فهرست مطالب

نشریه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی
سال پانزدهم شماره 6 (پیاپی 76، بهمن و اسفند 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/24
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سعید عارف نژاد*، یوسف ادیب، اسکندر فتحی آذر، حمدالله حبیبی صفحات 536-545
  مقدمه

  هویت حرفه ای معلمان هسته ی فعالیت تدریس و تعهد حرفه ای آنهاست و اکتشاف آن برای اصلاح برنامه های درسی و یادگیری دانش آموزان، اهمیت زیادی دارد. پژوهش حاضر به منظور طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه هویت حرفه ای معلمان انجام شد.

  روش کار

  تحقیق حاضر از نوع مطالعات ترکیبی متوالی اکتشافی است. جامعه آماری شامل معلمان استان آذربایجان شرقی بود. حجم نمونه بخش کمی با روش تصادفی ساده، 300 نفر برآورد شد. شرکت کنندگان بخش کیفی به روش هدفمند انتخاب شدند و پس ازمصاحبه با 16 نفر، اشباع داده ها حاصل شد. مقوله ها از طریق مصاحبه با معلمان و مطالعه ادبیات، شناسایی و کدگذاری و بر اساس آن پرسشنامه ای با 86 گویه طراحی شد. برای تعیین روایی محتوایی پرسشنامه از نظر شش متخصص استفاده شد. روایی سازه و تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی وتحلیل عاملی تاییدی با حداکثر درست نمایی به دست آمد. میزان پایایی پرسشنامه از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که همه سوالات با مولفه خود بار عاملی مناسبی دارند. سازه کلی هویت حرفه ای معلم با مولفه یادگیری برای تدریس بیشترین ضریب تاثیر (79/0) و با مولفه راهبردهای مقابله با تنش کمترین ضریب تاثیر (61/0) را دارد. نتایج تحلیل، نشان گر برازش مطلوب مدل طرح شده با داده های تجربی بود و روایی سازه هویت حرفه ای معلمان هم در سطح سوالات و هم در سطح مولفه ها تایید شد.

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان داد که شاخص های برازش مدل در دامنه مورد قبول قرار دارند. همچنین نتایج تحلیل عاملی تاییدی بیانگر این است که داده های پژوهش با ساختار عاملی برازش دارد.  پرسشنامه هویت حرفه ای معلمان با روایی بالا، ابزاری است که برای کاربرد در پژوهش های آموزشی و روانشناختی، دارای اعتبار است.

  کلیدواژگان: هویت حرفه ای، معلمان، پایایی، روائی
 • زهرا بابادی عکاشه، احمدرضا نصر اصفهانی*، محمدرضا نیلی احمدابادی، سید محمدصادق طباطبایی صفحات 546-555
  مقدمه

  کارورزی رویکردی مهم در اتصال بین دنیای تیوریک دانشگاه و دنیای عملی دانشجویان است تا دانش و مهارت خود را تکمیل کنند. هدف پژوهش، بررسی موانع و چالش‎های اجرای کارورزی رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی می‎باشد.

  روش ها

  این پژوهش از نوع ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر از متخصصان، اعضای هیات علمی دانشگاه اصفهان، شاغلین حوزه حقوق و دانشجویان تحصیلات تکمیلی که به شیوه تصادفی هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان ترم 5 تا 8 سال تحصیلی 1397-1396 و دانش‎ آموختگان سال‎های 1396-1393 رشته روانشناسی بودند که به روش تصادفی طبقه‎ای متناسب با حجم، تعداد 150 نفر انتخاب شدند. داده ‎های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع ‎آوری شد. برای تعیین روایی مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته‎ ها: 

  نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد مهمترین مانع در اجرای موفق کارورزی، کم توجهی مسوولان دانشگاهی نسبت به جایگاه دروس عملی و ضعف همکاری بین دانشگاه و مراکز غیر دانشگاهی برای انجام کارورزی می‎باشد. شرکت‏کنندگان در مصاحبه نیز بر جدی نگرفتن درس کارورزی و ناهماهنگی بین دانشگاه و جامعه به عنوان مهمترین مانع تاکید داشتند.

  نتیجه‎ گیری:

   شناسایی موانع و چالش‎های اجرای کارورزی می‎تواند در طراحی و تدوین برنامه‎های مناسب و حل مشکلات کمک کند و در نهایت به دستیابی بهتر دانشجویان به توانمندی‎های حرفه‏ای منجر شود.

  کلیدواژگان: کارورزی، موانع و چالش‎ها، روانشناسی
 • سهیلا محمدعلیزاده نوبر*، جواد مصرآبادی، سارا محمدعلیزاده نوبر، شبنم مشحونی صفحات 556-567
  مقدمه

  پیشگیری از شکست تحصیلی و متعاقب آن، بهبود کیفیت آموزشی و بازده تحصیلی دانشجویان، درگرو توجه به متغیرهای مرتبط با پیشرفت تحصیلی است. یکی از مشخصه های روانشناختی که بر پیشرفت تحصیلی فراگیران موثر می باشد، اهمال کاری است. اهمال کاری تحصیلی متاثر از عوامل متعددی می باشد که در پژوهش حاضر به بررسی متغیرهای استرس تحصیلی و اعتیاد به موبایل در افراد اهمال کار و غیر اهمال کار پرداخته شد.

  روش کار

  آزمودنی ها 307 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 97-98 مشغول به تحصیل بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای به دست آوردن داده های پژوهش از سه پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی، پرسشنامه استرس تحصیلی و پرسشنامه اعتیاد به شبکه های اجتماعی مبتنی بر موبایل استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل خوشه ای به روش سلسله مراتبی، آزمون چند متغیری T2 هاتلینگ و آزمون تحلیل واریانس استفاده شد

  نتایج

  نتیجه این تحلیل کشف دو خوشه از دانشجویان بود: خوشه اول (دانشجویان اهمال کار) مشتمل بر دانشجویانی که در هر دو متغیر استرس تحصیلی و اعتیاد به موبایل نمرات میانگین بالایی داشتند (N=171) و خوشه دوم (دانشجویان غیر اهمال کار) که از میانگین نمرات پایین تری در هر دو متغیر استرس تحصیلی و اعتیاد به موبایل برخوردار بودند N=135.

  نتیجه گیری

  افراد اهمال کار میزان بیشتری از زمان خود را صرف استفاده از موبایل می کنند و بیشتر از سایر افراد مستعد اعتیاد به موبایل هستند و استرس تحصیلی بیشتری را متحمل می شوند.

  کلیدواژگان: اهمال کاری تحصیلی، استرس تحصیلی، شبکه های اجتماعی موبایل، اعتیاد، موبایل، تعلل ورزی
 • شهروز نعمتی*، رحیم بدری گرگری، آرام کاتورانی، صفا مرتضوی صفحات 568-581
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف بررسی پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز براساس راهبردهای تنظیم هیجانی و استرس تحصیلی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش براساس شیوه جمع آوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی و بر اساس هدف از نوع کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 1397-98 تشکیل دادند. حجم نمونه متشکل از 386 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تبریز بود که با استفاده از روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مقیاس خودتنظیمی هیجانی هافمن و کشدان، مقیاس استرس تحصیلی کودرون و مقیاس فرسودگی تحصیلی برسو، سالانووا و اسکافلی بودند.

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که بین مولفه سازگاری خودتنظیم هیجانی و فرسودگی تحصیلی رابطه منفی معنی دار، بین مولفه تحمل تنظیم هیجان و فرسودگی تحصیلی دانشجویان رابطه مثبت معنی دار و همچنین بین استرس تحصیلی و فرسودگی تحصیلی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که از بین مولفه های خودتنظیمی هیجانی، مولفه ی سازگاری خود تنظیم هیجان قادر به پیش بینی فرسودگی تحصیلی و استرس تحصیلی نیز قادر به پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان بودند.

  نتیجه گیری

  یافته های حاصل شده، بر اهمیت نقش متغیرهای خودتنظیمی هیجانی و استرس تحصیلی در میزان فرسودگی تحصیلی دانشجویان تاکید می نماید. بنا براین به کارگیری راهبردهای تنظیم هیجان و آموزش آن و  همچنین آموزش شیوه های کنترل استرس تحصیلی به دانشجویان امری ضروری به نظر می رسد که می تواند منجر به کاهش فرسودگی تحصیلی، افزایش بهزیستی تحصیلی و در کل ارتقاء سلامت روانی دانشجویان شود.

  کلیدواژگان: خودتنظیمی هیجانی، استرس تحصیلی، فرسودگی تحصیلی
 • سعید مظلومیان*، حدیث ابراهیمی صفحات 580-591
  مقدمه

  اشتیاق تحصیلی یکی از شاخص های مهم کیفیت دانشگاهی محسوب می شود و شناسایی عوامل تاثیرگذار بر آن در رشته های علوم پزشکی، به علت رابطه ی قوی آن ها با عملکرد بالینی و تامین سلامت جامعه حایز اهمیت است. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه راهبردهای یادگیری و اشتیاق تحصیلی با توجه به نقش واسطه ای جهت گیری هدف در میان دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.

  روش کار

  این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه ی آماری را دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال تحصیلی 97-96 تشکیل می داد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای بود. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 260 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های راهبردهای یادگیری پینتریچ و دی گروت (1990)، جهت گیری هدف بوفارد و همکاران (1998) و اشتیاق تحصیلی فریدریکز و بلومنفیلد (2004) استفاده گردید. جهت اطمینان از پایایی خرده مقیاس ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که برازش مدل  اشتیاق تحصیلی در پژوهش حاضر در سطح نسبتا مطلوبی می باشد و مولفه های راهبردهای یادگیری (راهبردهای شناختی و فراشناختی-مدیریت منابع) از طریق واسطه گری جهت گیری هدف (تسلط، عملکرد و اجتناب از شکست) بر اشتیاق تحصیلی دارای اثر غیرمستقیم و معنادار می باشند. از میان مولفه های جهت گیری هدف، اهداف تسلطی، بیشترین اثر مستقیم را بر اشتیاق تحصیلی و  در بین ابعاد راهبردهای یادگیری، راهبرد شناختی بیشترین اثر غیرمستقیم را بر اشتیاق تحصیلی دارد.

  نتیجه گیری

  راهبردهای یادگیری با واسطه گری جهت گیری هدف، عواملی مهمی در بهبود و افزایش اشتیاق تحصیلی دانشجویان هستند. از این رو توجه به عوامل راهبردهای یادگیری و جهت گیری هدف جهت سوق دادن و افزایش اشتیاق تحصیلی دانشجویان توصیه و تاکید می گردد.

  کلیدواژگان: راهبردهای یادگیری، جهت گیری هدف، اشتیاق تحصیلی، درگیری تحصیلی، دانشجو، علوم پزشکی
 • مهدی اکبری*، حبیب الله نادری، جلیل فتح ابادی، امید شکری صفحات 592-602
  مقدمه

  علی رغم اینکه پیامدهای یادگیری از یک ریشه نظری برخوردار است، مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری در مطالعات مختلف، متفاوت در نظر گرفته شده است. هدف از مطالعه حاضر، تبیین مفهوم و تعیین مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری دانشجویان برای دوره کارشناسی است.

  روش ها

  این مطالعه از نوع داده بنیاد است. با مطالعه بالغ بر 150 مقاله و گزارش، تعداد 29 منبع منطبق با ملاک ها تشخیص داده شدو مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری دانشجویان استخراج و در مرحله بعد نیز مفاهیم و مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری با کدگذاری محوری مقوله بندی شدند. همچنین برای کسب اطمینان از مقوله بندی حاضر با روش نمونه گیری هدفمند 41 نفر از متخصصان مسلط به مطالعات حوزه پیامدهای یادگیری دانشجویان در این مطالعه مشارکت داشتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد 47 مفهوم در مطالعات مختلف برای تعریف عملیاتی پیامدهای یادگیری دانشجویان به کار رفته که تحت سه مقوله یا عامل مقوله بندی شدند. 26 مقوله تحت عامل شماره یک و  14 مقوله تحت عامل شماره دو و 7 مقوله برای عامل شماره سه دسته بندی شدند. برای مقوله های شماره یک، عنوان «شایستگی های شناختی»، برای مقوله های شماره دو، عنوان «شایستگی های عاطفی»و برای مقوله های شماره سه نیز عنوان«شایستگی های مهارتی» قرار داده شد.

  نتیجه گیری

  مولفه های تشکیل دهنده پیامدهای یادگیری دانشجویان دانشگاه را می توان در سه دسته شایستگی های شناختی، عاطفی و مهارتی مقوله بندی کرد. در صورت توجه متوازن به شایستگی های شناختی، عاطفی و مهارتی  و برنامه ریزی و توجه به تحولات بعد از یادگیری، می توان انتظار رشد و تربیت دانش آموختگانی با دانش عمیق، با اخلاق حرفه ای، نگرش سازنده و با مهارت بالا را داشت.

  کلیدواژگان: پیامدهای یادگیری، شایستگی شناختی، شایستگی عاطفی، شایستگی مهارتی، صلاحیت ها، شایستگی تحصیلی
 • سارا رحیم پور اصفهانی*، مهرنوش خشنودی فر، سمیه اکبری فارمد صفحات 603-610
  مقدمه

  امروزه شبکه های اجتماعی مختلف همچون وایبر، واتس اپ، تلگرام، لاین و... تمامی جنبه های زندگی را تحت تاثیر قرار داده اند. یکی از مهمترین مزایای این شبکه ها، کاربرد آنها در بخش آموزش می باشد. پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی ارتباط ادراک کاربران از شبکه های اجتماعی با یادگیری مشارکتی مراقبین سلامت در حوزه آموزش و پیشگیری از بیماری تالاسمی بپردازد.

  روش

  جامعه آماری این پژوهش کلیه مراقبین سلامت مراکز بهداشت شهر مشهد می باشد که مطابق فرمول کوکران، تعداد 398 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده گردید. آزمون فرضیات از طریق تحلیل همبستگی و رگرسیون خطی و با کمک نرم افزار SPSS انجام شد.

  نتایج

  یافته ها نشان دادند که ارتباط معناداری بین ادراک از شبکه های اجتماعی (با سه مولفه سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده و لذت ادراک شده) با یادگیری مشارکتی مراقبین سلامت وجود دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط شبکه های اجتماعی و ویژگی های آن (سهولت، سودمندی و لذت استفاده از آن) با یادگیری مشارکتی در میان مراقبین سلامت مراکز بهداشت شهر مشهد پیشنهاد می شود، مدیران و مسیولین مراکز بهداشت و درمان با استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی سطح دانش و آگاهی مراقبین سلامت را در حوزه بهداشت، درمان و مراقبت ارتقاء دهند.

  کلیدواژگان: ادراک کاربران، شبکه اجتماعی، یادگیری مشارکتی، مراقبین سلامت
 • مهناز شریف الحسینی، محمود قربانی*، الهام فریبرزی صفحات 611-621
  مقدمه

  هدف از مطالعه حاضر، بررسی نقش گروه افزارها بر افزایش قابلیت یادگیری سازمانی در دانشگاه فرهنگیان می باشد.  بدین منظور به واکاوی تاثیرات بازدارندگی (موانع) یا پیش برندگی (تسهیل کنندگی) گروه افزارها و فناوری اطلاعات در قابلیت یادگیری سازمانی پرداخته شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر، به روش آمیخته، انجام شد. در «روش کیفی»  با «مراجعه به نظر خبرگان دلفی» و «تحلیل اسنادی» این حوزه صورت گرفت. مولفه های اثرگذار بر قابلیت یادگیری دانشگاه فرهنگیان، بر اساس مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته «با متخصصان علمی و اجرایی»، شناسایی و در بخش کمی با روش های سنجش نسبت روایی محتوایی (Content validity ratio:CVR) و شاخص روایی محتوایی (Content validity index :CVI) 9 مولفه شناسایی و پایایی آن نیز از طریق یک پیش مطالعه دریک نمونه 30 نفره با استفاده از روش آلفای کرانباخ، مورد تایید قرار گرفت. این مطالعه در بازه زمانی سال تحصیلی 1398- 1399 انجام گرفت و یکی از مهمترین های شناسایی شده، فناوری سازمانی (گروه افزارها) بود که در این پژوهش به آن پرداخته شد.

  نتایج : 

  در بخش کیفی، با مراجعه به پانل تخصصی، مولفه یابی صورت گرفت و در بخش کمی، بعد از اعتباریابی و سنجش روایی، نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که از میان 6گویه "استفاده از تجارب قبلی "روایی کافی را به دست نیاورد  و از دور مطالعه حذف شد. محاسبات در نرم افزار SPSS22  انجام و گویه های "داشتن پایگاه اطلاعاتی مناسب"،"مهارت واهتمام مدیران"،"ساختار وارتباط شبکه ای "،"سرعت وکیفیت "و"اشتراک گذاری دانش"  مورد تحلیل و بررسی و همسوسازی با نتایج سایر پژوهش ها قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داددردانشگاه فرهنگیان، به کمک گروه افزارها گام های خوبی برداشته شده است. گروه افزارها، نقش واسطه گری و میانجیگری را تا حدودی در اجرای فرآیندهای آموزشی، پژوهشی، اداری و توسعه سرمایه فکری در دانشگاه فرهنگیان ایفا کرده اند اما نیاز به شتاب بخشیدن به روند موجود دارد.در نهایت راهکارهای موثر در راستای ارتقا قابلیت یادگیری سازمانی به کمک گروه ا فزارها پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: گروه افزار، یادگیری سازمانی، قابلیت یادگیری سازمانی، دانشگاه فرهنگیان
 • فریبا سلیمی، شیما شهیاد*، فهیمه قهوه چی الحسینی، رحیم داوری صفحات 622-629
  مقدمه

  شیوع رفتارهای پرخطریکی از موضوع های جدی تهدید کننده سلامت است، مخصوصا اینکه رفتارهای پرخطر بر شیوه های آموزشی که فرد با آن درارتباط است تاثیر منفی دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی واسطه گری ابعاد شفقت به خود بر سبک های دلبستگی و رفتارهای پرخطر دانشجویان انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی با روش رگرسیون سلسه مراتبی به روش بارون و کنی انجام شد. جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان آزاداسلامی و پیام نور واحد کرج بوده است که حدودا 15000 نفر تخمین زده شده بود. با استفاده از جدول مورگان 374 نفر از دانشجویان مجرد با روش نمونه گیری در دسترس  انتخاب شدند.شرکت کنندگان به پرسشنامه های سبک دلبستگی هازن و شاور، رفتارپرخطر و شفقت به خود پاسخ دادند. نتایج در محیط 21SPSS تحلیل شد.

  یافته ها

   نتایج نشان داد،از میان ابعاد سه گانه سبک دلبستگی، سبک دوسوگرا، رفتارهای پرخطر را پیش بینی می کند (F=4/77, P<0/03). نتایج رگرسیون سبک دلبستگی و شفقت به خود نشان داد که فقط مولفه دلبستگی دوسوگرا قدرت پیش بینی کنندگی شفقت به خود را دارد(p<0/00 F= 11/172 ,).نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که تنها بعد انزواگزینی از ابعاد شفقت به خود در رابطه بین سبک دلبستگی دوسوگرا و رفتارهای پرخطر نقش میانجی دارد. برای بررسی معناداری اثر میانجی از آزمون سوبل استفاده شد که نتایج حاکی از معناداری این آزمون بود.

  نتیجه گیری

   با توجه به اهمیت سبک دلبستگی دوسوگرا در پیش بینی رفتارهای پرخطر و نقش میانجی بعد انزوا گزینی در رابطه سبک دلبستگی دوسوگرا و رفتارهای پرخطر دانشجویان لازم است در برنامه های مداخله ای و پیشگیرانه به این دو متغیر توجه شود، تا دانشجویان به نحو مناسب تری در حوزه های تحصیلی و آموزشی عمل کنند. بنابراین می توان با مبنا قرار دادن مولفه های زمینه ایی باعث بهبود فرایندها و راهبردهایی آموزشی شد.

  کلیدواژگان: رفتار پرخطر، شفقت به خود، سبک دلبستگی، انزواگزینی، دانشجویان، راهبردهای آموزشی
 • بابک حسین زاده* صفحات 630-638
  مقدمه

  با توجه به اهمیت سازگاری اجتماعی در دوره نوجوانی و بررسی عوامل مرتبط با آن در سیستم آموزشی مدارس هدف پژوهش حاضر پیش بینی سازگاری اجتماعی با توجه به خودکارآمدی و تنظیم هیجانی شناختی در دانش آموزان پسر دوره اول متوسطه بوده است.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دانش آموزان دوره اول دبیرستانهای شهر قایمشهر بوده که حجم نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران 368 نفر تعیین گردید. اما با توجه به احتمال بازگشت نکردن تعدادی از پرسشنامه ها تصمیم بر آن شد که پرسشنامه بیشتری توزیع گردد که در مجموع پرسشنامه 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای دریافت شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های سازگاری اجتماعی کالیفرنیا، خودکارآمدی عمومی شرر و آدامز و تنظیم شناختی هیجان به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد است.

  یافته ها

  نتایج نشان داده که همبستگی مثبت بین سازگاری اجتماعی با خودکارآمدی (206/0=R) و تنظیم شناختی مثبت (427/0=R) وجود داشت؛ را بطه سازگاری اجتماعی با تنظیم شناختی منفی (274/0-=R) معکوس است؛ خودکارآمدی با تنظیم شناختی مثبت (276/0=R) رابطه مثبت معنی داری دارد. خودکارآمدی با تنظیم شناختی منفی (145/0-=R) رابطه معکوس داشته است. همچنین نتایج نشان داد تنظیم شناختی مثبت به تنهای 18 درصد سازگاری اجتماعی را پیش بینی میکند و خودکارآمدی تاثیر بسیار ناچیز حدود 1 درصد بر سازگاری گذاشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به تحقیق حاضر و استناد پژوهشهای انجام شده پیشنهاد می گردد کارگاه ها و کلاسهای آموزشی در زمینه آموزش راهبردهای شناختی هیجانی و مدیریت هیجان و ترکیب آنها با محتوای درسی مدارس به ویژه دردوره دبیرستان به عنوان عامل اثرگذار در سازگاری اجتماعی و خودکارآمدی مدد نظر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تنظیم هیجانی شناختیم منفی، تنظیم هیجانی شناختی مثبت، خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی
 • امیر میری، عباس عباسپور*، علی خورسندی، محمدباقر خرمشاد صفحات 639-650
  مقدمه

  شناسایی راهبردهای آموزشی موثر در توسعه مهارتهای مورد نیاز دانشگاهیان با رویکرد اسلامی از نیازهای اساسی و مبرم جامعه دانشگاهی کشور است. در همین راستا پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی ضمن مفهوم شناسی واژه حکمت و دانشگاه حکمت بنیان با هدف بررسی راهبردهای آموزش در دانشگاه با رویکرد دانشگاه حکمت بنیان انجام گردیده است.

  روش ها

  پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی با رویکرد کیفی، انجام پذیرفته و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اسناد و مدارک معتبر با شیوه اسنادی یا کتابخانه ای با ابزار فیش برداری گردآوری گردیده و با طبقه بندی و تحلیل اطلاعات نسبت به تجزیه و تحلیل  مطالب اقدام شده است. نمونه گیری با روش هدفمند از نوع زنجیره ای انجام شده است.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان می دهد مواردی از قبیل: حاکمیت اصول اعتقادی، احکام و اخلاق اسلامی در تمامی ابعاد دانشگاه؛ خردورزی و عقلانیت؛ تقدم تزکیه بر تعلیم؛ قدسی بودن علم و محیط های علمی؛تعهد به آرمان های انقلاب اسلامی؛ جهاد علمی و ارتقای اعتماد به نفس ملی و تولید علم نافع و توسعه نهضت نرم افزاری؛تقدم منافع ملی و مصالح عمومی بر منافع فردی و گروهی؛ تمدن سازی دانشگاه ها؛عدالت محوری در تمامی شیون دانشگاه؛ اهتمام به ملازمات پیوستگی دو نظام آموزش عالی و آموزش عمومی؛اهتمام به ملازمات پیوستگی دو نظام آموزش عالی و آموزش عمومی از جمله اصول و مبانی دانشگاه حکمت بنیان هستند.

  نتیجه گیری

  نتایج تحقیق نشان می دهد، دانشگاه حکمت بنیان نیاز محور و کارآمد و تعمیق بخشی دانش از طریق هم سویی میان نظام تعلقات و باورها با تکنیک ها است که ماموریت اصلی آن، تربیت انسان های حکیم، توسط مراکز حکمت بنیان و در جهت خلق، نشر و تعالی فرهنگ علم و فناوری و در نهایت، توسعه حکمت می باشد.

  کلیدواژگان: دانشگاه، حکمت بنیان، نظر، عمل، راهبرد
|
 • Saeed Arefnejad*, Yousef Adib, Eskandar Fathi Azar, Hamdollah Habibi Pages 536-545
  Introduction

  Teachers'professional identity is the core of their teaching activity and professional commitment, and its discovery is very important for improving curricula and students learning. The present study was conducted to design and evaluate the validity and reliability of the teachers'professional identity questionnaire.

  Methods

  This is a sequential combined exploratory study. The statistical population included teachers of East Azerbaijan province. The sample size of the quantitative section was estimated to be 300 people by simple random method. The participants of the qualitative section were purposefully selected and after interviewing 16 people, data saturation was obtained. The categories were identified and coded through interviews with teachers and literature study, and based on that, a questionnaire with 86 items was designed. The questionnaire was used by six experts to determine the content validity. Structural validity and data analysis were obtained by exploratory and confirmatory factor analysis with maximum likelihood. The reliability of the questionnaire was calculated through Cronbachchr('39')s alpha test.

  Results

  The results showed that all questions have a suitable factor load with their component. The general structure of the teacherchr('39')s professional identity has the highest impact factor (0.79) with the learning component for teaching and the lowest impact factor (0.61) with the stress coping strategies component. The results of the analysis showed a good fit of the designed model with the experimental data and the validity of the teacherschr('39') professional identity structure was confirmed both at the level of questions and at the level of components.

  Conclusion

  The results showed that the model fit indices are in the acceptable range. Also, the results of confirmatory factor analysis indicate that the research data fit the factor structure. The Teacher Professional Identity Questionnaire with high validity is a tool that is valid for use in educational and psychological research.

  Keywords: Professional identity, teachers, reliability, validity
 • Zahra Babadi Akashe, AhmadReza Nasr Esfahani*, MohammadReza Nili Ahmadabad, Seyed MohammadSadegh Tabatabaei Pages 546-555
  Introduction

  Internship is an important approach in connecting the theoretical world of the university and the practical world of students to complete their knowledge and skills. The purpose of the research is to investigate the Obstacles and challenges for the Implementation of Internship in undergraduate psychology.

  Methods

  This study adopted a mixed approach. In the qualitative section, interviews were conducted with 28 experts, faculty members, psychologists and graduate students who were selected using a purposive random sampling method. The statistical population of the quantitative section of this study was 5th-8th grade students in 2017-2018 and graduates of 2014-2017 in psychology, 150 of them were selected by stratified random sampling method. The data were collected through semi-structured interviews and researcher-made questionnaires. Content validity was used to determine the validity of the interview and the questionnaire, and to determine the reliability of the questionnaire, Cranach’s alpha coefficient was used.

  Results

  The results of a Quantitative part of the research showed that the most important obstacle in the successful implementation of internship is the lack of attention of academic authorities to the practical lessons and the lack of cooperation between universities and non-academic centers for conducting internships. Participants in the interview also emphasized on the lack of seriousness of internship and inconsistency between the university and society as the most important barrier.

  Conclusions

  Identifying the barriers and challenges of implementing internships can help design and develop appropriate programs, solve the problems, and ultimately lead to better student achievement in professional capacities.

  Keywords: Internship, Barriers, Challenges, Psychology
 • Javad Mesrabadi, Sara Mohammadalizadeh Nobar, Shabnam Mashhooni Pages 556-567
  Introduction

  Prevention of academic failure and subsequent improvement of educational quality and academic achievement of students are important in considering the variables related to academic achievement. One of the psychological characteristics that affects the academic achievement of the learners is procrastination. Educational neglect is affected by several factors. In this study, the study of variables of academic stress and mobile phone addiction in procrastinating and not procrastinating student was studied.

  Methods

  The subjects were 307 Medical science University students who were studying at undergraduate level in 1397-98 selected by multistage cluster sampling. To obtain the data, three educational questionnaires were used: educational procrastination questionnaire, educational stress questionnaire, and mobile-based social networking questionnaire. To analyze the data, cluster analysis was performed using hierarchical method, multivariate T2 Hutchling test and ANOVA.

  Results

  The result of this analysis was the discovery of two clusters of students: the first cluster (procrastinating students), including students who had high mean scores in both academic stress and mobile addiction (N = 171), and the second cluster (not procrastinating students) The mean of lower scores was in both academic stress and mobile addiction (N = 135).

  Conclusions

  People neglect spend more time on using mobile phones, and are more likely to suffer more stress than others who are addicted to mobile phones.

  Keywords: Educational Procrastination, Educational Stress, Mobile Social Networking, addiction, mobile, procrastination
 • Shahrooz Nemati*, Rahim Badri Gargari, Aram Katourani, Safa Mortazavi Pages 568-581
  Introduction

  The purpose of this study was to investigate predictors of academic burnout in undergraduate students of Tabriz University based on emotion regulation strategies and academic stress.

  Method

  The research method was descriptive-correlational based on the purpose of data collection. The statistical population of the study consisted of all undergraduate students of Tabriz University in the academic year 2018-2019. The sample size consisted of 386 undergraduate students of Tabriz University who were selected by cluster random sampling. The data gathering tools in this study were Hoffman and Keshdan emotional self-regulation scale, Coderon academic stress scale, and Bareso, Salanova, and Scafley academic burnout scale.

  Results

  The results showed that there is a significant negative relationship between emotional adjustment component and academic burnout, there is a significant positive relationship between emotional adjustment component and academic burnout, and also between academic stress and academic burnout. The results also showed that among the components of emotional self-regulation, the components of emotion regulation self-regulation were able to predict academic burnout and academic stress were also able to predict students' academic burnout.

  Conclusion

  The findings underscore the importance of the role of emotional self-regulation and academic stress on students' academic burnout. Therefore, applying emotion regulation strategies and teaching it as well as teaching students stress management strategies seems to be essential for students, which can lead to reduced academic burnout, increased academic well-being and overall improvement of students' mental health.

  Keywords: emotional self-regulation, academic stress, academic burnout
 • Saeid Mazloumian*, Hadis Ebrahimi Pages 580-591
  Introduction

  Academic enthusiasm is one of the important indicators of academic quality. The recognition of teachable factors associated with that in medical sciences is of high importance due to their strong link with clinical practice and ensuring community health, therefore the purpose of this study was to investigate the relationship between learning strategies and academic enthusiasm with regard to the mediating role of goal orientation among students of Shiraz University of Medical Sciences.

  Methods

  The purpose of this research was applied and in terms of collecting data, a descriptive correlation was used. The statistical population consisted of students of the Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences in the 1396-1397 academic year. The Sampling method was stratified random. Using Morgan table, the sample size was 260 people. For data collection, the Pintrich and Digroot Learning Strategies Questionnaire (1990), Buffard et al.chr('39')s Goal Orientation Questionnaire (1998), and Fredericks & Blumenfeld Academic Enthusiasm Questionnaire (2004) were used. In this study Cronbachchr('39')s alpha coefficient was used to ensure the reliability of the subscales.

  Results

  The results showed that the fit of academic enthusiasm model in the present study is at a relatively desirable level. In this study, the components of learning strategies (cognitive and metacognitive strategies-resource management) have an indirect and significant effect on academic enthusiasm through mediation goal orientation (mastery, performance and avoidance of failure). Among the components of goal orientation, mastery goals showed the most direct effect on academic enthusiasm and among the dimensions of learning strategies, cognitive strategy has the most indirect effect on academic enthusiasm

  Conclusions

  Learning strategies with goal orientation mediation are important factors in improving and increasing studentschr('39') academic eagerness. Therefore, it is recommended to pay attention to the factors of learning strategies and goal orientation in order to push and increase studentschr('39') academic eagerness.

  Keywords: learning strategies, goal orientation, Academic Enthusiasm, Academic engagement, Student, Medical Sciences
 • Mahdi Akbari*, Habibalah Naderi, Jalil Fathabadi, Omid Shokri Pages 592-602
  Introduction

  Although learning outcomes have a theoretical basis, the components of learning outcomes in different studies have been considered differently. The purpose of this article is to explain the concept and determine the constituent components of learning outcomes for the undergraduate Students.

  Methods

  This study is grounded Theory. Researchers to study with more than 150 sources include of articles, books and reports for the last 30 years has been able to identify 29 relevant sources that comply with the following criteria. The components of learning outcomes have been extracted and in the second stage, the concepts and components of learning outcomes have been categorized as axial coding.

  Results

  The results show that 26 categories were categorized into first factor, and 14 categories were categorized as second factor and 7 categories as third factor. For categories number one, the title was "cognitive Competencies", for categories number two, it was called "emotional Competencies" and for Categories number three, it was called "Skill Competencies".

  Conclusion

  Therefore, The Components of learning Outcomes can be categorized into three Categories: cognitive, emotional and skill. If we pay balanced Attention to cognitive, emotional and skill Competencies, expect the Growth and Education of graduates with deep Knowledge, professional Ethics, constructive Attitude and high Skills.

  Keywords: Learning Outcomes, Cognitive Competence, Emotional Competence, Skills Competence, Qualifications, academic competence
 • Sara Rahimpour Esfahani*, Mehrnoosh Khoshnodifar, Somaieh Akbari Farmad Pages 603-610
  Background and Aim

  Todays, various social networks such as Viber, WhatsApp, Telegram, Line and so on have affected all aspects of life. One of the most important benefits of these networks is their application in the education sector. The present study intends to investigate the relationship between userschr('39') perceptions of social networks and the collaborative learning of health care providers in the field of education and prevention of thalassemia disease.

  Materials and Methods

  The statistical population of this study was all health cares of health centers of Mashhad city. According to Cochranchr('39')s formula, 398 people were selected by simple random sampling method. In this research, a questionnaire was used to collect information. The hypothesis test was performed through correlation and linear regression analysis with SPSS software.

  Results

  The findings indicated that there is a significant relationship between the use of social networks (with three components of perceived ease of use, perceived usefulness and perceived enjoyment of social networks) with collaborative learning of health care providers.

  Conclusion

  Regarding the relationship between social networks and its features (ease, usefulness and enjoyment) with collaborative learning among health care providers of health centers of Mashhad city, to managers and authorities of health centers is recommended using the network social promote the level of knowledge and awareness of health care providers in the health and medical education sector.

  Keywords: Users Perception, Social Network, Collaborative Learning, Health Care Providers
 • Mahnaz Sharifalhoseini, Mahmood Ghorbani*, Elham Fariborzi Pages 611-621
  Introduction

  This study was carried out to investigate the role of group wares in increasing organizational learning capability in Farhangian University. In order to investigate the effects of deterrence (barriers) or promotion (facilitation) of the group ware and information technology on organizational learning capability was studied.

  Methods

  The present study was performed by mixed method. In the "qualitative method" with "referring to the opinion of Delphi experts" and "documentary analysis" this field was done. Components affecting the learning ability of Farhangian University, based on library studies and semi-structured interviews with "scientific and executive experts", are identified and in a small part then by methods of measuring content validity ratio (CVR) and content validity index (Content validity) index: CVI) 9 components were identified and its reliability was confirmed through a pre-study in a sample of 30 people using Cronbach's alpha method. One of the most important was organizational technology (software group) which was discussed in this study

  Results

   In the qualitative research section, by referring to the specialized panel, component identification was performed and In a small study, after validation and validity assessment, the results showed that. Among the 6 items, "Using previous experiences" did not have a favorable status, did not obtain sufficient validity and was excluded from the study. Calculations are performed in SPSS22 .

  Conclusions

  The results showed the group ware effective mediation role in the implementation of administrative, research and educational processes and also in the development of intellectual capital in the university in order to prevent disruption in the teaching-learning process. Finally, effective solutions were proposed to improve the organizational learning capability with the help of group wares.

  Keywords: Farhangian University, group ware, organizational learning, organizational learning capability
 • Fariba Salimi, Shima Shahyad*, Fahimeh Ghahvehchi-Hosseni, Rahim Davari Pages 622-629
  Objective

  The prevalence of high-risk behaviors is one of the serious health threats that has been considered in recent years. The aim of this study was to investigate the mediation of self-compassion dimensions on attachment styles and high-risk behaviors of students.

  Method

  The present study was a descriptive-correlational study with hierarchical regression method by Baron and Kenny method. The statistical population included all Islamic Azad and Payame Noor students of Karaj branch, which was estimated at about 15,000 people. Using Morgan table, 374 single students were selected by convenience sampling method. The participants answered the questionnaires of Hazen and Shaver attachment style, high-risk behavior and compassion. The results were analyzed using SPSS 21 statistical software.

  Results

  The results showed that among the three dimensions of attachment style, ambivalent style predicts high-risk behaviors (F = 77.4, P <0.03). The results of attachment and compassion style regression showed that only the ambivalent attachment component has the power to predict compassion (p <0.00 F = 172, 11). The results of hierarchical regression analysis showed that only the isolation dimension of the dimensions of self-compassion has a mediating role in the relationship between ambivalent attachment style and high-risk behaviors. The Sobel test was used to evaluate the significance of the mediating effect, which showed the significance of this test.

  Conclusion

  Due to the importance of ambivalent attachment style in predicting high-risk behaviors and the mediating role of isolation dimension in relation to ambivalent attachment style and high-risk behaviors of students, it is necessary to pay more attention to these two variables in intervention and preventive programs, So that students can act more appropriately in their fields of study. Therefore, it is possible to improve educational processes and strategies by basing them on the underlying components.

  Keywords: High-risk behavior, self-compassion, attachment style, isolation, students, Educational Strategies
 • Babak Hosseinzadeh* Pages 630-638
  Introduction

  Regarding the importance of social adjustment in adolescence and its related factors in school education system, the present study aimed to predict social adjustment with regard to self-efficacy and cognitive-emotional adjustment in high school boy students.

  Methods

  This research was a descriptive correlational study. The statistical population was first grade high school students in Ghaemshahr city. The sample size was 368 based on Cochran formula. However, due to the possibility of some of the questionnaires not being returned, it was decided to distribute more questionnaires. In total, 384 questionnaires were obtained by multistage random sampling. California Social Adjustment Questionnaire, Sherer and Adams General Self-efficacy and Cognitive Custody Regulation (CERO) were used as a research tool.

  Results

  The results showed that there was a positive correlation between social adjustment with self-efficacy (R = 0.206) and positive cognitive regulation (R = 0.427); social adjustment with negative cognitive setting (R = -27.43) by inverse; Self-efficacy with positive cognitive regulation (R = 0.227) has a significant positive relationship. Self-efficacy has a negative relationship with negative cognitive setting (R -0.145).The results also showed that positive cognitive prediction alone predicts 18% of social adjustment, and self-efficacy has a very small impact of about 1% on compatibility.

  Conclusion

  According to the present research and the citation of the researches, it is suggested that Workshops and classes on teaching Cognitive Emotion Strategies and Emotion Management and combining them with school curriculum, especially in high school, should be considered as an effective factor in social adjustment and self-efficacy.

  Keywords: Positive Cognitive Emotion Regulation, Negative cognitive regulation, Self-efficacy, Social Adjustment
 • Amir Miri, Abbas Abbaspour*, Ali Khorsandi, MohamadBagher Khorramshad Pages 639-650
  Introduction

  Identifying effective educational strategies in developing the skills required by academics with an Islamic approach is one of the basic and urgent needs of the country's academic community. In this regard, the present study uses a descriptive-analytical method based on library information and documents, while conceptualizing the term Wisdom and wisdom based university, with the aim examines the strategies of education in the university with the wisdom based university.

  Methods

  The present study was conducted by descriptive-analytical method with a qualitative approach. The required information has been collected using authentic documents and documents with a documentary or library method. The data collection fiches has been designed to provide information. Content analysis is done by classifying and categorizing information. Sampling was done by targeted method of chain type.

  Results

  The research findings show such things as: the rule of belief principles, Islamic rules and ethics in all aspects of the university; Rationality; Cultivation takes precedence over education; The sanctity of science and scientific environments; commitment to the ideals of the Islamic Revolution; Scientific jihad and promotion of national self-confidence and production of beneficial science and development of software movement; priority of national interests and public interests over individual and group interests; Civilization of universities; central justice in all aspects of the university; Attention to the requirements of the connection between the two systems of higher education and public education; Attention to the requirements of the connection of the two systems of higher education and public education are among the principles and foundations of wisdom-based University.

  Conclusion

  The results of the research show that wisdom-based University is need-based and efficient and deepens knowledge through the alignment between the system of affiliations and beliefs with techniques whose main mission is to train wise people by the centers of wisdom and to create and publish. And the excellence of the culture of science and technology and, ultimately, the development of wisdom.

  Keywords: University, foundation wisdom, opinion, action, strategy