فهرست مطالب

 • پیاپی 106 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • منصوره معینی کربکندی*، غلامعلی طبرسا صفحات 7-40
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تاکتیک های مدیریت تصویرپردازی بر ارزیابی عملکرد با نقش میانجی مهارت سیاسی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها پیمایشی از گروه پژوهش های توصیفی است. جامعه آماری کلیه کارکنان شاغل در معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت امور اقتصادی و دارایی به تعداد 200 نفر است که تعداد نمونه آماری بدست آمده 80 نفر می باشند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه مدیریت تصویرپردازی ارایه شده توسط بولینو و ترنلی (1999) و پرسشنامه مهارت سیاسی ارایه شده توسط فریز و همکاران (2007) و پرسشنامه ارزیابی عملکرد ارایه شده توسط هریس و همکاران (2007) می باشد. تحلیل داده ها با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزیی از طریق نرم افزار Smart- PLS 3 انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی پژوهش، مورد تایید واقع شده و براساس آن؛ مدیریت تصویرپردازی به مهارت سیاسی منجر شده و این امر بر ارزیابی عملکرد تاثیر دارد. همچنین متغیر مهارت سیاسی در رابطه بین مدیریت تصویرپردازی و ارزیابی عملکرد نقش میانجی ایفا می کند.
  کلیدواژگان: مدیریت تصویرپردازی، تاکتیکهای مدیریت تصویرپردازی، مهارت سیاسی، ارزیابی عملکرد
 • سعید هداوند*، افسانه زمانی مقدم، علی تقی پور ظهیر صفحات 41-64

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی نیازهای مدیران ارشد صنعت مخابرات ایران انجام گرفته است. به همین منظور از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. به این صورت که در بخش کیفی پژوهش و به منظور آگاهی از فعالیت های مدیران، مصاحبه نیمه ساختار یافته با 17 نفر از خبرگان صورت پذیرفت که با استفاده از روش کدگذاری، پنج فعالیت اصلی "هدایت و رهبری، جهت گیری راهبردی، آینده پژوهی، معماری سازمانی و برنامه ریزی، سازماندهی و نظارت" و 35 فعالیت فرعی شناسایی گردید. در بخش کمی پژوهش و بر مبنای یافته های بخش کیفی، پرسشنامه محقق ساخته طراحی و بر روی نمونه ای متشکل از 172 نفر از مدیران که با روش نمونه گیری غیر احتمالی انتخاب شده اند اجرا شد. برای تامین روایی پرسشنامه ضاز افراد صاحبنظر خواسته شد تا درباره محتوای پرسشنامه نظر دهند. برای سنجش اعتبار پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و پایایی آن به میزان 91/0 محاسبه گردید که بیانگر اعتبار پرسشنامه می باشد. نیازهای شناسایی شده با استفاده از نرم افزار SPss24 تحلیل شده اند. برای شناسایی روش مناسب جهت تامین نیازهای شناسایی شده از آزمون خی دو یک طرفه استفاده شد که بر مبنای تحلیل داده های به دست آمده، همه روش های شناسایی شده برای تامین نیازها مورد تایید قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: نیاز سنجی، بالندگی حرفه ای، مدیران ارشد، صنعت مخابرات ایران
 • شهرام خلیل نژاد*، محمدرضا دانشوردیلمی صفحات 65-91
  در اقتصاد جهانی شرکت هایی که مدل کسب وکار آن ها مبتنی بر تعاملات شبکه محور است، سریع ترین نرخ رشد را دارا هستند. در چنین اقتصاد شبکه محوری مزایای استراتژیک به طور فزاینده ای در کسب وکارهای پلتفرمی ایجاد می شود. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کیفی نتایج مطالعات صورت گرفته در حوزه استراتژی هم آواسازی در کسب و کارهای پلتفرمی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از جستجوی نظام مند مطالعات مرتبط با استراتژی هم آواسازی در پایگاه های معتبر بین المللی استخراج شده و در نهایت 43 مطالعه برای بررسی های نهایی شناسایی شدند. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر رویکرد کیفی، از منظر جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. سپس با اتخاذ استراتژی فراترکیب و رویکرد تحلیل مضمون به استخراج مفاهیم و الگوها از مطالعات منتخب پرداخته شد. در پایان، الگوی شکل گیری استراتژی هم آواسازی در 3 بعد اصلی (زمینه، محتوا و فرآیند)، 13 مولفه (افزایش سهم نوآوری پلتفرم، خلق مزیت رقابتی، خلق ارزش مشترک، پویایی دانش، صیانت پذیری نوآوری، پایداری شبکه، تدوین چشم انداز، تحریک نوآوری، مشروعیت بخشی، اهرم های رهبری، مدیریت مرزهای پلتفرم، مولفه ها و قوانین پلتفرم) و 38 شاخص شناسایی و دسته بندی گردید.
  کلیدواژگان: استراتژی، اکوسیستم، پلتفرم، شبکه، هم آواسازی
 • فرخ تلو حسینی، رسول ثانوی فرد*، علی اصغر عیوضی حشمت صفحات 93-133
  مدل بلوغ بازاریابی صنعتی نقشه راه ی است که با هدف شناسایی نقاط قوت و قابل بهبود وارتقاء از «سطح اولیه» به «سطح بهینه» طراحی شده است، بنابراین دغدغه اصلی برای رفتن به سطح بالاتر از بین بردن شکاف های بین این دو سطح، خواهد بود. هدف تحقیق استفاده از ابزار مدیریت تغییر سازمانی برای ارتقاء از یک سطح بلوغ به سطح دیگر و در چارچوب متدولوژی تغییر پروسی سال 2022، است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کمی بوده و مبتنی بر روش میدانی است بدین منظور در جمع آوری داده ها از پرسشنامه برای دریافت نظر تمام کارکنان حوزه بازاریابی صنعتی هلدینگ ایران خودرو در سالهای 1399-1400 استفاده گردید. یافته ها نشان می دهد، در مجموع از 22 شرکت زنجیره ارزش، سه شرکت در سطح یک، نه شرکت در سطح دو، شش شرکت در سطح سه، و چهار شرکت در سطح چهار هستند همچنین هیچ شرکتی در سطح پنج نبوده و با سطح ایده ال فاصله دارند. پس از تعیین سطح بلوغ، راهکارهای دستیابی به وضعیت مطلوب، مانند «ارتباطات»، «آموزش»، «مدیریت مقاومت»، «حامی گری» و «مربیگری/منتورینگ» ارایه گردیدند. تاکید مدل های بلوغ بر ارتقاء جنبه های فنی تغییر برای رسیدن به بالاترین سطح است، لیکن آنچه از نظرها پنهان می ماند، مدیریت جنبه های انسانی است.
  کلیدواژگان: مدل بلوغ بازاریابی صنعتی، مدیریت تغییر سازمانی، مدل مدیریت تغییر پروسی، مدل آدکار
 • مجتبی باقری*، محمد رضا سعیدآبادی، شاهو صبار صفحات 135-154
  هدف این پژوهش ارزیابی اثر مکانیک های مختلف بازی وارسازی بر درگیری کاربران و اپلیکیشن های موبایل با استفاده از بررسی داده های عینی و ذهنی می باشد. همچنین در این پژوهش مقایسه نتایج حاصل از داده های عینی و ذهنی کاربران در خصوص میزان و ابعاد درگیری کاربران در اپلیکیشن کتاب صوتی «بشنو» به عنوان مورد مطالعه انجام شده است. روش تحقیق این مطالعه توصیفی ازنوع همبستگی و علی- مقایسه ای و از نوع تجربی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کاربران اپلیکیشن کتاب صوتی «بشنو» تشکیل می دهند و حجم نمونه این پژوهش 390 نفر (به ازای هر مکانیک بازی وارسازی 130 نفر) می باشد. نتایج این پژوهش نشان داد بر اساس بررسی همزمان داده های عینی و داده های ذهنی کاربران، استفاده از مکانیک های مختلف بازی وارسازی اثر متفاوتی بر میزان و ابعاد درگیری کاربران دارد. همچنین تفاوت معنی داری بین یافته های حاصل از داده های عینی و داده های ذهنی کاربران در خصوص میزان درگیری کاربر قابل مشاهده است، هر چند در مقایسه نتایج درگیری کاربران در مکانیک های مختلف بازی وارسازی، الگوی مشابهی در داده های عینی و ذهنی وجود دارد. بعلاوه نتایج این پژوهش نشان داد که مکانیک بازی وارسازی «نشان» بیشترین میزان و مکانیک بازی وارسازی «جایزه» کمترین میزان درگیری برند را در کاربران ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: بازی وارسازی، درگیری کاربران، مکانیک های بازی وارسازی، داده های ذهنی، داده های عینی
 • سوسن یزدان پناه، محسن شفیعی نیک آبادی* صفحات 155-190
  در سال های اخیر سازمان ها در یک فضای کسب و کار پویا، غیرقابل پیش بینی و رقابتی فعالیت می کنند و بنابراین توانایی واکنش سریع و سازگاری با تغییرات و به عبارتی دستیابی به چابکی، در چنین فضایی به امری ضروری تبدیل شده است. چابکی سازمان ها را ملزم می کند تا به منظور کسب مزیت رقابتی پایدار و بهبود پاسخگویی، قابلیت های مدیریت دانش را بکار گیرند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قابلیت های مدیریت دانش بر چابکی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی در شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری بوشهر است. این پژوهش از منظر هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان 142 شرکت دانش بنیان بود که با استفاده از فرمول جامعه محدود کوکران تعداد 208 نفر براساس روش نمونه گیری قضاوتی-هدفمند انتخاب شدند. داده ها با کمک ابزار پرسشنامه مبتنی بر طیف لیکرت گردآوری شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد حداقل مربعات جزیی حاکی از آن بود که قابلیت های مدیریت دانش به واسطه انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری سازمانی بر چابکی سازمانی تاثیر معناداری دارد.
  کلیدواژگان: قابلیت های مدیریت دانش، چابکی سازمانی، انعطاف پذیری استراتژیک، یادگیری سازمانی
 • رامیار میرزایی*، امیر اسعد نصری زر، عادل صلواتی صفحات 191-215
  منابع مختلفی برای ارزش آفرینی در سازمان های پروژه محور وجود دارد. این منابع می تواند کارکنان، تکنولوژی، ساختار، فرآیند یا هرآنچه که در چرخه حیات پروژه وجود دارد در نظر گرفت، در این تحقیق مدیران پروژه به عنوان کنشگران اجتماعی فعال در محیط پروژه، منبع ارزش آفرینی هستند که با تعامل خلاقانه خود، می توانند ارزش را در ذهن کارکنان ایجاد نمایند، هدف این تحقیق ارایه مولفه هایی برای ارزش آفرینی مدیران پروژه با استفاده از تعاملات روزمره خود با کارکنان است، تحقیق حاضر با استفاده از نمونه گیری هدفمند با رویکردکیفی داده بنیاد و مصاحبه ی نیمه ساختار یافته با 23 نفر از مدیران دارای سابقه اجرایی بیش از 10 سال در سازمان های پروژه محور انجام شده است، نتایج تحقیق نشان می دهد، برای جلب همکاری کارکنان در انجام کار های اولویت دار نیاز به در نظر گرفتن مقولات شناخت تعاملی، آموزش مدیران و کارکنان، امکانات مورد نیاز، ساختار انجام کار، ضعف در ارتباطات به عنوان مهمترین عوامل زمینه ای و مداخله گر اثرگذار برکنش اجتماعی ارزش آفرین مدیران پروژه است، همچنین 12 مقوله پس از گردآوری و تحلیل داده ها به عنوان مولفه های راهبردی ارایه گردید.
  کلیدواژگان: ارزش آفرینی، همکاری، داده بنیاد، سازمان های پروژه محور
|
 • Mansooreh Moeini Korbekandi *, Gholamali Tabarsa Pages 7-40
  The present study was conducted to investigate the effect of impression management tactics on performance evaluation with the mediating role of political skill. The study in terms of purpose is practical and in terms of methods of data collection is survey from group of descriptive researches. The statistical population is of all staff employed at deputy for management development and resources of Ministry of Economic Affairs and Finance 200 persons, the number of sample is 80 persons. The tool of data collection is questionnaire of impression management provided by Bolino and Turnley (1999) and questionnaire of political skill provided by Ferris et al. (2008) and questionnaire of performance evaluation provided by Harris et al (2007). Data analysis was performed with Structural Equation Modeling approach (SEM) with partial least squares method through Smart-PLS 3 software. The findings of this study showed that proposed research model is validated and based on it; impression management has led to political skill and this has an impact on performance evaluation. Also, the political skill variable plays a mediating role in the relationship between impression management and performance evaluation.
  Keywords: Impression management, impression management tactics, political skill, Performance evaluation
 • Saeed Hadavand *, Afsaneh Zamani Moghadam, Ali Taghipoor Zahir, Ali Pages 41-64

  The present study aimed to identify the needs of senior managers in the Iranian telecommunications industry. For this purpose, the mixed research method was used. In this way, in the qualitative part of the research and in order to be aware of the activities of senior managers, semi-structured interviews were conducted with 17 experts, using the coding method, five main activities (leadership, strategic orientation), Future studies, organizational architecture and planning, organization and supervision) and thirty-five sub-activities were identified. In the quantitative part of the research and based on the findings of the qualitative part, a researcher-made questionnaire was designed to identify the needs of senior managers and was performed on a sample of 172 managers who were selected by non-probability sampling method. In order to ensure the validity of the questionnaire, while using the research literature and compiling indicators based on the findings of other researchers and interviewing experts, experts were asked to comment on the content of the questionnaire. Chronbach’s alpha coefficient was used to assess the validity of the questionnaire and its reliability was calculated to be 0.91, which indicated the validity of the questionnaire. The identified needs were analyzed using SPSS 24 software. To identify the appropriate method to meet the identified needs, oneway chi-square test was used. Based on the analysis of the obtained data, all identified methods have been approved to meet the needs of senior managers.

  Keywords: Skills Needs Assessment, professional development, Senior Managers, Iran Telecommunication Industry
 • Shahram Khalil Nezhad *, Mohammad Reza Daneshvar Deylami Pages 65-91
  In a global economy, companies with a business model based on network-based interactions have the fastest growth rates. In such a network-centric economy, strategic benefits are increasingly being created in platform-based businesses. The aim of this study was to qualitatively combine the results of studies conducted in the field of orchestration strategy in platform-based businesses. In this study, using a systematic search of studies related to orchestration strategy in reputable international databases were extracted and finally, 43 studies were identified for final reviews. The present study is applied research in terms of purpose, is qualitative in terms of approach, and is Library research in terms of data collection. Then, by adopting a meta-synthesis strategy and content analysis, concepts and patterns were extracted from selected studies. Finally, the pattern of orchestration strategy formation in 3 main dimensions (context, content, and process), 13 components (increasing the share of platform innovation, creating competitive advantage, creating shared value, knowledge dynamics, innovation appropriability, network sustainability, vision development, Stimulating innovation, legitimation, leadership levers, platform boundary management, platform components and rules) and 38 indicators were identified and categorized.
  Keywords: Ecosystem, Network, Orchestration, Platform, Strategy
 • Farrokh Tellohosseini, Rasol Sanavifard *, Ali Asghar Eyvazi Heshmat Pages 93-133
  The industrial marketing maturity model is a roadmap designed to identify strengths that can be improved and upgraded from the "initial level" to the "optimal level", so the main concern to go to a higher level will be to eliminate the gaps between these two levels. The purpose of this study is to use organizational change management tools to upgrade from one level of maturity to another and within the framework of the 2022 Prosci change methodology. The present study is applied in terms of purpose and is a quantitative research and is based on field method. For data collection, a questionnaire was used to obtain the opinion of all employees in the field of industrial marketing of Iran Khodro Holding in the years 1399-1400. The findings show that out of 22 value chain companies, three companies are at level one, nine companies are at level two, six companies are at level three, and four companies are at level four, Also, no company is at level five and is far from the ideal level. After determining the level of maturity, strategies to achieve the desired status, such as "Communication", "Training", "Resistance Management", “Sponsorship” and "Coaching/Mentoring" were presented.
  Keywords: B2B Marketing Maturity Model, Organizational Change Management, the Prosci ADKAR Change Management Model, ADKAR
 • Mojtaba Bagheri *, Mohammad Reza Saeedabadi, Shahoo Sabar Pages 135-154
  The main purpose of this study is to evaluate the effect of different gamification mechanics on the user engagement in mobile applications using objective and subjective data. In this study, we evaluated user engagement in “BESHNO” audiobook application as a case study by comparison between results of objective and subjective data. The research method of this study is descriptive-correlational, causal-comparative and experimental. The sample size of this study is 390 users of the "BESHNO" audio book application (130 users per each gamification mechanic). The results of this study showed that based on the objective and subjective data analysis, using different gamification mechanics has a different effect on the amount and dimensions of user engagement. There is also a significant difference between the findings of objective and subjective data analysis regarding the level of user engagement. However, there is a similar pattern in objective and subjective data analysis when using different gamification mechanics. In addition, the results of this study showed that the "Badge" gamification mechanic is the most effective and the "Reward" gamification mechanic is the least effective mechanics on user engagement.
  Keywords: Gamification, User Engagement, Gamification Mechanics, Objective Data, Subjective Data
 • Susan Yazdanpanah, Mohsen Shafiei Nikabadi * Pages 155-190
  In recent years, organizations operate in a dynamic, unpredictable and competitive business environment, and therefore the ability to react quickly and adapt to change, in other words, achieve agility, in such an environment has become essential. Agility requires organizations to use knowledge management capabilities in order to gain a sustainable competitive advantage and improve accountability. Accordingly, the purpose of this study is to investigate the effect of knowledge management capabilities on organizational agility by considering the mediating role of strategic flexibility and organizational learning in knowledge-based companies of Bushehr Science and Technology Park. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. The statistical population of the study was the experts of 142 knowledge-based companies that using the Cochran limited society formula, 208 people were selected based on the judgment-purposeful sampling method. Data were collected using a Likert-based questionnaire. The results of data analysis using the partial least squares approach indicated that knowledge management capabilities have a significant effect on organizational agility through strategic flexibility and organizational learning.
  Keywords: Knowledge management capabilities, Organizational agility, strategic flexibility, organizational learning
 • Ramyar Mirzaei *, Amir Asaad Nasri Zar, Adel Salavati Pages 191-215
  There are various sources for value creation in project-based organizations. These sources can be employees, technology, structure, process, or anything in the project life cycle. In this research, project managers as active social actors in the project environment are a source of value creation that can create value in the minds of employees with their creative interaction. The purpose of this research is to provide components for value creation of project managers using their daily interactions with employees. A semi-structured interview was conducted with 23 managers with more than 10 years of executive experience in project-oriented organizations. The results of the research show that in order to attract employees' cooperation in carrying out priority tasks, it is necessary to consider the categories of interactive recognition. The training of managers and employees, the required facilities, the structure of work, the weakness in communication are the most important background factors and the influencers of the value-creating social interaction of the project managers, Also, 12 categories were presented as strategic components after data collection and analysis.
  Keywords: Value creation, Collaboration, Grounded Theory, project-based organizations