فهرست مطالب

نقدنامه زبان های خارجی - سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، اسفند 1399)

نقدنامه زبان های خارجی
سال سوم شماره 2 (پیاپی 6، اسفند 1399)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/02
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مصطفی حسینی* صفحات 5-10

  نظریه و نقد ادبی، درسنامه ای میان رشته ای در دو مجلد جامع ترین و مفصل ترین اثر دکتر حسین پاینده در حوزه نظریه و نقد ادبی است. کتاب حاضر مجموعه ای از پرکاربردترین نظریه های نقادانه با رهیافتی میان رشته ای است. مخاطبان آن دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) در رشته های علوم انسانی است. شاید مهم ترین ویژگی کتاب حاضر این است که مولف مبانی نظری و نقد عملی را با زبانی ساده و روشن در کنار هم آورده است. وی برای پاره ای از فصول شاهد مثالی از ادبیات منظوم و منثور دیروز و امروز پارسی و برای برخی از فصول دیگر از جراید روز برگزیده و مبانی نظری مطرح شده در آن فصل را به آن اثر اعمال کرده است تا آن مبانی برای خواننده دسترس پذیرتر و ملموس تر بشود. در این کتاب جای چندین نظریه و رویکردهای مهم و پرکاربرد زیر خالی است: نقد واسازانه، نقد پسااستعماری و نقد مارکسیستی.

  کلیدواژگان: نظریه و نقد ادبی، حسین پاینده، میان رشته ای
 • پیوند میهن دوست* صفحات 11-16
  امروزه به غیراز مردم ایتالیا میلیون ها نفر در سراسر دنیا به زبان ایتالیایی صحبت می کنند و به یادگیری این زبان علاقه مندند. ازآنجایی که این روند رو به رشد همچنان ادامه دارد، در این یادداشت نگارنده سعی دارد با توجه به معیارهای پیشنهادی نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، به نقد و بررسی ساختاری و محتوایی کتاب «کاربرد دستور زبان ایتالیایی» تالیف لوردانا لا چیفرا که هدف از نگارش آن آموزش دستورزبان ایتالیایی با ارایه توضیحاتی روشن و آسان به مخاطبین انگلیسی زبان است بپردازد و سپس پیشنهادهایی برای اثربخشی بهتر کتاب ارایه دهد.
  کلیدواژگان: زبان ایتالیایی، دستور زبان، زبان انگلیسی، نقد
 • رضا رضایی* صفحات 17-24

  طی دو دهه گذشته در اکثر گفتمان های رایج علوم انسانی، تن موضوعی همیشه حاضر بوده است؛ تاریخ، جامعه شناسی، زبان شناسی، بوطیقا [1]، انسان شناسی [2]، فلسفه، علوم ارتباطات و بازاریابی از میان دیگر حوزه ها از این مفهوم همواره در راستای تجدید حیات و به روز بودن بهره مند شده اند. تن و معنا [3] اثر ژاک فونتنی [4] از جمله آثاری است که تاکنون در پیرامون نقش تن به رشته تحریر درآمده است. عنوان کتاب مانند دیگر آثار منتشرشده در این رویکرد به نوعی با تحولات نظری مفهوم نشانه از بدو پیدایش آن در سنت نشانه شناسی ساختگرای سوسوری تا رویکردهای نوین و امروزی در تحلیل نشانه شناسی در ارتباط است. حال این سوال در نشانه شناسی مطرح است: چرا و چگونه مفهوم تن در نشانه شناسی جایگاه خود را یافته است؟ در جستار پیش رو، نگارنده علاوه بر معرفی و توصیف اثر در پی واکاوی مباحث مطرح است.

  کلیدواژگان: تن، معنا، پدیدارشناسی حضور، ژاک فونتنی، نشانه شناسی
 • محمدامین مذهب* صفحات 25-40

  این مقاله به بررسی سیاست آموزش زبان نظام استعمارگری بریتانیا در هندوستان در قرن نوزدهم می پردازد. در طول این سده، در بریتانیا مباحث شرق شناسانه نظیر محتوا و چگونگی آموزش در هندوستان تحت استعمار بریتانیا جامعه ی نخبگان بریتانیایی را سخت درگیر کرده بود. در میان این دیدگاه ها و مباحث، جستار کوتاه «یادداشتی در باب آموزش هندوستان» به نگارش تاریخ نگار و سیاست مدار انگلیسی توماس ببینگتون مکولی در سال 1835 توجه بسیاری را جلب کرد. در این جستار، مکولی بر این باور بود که باید هندوهای انگلیسی-شده ای را تربیت کرد که به عنوان واسطه بین مردم هندوستان تحت استعمار و بریتانیایی های استعمارگر نقش ایفا کنند. بنابراین، در این مقاله، پژوهشگر بر آن است تا با استفاده از نظریه ی شرق شناسی منتقد فلسطینی -آمریکایی تبار ادوارد سعید، نفوذ و طرح استعماری-ایدیولوژیک مکولی درباره ی سیاست آموزش زبان انگلیسی در هندوستان قرن نوزدهم را تجزیه و تحلیل کند. افزون بر این، به پیامدهای درازمدت حاصل از طرح آموزشی مکولی در حوزه ی آموزش زبان و ادبیات انگلیسی استعماری نیز اشاره خواهد شد.

  کلیدواژگان: توماس مکولی، استعمارگری، شرق شناسی، زبان انگلیسی، ادوارد سعید
 • صابر محسنی* صفحات 41-48
  در این مقاله به معرفی و بررسی کتاب تاریخ طبیعی ترجمه اثر شارل لوبلان پرداخته می شود. در کتاب مذکور نویسنده دیدگاه خود درباره ی ترجمه را با کمک داستانهای عامیانه مطرح میکند. او با قرار دادن مترجم در مرکز تاملات خود، عمل ترجمه را به عنوان یک «خوانش نوشته شده» معرفی می کند؛ متن ترجمه شکل دیگری از اثر اصلی نیست بلکه خوانشی منحصر بفرد از یک متن است که رابطه ی میان مولف و خواننده ی خاصی بنام مترجم را آشکار می کند. عوامل مختلفی بر ذهنیت مترجم و در نتیجه کیفیت خوانش تاثیر می گذارند و باعث ضرورت یافتن انجام ترجمه های دوباره از یک اثر در طول زمان می شوند.
  کلیدواژگان: ترجمه شناسی، مترجم-خواننده، ذهنیت مترجم، تاریخ و ترجمه
|
 • Mostafa Hosseini * Pages 5-10

  Critical Theory: An Interdisciplinary Coursebook (in two volumes) is the most comprehensive work written by Dr. Hossein Payandeh in the realm of literary criticism and theory. The present book is a collection of the most widely used critical theories with an interdisciplinary approach. It is written for the post-graduate students (M.A. and PhD students) in humanities. Perhaps the most important feature of the present book is that the author has brought, in a very simple and lucid language, the theory and practice together. Also, for some chapters of the book an example is given from classical and contemporary Persian literature (both poetry and prose) and for some others the examples are taken from contemporary press and finally they are analyzed through the prism of discussed critical theories to make it more accessible. Some critical theories and approaches are missing in the book e.g. Deconstruction approach, Postcolonial theory, and Marxist theory.

  Keywords: Critical Theory, Hossein Payandeh, An Interdisciplinary Coursebook
 • Payvand Mihandoust * Pages 11-16
  Today, apart from Italians, millions of people are interested in Italian language learning and speak it all around the world. Due to this increasing trend, in this article with regard to the criteria proposed by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, the writer has attempted to review both the structure and the content of the book called “Italian Grammar in Use” by Loredana La Cifra which aims at teaching Italian grammar to English speaking students with easy and clear explanations. Furthermore, series of suggestions were proposed to ameliorate both the quality and the content of the book for future printings.
  Keywords: Italian language, grammar, English Language, Review
 • Reza Rezaei * Pages 17-24

  Over the past two decades, and in dominant discourses of Humanities, the body has always been present; History, sociology, linguistics, poetics, anthropology, philosophy, communication sciences and marketing, among others, have always benefited from this concept. “Le corps et sens” by Jacques Fontanille is one of the most significant works ever written in this field. The title of the book, like other works published in this approach, goes in some way in line with the theoretical developments of the concept of sign from its creation in the tradition of structural and Saussurean semiotics to modern approaches to semiotic analysis. In this step a question arises in the field: why and how did the concept of the body find its place in semiotics and can it be excluded from its field of study? ? In this article, in addition to present and describe the work, the author seeks to critically analyze the issues.

  Keywords: Body, meaning, phenomenology of presence, Jacques Fontanille, Semiotics
 • MohammadAmin Mozaheb * Pages 25-40

  This article examines the policy of teaching English language by the British colonial system in India in the nineteenth century. During this century, Orientalist debates in Britain on the contents and how-ness of education in India under the British colonial rule were entirely preoccupied British elite society. Among these views and discussions, the short essay entitled “Minute on Indian Education” by the English historian and politician Thomas Babingotn Macaulay in 1835 attracted much attention. In his essay, Macaulay wrote that anglicized Hindus must be created who has the role of intermediaries between the colonized Hindus and British colonialists. Therefore, in this article, the researcher aims to apply the theory of Orientalism coined by the Palestinian-American critic Edward Said in order to analyze the influence and policy of the colonial scheme of English language education in nineteenth century India. Furthermore, the long-term consequences of Macaulay’s policy in the field of teaching English language and colonial literature will be addressed as well.

  Keywords: Thomas Macaulay, Colonialism, Orientalism, English Language, Edward Said
 • Saber Mohseni * Pages 41-48
  Charles Le Blanc is professor at the University of Ottawa where he teaches translation and philosophy. In his recent book titled Histoire naturelle de la traduction, he uses folk tales to develop his ideas on translation. He places the translator at the heart of his thinking and presents translation as reading. According to him the translated text is not an original otherwise, but it is an original reading of a text and testifies to a particular relationship between the author and the translator as a particular reader. Different elements influence this reading and renew the need to retranslate over time.
  Keywords: Traductology, Translator-reader, Subjectivity of translator, History, translation