فهرست مطالب

مدیریت سازمان های دولتی - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، زمستان 1401)
 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فاطمه گودرزی، کرم الله دانش فرد، حجت طاهری گودرزی*، یدالله عباس زاده سهرون صفحات 1-22

  امروزه، به علت تغییرات روزافزون محیط، انعطاف پذیری منابع انسانی به عنوان عامل بقا و رشد سازمان ها مورد توجه قرار گرفته است؛ در همین راستا هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی برای سازمان های دولتی استان لرستان می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ روش یک تحقیق پیمایشی، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی، به لحاظ گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی - میدانی و از نظر استراتژی، استقرایی است. جهت تجزیه تحلیل داده ها از روش پژوهش کیفی با ماهیت اکتشافی استفاده شد. با رویکرد فراترکیب منابع مرتبط با موضوع انتخاب و پس از مراحل هفت گانه این روش، ابعاد و شاخص های انعطاف پذیری منابع انسانی به دست آمد. سپس به منظور تایید، تکمیل و بومی سازی مدل به دست آمده، با 14 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته انجام شد. نمونه گیری برای انتخاب خبرگان به روش گلوله برفی هدفمند انجام شد. یافته های مصاحبه، تجزیه تحلیل و به روش تحلیل مضمون کدگذاری گردید. روایی و پایایی هر دو مرحله با روش میزان توافق دو کدگذار محاسبه گردید؛ مقدار آن 83/0 بود. پس از ادغام نتایج حاصل از فراترکیب و تحلیل مضمون، الگوی انعطاف پذیری منابع انسانی شامل 8 بعد انعطاف پذیری وظیفه ای (با 6 شاخص)، انعطاف پذیری مهارتی (6 شاخص)، انعطاف پذیری رفتاری (3 شاخص)، انعطاف پذیری شایستگی حرفه ای (10 شاخص)، انعطاف پذیری اخلاقی (6 شاخص)، انعطاف پذیری ارتباطی (6 شاخص)، انعطاف پذیری دانشی (8 شاخص) و انعطاف پذیری فناورانه (12 شاخص) می باشد. مدیران برای رسیدن به مطلوب ترین وضعیت انعطاف پذیری، می بایست ترکیب متفاوتی از الگوها و ابعاد آن استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری منابع انسانی، رویکرد فراترکیب، انعطاف پذیری شایستگی حرفه ای، انعطاف پذیری اخلاقی، انعطاف پذیری ارتباطی
 • مریم طهرانی*، اکبر حسن پور، روح الله نوری، نفیسه سوهانیان صفحات 23-44

  امروزه به کارگیری افراد ناتوان و بی استعداد در مناصب بالای سازمان و واگذاری مدیریت بخش های مختلف سازمان به آنان، تهدیدی جدی برای بقای سازمان های دولتی و زمینه ساز ظهور پدیده ی کوتوله پروری در آن ها خواهد بود. لذا این پژوهش با هدف مفهوم پردازی کوتوله پروری و شناسایی و رتبه بندی پسایندهای آن در سازمان های دولتی با رویکرد فراترکیب انجام شد. در این پژوهش مفهوم پردازی کوتوله پروری به روش تشکیل و تحلیل شبکه معنایی به منظور شناسایی ابعاد مفهومی آن، در دو مرحله با استفاده از جملات کلیدی متون توصیف کننده فرد کوتوله یا سازمان کوتوله پرور در 28 مطالعه منتخب انجام شد. شناسایی و رتبه بندی پسایندهای آن در سازمان های دولتی با رویکرد فراترکیب انجام شد. در این راستا پس از جستجو در پایگاه های علمی، 74 مطالعه مرتبط استخراج و با بررسی آن ها عوامل پسایندی ناشی از کوتوله پروری شناسایی شدند و در نهایت با استفاده از روش آنتروپی شانون، وزن دهی و رتبه بندی پسایندها صورت پذیرفت. نتایج حاصل از تحلیل شبکه معنایی کوتوله پروری حاکی از آن است که پدیده شایع کوتوله پروری در سازمان های امروزی، ریشه در چندین نظریه و مفهوم علمی مدیریتی از قبیل اصل خرده پاها ، اثر منسانی ، سندرم گیاه بلند، رفتارهای سیاسی و بی کفایتی توزیع شده دارد. همچنین یافته های حاصل از فراترکیب در این پژوهش نشان داد که کاهش عملکرد سازمان ، سرکوب کارکنان توانمند و سیاست زدگی سازمانی از مهم ترین عوامل پسایندی کوتوله پروری هستند. ازجمله آثار این پژوهش ایجاد انگیزه و حساسیت در پژوهشگران نسبت به بررسی بیشتر چگونگی روند پیشرفت و تغییرات این معضل، جهت جلوگیری از اضمحلال و رفع موانع توسعه فردی و برقراری شایسته سالاری در سازمان ها است.

  کلیدواژگان: کوتوله پروری، اثر منسانی، اصل خرده پاها، بی کفایتی توزیع شده، سندرم گیاه بلند
 • فاطمه فاضل پور، صید مهدی ویسه، اردشیر شیری صفحات 45-60

  این پژوهش با هدف واکاوی ابعاد محبوبیت طلبی مدیران در سازمان های دولتی شهر ایلام انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت اکتشافی با روش کیفی، از نوع نظریه داده بنیاد با رویکرد ظاهرشونده گلیزر است. مشارکت کنندگان در پژوهش مدیران سازمان های دولتی شهر ایلام بودند. گردآوری داده ها از طریق نمونه گیری هدفمند با 17 نفر از مدیران با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. برای پایایی مصاحبه ها از روش توافق بین دو کدگذار و به منظور بررسی روایی، از روایی محتوایی استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد که برای محبوبیت طلبی 7 بعد شناسایی شد که شامل ضعیف الاراده (شخصیت پوشالی، شخصیت متزلزل، هویت باختگی) وابستگی ناسالم (ذهن فرمانبردار، رفتارمنفعلانه، دیگران پردازی) تعلق خواهی (مدیریت ویترینی، رفتارسالوسگرایانه، تصویرپردازی) منافع شخصی (شبکه سازی، تملک گرایی، بازی سیاسی مدیران) رنجورنمایی (ناهنجاری رفتاری، نشانگان شخصیتی، بحران-شخصیتی) سفیدنمایی (کجروی سازمانی، ناهنجاری سازمانی، کژکارکردی عملکردی مدیران) شعارگرایی (ایجاد مدیریت برمبنای اتاق شیشه ای، تدوین اصول و الزامات عملکردی سازمان، تدوین اصول و الزامات آموزشی و اخلاقی). نتایج تحقیق نشان داد که محبوبیت طلبی، ازجمله ناکارآمدی های مدیریتی در سازمان های دولتی است که عملکرد مدیران را با مشکل مواجهه ساخته است. می توان گفت سازمان های دولتی برای کاهش محبوبیت طلبی مدیران باید از انتصاب مدیرانی که تمایل به ارتباط نمادین دارند و دارای شخصیت های وابسته اند، پرهیز کنند.

  کلیدواژگان: محبوبیت طلبی، وابستگی، سفیدنمایی، شعائرگرایی، نظریه داده بنیاد
 • اکرم صفری، مجید ضماهنی* صفحات 61-76
  توجه به انتخاب شایسته داوطلبان ورود به دانشگاه فرهنگیان به این دلیل حایز اهمیت است که نتایج آن در توسعه و تحول آموزش و پرورش و به تبع آن بازسازی و پیشرفت جامعه نقش مهمی دارد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، آمیخته از نوع طرح اکتشافی متوالی است. جامعه آماری در مرحله کیفی شامل 22 سند بود که با توجه به سطح اشباع نظری تعیین و با روش تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل شدند. روایی کدها با استفاده از روش خود بازبینی محقق و پایایی آن ها با استفاده از پایایی بازآزمون تایید شدند. ابزار گردآوری داده ها در مرحله کمی، شامل سه پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ تایید گردید. به منظور تعیین میزان اهمیت هریک از نشانگرها با استفاده از فن دلفی، پرسشنامه در اختیار 30 نفر از خبرگان قرار گرفت که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای دسته بندی نهایی نشانگرهای شناسایی شده، از گروه کانونی و برای تعیین میزان اتفاق نظر میان اعضای گروه دلفی از ضریب هماهنگی کندال استفاده شده است. نتایج نشان داد شایستگی ها شامل شایستگی های فردی و شایستگی های اجتماعی هستند. شایستگی های فردی، شامل چهار بعد بین فردی، ارزشی- اخلاقی، حرفه ای و شخصیتی بود و شایستگی های اجتماعی نیز چهار بعد دانش اجتماعی، انگیزه اجتماعی، ادراک اجتماعی و استنتاج اجتماعی تعیین گردید.
  کلیدواژگان: شایسته گزینی، شایستگی، انتخاب، دانشجو معلمان، دانشگاه فرهنگیان
 • اسکندر شیرازی*، مهران مصری صفحات 77-90

  فشار روانی ویژگی اجتناب ناپذیر کار و زندگی است برخی از سازمان ها فشار روانی چندانی ندارند اما برخی سازمان ها فشار روانی دوچندانی را تجربه می کنند با ورود بیماری کوید-19 فشار روانی مضاعفی بر برخی سازمان ها علی الخصوص کارکنان حوزه بهداشت و درمان وارد گردید از آنجایی که فشار روانی قابل کنترل و پیشگیری است تاکنون مدل های متعددی برای مدیریت آن ارایه شده است این تحقیق با هدف ارایه مدل بومی فشار روانی در بخش دولتی (مورد مطالعه: بیمارستان های تبریز) انجام گردیده و با استفاده از رویکرد نظریه برخاسته از داده ها در پی ارایه مدلی بومی برای مدیریت فشار روانی است این پژوهش با استفاده از روش کیفی و نظر خبرگان و با استفاده از روش گلیزری و مصاحبه با خبرگان که به تعداد 45 نفر از مدیران و سرپرستان بیمارستان های تبریز می باشند صورت گرفته است این تحقیق از نظر روش توصیفی و از لحاظ هدف بنیادی است. در فرایند پژوهش از دو مرحله کدگذاری واقعی (کدگذاری باز و کدگذاری انتخابی) و کدگذاری نظری استفاده شده و در طول مصاحبه ها 57 کدباز، 28 مفهوم و 5 مولفه استخراج شد که در دو مقوله اساسی موارد قابل کنترل و موارد غیرقابل کنترل دسته بندی شدند

  کلیدواژگان: فشار روانی، کوید-19، روش گلیزری
 • ناصر توره* صفحات 91-108
  تفکر به صورت توانایی و گرایش فرد برای سنجش نتایج امور و تصمیم گیری درباره آن ها براساس شواهد است. وجود تفکر در سازمان، پویایی، انطباق پذیری و خلاقیت را موجب خواهد شد که این عوامل کارایی و اثربخشی سازمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بر همین اساس این پژوهش با هدف طراحی سازمان متفکر دولتی شکل گرفت که برای اجرای آن از تکنیک نظریه داده بنیاد استفاده شده است. بر مبنای ادبیات نظری محدود و عمدتا با تکیه بر مصاحبه با 12 نفر (به روش هدفمند) از اعضای هییت علمی دانشگاه های پیام نور و تهران در حوزه های مدیریت دولتی انجام گرفت. داده های به دست آمده از مطالعات نظری و مصاحبه ها در قالب کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی انجام شد. نتایج به دست آمده از کدگذاری ها شامل مولفه های رهبر تفکر آفرین، ساختار تفکر آفرین، شخصیت تفکر آفرین، دولت تفکر آفرین و جو تفکر آفرین هست که عوامل موثر بر ایجاد سازمان متفکر دولتی را شکل می دهد که خود به دو مقوله کلی تفکر آفرینی درون سازمانی و تفکر آفرینی بیرون سازمانی دسته بندی شدند و در نهایت راهبردها و پیامدهای سازمان متفکر دولتی پیشنهاد گردید. در جمع بندی کلی این حقیقت ظهور یافت که اکثر مواردی که سبب ایجاد سازمان متفکر دولتی خواهند شد مربوط به عوامل درونی (رهبر تفکر آفرین، ساختار تفکر آفرین و شخصیت تفکر آفرین) می باشند. سپس مدل نهایی پژوهش رسم شد و علل اصلی، عوامل زمینه ای، عوامل میانجی، مقوله اصلی، راهبردها و پیامدهای سازمان متفکر دولتی شناسایی شد.
  کلیدواژگان: تفکرانتقادی، سازمان متفکر، سازمان های دولتی، نظریه داده بنیاد
 • اسماعیل کاکه برایی، منصور ایراندوست*، جمال ادهمی، رضا صالحی صفحات 109-130
  افکار و احساسات کارکنان که از آن به عنوان انرژی کارکنان یاد می شود نقش مهمی در شکل دادن به عملکرد کارمندان در محیط کار دارند. ازاین رو این مفهوم به هدفی جدید درزمینه دانش سازمانی تبدیل شده است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف طراحی الگویی برای بازسازی معنایی انرژی کارکنان در سازمان های دولتی انجام شد. روش پژوهش به عنوان نظریه داده بنیاد اتخاذ شد که در آن شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی براساس رویکرد اشتراوس و کوربین انجام شد. داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، شرکت کنندگان شامل 20 نفر از کارشناسان و مدیران سازمان های دولتی بودند و مصاحبه ها تا مرحله اشباع نظری ادامه یافت. داده های به دست آمده در قالب 283 شناسه اولیه، 97 مفهوم اساسی، 18 طبقه فرعی و 6 طبقه اصلی استخراج شد. تجزیه وتحلیل این پژوهش نشان داد که پدیده اصلی یعنی انرژی کارکنان در فرایندی از شرایط علی (ویژگی های روان شناختی، سبک زندگی سالم، ژنتیک، ارتباطات اثربخش، سبک رهبری مدیریتی، ویژگی های شغلی، کیفیت زندگی کاری)؛ شرایط زمینه ای (پویایی نظام اقتصادی، پویایی نظام سیاسی، پویایی نظام اجتماعی، پویایی نظام فرهنگی، تحولات فناوری)؛ شرایط مداخله گر (سن، جنسیت، تحصیلات، سابقه کار، نوع استخدام)؛ راهبردها (توسعه روانی، بهبود سلامت، توسعه شبکه اجتماعی) و پیامدها (ابزاری، غایی) شناسایی شد.
  کلیدواژگان: انرژی کارکنان، سازمان دولتی، پژوهش کیفی، نظریه داده بنیاد
 • علی جمشیدی* صفحات 131-146
  بهبود تصمیم گیری و عملکرد سازمان های دولتی کشور، نیازمند سازوکارهای لازم برای بهره گیری از تجارب پیشین است که با عنوان حافظه سازمانی شناخته می شود. این مطالعه یک پژوهش کاربردی-توسعه ای است که با هدف طراحی و اعتبارسنجی الگوی حافظه سازمانی در سازمان های دولتی کشور انجام شد. در بخش کیفی با استفاده از روش گراندد تیوری به شناسایی عوامل زیربنایی و الگوی روابط آن ها پرداخته شد. برای این منظور با 18 نفر از مدیران سازمان برنامه و سیاست گذاری کلان کشور با روش نمونه گیری هدفمند، مصاحبه انجام شد. پس از طراحی الگوی پارادایمی پژوهش از روش حداقل مربعات جزیی برای اعتبارسنجی الگو استفاده شد. در این بخش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد و از دیدگاه 93 نفر از مدیران و کارشناسان ذی ربط با روش نمونه گیری طبقه ای استفاده گردید. نتایج این پژوهش نشان داد مقوله محوری حافظه سازمانی از چهار عامل حافظه شناختی، توصیفی، رویه ای و رفتاری تشکیل می شود. مدیریت دانش شرایط و بستر زمینه ای را فراهم می آورد و مواردی مانند اسناد بالادستی نظام نقش مداخله گر دارند. یادگیری سازمانی، بهبود مستمر و امکانات موجود نقش علی را ایفا می کنند. در نهایت نتایج نشان داده است حافظه سازمانی چنانچه با اتخاذ راهبردهای لازم در سطح فردی و سازمانی همراه شود می تواند شرایط را برای بهبود عملکرد شغلی، سازمانی و در نهایت افزایش رضایت ارباب رجوع و بهره وری سازمانی فراهم آورد.
  کلیدواژگان: حافظه سازمانی، سازمان های دولتی، پژوهش آمیخته
 • حسن اسماعیلیان، هادی تیموری*، آرش شاهین، زیاد دهقان صفحات 147-164
  تمرکز بر ایجاد محیط سازمانی شاد ازجمله روش هایی است که مدیریت منابع انسانی می تواند در پرتو آن، زندگی کاری بهتری برای کارکنان رقم بزند. با توجه به ضرورت به کارگیری و استفاده از راهکارهای نوین در مدیریت روابط بین فردی و خوش آیندسازی محیط کار، داشتن حس شوخ طبعی و دانستن چگونگی استفاده از آن می تواند یک ابزار مدیریتی مفید برای رهبران باشد. ازاین رو، پژوهش حاضر در پی طراحی الگوی پیشایندها و پیامدهای شوخ طبعی در شرکت پالایش گاز پارسیان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی-توسعه ای است که در آن از روش پژوهش کیفی استفاده شده است. به منظور شناسایی ابعاد پیشایندها و پیامدهای شوخ طبعی در سازمان، با 12 نفر از مدیران و سرپرستان واحدهای مختلف شرکت پالایش گاز پارسیان به روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی و گلوله برفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام پذیرفت و داده ها به شیوه تحلیل مضمون تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش منجر به شناسایی 10 مضمون اصلی در قالب پیشایندها و پیامدهای فردمحور، گروه محور، سازمان محور و همچنین ابعاد شوخ طبعی سازمانی گردید. نتایج این پژوهش به درک اثرات و عملکرد شوخ طبعی در محیط های سازمانی کمک خواهد کرد.
  کلیدواژگان: شوخ طبعی در سازمان، طنز، تحلیل مضمون، شرکت پالایش گاز پارسیان
 • الهام حسینی چگنی، علی قربانی، محمدرضا مشایخی، علی شاه نظری صفحات 165-180

  هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدل فراگیرسازی اپلیکشن های شبکه اجتماعی می باشد. پژوهش حاضر در چارچوب راهبرد پژوهشی روش های آمیخته (کمی و کیفی) می باشد. به منظور تبیین مدل فراگیرسازی اپلیکشن های بومی شبکه اجتماعی، نظریه داده بنیاد را طرح و تدوین کرده ایم و در مرحله دوم، آن را در معرض آزمون کمی قرار داده ایم تا از تعمیم پذیری بافته های پژوهش اطمینان حاصل کنیم. به منظور گردآوری داده های کیفی پژوهش، طبق نمونه گیری های بازه ارتباطی و متنوع و نیز نمونه گیری ممیز، تعدادی از استادان خبره در این زمینه، به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند و پس از انجام مصاحبه های عمیق با ایشان، گردآوری داده ها تا حد اشباع نظری ادامه یافت. ره آورد این مرحله از پژوهش، مدلی کیفی به همراه گزاره هایی حکمی بود که در مرحله دوم، قالب فرضیه به خود گرفتند و در معرض آزمون کمی واقع شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود. در کدگذاری باز محقق به 118 مفهوم دست یافت که با طبقه بندی آن ها 22 مولفه و 5 بعد به دست آمد که براساس آن مدل مفهومی پژوهش ارایه شد. براساس این مدل در بخش کمی مشخص شد بستر بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی تاثیر معنادار دارد (210/0). چالش ها بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی تاثیر معنادار دارد (239/0-). همچنین مشخص شد حمایت دولتی تاثیر بستر (111/0) و چالش ها (120/0-) بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی را تعدیل می کند. امنیت تاثیر بستر (116/0) و چالش ها (117/0-) بر کارکرد اپلیکیشن های شبکه های اجتماعی را تعدیل می کند.

  کلیدواژگان: فراگیرسازی اپلیکشن ها، شبکه اجتماعی، اپلیکشن های بومی
|
 • Fatemeh Goodarzi, Karamolah Daneshfard, Hojjat Taheri Goodarzi *, Yadollah Abbaszadeh Sahroun Pages 1-22

  Today, due to the ever-increasing changes in the environment, the flexibility of human resources is considered as a factor in the survival and development of organizations. In this regard, the purpose of this study is to design a Human Resource Flexibility Model for governmental organizations in Lorestan province. The current research is a survey research in terms of method, an applied research in terms of purpose, a descriptive-field research in terms of data collection, and inductive in terms of strategy. Using the meta-synthesis approach, resources related to the topic were selected; and after the seven steps of this method, the dimensions and indicators of human resource flexibility were obtained. Then in order to confirm, complete and localize the obtained model in-depth and semi-structured interviews were conducted with 14 academic and executive experts. Sampling was done by targeted snowball method to select experts. The findings of the interview were analyzed and also coded by thematic analysis method. The validity and reliability of both stages were calculated by the agreement method of the two coders. Its value was 0.83. After integrating the results of meta-synthesis and theme analysis, the human resources flexibility model includes 8 dimensions of functional flexibility (with 6 indicators), skill flexibility (6 indicators), behavioral flexibility (3 indicators) Flexibility of professional competencies (10 indicators), ethical flexibility (6 indicators), communicational flexibility (6 indicators), knowledge flexibility (8 indicators) and technological flexibility (12 indicators). Managers should use a different combination of models and their dimensions to achieve optimal condition of flexibility.

  Keywords: Human Resource Flexibility, Meta-Synthesis Approach, Technological flexibility, Knowledge Flexibility, Flexibility of professional competencies, Communicational Flexibility
 • Maryam Tehrani *, Abar Hassanpoor, Roohallah Noori, Nafiseh Sohaniyan Pages 23-44

  Today, employing incompetent and untalented people in high positions of organization and entrusting them with the management of various departments will be serious threats to the survival of public organizations and the basis for the emergence of the phenomenon of dwarfism. The aim of this research is conceptualizing dwarfism, identifying and ranking its consequences in public organizations with meta-synthesis approach. The conceptualization of dwarfism by the method of forming and analyzing the semantic network carried out in two stages by using key sentences of texts describing dwarfism in 28 selected studies. Identifying and ranking its consequences were done with a meta-synthesis approach. After searching in scientific databases, 74 related studies extracted and by examining them, the consequences of dwarfism were identified. Finally, by using the Shannon entropy method, the consequences were weighted and ranked. The results of the analysis of the semantic network of dwarfism indicate that the common phenomenon of dwarfism in today's organizations is rooted in several theories and scientific management concepts such as the petty principle, the similar to me effect, the tall poppy syndrome, Distributed incompetence and political behaviors. The results of meta-synthesis showed that the reduction of organizational performance, suppression of capable employees and organizational politicization are the most the important factors behind dwarfism. One of the effects of this research is to create motivation in researchers for further investigations the progress in order to prevent decay, remove obstacles to individual development, and establish meritocracy in organizations.

  Keywords: Dwarfism, The Similar to me Effect, The Petty Principle, Distributed Incompetence, Tall Poppy Syndrome
 • Fatemeh Fazelpour, Seyed Mehdi Veiseh, Ardeshir Shiri Pages 45-60

  This research has been done with the aim of analyzing the dimensions of the popularity of managers in government organizations of Ilam city. The current research is applied in terms of purpose and in terms of exploratory nature with qualitative method, it is of the type of database theory with Glazer's emergent approach. The participants in the research were managers of government organizations in Ilam city. Data collection was done through purposive sampling with 17 managers using semi- structured interviews. For the reliability of the interviews, the method of agreement between two coders was used, and in order to check the validity, content validity was used. Findings revealed that 7 dimensions were identified for popularity, which include weak-willed (empty character, shaky character, identity destruction), unhealthy dependence (obedient mind, passive behavior, others- processing), belonging (showcase management, hypocritical behavior, imaging), personal interests (networking, ownership, political game), malinger(behavioral abnormality, personality syndrome, personality crisis), white fallacy (organizational deviance, organizational anomaly, functional dysfunction of managers), ritualism (creating management based on the glass room, formulating the principles and functional requirements for the organization, formulating the principles and requirements for education and ethics). The results of the research showed that seeking popularity is one of the managerial inefficiencies in government organizations, which has made managers' performance difficult. It can be said that in order to reduce the popularity of managers, government organizations should avoid appointing managers who tend to have symbolic communication and have dependent personalities.

  Keywords: Popularity, White fallacy, Ritualism, Grounded Theory, government organizations
 • Akram Safari, Majid Zamahani * Pages 61-76
  It is important to pay attention to the suitable selection of candidates to enter Farhangian University because its results play an important role in the development and transformation of education and consequently the reconstruction and progress of society.The current research is a combination of sequential exploratory design in terms of its practical purpose and research method. Socio-statistics in the qualitative phase included 22 documents which were determined according to the level of theoretical saturation and analyzed by content analysis method. The validity of the codes was confirmed using the researcher's self-review method and their reliability was confirmed using the test-retest reliability. The data collection tool in the quantitative stage included three researcher-made questionnaires, whose reliability was confirmed through Cronbach's alpha. In order to determine the importance of each of the indicators using the Delphi technique, the questionnaire was given to 30 experts who were selected by snowball sampling. For the final classification of the identified markers, the focus group was used, and Kendall's coordination coefficient was used to determine the level of consensus among the members of the Delphi group. The results showed that the competencies include individual competencies and social competencies. Individual competencies included four interpersonal, value-ethical, professional, and personality dimensions, and social competencies were determined by four dimensions of social knowledge, social motivation, social perception, and social inference.
  Keywords: merit selection, merit, selection, Student Teachers, Farhangian University
 • Eskandar Shirazi *, Mehran Mesri Pages 77-90

  Work and life are inevitably associated with mental pressure. Some organizations do not experience much mental pressure, but some others experience high level of mental pressure. Outbreak of Covid-19 disease has imposed high stress on some organizations, especially health care staffs. Since psychological stress can be controlled and prevented, several models have been presented for its control and management. The present study was conducted with the aim of presenting a local model to manage and control psychological stress in the public sector (Case study: Tabriz hospitals) using a data-driven method. The present study was conducted by using qualitative method and experts' opinion and by using Glaser method and by interviewing with experts, including 45 managers and supervisors of Tabriz hospitals.The present study is descriptive in terms of method and During the interviews, 57 open codes, 28 concepts and 5 components were extracted, which were classified into two main categories: controllable and uncontrollable.

  Keywords: mental pressure, COVID-19, Glaser method
 • Naser Toreh * Pages 91-108
  Thinking is based on the ability and tendency of the individual to measure the results of affairs and make decisions about them based on evidence. The presence of critical thinking in the organization will cause dynamism, adaptability and creativity, which will affect the efficiency and effectiveness of the organization. Accordingly, this research was formed to design a government think tank. This research has been done with the foundation data theory method. Based on limited theoretical literature and mainly relying on interviews with 12 (purposeful) faculty members in the field of public administration. Data obtained from theoretical studies and interviews were performed in the form of open coding, selective coding and axial coding. The results obtained from the codings include the thinker leader, the thinker structure, the thinker personality, the thinker government, and the thinker atmosphere, which form the factors influencing the establishment of the government thinker organization. Which were divided into two categories of internal thinking and external thinking, and finally the strategies and consequences of the government thinking organization were proposed. In general, the fact emerged that most of the things that will lead to the creation of a thoughtful government organization are related to internal factors. Then, the final model of the research was drawn and the main causes, underlying factors, mediating factors, main category, strategies and consequences of the thinking government organization were identified.
  Keywords: Critical thinking, Thoughtful organization, government agencies, Theory arising from data
 • Esmaeil Kakehbaraei, Mansour Irandoost *, Jamal Adhami, Reza Salehi Pages 109-130
  The thoughts and feelings of employees, which are referred to as employee energy (EE), play an important role in shaping the performance of employees in the workplace. Therefore,  This concept has become a new goal in the field of organizational knowledge. Hence, this study is operated to design a conceptual framework for the semantic reconstruction of employee energy in public organizations. The study method is pursued as a Grounded Theory (GT), in which selective, axial, and open coding analyses were completed based on the Strauss and Corbin method. Data were gathered from semi-structured interviews. Using purposive sampling, the contributors included (N=20) experts and managers of public organizations, and interviews followed until the point of theoretical saturation. The obtained data were extracted from 283 primary codes, 97 concepts, 18 subcategories, and 6 categories. The analysis of this study showed that the central phenomenon is the energy of employees in the process was identified from causal conditions (Psychological characteristics, Healthy lifestyle, Genetics, Effective communication, Managerial leadership style, Job characteristics, and Quality of working life), contextual conditions (Dynamics of the economic, the political, the social, the cultural systems, and Technological developments), intervening conditions (Age, Gender, Education, Work experience, Type of employment); strategies (Psychological development, Health improvement, Social network development), and consequences (Instrumental, ultimate).
  Keywords: Employee energy, Public organization, qualitative research, Grounded Theory
 • Ali Jamshidi * Pages 131-146
  Improving the decision-making and performance of the country's government organizations requires the necessary mechanisms to benefit from previous experiences, which is known as organizational memory. This study is an applied-developmental research that was conducted with the aim of designing and validating the model of organizational memory in government organizations of the country. In the qualitative part, the underlying factors and their relationship patterns were identified using the grounded theory method. For this purpose, an interview was conducted with 18 managers of the country's macro-policy and program organization with the purposeful sampling method. After designing the research paradigm, partial least squares method was used to validate the model. In this section, a questionnaire tool was used to collect data, and the views of 93 managers and related experts were used with the stratified sampling method. The results of this research showed that the central category of organizational memory consists of four cognitive, descriptive, procedural and behavioral memory factors. Knowledge management provides the background and conditions, and things like the upstream documents of the system play an intervening role. Organizational learning, continuous improvement and existing facilities play a causal role. Finally, the results have shown that organizational memory, if accompanied by the adoption of necessary strategies at the individual and organizational level, can provide the conditions for improving job and organizational performance and ultimately increasing client satisfaction and organizational productivity.
  Keywords: Organizational memory, Public sector, mixed research
 • Hassan Esmailian, Hadi Teimouri *, Arash Shahin, Ziad Dehghan Pages 147-164
  Focusing on creating a joyful organizational environment is one of the ways in which human resource management can create a better working life for employees. Due to the necessity of applying and using new approaches in the management of interpersonal relationships and making the workplace environment pleasant, having a sense of humor and knowing how to use it can be a useful management tool for leaders. Therefore, the purpose of this research is to design the model of antecedents and consequences of humor in Parsian Gas Refinery Company. This research, in terms of objective, is typically applied-developmental and has been done by applying a qualitative research method. In order to identify the dimensions of the antecedents and consequences of organizational humor, semi-structured interviews were conducted with 12 managers and supervisors of different units of Parsian Company using non-probability judgment and snowball sampling method and the data were analyzed using a thematic analysis method. The findings led to identify 10 main themes that were categorized into individual-oriented, group-oriented, organization-oriented antecedents and consequences, and also the dimensions of organizational humor. The results of present research will help to understand the effects and performance of humor in organizational environments.
  Keywords: Workplace Humor, humor, Thematic Analysis, Parsian Gas Refinery Company
 • Elham Hossini Chegeni, Ali Ghorbani, Mohammadreza Mashayekh, Ali Shahnazari Pages 165-180

  The purpose of this research is to design and explain the generalization social network applications. The current research is in the framework of the research strategy of mixed methods (quantitative and qualitative). In the first stage of using this strategy, in order to explain the generalization model for social network applications, we have designed and compiled the foundation data theory, and in the second stage, we have exposed it to a quantitative test to determine the generalizability of the Research to make sure. In order to collect the qualitative data of the research, according to the sampling of the communication range and diverse as well as the critical sampling, a number of expert professors in this field were selected as participants and after conducting in-depth interviews with them, the data collection continued until theoretical saturation. Found. The result of this stage of the research was a qualitative model with propositions that took the form of hypotheses in the second stage and were subjected to quantitative testing. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. In open coding, the researcher obtained 184 concepts, which were classified into 39 components and 7 dimensions, based on which the conceptual model of the research was presented. Based on this model, in the quantitative part, it was determined that the platform has a significant effect on the functioning of social networking applications (0.210). Challenges have a significant effect on the functioning of social network applications (-0.239). The function of social network applications has an effect on the marketing of native applications (0.381). It was also found that government support moderates the impact of the platform (0.111) and challenges (-0.120) on the functionality of social networking applications. Security moderates the impact of the platform (0.116) and challenges (-0.117) on the functionality of social networking applications.

  Keywords: Application Generalization, Native Application, Social Network