فهرست مطالب

رویکردهای نوین آموزشی - سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 34، پاییز و زمستان 1400)

نشریه رویکردهای نوین آموزشی
سال شانزدهم شماره 2 (پیاپی 34، پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/25
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمدالله حبیبی*، آی سان پاشایی فخری، آیدا قسیمی لیقوان، سکینه فلاحتی صفحات 1-14
  این مطالعه با هدف مقایسه متغیرهای انگیزش پیشرفت تحصیلی و استرس در دانشجویان استعداد درخشان و عادی دانشگاه تبریز صورت گرفت. روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان استعداد درخشان و عادی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تبریز در سال 1398 بود. نمونه آماری موردمطالعه 260 نفر از دانشجویان شامل:130 نفر دانشجوی استعداد درخشان (طبق معیارهای دفتر گروه استعداد درخشان وزارت علوم تحقیقات و فناوری) و 130 نفر دانشجوی عادی (از طریق آزمون) بود که با استفاده از جدول مورگان و از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استرس دانشجویی پولادی ری شهری (1374) و پرسشنامه انگیزش پیشرفت هلمریچ و اسپنس (1977) استفاده گردید که براساس مقیاس لیکرت نمره گذاری شد. داده ها با نرم افزار 21SPSS تجزیه وتحلیل شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانس چند متغیری) استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که فرضیه های مربوط به تفاوت میانگین متغیرهای انگیزش پیشرفت و استرس دانشجویی در دانشجویان استعداد درخشان و عادی تایید نشد.
  کلیدواژگان: استرس دانشجویی، انگیزش پیشرفت تحصیلی، دانشجویان استعداد درخشان و عادی
 • مرضیه ابراهیمی*، فرشته عالیشاه، فاطمه زمانی پور صفحات 15-32
  پژوهش حاضر، درصدد بررسی چالش ها و فرصت های آموزش مجازی از منظر دانشجویان کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی است. در همین راستا، برای جمع آوری داده ها از روش کیفی و فن مصاحبه عمیق استفاده شد. مشارکت کنندگان این پژوهش، دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی بودند که از طریق نمونه گیری هدفمند انتخاب شده بودند. یافته های پژوهش نشان دهنده آن بود که چالش های آموزش مجازی از منظر دانشجویان، تحت پنج مقوله مشکلات فنی، آموزشی، مربوط به عملکرد استاد، دانشجو، کنشگری و تعامل قرار می گیرد. دانشجویان برای فرصت های آموزش مجازی، به نمونه هایی ازجمله: از بین رفتن هزینه رفت وآمد، کم شدن استرس ارایه درسی، صرفه جویی در زمان، آزادی و خارج شدن از چارچوب ها، امکان ضبط کلاس و استفاده از آن در زمان دیگر، جلوگیری از اپیدمی بیماری، از بین رفتن مشکلات خوابگاه برای خوابگاهی ها و بهینه شدن فراغت اشاره کردند. در بخش پیشنهادهای پژوهشی، به برخی از مهم ترین نمونه ها شامل: استفاده از اسکایپ به جای نرم افزار ادوبی کانکت، ارزشیابی دانشجویان براساس ترکیبی از فرایندهای عملی، فعالیت های کلاسی و... در کنار امتحان، حضوری شدن درس های مهم تر و مجازی شدن درس های کم اهمیت تر، فراهم کردن بانک اطلاعاتی یا کتابخانه مجازی، الزام به روشن بودن وبکم ها در زمان امتحان برای جلوگیری از تقلب و استفاده از نرم افزارهای جانبی برای افزایش تعامل اشاره می شود.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، دانشگاه، چالش ها، فرصت ها، کرونا
 • هوشنگ گراوند*، مریم عبدالهی مقدم، سعیده سبزیان صفحات 33-44
  تحلیل مسیر بود. جامعه این پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دبیرستان فرزانگان مقطع متوسطه دوم (340 نفر) در سال تحصیلی 400-1399 بود. حجم نمونه آماری براساس قاعده سرانگشتی کلاین برابر 170 نفر تعیین شد که به روش نمونه گیری در دسترس و با پرسشنامه آنلاین انجام شد. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش چارچوب اجتماع اکتشافی (CIF)، پرسش نامه احساس تنهایی دانشگاه کالیفرنیا (UCLA) و مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان (MSLSS) بود. تحلیل داده ها به روش آماری تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزارهای آماری SPSS-22 و AMOS-24 انجام و برای بررسی نقش واسطه ای متغیرها از آزمون بوت استراپ استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن بود که پس از حذف مسیر مستقیم از حضور آموزشی به احساس تنهایی، مدل علی حضور آموزشی، اجتماعی و شناختی به رضایت تحصیلی دانش آموزان از طریق نقش واسطه ای احساس تنهایی تایید شد. طبق نتایج این پژوهش، وجود حسی از حضور تاثیر چشمگیری بر کاهش احساس تنهایی دانش آموزان داشت که این امر باعث افزایش رضایت تحصیلی در آنان می شود؛ بنابراین در محیط های آنلاینی که ارتباط غیرکلامی در جلسات رودررو محدود است، حضور مدرسان و فراگیران برای پیشگیری از احساس انزوا و خلق یک محیط یادگیری آنلاین ثمربخش ضروری است.
  کلیدواژگان: حضور برخط در کلاس، رضایت تحصیلی، احساس تنهایی، دانش آموزان دختر تیزهوش
 • طاهره نوروزی وند، بیژن عبدالهی*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، حسین عباسیان صفحات 45-64
  مدرسه اجتماعی، مفهومی از مدرسه به عنوان یک مرکز در دسترس برای استفاده همه سازمان های اجتماعی و گروه های شهروند، در هفت روز هفته، دوازده ماه سال و همه زمان هاست. پژوهش حاضر با هدف ارایه مدل رهبری مدرسه اجتماعی در مقطع ابتدایی انجام شده است. روش پژوهش، کیفی و از تکنیک تحلیل محتوای کیفی استفاده شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مقاله ها، کتب، گزارش ها و پایان نامه ها به تعداد 150 سند بوده است که از این میان 77 سند تحلیل شد که به موضوع پژوهش مرتبط تر بود. به منظور تحلیل داده ها از کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. این پژوهش، برای محاسبه پایایی از ضریب کاپای کوهن و برای اعتبارسنجی مدل، از معیارهای ده گانه اشتراوس و کوربین بهره برده است. طبق نتایج پژوهش برای رهبری مدرسه اجتماعی، سه مقوله اصلی، 17زیرمقوله و 112 کد باز شناسایی شد. سه نقش اصلی رهبری مدرسه اجتماعی به عنوان، رهبری درون مدرسه، اجتماع و میانجی شناسایی شده است. براساس یافته های پژوهش، رهبر مدرسه اجتماعی با داشتن مهارت های ارتباطی و تشریک مساعی، ساختار تصمیم گیری را به سوی یک رهبری جمعی و تیمی تغییر می دهد؛ همچنین برای به ارمغان آوردن یک استراتژی موفق مدرسه اجتماعی، نیاز به تغییر در ساختارها، شیوه ها و مشارکت های موجود در مدرسه و درنتیجه تغییر در رهبری سنتی آن است؛ زیرا انتظارات از مدارس و مدیران مدرسه در حال تغییر است.
  کلیدواژگان: مدرسه اجتماعی، رهبری مدرسه، رهبری میانجی
 • زهرا مختاری، فرهاد شفیع پور مطلق*، تقی آقاحسینی صفحات 65-80
  توجه به تجارب مدارس موفق به منظور بهره گیری از آنها برای ارتقای کیفیت سایر مدارس حایز اهمیت است. در چنین حالتی مدارس از آزمایش و خطا دوری کرده و برای برطرف کردن ضعف آموزشی خود از تجربه های موفق مدارس استفاده می کنند. هدف از این پژوهش، بررسی راهبردهای بهره گیری از تجارب مدارس موفق با نگاه به تجارب زیسته در حوزه مدیریت است. راهبرد پژوهش کیفی_توصیفی و جامعه موردمطالعه، کلیه استادان رشته مدیریت آموزشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در سال 99-1398 است که از بین آنها تعداد 18 نفر از اساتید رشته مدیریت آموزشی به شیوه نمونه گیری از نوع هدفمند ملاک محور تا حد اشباع داده ها انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، مصاحبه با روش گفتگوهای غیررسمی بوده است. برای تامین روایی از روایی تفسیری و برای فراهم کردن اعتبار از تکنیک خود بازبینی دقیق و کسب اطلاعات موازی استفاده شده و تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از روش مضامین پایه ای، سازمان دهنده و فراگیر صورت گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن بوده که راهبردهای بهره گیری از تجارب مدارس موفق شامل 7 مضمون فراگیر (به اشتراک گذاری تجربه ها، راه اندازی جشنواره مدارس موفق، توسعه حرفه ای، مستندسازی تجربه های مدیران، مدیریت براساس سازمان یادگیرنده، مدیریت یکپارچه، داستان سرایی)، 24 مضمون سازمان دهنده و 80 مضمون پایه بوده است.
  کلیدواژگان: به اشتراک گذاری تجربه ها، جشنواره مدارس موفق، مستندسازی تجربه ها، کیفیت آموزش
 • سمانه سلیمی*، آرمان بهاری، بهنوش مودی صفحات 81-98
  هدف پژوهش حاضر، واکاوی تجارب زیسته معلمان از نقاط قوت و ضعف شبکه آموزشی شاد در دوران پاندمیک کووید 19 است. روش پژوهش، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی ناهم زمان (کیفی از نوع پدیدارشناسی و کمی از نوع توصیفی پیمایشی) است. جامعه مدنظر در این پژوهش، تمامی معلمان ابتدایی شهرستان زاهدان به تعداد 600 نفراست. نمونه مدنظر در بخش  کیفی، 50نفر است که به صورت هدفمند متناسب با اشباع نظری و در بخش کمی نمونه مدنظر 250 نفر از معلمان با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری  اطلاعات در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختمند و در بخش کمی پرسشنامه مستخرج از مصاحبه ها بود. تجزیه و تحلیل مصاحبه ها با استفاده از روش کدگذاری هفت مرحله ای کلایزی و دربخش کمی با استفاده از آماره های توصیفی درصد و فراوانی با بهره گیری از نرم افزار spss انجام شد. یافته های بخش کیفی نشان دهنده آن بود که پنج نمونه تسهیل فرایند یادگیری، تدریس، ارزیابی، قابلیت های زیرساختی و فنی برنامه و توسعه حرفه ای معلمان برای نقاط قوت وسه نمونه محدودیت های ساختاری برنامه، اهمال کاری شغلی و تهدید برای دانش آموزان به عنوان نقاط ضعف شبکه شاد حاصل شد. یافته ها در بخش کمی نشان دهنده آن بود که درصد بالایی از مشارکت کنندگان در این بخش، با نظرهای مشارکت کنندگان بخش کیفی موافق هستند.
  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، کووید 19، آموزش مجازی، شبکه شاد، معلمان ابتدایی
 • مرتضی مرادی دولیسکانی*، زینب یونس پور، مهدی پویا صفحات 99-116
  استفاده از روش های آموزشی فعال و یادگیرنده محور در بهبود عواملی همچون راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش یادگیری موثر است که رابطه مستقیمی با عملکرد یادگیری فراگیران دارد. این مقاله، با هدف بررسی تاثیر تدریس به شیوه کلاس معکوس بر راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و مولفه های انگیزش یادگیری درس روش تحقیق میان کارکنان مرکز تحقیقات و جهاد خودکفایی ارتش آجا انجام شد. روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با کنترل، که در آن 30 نفر از کارکنان مرکز تحقیقاتی ارتش آجا با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند (هر گروه 15 نفر). ابزار پژوهش، پرسشنامه های راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ، 1991) و انگیزش یادگیری (SMTLS، 2005) بود. داده ها در نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شدند. یافته ها نشان دهنده آن بود که آموزش کلاس معکوس موجب افزایش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، انگیزش یادگیری و مولفه های آنها در گروه آزمایش شده است. به عبارت دیگر، بین میزان نمرات راهبردهای یادگیری خودتنظیمی، انگیزش یادگیری و مولفه های آنها در پس آزمون گروه آزمایش و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت (001/0>P). با توجه به این یافته ها گفته می شود، استادان از روش کلاس معکوس برای افزایش انگیزش یادگیری و یادگیری خودتنظیمی دانشجویان و فراگیران در فرایند یاددهی- یادگیری استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: کلاس معکوس، راهبرد یادگیری خودتنظیمی، انگیزش یادگیری، روش تحقیق، کارکنان مرکز تحقیقات آجا
 • بهروز بهروزیان، فاطمه طاهرپور* صفحات 117-132
  هدف پژوهش حاضر، ارتقای یادگیری مفاهیم فلسفی در آموزش مجازی در دوران همه گیری کووید-19 است. این پژوهش با استفاده از روش اقدام پژوهی ترکیبی طی شش ماه و با مشارکت 51 دانش آموز پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه شهرستان شهریار در سال تحصیلی 1401-1400 انجام شد. در گام اول پژوهش، به منظور بهبود آموزش و ارتقای کیفیت یادگیری مفاهیم و مباحث فلسفی از دو روش تدریس مقایسه ای و آموزش مستقیم (گفتگوی صوتی) استفاده شد؛ اما نتایج ارزیابی و نظارت ترکیبی نشان دهنده آن بود که راه حل های اجراشده رضایت بخش نبود. به گونه ای که میانگین نمرات آزمون ها، در دو کلاس پایین تر از حداقل نمره قبولی ده بود. نتایج ارزیابی نشان دهنده آن بود که اختلال در تدریس، نامفهوم و بریده بریده رسیدن بعضی از مطالب، طولانی بودن فایل های آموزشی، نبود ارتباط تصویری با معلم، گفتگومحور نبودن ازجمله کاستی های دو روش مقایسه ای و آموزش مستقیم بود؛ بنابراین در گام دوم از روش پیش خوانی و بحث گروهی برای ارتقای یادگیری دانش آموزان استفاده شد. نتایج ارزیابی و نظارت در این مرحله نشان از بهبود یادگیری و افزایش مشارکت فعال دانش آموزان در مباحث فلسفی داشت. در بررسی عوامل موثر در بهبود یادگیری دانش آموزان، نتایج حاکی از آن بود که توانایی بحث کردن، افزایش مشارکت در تدریس، حس صمیمت و ارتباط با معلم، فهم و ادراک بهتر مباحث فلسفی و تفکر انتقادی به مباحث کتاب از نتایج روش تدریس بحث گروهی و پیش خوانی بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، مشکلات یادگیری، فلسفه، اقدام پژوه
 • زهرا رحیمی*، مهسا فولادی صفحات 133-152
  در پژوهش حاضر تلاش شده است با الهام از رویکرد آموزشی والدورف و متناسب با چارچوب های تعیین شده در اسناد بالادستی کشور، الگوی مفهومی برای کسب صلاحیت های حرفه ای مربیان پیش دبستان در ایران ارایه شود. به این منظور و با هدف بررسی میزان انطباق و همخوانی الگوی تربیت مربی والدورف با اسناد فرادستی ایران و به نوعی امکان سنجی نظری برای تدوین چنین الگویی برای آموزش مربیان ایران، از روش تحلیل تطبیقی استفاده شد. در بررسی و مقایسه مولفه های صلاحیت مربی در مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش، سند تحول بنیادین و برنامه درسی ملی با هشت مولفه صلاحیت مربی والدورف چنین به نظر می رسد که رویکرد آموزشی والدورف در سطح نظریه تعارض جدی با اسناد بالادستی در ایران ندارد و تا حد زیادی پاسخ گوی آرمان های معنوی جامعه ایرانی است. البته برخلاف الگوی والدورف، در اسناد آموزشی ایران از آموزش والدین توسط مربیان در دوره پیش دبستان سخنی به میان نیامده است. با پشتوانه مطالعات موجود پژوهشگران تلاش کرده اند، برنامه ای برای تربیت مربی پیش دبستان والدورفی با توجه به نیازهای جامعه تدوین کنند. برنامه پیشنهادی علاوه بر پیروی از الگوهای جهانی ظرافت های لازم را برای همسویی با فرهنگ و جامعه ایرانی اسلامی در نظر گرفته است و خلاهای بنیادی را برطرف می کند که در شناخت این رویکرد وجود دارد.
  کلیدواژگان: صلاحیت حرفه ای، رویکرد آموزشی والدورف، پیش دبستان، تربیت مربی
 • نرگس یافتیان*، لادن پازوکی صفحات 153-170
  هدف از مطالعه حاضر، بررسی درک دانش آموزان دختر و پسر پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک از شکل های هندسی بر اساس نظریه دووال است که به روش پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری، دانش آموزان پایه دهم رشته ریاضی و فیزیک شهرستان پاکدشت و نمونه شامل 235نفر است که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری، آزمونی بر اساس پژوهش های مرتبط است که روایی صوری و محتوایی آن توسط صاحب نظران بررسی شد و به کمک آلفای کرونباخ، پایایی آن تایید گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون t تک نمونه ای، ضریب همبستگی و آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره مورد استفاده قرار گرفت. طبق نظریه دووال، یادگیری هندسه و به کارگیری اشکال هندسی مستلزم چهار درک است که عبارت اند از: ادراکی، مرحله ای، استدلالی و عملیاتی. نتایج پژوهش حاضر بیانگر آن است که در ارتباط با مسایلی که نیازمند درک استدلالی هستند، میانگین امتیازهای دانش آموزان پایین تر از میانگین معیار است و به طور کلی، عملکرد دانش آموزان در حل مسایل مرتبط با درک های استدلالی و عملیاتی، پایین تر از عملکرد آن ها در حل مسایلی است که نیازمند درک های ادراکی و مرحله ای هستند و بین عملکرد دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود ندارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون همبستگی پیرسون، نشانگر آن است که بین ابعاد درک شکل های هندسی، همبستگی معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج پژوهش حاضر می تواند معلمان را از نقاط قوت و ضعف دانش آموزان آگاه سازد و اصلاح روش های آموزش هندسه را در پی خواهد داشت. همچنین می تواند مولفان و برنامه ریزان آموزشی را در راستای تعیین خط مشی های آموزشی یاری رساند.
  کلیدواژگان: یادگیری هندسه، شکل های هندسی، نظریه درک شکل های هندسی
|
 • Hamdullah Habibi *, Aysan Pashaeifakhri, Ayda Ghasimiligvan, Sakine Falahati Pages 1-14
  The aim of this study was to compare the variables of academic achievement motivation and stress between talented and normal students of Tabriz University. Method was a causal-comparative study. The statistical population includes all talented and normal master students of Tabriz University in 2019 and the statistical sample studied is 260 students, including: 130 talented students (According to the criteria of the department of the talented student Affairs of the Ministry of Science, Research and Technology) and 130 normal students. They were normal students and were selected using Morgan table and multi-stage cluster sampling. To collect the data, the Standard Student Stress Questionnaire of Pouladi Rieshahri (1995) and the Motivation Questionnaire of Helmrich and Spence (1977), which were scored based on the Likert scale were used. Data were analyzed using SPSS 21 software. In order to analyze the data, descriptive statistics and inferential statistics (Multivariate Analysis of Variance) were used. The results showed that the hypotheses related to the difference between the mean of the variables of achievement motivation and stress talented and normal students were not confirmed.
  Keywords: Student stress, Academic achievement motivation, Talented & ordinary students
 • Marzieh Ebrahimi *, Fereshte Alishah, Fateme Zamanipour Pages 15-32
  The present study seeks to investigate the challenges and opportunities of virtual education from the perspective of undergraduate students of the Faculty of Literature and Humanities of Shahid Beheshti University.  In this regard, qualitative method and in-depth interview technique were used to collect data. The sample of this study were undergraduate students of the Faculty of Literature and Humanities of Shahid Beheshti University who were selected through purposive sampling. Then, according to the research findings, we concluded that the challenges of virtual education from the perspective of students fall into 5 main categories, including: technical problems, educational problems, problems related to teacher performance, problems related to student performance and problems related to activism and interaction. On the other hand, for students'e-learning opportunities, such as: eliminating travel costs, reducing the stress of presentation, saving time, freedom and going beyond the framework, the possibility of recording the class and using it at another time, avoiding The corona epidemic, the elimination of dormitory problems and the optimization of leisure time. Finally, students were asked to make suggestions based on the experiences they gained during the semester to solve the challenges of e-learning to be applied in policy-making and to experience more efficient e-learning.
  Keywords: Virtual Education, University, Challenges, Opportunities, corona disease
 • Houshang Garavand *, Maryam Abdollahi Moghadam, Saeideh Sabzian Pages 33-44
  The purpose of this study was to investigate the effect of online educational, social and cognitive presence on academic satisfaction through the mediation of loneliness in gifted female students of the second high school. The research method was correlation of the type path analysis. The population of this study included all the population of this study includes all female high school students of Farzanegan Secondary School who were studying in the academic year 2020-2021. The statistical sample size was determined based on the rules of thumb Kline equal to 170 female high school students, which was done by available sampling method and online questionnaire. The instruments used in this study were Community of Inquiry Framework (CIF), University of California Los Angeles Loneliness Scale (UCLA) and The Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale (MSLSS). Data analysis was performed using path analysis statistical method and by the SPSS-22, and AMOS-24 software. Findings showed that after eliminating the direct path from educational presence to loneliness, the causal model of educational, social and cognitive attendance to students' academic satisfaction was confirmed through the mediating role of loneliness. According to the results of this study, the presence of a sense of presence had a significant effect on reducing students' feelings of loneliness, which can increase their academic satisfaction; Therefore, in online environments where non-verbal communication in face-to-face meetings is limited, the presence of instructors and learners is essential to prevent feelings of isolation and create a productive online learning environment.
  Keywords: online class attendance, Academic satisfaction, loneliness, gifted female students of the second high school
 • Tahere Noruzivand, Bijan Abdollahi *, Abdorahim Navehebrahim, Hosain Abasian Pages 45-64
  Community school is a concept of the school as a center available to all community organizations and citizen groups, seven days a week, twelve months a year and at all times. The present study conducted to propose a model of community school leadership in elementary schools. A qualitative research method was implemented, using the technique of qualitative content analysis. A sample of 77 documents more relevant to the research subject among 150 articles, books, summary reports and theses was selected. Open, axial and selective coding was used for data analysis. Reliability calculation and model validation were made, using the Cohen’s Kappa coefficient and the Strauss and Corbin’ ten evaluative indicators, respectively. Finally, 3 main categories, 17 subcategories and 112 codes were identified for community school leadership. School-site leadership, community-wide leadership, and intermediary leadership were determined as three main roles for community school leadership. Findings from the study indicate that community school leader with relational and collaborative skills can alter structure of the decision-making process towards a collective leadership. Also, a successful community school strategy necessitates making a change in existing structures, practices and collaborations in the school and, as a result, in its traditional leadership since expectations for schools and school administrators are changing.
  Keywords: community school, school leadership, intermediary leadership
 • Zahra Mokhtari, Farhad Shafipor Motlagh *, Taghi Agha Hosseini Pages 65-80
  It is important to pay attention to the experiences of successful schools in order to use them to improve the quality of other schools. In such a case, schools avoid trial and error and use the successful experiences that they have gained to overcome their educational weakness. The purpose of this study was to identify the strategies for using successful school experiences. The research strategy was descriptive qualitative. The research included all professors of educational management at the Islamic Azad University of Tehran in 2020-2021. The sampling method was purposeful based on criteria with experts to the extent of data saturation and finally 18 professors of educational management were selected. The research tool was an interview using informal conversations. To ensure validity, interpretive validity and to provide validity, accurate self-review technique and parallel information acquisition were used. Data analysis was performed using the method of basic themes, organizing themes and comprehensive themes. The results showed that strategies Benefit from the experiences of successful schools including 7 comprehensive themes (sharing experiences, launching a successful school festival, professional development, documenting the experiences of principals, management based on learning organization, integrated management, storytelling) and 24 organizing themes and 80 themes Has been the basis.
  Keywords: Sharing experiences, successful school festivals, documenting experiences, quality of education
 • Samaneh Salimy *, Arman Bahari, Behnoosh Moody Pages 81-98
  The purpose of the present study was to analyze lived experience of teachers about the strengths and weaknesses of the Shad education network During the Covid pandemic 19. The mixed method of asynchronous sequential exploration (qualitative with phenomenology type and quantitative with descriptive-survey type) was used. The statistical population comprised of all elementary school teachers (N=600) in Zahedan County, Iran. In the qualitative step, the sample subjects (n=50) were selected using purposeful sampling based on the theoretical saturation, while 250 teachers were selected using a convenience randomized sampling and Kerjcie and Morgan Table in quantitative part. The data collecting method of the qualitative step was the semi-structured interview, while the questionnaire extracted from interviews was used as a data-collecting tool in the quantitative step. The interviews were analyzed using 7-step Colaizzi's coding method. In the quantitative step, analyses were done by using descriptive statistics (percentage and frequency) through SPSS software. According to the findings of the qualitative step, five variables, including facilitating the learning process, teaching process, and appraisal process, infrastructural-technical capabilities of the application, and professional development of teachers were introduced as strengths. Three weaknesses were also introduced: structural constraints of the Shad app. Job procrastination, and threat for students. Quantitative results indicated that most participants agreed with the opinions of participants of the qualitative step.
  Keywords: Phenomenology, Covid 19, Virtual Education, Happy network, elementary teachers
 • Morteza Moradi Doliskani *, Zeynab Yonespour, Mehdi Poya Pages 99-116
  The use of active and learner-oriented teaching methods can be effective in improving factors such as self-regulatory learning strategies and learning motivation components that are directly related to learners' learning performance. The aim of this study was to investigate the effect of flipped classroom teaching on the self-regulatory learning strategies and learning motivation components research methods among the staff of the research center and the Army self-sufficiency Jihad. Quasi-experimental research method with pre-test-post-test design with control was used, in which 30 staff members of the Army Research Center were selected by available sampling method, and randomly assigned to experimental and control groups (15 staff members in each group). The research instruments were Self-regulatory Strategies Questionnaire (MSLQ, 1991) and Learning Motivation (SMTLS, 2005). Data were analyzed in SPSS software using multivariate analysis of covariance. Findings showed that reverse classroom training increased self-regulated learning strategies, learning motivation and their components in the experimental group. In other words, there was a significant difference between the scores of self-regulated learning strategies, learning motivation and their components in the post-test of the experimental and control groups (P<0.001). According to these findings, it can be said that teachers can use the flipped classroom method to increase the motivation and enthusiasm of students and learners in the teaching-learning process.
  Keywords: flipped classroom, self-regulatory learning strategies, learning motivation, Research Method, AJA research center staff members
 • Behrooz Behrooziyan, Fatemeh Taherpour * Pages 117-132
  The aim of the present research was to promote learning of philosophical concepts in virtual education during the Covid-19 pandemic. This research was conducted using combined action research method over six months and with the participation of 51 12th grade students of the second period of secondary school in Shahryar city in the academic year of 2021-22. At first stage, comparative and direct teaching (audio dialogue) methods were separately implemented in two classes to improve education as well as the quality of learning philosophical concepts and topics, but the results of combined evaluation and monitoring of the implemented solutions were not satisfactory as the average scores in both classes were below the minimum passing threshold of ten. Findings of the evaluation revealed that disruption in teaching, incomprehensible and fragmented delivery of some materials, long educational files, lack of visual communication with the teacher and lack of conversational orientation were among the shortcomings of the two methods used in the first stage of the research. Therefore, in the next step, the pre-reading and group discussion method were used to enhance students' learning, and the results of the research evaluation and monitoring indicated an improvement in learning and an increase in the active participation of students in philosophical discussions. The ability to discuss, increase participation in teaching, a sense of intimacy and connection with the teacher, better understanding and comprehension of philosophical topics and critical thinking about coursebook topics were among the outcomes of pre-reading and group discussion teaching methods.
  Keywords: Virtual Teaching, Learning Challenges, Philosophy, Action Research
 • Zahra Rahimi *, Mahsa Fooladi Pages 133-152
  In this study, researchers have tried to develop a model for acquiring the professional competencees of preschool teachers in Iran, based on the Waldorf educational approach and in accordance with the frameworks determined in the country's upstream documents. For this purpose and with the aim of checking the degree of conformity and consistency of the Waldorf teacher training model with Iran's upstream documents and as a kind of theoretical feasibility for developing such a model for the training of Iranian teachers, a comparative analysis method was used. In comparison of the eight components of Waldorf teacher's competences with the Supreme Council of Education, fundamental transition document and the national curriculum document, finding shows that Waldorf educational approach does not have a serious conflict with the Iranian upstream documents theoretically. This approach is largely responsive to the spiritual ideals of the Iranian society. However, unlike the Waldorf model, there is no mention of parent education by teachers in the Iranian preschool educational documents. Based on existing studies, researchers have tried to develop a program for the training of Waldorf preschool teachers according to the needs of the society. This proposed program follows the global patterns and considers the necessary subtleties to align with Iranian Islamic culture and tries to remove the fundamental gaps in knowing this approach.
  Keywords: professional competence, Waldorf educational approach, preschool, teacher training
 • Narges Yaftian *, Ladan Pazoki Pages 153-170
  The purpose of this study was to investigate 10th grade male and female students' apprehension of geometrical figures based on Duval’s theory, which was done through survey method. The statistical population is 10th grade boys and girls of Pakdasht city and the sample includes 235 students who were selected by cluster random sampling method. The tool is a test based on related research whose face and content validity were investigated by experts and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha criterion. Descriptive statistics and inferential statistics including one sample t-test, correlation coefficient and multivariate analysis of variance (MANOVA) were used to analyze the data. According to Duval’s theory, learning geometry and applying geometrical figures requires four apprehensions, which are perceptual, sequential, operative and discursive. The results indicated that for issues that require discursive apprehension, students' average scores are lower than the average. In general, students' performance in solving problems related to discursive and operative apprehension is lower than their performance in solving problems that require perceptual and sequential apprehension. There is no significant difference between the performance of boys and girls. Also, the results of the Pearson correlation test indicated that there is a significant and positive correlation between every two dimensions of figural apprehensions. The results of the present study inform teachers about the strengths and weaknesses of students and as a result, will improve the methods of teaching geometry. It can also help authors and educational planners determine educational policies.
  Keywords: Geometry learning, Geometrical Figures, The Theory of Figural Apprehension