فهرست مطالب

مطالعات حقوق انرژی - سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/06/05
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا افشاری*، سید محمد طباطبائی نژاد صفحات 1-20
  در قراردادهای جدید بالادستی ایران بنا بر اصل مالکیت و حاکمیت دولت و این که کل نفت استحصالی متعلق به دولت است، این اختیار پیش بینی شده است که با توجه به ماهیت خوداتکایی قرارداد و تامین مالی انجام شده، بخشی از نفت استحصالی برای بازپرداخت هزینه های پیمانکار در نظر گرفته شود. بر این اساس، دولت میزبان اختیار دارد سهم نفت مقررشده در قرارداد را در بازارهای مربوطه بفروشد و بازپرداخت پیمانکار به صورت نقدی باشد و یا بدون پذیرش مسیولیت بازاریابی و فروش محصول، نفت تخصیص داده شده را با مطالبات پیمانکار تهاتر کند. فرایند تهاتر در این قراردادها از طریق قرارداد بلندمدت فروش نفت انجام می شود. وابستگی قرارداد فروش به قرارداد بالادستی که تحت قواعد اساسی، مانند مالکیت و حاکمیت قرار می گیرد، در کنار ماهیت تجاری فروش نفت، مستلزم شناخت ماهیت این گونه از قراردادها و تحلیل آن در نظام حقوق تجارت بین الملل است. مقاله پیش رو با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی شناخت این ماهیت است و در آخر بدین نتیجه رهنمون می شود که ماهیت این قراردادها، تلفیقی از قواعد حقوق خصوصی و عمومی با غلبه اختیارات مبتنی بر حقوق عمومی دولت میزبان است.
  کلیدواژگان: دولت میزبان، سرمایه گذاری، شرکت بین المللی نفتی، ماهیت قرارداد فروش نفت ضمیمه. ‏
 • الهام امین زاده *، ساناز یوسفی صفحات 21-42

  منابع نفتی نعمتی خدادادی است که استخراج و صادرات آن برای توسعه اقتصادی کشورهای نفت خیز موثر است. اما در کنار آن، حفاظت از محیط زیست از تکالیف عمومی همه کشورهاست. در میان آلاینده هایی که محیط دریایی را تحت تاثیر قرار می دهند، نفت و فرآورده های نفتی دارای اهمیت است؛ چراکه مواد نفتی، حتی در مقادیر ناچیز، خسارت های فراوانی را بر سازوکار دریایی و ساکنان آن محیط وارد می آورد که جبران آن با توجه به حجم بالای آلودگی به سادگی امکان پذیر نیست. در صنایع نفتی از مرحله اکتشاف و حفاری تا توسعه میادین و پالایش و حمل ونقل نفت، خطر آلوده کردن محیط زیست وجود دارد و به این خاطر در اسناد متعدد بین المللی و داخلی به موضوع کنترل آلودگی های نفتی پرداخته شده است. در آلودگی های نفتی شناخت مسیول دشوار و در فرض شناسایی نیز معمولا جبران خسارت های سنگین از توانایی وی خارج است. ازاین رو: اولا، نظام مسیولیت مبتنی بر تقصیر مناسب این خطر فراگیر نیست و نظریه مسیولیت مطلق مناسب تر است؛ ثانیا، تحصیل پوشش های بیمه ای روشی اجرایی برای تامین هدف این نوع نظام مسیولیت است.

  کلیدواژگان: آلودگی نفتی، بیمه، مسئولیت مدنی.‏
 • محمدمهدی حاجیان، محمدحسن محمدی* صفحات 43-65

  نبود تقارن اطلاعاتی بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت های متقاضی ورود به قراردادهای توسعه ای نفت و گاز زمینه ساز بروز پدیده انتخاب نامناسب در قراردادهای مورد نظر است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش است که راهکارهای حقوقی و قراردادی مدیریت مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب کدام اند و آیا فرایند انتخاب شرکت های اکتشاف و تولید، جلوگیری از پدیده انتخاب نامناسب را تضمین می کند یا خیر؟ بدین منظور یافته های علم اقتصاد در چهارچوب الگوی انتخاب نامناسب با هدف شناسایی ابزارهای حقوقی و قراردادی برای مدیریت مخاطرات مزبور به کار گرفته شده است. بررسی فرایند تعیین صلاحیت شرکت های اکتشاف و تولید حاکی از آن است که روش های اتخاذشده به منظور ارزیابی و غربالگری متقاضیان از کفایت لازم برخوردار نبوده است و فرایند مزبور می تواند یکی از مصادیق پدیده انتخاب نامناسب باشد. طراحی و استقرار نظام جامع ارزیابی پیمانکاران، واگذاری ارزیابی توان مالی پیمانکاران به موسسات رتبه بندی اعتباری و استفاده از ظرفیت شروط قراردادی به منظور پیاده سازی الگوهای علامت دهی و غربالگری، ازجمله راهکارهایی است که می تواند مخاطرات ناشی از انتخاب نامناسب را بکاهد.

  کلیدواژگان: ‏ انتخاب نامناسب، شرکت اکتشاف و تولید، قرارداد تامین مالی، مخاطرات مناقصه گزار.‏
 • زهرا دهقان، منصور امینی* صفحات 67-89

  ظهور و گسترش جهانی ویروس کرونا با نام رمز کووید-19، یکی از بزرگ ترین چالش ها در روزگار ماست. همه گیری این بیماری سبب ایجاد مشکلاتی در حوزه های قراردادی مختلف گردیده است. یکی از این حوزه ها، بخش انرژی و قراردادهای خریدوفروش ال.ان.جی است که به دنبال اقدامات مهارکننده دولت های مختلف با کاهش تقاضا و افزایش نگرانی هایی درباره اجرای تعهدات شده اند. این مشکلات باعث شد طرفین قرارداد به بندهای فورس ماژور متوسل گردند. درباره این که آیا کووید-19 فورس ماژور شمرده می شود یا خیر، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد؛ در نگاه اول، به نظر می رسد این بیماری و پیامدهای آن می تواند در قامت یک فورس ماژور ظاهر شود و معیارهای آن را برآورده کند، اما وجود اصولی مانند اصل تقدس قراردادها و وجود ظرفیت هایی مانند شرط دریافت یا پرداخت و انحراف مقصد در قراردادهای فروش ال.ان.جی می تواند به مدیریت پیامدهای این ویروس بینجامد و طرح ادعای فورس ماژور را در این قراردادها با چالش روبه رو سازد.

  کلیدواژگان: شرط انحراف، شرط دریافت یا پرداخت، فورس ماژور، قرارداد فروش ال.ان.جی، قرنطینه، ‏کووید-19. ‏
 • سید محمدحسن رضوی*، ژیلا مربوتی صفحات 91-110

  تحریم های اقتصادی آمریکا در حوزه بانکی، صنعت نفت ایران را بیش از هر صنعت دیگری آسیب پذیر کرده است. درواقع تحریم های ثانویه آمریکا، نه تنها بانک های غیرآمریکایی را از هرگونه مبادلات بانکی با ایران منع می کند، بلکه ممنوعیت دسترسی به ارزهای قوی را نیز مقرر کرده است. مقاله پیش رو می کوشد برخی از روش هایی را که ایران در برخورد با تحریم های بانکی آمریکا برای دسترسی به مهم ترین منبع درآمدی خود (درآمدهای نفتی) به کار گرفته است، از منظر عملی تحلیل کرده و راهکارهایی که امکان استفاده برای دریافت وجوه حاصل از فروش نفت خام را داراست، مورد بررسی قرار دهد.

  کلیدواژگان: ‏ تحریم های بانکی آمریکا، شرکت ملی نفت ایران، نفت خام و فرآورده های نفتی، نهادهای ‏مالی.‏
 • شیما سخایی*، عباس کاظمی نجف آبادی، حمیدرضا علومی یزدی صفحات 111-134
  طرفین قراردادهای نفتی درپی بکارگیری رویکردهای قانونی هم چون درج شروط بیمه ای در قراردادها جهت کاهش پیامدهای اجتناب ناپذیر ناشی از وقوع حوادث نامطلوب ناشی از وجود ریسک ها هستند. بنابراین در راستای هدف اصلی، این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا شروط بیمه مندرج در الگوی جدید قرارداد نفتی ایران (IPC) از جامعیت و کارآمدی کافی برخوردارند؟ در غیر این صورت، مولفه های متشکله شروط بیمه در قراردادهای بالادستی نفت و گاز کدامند؟ برای دستیابی به این هدف، شروط مزبور در سه الگوی اصلی قراردادهای بالادستی نفت و گاز، شامل قراردادهای امتیازی، مشارکت در تولید و خدمت نوزده کشور مختلف، افزون بر الگوی جدید قرارداد نفتی ایران (آی.پی.سی) مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این امر به تایید فرضیه مطروحه مبنی بر عدم جامعیت قرارداد نفتی ایران انجامیده و منجر به احصای هجده مولفه متشکله به عنوان نتیجه اصلی این پژوهش گردید. هم چنین، تحلیلی مقایسه ای مولفه های احصاشده با شروط بیمه ای قرارداد نفتی ایران منجر به تشخیص کاستی های این قرارداد شامل عدم لحاظ برخی مولفه ها شده است. درنهایت، پیشنهادهای لازم جهت رفع کاستی ها و افزایش کارایی شروط بیمه ای این قرارداد ارایه گردیده است.
  کلیدواژگان: الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران (آی.پی.سی)، شروط بیمه، قرارداد بالادستی نفت و گاز.‏
 • فریبرز صفری* صفحات 135-153
  اصل جبران سریع و کافی خسارات آلودگی دریایی همواره با چالش های متعددی در عرصه حمل ونقل دریایی روبه رو بوده است. یکی از این چالش ها، تضمین پرداخت خسارات احتمالی فاجعه بار از طریق ایجاد نظام بین المللی بیمه اجباری است. وضع بیمه اجباری در چهارچوب نظام بین المللی حقوقی مسیولیت مدنی برای آلودگی دریایی، به دلایلی هم چون نبود یک نظام یکسان و واحد از سوی برخی کشورها مانند امریکا مورد مخالفت قرار گرفته است. از سوی دیگر، دلایل متعددی برای پذیرش بیمه اجباری در عرصه بین المللی برای انواع آلودگی دریایی از جانب بسیاری از کشورها ارایه شده است. این مقاله به روش تحلیلی، ضمن تقسیم انواع آلودگی دریایی و بررسی و ارزیابی دلایل لزوم یا رد بیمه اجباری، تاکید می کند که بیمه اجباری برای انواع آلودگی های دریایی ناشی از مواد نفتی و نیز مواد خطرناک و سمی، به دلایلی هم چون قطعیت غرامت و پوشش خسارات زیست محیطی و قابلیت دسترسی به محاکم ملی و منابع مالی عامل خسارت، ضروری است.
  کلیدواژگان: بیمه اجباری، آلودگی دریایی، تضمین پرداخت خسارات، تحدید مسئولیت.‏
 • هدایت فرخانی*، مجید قربانی لاچوانی، سپیده عصاریان صفحات 155-171
  قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای عمومی است که دارای جنبه های فنی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی و زیست محیطی است.در خلال اجرای قرارداد، امکان توقف یا ایجاد مانع به علت وقوع معاذیر قراردادی وجود دارد. در این تحقیق با مطالعه قراردادهای بالادستی نفتی در نظام حقوقی ایران و کامن لا، وضعیت عذر قراردادی عقیم شدن قرارداد یا فراستریشن را از منظر مفهوم و مبنا، شرایط و آثار و ضمانت اجرا مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد عقیم شدن یا انتفای قرارداد به عنوان مهم ترین عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در نظام حقوقی کامن لا به رسمیت شناخته شده و وقوع عوامل عقیم کننده سبب خاتمه قرارداد می گردد. در نظام حقوقی ایران، عقیم شدن قراردادها با شرایط و اوصاف نظام کامن لا به رسمیت شناخته نشده، ولی مصادیقی را می توان یافت که ناشی از توجه به این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز است. ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد برای ادامه حیات آن در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراهای عقیم شدن قرارداد نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها تحلیل گردد.
  کلیدواژگان: خاتمه قرارداد، صنعت نفت و گاز، عقیم شدن، قراردادهای بالادستی، معاذیر قراردادی.‏
 • پرویز فرشاسعید، محمود جلالی*، مهناز گودرزی صفحات 173-193
  نقش با اهمیت رایانه و اینترنت و خدماتی که این فناوری ها به بشریت ارایه می دهند، باعث شده است بخش انرژی هم به این فناوری های نوین وابسته گردد. به دنبال چنین وابستگی ای، خطراتی هم برای حوزه انرژی ایجاد گردیده که مهم ترین آن ها، هدایت حملات سایبری علیه این بخش است. در پژوهش پیش رو، این پرسش مطرح شده است که ضرورت تقویت امنیت سایبری بخش انرژی توسط دولت ها چیست و باید چه اقداماتی را در سطح داخلی و     بین المللی در پیش بگیرند؟ با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که به دلیل افزایش وابستگی بخش انرژی به فناوری های حوزه سایبری و افزایش تعداد بازیگران و مرتکبان حملات سایبری در جهان، نیاز است تا دولت ها به تقویت امنیت سایبری بخش انرژی خود بپردازند. اقداماتی که دولت ها می توانند در سطح داخلی انجام دهند شامل افزایش ایمنی سامانه های داخلی، استخدام نیروهای قابل اعتماد و متخصص و تدوین قوانین شفاف و سختگیرانه برای حوزه سایبر است. در سطح بین المللی نیز همکاری آن ها برای تدوین یک معاهده بین المللی الزام آور درباره ممنوعیت حملات سایبری به بخش انرژی، می تواند مهم ترین اقدام باشد.
  کلیدواژگان: امنیت سایبری، بخش انرژی، حملات سایبری، فناوری های نوین. ‏
 • مصطفی مداحی نسب، احمد مومنی راد*، رضا طجرلو صفحات 195-213

  در قراردادهای نفت و گاز و پیرو آن ها در برنامه های نفت و گاز، جابه جایی داده ها میان سرمایه گذار (پیمانکار) و کشور میزبان (کارفرما) گریزناپذیر است. از سویی، برخی داده ها در صنعت نفت و گاز دارای ارزش بالایی بوده و در رقابت میان شرکت های نفتی و کشورهای دارای نفت و گاز کارایی دوچندانی دارد. و از سوی دیگر، در یک نظام حقوقی دادمند، شفافیت که در برابر محرمانگی قرار می گیرد، از جایگاه والایی برخوردار است و مرز و اندازه محرمانگی را بسته نگاه می دارد. ازاین رو راهبردی که بند محرمانگی در قراردادهای نفتی و یا قراردادهای محرمانگی که به قرارداد نفتی پیوست می شوند، نقش برجسته ای در تنظیم سیاست های نفت و گاز دارد. در این پژوهش، نخست دو پنداره شفافیت و محرمانگی در برابر هم از دیدگاه فلسفه حقوق بازشناسی شده، سپس به این پرداخته شده است که در نظام عرفی حقوق بین الملل نفت و گاز، کدام یک اصل و کدام استثنا به شمار می رود. برگرفته از آن، مفاد بندهای محرمانگی با در نظر گرفتن رویکردهای گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش شناسی پژوهش نیز توصیفی-تحلیلی است. و در پایان چنین نتیجه گیری شده است که به کار بردن محرمانگی به طور گسترده و تفسیرپذیر و یک طرفه با عرف بین المللی در تناقض است و افزون بر فراهم کردن بستر فسادهای مالی، برای نگهداری از داده های محرمانه نیز کارایی چندانی ندارد.

  کلیدواژگان: داده های محرمانه، شفافیت، قراردادهای نفت و گاز، محرمانگی.‏
 • ولی الله نصیری، حسین ‏ ثریائی آذر *، حجت سلیمی ترکمانی صفحات 215-237

  از دیدگاه نهادهای حقوق بشری تغییرات اقلیمی ناشی از سوخت های فسیلی، طیف گسترده ای از حقوق بشر را تهدید می کند. درنتیجه، دولت ها در اتخاذ سیاست های تامین انرژی بی قیدوشرط نبوده و دارای تعهدات گسترده ای درباره حقوق بشر هستند. این تحقیق با روش «توصیفی-تحلیلی» و با استفاده از آرای قضایی، در پی بررسی این مسیله است که انرژی های پاک از منظر حقوق بشر چه اهمیت و جایگاهی دارند؟ همچنین با توجه آثار زیان بار تغییرات اقلیمی، دولت ها درباره اتخاذ سیاست های قابل قبول انرژی چه تعهداتی دارند؟ نتایج تحقیق نشان می دهد اصول و قواعد حقوق بشر و حقوق بین الملل محیط زیست دو دسته از تعهدات «شکلی» و «ماهوی» را برای دولت ها در زمینه اتخاذ سیاست های تامین انرژی مشخص کرده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد که محاکم و نهادهای حقوق بشری با استناد به تعهدات حقوق بشری، نه تنها دولت ها، بلکه حتی شرکت های نفت و گاز را ملزم به تجدیدنظر در «سیاست های انرژی» خود کرده اند.

  کلیدواژگان: انرژی های پاک، تعهدات دولت ها، تغییرات اقلیمی، حقوق بشر، گازهای‎ ‎‏ گلخانه ای. ‏
 • سید علی محمد یثربی* صفحات 239-256

  موضوع مالکیت آب با عناوینی هم چون مباحات، مشترکات، قول به تفصیل با انفال یا دو قید اختصار و استدلال است و با مباحثی هم چون بهره وری از آب های سطحی و آب های باطنی و ملاک و میزان حریم و تفاوت آن و فقه آب و محیط زیست و لزوم حفظ آن از آلودگی ادامه یافته و حسن ختام آن تکمله ای بر بهره وری معنوی از آب قرار گرفته است. آب جایگاه مهمی در نظام خلقت دارد؛ بنابراین پرداختن به رژیم حقوقی آن که برخاسته از تحلیل مبانی فقهی مربوط است، امری پسندیده و ضروری است. درعین حال از طریق تعادل میان بهداشت و اقتصاد و شبکه انتقال آب و نحوه بهره برداری، باید مباحث محیط زیستی مربوطه را از نظر علمی و عملی بسیار جدی تلقی کرد و در آخر از بهره وری معنوی از آن غفلت نورزید که مباحثی از این دست، فروتنانه در این نوشتار تحریر شده است.

  کلیدواژگان: آب، بهره وری، حریم، مالکیت، محیط زیست.‏
|
 • Mohammad Reza Afshari *, Seyed Mohammad Tabatabaei Nejad Pages 1-20
  In the new model of Iran's oil contracts, the contractor is entitled to two types of payments for the risks incurred and the investment made. One is the reimbursement of expenses he incurred during the development and production period, and the other is the oversight of his profits as an oil contractor. In these contracts, according to the principle of ownership and sovereignty of the government and that all the extracted oil belongs to the government, it is foreseen that according to the nature of the contract and financing, part of the extracted oil is allocated to provide payment of these amounts. The offset process is done through the long-term oil sales contract. Dependence of the sales contract on the upstream contract, which is subject to basic rules such as ownership and sovereignty, along with the commercial nature of oil sales, require recognizing the nature of such contracts and analyzing them in the system of international trade law. This article seeks to understand this nature with a descriptive and analytical approach which finally leads to the conclusion that the nature of these contracts is a combination of private and public law rules with the predominance of powers based on public law of the host government.
  Keywords: Host government, International oil company, Investment, Nature of the ‎attached oil sales contract.‎
 • Elham Amenzadeh*, Sanaz Youssefi Pages 21-42

  Oil resources are God-given riches whose extraction and exports, especially in the Middle East is important for economic development but alongside that, protection of environment as the third generation of human rights is a public duty for all countries. among pollutants that affect marine environment, oil is among the most important. Oil causes damage and loss even in small quantities on marine life and compensation is not easy because of vast volume of pollution. In petroleum industries risk of pollution exists in different steps of activity such as discovery and excavation and development and transit so in international and national arenas different legislative documents have been ratified. In oil pollution incidents, recognition of the responsible is difficult and enforcing payment is also fraught with trouble, so firstly the system of responsibility based on guilt is not efficient and the system of responsibility based on absolute responsibility is appropriate and purchasing insurance coverages is a mechanism through which this system can function efficiently

  Keywords: civil liability, ‏Insurance, ‏Oil pollution.‎
 • Mohammad Mahdi Hajian, Mohammad Hasan Mohammadi * Pages 43-65

  The information asymmetry between the National Iranian Oil Company and the companies applying to enter into oil and gas development contracts is the cause of the phenomenon of adverse selection in those contracts. This study seeks to answer this question: what are the legal and contractual solutions for managing risks due to adverse selection, and whether the selection process of exploration and production companies guarantees the prevention of adverse selection or not. For this purpose, the findings of economics have been used in the framework of the adverse selection model with the aim of identifying legal and contractual tools to manage these risks. Examination of the evaluation processes of exploration and production companies indicates that the methods adopted for the evaluation and screening of applicants are not sufficient and this process can be considered as an example of adverse selection e. In this regard, designing and establishing a comprehensive contractor evaluation system, assigning the evaluation of financial capacity of contractors to credit rating agencies and using the capacity of contractual conditions to implement signaling and screening patterns are some of the strategies that can minimize client risks relevant to adverse selection.

  Keywords: Adverse selection, Bidding risks, Exploration, Production Company, ‎Financing contract‏.‏
 • Zahra Dehghan, Mansour Amini * Pages 67-89

  The global emergence of the coronavirus called COVID-19 is one of the greatest challenges of our time. The outbreak of this disease has caused problems in various areas of contracts. One of these areas is the energy sector and LNG sales contracts, which due to the restraining measures of various governments, has faced a decrease in demand and an increase in contractual concerns about the implementation of obligations in existing LNG purchase and sale contracts, especially gas and oil supplies. There are differing views on whether the COVID-19 is an instance of force majeure. It seems that in the first place, this disease and its consequences can appear as a force majeure and meet its standards, but there are principles such as the principle of sanctity of contracts and the existence of capacities such as the condition of receiving or paying and deviating from the destination. In LNG sales contracts, it can lead to managing the consequences of the virus and challenge the force majeure claim threin.

  Keywords: Covid-19, diversion‎‏ ‏clause‏, ‏force majeure, LNG sales contract‏, ‏quarantine‏, ‏take or pay clause.‎
 • Seyed Mohamad Hassan Razavi *, Jila Marbuti Pages 91-110

  US economic sanctions on the Iran's banking sector have made Iran's oil industry more vulnerable than any other industry. In fact, US secondary sanctions, such as extraterritorial sanctions, not only bar non-US banks from any banking transactions with Iran, but also ban Iranian entities from access to strong currencies. The present article reviews, from a practical point of view, certain methods that Iran has used in the face of US banking sanctions to access its most important source of income; i.e., the oil revenues and examines the banking and non-banking solutions and alternatives that has been used by Iran to receive the proceeds of sale of crude oil and oil products.

  Keywords: ‎‏ ‏US Banking Sanctions, Financial Institutions, Crude Oil, Oil Products, ‎National Iranian Oil Company‏.‏
 • Shima Sakhaei *, Abbas Kazemi Najafabadi, Hamidreza Oloumi Yazdi Pages 111-134
  Several risks exist in upstream oil and gas industry so the contracting parties try to use legal approaches such as inclusion of insurance contractual clauses to reduce the inevitable economic consequences of adverse risk events. Therefore, along with the main purpose of this study, the main research question is “Are the insurance contractual clauses stipulated in the new pattern of Iranian Petroleum Contract (IPC) comprehensive and efficient enough? Otherwise, what are the elements comprising insurance clauses to be considered?” To achieve this end, insurance contractual clauses have been reviewed in three main models of upstream oil and gas contracts including concessions production sharing and service contracts of 19 different countries in addition to the new pattern of Iranian Petroleum Contract (IPC). This led to the confirmation of the related hypothesis as “there are different elements of insurance contractual clauses stipulated in upstream petroleumcontracts such as insurance rates, waiving subrogation right, etc.,” which led to achieving 18 elements as the main conclusions of this study. Then comparative analysis of these elements with the related insurance clauses of Iranian Petroleum contract was done, which resulted in identifying the shortcomings of this contract, including the non-consideration of some necessary elements as one of the other results. Finally, suggestions have been made to address the shortcomings of the insurance clauses of this contract, the inclusion of which will increase efficiency, in addition to avoiding ambiguity in interpretation and reducing legal claims in this area.
  Keywords: Insurance clause, new pattern of Iranian Petroleum Contract (IPC), upstream ‎oil & gas contracts.‎
 • Fariborz Safari * Pages 135-153
  The principle of prompt, adequate and effective compensation for marine pollution damages has always faced many challenges in the field of marine transportation. One of these challenges is to guarantee the compensation for probable catastrophic losses through a unified system of international compulsory insurance. Compulsory insurance in the framework of an international legal system of civil liability for marine pollution has received some oppositions by some countries, including the United States. On the other hand, many countries have presented many reasons for developing compulsory insurance in the international arena for all types of marine pollution. This article, through an analytical method, will examine and evaluate the reasons provided for and against a compulsory insurance for all types of marine pollution. It emphasizes that compulsory insurance for all types of marine pollution caused by oil or hazardous and noxious substances is necessary, for reasons such as guaranteeing a source of compensation for pollution victims, cover environmental damage and facilitate the access to national authorities and financial resources of the responsible persons and its insurer.
  Keywords: compulsory insurance, Marine pollution, Pollution victims, Damages, ‎Limitation of liabilities.‎
 • Hedayat Farkhani *, Majid Ghorbani Lachovani, Sepideh Assarian Pages 155-171
  Upstream oil and gas contracts are of the most important public contracts that have technical, economic, social, legal, financial, political and environmental aspects and are concluded for investing in and oil operations in exploration, development and production. The contract may be hindered or stopped because of contractual excuses. In this study, by studying the upstream oil contracts in the Iranian legal system and common-law, we have examined the frustration of the contract from the perspective of concept and basis, conditions and effects and guarantee of the performance of this excuse. The results show that frustration of the contract is recognized as the most important contractual excuse in the upstream contracts concluded in the common-law legal system. In the Iranian legal system, the frustration of contracts is not recognized with terms and characteristics of the common law system, but examples can be found that are similar to contractual excuses in the upstream contracts of the oil and gas industry. The nature and special features of these contracts make the legal management of the contract to be the main priority of the parties to continue the life of the contract and the effects and guarantees of contract frustration are adjusted according to the specific characteristics of these contracts and different forms of general non-oil contracts.
  Keywords: frustration, upstream contracts, oil, gas industry, Contractual Excuses, Termination of Contract
 • Parviz Farshasaid, Mahmoud Jalali *, Mahnaz Goodarzi Pages 173-193
  The important role of computer and the Internet and the services that these technologies provide to humanity have made the energy sector dependent on these new technologies. This dependence has led to risks for the energy sector, the most important of which is directing cyber-attacks . In the present study, a question has been raised, i.e., what is the need for states to strengthen the cyber security of their energy sector and what measures should be taken domestically and internationally? Using the descriptive-analytical method, the question has been answered that due to the increasing dependence of the energy sector on cyber technologies and the increasing number of actors and perpetrators of cyber attacks in the world, States need to strengthen their cyber security in their energy sector. What states can do at the domestic level includes increasing the security of domestic systems, recruiting reliable and specialized personnel, and developing clear and strict rules for cyberspace. At the international level, drafting a binding international treaty banning cyber-attacks on the energy sector is the most important measure that they can adopt.
  Keywords: Cyber Security, Energy Sector, Cyber Attacks, New Technologies.‎
 • Mostapha Maddahinasab, Ahmad Momenirad *, Reza Tajarlou Pages 195-213

  Information in petroleum contracts and petroleum projects is inevitably exchanged between investors (contractors) and host states (owners). There are some data in the petroleum industry that are highly valuable, and they can have a major impact on the competition between oil companies. Within a reasonable legal system, transparency is an essential feature that limits confidentiality. Considering this contrast, it is imperative to understand confidentiality strategies in petroleum contracts. This will help us to devise better policies regarding confidentiality and transparency in the oil and gas industry. In this research, we have distinguished and examined confidentiality and transparency strategies in the petroleum contract. According to the results, a strict confidentiality strategy was the worst strategy because it is at odds with international norms and ineffective for keeping information confidential.

  Keywords: confidentiality, transparency, Petroleum Contracts, Confidential ‎information.‎
 • Waliullah Nasiri, Hossein Sorayaei Azar *, Hojjat Salimi Turkmani Pages 215-237

  From the perspective of human rights organizations, climate change from fossil fuels threatens a wide range of human rights. As a result, States are not unconditional in adopting energy supply policies and have broad human rights obligations. This research, using a “descriptive-analytical” method and using judicial opinions, seeks to examine the importance and position of clean energy from the perspective of human rights. Also, given the harmful effects of climate change, what obligations do States have in relation to adopting acceptable energy policies? The results of the study show that the principles and rules of human rights and international environmental law have identified two categories of “Substantive obligations” and “Procedural” obligations for States to adopt energy supply policies. The findings show that human rights courts and institutions, citing human rights obligations, have required not only States but even oil and gas companies to reconsider their “energy policies”.

  Keywords: climate change, Greenhouse Gases, clean energy, human rights, States ‎obligations.‎
 • Seyyed Ali Mohammad‏ ‏ Yasrebi * Pages 239-256

  This paper is humbly composed with the recommendation of the authorities of the National Conference of Water Rights, Opportunities and Solutions in limited time. It includes ownership of water under the titles such as rights or properties belonging to no particular person, the common, belief in isolation or in Anfal with two stipulations, brief and argument. There are also some subjects such as using surface water, criteria and extent of limitation and its difference, Islamic jurisprudence of water and environment and need for its protection against contamination. It ends with spiritual usage of water. This paper is humbly composed with the recommendation of the authorities of the National Conference of Water Rights, Opportunities and Solutions in limited time. It includes ownership of water under the titles such as rights or properties belonging to no particular person, the common, belief in isolation or in Anfal with two stipulations, brief and argument. There are also some subjects such as using surface water, criteria and extent of limitation and its difference, Islamic jurisprudence of water and environment and need for its protection against contamination. It ends with spiritual usage of water.

  Keywords: Ownership, Usage, limits, Environment‏, ‏Water