فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/06
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه علی نژاد*، حسین کیانی صفحات 1-28
  نشریات علمی کانال های بسیار مهمی برای گسترش دانش هستند و نمایانگر دستاوردهای جامعه علمی به شمار می روند. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت کمی مقالات نشریه لسان مبین با هدف شناسایی رفتار استنادی و روابط هم نویسندگی می پردازد. پژوهش حاضر با مطالعه اسنادی با رویکرد علم سنجی انجام شده است. تمامی مقالات نشریه لسان مبین در سال های 1390 تا 1399 جامعه پژوهش حاضر را تشکیل داده است. داده ها از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام استخراج شده و با فنون تحلیل استنادی و شبکه هم نویسندگی تحلیل شده است. نتایج مربوط به همکاری های علمی نویسندگان نشان می دهد که نویسندگان نشریه تمایل زیادی به برقراری مشارکت های علمی دارند. الگوی دونویسندگی مهم ترین الگوی همکاری در مقالات نشریه بوده است. بیشتر مشارکت های بین نویسندگان نشریه به صورت درون دانشگاهی و مشارکت با نویسندگان همکار از دانشگاه خود می باشد. همچنین شبکه حاضر از انسجام و تراکم مطلوبی برخوردار نمی باشد. در این نشریه بین متغیرهای ارتباطات علمی با تولیدات علمی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد به گونه ای که نویسندگان دارای تولیدات بیشتر، مشارکت بیشتری با سایر نویسندگان در نوشتن مقالات دارند. کلمات کلیدی: علم سنجی، تحلیل استنادی، همکاری علمی، هم نویسندگی، نقشه دانش، نشریه لسان مبین.
  کلیدواژگان: علم سنجی، تحلیل استنادی، همکاری علمی نشریه لسان مبین
 • سولماز پرشور، مهین حاجی زاده*، عبدالاحد غیبی، حمید ولی زاده صفحات 29-47

  تحلیل گفتمان مجموعه ای از رویکردهای میان رشته ای است که در قلمروهای مختلف ادبی و غیر ادبی مورد استفاده قرار می گیرد. میشل فوکو پسامدرن فرانسوی نقش بنیادی در تکوین تحلیل گفتمان به عهده دارد. نگرش او به گفتمان، بسیار متفاوت از نگرش های رایج به گفتمان در زبان-شناسی است. فوکو نه تنها گفتمان را بزرگتر از زبان به حساب می آورد؛ بلکه تحت تاثیر نیچه، قدرت را علت العلل همه امور می داند و بر این باور است که قدرت تنها از بالا به پایین اعمال نمی-شود بلکه قدرت در هر لایه و سطحی از جامعه نفوذ کرده است. جستار حاضر در صدد است تا با رویکرد توصیفی-تحلیلی گفتمان هایی که در رمان "وطن من زجاج"، قدرت از طریق آن ها اعمال می شود را مشخص و به عکس العملی که از سوی مفعولان قدرت در مقابل فاعلان قدرت انجام شده است بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ گفتمان های مختلفی از جمله گفتمان قدرت استعمارگر، گفتمان جبهه آزادی بخش ملی، گفتمان قدرت در خانواده، گفتمان جنسیت، گفتمان فرادستان و گفتمان فرهنگ بیگانه در این رمان حضور دارند و هر یک از این گفتمان ها به نوعی در ساختارهای قدرت و ساختار فرهنگی جامعه نقش ایفا می کنند.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان، میشل فوکو، قدرت، یاسمینه صالح، وطن من زجاج
 • حمیده مروتی، فاطمه قادری*، رضا افخمی عقدا، وصال میمندی صفحات 49-70
  انسجام، پیوندی ارگانیک میان اجزای یک متن است که آن را به صورت یک گفتمان در می آورد. این نظریه را نخستین بار هالیدی و حسن در سال 1976م مطرح کردند. از دیدگاه این دو زبان شناس، ارجاع، حذف، جایگزینی، ادات پیوندی و انسجام واژگانی، عوامل ایجاد کننده انسجام هستند. انسجام واژگانی شامل دو گونه تکرار و هم آیی است. تکرار یک واژه به صورت های لفظی و معنایی علاوه بر ایجاد پیوستگی میان جمله های متن، سبب برجستگی آن واژه در متن می شود. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی و با هدف بررسی کارکرد عامل انسجامی تکرار در ایجاد پیوند در متن رمان الجازیه و الدراویش و برجسته سازی موضوع آن، انجام شده و پس از تحلیل داده ها دریافته که نویسنده با کاربرد عنصر تکرار- 2.505 گره انسجامی- ضمن ایجاد پیوندی محکم میان الفاظ و معانی، ایدیولوژی مدنظرش را ابراز نموده است. بسامد بالای تکرار مستقیم واژگان محوری مجموعه رمان و هر قسمت از آن، موضوع اصلی الجزایر و اسلام و موضوع های فرعی نه به شرق و غرب و کناره گیری مهاجران بازگشته به وطن را برای رمان محوریت بخشیده و تکرار جزیی، ترادف و شبه ترادف در مرتبه بعدی علاوه بر ترسیم قدرت نویسنده در استفاده از واژگان متعدد، موضوعات جانبی ولی موثر در فهم گفتمان رمان را برجسته نموده است. واژگان شامل در بروز گفتمان رمان نقش زیادی ندارد.
  کلیدواژگان: انسجام، تکرار، عبدالحمیدبن هدوقه، رمان «الجازیه و الدراویش»
 • مریم توکل نیا، ولی الله حسومی* صفحات 71-91

  زبان قرآن زبانی قابل فهم برای همگان است و در ساختاری منطبق بر شناخت بشری سازماندهی شده است. استفاده از حروف جر و انطباق مفهوم مکانی-حسی و تجربه شده ی آن ها با حوزه های انتزاعی و معنوی، نمونه ای از تطبیق زبان قرآن با افکار انسان است. نوشتار حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مبانی معناشناسی شناختی به دنبال آن است که نقش استعاری حروف در تبیین مفاهیم اعتقادی مربوط به نبوت را مورد بررسی قرار دهد. یافته ها نشان می دهد که استعاره های مفهومی، استعاره ی تصویری نقش مهمی در بیان مقامات انبیاء ایفا می کنند. به گونه ای که نقش این سازوکارهای شناختی در بازنمایی مفاهیمی چون الگو بودن، عصمت، برتری، عزیز بودن نزد خداوند، محافظت از ایمان مردم و معارف الهی و به طور کلی وظایف، صفات، آموزه ها، غیر قابل انکار بوده و عمدتا برای مفهوم سازی این دست مفاهیم از هستی انسان، اشیاء، ظرف و مظروف و ساختارها و مفاهیم بنیادینی چون نور، نیرو و مانع، ساختمان و جهات بالا، جلو، مرکز استفاده شده است. تا با استفاده از خصیصه جسمانگی ذهن بشر، گزاره های اعتقادی مربوط به پیامبران تبیین گردد.

  کلیدواژگان: معناشناسی شناختی، استعاره مفهومی، حروف جر، نبوت
 • نسرین کاظم زاده*، پیمان صالحی صفحات 93-116

  یکی از جنبه های با اهمیت مهاجرت که از نیمه دوم قرن بیستم و به ویژه در دهه های اخیر، مورد توجه پژوهندگان مختلف و از آن جمله جامعه شناسان زبان قرار گرفته، پیامدهای زبانی مهاجرت است. با تمام تنوعی که مهاجرت از نظر نوع و ابعاد در کشورهای مختلف دارد، پیامدهای زبانی کم وبیش مشابهی در همه نمونه های آن به چشم می خورد. نسل دوم مهاجران که در غربت به دنیا آمده و یا در کودکی به همراه والدین خود مهاجرت کرده اند، برخوردهای زبان مادری و میزبان در آنان ملموس تر است. رمان «تحت سماء کوبنهاغن» حوراء النداوی رمان نویس معاصر عراقی روایتگر گروهی از مهاجران نسل دوم عراقی در کشور دانمارک می باشد که در نتیجه همانندی با جامعه میزبان، زبان و فرهنگ سرزمین مادری در آنان کم رنگ شده، این موضوع علاوه براین نوعی سردرگمی هویتی را نیز برایشان در پی داشته است. این مقاله بر آن است تا به شیوه توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر ادبیات جامعه شناسی زبان، پیامدهای زبانی مهاجرت را در نسل دوم مهاجران این رمان بررسی نماید. نتایج گویای آن است که دوزبانگی غالب، قرض گیری واژگانی و آوایی، تغییر زبان و در مواردی حفظ زبان و تطابق زبانی از مهم ترین پیامدهای مهاجرت در نسل دوم می باشد. لازم به ذکر است نقش والدین در بروز این گونه پیامدها چشم گیر می باشد.

  کلیدواژگان: جامعه شناسی زبان، نسل دوم، مهاجرت، حوراء النداوی، تحت سماء کوبنهاغن
 • علیرضا شیخی*، نرگس انصاری، مونس شاملی صفحات 117-140

  ادبیات زنانه از مهمترین موضوعات در نقد ادبی معاصر است. به دنبال جنبش زنان برای دستیابی به حقوق برابر با مردان نوشتار زنانه در اواسط قرن بیستم شکل گرفت. به عقیده طرفداران جنبش زنان، اصولا مردان قادر به بازنمایی تجربه های زنان در آثار خود نیستند؛ از همین رو بیان این تجربه ها را از زبان خود زنان امری ضروری می دانند و معتقدند نگارش زنان افزون بر نوع بیان موضوعات، در سبک و زبان نیز متفاوت از مردان است. پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و آماری سعی دارد مولفه های نوشتار زنانه را در رمان "حجر الضحک" اثر هدی برکات در دو لایه واژگانی و نحوی بررسی کند. بر اساس این بررسی، هدی برکات با استفاده از تشدیدکننده ها، تردیدنماها، واژگان تکراری، رنگ واژه ها در حوزه واژگانی ، و کاربرد جملات ساده، کوتاه و همپایه، جملات نیمه تمام، جملات پرسشی به شکل حدیث نفس، در حوزه نحوی سبک نوشتار خود را شکل داده است و علی رغم نگارش این رمان در حوزه ادبیات جنگ، توانسته است مولفه های نوشتار زنانه خود را حفظ کند. هویت گمشده زنان در جامعه، نقش بسزایی در شکل دهی زبان خاص اثر داشته و چه بسا اساس مولفه های نوشتار زنانه در نتیجه این هویت گمشده زنان باشد.

  کلیدواژگان: نوشتار زنانه، زبان و جنسیت، هدی برکات، حجر الضحک
|
 • Fatemeh Alinezhad *, Hossein Kiani Pages 1-28
  Scientific journals are very important channels for knowledge spread and represent the achievements of the scientific community. The present study examines the quantitative status of articles in Journal of Lisan-i Mubin with the aim of identifying citation behavior and co-authorship relationships. The present research has been done through Documentary Research with scientometric approach. All articles in Journal of Lisan-i Mubin (2010-2019) have formed the present research population. The data were extracted from Islamic World Science Citation Center (ISC) Database and analyzed using citation analysis techniques and co-authorship network. The co-authorship results’ analysis show that authors in this journal are very willing to make scientific collaboration. Dual authorship is the most common collaboration model used in this journal articles. Most of the collaborations among the journal’s authors are within the university and the collaborations are also from their own university. In addition, the current network does not have the desired coherence and density. In this journal, there is a positive and significant correlation between scientific communication and scientific productions variables, which shows that authors with more productions have more participation with other authors in preparing articles.Keywords: scientometrics, Citation analysis, scientific communication, co-authorship, Knowledge Map, Lisan-i Mubin
  Keywords: scientometrics, Citation analysis, scientific communication
 • Solmaz Porshoor, Abdolahad Gheibi, Hamid Valizadeh Pages 29-47

  Discourse analysis is a set of interdisciplinary approaches used in literary and non-literary various fields. Michel Foucault,a postmodern Frenchman, played a key role in the development of discourse analysis. His approach to discourse is very different of approaches discourse conventional in linguistics. Foucault not only considers discourse to be greater than language, but also, under the influence of Nietzsche, sees power as the cause of all things, and believes that power is not only applied from the top to bottom, but also power has permeated in the every layer and level of society. The present research is going to identify with analytical and descriptive way the discourses which in "Waṭan min zujāj" novel apply power through them, and want to pay to reaction which done by the Power passive versus the Power subject (factor). The results of this study show that various discourses such as the discourse of colonial power, the discourse of the National Liberation Front, the discourse of power in the family, the discourse of sexuality, the discourse of superiors and the discourse of foreign culture are present in this novel. They play a role in the power structures and cultural structure of society.

  Keywords: discourse analysis, Michel Foucault, Power, yasmina Salah, Waṭan min zujāj
 • Hamideh Morovati, Fatemeh Ghaderi *, Reza Afkhami Aghda, Vesal Meymandi Pages 49-70
  Cohesion is an organic link between the components of a text that turns it into a discourse.This theory was first proposed by Halliday and Hassan in 1976.From the point of view of these two linguists reference, omission, replacement, conjunctions and lexical coherence are the factors that create coherence.lexical coherence includes two types: repetition and homogeneity.repetition of a word in verbal and semantic forms, in addition to creating a connection between the sentences of a text, causes to standout that word in the text.This article has been done by descriptive_analytical method with the aim of investigating the function of the cohesive factor of repetition in creating a link in the text of "Aljazie va Aldarawish" novel and highlighting its subject.After data analysis it was found that using the element of repetition - 2.505 cohesive nodes-the author has expressed his ideology while creating a strong connection between words and meanings. The high frequency of direct repetition of the central vocabulary of the novel collection and each part of it focuses on the main theme of Algeria and Islam and sub-themes not east and west, and the withdrawal of repatriated immigrants for the novel.And partial repetition, synonyms and pseudo-synonyms in the next order,highlighted the author's power in using multiple words,that are effective in understanding the discourse of the novel. The role of vocabulary in the emergence of novel discourse is faint.
  Keywords: Cohesion, Repetition, Abdul Hamid Ibn Hadduqa, Aljazie va Aldarawsh novel
 • Maryam Tavakolniya, Valiollah Hasoomi * Pages 71-91

  The language of the Qur'an is a language understandable to all and is organized in a structure consistent with human cognition. The use of the letters Jar and the adaptation of their spatial-sensory concept and their experience with the abstract and spiritual realms is an example of the adaptation of the language of the Qur'an to human thoughts. The present article seeks to examine the metaphorical role of prepositions in explaining the doctrinal concepts related to prophecy by descriptive-analytical method and using the basics of cognitive semantics. Findings show that conceptual metaphors, pictorial metaphors play an important role in expressing the authorities of the prophets. In some verses, God has expressed the doctrinal statements of the prophets using the prepositions and the cognitive meaning of the metaphors derived from these words. In such a way that the role of these cognitive mechanisms in representing concepts such as role model, infallibility, superiority, being dear to God, protecting people's faith and divine knowledge and in general tasks, attributes, teachings, is undeniable and mainly for conceptualizing such Concepts of human existence, objects, vessels and objects and structures and basic concepts such as light, force and obstacle, building and high directions, front, center are used. To use the physical nature of the human mind to explain the doctrinal statements of the prophets.

  Keywords: cognative semantice, Conceptual metaphor, preposition, prophethood
 • Nassrin Kazemzadeh *, Payman Salehi Pages 93-116

  One of the important aspects of migration, which has been considered by various researchers, including the language community, since the second half of the twentieth century, especially in the recent decade, is the linguistic consequences of migration. The second generation of immigrants, who were born in exile or immigrated with their parents as children, are more prone to mother-tongue encounters.Novel “ Tahta Samae Kopenhagen” Contemporary Iraqi novelist Hura al-Nadavi narrates a group of second-generation Iraqi immigrants in Denmark who, as a result of their resemblance to the host society, the language and culture of their homeland, have faded has also led to some sort of identity confusion for them.This article intends to analyze the linguistic consequences of migration in the second generation of immigrants in this novel in a descriptive-analytical way and relying on the literature of language's society.The results indicate that the dominant bilingualism, borrowing of vocabulary and phonetics, language change and in some cases language preservation and language adaptation are the most important consequences of second generation. It should be noted that the role of parents in the occurrence of these consequences is eye-catching.

  Keywords: Sociology of language, The second generation, Migration, Hura Al-Nadavi, Tahta Samᾱe Kopenhagen
 • Alireza Shaikhi *, Narjes Ansari, Mounes Shameli Pages 117-140

  The feminine literature is one of most important topics in contemporary literary criticism. following the Women's movement to achieve equal rights with men, “Feminine writing style” was developed as branch of feminist criticism in the mid-20Th century. According to feminists, men are not able to represent women's experiences in their works, so it is necessary to express these experiences in women's language.Using statistical- descriptive and analytical methods, this research has attempted to study the components of feminine writing in Hoda Barakat’s novel "Hajar al-dahk" in two lexical and syntactic layers. This result was obtained by studies: In lexical domain: intensifiers, hedges, repeated words and color terms, in syntactic domain: simple sentences, short sentences, compound sentences, incomplete sentences, and interrogative sentences used as soliloquies are among the components highlighted in the novel. It is worth mentioning that, although war literature demands its own language, this issue could have no significant impact on the type of language of the author, and she has maintained her own specific feminine language. The lost identity of women in society has played a significant role in shaping their particular language and could be the main cause of feminine writing components formation.

  Keywords: Feminine literature, Language, gender, Hoda Barakat, Hajar Al-dahk