فهرست مطالب

 • پیاپی 39 (بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علیرضا شیری، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، نسرین آخوندی، فضل الله جمالو صفحات 1-24

  صنعت فرش دستباف به سبب عوامل عدیده درونی و بیرونی با معضلات متعددی روبه رو شده است.استفاده از روش های علمی،مدون و از پیش برنامه ریزی شده که با مددجویی از آن ها بتوان تاثیرات این عوامل را از بین برده و یا کاهش داد،می تواند باعث رونق گیری این صنعت موثر بر فرهنگ،اقتصاد و زندگی اجتماعی باشد.یکی از این روش های علمی،ارایه مدل تکوین و توسعه محصول می باشد.مدل تکوین محصول به منظور حصول اطمینان از تحقق خواسته ها و رضایت مشتریان درقبال محصول و فرآیندهای مورد استفاده،افزایش کیفیت و کاهش ضایعات از فاز جمع آوری خواسته های مشتریان تا تولید و رسیدن محصول به دست مشتری نهایی و حتی نظارت بر خدمات پس از فروش وجمع آوری بازخورد،الگوها،استاندارد ها،رویه ها و روش ها و مراحلی ارایه می دهد. از سویی دیگر،فرآیند تولید و توسعه محصولات جدید به سبب افزایش مخاطره های جهانی،تغییر سریع نیاز و خواسته های مشتریان و افزایش ریسک پذیری دستخوش تغییر و تحولات بسیار گردیده است. به طوری که توجه به استراتژی های چابک سازی را در فرآیند های تولید مطرح ساخته است. هدف از این پژوهش ارایه مدل اختصاصی تکوین محصول برای صنعت فرش دستباف ایران با رویکرد چابکی می باشد.این پژوهش از لحاظ هدف،کاربردی و از نوع توصیفی-پیمایشی است. در این تحقیق ابتدا به وسیله مطالعات کتابخانه ای،به بررسی مدل های تکوین و توسعه محصول، خدمات و مدل های تولید چابک پرداخته و سپس با استفاده از آرای خبرگان و روش دلفی فازی به غربال شاخص های مستخرج از مدل های بررسی شده،پرداخته شده است،که حاصل این مهم رسیدن به 47 شاخص برگزیده از منظر خبرگان از بین 147 شاخص کلی است.در ادامه از آنجا که ماهیت تولید فرش دستباف با ماهیت تولید اغلب محصولات صنایع دیگر متفاوت می باشد،به دستیابی به شاخص های اختصاصی اقدام ورزیده شد.به همین منظور با استفاده از مصاحبه های پرسش باز و اشباع نظریه (گلوله برفی) اقدام به جمع آوری داده های تازه با انجام مصاحبه با خبرگان مبادرت ورزیده شد.این کار تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.در مرحله بعد با مددجویی از روش داده بنیاد به استخراج کد ها از میان متون مصاحبه های پرسش باز پرداخته شد.نتیجه این روش نیز دست یافتن به 31 شاخص تازه بود.در پایان نیز با استفاده از تلفیق شاخص های به دست آمده از هر دو روش به ارایه مدل اختصاصی این صنعت با استفاده از نرم افزار Atlas.ti نسخه 8 پرداخته شد.مدل به دست آمده شامل 8 بعد اصلی،7بعد فرعی و 47 زیر شاخص است.

  کلیدواژگان: تولید چابک، روش داده بنیاد، دلفی فازی، فرش دستباف ایران، مدل تکوین محصول
 • شهدخت رحیم پور، اشکان رحمانی صفحات 25-42

  دستبافته‌های عشایری مهمترین مظهر هنر بومی و ایلی بوده و معرف بخشی', از خصوصیات اجتماعی و فرهنگی زندگی عشایری است. در ایل قشقایی دستبافته‌‌های محفظه‌ای از تولیدات کاربردی زنان ایل است. با تغییر ساختار زندگی ایلی، اسکان ایلات و عشایر، و در ادامه مهاجرت‌ تعداد کثیری از عشایر به مناطق روستایی و شهری و جایگزینی کالاهای ارزان قیمت در تناسب با نیازهای زندگی، تولید بسیاری از بافته‌های کاربردی منسوخ شده است. این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی‌های ساختاری و کارکردی این نوع دستبافته‌ها در ایل قشقایی و بررسی این تولیدات بر مبنای انسان‌شناسی هنر انجام شده است. گردآوری اطلاعات این پژوهش میدانی و کتابخانه‌ای است. یافته‌های پژوهش به روش توصیفی تحلیلی ارایه گردید. بافته‌های محفظه‌ای در اندازه‌های متعدد در تناسب با نیاز زندگی ایلی بعنوان شاخص، زنان هنرمندان و انتخاب شیوه بافت این دستبافته‌ها در تناسب با کارکرد آنها تعریف شده است. شاخص نشانه محکمی از اجرای خلاق و بیانگر عاملیت هنرمند و سرنمون بیانگر موقعیت هنرمند است. در وضعیت موجود این دستبافته‌ها بعنوان شاخص، نقش میانی را دارند که هم میراث جامعه ایلی است و هم عاملیتی برای تداوم فرآیند سبک بافت که تا به امروز باقی مانده است

  کلیدواژگان: بافندگان ایل قشقایی، دستبافته های محفظه ای، انسان شناسی هنر
 • مهدیه ضیاءالدینی دشتخاکی، محبوبه اسلامی زاده، سکینه تاج الدینی صفحات 43-64

  پس از گذشت چند صباحی از حمله قاجاریان به کرمان، ابراهیم خان ظهیرالدوله به عنوان حاکم این شهر انتخاب شد. با آغاز حکومت ابراهیم خان در کرمان، ساخت بناهای سودمند و بهبود معیشت مردم در دستور کار وی قرار گرفت. پس از آن، هنرهایی همچون قالیبافی که رونق خود را از دست داده بودند، مجددا احیاء گردیدند. بناهای ساخته شده، با کاشیهای الوان آرایش می یافتند و خانه ها با قالیهای دستباف آراسته می شدند. بنابراین این هنرها از جایگاه ویژه ای برخوردار گردیدند. با توجه به رونق این هنرها این سوال مطرح می شود که آیا در تزیین کاشیهای بکار رفته در ابنیه این دوره از جمله مدرسه ابراهیم خان و نقشه های قالی کرمان، وجوه تشابهی وجود دارد و به فرض وجود تشابهات، این تاثیر و تاثرات تا چه حد بوده است؟ پاسخ به این پرسشها، سیر تحول و تطور نقوش و نحوه تغییر کارکرد آنها در هنرهای مختلف را نشان می دهد. روش انجام این پژوهش تحلیلی-تطبیقی است و با مطالعه منابع کتابخانه ای و بررسی تصاویر؛ سعی در شناسایی، طبقه بندی، تحلیل و تطبیق نقوش دارد.درنهایت، ارزیابی عناصر و موتیف های بکار رفته در طراحی ها، در این دو شاخه از هنر، حکایت از وجوه تشابه و افتراق در استفاده از نقوش دارد.

  کلیدواژگان: قالی، کاشی، کرمان، قاجار، مدرسه ابراهیم خان
 • مجیدرضا مقنی پور، اشکان رحمانی، محمود کارگر صفحات 65-83

  حکومت صفویه را می توان بنیانگذار دولت به معنی اجتماعی آن دانست که به واسطه آن در سایه یک ساختار اداری نسبتا متمرکز، موسسات و مناصب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی ای به فعالیت مشغول بودند که تا قبل از آن جایگاه رسمی ای در حکومتها و دربارها نداشتند. همچنین در این دوره با سیاست گذاریهای فرهنگی مناسب و امنیت نسبی شهرها و روستاها، زمینه های لازم برای شکوفایی و رونق بسیاری از هنرها و فنون فراهم آمد و قالی یکی از شاخص ترین این هنرها بود. هدف اصلی در این مقاله واکاوی جنبه های مختلف اهمیت قالی برای دربار صفوی و به تبع آن شناسایی انواع مختلف ارتباط حکومت مرکزی با تولید این محصول است. رویکرد پژوهش تاریخی و روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد. برای نیل به اهداف پژوهش، ضمن استناد به منابع تاریخی و پژوهشی معتبر، نمونه قالی های آن دوره نیز مورد مطالعه قرار گرفته است. در روند انجام این پژوهش، اهمیت فعالیت پیشه های مرتبط با تولید و عرضه قالی در دوره صفوی و دلایل نظارت حکومت بر آنها از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت و نقش مستقیم و غیر مستقیم مناصبی همچون باشی , مشرف در این فرایند روشن گردید. همچنین با بررسی و تحلیل نمونه قالی های تولید شده در آن دوران، و نیز واکاوی اسناد و مدارک بر جای مانده، می توان وجود روابطی حرفه ای میان هنرمندان فعال در عرصه کتابت و طراحی منسوجات با جامعه تولید کننده قالیهای درباری را بازسازی نمود.

  کلیدواژگان: قالی، صفویه، کارگاه های درباری، کتاب آرایی
 • زهرا چراغی، حبیب شهبازی شیران، سید مهدی حسینی نیا، محمد اسکندری پویا صفحات 85-105

  دست‌بافته‌های گلیم به عنوان یک هنر دستی زنانه در برخی از مناطق عشایری و روستایی ایران رواج دارد. این هنر، دارای تنوعی از بافت و نقوش بوده که در برخی از نقاط، مشخصه فرهنگ همان منطقه است. یکی از هنرهای رایج در استان لرستان، بافت گلیم با استفاده از نقوش سنتی می‌باشد که در گذر زمان دستخوش تغییرات گوناگونی شده است. از ویژگی‌های بارز این هنر در این منطقه تقارن، تنوع، انتزاعی و گرافیکی بودن نقوش می‌باشد. نقوش گلیم‌های لرستان مجموعه‌ای از دست‌بافته‌ها است که در طول سالیان متمادی؛ اعتقادات، باورها و آداب و رسوم را که نسل به نسل به آن‌ها رسیده، در خود جای داده است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه مهم‌ترین نقوش به کار رفته در روی گلیم های شهرستان کوهدشت با تاثیر پذیری از فرهنگ مردم منطقه و همچنین عوامل موثر در پیدایش آن‌ها می‌باشد. سوال اصلی این پژوهش بدین صورت مطرح می‌گردد که دست بافته‌های گلیم در این منطقه به چند گونه تقسیم می‌شوند؟ و کدام عوامل در ایجاد تزیینات و پیدایش نقوش گلیم موثر بوده اند؟ روش تحقیق در این پژوهش، به صورت توصیفی–تحلیلی می‌باشد و شیوه گردآوری اطلاعات کتابخانه‌ای و میدانی است و به تحلیل کیفی نمونه‌های مورد مطالعه می‌پردازد. براساس نتایج مطالعات، مهم‌ترین نقوش بافته شده بر روی گلیم‌ها عباتنداز؛ نقوش آیینی و اسطوره‌ای (نقش سرو، درخت زندگی همراه با گوزن، الهه زن، کوه)، نقوش حیوانات و مرغان (بزکوهی، اسب، خروس، اردک)، نقوشی یادمانی از سوگ و سور (رقص)، نقوش گیاهی و نقوشی برگرفته از اعتقادات مذهبی (نقش حوض)، همچنین می‌توان گفت اکثر نقوش به کار رفته برروی این دست‌بافته‌ها با الهام از نقوش مفرغ‌های لرستان بوده که به صورت پیوسته تا به امروز ادامه داشته است.

  کلیدواژگان: لرستان، صنایع دستی، شهرستان کوهدشت، گلیم، نقوش گلیم
 • سید محمدرضا طبسی، ایمان زکریایی کرمانی صفحات 107-130

  یکی از قالی های هوشنگ شاهی که دارای برخی از عناصر تصویری متفاوت با دیگر قالی‌های این دسته ‌می‌باشد، قالی موسوم به هوشنگ شاه با دیپلمات‌های فرنگی است‌. حضور توامان پادشاه اسطوره ای ایران و فرنگی هایی در البسه ای مدرن در این قالی و نیز چگونگی ارتباطی که می تواند بین عناصر کنشگر این متن باشد، مسیله ای است که تا کنون کمتر مورد توجه بوده است. فرض اصلی پژوهش آن است که عناصر تصویری این قالی دارای ویژگی‌ها و معانی است که با رجوع به پیش متن‌های مرتبط، امکان بازخوانی متن، درک سویه های ارتباطی کنشگران و تفسیر اجتماعی آن فراهم می گردد. هدف پژوهش رسیدن به درکی از چرایی درهم آمیزی گذشته و حال، شناخت عناصر تصویری متمایز موجود، فهم روابط کنشگران و شناسایی پیش متن هایی است که بر نقوش این قالی موثر بوده است. روش پژوهش و چهارچوب نظری نشانه شناسی اجتماعی تصویر گونتر کرس و تیو ون لییون است. عمده نتایج این مقاله شامل تغییر زمان کتیبه درج شده بر روی قالی، تاثیر پذیری اشیاء بازنموده شده از تخت های سلطنتی و معماری ستون های ایوان تخت مرمر در عصر قاجار، بازتولید مفاهیم فره ایزدی و قبله‌ی عالم، آرزو برای بازگشت به اقتدار پادشاهان اساطیری، احتمال تاثیر پذیری از پیش متن هایی چون سنگ نگاره های باستانی، نگارگری ایرانی،ادبیات کلاسیک و داستان های عامیانه فارسی، شناخت دلایل همجواری و ارتباط کنشگران ناهمگون با طرح سناریو های احتمالی، قرابت ظهور عناصر مدرنیته با دربار، ارتباط انتخاب هوشنگ شاه به عنوان اولین قانون گذار با جریان قانون خواهی در ایران، الهام پذیری حاشیه داخلی قالی از حاشیه آثار چاپی، اهمیت ترکیب بندی و دقت در بکار گیری رنگ‌ها و خطوط در ایجاد معنا، دسته بندی و طبقه بندی شخصیت ها، تاثیر قاب بندی در نمایاندن مفهوم ما و دیگری و اهمیت بازنمایی تصویر در عصر قاجار می باشد.

  کلیدواژگان: نشانه شناسی اجتماعی، قالی قاجار، قالی هوشنگ شاهی
 • الهه ایمانی، مریم فروغی نیا صفحات 131-147

  زیبایی شناسی یکی از مباحث مهم در ارزش گذاری آثار هنری است و از دو جنبه عینی (ابژکتیو) و ذهنی (سوبژکتیو) در آثار هنری قابل بررسی است. قالی های روستایی و عشایری ایران نیز حاصل ذوق و خلاقیت ذهنی بافندگان و گاه طراحان است که علی رغم حفظی باف بودن، هماهنگی بسیاری در آنها مشاهده می شود. پژوهش حاضر در پی تحلیل زیبا شناسی بصری در این قبیل قالی ها است و به دلیل تنوع آن ها و برای جلوگیری از گستردگی موضوع، دو طرح از منطقه یلمه و میناخانی را با طرح این پرسش مورد مطالعه قرار داده است: اصول حاکم در زیبایی شناسی عینی، در طرح های حوضی و بندی یلمه و روستایی میناخانی چگونه نمود و قابل درک می شوند؟ این پژوهش کیفی با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام یافته است و مبتنی بر دیدگاه عینی میکل دوفرنه نسبت به زیبایی شناسی و با روش تحلیل بصری اوکویرک که یکی از زیر شاخه های اصلی دیدگاه زیبایی شناسی عینی است، صورت پذیرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آنست که ساختار صحیح اصول بصری در نقوش این قالی ها به عنوان یک ابژه هنری، باعث ادراک زیبایی شناختی این آثار توسط مخاطب می شوند به طوری که هفت شاخصه ی رویکرد اوکویرک و همکارانش یعنی هماهنگی، تناسب، تعادل، حرکت، تسلط و ایجاز در طرح و رنگ نمونه های مورد بررسی، مشهود است و تنها در قالی های طرح میناخانی، اصل تنوع طرح به واسطه تکراری بودن نقوش،کمرنگ تر است. همچنین حفظ تناسبات هندسی در طرح و رعایت اصول بصری و نمادین در فرم و رنگ، از دیگر مولفه های زیبایی شناسی در این طرح ها است.

  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، طرح حوضی و بندی یلمه، طرح میناخانی، میکل دوفرنه، اوکویرک
 • ساحل عرفان منش صفحات 149-168

  در کشور ترکیه، شهر هرکه در اواخر قرن 19 میلادی قالیچه هایی موسوم به محرابی رواج می یابند که ملهم از قالیچه های دوره صفوی موجود در موزه توپقاپی هستند. در هرکه این قالیچه ها در کارگاه های سلطنتی با تغییراتی در متن کلامی و دیداری در مقیاس وسیع تکثیر می یابد. از جمله قالیچه هایی که به نظر می رسد از نظر شکل ظاهری تاثیر بسیاری بر قالیچه های این دوره گذاشته، قالیچه ای است از دوره صفوی، که در موزه توپقاپی نگهداری می شود. این قالیچه با تغییرات مختصری در متن دیداری و کلامی در هرکه بسیار بازتولید می شود. نمونه ای از این بازتولید قالیچه ای است که «زاره پنیامین» طراحی کرده است. در متن کلامی قالیچه ی «زاره»، کلام فارسی جایگاه ویژه ای دارد و همچنین قالیچه ی موجود دارای امضای هنرمند است؛ در حالی که متن کلامی قالیچه دوره صفوی به عربی و فاقد امضاست. از آنجا که این قالیچه ها در دو فرهنگ و زمان متفاوت بافته شده اند حال سوال این است: گفتمان غالب در جامعه چه نقشی در تغییرات نشانه های کلامی و دیداری قالیچه بازتولید شده از قالیچه محفوظ در موزه توپقاپی داشته است؟ برای رسیدن به پاسخی مناسب به روش توصیفی-تطبیقی، قالیچه های مذکور در هر دو دوره با یکدیگر تطبیق داده شده و گفتمان غالب در هر دو دوره بررسی شد. از مقایسه موجود این نتیجه حاصل گشت که قالیچه دوره صفوی بیانگر اندیشه عارفانه آن دوران است؛ در حالیکه اعمال تغییرات جزیی در قالیچه و بازتولید آن توسط زاره، به قالیچه نه به عنوان دستبافته ای جهت سلوک و عبادت، بلکه به عنوان کالایی برای بیان اندیشه های اومانیستی، ملی گرایی و بازنمایی دوران طلایی امپراتوری عثمانی توجه شده است.

  کلیدواژگان: قالیچه های محرابی، دروه صفوی، زاره پنیامین، هرکه، موزه توپقاپی
 • اعظم رسولی، سید رضا حسینی صفحات 169-188

  زمان، مفهوم و چگونگی ادراک و بیان آن، از مقولات مورد توجه در حوزه های مختلف اندیشه بشری است. نحوه نگرش به زمان، سبب گردیده تا آرای مختلفی در باب ماهیت آن ارایه شود. هنرمندان فرش در عصر قاجاریه، متاثر از روند تحولات در زمینه های گوناگون، تجارب جدیدتری را در نقش پردازی، نسبت به ادوار گذشته حاصل نمودند و در مواجهه با پدیده هایی چون زمان بر اساس جهان ذهنی و عینی خود و با توجه به ظرفیت های فرش، به بازنمایی آن پرداختند. مساله این پژوهش تاویل و فهم زمان در طرح و نقش فرش قاجار به مثابه یک متن تک رسانه ای، مبتنی بر گزاره «فهم» در رویکرد هرمنوتیک فلسفی گادامر است. مبتنی بر ضرورت شناخت وجوه مختلف فرش، از جمله ظرفیت بازنمایی و دلالت های معانی طرح و نقش فرش، هدف این مقاله، شناسایی زمان، کیفیت و هویت گونه های آن در فرش قاجار می باشد. مهم ترین سوالات این پژوهش عبارتند از: بازنمود زمان در فرش قاجار چگونه است؟ فهم زمان و هویت گونه های آن در فرش قاجار، براساس هرمنوتیک فلسفی گادامر چگونه قابل تبیین است؟ برای دستیابی به پاسخ سوالات پژوهش، طرح و نقش پنج تخته از فرش قاجار به عنوان نمونه پژوهشی، با روش غیراحتمالی انتخاب و بر مبنای روش تحلیل محتوا مطالعه شده اند. ماهیت این پژوهش، بنیادی، در قالب پژوهش های کیفی است. شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای- اسنادی و مشاهده آثار و ابزار جمع آوری اطلاعات، فیش تحقیق و تصاویر است. بر اساس نتایج حاصله زمان در فرش قاجار از نظر ماهیتی به دو صورت کیفی و کمی با نشانه های مرتبط، ثبت شده است. وقایع آیینی، اندیشه ها و روایات اساطیری، نوشتارهای مختلف، ایجاد حرکت و توالی زمان با استفاده از تقابل های مکانی، عناصر تجسمی، خوانش نوشتارها، سطح بندی اثر، روایت و عناصر آن، استفاده از نمادهای ارجاع دهنده به زمان، از پیش فهم های مولد زمان هستند و با دلالت های صریح و ضمنی و بازخوانی متون غایب در اثر، تداعی ذهنی و فهم شهودی از گونه های زمان در فرش را موجب می شوند. همچنین گفتمان های مسلط در دوره قاجار بر نحوه مواجهه جامعه و هنرمند فرش با زمان و گونه های آن، موثر بوده اند. قدرت و اقتدار شاهانه، باستان گرایی (ملی گرایی)، سنت گرایی، تجددگرایی (نوگرایی)، اسطوره و مذهب از مهم ترین این گفتمان ها هستند.

  کلیدواژگان: زمان، هرمنوتیک، فهم، متن، طرح و نقش فرش قاجار
|
 • Alireza Shiri, Gholamreza Hashemzadeh khorasgani, Nasrin Akhoundi, Fazlollah Jamalou Pages 1-24

  The hand-woven carpet industry has faced many challenges due to internal and external factors. The use of scientific and pre-planned methods through which the impacts of these factors can be mitigated or eliminated can lead to the prosperity of this influential industry on culture, economy, and social life. Presenting a model for product development is one of these scientific methods. The product development model is used to ensure the realization of customers' demands and satisfaction regarding the product and procedures, increase quality and reduce the wastage from the phase of collecting customers' requirements to the production phase and delivery of the product to the end-user, and even supervision over after-sales services and collection of the feedback, patterns, standards, procedures, and methods. On the other hand, the process of development and production of the new products has undergone great changes due to the increase in global risks, the fast changes in customers' needs and wants, and the increased risk-taking, which has focused the attention on agility strategies in production procedures. The present study seeks to present an exclusive product development model for the Iranian hand-woven carpet industry adopting an agility approach. The study first conducts desk research to investigate goods and service development models and agile production models and proceeds to filter the indicators extracted from the studied models using expert opinions and fuzzy Delphi technique, the result of which is the compilation of 47 indicators selected by the experts out of the 147 total indicators. Afterward, measures were taken to achieve specific indicators since hand-woven carpet production is different from most other industries in nature. For this purpose, open-ended interviews and theoretical saturation (snowball technique) were used to collect new data through interviews with experts. The interviews continued to the point of theoretical saturation. In the next stage, the grounded method was used to extract codes from the open-ended interview transcripts, the result of which was the compilation of 31 new indicators. Eventually, the indicators obtained from the two methods were integrated and the exclusive model for this industry was developed using the Atlas. ti v.8 software. The final model is made up of eight main dimensions, seven sub-dimensions, and 47 sub-indicators.

  Keywords: Agile manufacturing, Grounded theory methodology, fuzzy Delphi, hand-made Iranian carpet, Product development model
 • Shahdokht Rahimpour, ASHKAN RAHMANI Pages 25-42

  Nomadic handicrafts are the most important manifestation of indigenous and tribal art and represent a set of social and cultural characteristics of nomadic life. In the Qashqai tribe, hand-woven chambers are one of the practical products of the women of the tribe. With the change in the structure of tribal life, the settlement of tribes and nomads, and the continued migration of large numbers of nomads to rural and urban areas and the replacement of cheap goods to suit the needs of life, the production of many functional fabrics has become obsolete. The aim of this study was to identify the structural and functional characteristics of this type of handicrafts in the Qashqai tribe and to study these products based on the anthropology of art. The data collection of this research is field and library. The research findings were presented by descriptive-analytical method. Container weaves in various sizes in accordance with the needs of tribal life have been defined as an indicator of women artists and the choice of weaving style of these handicrafts in proportion to their function. The index is a strong sign of the artist's creative performance and expresses the artist's agency and the headline expresses the artist's position. As an indicator, these handicrafts play a central role, which is also the heritage of the tribal community and a factor for the continuation of the light weaving process that has remained to this day.

  Keywords: Qashqai weavers, enclosed handicrafts, anthropology of art
 • Mahdieh Ziaadini Dashtkhaki, Mahboobeh Eslamizadeh, Sakineh Tajaddini Pages 43-64

  Some years after the Qajar attack to Kerman, Ibrahim Khan Zahir al-Doleh was elected governor of the city. With the beginning of Ibrahim Khan's rule in Kerman, the construction of useful buildings and the improvement of people's livelihood were on his agenda. After that, arts such as carpet weaving, which had lost their prosperity, were revived. The buildings were decorated with colorful tiles and the houses were decorated with handmade carpets. Therefore, these arts had a special place. Due to the prosperity of these arts, the question arises whether there are similarities in the decoration of the tiles used in the buildings of this period, including Ebrahim Khan School and Kerman carpet designs, and assuming similarities, this effect and effects up to How much has it been? The answers to these questions show the evolution of motifs and how they function in different arts. The method of this research is analytical-comparative and by studying library sources and examining images, it tries to identify, classify, analyze and adapt patterns. Finally, evaluating the elements and motifs used in the designs, in these two branches of Art shows the similarities and differences in the use of patterns.

  Keywords: Carpet, Ceramic Tile, Kerman, Qajar, Ebrahim Khan School
 • Majid reza Moghanipour, Ashkan Rahmani Pages 65-83

  Safavid ruling dynasty may be considered as a founder of the social government which caused the establishments and social, political, economic and religious offices were active under the protection of a relatively centralized administrative structure. They had already no any formal position in governments and courts. In this period, appropriate cultural policy-makings and relative security of cities and villages provided necessary bases in order to thrive many arts and techniques. Carpet weaving was one of these most significant arts. The main purpose of this article is to analyze the various aspects of the importance of carpets for the Safavid court and, consequently, to identify the different types of relationship between the central government and the production of this product. The research uses a historic approach and an analytic-descriptive method. To achieve the purpose of the research, in addition to valid historical and research sources, samples of carpets of that period have also been studied. In the process of conducting this research, the importance of the activities related to the production and supply of carpets and the reasons for supervising them were examined from four aspects: religious and social, commercial, tax and artistic income.. Then, a direct and indirect role of the officials like Bashi and Moshrif became clear in this process. Furthermore, by studying remained documents, it is possible to reconstruct the existence of professional relations between artists active in the field of writing and book decoration with the society that produces court carpets.

  Keywords: Carpet, Safavid dynasty, court workshops, book designing, supervisor
 • Zahra Cheraghi, Habib Shahbazi, Seyed Mehdi Hosseyni nia, Mohammad Eskandari Pages 85-105

  Kilim handicrafts are common women's craftworks in some nomadic and rural areas of Iran. These handicrafts have various textures and patterns in different parts of the country, which in some parts are representative of the culture of that region. One of the common arts in Lorestan province is kilim weaving, using traditional patterns that have undergone various changes over time. Some of the prominent features of this art in this region ar symmetry, variety, abstraction, and graphicity of the designs. The designs of Lorestan kilims have been indicants of the people's beliefs, convictions and traditions which have been passed down from generation to generation, for many years. The main purpose of this study is to investigate the patterns of Lorestan kilim and the effective factors of their emergence. The main purpose of this study is to study the most important designs used on the carpets of Kuhdasht city with the influence of the culture of the people of the region and also the effective factors in their emergence. The main questions of this research are posed as follows; How many types of hand-woven kilims are in this region? And which factor has been effective in the emergence of Lorestan kilim's patterns and designs? The research method of this study is descriptive-analytical. Data collection method of the study is library and field. This study deals with qualitative analysis of the studied samples. The results of this study indicate that the patterns woven in Lorestan kilims are as following: Ritual and mythological motifs (cypress, the tree of life (pine) along with chamois, the Mother Goddess, mountain), animal and bird motifs (chamois, horse, rooster, duck), motifs of banquets and mourning ceremonies (dance), plant motifs and motifs derived from religious beliefs (patterns of the Howz). It can also be said that most of the designs used in these handicrafts have been continually inspired by the designs of Lorestan bronze up to this day.

  Keywords: Lorestan, handicrafts, Koohdasht city, kilim, kilim designs
 • Seied MohamadReza Tabasi, Iman Zakariaee Kermani Pages 107-130

  One of the rugs of Houshang Shahi, which has some different visual elements from other rugs in this category, is a rug called Houshang Shah with Western diplomats. The simultaneous presence of the mythical king of Iran and the foreigners in a modern dress in this rug, as well as how it can be related to the active elements of this text, is an issue that has been less considered so far. The main hypothesis of the research is that the visual elements of this rug have features and meanings that by referring to the related pretexes, it is possible to read the text, understand the communication aspects of the actors and its social interpretation. The aim of the research is to gain an understanding of why the past and the present are intertwined, to identify the distinct visual elements that exist, to understand the relationships of the actors, and to identify the pretexts that have influenced the designs of this rug. Research method and theoretical framework of this research is the method of social semiotics of the image of Gunter Kress and Theo van Leeuwen. The main results of this article include changing the time of the inscription on the carpet, the impact of objects represented from the royal thrones and the architecture of the marble columns in the Qajar era, reproducing the concepts of Farah Izadi and the qibla of the world, wishing to return to the authority of mythical kings Influence of pre-texts such as ancient lithographs, Iranian painting, classical literature and Persian folk tales, recognizing the reasons for proximity and the relationship of heterogeneous actors with possible scenarios, the similarity of the emergence of elements of modernity with the court, the relationship of choosing Houshang Shah as The first legislator with the current of legalism in Iran, the inspiration of the inner border of the carpet from the margins of printed works, the importance of composition and accuracy in using colors and lines in creating meaning, classification and classification of characters, the effect of framing in showing our concept And another and the importance of representing the image in the Qajar era.

  Keywords: Social Semiotics, Qajar carpet, Houshang Shahi carpet
 • Elahe Imani, Maryam Foroughinia Pages 131-147

  Aesthetics is one of the important topics in the evaluation of works of art and can be examined from two aspects, objective and subjective. Rural and Tribal ruges in Iran are the result of the taste and mental creativity of weavers and designers who, despite being mentally woven, have a lot of harmony. The purpose of this study is to analyze the visual aesthetics of such carpets and due to their diversity and to avoid the breadth of the subject, studies the two designs from the region Yalmeh and Minakhani with this question: How are the principles of objective aesthetics reflected in the designs of Medallion and Brick-shaped Yalmeh and Minakhani? This qualitative research has been done by descriptive-analytical method and using library resources and based on Mikel Dufrenne's objective view of aesthetics and Ocvirk's view and visual principles, which is one of the main sub-branches of the objective aesthetic view. The results show that the correct structure of visual principles in rural carpet motifs as an art object leads to aesthetic perception of these works by the audience so that seven factors of Ocvirk approach including harmony, proportion, balance, motion, hegemony and brevity in the design and color of the studied samples are evident and only in Minakhani rugs, the principle of design diversity is less due to the repetition of patterns. Also, maintaining geometric proportions and observing visual and symbolic principles in form and color are other components of aesthetics in them

  Keywords: aesthetics, Yalmeh, Minakhani designs, Ocvirk., Mikel Dufrenne
 • Sahel Erfanmanesh Pages 149-168

  IIn the country of Turkey, in the city of Hereke, at the end of the 19th century, rugs known as Mihrabi became popular, which were inspired by the rugs of the Safavid era and kept in the Topkapi Palace Museum. In these rugs, which are reproduced in royal workshops on a large scale, some changes have been made in the verbal text and incorporated visual elements. Among the rugs that seem to have had a great impact on the rugs of this period in terms of appearance, there is a rug from the Safavid era that is kept in the Topkapi Palace Museum. This rug has been reproduced in large numbers in Herke with slight changes in the verbal text and its visual elements. An example of this reproduction is the rug designed by "Zare". In the verbal text of the "Zare" rug, Persian words have a special place; also, the existing rug has a signature. Meanwhile the verbal text of the Safavid rug is in Arabic and has no signature. Since these rugs were woven in two different cultures and times, the question is: What role did the dominant discourse in the society play in the changes made in the verbal texts and visual signs in the reproduction of the rug kept in Topkapi Palace Museum? In order to achieve a suitable answer using the analytical-comparative method, the mentioned rugs were compared with each other in both periods and the dominant discourse was examined. According to the comparison, it was concluded that the rug of the Safavid era expressed the mystical thought of that period. Meanwhile, in its reproduction by "Zare "and its minor changes, attention has been paid more to the rug not as a handwoven product for conduct and worship, but as a product to express humanist and nationalistic ideas and to represent the golden age of the Ottoman Empire.

  Keywords: Mihrabi rug, Safavid era, Zareh Penyamin, Hereke, Topkapi Palace Museum
 • Azam Rasooli, Seyyed Reza Hosseini Pages 169-188

  Time and its concept, understanding and expressing is one of the significant subjects in the human thought. The way of theorizing about time, has caused different opinions about its quiddity. The artists in the Qajar dynasty had gotten newer experience in drawing than previous eras. Developments in various fields have affected to them. The artists in the face of phenomena such as time represented it based on their subjective and objective world and the carpet capacities. The research problem is the time interpretation and understanding in the Qajar carpet as a text medium. It is based on the “understanding” proposition in Gadamer’s philosophical hermeneutic approach. The purpose is the time identification, quality and its kinds of identity in Qajar carpet. How does the time representation is in Qajar carpet? How does the understanding of time and its kinds of identity explain in Qajar carpet based on Gadamer’s hermeneutic? They are the most important questions in this research. The five sample of the Qajar carpet pattern had selected at random. They studied with quantitative content analysis method. It is basic research into the qualitative research form. The method of data collecting is documentary – library and artworks observation. Data gathered with card research, pictures and new scanning tools. Results show the time has recorded in qualitative and quantitative forms with related signs in Qajar carpet. The fore-understanding about time in Qajar carpet are: ritual events, mythical thoughts and stories, various writings, creating movement and time sequence by locative oppositions, visual elements, texts reading, planning the artwork, narratives and its elements and using of referable symbols to time are preconceptions about time. They trying to cause the mental association and intuitive understanding of time in the carpet by denotation, connotation, and reading-out of the texts absent in artwork.

  Keywords: time, hermeneutic, understanding, pattern, design of Qajar carpet