فهرست مطالب

پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی - پیاپی 49 (زمستان 1401)
 • پیاپی 49 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ثمینه قاسمی فر، ابوالفضل شاه آبادی*، شمس الله شیرین بخش، میرحسین موسوی، اعظم احمدیان صفحات 13-34

  با وقوع بحران های مالی بزرگ جهان و انتشار پر قدرت این بحران ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه گیری این بحران ها و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی و به خصوص بهره وری کل عوامل تولید بیش از پیش هویدا شده است. در این مطالعه جهت کمی سازی بحران های مالی به تبعیت از رویکرد تیوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1387-1398 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. از این رو هدف این مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسیله است که آیا استرس مالی می تواند اثرات جبران ناپذیری بر متغیر بهره وری کل عوامل تولید داشته باشد یا خیر. در این مطالعه با بهره گیری از استنباط بیزی در مدل های خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد درون زای نسل دوم بر بهره وری کل عوامل تولید و تعیین کننده های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد علاوه بر آن که اثرات تکانه استرس مالی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، اثرات تکانه ای استرس مالی روی انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، شدت سرمایه گذاری فیزیکی، توسعه مالی و سرمایه انسانی نیز منفی و با ماندگاری نسبی همراه است. یافته های این پژوهش از ضرورت اندازه گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم گیری های سیاستی کلان و برنامه ریزی طولانی مدت برای ارتقا بهره وری کل عوامل تولید به منظور مصون ماندن از آثار استرس مالی حمایت می کند.

  کلیدواژگان: شاخص استرس سیستمیک، بهره وری کل عوامل تولید، انباشت هزینه های تحقیق و توسعه، توسعه مالی، سرمایه انسانی
 • مصعب عبدالهی آرانی*، نسرین منصوری، سیاوش جانی، نوشین آقایی صفحات 35-57

  در دهه های اخیر، خطرات و آسیب های زیست محیطی ناشی از رشد اقتصادی، رشد جمعیت و مصرف انرژی بیش تر نمایان شده است. در این میان، یکی از پیشرفت های جدید در مطالعه ی رابطه ی میان عوامل اقتصادی موثر بر کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده های زیست محیطی است. از این رو هدف این مطالعه، به مدلسازی ارتباط انتشار CO2 و رشد اقتصادی در کنار سایر عوامل تاثیرگذار بوده است. انتشار CO2 به عنوان معیاری برای آلودگی محیط زیست در ایران با استفاده از مدل دوربین فضایی (SDM) و در چهارچوب داده های تابلویی فضایی در میان استان‏های ایران طی دوره 1396-1382 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان می‏دهد که در مجموع GDP سرانه واقعی باعث افزایش انتشار CO2 در سطح استان‏ها می‏شود، چرا که ضریب مثبت GDP سرانه واقعی از ضریب منفی GDP سرانه واقعی فضایی بزرگتر است. یکی دیگر از متغیرهای بسیار مهم در افزایش انتشار CO2در سطح استان‏ها، شدت مصرف انرژی و وقفه فضایی آن می‏باشد که بالاترین ضرایب معنادار و مثبت را در مدل این مقاله دارد. همچنین قیمت وزنی انرژی استانی و وقفه فضایی آن نیز تاثیر معنادار و منفی را بر انتشار CO2داشته است. هر چند افزایش درجه شهرنشینی تاثیر معناداری بر انتشار CO2 همان استان نداشته است، اما افزایش درجه شهرنشینی استان‏های همجوار باعث افزایش انتشار CO2 شده است. در نهایت ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، معنادار و مثبت بوده که نشان می‏دهد افزایش انتشار CO2 در استان‏های همسایه باعث افزایش انتشار CO2 در همان استان شده است.

  کلیدواژگان: انتشار دی‏ اکسیدکربن(CO2)، رشد اقتصادی، استان های ایران، مدل‏ دوربین فضایی، رویکرد اقتصادسنجی فضایی
 • لیلا سفیدبری، علی داوری*، کمال سخدری، یگانه موسوی جهرمی صفحات 59-77

  هدف این پژوهش، بررسی روابط علی و معلولی میان توسعه کارآفرینی و رشد اقتصادی و بیکاری با روش خودرگرسیون برداری(VAR) و بررسی آثار شوک های وارده بر این متغیرها در کشور ایران است. برای بررسی روابط مذکور از داده های فصلی سری زمانی مربوط به سال های 1386 تا 1395 و داده های شاخص کارآفرینی GEI و بانک مرکزی ایران استفاده شده است. طبق یافته ها و نتایج این تحقیق براساس آزمون علیت گرنجر VAR، یک رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و بیکاری و یک رابطه علی یک-طرفه از رشد اقتصادی به شاخص توسعه کارآفرینی تایید شد و بین کارآفرینی و بیکاری علیرغم همبستگی، هیچ رابطه علت و معلولی وجود ندارد بلکه متغیر سومی به نام GDP علت تغییرات هر دو متغیر می باشد. براساس تحلیل توابع واکنش آنی، فقط شوک های وارد شده از طرف شاخص کارآفرینی در مدل به مدت ده دوره (فصل) ماندگار می باشد همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، در بین سه متغیر، بیشترین سهم در تغییرات کارآفرینی مربوط به خود متغیر شاخص کارآفرینی می باشد. بنابراین، می توان اظهارداشت که تنها سیاست های حوزه کارآفرینی قادر به بهبود مولفه های شاخص کارآفرینی است.

  کلیدواژگان: توسعه کارآفرینی، رشداقتصادی، بیکاری، شوک
 • ندا اسدالله زاده جعفری، بهار حافظی*، سید محسن خلیفه سلطانی صفحات 77-93

  رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی، اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم نماید، متغیر نرخ ارز واقعی میباشد. عمده تامین مالی کسبوکارها در کشور توسط شبکه بانکی صورت میگیرد و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ایفا مینماید. وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد، ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه ی کشورهای توسعه یافته شده است.هدف از پزوهش حاضر بر این اساس در پژوهش حاضر، بررسی کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تاکید بر چرخه های تجاری ،نوسانهای نرخ ارز و سهام با مدل مارکوف سوییچینگ است.برای استخراج نوسانهای نرخ ارز و شاخص بازار سهام از الگوهای خانواده گارچ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد رشد اقتصادی در تمامی رژیم های کارایی شبکه بانکی تاثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای کارایی شبکه بانکی تاثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تاثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات شاخص سهام در رژیم بالای کارایی تاثیر معنادار ندارد اما در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در رژیم پایین خود باشد، تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان میدهد احتمال قرار گرفتن شبکه بانکی در رژیم پایین کارایی در سالهای آینده در حال افزایش میباشد. بر اساس نتایج، مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح و رژیم کارایی شبکه بانکی، صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: نوسانات نرخ ارز، نوسانات سهام، کارایی شبکه بانکی، الگوی چرخشی مارکف
 • اکبر نیکخواه سرنقی، کریم آذربایجانی*، سعید دائی کریم زاده صفحات 94-108

  کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می باشد. لذا تمامی کشورها سعی می کنند در کنار سیاست های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق های بین المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری بعمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام مطالعات دقیق و بیشتر، می تواند سیاست گذار را در این خصوص یاری کند. هدف این پژوهش بررسی روابط متقابل سه متغیر مهم رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری و میزان انتشار دی اکسید کربن در گروه کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور از داده های سالانه 29 کشور توسعه یافته برای دوره زمانی 2017-2000 از سایت بانک جهانی استفاده شده است. رویکرد اقتصاد سنجی به کار رفته در این کار، تخمین روابط متغیر های مذکور با استفاده از داده های پانل پویا به روش GMM می باشد نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی تقویت می شود ونیز رشد اقتصادی بر روی حجم تجارت خارجی تاثیر مثبتی می گذارد ولی انتشار دی اکسید کربن باعث محدویت در آن می شود. از سوی دیگر رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و رشد تجارت خارجی شدت انتشار دی اکسید کربن را کم می کند.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، باز بودن تجاری، محیط زیست، پانل پویا، GMM
 • فرشته مجیدزاده، نظر دهمرده* صفحات 109-124

  وجود منابع طبیعی چنانچه چارچوب نهادی قوی وجود نداشته باشد می تواند از طریق رفتارهای رانت جویانه موجب افزایش فساد شود. بنابراین نقش عامل کیفیت نهادی غیر قابل انکار می باشد. در پژوهش حاضر به بررسی نقش کیفیت نهادی در اثرگذاری رانت منابع طبیعی در توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2019-1984 پرداخته شده است. برای این منظور در ابتدا جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه-های اصلی و در ادامه از الگوی مارکوف سویچینگ جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در کشور در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. افزایش رانت منابع طبیعی در حالتی که توسعه مالی در سطح و رژیم پایین باشد، تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. رشد اقتصادی و بهبود باز بودن تجاری نیز در تمامی سطوح و رژیم های حاکم بر توسعه مالی تاثیر مثبت و معنادار داشته است. افزایش تورم نیز در تمامی سطوح و رژیم های توسعه مالی تاثیر منفی و معنادار بر توسعه مالی داشته است. افزایش رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی تنها در حالتی که سطح و رژیم توسعه مالی در کشور پایین است، تاثیر مثبت و معنادار بر توسعه مالی داشته است. این موضوع نشان می دهد بهبود کیفیت نهادها در کشور هم به طور کامل قادر به حذف بیماری هلندی و نفرین منابع نمی باشد و این موضوع با تاثیر غیرمعنادار رانت منابع طبیعی با لحاظ بهبود شاخص کیفیت نهادی در رژیم و سطح بالای توسعه مالی در کشور قابل مشاهده می باشد.

  کلیدواژگان: رانت منابع طبیعی، کیفیت نهادی، توسعه مالی، باز بودن تجاری، رشد اقتصادی
 • میر ناصر میر باقری هیر*، علی سلمانپور زنوز صفحات 124-148

  تعیین مالیات بر آلودگی یکی از مهمترین سیاست های دولت در جهت کاهش آلودگی جهت افزایش رفاه جامعه می باشد. بر این اساس هدف اصلی این مطالعه محاسبه نرخ بهینه مالیات بر آلودگی با در نظر گرفتن ملاحظات زیست محیطی با استفاده از یک الگوی رشد درونزا در اقتصاد ایران می باشد. تصادفی بودن تابع تولید یکی از مهمترین تفاوت های این الگو با سایر الگوهای مشابه انجام شده در این زمینه می باشد. پس از بسط الگو و حل آن به روش SHBJ و دستیابی به رابطه ی تعیین کننده نرخ بهینه مالیات بر درآمد، با استفاده از پارامترهای اقتصاد ایران، مدل مذکور کالیبره و مقدار بهینه ی مالیات بر آلودگی محاسبه گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نرخ بهینه مالیات بر آلودگی برای اقتصاد ایران 3/5 درصد از کل تولید می باشد. همچنین نوسانات نرخ سود سرمایه، نرخ سود سرمایه، نوسانات تولید، تغییر پارامترهای تابع آلودگی میزان نرخ بهینه مالیات بر آلودگی را تحت تاثیر قرار می دهد. نتایج آنالیز حساسیت برای اقتصاد ایران حکایت از این دارد: که با افزایش ترجیحات زیست محیطی، نرخ سود مطمین و نوسانات تولید نرخ بهینه مالیات بر آلودگی در حالت بهینه رفاه اجتماعی باید افزایش یابد. با افزایش نوسانات نرخ سود سرمایه مالیات بر آلودگی کاهش می یابد. واژگان کلیدی: نرخ بهینه ی مالیات بر آلودگی ، آسیب های زیست محیطی، الگوی رشد درونزای تصادفی.

  کلیدواژگان: نرخ بهینه ی مالیات بر آلودگی، آسیب های زیست محیطی، الگوی رشد درونزای تصادفی
|
 • Samineh Qasemifar, Abolfazl Shahabadi *, Shamsolah Shirinbakhsh, Mirhosien Mousavi, Azam Ahmadyan Pages 13-34

  With the occurrence of major global financial crises and the strong spread of these crises in the economies of other countries, the importance of identifying and measuring these crises and examining their effects on economic growth and especially the total factor productivity has become more apparent. In this study, in order to quantify financial crises, following the basic portfolio theory approach, a systemic stress index has been designed for the Iranian economy during the period 2008-2019. Therefore, the purpose of this study is not only to identify the financial stress index of the Iranian economy, but also to examine whether financial stress can have irreversible effects on the total factor productivity. In this study, using Bayesian inference in vector autoregression models, the effects of financial stress on The format of two endogenous growth models of the second generation on the total factor productivity and its determinants has been analyzed. The results of the study show that in addition to the effects of financial stress shock on the factor total productivity is negative but also associated with relative durability, the effects of financial stress shocks on the accumulation of domestic R&D costs, investment intensity Physically, financial development and human capital is also negative and associated with relative longevity. The findings of this study support the need to measure and in terms of financial stress index in macro policy decisions.

  Keywords: Systemic Stress Index, Total Factor Productivity, Accumulation of R&D Costs, financial development, Human Capital
 • Mosab Abdollahi Arani *, Nasrin Mansouri, Siavoshe Jani, Nooshin Aghyee Pages 35-57

  In recent decades, the risks and environmental damage caused by economic growth, population growth and energy consumption have become more apparent. Meanwhile, one of the new advances in the study of the relationship between economic factors affecting environmental quality is the attention to the spatial nature of environmental phenomena. Therefore, the aim of this study was to model the relationship between carbon dioxide (CO2) emissions and economic growth along with other influential factors. CO2 emissions as a criterion for environmental pollution in Iran have been studied using the Spatial Durbin Model(SDM) and in the framework of spatial panel data among the provinces of Iran during the period 2003-2017. The results of this study show that in total, real GDP per capita increases CO2 emissions at the provincial level, because the positive real GDP per capita coefficient is larger than the negative real GDP per capita coefficient of space. Another very important variable is the intensity of energy consumption and its spatial interruption, which has the highest significant and positive coefficients in the model of this paper. Also, the weighted price of provincial energy and its space interruption have had a significant and negative effect on CO2 emissions. Also increasing the degree of urbanization in neighboring provinces has increased CO2 emissions. Finally, the spatial interruption coefficient of the dependent variable is significant and positive, which shows that the increase in CO2 emissions in neighboring provinces has increased CO2 emissions in the same province.

  Keywords: Carbon dioxide (CO2) emissions, Economic Growth, Provinces of Iran, Spatial Durbin Model, spatial econometric approach
 • Leila Sefidbari, Ali Davari *, Kamal Sakhdari, Yeganeh Mousavi Jahromi Pages 59-77

  The purpose of this study was to investigate the causal relationships between entrepreneurship development, economic growth and unemployment by Vector Auto Regression (VAR) and to investigate the effects of shocks on these variables in Iran. For this purpose, seasonal time series data from 2006-2016 and Global Entrepreneurship Index (GEI) and Central Bank of Iran (CBI) were used. The findings of Granger causality test show that a bilateral causality between economic growth and unemployment and a unidirectional causality from economic growth to entrepreneurship index were confirmed and there was no causality relation between entrepreneurship and unemployment in spite of correlation among them but, a third variable, GDP, is the cause of changes in both variables. According to analysis of impulse-response functions, only the shocks caused by entrepreneurship index are enduring in the model. Also, according to the result of variance decomposition, among three variables, the largest share in entrepreneurship changes is related to the entrepreneurship index itself. Therefore, it can be stated that only entrepreneurship policies can improve the component of entrepreneurship index.

  Keywords: Entrepreneurship development, Economic Growth, Unemployment, shock
 • Neda Asadollahzadeh Jafari, Bahar Hafezi *, Sayedmohsen Khalifehsoltani Pages 77-93

  Most of businesses financinig in the country done by the banking network and banking network play a very important role in achieving macroeconomic goals. Accordingly, in the present study, the effect of fluctuations of asset markets (exchange rate, oil price and stock market index) on financial instability index over a period of 1388-1397 monthly is investigated by using the Markov Switching model. The wavelet transform model is used to extract exchange rate fluctuations, oil prices and stock market index. The results show that the effect of exchange rate fluctuations in different regimes and different time periods is different, so that in the short run the exchange rate fluctuations in the high regime of the financial instability index have a different effect than the other periods. Oil price fluctuations have a positive and significant effect in the medium- and long-term periods and in all regimes, and this effect will be stronger in the long run. Also, fluctuations in the stock market have a negative and significant effect only in the short run and under conditions of low regime of financial instability index. These results show that fluctuations have different effects with respect to time period as well as level of financial instability. Therefore, the management of foreign exchange rate and stock markets should take into the account of financial instability level and the timeframe for fluctuations.

  Keywords: Exchange Rate Fluctuations, oil price fluctuations, stock market fluctuations, financial instability index, Markov Switching Model
 • Akbar Nikkhah Sarnaghi, Karim Azarbaiejani *, Saeed Daei-Karimzadeh Pages 94-108

  The quality of the environment and its protection is one of the important issues in the field of management of countries. Therefore, all countries, along with growth and development policies, try to prevent environmental degradation by enacting laws and regulations in the national sphere and also by creating international agreements. In the meantime, in order to adopt appropriate policies in the field of economic growth and environmental quality, conducting more detailed studies can help policy makers in this regard. The purpose of this study is to investigate the interrelationships of three important variables of economic growth, degree of trade openness and carbon dioxide emissions in the group of developed countries. For this purpose, the annual data of 29 developed countries for the period 2017-2000 from the World Bank website have been used. The econometric approach used in this work is to estimate the relationships of these variables using dynamic panel data using the GMM method. The estimation results show that by increasing the degree of commercial openness and carbon dioxide emissions, economic growth is enhanced. Venice Economic growth also has a positive effect on the volume of foreign trade, but carbon dioxide emissions limit it. On the other hand, economic growth leads to increased carbon dioxide emissions and the growth of foreign trade reduces the intensity of carbon dioxide emissions.

  Keywords: Economic Growth, Trade Openness, Environment, Dynamic Panel, GMM
 • Fereshteh Majidzadeh, Nazar Dahmardeh * Pages 109-124

  Existence of natural resources can increase corruption through rent-seeking behaviors if there is no strong institutional framework. In the present study, the role of institutional quality in the impact of natural resource rents on the financial development of Iran in the period 1984-2019 has been investigated. For this purpose, first to extract the indicators of institutional quality and financial development from the model of principal component analysis and then from the Markov switching model to investigate the effect of natural resource rents on financial development in the country in two cases with and without considering Institutional quality index has been used. Increasing the rent of natural resources has had a negative and significant impact on financial development in low regime of the financial development. Economic growth and trade openness have also had a positive and significant impact on all levels and regimes of financial development. Increasing the rent of natural resources in terms of improving the institutional quality index has had a positive and significant effect on financial development in a low regime. Increasing the inflation has had a negative and significant effect on financial development in all regimes of financial development. It shows that improving the quality of institutions in the country is not able to eliminate the Dutch disease and the curse of resources completely, and this issue with the non-significant impact of natural resource rents in terms of improving the institutional quality index in the high regime of financial development in the country is visible.

  Keywords: Natural Resource Rent, Institutional Quality, financial development
 • Mirnaser Mirbagheri Hir *, Ali Salmanpourzonouz Pages 124-148

  Taxation of pollution is one of the most important policies of the government to reduce pollution to increase the welfare of society. Accordingly, the main purpose of this study is to calculate the optimal pollution tax rate taking into account environmental considerations using an endogenous growth model in the Iranian economy. The randomness of the production function is one of the most important differences between this model and other similar models performed in this field. After developing the model and solving it by SHBJ method and achieving a relationship determining the optimal rate of income tax, using the parameters of the Iranian economy, the model was calibrated and the optimal amount of pollution tax was calculated. The results of model estimation show that the optimal rate of pollution tax for the Iranian economy is 5.3% of total production. Capital interest rate fluctuations, capital interest rates, production fluctuations, changes in pollution function parameters also affect the optimal rate of pollution tax. The results of the sensitivity analysis for the Iranian economy indicate that with increasing environmental preferences, safe interest rates and fluctuations in the production of the optimal pollution tax rate in the optimal state of social welfare should increase. Pollution tax decreases as capital interest rate fluctuations increase.Keywords: Optimal pollution tax rate, environmental damage, random endogenous growth pattern.

  Keywords: Optimal pollution tax rate, environmental damage, random endogenous growth pattern