. perforatum flowers. Using ultrasonic is a low-cost, simple, and efficient method for the extraction of phenolic antioxidants, which increases the extraction efficiency and thermal protection of phenolic antioxidants.

  Keywords: Hypericum perforatum, phenolic compounds, response surface methodology, antioxidant
 • Leila Sedaghat Boroujeni*, ‌Behnaz Naghshbandi, Masoud Habibi Najafi Pages 245-257

  One of the most important steps in the refining process for edible oils is the coloring step. Decolorization is an absorption process that involves the use of acid-activated clay to remove undesirable components of oil. Therefore, it is necessary to optimize the parameters of decolorization, mainly temperature, time and concentration of decolorizing soil in order to prevent adverse changes of the oil in the next stages and during storage. In this research, corn oil was selected and the effect of changing the dyeing parameters on the chemical properties of the oil was studied in order to optimize the process. For this purpose, the effect of time (15, 25, 35, 45 and 55 minutes), temperature (80, 90, 100, 110 and 120 degrees Celsius) and the concentration of soil-dye remover (0.4, 0.6, 0.8) , 1 and 1.2 percent) was investigated using the statistical design of the response level in 5 levels by the Central Composite Design method with the aim of reducing the consumption of soil-dye remover. The effect of decolorization parameters on oxidative stability (peroxide number, anisidine number, totox number, free fatty acid amount, Rancimet test and specific absorption at 232 nm and 270 nm), decolorization efficiency (carotenoid amount) and bioactive compounds (sterols amount) in Corn oil was studied. The results showed that after optimizing the best conditions for the decolorization stage in corn oil in order to minimize impurities, preserve bioactive compounds, and minimize the consumption of decolorizing soil, the time of decolorization was 35.59 minutes, the temperature was 103.61 degrees Celsius, and the soil concentration The dye was 1%, which was able to meet 57% of expectations. The practical results did not show any significant differences with the theoretical values ​​and confirmed these results.

  Keywords: Bioactive compounds, Bleaching efficiency, Corn oil, Oxidative stability, Response surface methodology
 • Fatemeh Riazi, Mostafa Mazaheri Tehrani* Pages 259-268

  There is a growing demand to produce high quality-meat analog based on plant-based protein.. producing meat analog which is rich in tenderness and juiciness is one of the recent challenges in this field. In this survey, flaxseed protein concentrate was used at levels (0, 1, 2, 4, and 5%) as a novel ingredient to develop plant-based meat during the high moisture extrusion in combination with pea protein isolate and the physicochemical properties, The functional, textural, and sensory characteristic of the produced meat analogs were investigated. The results showed that the addition of flaxseed protein concentrate had a significant effect on the amount of protein, carbohydrate, fat, and pH in the samples (p˂0.05) and improved the functional properties such as increasing cooking yield(%) and reducing expressible moisture(%). textural parameters and brightness and redness parameters of the sample were significantly reduced by the addition of flaxseed protein concentrate (p˂0.05). The use of flaxseed protein concentrate significantly increased (p˂0.05).the taste and overall acceptance of the control sample(T1) respectively from 3 and 3, 4 to 4.8 and 4.6 in T5 sample.

  Keywords: Meat Analog, Pea Protein Isolate, Flaxseed Protein Concentrate, Texture
 • Nadia Shokraneh, Mazdak Alimi*, Seyed-Ahmad Shahidi, Maryam Mizani, Mohammad Bamenimoghadam Pages 269-281

  The aim of this study is extraction of potato protein via incorporation of ultrafiltration with different diafiltration times (90, 285 and 480 min), and evaluation of physicochemical and functional properties of extracted protein. So, in terms of functional characteristics (solubility, water and oil absorption capacity, emulsifying activity and emulsion stability) the concentrated permeate and retentate proteins, have been compared with control sample. In retentate and control samples the solubility increases significantly (P˂0.5) with raising the pH from 3 to 7, inverse it decreased between the 7 to 9. In addition, it was found that the solubility of retentate proteins were significantly (P˂0.5) more than control and permeated proteins. Also, the water absorption capacity of retentate proteins (18.85 g Water/ g protein Retentate 480 min) were more than the other samples (2.54 g Water/ g protein Permeate 90 min). Whereas, oil absorption capacity was significantly (P˂0.5) depended on diafiltration time and process. In a way that, by increasing the time this parameter dropped in all of the samples. It was also found that, the oil absorption of retentate samples (59.09 g oil/ g protein Retentate 90 min) were significantly (P˂0.5) more than the permeate ones (32.13 g oil/ g protein Permeate 90 min). Emulsifying activity and solubility of retentate samples were significantly grew by addition of diafiltration time, while these indexes reduced in permeate samples. The thermal analysis of retentate sample (with 480 diafiltration time) indicated that, it had higher water absorption capacity than control.

  Keywords: Diafiltration, Functional Properties, Potato, Protein Extraction, Ultrafiltration
 • Shiva Zolfaghari, Mohammad Goli*, Sharifeh Shahi Pages 283-305

  Encapsulated sodium-selenite at different concentration (100, 300, 500, 700 and 900 mg/20cc) with Arabic-gum (25%, 26%, 27%, 28%, 29%) and analogous Farsi gum (5%, 4%, 3%, 2%, 1%) as wall materials by solvent evaporation method was studied. Ethanol in different purity as solvent was used (80%, 84%, 88%, 92%, 96%). The optimization of microcapsules based on the highest encapsulation-efficiency and smallest microcapsules-size with usage of RSM analyze were surveyed. Based on mentioned parameters 2 optimum conditions were chosen. The first-one was a condition where the samples produced with 107mg sodium-selenite in 20cc sprayed solution, 29% and 1% Arabic-gum and Farsi-gum respectively. The ethanol-purity was 96%. In this condition the encapsulation efficiency was 99.71% whereas the microcapsules-size was 30/46µm. The second-condition was followed by 307mg sodium-selenite in 20cc sprayed solution, 29% and 1% Arabic-gum and Farsi-gum with ethanol-purity of 96%. The result of 97.73% encapsulation efficiency and the size of 47.46µm obtained. Finally 490ppm capsules of the first condition and 176ppm capsules of second condition (equal to 8.6ppm sodium-selenite salt), synthesized BHA (200ppm) and sodium-selenite salt (8/6ppm) were added to a free anti-oxidant soybean oil and were kept at 55°C at 0, 23 and 46 days which was equal with 20°C at 0, 180, 360 days. In this condition peroxide-value, acidity, Thiobarbituric-acid, Anisidine-value, Totox-value and antioxidant-activity of free antioxidant soybean oil with SPSS software were evaluated. The results achieved by RSM analyze showed that sodium-selenite concentration with encapsulation efficiency had reverse relation whereas it was direct relation with microcapsules-size. Also Arabic-gum concentration and ethanol-purity had direct relation with encapsulation-efficiency and the reverse one with microcapsules-size. The result of SPSS analyze showed that with presence of the encapsulated sodium-selenite antioxidant and synthesized BHA antioxidant in soybean oil, peroxide-value, acidity, Thiobarbituric acid, Anisidine-value, Totox-value decreased whereas antioxidant activity of soybean oil increased.

  Keywords: Encapsulation, Sodium-selenite, Arabic-gum, Soybean oil
 • NASRIN FARAJI*, Mohammad Alizadeh, Soheila FARAJI Pages 307-328

  ing of low energy methods has become very popular due to the lack of expensive equipment and ease of production. In this study, nanoemulsions of omega-3 fatty acids were prepared using Iranian shallot essential oil by spontaneous emulsification method. The aim of this study was to investigate the optimal conditions for the production of nanoemulsions using a D-optimal design. (Tween 80, Tween 20, Tween 80:20 and sodium caseinate), SOR (ratio of surfactant to oil) (10-300%) and shelf life (1-60 days) were produced. Their effect on parameters such as mean particle diameter, turbidity index, creaming index, antioxidant properties, peroxide index, thiobarbituric acid index and refractive index were studied. The droplet size was highly affected by the surfactant concentration and the type of surfactant, and with increasing the amount of surfactant, the average droplet diameter decreased significantly. In fact, increasing the concentration of surfactant in nanoemulsions in most cases increased the adsorption of surfactant to the W / O level and as a result led to a further reduction in surface tension and ultimately reduced the particle size, turbidity index and creamy index. Using numerical optimization, the optimal values ​​of independent variables of nanoemulsion of Iranian shallot essential oil containing omega-3 fatty acids were determined as omega-3 (25%), SOR (263.39%), shelf life (35 days) and type of surfactant Tween 80.

  Keywords: Nanoemulsion, Unsaturated fatty acid, Omega3, Spontaneous emulsification, Iranian shallot
 • Gholamhosein Haghaiegh, Seyed mohammad Ahmadi*, MohammadAmin Miri Pages 329-341

  The honey quality can vary based on various factors such as plant origin, geographical area, production method and storage. By determining the quality characteristics of honey, it is possible to ensure the quality level as well as the existence of fraud in it. In this study, some physico-chemical, rheological and microbiological characteristics of 14 types of honey of Sistan and Baluchestan and Qazvin provinces (six natural honey samples and one counterfeit honey sample from each province) were investigated. The results indicated that there was no significant difference between amounts of reducing sugar of natural honey samples. The highest significant sucrose value belonged to the counterfeit samples and Diyalabad Qazvin and Ziziphus honey of Chabahar had the lowest values. Moisture content of samples varied from 12.5 to 17.21%. Diastasis activity of counterfeit samples was zero and Astragalus-Thymus of Tarom Qazvin with 08.09 DN had the lowest diastase activity among the natural honey samples. HMFcontent of natural samples was in the range of 3.9 to 7.80 mg/kg whereas for Zabol and Qazvin counterfeit honey was measured 341 and 280 mg/kg respectively. The highest and lowest fructose to glucose ratio was obtained for the samples of Ziziphus of Chabahar (1.22) and Alhagi honey of Zabol (0.69). In general, Sistan and Baluchestan samples had the higher viscosity compared to Qazvin provine’s ones. Furthermore, the highest contamination of osmophilic yeasts and mold belonged to counterfeit honeys. According to the results of this study, the quality of honey can vary significantly depending on the geographical location and plant origin. Also, some quality indicators of honey, especially the amount of sucrose, diastase activity and hydroxymethylfurfural content can be used as useful tools to detect the adulteration of the product.

  Keywords: Zabol, honey, moisture content, osmophilic yeasts, diastase activity
 • Nasim Dehghan, Hassan Barzegar*, MohammadAmin Mehrnia, Hossein Jooyandeh Pages 343-354

  Nowadays, by proving the harmful effects of synthetic antioxidants on human health, food scientists are seeking natural compounds to replace synthetic antioxidants. In this study antioxidant properties of Bene (Pistacia atlantica) oil in stabilizing crude soybean oil were investigated. Treatments were prepared by blending different ratios of Bene oil with soybean oil (1, 3, and 5%w/w) and synthetic antioxidants of TBHQ (100 ppm) and BHT (200 ppm) along with the antioxidant free soybean oil were used as a control to monitor stability at accelerated oxidation conditions (70 °C). At different time intervals (2 to 12 days), peroxide value, acid value and thiobarbituric acid of samples were evaluated. Fatty acid profile of Bene oil was analyzed using gas chromatography and its total phenolic content and antioxidant properties were measured using Folin-Ciocalteu and DPPH methods, respectively.  Results showed that the predominant fatty acid in Bene oil was oleic acid (% 56.53) and Free Radical scavenging activity and total phenol content were 64.7 ± 2.6 % and 87.3 ± 4.5 μg/mg, respectively. Accelerated oxidation test showed that antioxidant properties of 5% Bene oil containing samples were comparable with BHT samples. Generally, the results of this study showed the ability of Bene oil in retarding the oxidation of crude soybean oil.

  Keywords: Oxidation, Fatty acid, Thiobarbituric acid, Antioxidant activity
 • Abbas Baygan, Shila Safaeian*, Reza Shahinfar, Zhaleh Khoshkhoo Pages 355-370

  In recent years, the attention of researchers to common diseases between humans and animals (zoonosis), control of diseases and food poisoning of animal origin has been very high. Due to the importance of meat in the transmission of pathogenic bacteria such as Salmonella, in this study, the control and reduction of microbial load of this dangerous bacterium was studied using Ziziphora clinopodioides essential oil (ZEO) in vitro. First, the Ziziphora clinopodioides plant was prepared and its essential oil was extracted using an industrial clevenger apparatus. Essential oil compositions were obtained by chemical analysis using GC/MS. The results of the chemical analysis showed that Pulegone is the most abundant compound in ZEO. Antibacterial effects of ZEO on Salmonella typhimurium and Minimum Inhibitory Concentration (MIC) and Minimum Bactericidal Concentration (MBC) were determined by tube dilution method. Experimental results show that ZEO has an antimicrobial effect on Salmonella typhimurium and can be added to food as a natural preservative. The Minimum Inhibitory Concentration (MIC) of ZEO for Salmonella typhimurium was 125 µL/L and the Minimum Bactericidal Concentration (MBC) of ZEO for Salmonella typhimurium was 250 µL/L.

  Keywords: Antibacterial, Essential oil, Ziziphora clinopodioides, Salmonella typhimurium, Salmonellosis, Zoonosis
 • Fatemeh Jalili, Seyed Hadi Peighambardoust*, Samad Bodbodak, Aref Olad Ghaffari Pages 371-383

  In this study, the effect of adding different amounts of honey bee pollen (0, 3, 6, 9, 12 and 15%) on quality characteristics, bioactive compounds and shelf life of corn starch-based gluten-free cakes was investigated. The results showed that the amount of phenolic and flavonoid compounds as well as antioxidant activity of the samples increased significantly (p < 0.05) with increasing the percentage of bee pollen. The phenolic compounds were increased from 2.79 to 11.83 mg GAE g-1, free radical scavenging power was increased from 17.8 to 25.8%, and flavonoid compounds were increased from 0.316 to 0.450 mg RUE g-1 in cakes enriched with highest percent of bee pollen incorporation. Cake crumb firmness was decreased in cakses stored at ambient temperature with increasing bee pollen percentage upon staorge time. The highest and lowest firmness values on day 14 were related to 15% and 3% treatments with 0.16 and 0.20 N, respectively. However, storage inside refrigerator caused the cake samples to harden with increasing pollen percentage upon storage time, and the highest firmness value of 0.23 N was obtained on day 14 for 15% sample. Increasing the amount of bee pollen to 15% decreased the brightness index (L) from 61.6 to 50.0, the redness index (a) from -7.00 to -2.33, and the yellowness index (b) from 39 to 48. Incorporating bee pollen significantly increased the shelf life of samples in the case of resistance to mold apperance. The control and 15% cake samples had the lowest and highest resistance to mold growth, respectively.

  Keywords: Gluten-free cake, celiac, Functional, Bee pollen, Antioxidant properties
 • Najme Mehrnia, Mohsen Vazifedoost*, Zohreh Didar, Bahareh Haji Rostamloo, Ahmad Pedramnia Pages 385-395

  The use of local products in the food industry has become increasingly important in recent years, and jujube fruit is one of the most important garden products in South Khorasan. The high potential of jujube fruit due to the presence of antioxidant and antimicrobial compounds can be used as an alternative to some of the industrial antioxidants in the field of edible oils. In the present study, the compounds in jujube fruit including meat and kernels were investigated. First, in order to extract jujube extract with better properties and efficiency, two types of aqueous and methanolic solvents were used. . Then jujube extract at three concentrations of 250, 500 and 1000 parts per million was compared with BHA industrial antioxidant. The results indicate the presence of phenolic compounds, alkaloids, saponins, sterols, tannins, terpenoids and steroids. On the other hand, it was observed that jujube extract had antimicrobial properties against Salmonella typhi, Bacillus subtilis, Listeria monocytogenes, Aspergillus nigero Candida albicans. Comparing the antioxidant properties of jujube extract with industrial antioxidant BHA, it was observed that jujube extract had less antioxidant activity and had lower peroxide, acid number, thiobarbituric acid index and DPPH (P> 0.05); But as an alternative, it can help prevent oil oxidation

  Keywords: Antioxidant, Extract, Oil, Jujube
 • Samaneh Ramezani Aliabasi, Masoomeh Mehraban Sangatash*, Mohammadreza Amiryousefi Pages 397-409

  The aim of this study was to investigate the functional yogurt containing olive oil (0%, 3%, and 6%) and celery seed powder (0%, 1.5%, and 3%) and The effect of each experimental treatment 1, 7, and 14 days after production on physicochemical properties. According to the obtained results, the formulation of functional yogurt using different concentrations of olive oil and celery seed powder caused a significant difference (P ˂ 0.05) in physicochemical properties affected by the amount of olive oil and celery seed powder over storage time. So that storage time was directly related to acidity and watering and had an inverse effect on pH. While the amount of celery seed powder was directly related to lean dry matter, protein and hydration. Also, the percentage of olive oil with fat had a direct effect and had an adverse effect on hydration and samples containing olive oil had a higher acidity index than the control sample. Regarding the analysis of fatty acids, by adding olive herbal oil to the control sample, the amount of short and medium chain fatty acids such as 14: 0, 16: 0, 12: 0, 10: 0, 8: 0, 6: 0 showed a significant decrease. But the amounts of fatty acids 18: 1 and 18: 2 increased significantly. The results of this study showed that by using different concentrations of olive oil and celery seed powder in the formulation of functional yogurt, physicochemical properties with different properties can be created, each of which can be considered according to the definition of the desired product properties.

  Keywords: Yoghurt, Celery, Acidity, Synersis, Protein, Fat