فهرست مطالب

 • Volume:5 Issue: 14, 2023
 • تاریخ انتشار: 1402/01/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی کریمی*، رضا فرهمند راد صفحات 797-807
  زمینه و هدف

  انگل های کبدی یکی از مهمترین گروه های انگلی می باشند که علاوه بر ایجاد بیماری در حیوانات میزبان دارای اهمیت زیونوتیک نیز می باشند. این مطالعه با هدف بررسی کبدهای گوسفندان کشتار شده در کشتارگاه صنعتی شهرستان بیرجند و شناسایی آلودگی های انگلی در آن ها، یافتن علت آلودگی و تخمین خسارت های مستقیم اقتصادی ناشی از آن ها انجام گردید.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی بود و به صورت مقطعی در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان سال 1400 انجام گرفت. در مدت زمان انجام تحقیق با مراجعه به کشتارگاه، کبدهای حذفی جمع آوری شده و در شرایط سرد و بر روی کیسه های یخ به آزمایشگاه انگل شناسی  منتقل شدند. در آزمایشگاه با بررسی ظاهری و همچنین برش های عمقی در بافت کبد، کیست های احتمالی موجود در کبد تحت بررسی های تشخیصی قرار گرفت.

  یافته ها

  در مدت زمان 12 ماهه انجام تحقیق، 15319 راس گوسفند کشتار شد که از این تعداد 790 گوسفند دارای آلودگی انگلی در کبدهایشان بودند. کبدهای آلوده به صورت کلی یا جزیی حذف شدند. مجموع حذفیات کبد ناشی از انگل ها 793 کیلوگرم برآورد گردید که این مقدار بر اساس قیمت روز (هر کیلو کبد: یک میلیون و پانصد هزار ریال) یک میلیارد و صد و هشتاد و نه میلیون و پانصد هزار ریال (1189500000 ریال) محاسبه گردید. انگل های مشاهده شده در کبدهای آلوده عبارت بودند از: کیست هیداتید، فاسیولا، دیکروسلیوم، سیستی سرکوس تنیاکولیس و سارکوسیست.

  نتیجه گیری

  با توجه به وسعت و حجم آلودگی و با عنایت به خسارت ریالی مستقیم ناشی از آلودگی های انگلی در شهرستان بیرجند می توان حدس زد که انگل ها سالانه مبالغ بسیار هنگفت و چشمگیری خسارت به صنعت دامپروری کشور وارد می کنند.

  کلیدواژگان: انگل های کبدی، گوسفند، خسارت اقتصادی، بیرجند
 • هاشم منصوری، سامان آهنی، سیامک علیزاده* صفحات 808-816
  زمینه و هدف

  هدف از این مطالعه ارزیابی زمان استیوژنز و توسعه استخوان های کمربند سینه ای، بال و مراکز استخوان سازی این نواحی در زمان پس از هچینگ در مینای معمولی (Acridotheres tristis) با استفاده از روش رادیوگرافی بود.

  مواد و روش ها: 

  این مطالعه توصیفی بر روی مینا پس از جوجه ریزی انجام شد. 14 مینا (7 نر و 7 ماده) در شرایط همسان و استاندارد پرورش یافتند و هر 7 روز یکبار تا 90 روزگی رادیوگرافی از استخوان های بال انجام شد. تکنیک به کار رفته شامل تهیه کلیشه های رادیوگرافی با فیلم نرمال رادیوگرافی بود.

  یافته ها:

   تمایز اسکلت بال در مینا با ظاهر شدن مراکزی از غضروف های نابالغ در دیافیز استخوان بازو، زندزیرین و زندزیرین در پایان هفته اول و نیز نواحی مچ دست در شروع هفته سوم آغاز گردید. توالی رشد در استخوان بازو، زندزیرین، زندزیرین، مچ دست، قلم های دست و انگشتان در طی مراحل مختلفی دیده شد. حداکثر رشد به میزان فعالیت غضروفی و مراحل استخوانی شدن مرتبط بود. استخوان بازو ارتباط رشد خود را با طول تمام بال و اسکلت بال ثابت نگاه می دارد اگرچه از پایان هفته سوم میزان رشد آن تقلیل یافت. در نمونه های بالغ فرمول بندهای انگشتان ناحیه حرکتی قدامی به طور معمول 2:2:1 بود اما گاها نیز به فرمول 1:2:1 کاهش می یافت.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس نتایج این مطالعه زمان استیوژنز استخوان های بال مینا در روز 70 بعد از هچینگ اتفاق می افتد و مغایرت های فراوانی که در گذشته در مورد این پرنده ذکر شده بوده را می توان مورد ارزیابی و مقایسه قرار داد همچنین در رابطه با زمان استیوژنز تفاوت معنی داری در بین پرنده های مینای نر و ماده مشاهده نشد.

  کلیدواژگان: مینا، زمان استئوژنز، رادیولوژی، استخوان های بال
 • نوید اعرابی*، امیراشکان مهجور، عباس روشن قصرالدشتی صفحات 817-825
  زمینه و هدف

  مرگ و میر رویان بعد از شناسایی آبستنی به وسیله مادر یا در حین اتصال جفت به اندومتریوم، یا بلافاصله بعد از آن یکی از بحرانی ترین مراحل جنینی در گاوهای شیری می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر hCG بر روی کاهش مرگ و میر در اواخر دوره رویانی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه 370 راس گاو آبستن بین روزهای 28 تا 30 بعد از تلفیح انتخاب و بطور تصادفی 185 راس 1500 واحد hCG بصورت عضلانی دریافت کردند و 185 راس دیگر به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. از تمامی گاوها در هر دو گروه در روز 30-28 و 45 بعد از تلفیح نمونه خون جهت ارزیابی پروژسترون سرم خون، اخذ گردید. همچنین برای بررسی تخمدان ها و برای اندازه گیری اقطار جسم زرد و شمارش تعداد جسم زرد و آبستنی سونوگرافی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، میزان پروژسترون روز 45 درگروه تیمار (0/7± 14/9) بیشتر از گروه درمان (0/7±12/1) بود (P=0.005). همچنین تعداد جسم زرد در گروه تیمار (0/04±1/6) بیشتر از گروه درمان (0/04±1/2) بود (P<0.0001). در گروه تیمار ارتباط معنی داری بین حجم جسم زرد و پروژسترون مشاهده شد (r=0.47, P=0.001). تحقیق حاضر نشان می دهد تجویز hCG توانسته تعداد اجسام زرد ضمیمه را درگروه تیمار زیاد کند و باعث افزایش میزان پروژسترون شود. اگر چه اختلاف معنی داری در میزان مرگ و میر جنینی در روزهای 28 تا 45 در گروه تیمار (7/6%) و شاهد  (5/9%) مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه استفاده از hCG (1500 IU) در روز 1±29 بعد از تلفیح در شرایط انجام مطالعه تاثیر برروی کاهش مرگ و میر نداشته است.

  کلیدواژگان: hCG، ضمائم جسم زرد، پروژسترون، از دست دادن بارداری، گاو
 • علیرضا یوسفی*، نگین جعفری، سارا ورزندیان، الهام فقیهی شیرازی صفحات 826-835
  زمینه و هدف

  از دست رفتن انسجام پوست می توانند باعث ایجاد آسیب و بیماری برای یک شخص شود که منجر به ناتوانی جسمی و حتی مرگ گردد. بنابراین یکی از مهم ترین مشکلاتی که علم پزشکی با آن مواجه است. درمان زخم می باشد. هدف این مطالعه بررسی هیستوپاتولوژیک ترمیم زخم پوستی در رت های تر ویستار با پماد موضعی حاوی عصاره هیدروالکی  10 درصد پوست پسته بود.

  مواد و روش ها

  بیست موش صحرایی نر به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند (n=10). یک زخم پوستی به شکل حلقوی به قطر 2 سانتی رو بخش پشتی حیوانات ایجاد شد. گروه یک به عنوان گروه کنترل درنظر گرفته شد. گروه 2 پماد هیدروالکلی آماده شده از عصاره خالص پوست پسته را دریافت کرد. 24 ساعت بعد از ایجاد زخم درمان با پماد هیدروالکی 10 درصد پوست پسته آغاز شد و تا روز 21 ادامه پیدا کرد. و فرآیند ترمیم زخم  در روز های 4، 7، 14 و 21 ارزیابی گردید. حیوانات بیهوش شدند و نمونه های پوستی برداشته شدند. به علاوه مقدار بسته شدن زخم با استفاده از محاسبه مساحت زخم توسط آنالیز های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و t-test ارزیابی شد.

  یافته ها

  بر اساس نتایج عصاره هیدرالکی پوست پسته در ترمیم زخم موثر واقع شده و روند ترمیم زخم را تسریع می بخشد. نتایج ما نشان می دهد میانگین سایز زخم و تعداد سلول های التهابی در گروه های درمان کاهش پیدا کره است. اما تعداد فیبروسایت ها و فیبروبلاست ها تشکیل و نظم فیبر های کلاژن در گروه های درمان افزایش یافته بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه پشنهاد می کند که  درمان موضعی با عصاره هیدروالکلی 10 درصد پوست پسته می تواند به عنوان درمان کلینیکال برای تسریع روند بهبود زخم ها استفاده گردد.

  کلیدواژگان: عصاره پوست پسته، ترمیم زخم، مطالعات بافت شناسی، سلول های التهابی، رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ائوزین
 • محمدرضا حسینچی*، توحید محمدی صفحات 836-843
  زمینه و اهداف

  تشخیص ازوتمی پیش کلیوی از نکروز حاد توبولار (ATN) به منظور انتخاب روش درمانی مناسب اهمیت زیادی دارد. با توجه به این که اندکس های تشخیصی ادراری معمولا به دلیل استفاده قبلی از کریستالوییدها و دیورتیک ‏ها چندان قابل اعتماد نیستند، یک روش تشخیصی سریع و دقیق می تواند به درمان این بیماران کمک قابل ملاحظه‏ ای کند. این مطالعه به منظور بررسی ارزش تشخیصی سونوگرافی داپلر در افتراق ازوتمی پیش کلیوی از ATN طراحی و اجرا شد.

  مواد و روش ها

    چهارده توله سگ از نژادهای مختلف که هیچ گونه مایعی دریافت نکرده بودند و به علت الیگوری یا آنوری به کلینیک تخصصی دام های کوچک دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه ارجاع شده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند. در 24 ساعت اول پس از پذیرش و در فاز بهبود نارسایی حاد کلیه سونوگرافی شدند و اندکس مقاومت (RI) در آن ها اندازه گیری شد. براساس شرح حال، سیر بالینی و یافته های آزمایشگاهی، نارسایی حاد کلیه (ARF) به دو دسته ازوتمی پیش کلیوی و ATN تقسیم شد و درمان مناسب صورت گرفت.

  یافته ها

  حساسیت و ویژگی RI در افتراق این دو حالت محاسبه گردید. در نقطه قطع RI برابر 0/75، حساسیت و ویژگی سونوگرافی به ترتیب 92/1 درصد و 86/5 درصد محاسبه شد.

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج به دست آمده سونوگرافی داپلر در افتراق ازوتمی پیش کلیوی از ATN در توله سگ ها می تواند کمک کننده باشد. در نقطه قطع برابر 0/75، RI بیشترین دقت تشخیصی را دارد.

  کلیدواژگان: سونوگرافی داپلر، ازوتمی پیش کلیوی، نکروز حاد توبولار، توله سگ ها
 • پوریا زارعی*، الهام شفیعی، غزال آیت الهی، پدرام زارعی، سید محمدعلی رئیس السادات، علیرضا صالحی صفحات 844-852

  شیر به عنوان یک منبع غذایی کامل حاوی مواد مغذی، مواد معدنی و ویتامین های مورد نیاز بدن است. با این حال، شیر خام دارای میکروارگانیسم های زیادی است که می توانند طیف گسترده ای از بیماری ها را برای مصرف کنندگان ایجاد کنند، بنابراین استرلیزاسیون یکی از مراحل مهم در صنعت لبنیات است که باید برای به دست آوردن یک محصول سالم که ارزش غذایی اولیه خود را حفظ می کند، توجه کافی به آن شود. مطالعه ی حاضر یک مطالعه مروری با هدف بررسی روش های حرارتی مختلف از جمله گرمایش معمولی (CH) و گرمایش اهمی (OH) و روش های جدید غیر حرارتی مانند پلاسمای سرد (CP) بر غیرفعال سازی میکروارگانیسم های شیر خام است و میزان اثربخشی این روش ها باهم مقایسه شده است. این مقاله شامل مروری بر 13 مطالعه تجربی است که 5 مطالعه به بررسی میزان غیرفعال سازی OH و CH بر روی استافیلوکوک ترمافیلوس، لیستریا مونوسیتوژنز، اشریشیا کلی، سالمونلا تیفی موریوم و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس می پردازد و 8 مطالعه تجربی دیگر به بررسی میزان غیرفعال سازی با روش CP به عنوان یک روش جایگزین غیرحرارتی که اثر تخریبی کمتری بر روی غذاها در غیر فعالسازی استافیلوکوکوس اوریوس، انتروکوکوس فکالیس و به طور کلی میکروارگانیسم ها دارد، می پردازد. با توجه به مطالب ذکر شده در این مقاله می توان نتیجه گرفت که OH با حفظ مواد مغذی توانایی تولید محصولات ایمن را دارد و در عین حال به کیفیت محصولات آسیبی نمی رساند. مقدار بار میکروبی شیر با استفاده از روش OH بسیار کمتر از روش CH بوده و همچنین زمان و انرژی کمتری برای رسیدن به حالت استریل شده شیر مورد نیاز است زیرا انرژی و زمان مورد نیاز برای OH  نسبت به CH به ترتیب 72% و 19% کمتر است. همچنین CP با تاثیر بر تولید بیوفیلمی که توسط میکروارگانیسم ها به ویژه در استافیلوکوکوس اوریوس و انتروکوکوس فکالیس تولید میشود، بار میکروبی غذا را کاهش می دهد و با افزایش زمان تابش CP بر روی جدایه های باکتری، کاهش قابل توجهی در سرعت رشد باکتری ها مشاهده می شود.

  کلیدواژگان: گرمایش معمولی، گرمایش اهمیک، پلاسمای سرد، بار میکروبی
|
 • Ali Karimi*, Reza Farahmand-Rad Pages 797-807
  Background and aim

  Liver parasites are one of the most important parasitic groups which, in addition to causing diseases in host animals, also have zoonotic importance. This study was conducted with the aim of examining the livers of sheep slaughtered in the industrial slaughterhouse of Birjand city and identifying the parasitic contamination in them, finding the cause of contamination and estimating the direct economic losses caused by them.

  Materials and Methods

  The present study was descriptive-analytical and it was conducted cross-sectionally in four seasons of spring, summer, autumn and winter of 2021. During the research period, by referring to the slaughterhouse, the removed livers were collected and transferred to the parasitology laboratory in cold condition and on ice bags. In the laboratory, the possible cysts in the liver were subjected to diagnostic examinations by examining the appearance and also making deep cuts in the liver tissue.

  Results

  During the 12-month research period, 15319 sheep were slaughtered, among which 790 sheep had parasitic infections in their livers. Infected livers were removed wholly or partially. The total number of liver removals caused by parasites was estimated at 793 kilograms, which is based on the daily price (per kilogram of liver: one million and five hundred Rials) and it was calculated one billion one hundred eighty-nine million five hundred thousand Rials (1189500000 Rials). The parasites observed in the infected livers included hydatid cyst, fasciola, dicrocelium, cysticercus teniacolis and sarcocyst.

  Conclusion

  Considering the extent and volume of contamination and taking into account the direct financial loss caused by parasitic contamination in Birjand city, it could be estimated that parasites cause huge and significant amounts of damage to the country's animal husbandry industry every year.

  Keywords: Liver parasites, Sheep, Economic damage, Birjand
 • Hashem Mansouri, Saman Ahani, Siamak Alizadeh* Pages 808-816
  Background and aim

  The aim of this study was to evaluate the time of osteogenesis and development pectoral girdle elements, wing and the ossification centers of these regions in post-heching time in common myna (Acridotheres tristis) with by using radiographic method.

  Materials and Methods

  This descriptive study is done on myna after hatching. Fourteen myna (Acridotheres tristis) (7 male and 7 female) were reared in similar and standard conditions and radiography was done once every 7 days to up 90 days of wing bones. The assigned technique including processing the radiographic image with normal radiography film.

  Results

  Differentiation of the wing in myna starts with the appearance of centers of undeveloped cartilages in humerus diaphysis, radius, and ulna at the end of the first week, and also carpal regions in the beginning of the third week. The growth sequence in humerus and radius, ulna and carpus, metacarpus, and digits are observed in various stages. Maximum growth is related to the maximum cartilaginous activity and ossification stages. Humerus keeps its growth connection constant with the length of the whole wing skeleton, although its growth scale lessens from the end of the third week. In adult specimens the formula of the digits of the fore limb is usually 2:2:1 but it sometimes decreases to 1:2:1.

  Conclusion

  Based on this study, osteogenesis time in the wing bones of myna is 70 days after hatching and some of the many contrasts that were mentioned about other birds can be evaluated and compared and also, there was no significant difference between male and female myna birds in relation to osteogenesis time.

  Keywords: Myna, Osteogenesis time, Radiography, Wing bones
 • Navid Aarabi*, AmirAshakn Mahjoor, Abbas Rowshan Ghasrodashti Pages 817-825
  Background and aim

  The objective of this study was to determine whether administration of 1500 IU of hCG on Day 29±1 after artificial insemination (AI) would reduce pregnancy loss by inducing accessory corpora lutea and increasing serum progesterone concentrations in dairy cattle.

  Materials and Methods

  Three hundred and seventy lactating Holstein dairy cows from a farm with 1200 lactating cows were randomly assigned to a treatment and a control group. The animals of the treatment group (n=185) received hCG 1500 IU (IM), while in the control group they received the control group (n=185) received no treatment. Ovarian structures, serum progesterone levels and pregnancy status were determined on days 29±1 and 42, respectively.

  Results

  The Progesterone concentration on day 42 was higher (P=0.005) for cows in the hCG group (14.9±0.7 mg/ml) compared to the control group (12.1±0.7ng/ml). On day 42, the number of accessory CLs  for cows in the hCG group (1.6±0.04) were higher (p˂0.0001) than cows in the control group (1.2±0.04). A Positive correlation was detected between the circulating progesterone and CL volume in the hCG group (r=0.47, p=0.001). Pregnancy losses did not differ between days 29±1 and 42 both in the control (7.6%) and in the hCG group (5.9%).

  Conclusion

  It was concluded that the administration of hCG (1500 IU) on day 29±1 of pregnancy in lactating dairy cows increased the number of corpora lutea and serum progesterone concentration but did not have any effect on pregnancy loss rate or pregnancy losses.

  Keywords: hCG, Accessory corpora lutea, Progesterone, Pregnancy loss, Cattle
 • Alireza Yousofi*, Negin Jafari, Sara Varzandian, Elham Faghih Shirazi Pages 826-835
  Background and aim

  The loss of the integrity of the skin can cause damage and diseases for a person, which leads to physical disabilities and even death; therefore, one of the most important issues that medical science has faced so far is the issue of treating wounds. This study was conducted to compare the histopathological evaluation of skin wound healing in male Wistar rats with a topical ointment of 10% hydro-alcoholic extract of pistachio peel.

  Material and Methods

  Twenty male rats were randomly allocated to two experimental groups (n=10). A skin wound with a diameter of 2 cm was created in a circular shape on the back of all animals. Group 1 was considered as control. Group 2 received Hydro-alcoholic ointment prepared from the pure extract of pistachio peel. 24 hours after wound formation, treatment with 10% ointment of purified pistachio peel extract began and continued until 21 days and the healing process was evaluated on days 4, 7, 14, and 21. Animals were anesthetized, and the skin of specimens was taken. In addition, the amount of wound contraction was obtained using the calculated surface of the wound and was subjected to statistical analysis using SPSS and T-test.

  Results

  According to the result, the hydro-alcoholic extract of pistachio peel ointment is effective and accelerates the healing of the wound. We found that the average wound size and the number of inflammatory cells were decreased in treatment groups but the number of fibrocytes, fibroblast cells, formation, and order of collagen fibers had increased in the treatment groups.

  Conclusion

  This study suggests that topical treatment with hydro-alcoholic extract of pistachio peel can be used as clinical therapy and can enhance tissue healing.

  Keywords: Pistachio peel extract, Wound healing, Histological study, Inflammatory cells, Hematoxylin-Eosin staining
 • MohammadReza Hosseinchi*, Tohid Mohammadi Pages 836-843
  Background and aim

  The diagnosis of pre-renal azotemia from acute tubular necrosis (ATN) is very important in order to choose the appropriate treatment method. Considering that urinary diagnostic indices are usually not very reliable due to the use of crystalloids and diuretics, a fast and accurate diagnostic method can significantly help the treatment of these patients. This study was designed and implemented in order to investigate the diagnostic value of Doppler ultrasound in differentiating pre-renal azotemia from ATN.

  Materials and Methods

  Fourteen puppies of different breeds that did not receive any fluids and were referred to the specialized small animal clinic of the Faculty of Veterinary Medicine of the Islamic Azad University, Urmia Branch due to oliguria or anuria were evaluated. In the first 24 hours after admission and in the recovery phase of acute kidney failure, ultrasound was performed and resistance index (RI) was measured in them. Based on history, clinical course and laboratory findings, acute renal failure (AFR) was divided into two categories: pre-renal azotemia and ATN, and appropriate treatment were given.

  Results

  The sensitivity and specificity of the RI in differentiating these two conditions were calculated. At the RI cutoff point of 0.75, the sensitivity and specificity of ultrasound were calculated as 92.1% and 86.5%, respectively.

  Conclusion

  According to the obtained results, Doppler ultrasound can be helpful in differentiating pre-renal azotemia from ATN in puppies. At the cutoff point equal to 0.75, RI has the highest diagnostic accuracy.

  Keywords: Doppler ultrasound, Pre-renal azotemia, Acute tubular necrosis, Puppies
 • Pouria Zarei*, Elham Shafiei, Ghazal Ayatollahi, Pedram Zarei, Seyed MohammadAli Raeisossadat, Alireza Salehi Pages 844-852

  As a complete food source, milk contains nutrients, minerals, and vitamins needed by the body. However, raw milk has many microorganisms that can cause a wide range of diseases for consumers, so sterilization is one of the important steps in the dairy industry that must be paid enough attention to obtain a healthy product that preserves its primary nutritional value. The current study is a review study with the aim of investigating different thermal methods such as conventional heating (CH) and ohmic heating (OH), and new non-thermal methods such as cold plasma (CP) on inactivation Raw milk microorganisms and the effectiveness rate of this methods are compared. This study includes a review of 13 experimental studies, of which 5 studies investigate the inactivation rate of OH and CH sterilization on Staphylococcus thermaphilus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Salmonella typhimurium and Lactobacillus acidophilus, and 8 other experimental studies investigate the inactivation rate of CP method as a non-thermal alternative method which is less destructive to foods on Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalis, and on microorganisms in general. According to the contents mentioned in this article, it can be concluded that OH has the ability to produce safe products by preserving nutrients, and at the same time, it does not harm the quality of the products. The amount of microbial load of milk using the OH method was much lower than the CH method, and also less time and energy is needed to reach the sterilized state of the milk, as the energy and time required by OH are 72% and 19% less than CH respectively. Also, CP affects the production of biofilm from microorganisms, especially Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis, and reduces the microbial load in foods through this way, and by increasing the time of CP irradiation on bacterial isolates, a significant decrease in the Bacteria growth rate is observed.

  Keywords: Ohmic heating, Conventional heating, Cold plasma, Microbial load