فهرست مطالب

پژوهش نامه روانشناسی اسلامی
سال هشتم شماره 17 (پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1402/01/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • طراحی مدل ارتباط والد - نوجوان بر اساس منابع اسلامی
  علی صادقی سرشت* صفحات 3-35
  رابطه، نیاز ذاتی انسان‏ ها است که در بستر شکل‏ گیری و تداوم نوع سالم آن، احساس امنیت، خودمختاری، عزت نفس، کارآمدی، تعهد، صمیمیت، جریت ‏ورزی و محدودیت‏ پذیری در فرد از تولد تا بزرگسالی تامین می‏ شود. از این ‏رو، تنظیم روابط، نقش موثری بر سلامت روانی فردی و جامعه نزدیک و دور دارد. دین اسلام نگاه ویژه‏ای به تنظیم این روابط در نهادهای مختلف، از جمله اولین و مهم‏ترین نهاد ارتباطی، یعنی خانواده، در قالب ارتباط والد - نوجوان دارد. هدف پژوهش حاضر تبیین مدل ارتباطی والد - فرزندی بر اساس منابع اسلامی برای سازمان‏دهی ارتباطات بین فردی والدین با فرزندان نوجوان آن‏ها است. در این پژوهش، از روش تحلیل مفهومی محتوایی استفاده شد. همچنین، از شاخص روایی محتوا (CVI) و نسبت روایی محتوا (CVR) برای تایید روایی استنباط به‏ عمل‏ آمده مبتنی بر نظر 10 کارشناس خبره استفاده شد. یافته ها نشان داد مدل ارتباط والد - نوجوان، مبتنی بر عقل‏ ورزی ارتباطی است. در مدل عقل ‏ورزی ارتباطی، مولفه های ساختی شامل «احسان‏ ورزی» و «پرهیز از اسایه ‏ورزی» و مولفه های نگه‏داری شامل «استبشار» و «شکرورزی» و مولفه های بازساختی ارتباط شامل «استغفار» و «صبرورزی - غفران» به صورت مجموعه‏ای و توامان به کار گرفته شد. همچنین میزان CVI و CVR به‏ دست‏ آمده بالا بود که بیانگر صحت استنباط چهار موقعیت ارتباطی در حد کاملا مطلوب از روایت مورد استناد است.
  کلیدواژگان: رابطه، والد، نوجوان، مدل، منابع اسلامی
 • انواع استعداد از دیدگاه اسلام با تکیه بر حدیث جنود عقل و جهل: تحلیل مضمون
  سید مهدی خطیب* صفحات 37-58

  استعدادهای انسان، با وجود همه تفاوت ‏ها و گونه ‏گونی‏ ها در نوع و شدتشان، حکایت از وجود ظرفیتی مثبت در درون انسان دارد و هدف از بعثت انبیا نیز شکوفاسازی این ظرفیت مثبت است. این پژوهش به‏ منظور شناسایی انواع استعداد از دیدگاه اسلام با تکیه بر حدیث جنود عقل و جهل طراحی شد. روش پژوهش، کیفی به شیوه تحلیل مضمون بود. نمونه‏ گیری به ‏صورت هدفمند صورت گرفت و حدیث جنود عقل و جهل که مشتمل بر مجموعه‏ ای از ظرفیت‏ های مثبت انسانی است به ‏منظور بازشناسی انواع استعداد از دیدگاه اسلام انتخاب شد. پس از گردآوری داده‏ ها، فرایند کدگذاری آغاز و داده‏ ها تحلیل شد. یافته ‏های پژوهش نشان داد 156 مضمون پایه، 71 مضمون سازمان‏ دهنده و 5 مضمون فراگیر وجود دارد. 5 مضمون فراگیر شامل استعداد عقلانی، استعداد انگیزشی-عاطفی، استعداد ارتباطی، استعداد معنوی و استعداد مالی-‏اقتصادی است که بیانگر انواع استعداد از دیدگاه اسلام است. همچنین، یافته‏ ها نشان داد که در میان این استعدادهای پنج‏گانه، استعداد عقلانی، بارزترین و اثربخش‏ ترین استعداد به شمار می‏ آید و استعداد ارتباطی دایره مفهومی وسیع ‏تری نسبت به سایر انواع استعداد دارد.

  کلیدواژگان: استعداد، انواع استعداد، جنود عقل و جهل، تحلیل مضمون، دیدگاه اسلام
 • اثربخشی آموزش ارتباط با خود بر هویت مذهبی نوجوانان پسر 12 - 15 سال مدارس اصفهان
  فرزانه عمرانی* صفحات 59-73

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش ارتباط با خود بر هویت مذهبی نوجوانان 12 - 15 سال مدارس اصفهان انجام شده است. روش پژوهش، نیمه‏ آزمایشی به شیوه پیش ‏آزمون - پس‏ آزمون با گروه کنترل بود و نمونه‏ گیری به شیوه در دسترس و با انتخاب 40 نفر از دانش‏ آموزان 12تا 15 سال پایه پنجم و ششم مدرسه غیرانتفاعی طاها، ناحیه 2 آموزش و پرورش اصفهان صورت گرفت. بر اساس ملاک ‏های ورود و خروج آزمودنی ‏ها در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار گرفتند. ابتدا دو گروه از طریق پرسش‏نامه‏ های استاندارد هویت مذهبی بل بررسی شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 16 جلسه 75 دقیقه ‏ای تحت آموزش قرار گرفت و آزمودنی‏ ها در مراحل پیش ‏آزمون و پس ‏آزمون، ارزیابی شدند. داده‏ ها از طریق میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس بررسی شد. پس از تحلیل داده ‏ها، فرضیه پژوهش، یعنی اثربخشی آموزش ارتباط با خود بر هویت مذهبی نوجوانان، تایید شد. بر اساس یافته ‏های این پژوهش می ‏توان نتیجه گرفت که آموزش ارتباط با خود به نوجوانان مبتنی بر ارتباطات چهارگانه (خود، خدا، دیگران و طبیعت) بر هویت مذهبی آنان تاثیر دارد و موجب ارتقای سطح هویت مذهبی آنان می‏ شود.

  کلیدواژگان: هویت مذهبی، ارتباط با خود، ارتباطات چهارگانه
 • تدوین مدل مفهومی قدردانی مبتنی بر مولفه های شکر اسلامی
  محمود اصفهانیان، ابراهیم سالاروند*، محمدرضا سالاری فر، عبدالوحید داودی صفحات 75-93
  در تاریخچه ایده‏ ها و نظریه‏ ها، مفهوم «قدردانی» عمری طولانی اما در تاریخچه روان‏شناسی، گذشت ه‏ای نسبتا کوتاه دارد. بر اساس منابع اسلامی، قدردانی به عنوان واکنش برتر به خوبی‏ های دیگران و معیار انسانیت و جدایی از مرز حیوانیت معرفی شده است. بر این ‏اساس، هدف این پژوهش تبیین مولفه های قدردانی مبتنی بر مفهوم «شکر» اسلامی است که با روش تحلیل محتوای کیفی متون دینی، منابع اسلامی بررسی و مولفه های قدردانی، از آن استخراج شد. روایی محتوای داده‏ ها با استفاده از ضریب نسبت روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) بررسی و با اعتبار بالا تایید شد. یافته های پژوهش نشان داد که قدردانی دارای دو مولفه درونی و بیرونی است؛ مولفه درونی آن شناختی‏ عاطفی و مولفه بیرونی آن کلامی و رفتاری است که با استفاده از آن می‏توان روابط بین ‏فردی را تقویت کرد.
  کلیدواژگان: قدردانی، شکر، منابع اسلامی، مدل مفهومی
 • اثربخشی معنادرمانی بر میزان درد و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه
  سید مجتبی عقیلی*، آرزو اصغری، سکینه یافتیان، میترا نمازی صفحات 95-110
  افزایش شیوع سرطان در سال‏های اخیر و تاثیر آن بر ابعاد مختلف جسمی‏ روانی و اجتماعی زندگی بشر سبب شده است سرطان، مشکل اصلی بهداشتی قرن شناخته شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی معنادرمانی بر میزان درد و امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه انجام شده است. این مطالعه نیم ه‏آزمایشی با طرح پیش ‏آزمون - پس ‏آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر، بیماران زن مبتلا به سرطان سینه در شهر تهران بود. از این میان با روش نمونه‏ گیری در دسترس، 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) جایگزین شدند. ابزار استفاده ‏شده پرسش‏نامه چندبعدی درد و پرسش‏نامه امید به زندگی بود. گروه آزمایش 10 جلسه تحت معنادرمانی قرار گرفت و در این مدت گروه کنترل هیچ مداخله ‏ای دریافت نکرد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با آزمون کواریانس چندمتغیری انجام شد. یافته ها نشان داد در تمام خرده‏ مقیاس‏های درد و امید به زندگی، پس از کنترل نمرات پیش ‏آزمون، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس ‏آزمون گروه آزمایش و کنترل وجود دارد. بر اساس نتایج این مطالعه، معنادرمانی موجب کاهش میزان درد و افزایش امید به زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه شده است.
  کلیدواژگان: معنادرمانی، درد، امید به زندگی، سرطان سینه
 • نقش واسطه ‏ای رضایت زناشویی در رابطه بین مرزهای خانواده و طلاق عاطفی
  محمدمهدی صفورائی پاریزی*، احمدرضا فامیل دردشتی صفحات 111-129

  این پژوهش با هدف بررسی رابطه مرزهای خانواده و طلاق عاطفی با نقش واسطه ‏ای رضایت زناشویی اجرا شده است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. برای این منظور 144 نفر به روش نمونه ‏گیری در دسترس انتخاب شدند. آزمودنی‏ ها به سه پرسش‏نامه مرزهای خانواده اسلامی، رضایت زناشویی و طلاق عاطفی پاسخ دادند. تحلیل داده ‏ها به روش چهارمرحله ‏ای بارون و کنی با استفاده از رگرسیون خطی انجام شد. یافته ‏های پژوهش نشان داد: الف. میان متغیرهای مرزهای خانواده و طلاق عاطفی رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ ب. میان مرزهای خانواده و رضایت زناشویی، رابطه مثبت معنادار وجود دارد؛ ج. میان رضایت زناشویی و طلاق عاطفی رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ د. رضایت زناشویی در رابطه بین مرزهای خانواده و طلاق عاطفی نقش میانجی دارد؛ بنابراین سامان‏دهی مرزهای خانواده، با محوریت افزایش رضایت زناشویی، با کاهش طلاق عاطفی همراه است و نتیجه نهایی این ساماندهی و کارآمدی، تحکیم پایه های خانواده خواهد بود.

  کلیدواژگان: مرزهای خانواده، رضایت زناشویی، طلاق عاطفی، کارآمدی
|
 • Designing a model for parent-child relationship based on Islamic sources
  Ali Sadeghi-Seresht * Pages 3-35
  Relationship is an innate need among human beings; when relationship formed and continued in a healthy manner then feeling secure, self-esteem, self-efficiency, commitment, intimacy, assertion, and accepting boundaries will be acquired in the individual from birth to adulthood. Thus, regulation of relations has effective role in mental health of individuals and near and far society. Islam has a special view on the regulation of these relationships in various institutions, including the first and the most important institution of communication, the family, in the form of parent-adolescent relationship. The purpose of the current research is to explain a model of parent-child interpersonal communication based on Islamic sources to organize the interpersonal communication between parents and their adolescent children. In this research, the method of content conceptual analysis was used. Also, the Content Validity Index was used to confirm the validity of the inference made based on the opinion of ten experts. The findings showed that the parent-adolescent relationship model is based on communication rationality, in the sense that it includes the structural components of “benevolence” and “avoidance of tyranny”, the maintenance components of “thankfulness” and the reconstruction components of communication “forgiveness” and “patience”. Forgiveness should be used in combination. Each of the obtained Content Validity Index and Content Validity Ratio was 1, which indicates the correctness of the inference of the four communication situations from the base narrative at a very favorable level.
  Keywords: Relationship, parent, adolescent, model, Islamic sources
 • Types of talent according to Islam based on the Hadith of armies of wisdom and ignorance: Thematic analysis
  Seyyed Mahdi Khatib * Pages 37-58

  Human talents, with all of similarities and variations in their type and amount, are indicative of the existence of a positive capability within human being. The goal of sending prophets was to actualize this human capability. This research aimed to identify the types of talent from Islam’s perspective based of the Hadith of armies of wisdom and ignorance. This was a qualitative thematic analysis study. Purposive sampling method was applied. The Hadith of armies of wisdom and ignorance consists of set of positive human capabilities which were selected in order to identify Types of talents according to Islam. After collecting data, coding began and the data were analyzed. Research findings showed 156 basis themes, 71 organizing themes, and 5 comprehensive themes. The 5 comprehensive themes include: intellectual talent, motivational-effective talent, relational talent, spiritual talent, and financial-economic talent; these are types of talents according to Islam. In addition, results showed that among these five talents, intellectual talent was the most evident and the most effective; relational talent has a wider conceptual domain.

  Keywords: talent, types of talents, armies of wisdom, ignorance, thematic analysis, Islam perspective
 • The effectiveness of self-communication training on religious identity among 12 to 15-year adolescent boys in Isfahan’s schools
  Farzaneh Omrani * Pages 59-73

  The present study aimed to investigate the effectiveness of self-communication education (based on the quadruple communication perspective) on the religious identity of 12 to 15-year adolescents in Isfahan’s schools. The method of this research was semi-experimental with pre- and post-test and a control group. Using convenient sampling method, 40 fifth and sixth graders studying in Taha non-profit school (District 2) were recruited. Based on inclusion and exclusion criteria, participant assigned to experimental (20 people) and control (20 people) groups. First, the Bell Religious Identity Questionnaire was applied to the two groups. Then the experimental group was trained for 16 sessions of 75 minutes; all participants were analyzed in the pre- and post-test stages. Data were analyzed using mean, standard deviation, and analysis of covariance. The research hypothesis, the effectiveness of self-communication training on adolescents' religious identity, was confirmed. Based on the finding, we conclude that educating the quadruple communications to adolescents affects and increase religious identity.

  Keywords: religious identity, self-communication, quadruple communication
 • Developing a conceptual model for gratitude based on the components of thankfulness in the Islamic resources
  Mahmood Esfehanian, Ebrahim Salarvand *, Mohammadreza Salarifar, Abdolvahid Davvodi Pages 75-93
  In the history of ideas and theories, the concept of gratitude enjoys a long life, but in the history of psychology has relatively short past. Based on Islamic sources, gratitude has been introduced as a superior reaction to the goodness of others and a measure of humanity and separation from the border of being animal. Therefore, the purpose of this research is to explain the components of gratitude based on the concept of Islamic gratitude, which was analyzed using the method of qualitative content analysis of religious texts. Components of gratitude were extracted from Islamic sources. Data validity (reliability check) was confirmed using the Content Validity Ratio and Content Validity Index with the help of the experts' specification table. The research findings showed that gratitude has two internal and external components; internal component is cognitive-emotional and the external component is verbal and behavioral, which can be used to strengthen interpersonal relationships.
  Keywords: Appreciation, gratitude, Islamic sources, conceptual model
 • The effectiveness of meaning therapy on pain and life expectancy among women with breast cancer
  Mojtaba Aghili *, Arezoo Asghari, Sakineh Yaftian, Mitra Namazi Pages 95-110
  The increased prevalence of cancer in the last decade and effects of this illness on various aspects of physical, psychological, and social life of people made cancer a major health problem of the century. The present study aimed to investigate the effectiveness of meaning therapy on the level of pain and life expectancy among women with breast cancer. This was a semi-experimental study with a pre- and post-tests design with a control group. The statistical population of the current study included female patients with breast cancer in Tehran. Among these through convenient sampling, 30 people were selected and randomly divided into two experimental and control groups (15 individuals per groups). Multidimensional Pain Questionnaire and Life Expectancy Questionnaire were applied. The experimental group underwent meaning therapy for 10 sessions, and the control group did not receive any intervention during this period. Multivariate Covariance test was used to analyze the data. The findings showed that in all subscales of pain and life expectancy scales, after controlling for the pre-test scores, there was a significant difference between the average post-test scores of the experimental and control groups. Based on the results of this study, we conclude that meaning therapy has reduced pain and increased life expectancy in women with breast cancer.
  Keywords: meaning therapy, pain, life expectancy, breast cancer
 • The mediating role of marital satisfaction in the relationship between family boundaries and emotional divorce
  Mohammadmahdi Safoorai Parizi *, Ahmadreza Famil-Dardashti Pages 111-129

  This study aimed to investigate the relationship between family boundaries and emotional divorce with the mediating role of marital satisfaction. The research method was descriptive-correlational. For this purpose, 144 people were selected through convenient sampling method. Subjects answered three scales: Islamic family boundaries, marital satisfaction, and emotional divorce. Data analysis was performed by Baron and Kenny’s four-step method using linear regression. Findings showed: a) there is a negative relationship between family boundaries and emotional divorce; b) there is a positive relationship between family boundaries and marital satisfaction; c) there is a negative relationship between marital satisfaction and emotional divorce; and d) marital satisfaction plays a mediating role in the relationship between family boundaries and emotional divorce. Thus, organizing and streamlining family boundaries, with a focus on increasing marital satisfaction, reduces emotional divorce. The end result of this reorganization and efficiency will be the consolidation of the foundations of the family.

  Keywords: Family boundaries, marital satisfaction, emotional divorce, efficiency