فهرست مطالب

رهیافت هایی در علوم قرآن و حدیث - سال پنجاه و چهارم شماره 2 (پیاپی 109، پاییز و زمستان 1401)
 • سال پنجاه و چهارم شماره 2 (پیاپی 109، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کاظم استادی* صفحات 9-32
  تفسیر منسوب به امام حسن بن علی عسکری(ع) از تفاسیر روایی متقدم شیعه در قرن سوم است که از جهات مختلفی مناقشه آمیز است و توسط برخی از اندیشمندان متقدم و متاخر امامیه نقد و گفت گوهای انتقادی شده است. باتوجه به برخی مطالب سست و نادرست موجود در این تفسیر و نیز مناقشات راجع به آن و مخصوصا روشن شدن عدم انتساب تفسیر به امام یازدهم(ع)، اکنون این سوال به وجود می آید که اگر تفسیر کنونی برای امام حسن عسکری(ع) یا پدر بزرگوارشان نیست، پس مولف کتاب کنونی تفسیر چه کسی است؟ چه دلایلی وجود دارد که نشان دهد تفسیر کنونی متعلق به شخص به خصوصی است؟ یا اینکه این کتاب با فرض عدم انتساب به امامین عسکریین(ع)، به نوعی مجهول المولف است؟نوشتار حاضر طی مقدماتی به شناسایی مولف این تفسیر می پردازد و با دلایل و شواهدی از متن خود تفسیر و اسناد تاریخی دیگر نشان می دهد که مولف تفسیر کنونی در واقع حسن بن علی عسکری، ملقب به ناصر للحق اطروش، امام زیدیه و حاکم علوی طبرستان است.
  کلیدواژگان: حسنبنعلی، اطروش، تفسیر امام حسن عسکری، احتجاج، ناصر کبیر، شیخ صدوق
 • عباس اسماعیلی زاده، مرجانه فتحی طرقبه* صفحات 33-54
  تاریخمندی یا فراتاریخی بودن قرآن و احکام ازجمله مسایلی است که به آن در دوران معاصر به طور ویژه توجه شده است. ازجمله احادیث مستند طرفداران ابدیت شریعت، حدیث «حلال محمد حلال ابدا إلی یوم القیامه و حرامه حرام ابدا إلی یوم القیامه» است که در منابع مختلف شیعه و سنی به صورت های گوناگونی نقل شده است. در کتاب کافی نیز این عبارت در ضمن دو روایت مختلف به کار رفته است که در یکی علاوه بر اشاره به ابدی بودن آموزه های پیامبر، به نفی بدعت های باطل پرداخته و در دیگری نیز به عدم نسخ دین اسلام برخلاف ادیان پیشین اشاره شده است. اما اخیرا یکی از نواندیشان دینی، آیت الله سیدکمال حیدری ادعا کرده است که این دو حدیث، سند صحیحی ندارد و سخنی مشهور است که بر سر زبان ها افتاده و حکم به صحت این حدیث توسط برخی علما نه بر مبنای بررسی سندی، بلکه صرفا به دلیل اعتماد آن ها به علمای متقدم است.باتوجه به نقش بسزای این روایت در مسیله ابدیت شریعت و اهمیت بررسی سندی در اطمینان یافتن از صدور حدیث از معصوم، این نوشتار صرفا به تتبع در اسناد این دو روایت می پردازد و بررسی دلالی و ارتباط آن ها با مسایل ثانویه و فقهی را به پژوهش دیگری واگذار می کند. با وجود بحث و اختلاف درباره بیشتر راویان این دو سند، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای با استفاده از ادله مختلف نشان داده است که هریک از راویان آن ها موثق و امامی است و این دو روایت، سندی صحیح دارند.
  کلیدواژگان: تاریخمندی و جاودانگی سنت، علم رجال، وثاقت راوی، صحیح، حلال و حرام
 • محمدعلی انصاری*، مرتضی عرب، عباس حیدری صفحات 55-72

  یکی از مسایل دانش کلام اسلامی بررسی ماهیت و چیستی کلام الهی است و راجع به این مقوله از قرن دوم هجری نظریاتی توسط متکلمان اسلامی شکل گرفته است. یکی از نظریات مطرح در این حوزه را متکلمانی مطرح کردند که با الگوگیری از فلسفه افلاطونی و ایده عالم مثال، برای کلام الهی جنبه ای مثالی و خارج از عالم ماده در نظر گرفته اند. این تبیین فلسفی پس از نظریه پردازی هایی که معتزله از آن ارایه دادند درنهایت در قرن چهارم توسط ابوالحسن اشعری تایید و در مقوله فرعی بحث کلام الهی؛ یعنی اعجاز، به نظریه کلام نفسی بدل شد.این جستار بر طبق مبانی تاریخ علم و اندیشه درصدد بررسی تاریخی زمینه های شکل گیری، سیر تحول و تطور اندیشه کلام نفسی به عنوان اندیشه ای فلسفی است. روش پژوهش بر اساس الگوی پارادایمی توماس کوهن است و نتیجه حاصل از آن نشان دهنده این مطلب است که متکلمان معتزلی پس از آشنایی با الگو های تفکر افلاطونی با به کارگیری آن ها، تبیینی فلسفی از وجود مثالی قرآن کریم ارایه کردند تا اینکه ابوالحسن اشعری در پارادایمی ویژه، خوانش های دینی از فلسفه افلاطونی را به کار بست و در تقابل پارادایمی اهل حدیث و اهل کلام، به نظریه کلام نفسی در اعجاز قرآن کریم دست یافت.

  کلیدواژگان: کلام الهی، اعجاز قرآن، اشاعره، کلام نفسی، مثل افلاطونی
 • سیدعلی دلبری*، محمد زنده دل صفحات 73-95

  از عناصر موثر در تشخیص درست معنای حدیث، دقت و مطالعه در چگونگی فهم و برداشت راوی آن است. فهم راوی گونه های متفاوتی دارد و فقیه می تواند آن را از طرق مختلف استخراج کند. تاثیر درخور توجه فهم راوی در استنباطات فقهی سبب شده تا این عنصر از دیرباز مدنظر فقیهان و محدثان شیعه قرار گیرد؛ اما اصولیان مباحث نظری مانند حجیت آن را اصلا به بحث نگذاشته اند.این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی درصدد است با محوریت احادیث افتایی، به تجزیه و تحلیل فهم راوی بپردازد و اصول حجیت فهم راوی را بیان و در مواردی نقد و اثبات کند که فهم راوی، اجتهاد شخصی وی به شمار نمی آید و نیز شرایط حجیت فهم راوی و به دوربودن آن از قلمرو اجتهادات شخصی را بررسی می کند.فهم و برداشت عرفی راوی، جزء اخبار حسی و بر طبق اصول عقلاییه در محاورات است و از اعتبار کافی برخوردار است. از مصادیق فهم عرفی عبارت اند از: تعیین مشارالیه کلام امام، تفسیر فعل معصوم، تعیین مرجع ضمیر در احادیث مضمر، ذکر مصداق برای حدیث و برداشت های استخراج شده از سوال راوی.اجتهاد شخصی و اخبار حدسی راوی درخور اعتماد نیست و در فرض شک در حسی یا حدسی بودن برداشت راوی، اصل در حسی بودن گزارش راوی است.

  کلیدواژگان: فهم راوی، حجیت فهم راوی، سوال راوی، فهم عرفی، اجتهاد راوی
 • احسان رسولی کرهرودی، ابراهیم اناری بزچلوئی*، سید ابوالفضل سجادی، احمد امیدعلی صفحات 97-114

  حذف و زایدبودن برخی حروف در قرآن کریم ازجمله مباحث چالش برانگیز در بین مفسران است. برخی علمای نحو، بین حذف و اضمار فرق قایل می شوند؛ حذف آن است که اثری از کلمه محذوف در کلام نباشد، برخلاف اضمار که در لفظ، پنهان؛ ولی در معنا، مدنظر است. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و رجوع به کتب تفسیری درصدد بیان آیاتی است که در آن ها حرف «لا» مضمر یا زاید است و سپس اقوال گوناگون نحویان در خصوص آن آیات را بیان می کند و باتوجه به بافت و سیاق کلام به تحلیل و بررسی آن ها می پردازد.طبق بررسی کتب تفسیری و آرای نحویان، اضمار حرف «لا» به دو صورت قیاسی و سماعی است که فقط در آیه 85 سوره یوسف، قیاسی و در دیگر آیات، سماعی است. در آیات مدنظر، کوفی ها به اضمار حرف «لا» و بصری ها به تقدیر مضاف معتقدند. توجه به بافت و سیاق کلام، ازجمله موارد مهم در تفسیر و فهم متن است. درنظرگرفتن سیاق متن در آیاتی که حرف «لا» مضمر است، منجر به تاکید معنای کلام شده است. همچنین می توان بدون اضمار حرف «لا» به ترجمه و معنایی صحیح از آیات دست یافت. زیادت حرف «لا» در قرآن به معنای بیهوده بودن آن در کلام نیست؛ بلکه باتوجه به سیاق متن برای افاده تاکید نفی است.

  کلیدواژگان: قرآن کریم، اضمار، زیادت، حرف لا، سیاق
 • الهام زرین کلاه، نصرت نیل ساز* صفحات 115-137
  ابن عباس از مفسران مشهور صدر اسلام است که روایات تفسیری بسیاری از وی در متون دینی ذکر شده است. از جامع ترین منابع روایات تفسیری، جامع البیان طبری است که در آن حدود شش هزار روایت از وی آمده است. باتوجه به جایگاه برجسته وی در تفسیر، با روش کتابخانه ای و تحلیلی داده ها به استخراج دیدگاه های وی در حوزه های مختلف تفسیر اعم از مبانی، روش ها و گرایش های تفسیر با تاکید بر جامع البیان می پردازیم. بررسی ها نشان می دهد اعتقاد به جمع بین نزول دفعی و تدریجی، توقیفی بودن ترتیب آیات، جمع قرآن در زمان پیامبر(ص)، جواز تفسیر و تاویل قرآن و... ازجمله مبانی تفسیری اوست. وی همچنین عمدتا از روش تفسیر قرآن به قرآن، قرآن با حدیث و اجتهاد در شرح و تفسیر آیات بهره گرفته است. گفتنی است گرایش های ادبی، فقهی و کلامی نیز از برجسته ترین گرایش های تفسیری اوست.
  کلیدواژگان: ابن عباس، تفسیر، روایات، مبانی، روش، گرایش، جامع البیان
 • اعظم صادقی نیا، سیدکاظم طباطبایی پور*، مرتضی ایروانی نجفی صفحات 139-161
  یکی از وجوه اعجاز قرآن را اعجاز عددی و آماری دانسته اند. مدعیان اثبات اعجاز عددی معتقدند هر وجهی از وجوه اعجاز قرآن از قبیل کلامی، لغوی، ادبی، بیانی، هنری، علمی و جز آن ها می تواند نزد هر فردی بنا بر نوع نگرشش نقض شدنی باشد، لکن این اشکال شامل اعداد و ارقام نمی شود؛ زیرا عملیات عددی و آماری نزد همگان نتیجه یکسان دارد. 2×2 برای همه می شود 4 و نتایج فرمول ها، معادلات و عملیات چهارگانه اصلی در ریاضیات را تمامی افراد جهان می پذیرند. بنابراین، محققانی در اعجاز عددی قرآن به شیوه ای که می پندارند درست ترین راه است به بررسی آماری قرآن دست زدند. شاید شهیرترین شخص در عرصه این تلاش ها، رشاد، خلیفه مصری باشد که با عرضه نظریه اعجاز عدد 19 در قرآن نظر بسیاری را به سوی خود جلب کرد. محققانی دیگر نیز در ابعادی مشابه در پی اثبات اعجاز قرآن از راه عدد بوده اند.نگارندگان در این نوشتار ضمن معرفی تلاش ها و فرضیه های این پژوهشگران تنها ازنظر اعتقاد به اعدادی معین به عنوان رمز یا عدد کلیدی قرآن، نتایج آن ها را بر پایه علوم قرآنی و به ویژه قرایات به چالش کشیده اند؛ چراکه آنان در راه اثبات اعجاز عددی، بسیاری از واقعیت ها ازجمله اختلاف قرایات قرآنی را نادیده انگاشته اند.
  کلیدواژگان: پژوهش های آماری درباره قرآن، اعجاز عددی، عدد کلیدی قرآن، عدد 29، 19، قرائات قرآن، اختلاف قرائات
 • محمدعلی صالحی*، هادی نصیری صفحات 163-180
  یکی از امامان مفسر و صاحب قلم زیدیان شمال ایران، ابومحمدحسن بن علی، مشهور به ناصر اطروش از نوادگان امام سجاد(ع) است. وی آثار بسیاری در فقه و حدیث و تفسیر دارد. بیشتر آثارش ازجمله تفسیر که در منابع از آن نام برده شده، مفقود شده است و تنها نقل قول هایی از آن در آثار چاپ نشده ای چون؛ الإبانه، ابوجعفر هوسمی وحواشی آن و تفسیر کتاب الله، ابوالفضل شهردویر بر جای مانده است.این جستار با روش توصیفی تحلیلی و تکیه بر نسخه های خطی می کوشد تا نمایی از روش و قواعد تفسیری مدنظر ناصر؛ مانند تفسیر قرآن به قرآن، توجه به قرایت، دقت در مباحث ادبی، لغوی، وجوه و نظایر و بهره گیری از اشعار عرب در تفسیر و تاویل آیات را ارایه کند. باتوجه به یافته های اندک از این تفسیر می توان گفت: برداشت های فقهی و کلامی موجود در آثار تفسیری ناصر، ممتاز و متفاوت است و تفسیر ناصر به معانی القرآن فراء وابستگی فراوانی دارد.
  کلیدواژگان: زیدیه، زیدیان ناصری، ناصر اطروش، تفسیر، روششناسی
 • حامد علی پور*، مهدی جلالی، شهلا شریفی صفحات 181-197

  این نوشتار با رویکرد زبان شناسی شناختی و به روش توصیفی تحلیلی، اقسام سه گانه استعاره های مفهومی در سوره یوسف را تحلیل و بررسی می کند. نخست، ماهیت استعاره مفهومی و انواع آن، معرفی و تبیین و سپس مفاهیم به کاررفته در سوره یوسف در قالب استعاره های ساختاری، جهتی و هستی شناختی بررسی و تحلیل می شود. نتایج نشان می دهد که در سوره یوسف مفهوم زندگی در ساختار سفر و تجارت، زمان در قالب مکان و شیء متحرک و دانستن در قالب دیدن، مفهوم سازی و ارایه شده است (استعاره های ساختاری). افزون بر این در این سوره مفاهیم قدرت، برتری، فضل، مقام و مرتبه معنوی بر اساس نظریه مذکور مفهوم سازی شده و در حوزه استعاره های هستی شناختی، مفاهیم عهد و پیمان، نیرنگ، حقیقت، بوی یوسف و گمراهی، ماهیت جسمانی یافته و در قالب اشیا برای شنونده مجسم شده است و مفاهیمی؛ ازجمله نفس، آسیب ها و مشکلات، نصرت الهی، عذاب و قیامت بر اساس خصوصیات جانداران مفهوم سازی شده است تا شنونده بر اساس شناختی که از اوصاف جانداران دارد، آن ها را درک کند.

  کلیدواژگان: سوره یوسف، استعاره مفهوم ساختاری، هستی شناختی، جهتی
 • حامد مصطفوی فرد*، حسن زرنوشه فراهانی صفحات 199-219
  درباره مشرب فکری فاضل تونی اختلاف است؛ برخی وی را از مجتهدان و علمای اصولی و برخی در شمار اخباریان منصف به شمار آورده اند. ریشه این اختلاف نیز عمدتا به فتاوا و نوع رویکردش راجع به ظواهر کتاب، حجیت روایات، علم اصول فقه و علم رجال بر می گردد. نگارنده با تحلیل فضای زیست فاضل تونی نشان داده است که با آشکارشدن نقاط ضعف الگوی فقاهت مکتب حله در آثار حلقه فکری محقق اردبیلی، الگو های متعدد جایگزینی توسط عالمان سده یازدهم مطرح شد که البته از میان آنان نظریه محمدامین استرآبادی توانست در میان عالمان امامیه مقبولیت یابد. فاضل تونی برای جایگزینی با الگوی حلقه فکری محقق اردبیلی در پذیرش روایات، به بازطراحی دیدگاه محقق حلی در المعتبر پرداخت. وی خبر واحد را حجت و عمل به اخبار کتب اربعه را در صورت نبودن روایتی معارض و مخالفت نداشتن مشهور جایز می داند، لذا (برخلاف استرآبادی) علم رجال را کارآمد اما نیاز به آن را منحصر در فرض تعارض روایات می داند. البته الگوی اعتبارسنجی روایات از سوی فاضل تونی با استقبال جامعه علمی روبه رو نشد؛ چراکه عملکرد او تلاشی دیرهنگام بود و الفواید المدنیه در بین امامیه انتشار یافته و مقبولیتی نسبی کسب کرده بود و نیز آشکارشدن ناکارآمدی نظریه اصالت سند سبب شده بود تا جامعه علمی امامیه چیزی جز انقلابی علمی را برنتابد.
  کلیدواژگان: فاضل تونی، محقق اردبیلی، محقق حلی، محمدامین استرآبادی، خبر واحد، الوافیه فی اصول الفقه
 • سید محسن موسوی، معصومه طاهریان قادی*، مهدی تقی زاده طبری صفحات 221-244
  تا قرن هفتم اثری مستقل در علم درایه شیعی تالیف نشد؛ اما کاربرد اصطلاحات حدیث شناختی و درایه ای در بین متقدمان شیعه پشتوانه محکمی برای کاربرد این علم در بین شیعه خواهد بود. کاربرد اصطلاحات حدیثی در آثار حدیثی شیعه تاکنون به خوبی توسط پژوهشگران واکاوی نشده است. این نوشتار با شیوه توصیفی‎تحلیلی درصدد نشان دادن به کارگیری دسته ای از اصطلاحات حدیثی در قرن چهارم هجری است. دستاورد پژوهش نشان از کاربرد پاره ای از اصطلاحات حدیثی در سال ها پیش از تدوین رسمی آن در آثار محدثان شیعی دارد که تعریف امروزین اکثر این اصطلاحات با کاربرد های متقدمان از این واژه ها مطابقت دارد و در برخی موارد کاربرد های مختلف متقدمان از اصطلاحی، خود را در تعدد معانی این اصطلاحات در کتب متاخران نشان داده است؛ اما بااین حال شاهد اختلافاتی در اصطلاحات حدیثی متقدمان و متاخران هستیم که ناشی از تفاوت رویکرد آن ها به بحث های حدیثی و اعتبارسنجی و توسعه علم درایه است.
  کلیدواژگان: درایه، مصطلحات حدیث، شیخ صدوق
 • هادی همتیان*، مهدی همتیان صفحات 245-263
  این نوشتار به روش توصیفی تحلیلی درصدد تبیین فرایند اعتبارسنجی شیخ انصاری در حدیث است. روش شناسی در هر علمی سبب انقلابی آموزشی و پژوهشی و تحولات مثبت در آن علم می شود؛ ازاین رو تبیین نظام حدیث شناسی فقیهان بزرگی همچون شیخ انصاری ضروری است. اعتبارسنجی حدیث از نگاه شیخ انصاری منحصر به ارزیابی سند نیست؛ بلکه وجود قرینه های درون متنی؛ ازجمله هماهنگی محتوای حدیث با روح قرآن، سنت و عقل، علو مضمون و مبرابودن آن از رکاکت و قرینه های برون متنی همچون منبع حدیث، فراوانی و تکرار محتوا در کتب متعدد و عمل پیشینیان می تواند سرنوشت حدیث را عوض کند. وی در ارزیابی، به مجموع سند، متن و قرینه های درون متنی و برون متنی توجه می کند. هرکدام از این سه مولفه می تواند حاوی نشانه ای باشد که ضعف موجود در سند را جبران کند و سبب اطمینان به صدور روایت از معصوم(ع) شود. دستاورد پژوهش حاضر را می توان معرفی و ارایه نظام اعتبارسنجی و روش ارزیابی حدیثی شیخ انصاری دانست.
  کلیدواژگان: اعتبارسنجی حدیث، نظام حدیث شناسی، توثیق صدوری، شیخ انصاری
|
 • Kazem Ostadi Moghaddam * Pages 9-32
  The commentary ascribed to Imam Ḥasan ibn Ali ʿAskarī (AS) is one of the earlier Shi'a narrative interpretations in the third century. There are controversies about this exegesis and it has been criticized by both earlier and later Imamiyyah scholars. Accordingly. the baseless and incorrect content of this exegesis, its related controversies as well as proving its non-attribution to the eleventh Imam arise some questions; if the current commentary isn't ascribed to Imam Ḥasan ʿAskarī or his magnanimous father, who is its real author? What evidence is there to suggest its attribution to a particular person or show its author is unknown? So, the present study tries to identify the author of this commentary. The textual indications of the exegesis as well as the historical documents show that the real author of the exegesis is Ḥasan ibn Ali ʿAskarī entitled 'Nāṣir Lilḥaq Utrūsh', the leader of the Zaydi sect and the ʿAlavī ruler of Tabaristan.
  Keywords: Ḥasan ibn Ali, Utrūsh, Commentary of Imam Ḥasan ʿAskarī(AS), the Contention, Naṣir Kabīr, Shaykh Ṣadūq
 • Abbas Esmaeelizadeh, Marjaneh Fathi Torghabeh * Pages 33-54
  Historicity or trans-historicity of the Quran and Islamic law is a highly controversial issue in the contemporary era. One of the narrations cited by advocates of the eternity of Sharia is the hadith "whatever Muḥammad, the Prophet, has made lawful will remain lawful forever up to the Day of Judgement, and whatever he has made unlawful will remain unlawful forever up to the Day of Judgement"; it has been narrated in different forms in both Shia and Sunni hadith sources. In the same way, in the al-Kāfī book, the hadith phrase has been used in two different narrations. One of them refers to the eternity of the Prophet's teachings and rejects false innovations. The other deals with the non-abrogation of Islam, contrary to the previous religions. Still, recently ayatollah Hiydarī, one of the religious intellectuals, has claimed that none of these two hadiths has a sound (ṣaḥīḥ) isnad, and the hadith phrase is only a famous statement that has been on everyone's lips. In his opinion, some scholars' verdict on the authenticity of the phrase is only due to their trust in the earlier scholars and it was not based on its isnad analysis. The hadith phrase has a crucial role in the eternity of sharia. Also, its isnad's analysis is important in making sure that it is a quotation of the infallible Imam. So, using a descriptive-analytical method, this study aims to examine and analyze only the isnads of the two above mentioned traditions. Still, the investigation of their denotation, as well as their relationship to the subsidiary and jurisprudence subjects has been left to another research. The findings suggest that although there are different views about the validity of most of the narrators of these two isnads, based on various proofs, all of them are authenticate and Imami authorities. As a result, both of the hadiths have ṣaḥīḥ isnads.
  Keywords: Historicity, eternity of the tradition, Rijal science, Authenticity of the narrator, Ṣaḥīḥ, Lawful, unlawful
 • Mohammad Ali Ansari *, Morteza Arab, Abbas Heidari Pages 55-72

  One of the issues of the Islamic Kalām (scholastic theology) is the investigation of the nature and essence of the divine word. Concerning this subject, since the second century AH, several views have been proposed by Muslim theologians. One of these theories was put forward by those theologians who followed the model of Platonic philosophy and the view on the world of Ideas and consequently considered ideal aspects outside of the material world for the divine word. Ultimately, after the Mu'tazilites' theorizations, this philosophical explanation was confirmed by Abu al-Hassan al-ʾAshʾarī in the fourth century; so, in the sub-category of the issue of the divine word, namely inimitability, it turned into the theory of Kalām Nafsī. According to the principles of the history of science and thought, and based on Thomas Cohen's method, this study tries to investigate, historically, the grounds of the formation, as well as the evolution of Kalām Nafsī as a philosophical thought. The results show that after getting acquainted with the patterns of Platonic thought, the Mu'tazilite theologians used them and therefore, philosophically explained the ideal existence of the Holy Qur'an. Finally, Abul-Ḥasan ʾAshʿarī used the religious readings of Platonic philosophy in a particular paradigm, and in the paradigmatic opposition between the traditionists and the theologians, achieved the theory of the Kalām Nafsī in the inimitability of the Holy Qur'an.

  Keywords: Divine word, Inimitability of the Quran, Ashʿarites, Kalām Nafsī, Platonic examples
 • Sayyid Ali Delbari *, Mohammad Zendedel Pages 73-95

  One of the effective elements in correctly recognizing the meaning of the narration is carefully studying how the narrator understands it. The narrator's understanding has different types and the jurist can extract it in various ways. Also, since playing a great role in jurisprudential inferences, it has long attracted the attention of Shiite jurists and traditionists. However, fundamentalists have not discussed theoretical issues such as its authority at all. Using a descriptive-analytical method, and based on Iftāyī (religious decree) hadiths, this article tries to analyze the narrator's understanding and express the principles of its authority and criticize and prove in some cases that the narrator's understanding is not considered his personal Ijtihad (independent reasoning). Moreover, it examines the conditions regarding the authority of the narrator's understanding as well as its falling outside the scope of the personal Ijtihads. The narrator's customary understanding or perception is part of sensory news and in accordance with rational principles in conversations and has sufficient credibility. Determining the mushārun ʾIlayh (referent) of the Imam's words, interpreting the infallible act, determining the pronoun reference in the Muḍmar hadiths, mentioning examples for the hadith and the perceptions extracted from the narrator's question, are examples of customary understanding. The narrator's personal Ijtihad and conjectural news are not reliable, and if there is any doubt as to whether the narrator's perception is sensory or conjectural, the principle is that the narrator's report is sensory.

  Keywords: Narrator's understanding, Authority of the narrator's understanding, Narrator's question, Customary understanding, Narrator's Ijtihād
 • Ehsan Rasouli Kerahroudi, Ibrahim Anari Bozchallouei *, Seyyed Abolfazl Sajjadi, .Ahmad Omidali Pages 97-114

  The omission and redundancy of some letters and words in the Holy Quran are challenging issues among interpreters. A number of syntacticians have differentiated between omission and implicitation; while elimination means the element is neither present nor could be implied, ellipsis occurs when the element is not explicitly present but could be implied. By adopting a descriptive-analytical method and using the exegesis books, the present study aims to determine the Quranic verses in which 'lā' (no) has been regarded as implicit or redundant. Also, it tries to elaborate on these cases as discussed by syntacticians, and analyze them with respect to their context. The results show that the implicitation of lā in the Quran is comparative and auricular; the former has happened only in verse 58 of surah Yūsuf, and the latter has occurred in the rest of the verses. The Kufis argue for the implicitation of lā and the Basris for an implicit annexed (Muḍāf). Considering the context is very important in comprehending and interpreting a text.  Once the context is taken into account, it can be said that lā has an emphatic function in Quran. In addition, the meaning of the verses could be properly understood without the implicitation of lā. The redundancy of ‘la’ in the Quran does not imply that it is useless but as the context shows, it is used to emphasize negation.

  Keywords: the Holy Quran, implicitation, Redundancy, Lā, context
 • Elham Zarinkolah, Nosrat Nilsaz * Pages 115-137
  Ibn ʿAbbās is a famous commentator of early Islam. Many commentary traditions in the Islamic texts have been quoted from him.  Ṭabarī's Jāmiʿ al-Bayān is one of the most comprehensive interpretative sources that contain about six thousand of his narrations. Due to Ibn ʿAbbās' outstanding position in the exegesis, based on Jāmiʿ al-Bayān and by using library sources and the data analysis method, this study, tries to extract his views in different fields of interpretation such as interpretive principles, methods, and attitudes. According to the results, some of his interpretive principles are the belief in both instant and gradual revelations, the divine order of the verses, the collection of the Quran during the Prophet's life, and the permissibility of the Quran's tafsir and taʾwīl. Also, his interpretation methods are mainly the Quran with Quran, the Quran with hadith, and through Ijtihad. Moreover, the literary, jurisprudential, and theological attitudes are very remarkable in his interpretation.
  Keywords: Ibn ʿAbbās, interpretation, narrations, Principles, method, Attitude, Jāmiʿ al-Bayān
 • Azam Sadeghi Niya, Sayyid Kazem Tabatabaei Pour *, Morteza Iravani Najafi Pages 139-161
  Numerical or statistical inimitability is one aspect of the miraculousness of the Holy Quran. Its advocates believe that other aspects of the inimitability of the Quran such as theological, verbal, literary, expressive, artistic, scientific, etc., may be violated according to different views. Still, there isn't such a problem with the numbers and digits because the results of all numerical and statistical operations are identical for everybody; for example, the answer of 2*2 is always four. Also, the results of all formulas, equations, and four main operations in mathematics are acceptable to everyone in the world. Therefore, in the field of numerical inimitability, some researchers have studied the Quran statistically through an approach that is the most correct in their opinion. In this field, perhaps Rashad Khalifa may be considered the most well-known person, whose theory about the miracle of the number 19 attracted a lot of attention. Similarly, there were other researchers who tried to prove the inimitability of the Quran through numbers. So, in this study, their theories and views have been introduced. Also, only regarding the belief in certain numbers as the key code or number of the Quran, and based on the qur'anic sciences and especially recitations (Qirāʾāt), their results were challenged; as in the process of proving the numerical inimitability of the Quran, they neglected many realities such as the differences in the qur'anic recitations.
  Keywords: Statistical researches about the Quran, Numerical inimitability, Key number of the Quran, the numbers 29, 19, Recitations of the Quran, Differences in the Quranic recitations
 • Mohammad Ali Salehi *, Hadi Nasiri Pages 163-180
  Abū Muḥammad Ḥasan ibn Ali, known as Nāṣir Utrūsh, was a descendant of Imam Sajjād and one of the commentator and writer leaders of the Zaydis in northern Iran. He had many works in Fiqh, hadith, and tafsir (the commentary of the Quran). Still, most of them including the exegesis book mentioned in the sources, have been lost. So, only a few quotations from the book can be seen in some unprinted works, such as Abu Jaʿfar Hūsamī's al-ʾIbānah and its commentaries and Abulfaḍl Shardawīr 's tafsir of Kitāb Allāh. Based on the manuscripts and by using a descriptive-analytical method, this writing tries to express some of Nāṣir's interpretive principles and rules such as commentating the Quran with the Quran, attention to the recitation, literary and lexical issues, polysemy and homonymy, and the using Arab poems in tafsir and taʾwīl. Based on the few findings of this exegesis, the jurisprudential and theological interpretations in Nāṣir's exegesis works are distinguished and different. Moreover, his commentary is very dependent on al-Farrāʾ's Maʿānī al-Quran.
  Keywords: Zaydism, Nāṣirī Zaydis, Nāṣir Utrūsh, Exegesis, Methodology
 • Hamed Alipoor Layin *, Mahdi Jalali, Shahla Sharifi Pages 181-197

  This paper aims to examine three types of conceptual metaphors in Surah Yūsuf based on the cognitive linguistics approach and by using a descriptive-analytical method. So, first, the conceptual metaphor and its varieties are introduced and explained. Then, in three forms of structural, orientational, and ontological metaphors, the existing concepts in Surah Yusuf are analyzed. According to the results, in Surah Yūsuf, the concepts of life, time, and knowing have been conceptualized in the structures of travel and business, place and moving object, and seeing (structural metaphors) respectively. Also, the concepts of power, supremacy, virtue, and spiritual rank are portrayed according to the mentioned theory. Moreover, regarding the ontological metaphors, the concepts of covenant, deception, truth, the smell of Joseph, and misleading have gained physical features and were embodied in the shape of objects for the listener. Similarly, some concepts, including soul, hurt and troubles, divine aid, suffering, and doomsday have been conceptualized based on the characteristics of creatures to be more comprehensible for the listeners.

  Keywords: Surah Yūsuf, Structural conceptual metaphor, Ontological metaphor, Orientational metaphor
 • Hamed Mostafavifard *, Hasan Zarnushe Farahani Pages 199-219
  There are different opinions about the intellectual disposition of Fāḍil Tūnī; he has been considered a jurist and fundamentalist, or a fair traditionist. The disagreement mainly originates from his legal pronouncements and views on the exoteric meaning of the Quran, authority of the traditions, Usūl al-Fiqh (fundamentals of jurisprudence), and Rijāl. In this study, the space in which Fāḍil Tūnī lived, was analyzed. According to the results, after revealing the weak points of Ḥillah school's jurisprudence model in the works of Muḥaqiq Ardabīlī's intellectual circle, several alternative models were proposed by 11th-century scholars, including Muḥammad Amīn Istarābādī whose theory accepted by Imāmīyyah scholars. As a replacement for this model in accepting the narrations, Faḍil Tūnī, another scholar, redesigned Muḥaqiq Ḥillī's view in al-Muʿtabar. He considered the Solitary Hadith as authoritative. Also, it is allowable, in his opinion, to act according to the Four Shiʿa Books if there is no Opponent Hadith and they aren't contrary to a famous tradition. So, despite Istarābādī, he considered Rijāl science practical, but only when there is a conflict between the hadiths. However, Faḍil Tūnī's validation model of the narrations wasn't accepted by the scientific community because his action was a belated attempt; the book al-Fawāʾid al-Madanīyyah had spread among Imāmiyyah and gained relative acceptance. Moreover, regarding the theory of authenticity of the isnad, the revealed inefficiency had caused the scientific community of Imāmiyyah to be satisfied only with a scientific revolution.
  Keywords: Fāḍil Tūnī, Muḥaqiq Ardabīlī, Muḥaqiq Ḥillī, Muḥammad Amīn Istarābādī, Solitary Hadith, Al-Wafīyah fi Uṣūl al-Fiqh
 • Sayyid Mohsen Musavi, Masumeh Taheriyan Ghadi *, Mahdi Taghizadeh Tabari Pages 221-244
  Until the 7th century, there has been no independent written work on Dirāyat al-Hadith (comprehension of the hadith) in Shiʿa. Still, the use of the technical terms related to the science of hadith and Dirāyah by earlier Shiite scholars is a major source for identifying the usage of this science in Shiʿa; an issue that has not been fully examined by researchers yet. So, by adopting a descriptive-analytical method, this study aims to show the application of a group of narrative expressions in the fourth century. The results suggest that some of the hadith terms have been used in the Shiite traditionists' works years before their official compilation and today's definitions of most of them are in conformity with their usages by earlier scholars. Also, in some cases, different uses of a term by earlier scholars have appeared in the form of its multiple meanings in the later scholars' works. However, regarding the hadith terms, there are differences between the earlier and later scholars that are due to their different views towards traditional discussions, as well as the validation and development of Dirāyat al-Hadith.
  Keywords: Dirāyah, Hadith terms, Shaykh Ṣadūq
 • Hadi Hemmatiyan *, Mahdi Hemmatiyan Pages 245-263
  This study aims to explain the validation process of Shaykh Anṣārī by using a descriptive-analytical method. In every science, the methodology causes a revolution in education and research and creates positive developments. So, it is necessary to clarify the system by which the great jurists such as Shaykh Anṣārī authenticated the hadiths. According to Shaykh Anṣārī's view, the validation of a hadith is not limited to the evaluation of its isnad. Instead, the narration's validity can be changed by the intra-textual indications such as conformity of the hadith content with the intention of the Quran, the tradition, and reason, the excellence of its content, and lack of slang, as well as extra-textual indications including the source of the hadith, the frequency and repetition of its content in several books, and the act of the earlier scholars. In the evaluation of the hadith, he considers both isnad and text as well as the intra-textual and extra- textual indications. Each of these three factors may have a clue that compensates the weakness of the hadith and consequently, brings confidence in the issuance of the tradition by the infallible Imam (AS). The introducing and explaining Shaykh Anṣārī's model and method of validating the hadiths can be considered as the results of this study.
  Keywords: Validation of hadith, System of hadith studies, Issuance authenticity, Shaykh Anṣārī