فهرست مطالب

 • پیاپی 40 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میرقاسم جعفرزاده، ایمان حسین پور شرفشاد* صفحات 9-38
  این تحقیق نشان می دهد که برخی از اصولیین شیعه، وصف را دارای مفهوم دانسته، ولی مشهور علمای اصول آن را فاقد مفهوم می دانند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که با توجه به رواج پرسش در حقوق موضوعه، ارایه پاسخی مستدل به این پرسش برای حقوق دانان نیز دارای اهمیت بسیاری می باشد. با این هدف، بررسیهای تفصیلی در این تحقیق همچنین نشان می دهد که برخی برای اثبات مفهوم، بر این نظرند که باید بین وصف و حکم مقرر در منطوق، ملازمه از نوع سببیت انحصاری وجود داشته باشد. اما این بررسی نشان داد، صرف وجود ملازمه قطعی مابین وصف و حکم منطوق کفایت می کند، زیرا، با عنایت به مقصود گوینده، برداشت عرفی مخاطب و مفسر، ظهور عرفی و تبادر، بنای عقلا، حکیم بودن قانون گذار، اصل تعیین قاعده کلی در قوانین، استقراء و کثرت استعمال می توان بر وجود مفهوم مخالف برای اکثر اوصاف، لااقل در حقوق موضوعه اظهار نظر نمود. در این تحقیق، همچنین نشان داده می شود که وصف در یک تقسیم بندی به احترازی که واجد مفهوم بوده و توضیحی و غالبی که فاقد مفهوم هستند، تقسیم می شود. همچنین، وصف گاه، قید حکم است که دارای مفهوم بوده و گاه، قید موضوع است که فاقد مفهوم می باشد. در نهایت، در این تحقیق نشان داده می شود که «وصف، در قوانین موضوعه علی الاصول دارای مفهوم مخالف است مگر اثبات شود، توضیحی، غالبی یا قید موضوع است یا ملازمه ای با حکم منطوق، ندارد.
  کلیدواژگان: مفهوم وصف در اصول فقه، مفهوم وصف در حقوق موضوعه، مفهوم مخالف، مفهوم موافق
 • مصطفی دانش پژوه* صفحات 39-66
  مسیله تقلب نسبت به قانون و آثار آن، هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین الملل خصوصی، یکی از مباحث چالشی است که در باره آن دیدگاه های گوناگونی وجود دارد، از جمله در حقوق بین الملل خصوصی این پرسش اساسی وجود دارد که آیا می توان به استناد تقلب، از اجرای قانون خارجی خودداری کرد؟ در حقوق ایران، ماده ای قانونی که حکم تقلب را به صراحت بیان کرده باشد وجود ندارد، پس قاضی در مواجهه با پدیده تقلب، ناگزیر باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، به منابع معتبر یا فتاوای معتبر فقهی (شریعت و فقه اسلامی) مراجعه و حکم مسیله را دریافت کند. بحث حیله از جمله مباحث فقهی است که  می تواند تا اندازه ای مستند تعیین حکم تقلب قرار گیرد.. نویسنده در این مقال، پس از اشاره به تقلب در حقوق عرفی و تبیین حیله در فقه اسلامی، به مقایسه موضوعی و حکمی این دو مفهوم پرداخته و در تلاش برای  اصطیاد حکم تقلب از حکم حیله، به این نتیجه رسیده است که با استناد به حیله، نمی توان برای تقلب حکم و احدی را در نظر گرفت، بلکه بسته به انواع مختلف عمل متقلبانه، احکام متفاوتی بر تقلب حاکم خواهد بود
  کلیدواژگان: تقلب نسبت به قانون، ارکان تقلب، حیله، ارکان حیله، حیله مشروع و نامشروع، حیله موثر و ناموثر
 • حمیدرضا بهروزی زاد* صفحات 67-92

  نیازهای متنوع بشری باعث شده است که در اعصار و امصار مختلف عقودی بین مردم متداول شود تا پاسخگوی روابط حقوقی بین افراد و اشخاص باشد.یکی از این عقود پذیره نویسی در وقف می باشد که در عصر معاصر در شهرهای مذهبی بسیار رواج دارد در این مقاله به روش کتابخانه ای ادله اینکه این عقد جزو عقود معین- و نه نامعین- می باشد را بیان نموده و این تلقی مشهور را که ملاک معین بودن این است که در قانون یا در فقه نامگذاری و آثار آن بیان شده است براساس غلبه می باشد و اگر عقدی نام مشخص،احکام مشخص، اقتضای خاص خود را داشته باشد عقد معین محسوب می شود.پذیره نویسی نیز از این قاعده مستثنی نیست و هم دارای عنوان مشخص،احکام مشخص، و مقتضای خاص خود می باشد. اگر این تحلیل پذیرفته شود دیگر نیاز نخواهد بود که در مورد هر عقد مستحدثه به دنبال توجیه ماهیت حقوقی آن باشیم و فقط باید بررسی نماییم که آیا این عقد ارکان سه گانه معین شدن را دارد یا خیر؟که در مورد پذیره نویسی این ارکان ثلاثه وجود دارد

  کلیدواژگان: اصل حاکمیت اراده، عقد معین، پذیره نویسی، وقف.فقه و حقوق ایران
 • سید احمد موسوی، علیرضا نوجوان*، سید محمدتقی علوی صفحات 93-128

  لزوم پایبندی به قرارداد و وفای به عهد در قالب اصل لزوم، اصل لزوم وفای به عقد، اصل وفای به عهد، اصل قداست و الزامی بودن قراردادها، اصل لزوم و الزامی بودن قرارداد، نیروی الزام آور قراردادها و... بیان گردیده است. این اصول ترجمان این حقیقت است که قرارداد به محض ایجاد در عالم اعتبار نیروی الزام آوری می یابد که طرفین مشارکت کننده در ایجاد آن ملتزم به مفاد آن می گردند. هر چند قاعده التزام به قراردادها در فقه و حقوق ایران پذیرفته شده است، از این قاعده به اصل لزوم قراردادها تعبیر می شود، اصل لزوم متفاوت از قاعده التزام به قراردادها می باشد. از ماده 219 قانون مدنی؛ عده ای اصل لزوم در مقام تشکیک در جواز و لزوم قراردادها و عده ای دیگر لزوم پایبندی به مطلق قراردادها اعم از جایز و لازم را استنباط نموده اند. در این مقاله تلاش بر آن است قاعده التزام به قراردادها در حقوق ایران بازشناسایی، مفاد، مفهوم و منابع آن روشن، تفاوتهای آن با اصل لزوم و اصول و قواعد مشابه در حقوق ایران، فقه و حقوق خارجی تبیین و مقصود ماده 219 قانون مدنی کشف شود.

  کلیدواژگان: التزام، لزوم، قرارداد، عوض، تعهد، اسمپسیت
 • محمد منصوری، محمدمهدی الشریف*، سید محمدصادق طباطبایی صفحات 129-165

  با توجه به گستره وسیع صلح می توان عقود غیرمعین را با عنوان صلح منعقد کرد، اما آیا هر توافق خارج از عقود معین لزوما صلح تلقی می گردد و نیازی به قصد عنوان صلح یا مضمون آن برای انعقاد این عقد وجود ندارد؟ آیا صلح نیز مانند سایر عقود معین مضمون خاص خود را دارد که باید مورد قصد قرار گیرد یا ویژگی صلح، چارچوب نداشتن آن است؟ برخی حقوق دانان معتقدند عقد صلح مفهومی معادل با ماده 10 ق. م. دارد و با وجود صلح که تمامی عقود معین را در پوشش خود می گیرد به ماده 10 نیازی نیست. به نظر می رسد افزون بر مخالفت دیدگاه ترادف عقد غیرمعین و صلح با فقه و قانون مدنی که صلح را دارای مضمونی خاص می دانند، به دلایل دیگر نیز این دیدگاه قابل پذیرش نیست. نخست، صلح نوعی از تراضی است که منشا آن تسالم است نه هر تراضی خارج از عقود معین. دوم، صلح می تواند در مقام عقود معین نیز واقع گردد. سوم، صلح لزوما عقدی لازم است و عقد غیرمعین ممکن است جایز باشد. چهارم، در صلح مبتنی بر مسامحه علم تفصیلی لازم نیست، ولی در عقود غیرمعین شرایط اساسی از جمله علم تفصیلی لازم است. تنها در جایی می توان یک عقد غیرمعین را صلح دانست که طرفین قصد انشای تسالم را داشته یا سیاق آن از حل و فصل یا جلوگیری از نزاعی حکایت نماید.

  کلیدواژگان: کلیدی: تسالم، عقد صلح، عقود غیرمعین
 • مهدی نریمانپور*، محمد بهرامی خوشکار، محسن اسماعیلی صفحات 167-197
  بطلان وضعیتی است که از نظر قانون هیچ اثر حقوقی بر آن مترتب نمی شود. این وضعیت گرچه برخلاف اصل و قاعده است، لکن مصادیق قابل توجهی دارد. تتبع و تفحص در کتب فقهی و حقوقی نشان می دهد که صاحب نظران سعی کرده اند دامنه بطلان را با ایجاد نهادهایی ازجمله انصراف عقد، اصل صحت، نظریه اشتراک معنوی، نظریه فساد و نظریه تحول عقد محدود کنند. در این راستا، با توجه به نمونه های تصحیح عقد باطل، می توان به یک نظریه جامع و کامل با عنوان تصحیح عقود باطل رسید که از یک طرف نسبت به نهادهای مشابه جامع است و از طرف دیگر، اشکالات به مراتب کمتری نسبت به این گونه نهادها دارد. به وسیله این نهاد می توان با حذف موجبات بطلان و یا تغییر و تبدیل عنصرهای مبطل عقد، عقد باطل را تصحیح کرد. در این پژوهش بر آن هستیم تا جوانب این نظریه بررسی شود و امکان اعتبار آن سنجیده شود. برآیند تحقیق نشان می دهد تصحیح عقد باطل اشکالات جدی ندارد و می توان آن را به عنوان یکی از نظریه ها در کنار سایر نهادهای محدودکننده دامنه وضعیت بطلان مطرح کرد.
  کلیدواژگان: باطل، تحول عقد، تصحیح، عقد، موجبات بطلان
 • احمدرضا اسعدی نژاد، عبدالحسین شیروی*، مهدی منتظر صفحات 199-231
  در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می کنند تا در صورت برهم خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به نظر نمی رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش بینی امکان تعدیل نیز می توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.
  کلیدواژگان: تعدیل، داوری، قراردادهای بین المللی، قراردادهای نفتی، مذاکره مجدد
|
 • Mirghasem Jafarzadeh, Iman Hosseinpour Sharafshad * Pages 9-38
  In this research it is shown that attributing a contratio sensu to a description used by the legislator when providing legal rules is much debatable among Islamic Law Schoolars. The same debate seems to exist among Iranian legal writers. The detailed examination of this research does also show the fact that when justifying a contratio sensu for description, some scholars in Sheih Jurisprudence are of the opinion that in order to prove such implied indication for description it should be an exclusive causal link between description used and the express contemplated Legal rule. In contrary to this view, it is suggested by the writers that it would suffice if it is proved that there is definite causal link between the description used and the legal rule provided by express language.Likewise, althohgh the result is chalangeable in the Principles of Sheih Jurisprudence, it can suggsseted by confidence that such Sensu can be attributed to the Iranian Civil Law Lawmakers in most of cases. This view can be justified by various aruments such as the usual intention of the authority using such language to provide legal rules, normal perception of the addressed persons, reasonable meaning of the texts used by the legislator, constant precedents of the reasonable persons, the reasonability of the legislator, the principle of the necessity of generality in providing the legal rules and the usual use of such language in providing legal rules.Based on this suggestion and in order to identify what kind of description could result into a contratio Sensu or not, the description used in law texts, shall be divided into an indicative which has a contratio Sensu or an explanatory which has not. It shall also be divided into a description which is used to describe the subject-matter and the one which describes the legal rule. In the first case it has not a contratio Sensu and in the second one has. Finally, it is also shown that "the description used in the law texts, has in principle a contratio Sensu, unless it is proved to be an explanatory, or subject matter-conditioning or has no causl linkage with the legal rule provide by exress language."
  Keywords: a Contractio Sensu, a forfitio Sensu, a Contractio Sensu of Description in the Principles of Jurisprudence, a Contractio Sensu of Description in the Civil Law
 • Mostafa Danesh Pajooh * Pages 39-66
  One of the most controversial issues about which there are different ideas is the issue of cheating the law and its effects in both domestic law and private International law. In Iranian law, there is no a legal article that explicitly states the verdict of cheating, so the judge in the face of cheating, based on Principle One Hundred and Sixty Seven of the Constitution, must refer to valid sources or jurisprudential Fatwas (Sharia and Islamic jurisprudence) and rule. One issue that can be documented to some extent is the issue of trickery. In this article, after mentioning cheating in customary law and explaining trickery in Islamic jurisprudence, the author compares these two concepts thematically and jurisprudentially, and in an attempt to infer the verdict of cheating from the verdict of trickery, concludes that according to the issue of trickery, it is impossible to consider one verdict for cheating, but depending on the different types of cheating, various verdicts will be ruled on cheating.
  Keywords: cheating the law, types of cheating, trickery, types of trickery, legitimate, illegitimate trickery, effective, ineffective trickery
 • HamidReza Behroozi Zad * Pages 67-92

  The principle of satisfaction of contracts is one of the basic principles in Imami jurisprudence and Iranian law, which also has economic aspects. According to this principle, people conclude their contracts based on it. In this article, we have tried to prove that underwriting in the endowment is not only legitimate but also a definite contract. In fact, the difference between a definite contract and an indefinite one is in terms of prevalence and non-prevalence. The prevalence of this contract at the present time can be described as definite. In this case, we will not need other analyzes to justify the legal and jurisprudential nature of the underwriting. We will also move from formalism in contracts to the rule of will. This will be desirable for Imami jurisprudence and Iranian law and the economic view of the law. In fact, this economic view of the will will cause more attention to the contract regardless of its form and economic prosperity based on domestic jurisprudential and legal principles

  Keywords: The principle of the rule of will, certain contract, underwriting, Endowment, jurisprudence, Iranian law
 • Seyyd ahmad Mousavi, Alireza Nojavan *, Seyed MohamadTagi Alavi Pages 93-128

  The necessity of accomplishing the contract has been expressed in the form of the principle of irrevocability, the irrevocability of fulfilling the contract, fulfilling the covenant, holiness and compulsory of contracts, irrevocability and compulsory of contract. The purpose of all these principles is summarized in the contract and becomes a binding force as soon as it is created, to which the parties participating are bound by its provisions. In jurisprudence and Iranian law, the pacta sunt servanda is interpreted as the principle of the irrevocability of contracts. the pacta sunt servanda has been accepted in jurisprudence and Iranian law. The principle of irrevocability is different from that of the pacta sunt servanda. From 219 of the Civil Code, some have inferred the principle of irrevocability in the position of doubt in the revocability and irrevocability of contracts, and others have inferred the pacta sunt servanda of absolute contracts, both revocable and irrevocable. This article tries to identify the pacta sunt servanda in Iranian law, provisions, concepts, and sources and explain its differences with the principle of irrevocability and similar principles in Iranian law, jurisprudence, and foreign law

  Keywords: pacta sunt servanda, Irrevocability, Contract, Consideration, obligation, assumpsit
 • Mohammad Mansouri, MohamadMahdi Asharif *, Sayyed MohammadSadegh Tabatabaie Pages 129-165

  Due to the wide scope of compromise contract, in addition to most nominate contracts, innominate contracts can be concluded with title of compromise contract. But is any agreement outside the nominate contracts necessarily considered to be compromise contract and does it not need to be intended as a compromise contract or its content and its nature to conclude it? Does compromise have its own particular content that must be intended like the other nominate contract, or is it characterized by not having a framework? Some jurists believe that the compromise contract has a concept equivalent to article 10 of civil law and notwithstanding the compromise contract which covers all innominate contracts, article 10 is not required. In addition to opposing the viewpoint of synonymy of compromise contract and innominate contracts with religious jurisprudence and civil law who regard compromise as having a specific content. For the following reasons this view cannot be accepted and compromise contract and innominate contracts must be considered two different concepts. Firstly: A type of agreement can be considered as compromise contract in which outcome of contract includes agreement, not every agreement out of nominate contract. Secondly: Compromise contract can be substitute of the nominate contracts, while innominate contracts cannot. Thirdly: Compromise contract is necessarily irrevocable contract and innominate contracts may be revocable contract. Fourthly: In compromise based on negligence, detailed knowledge is not required, but in innominate contracts, essential conditions, including detailed knowledge, are required. The only instance in which an innominate contract can be considered as compromise is one that denotes resolving or preventing conflict

  Keywords: : Agreement, Compromise Contract, Innominate Contracts
 • Mahdi Narimanpour *, Mohammad Bahrami Khoshkar, Mohsen Esmaili Pages 167-197
  "Voidness" is a status on which no legal effect is exercised according to the law. Although this status is contrary to the rule in Islamic law, it has significant examples in Islamic law. An examination in jurisprudential and legal books shows that scholars of jurisprudence and law have tried to reduce the scope of this legal status and reduce its examples by creating institutions such as withdrawal of the contract, the principle of correctness and the theory of spiritual commonality. In this regard, according to the examples of correction of void contracts in Islamic law, we can reach a comprehensive and complete theory called "correction of void contracts", which on the one hand compared to similar comprehensive institutions and on the other hand It has far fewer problems than such institutions. Correction of a void contract means that a void contract is corrected by removing the invalid causes or changing and transforming the annulled elements of the contract.In this research, we intend to examine the aspects of this theory and to assess its validity in the balance of jurisprudence and law. The result shows that there is no serious problem in correcting a void contract from a jurisprudential and legal point of view, and this legal act can be considered as one of the legal theories along with other institutions limiting the scope of voidness.
  Keywords: : Correction, Contracts, Voidness, invalid causes, removing
 • Ahmadreza Asaadinejad, Abdolhossein Shiravi *, Mehdi Montazer Pages 199-231
  In many Petroleum contracts, the parties put renegotiation clause in order to keep longtime balance, so that if the balance disrupted, the parties should be obliged to renegotiate in order to rehabilitate the contract balance. So if renegotiation process didn’t reach result, what will happen to the contract? Also in which circumstances the parties have right to recourse arbitration? Do arbitrators have the right to adjust the contract? In one side, keeping the balance was the first base of the agreement, and by disrupting the balance the continuation of contract would become unfair and in contrast with common intention, and on the other side, termination of the contract without party consent is impossible. In the absent of arbitration clause, one parties can recourse to the arbitration tribunal, so that the tribunal can arbitrate the case if it is deduced from implicit agreement or enforceable law that it has jurisdiction. In case of putting adjustment right for arbitrator, he can adjust it. otherwise, it can be understood from the first intention of the parties, economical logic, principles of international trade law and the principle of similarity of arbitrator and judge authorities that the arbitrator has right to use adjustment.
  Keywords: renegotiation, adjustment, arbitration, Petroleum Contracts, International contracts