فهرست مطالب

 • پیاپی 53 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/02/04
 • تعداد عناوین: 8
|
 • موسی عنبری*، محمد مهدی زاده اردکانی صفحات 1-49

  هدف کلی پژوهش حاضر شناخت کم وکیف فعالیت های سازمان های مردم نهاد در تسهیلگری و ارایه خدمات در راستای تاب آوری اجتماعی است در اینجا بر نقش و اقدامات موسسه نیکوکاری ابرار در مناطق روستایی شهرستان قاینات در برابر پدیده کم آبی تمرکز شده است.این تحقیق،پژوهشی اکتشافی وبارویکردکیفی انجام شده است. ابزارجمع آوری داده ها؛مصاحبه ی نیمه ساختاریافته و برای تجزیه وتحلیل داده های حاصل ازمصاحبه،از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است.هرچندافرادموثر زیادی درموسسات مردم نهادوجوددارند اما این پژوهش حاصل تلاش مصاحبه با 16 نفراز تسهیلگران موسسه ابرار است که به صورت مستقیم با جامعه محلی در ارتباط بوده و در آن جا به فعالیت پرداخته اند. با آغاز فرآیند کدگذاری، 372 مفهوم اولیه، 57 مضمون فرعی و 13 مضمون اصلی شناسایی شد.یافته هانشان می دهدموسسه ابراردرحوزه های اقتصادی،اجتماعی،زیرساختی، محیط زیست و کشاورزی و بهداشت و سلامت،به تسهیلگری پرداخته و هدایت فعالیت های مردمی رابر عهده داشته است یافته ها نشان می دهد بی اعتمادی اولیه مردم بی اعتمادی مردم به نهادهای دولتی ضعف نیروی انسانی با کیفیت در روستا و تورم و مشکلات اقتصادی ازجمله چالش هایی است که موسسه با آن ها روبرو بوده است تجربه وفعالیت های موسسه ابراردرروستاهای موردمطالعه نشان می دهدمی توان به سازمان های مردم نهادبه عنوان یک ظرفیت اجتماعی داوطلبانه برای ارتقای تاب آوری اجتماعی مناطق روستایی و سازگاری آن ها در برابر کم آبی امیدوار بود

  کلیدواژگان: روستا، سازمان های مردم نهاد، تسهیلگری، کم آبی، تاب آوری اجتماعی، قاینات
 • معصومه دوله*، مسلم شجاعی صفحات 51-85

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رهبری اخلاقی بر فرسودگی شغلی با تاکید بر نقش واسطه ای سرمایه اجتماعی و روانشناختی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری، کلیه معلمان شاغل در دوره دوم متوسطه شهرستان بهبهان در سال تحصیلی1400-1399 با تعداد 380 نفر بوده اند. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و براساس جدول مورگان تعداد 181 نفر محاسبه شده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه رهبری اخلاقی کالشون وهمکاران(2011)، فرسودگی شغلی مسلاچ(2002)، سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران(2007) و سرمایه اجتماعی ابیلی(2011) استفاده گردید. . نوآوری پژوهش حاضر پرداختن به موضوع فوق در میان جامعه آماری معلمان به عنوان گروه شغلی حساس که نقش مهمی را در ساختن آینده دانش آموزان ایفا می نمایند، می باشد. نتایج نشان داد، رهبری اخلاقی بر سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی اثر مثبت و معناداری دارد؛ سرمایه اجتماعی بر فرسودگی شغلی و همچنین رهبری اخلاقی بر فرسودگی شغلی اثر منفی و معناداری دارد. اما سرمایه روانشناختی بر فرسودگی شغلی اثر معناداری ندارد؛ سرمایه روانشناختی و سرمایه اجتماعی نقش میانجی در رابطه بین رهبری اخلاقی و فرسودگی شغلی دارند به طوری که رهبری اخلاقی تاثیر مستقیم و تاثیر غیرمستقیم بر فرسودگی شغلی دارد. لذا می توان با تقویت رهبری اخلاقی، سرمایه اجتماعی و روانشناختی معلمان مانع از ایجاد فرسودگی شغلی آنها شد.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، فرسودگی شغلی، سرمایه روانشناختی، سرمایه اجتماعی
 • مهدیه دهقان نیری*، محمدحسین صبحیه صفحات 87-119

  با گسترش اثرگذاری سازمان ها بر محورهای توسعه پایدار و همچنین رشد آگاهی عمومی، مطالبه از سازمان ها برای مسیولانه عمل کردن در قبال جامعه و حرکت به سمت مسیولیت پذیری اجتماعی در عمل شدت گرفته است. در این راستا سازمان ها با آگاهی از عوامل دخیل در موضوع مسیولیت اجتماعی شرکتی و نمود آن در تصمیماتشان، کمک شایانی به اعتبار خود می کنند. به همین دلیل در این مقاله شناسایی عوامل موثر بر سیاست ها و اقدامات مرتبط با مسیولیت اجتماعی شرکتی در سازمان های مبتنی بر پروژه مورد پژوهش قرار گرفته است. بدین منظور پس از مرور چتری 22 مقاله مروری متمرکز بر موضوع و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان چهارچوب نظری پژوهش توسعه یافته است و با متد دلفی و ارسال پرسش نامه برای تنی چند از متخصصان، چهارچوب نظری اعتبارسنجی و نهایی شده است. در نتیجه جمعا 11 عامل در سه سطح شامل 5 عامل روند رشد و توسعه کشور، مناسبات دولت و جامعه، کنش نهادهای رسمی دولتی، کنش نهادهای رسمی غیر دولتی و کنش نهادهای غیر رسمی در سطح نهادی، 4 عامل سیستم حاکمیتی سازمان، مشخصات سازمان، برنامه ریزی سازمان و جهت گیری فرهنگی سازمان در سطح سازمانی و 2 عامل ویژگی های بدنه حاکمیت و ویژگی های منابع انسانی در سطح فردی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکتی، مسئولیت اخلاقی، مدیریت پروژه، مرور چتری، روش دلفی
 • فرشاد طهماسبی زاده*، محمد مسعود صفحات 121-160

  هدف از این پژوهش تحلیل شاخص های هویت مکانی در شهرک نگین واقع در شهر اصفهان است. ماهیت هدف پژوهش از نوع کاربردی و بر اساس ماهیت روش از نوع توصیفی_ موردی و تحلیلی است در گردآوری داده ها از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. در تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های آمار استنباطی چون آزمون های همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون تی تک نمونه ای، آزمون یک دنباله راست میانگین و یک دنباله چپ میانگین و آزمون تی مستقل در نرم افزار spss استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که شاخص های هویت مکانی شامل اجتماع پذیری، دسترسی به خدمات، آرامش و تصویر ذهنی و احساس تعلق در شهرک نگین اصفهان وضعیت نامطلوبی قرار دارند.و عوامل تاثیرگذار اجتماعی شامل سن، مدت سکونت و تحصیلات در شاخص های هویت مکانی شهرک نگین تاثیر چندانی نداشته است و بیشترین همبستگی بین شاخص حس تعلق مکانی و شاخص آسایش و تصویر ذهنی در این محله شکل گرفته است. همچنین در شهرک نگین شاخص دسترسی به خدمات و تسهیلات دارای رابطه مستقیم با شاخص آسایش و تصویر ذهنی است و بهبود وضعیت شاخص آسایش و تصویر ذهنی منجر به بهبود شاخص حس تعلق در این محله می گردد. با توجه به اینکه شهرک نگین به صورت برنامه ریزی شده و طی چند دهه گذشته شکل گرفته است ازنظر شاخص های اجتماعی، حس تعلق مکانی و تصویر ذهنی وضعیت مطلوبی ندارد.

  کلیدواژگان: هویت، هویت مکانی، محله، شهرک نگین
 • فاطمه فرمیتنی، سوده مقصودی*، عبدالحسین دانشوری نسب صفحات 161-192

  هدف پژوهش حاضر، بررسی الگوی مصرف برق شهروندان شهر کرمان و تبیین جامعه شناختی آن بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مشترکان برق خانگی شهر کرمان بود که تعداد 383 نفر از آنها با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در مطالعه حاضر برای حصول اطمینان از اعتبار و پایایی محتوای پرسشنامه از شیوه ی اعتبار صوری و آزمون کرونباخ استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. یافته ها نشان داد که رابطه معنی داری بین آگاهی از الگوهای بهینه مصرف برق (الگوی های مشخص شده اداره برق)، آگاهی از نتایج مصرف بی رویه برق، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی و احساس ناامنی با الگوی مصرف برق بود. همچنین تفاوت معنی داری در میانگین های الگوی مصرف برق پاسخگویان برحسب تحصیلات، وضعیت تاهل، سن، تعداد اعضای خانوار و مدت سکونت و عدم تفاوت معنادار در میانگین الگوی مصرف برق مشترکان برحسب نوع مسکن و منطقه محل سکونت وجود داشت. درنهایت مشخص شد که قوی ترین متغیر پیش بینی کننده الگوی مصرف برق متغیر آگاهی از الگوهای بهینه مصرف است، بنابراین می توان با افزایش آگاهی شهروندان در این زمینه الگوی مصرف را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: الگوهای مصرف، مصرف انرژی، عوامل اجتماعی، شهروندان
 • جواد شهلائی باقری*، ولی علیزاده صفحات 193-241

  نظر به اهمیت اوقات فراغت دانشجویان و ورزش دانشجویی در دانشگاه ها، توجه و نگاه راهبردی به این مقوله در دانشگاه علامه طباطبایی نیز غیرقابل چشم پوشی بود. لذا هدف این پژوهش، تدوین برنامه جامع غنی سازی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی با رویکرد فعالیت های ورزشی سازمان یافته از دیدگاه اساتید و کارکنان بود. پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق شامل؛ 40 نفر از اساتید، کارکنان، دانشجویان و مربیان ورزشی دانشگاه بود. حجم نمونه به صورت تمام شمار انتخاب شد. ابزار پژوهش؛ مصاحبه و پرسشنامه های محقق ساخته بود که روایی محتوایی آنها بر اساس نظر متخصصان و با پایایی آلفای کرونباخ 91/0 تایید شد. جهت تحلیل داده ها، از ماتریس ارزیابی عوامل درونی و بیرونی، ماتریس تحلیل سوات و ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی استفاده شد. نتایج تحلیل سوات نشان داد که موقعیت راهبردی در موقعیت محافظه کارانه قرار دارد و 3 استراتژی تهاجمی، 6 استراتژی محافظه کارانه، 4 استراتژی رقابتی و 2 استراتژی تدافعی تدوین گردید. در ادامه با رسم ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی عوامل داخلی و خارجی، استراتژی «توسعه و بهبود فضا، تجهیزات و اماکن ورزشی استاندارد در خوابگاه ها و دانشکده ها به ویژه برای دختران دانشجو» در رتبه اول قرار گرفت. بنابراین مدیریت تربیت بدنی دانشگاه می تواند با توسعه اماکن و تجهیزات ورزشی در خوابگاه ها و دانشکده ها، فرصت های حضور بیشتر دانشجویان در فعالیت های ورزشی را در راستای غنی سازی اوقات فراغت فراهم آورند.

  کلیدواژگان: اوقات فراغت دانشجویان، برنامه راهبردی، ورزش دانشجویی، دانشگاه علامه طباطبائی تهران
 • احسان علینی* صفحات 243-276
  بررسی عملکرد نهادهای مهم اقتصادی کشور، می تواند به ما در درک وضعیت کنونی و همچنین یافتن راه های مناسب برای ترمیم خلاها در آینده، کمک فراوانی کند. یکی از مفاهیم نسبتا جدیدی که در علوم سیاسی جهت بررسی عملکرد نهادها وجود دارد، مفهوم ظرفیت دولت است. در مقاله حاضر، با استفاده از این مفهوم و روش اسنادی و تحلیل تاریخی داده ها و اطلاعات، عملکرد این سازمان با تاکید بر برنامه های پنج گانه توسعه، بررسی می شود؛ این عملکرد بر اساس دو شاخص اصلی و مهم مفهوم ظرفیت دولت، یعنی میزان استقلال بوروکراسی از دولت و کارآمدی نهادی، ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد سازمان برنامه وبودجه در دوران اصلاحات ازلحاظ دو مولفه اصلی ظرفیت دولت، بیشترین کارآمدی و بازدهی را داشته است؛ دلیل این امر از واقعی تر شدن نگاه دولت به عرصه اقتصاد و توسعه کشور (بر مبنای اقتضایات و شرایط کشور) و تلاش در جهت کاستن از تصدی گری در این حوزه ناشی می شود. همچنین این نتایج بیان دارد با توجه به تحلیل صورت گرفته از برآیند کارآمدی این سازمان در طول نزدیک به چهار دهه، ایجاد تغییرات ساختاری اساسی در سازمان دارای اولویت بوده و مسیولین این نهاد باید توجه بیشتری نسبت به بهبود دو مولفه اساسی میزان استقلال و کارآمدی نهادی داشته باشند.
  کلیدواژگان: ظرفیت دولت، سازمان برنامه و بودجه، توسعه اقتصادی، کارآمدی نهادی
 • علی اصغر درویشی فرد، ستار پروین* صفحات 277-312

  جوانان مهاجر یکی از گروه های شهری هستند که به دلایل مختلف در معرض درگیر شدن با انواع مشکلات، جرایم و کجروی های اجتماعی قرار دارند. مطالعه حاضر با هدف فهم زمینه های جرم در جوانان مهاجر شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش ، کیفی، از نوع تحلیل محتوا و اطلاعات لازم با استفاده از تکنیک مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری شده است. حجم نمونه تعداد 26 نفر از جوانان مهاجری است که هم اکنون در زندان هستند. یافته های پژوهش نشان می دهد که مهاجرت با انگیزه کار و کارگری و ارتکاب رفتار مجرمانه دو شکل غالب انگیزه مهاجرتی در جوانان مهاجر بوده و جرایم مرتبط با مواد و سرقت رایج ترین جرایم در بین آنها است. پس از تجزیه و تحلیل دقیق اطلاعات، شش (6) مضمون اصلی و بیست و یک (21) مضمون فرعی استخراج شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که اکثر جوانان مهاجر، نه با انگیزه ارتکاب جرم، بلکه با انگیزه کار و کارگری به شهر تهران مهاجرت کرده اند. با این حال، پس از گذشت مدتی و مواجه شدن با شرایط منفی و آسیب زننده متعدد و ترغیب کننده جرم درگیر رفتارهای مجرمانه شده اند. در یک جمع بندی و به اختصار می توان گفت، مهاجرت جوانان مهاجر به شهر تهران، نه تنها وضعیت بسیاری از آنها را بهبود نبخشیده، بلکه درگیری آنها با جرایم متنوع را در پی داشته است.

  کلیدواژگان: مهاجرت، جوانان، جرم، شهر تهران
|
 • Moosa Anbari *, Mohammad Mehdizadeh Ardakani Pages 1-49

  The general purpose of this study is to identify thelow qualityof the activities of NGOs in facilitating and providing services for social resilience. Here, the role and actions of Abrar Charity Institute inrural areas of Ghaenat city against the phenomenon of water shortage are focused. This research is an exploratory research with a qualitative approach. Data collection tools; The interview was semi-structured and the content analysis technique was used to analyze the data obtained from the interview. Although there are many influential people innon-governmental organizations, but this research is the result of interviews with 16 facilitators of Abrar Institute who are in direct contact with the local community and have worked there. At the beginning of the coding process, 372 initial concepts, 57 sub-themes and 13 main themes were identified. Findings show that Abrar Institute has facilitated and guided public activities in the fields of economy, society, infrastructure, environment and agriculture, and health.The findings also show that the initial distrust of the people, the distrust of the people in government institutions, the weakness of quality manpower in the village and inflation and economic problems are among thechallenges that the institute has facedThe experience and activities of Abrar Institute in the studied villages show thatNGOs can be hopedfor as a voluntary social capacity to promote socialresilience in rural areas and their adaptation to water scarcity

  Keywords: Village, NGOs, facilitation, water shortage, Social Resilience, Ghaenat
 • Masoume Dowleh *, Moslem Shojae Pages 51-85

  The aim of this study was to investigate the effect of moral leadership on occupational burnout with emphasis on the mediating role of social and psychological capital. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-correlational in terms of method. The statistical population was the teachers working in the secondary school of high school in Behbahan in the academic year 1399-1400 with 380 people. The sample size which was calculated using a simple random sampling method and based on Morgan table was 181 people. In order to collect data, the Ethical Leadership Questionnaire of Kalashoven et al. (2011), Maslach’s Occupational Burnout Questionnaire (2002), Psychological capital Questionnaire of Luthans et al. (2007) and Abili’s Social Capital Questionnaire (2011) were used. The results showed that moral leadership has a positive and significant effect on psychological capital and social capital; social capital has a negative and significant effect on occupational burnout as well as moral leadership on occupational burnout, but psychological capital has no significant effect on occupational burnout. Psychological capital and social capital have a mediating role in the relationship between moral leadership and occupational burnout, so that moral leadership has a direct and indirect effect on burnout. Therefore, by strengthening the moral leadership, social and psychological capital of teachers, it is possible to prevent their occupational burnout.

  Keywords: moral leadership, occupational burnout, psychological capital, Social Capital
 • Mahdieh Dehghan Nayeri *, MohammadHossein Sobhiyah Pages 87-119

  Demanding for organizations that act responsibly and move towards social responsibility has intensified with the organizations' increasing impact on the components of sustainable development. In this regard, organizations contribute to their credibility by being aware of the factors involved in corporate social responsibility (CSR) and manifesting it in their decisions. In this article, we investigated variables affecting policies and actions related to corporate social responsibility (CSR) in the context of project-based organizations in the country. For this purpose, first, an initial theoretical framework has been developed by reviewing scholarly journal articles and interviewing experts. Then, the theoretical framework has been validated and finalized by sending questionnaires to several experts and the Delphi method. As a result, we identified 11 factors at three institutional, organizational, and individual levels. Five factors at the institutional level include the country's growth and development rate, government-society relationships, the action of formal governmental institutions, the action of formal non-governmental institutions, and the action of informal institutions; four factors at the organizational level include the organization's governance system, organization profile, Organizational planning, and cultural orientation of the organization; and two factors at the individual level include the characteristics of the governing body and the characteristics of human resources.

  Keywords: Corporate Social responsibility, Ethical Responsibility, Project Management, umbrella review, Delphi Method
 • Farshad Tahmasebizadeh *, Mohammad Massoud Pages 121-160

  The purpose of this study is to analyze the spatial identity indicators of Negin neighborhood located in Isfahan. Based on the purpose of the research is applied and based on the nature of the method is descriptive-case and analytical. In data collection, the field method in the form of a questionnaire has been used. In analyzing the data, descriptive statistics and inferential statistics tests such as Pearson correlation tests, regression, one-sample t-test, one-right mean and one-left mean test and independent t-test in SPSS software were used.Findings show that the indicators of sociability, access to services, peace and mental image and sense of belonging that are the spatial identity of the neighborhood in Negin town of Isfahan are in an unfavorable situation. And social influencing factors including age, length of residence and education have not had a great impact on the spatial identity indicators of Negin town. The highest correlation is between the index of sense of spatial belonging and the index of comfort and mental image. In Negin town, access to services and facilities has a direct relationship with comfort index and mental image, and improving the status of comfort index and mental image leads to improving the sense of belonging index.

  Keywords: : identity, Place Identity, township, Negin township
 • Fatemeh Farmitani, Soodeh Maghsoodi *, Abdulhussein Daneshvarinasab Pages 161-192

  This study aimed to investigate the pattern of electricity consumption of Kerman citizens and its sociological explanation. The statistical population of the study included all household electricity subscribers in Kerman, of which 383 people were selected as a statistical sample using a simple random sampling method. In the present study, the face validity method and Cronbach's test were used to ensure the validity and reliability of the content of the questionnaire. SPSS software and Pearson statistical tests and analysis of variance were used to analyze the data. Findings showed that there was a significant relationship between knowledge of optimal patterns of electricity consumption (Specified patterns of the electricity department), awareness of the consequences of excessive electricity consumption, social support, social trust and feelings of insecurity with the pattern of electricity consumption. There was also a significant difference in the average electricity consumption pattern of respondents in terms of education, marital status, age, number of household members and length of residence and no significant difference in the average electricity consumption pattern of subscribers according to type of housing and area of residence. Finally, it was found that the strongest predictor of electricity consumption pattern variable is the awareness of optimal consumption patterns, so it is possible to improve the consumption pattern by increasing citizens' awareness in this area.

  Keywords: Consumption patterns, Energy Consumption, social factors, Citizens
 • Javad Shahlaee Bagheri *, Vali Alizadeh Pages 193-241

  Considering the importance of students' leisure time and student sports in universities, the strategic attention to this issue in Allameh tabataba'i University was also not negligible. so the purpose of this study was to Designing comprehensive program to enrich the leisure time of Allameh Tabatabai University students with the approach of organized sports. the research was descriptive-analytical. the statistical population of this study included 40 professors, staff, students and sports coaches of the university. the sample was equal to the statistical population. Research tools was the interview and researcher-made questionnaires that their content validity was confirmed based on the opinion of experts and their reliability was obtained using Cronbach's alpha of 0.91. to analyze the data was used from the matrix of evaluation of internal and external factors, SWAT analysis matrix and QSPM Matrix. the results of SWOT analysis showed that the strategic position is in the conservative position and were identified the 3 aggressive strategies, 6 conservative strategies, 4 competitive strategies and 2 defensive strategies. then, the strategy of "developing and improving standard space, equipment and sports facilities in dormitories and colleges, especially for female students" was also ranked first. therefore, the university physical education management can provide more opportunities for students to participate in sports activities in order to enrich their leisure time by developing sports facilities and equipment in dormitories and colleges

  Keywords: Students' leisure, Strategic Plan, Student Sports, Allameh Tabatabai University of Tehran
 • Ehsan Alini * Pages 243-276
  Examining the performance of the important economic institutions of the country can help us to understand the current situation and also to find suitable ways to repair the gaps in the future. One of the relatively new concepts in political science to study the performance of institutions is the concept of government capacity. In the present article, using this concept and documentary method and historical analysis of data and information, the performance of this organization is emphasized by emphasizing the five development plans; this performance is evaluated based on two main and important indicators of the concept of government capacity, namely the degree of bureaucracy independence from the government and institutional efficiency. The results show that the PBO has been the most efficient and effective in terms of the two main components of government capacity during the reform period; the reason for this stems from the government's more realistic view of the country's economy and development (based on the country's requirements and conditions) and efforts to reduce entrepreneurship in this area. These results also indicate that according to the analysis of the efficiency of this organization over nearly four decades, creating fundamental structural changes in the organization is a priority and the officials of this institution should pay more attention to improving the two basic components of independence and institutional efficiency.
  Keywords: State Capacity, PBO, Economic Development, Institutional Efficiency
 • Aliasghar Darvishifard, Sattar Parvin * Pages 277-312

  Immigrant youth are one of the urban groups that are exposed to kinds of problems, crimes and social deviations for various reasons. The aim of this study was to understand the contexts of crime in immigrant youth in Tehran. The method of the present study is qualitative, content analysis and the necessary information has been collected using the technique of observation and in-depth semi-structured interviews. The sample size is 26 immigrant youth who are currently in prison. Immigration with the motive of work and labor and committing criminal behavior are the two dominant forms of immigration motivation by immigrant youth, and crimes related to drugs and theft are the most common crimes among immigrant youth. After careful analysis of the information, six main themes and twenty-one sub-themes were extracted. Finding shows that most of the young immigrants have migrated to Tehran not with the motive of committing a crime, but with the motive of work and labor. However, after a while and encountering multiple negative and damaging situations and incitement to crime, they engage in criminal behaviors. In a nutshell, the migration of young immigrants to Tehran has not only improved the situation of many of them, but has also led to their involvement in common crimes.

  Keywords: Migration, Youth, Crime, Tehran City