فهرست مطالب

پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار - سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1401)
  • سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، پاییز 1401)
  • تاریخ انتشار: 1401/12/03
  • تعداد عناوین: 14
|