فهرست مطالب

پژوهش های حبوبات ایران - سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1401)
 • سال سیزدهم شماره 2 (پیاپی 26، پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • ولی فیضی اصل*، داود صادق زاده اهری، علی اکبر محمودی، سیده سودابه شبیری صفحات 20-36
  شناخت صفات مهم گیاهی و تاثیر آن بر عملکرد دانه از ابزارهای اصلی به نژادگران عدس در انتخاب و معرفی ارقام سازگار با مناطق دیم می باشد. برای تعیین حد و دامنه بهینه صفات زراعی عدس دیم، بانک اطلاعاتی گسترده ای از ایستگاه های تحقیقات کشاورزی دیم مناطق سرد کشور (مراغه، زنجان، اردبیل و شیروان) با 8300 ژنوتیپ به مدت 20سال (1395-1375) جمع آوری شد. حد و دامنه بهینه صفات زراعی با استفاده از دو روش خطوط مرزی و میانگین گیری از جامعه دارای عملکرد بالا تعیین شد. حد بهینه ارتفاع بوته، وزن100دانه، تعداد روز از کاشت تا گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک و طول دوره پرشدن دانه با خطوط مرزی به ترتیب 8/27 سانتی متر، 4/5 گرم، 4/55 روز، 6/92 روز و 8/33 روز و با روش میانگین گیری به ترتیب 7/23 سانتی متر، 9/4 گرم، 0/62 روز، 6/92 روز و 7/30 روز تعیین شد. هر دو روش حد تعداد روز از کاشت تا رسیدگی فیزیولوژیک را یکسان برآورد نمودند. در حالی که در تعیین دامنه بهینه بین دو روش، تفاوت معنی داری وجود داشت و روش خطوط مرزی دامنه آن را به طور میانگین سه برابر گسترده تر برآورد نمود. تجزیه به مولفه های اصلی، مهم ترین صفات برای گزینش ارقام عدس دیم را تعداد روز از کاشت تا گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک تشخیص داد. با توجه به دقت بالا در برآورد حد و دامنه بهینه صفات و انطباق بیشتر نتایج آن با ارقام معرفی شده در این مناطق، استفاده از روش خطوط مرزی برای انتخاب ژنوتیپ های برتر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تجزیه به مولفه های اصلی، حد بهینه صفات، خطوط مرزی، صفات گیاهی
 • راهله احمدپور، یاسمین بچاری، سعیدرضا حسین زاده* صفحات 37-49
  تنش خشکی در مناطق دیم کشور از مهم ترین عوامل کاهش رشد، عملکرد و جوانه زنی بذر نخود است. استفاده از تیمارهایی که بتواند در شرایط تنش خشکی نقش موثری در بهبود جوانه زنی ایفا کنند، گامی مفید و کاربردی در جهت افزایش عملکرد و محصول نهایی در گیاهان زراعی است. در این راستا جهت بررسی تیمار چای کمپوست در بهبود شاخص های جوانه زنی و رشدی بذر نخود (رقم عادل) در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان به اجرا درآمد. تیمارهای مطالعه عبارت بودند از: چای کمپوست با سطوح صفر، 5، 15 و 25 درصد حجمی و تنش خشکی با تیمارهای صفر، 3/0-، 6/0- و 9/0- مگاپاسکال. نتایج نشان داد که با افزایش شدت تنش خشکی از صفر تا 9/0- مگاپاسکال کلیه شاخص های مورد بررسی کاهش معنی داری داشتند. نتایج مرتبط با اثرات ساده کاربرد چای کمپوست نشان داد که استفاده از سطوح 5، 15 و 25 درصد حجمی چای کمپوست به صورت معنی داری وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و آندوسپرم مصرفی را افزایش داد. در بررسی اثرات متقابل مشاهده شد که در شرایط 3/0-، 6/0- و 9/0- مگاپاسکال، سطوح 15 و 25 درصد حجمی به صورت معنی داری موجب بهبود درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، قدرت جوانه زنی، طول ساقه چه و طول گیاهچه شد. در شرایط تنش 3/0- و 6/0- مگاپاسکال، کاربرد چای کمپوست در سطوح 15 و 25 درصد حجمی موجب افزایش معنی دار شاخص بنیه بذر در مقایسه با شاهد شد. در شرایط تنش 6/0- و 9/0- مگاپاسکال، کاربرد سطح 25 درصد حجمی چای کمپوست موجب افزایش معنی دار طول ریشه چه نسبت به سطوح شاهد شد. با توجه به نتایج این پژوهش، کاربرد چای کمپوست (عصاره ورمی کمپوست) در سطوح 15 و 25 درصد حجمی در شرایطی که بذر نخود با تنش خشکی مواجه است، توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آندوسپرم مصرفی، شاخص بنیه بذر، قدرت جوانه زنی، کم آبی، کود آلی
 • محمد حسین حسینی نیک، علیرضا شکوه فر*، خوشناز پاینده صفحات 50-61
  به منظور بررسی اثر تلفیق اسیدهیومیک و کود نانوکلات پتاسیم بر عملکرد، اجزای عملکرد و درصد پروتیین لوبیا چشم بلبلی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1398 در مزرعه ای واقع در شهرستان اهواز اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل اسید هیومیک در سه سطح صفر (شاهد)، 2 و 4 لیتر در هکتار و سطوح کود نانوکلات پتاسیم به صورت خاک کاربرد در سه سطح صفر (شاهد)، 2 و 4 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد که تیمار اسیدهیومیک و نانوکلات پتاسیم بر تعداد دانه در غلاف، شاخص برداشت، شاخص کلروفیل و درصد پروتیین دانه معنی دار بود. برهمکنش اسیدهیومیک و نانوکلات پتاسیم اثر معنی داری بر وزن100دانه، تعداد غلاف در بوته، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک داشت. بیشترین عملکرد دانه از کاربرد 4 کیلوگرم در هکتار نانوکلات پتاسیم و 4 لیتر در هکتار اسیدهیومیک به میزان 29/226 گرم در مترمربع حاصل شد که با تیمار 4 کیلوگرم در هکتار نانوکلات پتاسیم و 2لیتر در هکتار اسیدهیومیک تفاوت آماری معنی داری نداشت که نسبت به تیمار عدم کاربرد اسیدهیومیک و نانوکلات پتاسیم 25 درصد افزایش نشان داد. به طور کلی می توان کاربرد 2 لیتر در هکتار اسیدهیومیک توام با 4کیلوگرم در هکتار نانوکلات پتاسیم را برای افزایش عملکرد دانه در واحد سطح و درصد پروتیین لوبیا چشم بلبلی مناسب دانست.
  کلیدواژگان: تعداد غلاف در بوته، شاخص کلروفیل، عملکرد بیولوژیک، وزن100دانه
 • علیرضا کوچکی*، مهدی نصیری محلاتی، محمد حسن هاتفی فرجیان، مینا هوشمند صفحات 62-78
  به منظور بررسی اثرات نسبت های کشت مخلوط سه گانه تاخیری چغندرقند با نخود و ماش بر تراکم، زیست توده و تنوع زیستی علف های هرز، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال زراعی 95-1394 اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل نسبت های 25 درصد نخود (ماش)+75 درصد چغندرقند، 50 درصد نخود (ماش) +50 درصد چغندرقند، 75 درصد نخود (ماش)+25 درصد چغندرقند، کشت خالص نخود (ماش) و کشت خالص چغندرقند بود. نوع لگوم بسته به فصل رشد متغیر بود، به این ترتیب که در انتهای زمستان، نخود همراه با چغندرقند بود و پس از برداشت نخود، ماش در اواخر بهار در همان ردیف های کاشت نخود، جایگزین شد. در ارزیابی شاخص های تنوع علف های هرز، بیشترین مقدار شاخص غنای گونه ای مارگالف، در نسبت کشت 75 درصد نخود (ماش)+25 درصد چغندرقند و نسبت کشت 25 درصد نخود (ماش)+75 درصد چغندرقند به ترتیب به میزان 83/2 و 29/4 در مرحله اول و دوم نمونه برداری مشاهده شد. بیشترین مقدار شاخص تنوع شانون- وینر، در نسبت کشت 75 درصد نخود (ماش)+25 درصد چغندرقند و نسبت کشت 50 درصد نخود (ماش)+50 درصد چغندرقند به ترتیب به میزان 6/0 و 76/0 در مرحله اول و دوم نمونه برداری مشاهده شد. همچنین، بیشترین مقدار شاخص تنوع سیمپسون، در نسبت کشت 75 درصد نخود (ماش)+25 درصد چغندرقند و نسبت کشت 50 درصد نخود (ماش)+50 درصد چغندرقند به ترتیب به میزان 68/0 و 796/0 در مرحله اول و دوم نمونه برداری مشاهده شد.
  کلیدواژگان: شاخص تنوع سیمپسون، شاخص تنوع شانون-وینر، شاخص غنای گونه ای مارگالف، نسبت کاشت
 • _ وحید ذبیج، سعید سعیدی پور* صفحات 79-90
  آزمایشی مزرعه‏ای به منظور بررسی کشت مخلوط باقلا و جو در مقابل کشت خالص هر یک از آن‏ها در سال زراعی 99-1398 در دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر انجام شد. تیمارها شامل جوی خالص (400 بوته در متر مربع)، باقلای خالص (20 بوته در متر مربع) و سری‏های افزایشی 5/12، 25، 5/37، 50 و 5/62 درصد از کشت خالص باقلا به همراه جو با نسبت ثابت (400 بوته)، بودند. آزمایش در قالب طرح بلوک‏های کامل تصادفی با چهار تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که اثر نسبت‏های کشت مخلوط بر عملکرد دانه و زیست توده هر یک از گونه‏ها معنی‏دار بود. عملکرد جو در کشت مخلوط تنها زمانی کاهش یافت که نسبت باقلا در کشت مخلوط بیش از 25 درصد بود. بیشترین عملکرد دانه هر دو گیاه در کشت خالص آن‏ها با 2496 و 2621 کیلوگرم در هکتار به‏ترتیب برای جو و باقلا به‏دست آمد. عملکرد کل، نسبت برابری زمین و شاخص بهره‏وری نسبت کشت مخلوط نسبت به کشت خالص هر یک از گیاهان، به‏خصوص زمانی که نسبت باقلا از 5/37 درصد بیشتر بود، افزایش یافت. بیشترین شاخص بهره‏وری کشت مخلوط، ضریب تراکم و نسبت برابری زمین در نسبت 5/37 :100 درصد (باقلا: جو) به‏دست آمد. کشت خالص جو منجر به تجمع بیشتر وزن خشک علف هرز در مقایسه با کشت مخلوط شد. این درحالی‏که افزایش در تراکم باقلا کاهش تجمع ماده خشک علف هرز را به‏دنبال داشت. کشت مخلوط در بالاترین نسبت از تراکم باقلا در مقایسه با کشت خالص جو به‏ترتیب موجب کاهش زیست توده و تراکم علف هرز به‏ترتیب به میزان 8/33 و 3/41 درصد گردید. از این تحقیق استنباط می‏شود که کشت مخلوط باقلا نه با نسبت کمتر از 5/37 درصد کشت خالص آن به همراه تراکم معمول جو (400 بوته در متر مربع) عملکرد بالاتر و احتمالا درآمد بیشتری نسبت به کشت خالص هر یک از گونه‏ها را به‏همراه خواهد داشت.
  کلیدواژگان: شاخص بهره‏وری، ضریب تراکم، عملکرد دانه، کشت خالص، نسبت برابری زمین
 • سیده سودابه شبیری، علی اکبر اسدی*، محمود عظیمی صفحات 91-103

  به منظور بررسی پارامترهای فتوسنتزی و عملکردی گیاه عدس در شرایط دیم، لاین های منتخب عدس به همراه ارقام شاهد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقات دیم خدابنده استان زنجان در دو فصل زراعی 98-1397 و 99-1398 مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری در صفات تابش فعال فتوسنتزی، دمای برگ، کارآیی مصرف آب فتوسنتزی، هدایت مزوفیلی، کارآیی مصرف آب، وزن100دانه و عملکرد بین دو سال اجرای آزمایش وجود دارد. ژنوتیپ های مورد مطالعه در صفات دمای برگ، میزان فتوسنتز، ارتفاع گیاه، وزن100دانه و عملکرد اختلاف معنی داری را با یکدیگر نشان دادند که حاکی از تنوع بالای ژنتیکی این ژنوتیپ ها از لحاظ این صفات بود. در بین ژنوتیپ های مورد مطالعه ژنوتیپ G5، ژنوتیپی با ویژگی های برتر زراعی بود که جهت معرفی به عنوان رقم با پتانسیل عملکرد بالا قابل بررسی می باشد. میزان فتوسنتز با دمای برگ همبستگی منفی معنی دار و با صفات میزان تعرق، هدایت روزنه ای، هدایت مزوفیلی، کارآیی مصرف آب و وزن100دانه همبستگی مثبت معنی دار نشان داد. در نهایت، تجزیه رگرسیون نشان داد که دو صفت هدایت روزنه ای و غلظت CO2 زیر روزنه ای تبیین کننده تغییرات میزان فتوسنتز بودند.

  کلیدواژگان: تجزیه رگرسیون، تعرق، فتوسنتز، هدایت روزنه ای، هدایت مزوفیلی
 • سمانه قربی، علی عبادی*، سعید خماری، مسعود هاشمی صفحات 104-120
  به منظور بررسی تاثیر تراکم بوته باقلا در تناوب و استفاده از کود نیتروژن معدنی بر عملکرد خشک علوفه ذرت علوفه ای، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو سال زراعی 97-1396 و 98-1397 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی به اجرا درآمد. عامل های مورد مطالعه شامل تراکم بوته باقلا در تناوب (25، 35، 40 و 80 بوته در مترمربع) و سطوح نیتروژن (0، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار بر پایه کود اوره) در ذرت علوفه ای بودند. همچنین یک سطح نکاشت از باقلا به منظور مقایسه ی اثر تراکم های مختلف این گیاه بر ویژگی های ذرت علوفه ای در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که اثر تراکم بوته باقلا بر عملکرد دانه، وزن100دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و نیز درصد کاهش وزن خشک علف هرز در باقلا معنی دار بود، به طوری که بیشترین عملکرد دانه از تراکم 80 بوته باقلا به دست آمد و در تراکم 40 بوته باقلا بیشترین وزن100دانه و شاخص برداشت مشاهده شد. همچنین در این آزمایش، عملکرد خشک علوفه ذرت، عملکرد پروتیین، کارآیی زراعی و کارآیی بازیافت نیتروژن تحت تاثیر اثر متقابل تراکم بوته باقلا و کاربرد کود نیتروژن قرار گرفت. بیشترین عملکرد خشک علوفه ذرت علوفه ای از تیمار تراکم 40 بوته باقلا+200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار به دست آمد که نسبت به تیمار شاهد افزایش 155 درصدی نشان داد. به طور کلی نتایج نشان داد که قرارگیری باقلا در تناوب با ذرت علوفه ای می تواند از طریق کاهش مصرف کود نیتروژن، باعث افزایش عملکرد خشک علوفه، بهبود کارآیی زراعی و بازیافت نیتروژن نسبت به سیستم تک کشتی در ذرت علوفه ای گردد.
  کلیدواژگان: تناوب، حبوبات، علف هرز، کارآیی بهره وری نیتروژن، کارآیی زراعی نیتروژن
 • سمانه قربی، علی عبادی*، سعید خماری، مسعود هاشمی صفحات 121-138
  گنجاندن حبوبات در سیستم های زراعی برای مدیریت پایدار سیستم های کشاورزی و کاهش نیاز به مصرف کود نیتروژن در تولید ذرت ضروری است. از این رو آزمایشی با هدف بررسی تاثیر تراکم های مختلف باقلا (20، 35، 40 و 80 بوته) در تناوب با ذرت علوفه ای و کاربرد سطوح مختلف نیتروژن بر پایه اوره (صفر، 100، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار) بر خصوصیات علوفه ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین یک سطح نکاشت از باقلا به منظور بررسی اثر تراکم های بوته باقلا بر خصوصیات ذرت علوفه ای در نظر گرفته شد. نتایج تجزیه مرکب نشان داد که تراکم باقلا بر عملکرد دانه، تعداد و وزن خشک گره در ریشه، وزن خشک ریشه، ارتفاع بوته، شاخص کلروفیل و شاخص باروری در باقلا معنی دار بود. بر اساس نتایج مقایسات میانگین تراکم 80 بوته باقلا با میانگین 5/376 گرم در مترمربع دارای بیشترین عملکرد دانه بود. بیشترین شاخص کلروفیل نیز در تراکم 80 بوته باقلا با میانگین 8/35 مشاهده شد و تراکم 80 و 40 بوته باقلا به ترتیب با میانگین 8/1676 و 1/1565 دارای بیشترین شاخص باروری بودند. اثر متقابل تراکم باقلا و کود نیتروژن بر تعداد برگ در بوته، ارتفاع بوته، شاخص کلروفیل، کارآیی جذب نیتروژن و عملکرد خشک علوفه در ذرت علوفه ای معنی دار شد. بر اساس مقایسات میانگین، تراکم 40 بوته باقلا+200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار دارای بیشترین عملکرد خشک علوفه ذرت (3/2 کیلوگرم در مترمربع) ، بیشترین ارتفاع بوته (8/175 سانتی متر) و بیشترین شاخص کلروفیل (2/46) بود. تراکم 35بوته باقلا+300 کیلوگرم نیتروژن در هکتار با میانگین 3/16 درصد نیز دارای بیشترین شاخص برداشت پروتیین در ذرت علوفه ای بود. همچنین نتایج نشان داد که بیشترین میزان کارآیی جذب نیتروژن ذرت از تراکم های 25، 35 و 40بوته باقلا در شرایط عدم مصرف کود به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که قرارگیری باقلا در تناوب به همراه استفاده از کود نیتروژن باعث بهبود عملکرد و صفات کمی در ذرت علوفه ای شد.
  کلیدواژگان: حبوبات، سیستم بدون شخم، کارآیی جذب نیتروژن، کود شیمیایی
 • احمد نظامی*، جعفر نباتی، محمد کافی، الهه برومند رضازاده، حسام الدین سلوکی، سید جلال آذری صفحات 139-159

  این پژوهش در سال زراعی 97-1396 در دانشگاه فردوسی مشهد روی 255 ژنوتیپ نخود دسی و یک ژنوتیپ نخود کابلی (سارال) شاهد در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. حداقل دمای تجربه شده توسط ژنوتیپ های مورد بررسی 12- درجه سلسیوس بود. درصد بقاء 39 ژنوتیپ بین 76 تا 100 درصد، 75 ژنوتیپ بین 51 تا 75 درصد، 61 ژنوتیپ بین 26 تا 50 درصد و 55 ژنوتیپ کمتر از 25 درصد بود و همچنین 10 ژنوتیپ (MCC373، MCC658، MCC755، MCC212، MCC83، MCC864، MCC371 ،MCC756، MCC749 و MCC885) دارای بقایی بالاتر از 90 درصد بودند. در میان ژنوتیپ های موردمطالعه 21 ژنوتیپ ارتفاع بوته بیشتر از 50 سانتی متر و 47 ژنوتیپ ارتفاع اولین غلاف از سطح خاک بیشتر از 15 سانتی متر داشتند. در دامنه های بقاء با کاهش درصد بقاء عملکرد دانه در واحد سطح کاهش یافت، به طوری که متوسط عملکرد دانه در واحد سطح در دامنه بقای 76 تا 100 درصد با 257 گرم در مترمربع به دست آمد که نسبت به دامنه های بقاء 50 تا 75، 26 تا 50 و 0 تا 25 درصد به ترتیب 24 درصد، 5/2 و 6/8 برابر بیشتر بود. در دامنه های بقاء 76 تا 100، 51 تا 75 و 26 تا 50 درصد تفاوت چندانی در متوسط شاخص برداشت مشاهده نشد. با توجه به عملکرد بسیار بالا در ژنوتیپ های متحمل به سرما، کشت پاییزه نخود دسی در این منطقه امکان پذیر می باشد.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، بقاء، شاخص برداشت، عملکرد دانه، یخ زدگی
 • صدیقه اشتری*، مظاهر یوسفی، غلامرضا گودرزی صفحات 160-175
  لوبیا از مهم ترین حبوبات و در عین حال هفتمین محصول عمده غذایی جهان محسوب می شود. این محصول توسط آفات مختلف از جمله غلاف خوار مورد حمله قرار می گیرد. با توجه به خسارت بالای این آفت، بررسی پراکنش و میزان خسارت این آفت در مزارع آلوده استان ضروری به نظر می رسد. به منظور بررسی پراکنش و تعیین خسارت کرم غلاف خوار لوبیا در مناطق مهم لوبیاکاری خمین به مدت دو سال 1401-1399، پنج منطقه لوبیا کاری (اراک، خمین، شازند، میلاجرد و خنداب) که تراکم آفت در آن ها نسبتا بالاست انتخاب شدند و از هر منطقه 5 مزرعه و جمعا 25 مزرعه لوبیا پس از سبزشدن در سه زمان اواسط گلدهی، تشکیل غلاف و قبل از برداشت مورد بررسی و آماربرداری جهت شمارش لاروها قرار گرفتند. به منظور تعیین درصد آلودگی نیز پس از رسیدن محصول و قبل از برداشت از هر مزرعه 20بوته را انتخاب و کلیه غلاف های سالم و خسارت دیده در اثر آفت مشخص و شمارش شده و درصد آلودگی مزرعه برآورد شد. مقایسات میانگین با آزمون توکی انجام شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در دو سال اجرای پروژه مناطق خمین و خنداب به ترتیب بیشترین و کمترین درصد آلودگی را نشان دادند. بیشترین جمعیت لارو غلاف خوار لوبیا در مرحله اواسط گلدهی ثبت شد. لذا توصیه می شود کنترل شیمیایی در این مرحله انجام گردد. با توجه به این که از بین توده های مورد بررسی به ترتیب چیتی، قرمز و سفید به این آفت حساسیت بیشتری نشان دادند، جهت کاهش درصد آلودگی، توده های لوبیاسفید و قرمز نسبت به چیتی جهت کشت در مناطق مذکور ارجحیت دارند.
  کلیدواژگان: پراکنش، توده محلی، درصد آلودگی، غلاف خوار لوبیا
 • سمیه نجاتی سروندانی، المیرا محمدوند*، سید محمد رضا احتشامی صفحات 176-190

  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه گیلان در سال 1394 اجرا گردید. تیمارها عبارت از پیش تیمار بذر توده بومی لوبیا در گیلان (با سولفات روی، سالیسیلیک اسید، باکتری سودوموناس، و بدون پیش‏تیمار) و مدیریت علف های هرز (عاری از (وجین دستی) و آلوده به علف های هرز و سطوح 50، 75 و 100 درصد مقدار توصیه شده از علف کش تری فلورالین و بنتازون) بود. نتایج نشان داد که ارتفاع نهایی بوته با پیش‏تیمار سالیسیلیک اسید 11 درصد نسبت به بدون پیش‏تیمار افزایش یافت. پیش تیمار بذرها با باکتری سودوموناس، حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر وزن خشک برگ، وزن خشک نهایی بوته، تعداد غلاف در مترمربع و عملکرد بیولوژیک لوبیا را به‏ترتیب 30، 69، 50، 31، 50 درصد نسبت به بذرهای بدون پیش تیمار افزایش داد. بیشترین مقدار صفات اندازه گیری شده در شرایط بدون علف هرز و کاربرد دز توصیه شده علف کش مشاهده شد و با کاهش دز علف کش، کاهش یافت. آلودگی تمام‏فصل علف‏های هرز، حداکثر شاخص سطح برگ، حداکثر وزن خشک برگ، وزن خشک نهایی بوته، تعداد غلاف، وزن غلاف و عملکرد بیولوژیک را به‏ترتیب 40، 58، 58، 72، 70 و 58 درصد نسبت به شرایط عاری از علف‏هرز کاهش داد. اثر کاربرد 75 و 100 درصد دز توصیه شده دو علف‏کش در اکثر صفات بررسی شده فاقد تفاوت معنی دار بود؛ اما با توجه به معنی دارنبودن اثر متقابل پیش تیمار و دز علف کش، می توان اظهار داشت که بهره گیری از روش های پیش تیمار بذر با وجود اثر مثبت در رشد، توسعه و تولید لوبیا در افزایش قابلیت رقابت لوبیا با علف های هرز موثر نبود.

  کلیدواژگان: پیش‏تیمار زیستی، سالیسیلیک اسید، سولفات روی، مدیریت علف های هرز
 • سهراب صحرایی، علی سپهری* صفحات 191-206
  تنش خشکی انتهای فصل یکی از عوامل مهم کاهش دهنده عملکرد دانه نخود در کشت دیم مناطق سردسیری و معتدله است. در این مطالعه به منظور بررسی اثر محلول پاشی با اسید سالیسیلیک، اسید آسکوربیک و کلرید کلسیم بر تحمل به تنش خشکی انتهای فصل ارقام جدید اصلاح شده نخود، در مرکز تحقیقات کشاورزی دیم سرارود کرمانشاه طی سال زراعی 1398-1397 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. ارقام نخود منصور و عادل و محلول پاشی ها شامل کاربرد انفرادی اسید سالیسیلیک ، اسید آسکوربیک ، کلرید کلسیم و ترکیب دوتایی آنها به همراه محلول پاشی با آب (شاهد) بودند. محلول پاشی اسید سالیسیلیک با غلظت 5/1 میلی مولار، اسید آسکوربیک با غلظت10 میلی مولار و کلرید کلسیم با غلظت 5 میلی مولار انجام شد. محلول پاشی ها در دو مرحله 50درصد گل دهی و 50 درصد غلاف دهی بوته ها انجام گردید. شاخص سطح برگ، سرعت رشد محصول، کل ماده خشک و صفات مرتبط با اجزای عملکرد دانه و عملکرد کمی و کیفی شامل ارتفاع بوته، تعداد ساقه فرعی، تعداد دانه در غلاف، تعداد غلاف در بوته، وزن100دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و درصدپروتیین دانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش نشان داد اثر محلول پاشی بر صفات تعداد ساقه فرعی، تعداد دانه در غلاف، وزن100دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و عملکرد پروتیین دانه معنی دار بود. اثر ترکیبات مورد استفاده به صورت انفرادی کمتر از کاربرد ترکیبی آنها بود، از لحاظ عملکرد دانه به طور متوسط رقم منصور با 87/61 گرم در متر مربع بر رقم عادل با 16/51 گرم در متر مربع برتری داشت. در بین محلول پاشی ها بیشترین تاثیر را بر عملکرد دانه، محلول اسید سالیسیلیک + کلرید کلسیم با 99/67 و کمترین تاثیر را تیمار شاهد (آب پاشی به تنهایی) با 80/45 گرم در مترمربع داشت. به طور کلی ببیشترین عملکرد دانه به رقم منصور با محلول اسید سالیسیلیک+ کلرید کلسیم با 55/71 گرم درمترمربع حاصل شد. همچنین بیشترین درصد پروتیین دانه در رقم منصور با 12/23 درصد و کمترین درصدپروتیین دانه در رقم عادل با 05/20 درصد مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده در رقم منصور استفاده از اسید سالیسیلیک به همراه کلرید کلسیم و یا اسید آسکوربیک و در رقم عادل کاربرد اسید سالیسیلیک به همراه کلرید کلسیم در غلظت های مذکور جهت کاهش اثرات نامطلوب تنش خشکی انتهای فصل بر عملکرد ارقام نخود در شرایط دیم منظقه کرمانشاه مناسب است هرچند که این موضوع نیاز به مطالعات تکمیلی دارد.
  کلیدواژگان: اسید آسکوربیک، اسید سالیسیلیک، تنش خشکی، کلرید کلسیم
 • هرمز اسدی*، ویدا قطبی، محمد تقی فیض بخش، فاطمه شیخ صفحات 207-220

  به منظور مقایسه اقتصادی تولید ارقام مختلف لگوم های علوفه ای، این پژوهش برای سال های1397 و 1398 در استان گلستان انجام شد. در این پژوهش برای تعیین عملکرد کمی، آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و جهت ارزیابی اقتصادی از روش بودجه بندی جزیی، نسبت فایده به هزینه، درصد بازده فروش و درصد بازده هزینه استفاده شد. لگوم های علوفه ای شامل چهار رقم باقلا (برکت، فیض، شادان و مهتا)، خلر (توده محلی)، سه رقم ماشک (معمولی رقم لامعی، گل خوشه ای و پانونیکا) و دو رقم نخود علوفه ای (داخلی (محلی) و پایونیر) بودند که از نظر عملکرد علوفه تر و خشک بررسی شدند. طبق نتایج، از نظر اقتصادی به دلیل هزینه تولید پایین و سودآوری بیشتر، تولید علوفه تر ماشک گل خوشه ای با عملکرد 48755 کیلوگرم در هکتار و علوفه خشک ماشک معمولی با عملکرد 8730کیلوگرم در هکتار در منطقه، توصیه شد. میانگین هزینه تولید ارقام ماشک داخلی و خارجی به ترتیب 2/22 و 5/35 میلیون ریال در هکتار برآورد شد. میانگین ارزش کنونی خالص علوفه تر ماشک گل خوشه ای و علوفه خشک ماشک معمولی در سال های آزمایش به ترتیب 9/221 و 1/128 میلیون ریال در هکتار محاسبه شد، به طوری که نسبت به سایر لگوم های علوفه ای بیشتر بوده است. نسبت فایده هزینه محاسبه شده برای تولید علوفه تر ماشک گل خوشه ای و علوفه خشک ماشک معمولی به ترتیب 2/10 و 3/6 ریال منفعت برای تولیدکننده به همراه دارد. بازده فروش برآوردشده برای علوفه تر ماشک گل خوشه ای و علوفه خشک ماشک معمولی به ترتیب 2/90 و 1/84 درصد سود به همراه دارد.

  کلیدواژگان: بودجه بندی جزئی، سودآوری، گرگان، گیاهان علوفه ای
|
 • Vali Feiziasl *, Davoud Sadeghzadeh-Ahari, Ali Akbar Mahmoodi, Seyyedeh Sodabeh Shobeir Pages 20-36
  Introduction
  Pulse crops play important role in supplying human food needs. Lentil (Lens culinaris Medik.) is probably the oldest grain legume to be domesticated and one of the most important pulse crops worldwide due its nutritional characteristics. Lentil is an integral part of dryland agriculture, mainly because of its ability to thrive comparatively well under water-limiting environments. As a result, the crop which provides protein-rich food and animal feed is largely grown under rainfed conditions. The major lentil producing countries are India, Canada, Turkey, USA, Nepal, Australia, Syria, China, Bangladesh, Iran, etc. Iran ranked fourth in area after India, Turkey and Canada and ninth in the production. The aim of any breeding program working for unpredictable and rainfed environments is to develop varieties with high and stable yields. Breeders take advantage of the selection for several traits to achieve maximum economic yield. The selection of genotypes based on indices using yield components was used by breeders for a long time. Breeders believe that obtaining a linear function for measurable traits could lead the selection of genotypes with better genetic values, but a need to include economic value and weights in this function express by many researchers. Simultaneous selection using characteristics with important and heritable economic values is more effective. Crop yield is a function of multiple variables inter-related to each other and can not be defined only by a single-variable equation. One of the most effective of these methods is boundary lines. Feiziasl et al (2003 and 2010) used this method for the first time to determine the optimum levels of plant (dryland wheat) characteristics and yield stability analysis. In this paper, “Boundary Lines” and averaging methods and are used to determine optimum levels for some traits of dryland lentil in cold areas.
   
  Materials and Methods
   More than 8300 data for each trait were collected from national and international trials conducted under rainfed conditions in Maragheh, Zanjan, Ardabil and Shirvan (North Khorasan Province) DARI experiment stations 20 years (1996-2016). The traits considered in the analysis were: days to heading, days to physiological maturity, grain filling period, plant height, 100 seed weight and grain yield. The Excel software was used to develop a scatter diagram showing the relationship between each trait with grain yield in each location. Two methods were used to determine the optimum value for a given characteristic. One is based on the boundary lines method where the maximum grain yield and the optimum value for the trait considered coincide with the crossing point of the two boundary lines. “Boundary Lines” method was used to determine the maximum limits of each crop characteristic. The scatter diagram is surrounded by two regression lines, one on the left and the other on the right called boundary lines. Then Maximum yield is obtained at the intersection of both boundary lines. The other approach, called averaging method, is based on subdividing the data into two groups: high and low yielding groups.
   
  Results and Discussion
  The boundary lines method allowed the determination of optimum levels for days to flowering, days to physiological maturity, duration of grain filling, plant height and 100 seed weight which were 55.4 days, 92.6 days, 33.8 days, 27.8 centimeters and 5.4 grams, respectively. By averaging of high yielding group method optimums for days to flowering, days to physiological maturity, duration of grain filling, plant height and 100 seed weight characteristics were 62.0 days, 92.6 days, 30.7 days, 23.7 centimeters, 4.9 grams, respectively. These optimums were closely equivalent to those determined using the averaging method for one days to physiological maturity characteristic. But for other plant characteristics there were a lot of difference and boundary line estimated its amplitude on average 3 times wider than the averaging method. Principle component analysis (PCA) show that, the most important traits for selection of lentil varieties were days to flowering and number of days to physiological maturity. These methods could help breeders to determine the optimum and range for characteristics determining the adaptation of genotypes to given environments. Boundary lines method is more suitable for determining of characteristic’s optimum levels in comparison with the averaging method.
   
  Conclusion
  It can be concluded that, determining the optimum levels of some dryland lentil characteristics were closely equivalent in two boundary lines and averaging methods. However, in some other characteristics, the optimum levels were a lot of difference in estimating of boundary lines and averaging of high yielding groups. Because boundary lines method is considered the data distribution process and gap data in databank, therefore, its estimates in the optimum levels of the characteristics are more accurate and more realistic than the averaging of the high yielding group.
 • Raheleh Ahmadpour, Yasamin Bachari, Saeed Reza Hosseinzadeh * Pages 37-49
  Introduction
  Growth-reducing factors play a key role in significantly reducing seed germination, reducing plumule length and radicle length growth, reducing seed vigor index and reducing seedling length. The most important of these factors are biological and non-biological stresses that several studies have reported have a significant effect on reducing seed germination. In Iran, chickpea cultivation is usually rainfed (about 92%), the seeds use the moisture stored in the soil and in this case the seeds are exposed to drought stress. Exposure to drought stress will eventually lead to reduced germination, improper posture, reduced plant yield. Water potential is the most important factor in seed germination and its reduction directly affects the physiological processes of germination and indirectly affects seed growth and nutrient reserves. In modern agricultural methods, the use of organic fertilizers to improve seed tolerance to stress conditions is recommended. One of these biological and organic fertilizers is compost and vermicompost. The use of vermicompost in addition to adding to the soil can be in the form of adding vermicompost extract (tea compost) to the soil. The unique properties of vermicompost extract are: 1. Contains beneficial aerobic microorganisms such as Azotobacter, 2. No anaerobic bacteria, fungi and pathogenic microorganisms, 3. High water holding capacity, 4. Humic acid (these substances have it has similar effects to growth regulators and hormones), and 5. Contains macro and micro nutrients such as nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, copper, manganese, iron and zinc. Due to the problem of drought and water shortage in many parts of the country, especially Khuzestan province, the use of modern agricultural methods to increase the yield and yield of crops is essential. The main purpose of this study was whether the use of compost tea can play a role in improving the negative effects of drought stress on the germination stage of chickpea seeds?
   
  Materials and Methods
  A factorial layout based on a completely randomized design with three replications was conducted at Khatam Al-Anbia University of Technology in Behbahan. The first study was four levels of tea compost such as of 0, 5, 15, 25 and the second treatment was drought stress caused by polyethylene glycol, which included levels of -0.3, -0.6 and -0.9 MPa. In each petri dish, 35 chickpea seeds of Adel cultivar were placed and then the experimental units were numbered based on the studied treatments. Daily examination of petri dishes was continued for 14 days and germinated seeds were harvested from experimental units 15 days after the start of the experiment to measure germination parameters. Characteristics such as percentage, rate and vigor germination, seed vigor index, endosperm consumption, seedling length, plumule and radicle length, plumule and radicle dry weight were measured.
   
  Results and Discussion
  The results of this study showed that the application of compost tea had a positive and significant effect on all indices of chickpea seed germination, so that the results related to the simple effects of this application showed that the use of 5, 15 and 25% levels of compost tea significantly increased radicle dry weight, plumule dry weight and endosperm consumption. Under drought stress treatment, the results showed that in all germination and growth indices with increasing stress intensity from -0.3 MPa to -0.9 MPa had a significant decrease. In the study of the interaction effects of compost tea and drought stress, it was observed that in non-stress conditions, the levels of compost tea used (5, 15 and 25%) significantly increase germination rate, germination vigor, vigor index seed, radicle length and seedling length were compared to the control treatment. Under stress conditions of -0.3 MPa, all levels of compost tea caused a significant increase in seed vigor index, germination percentage, rate and germination vigor compared to the control and also in these conditions, 15 and 25 levels were able to significantly increase plumule length and seedling length relative to control. Under -0.6 MPa stress, levels of 15 and 25% of compost tea caused a significant increase in germination percentage and germination vigor, seed vigor index, plumule length and seedling length. Under stress conditions of -0.9 MPa, application of compost tea levels (5, 15 and 25%) in comparison with the control treatment significantly increased germination percentage, germination rate, radicle length, plumule length and seedling length. Under these conditions, 15 and 25% of compost tea also significantly increased germination vigor compared to the control treatment.
   
  Conclusion
  According to the results of this study, application of compost tea (vermicompost extract) at levels of 15 and 25% in conditions where chickpea seeds are exposed to drought stress, is recommended.
  Keywords: Endosperm consumption, Germination vigor, Organic fertilizer, Seed vigor index, Water deficit stress
 • Mohammad Hossein Hosseini Nik, Alireza Shokuhfar *, Khoshnaz Payandeh Pages 50-61
  Introduction
  Cowpea (Vigna unguiculata L.) as one of the important beans, has 20-25% protein and is a protein supplier that is needed by humans and plays an important role in this regard. Increasing yield per unit area is one of the most important factors for increasing production. Humic acid is a natural organic polymer compound that results from the decay of soil organic matter, peat, lignin, etc., which can be used to increase the product and its quality. One of the important benefits of using humic acid is the ability to chelate various nutrients such as potassium and magnesium and other elements to overcome the lack of nutrients. Humic acid also creates more space for water to penetrate through physical modification and improved soil granulation. Nanotechnology as a leading science in solving problems and issues of agriculture has well proven its place in agricultural sciences and related industries. Potassium is the most suitable cation with a capacity to activate plant enzymes because in addition to its high concentration in the cell and its amount in nature, this cation has an extraordinary mobility inside the plant. Therefore, the present study was conducted to investigate the effect of combining humic acid and potassium nano-chelate fertilizer on the characteristics of cowpea in Ahvaz.
   
  Materials and Methods
  In order to evaluate the effect of compilation of the humic acid and nano-potassium fertilizer on physiological, morphological and yield characteristics of cowpea (Vigna sp.) in Ahvaz, a factorial study was conducted in Ahvaz city in the year 2020 based on a randomized complete block design with four replications. Experimental factors included humic acid at three levels: zero (control), 2 and 4 liters per hectare and levels of potassium nano-chelate fertilizer as soil application at 3 levels including: zero (control), 2 and 4 kg ha-1 in Ahvaz region. Field preparation included plowing, disks and leveling. After preparation of the field, nitrogen and phosphate fertilizers were mixed with the disk machine at a depth of 15 cm. Nitrogen from the source of urea (46%) was 50 kg nitrogen per hectare and phosphorus fertilizer from the source of triple superphosphate at a rate of 80 kg/ha P (48%) was used. Statistical analysis was performed using SAS 9.2 and comparing of the means was based on LSD method at 5% probability level.
   
  Results and Discussion
  The experimental results showed that the effect of different levels of potassium and humic acid nanoclate on grain yield, number of seeds per pod, number of pods per plant, 100-seed weight, biological yield and protein percentage were effective and affected these traits. The highest grain yield of 4 kg/ha potassium nanoclate and 4 liters/ha of humic acid at the rate of 226.29 g/m2 (which was not statistically significant with the treatment of 4 kg/ha potassium nanoclate and 2 liters/ha of humic acid) It was found that compared to the non-application of humic acid and potassium nanochlate, it showed a 25% increase. In general, application of 2 liters per hectare of humic acid and 4 kg per hectare of potassium nanoclate can be recommended to increase the yield and percentage of protein in cowpea plant. Due to the persistence of photosynthetic tissues, humic acid increased plant yield and also increased plant yield through positive physiological effects such as the effect on plant cell metabolism and increasing leaf chlorophyll concentration. Potassium nano-chelate leads to improved plant growth conditions and cell division and the production of hydrocarbons and proteins and its rapid transfer to the grain, which increases grain weight and thus increases grain yield.
   
  Conclusion
  According to the results of this study, it was found that the application of two factors, humic acid and potassium, in plants do not have an inhibitory effect on each other, grain yield and protein percentage. Therefore, these two factors together increase the functional components. Therefore, due to the lack of potassium in the arable soils of Khuzestan, it seems that the use of nano-chelate potassium and humic acid at the rate of 4 kg per hectare and 2 liters per hectare, respectively, is a suitable solution to increase the yield and protein content of cowpea with suggested paying attention to the reduction of environmental pollution caused by the application of fertilizers in the soil.
  Keywords: 100-seed weight, Biological yield, Chlorophyll index, Number of pods per plant
 • Alireza Koocheki *, Mahdi Nassiri Mahallati, Mohammad Hassan Hatefi Farajian, Mina Hooshmand Pages 62-78
  Introduction
  One way to create sustainability and maintain the health of the agricultural ecosystems is to use intercropping. There are many reports on the effect of intercropping on population decline and increasing weeds diversity. In a study at all intercropping ratios, the dry weight of weeds was lower than the monoculture of two species of Sweet Corn and Mung Bean (Gholi Nejad et al., 2018). It was also reported that in intercropping, weed diversity increased compared to monoculture, but biomass decreased (Patience et al., 2013). Abadian et al, (2014) also showed that cowpea in additive intercropping with basil, reduced the population and biomass of weeds compared to monoculture of basil. This study was designed and conducted with the aim of studying the effect of relay triple intercropping of Sugar Beet with Chickpea and Mung Bean on density, dry weight and biodiversity of weeds in Mashhad weather conditions.
   
  Materials and Methods
  This experiment was conducted based on a randomized complete block design with three replications at the Research Farm of Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad during the growing season of 2015-2016. Treatments were 25% Chickpea (Mung Bean)+75% Sugar Beet, 50% Chickpea (Mung Bean)+50% Sugar Beet, 75% Chickpea (Mung Bean)+25%, Sugar Beet and monoculture of Chickpea (Mung Bean) and Sugar Beet. Legumes varied depending on the growth season, at the end of winter, Chickpea was intercropped with Sugar Beet and after harvesting Chickpea, Mung Bean was replaced by chickpea as a thermophilic plant in the late spring in the same rows of chickpea planting. During the growing season, composition of weed species together with weed density and dry matter were measure at 2 time before and after closing the canopy in randomly sampled 1×1 m2 quadrates. Using the species frequency Margalef richness index and several diversity indices including Shannon-Weiner and Simpson’s index were calculated for each treatment.
   
  Results and Discussion
  The highest range of weeds relative density was obtained in the first stage of sampling for Lamb's Quarters (29.81-68.1%) and in the second stage of sampling for Prostrate Pigweed (22.45-43.96%). The highest weed density at first and second sampling was observed in monoculture of sugar beet with 178 plants per square meter and the ratios of 75% chickpeas (Mung Bean)+25% sugar beet with 84 plants per square meter. Also, the highest biomass of weeds in the first and second stages of sampling was observed in monoculture of chickpeas (Mung Bean) with 48.72 g/m2 and the monoculture ratios of sugar beet with 40.49 g/m2. The highest Margalef species richness index was observed in 75% Chickpea (Mung Bean)+25% Sugar Beet and 25% Chickpea (Mung Bean)+75% Sugar Beet with 2.83 and 4.29 in the first and the second stages of sampling, respectively. The highest Shannon-Wiener diversity index was observed in 75% Chickpea (Mung Bean)+25% Sugar Beet and 50% Chickpea (Mung Bean)+50 % Sugar Beet with 0.6 and 0.76 in the first and the second stages of sampling, respectively. Finally, the highest Simpson’s diversity index was observed in 75% Chickpea (Mung Bean)+25% Sugar Beet and 50% Chickpea (Mung Bean)+50% Sugar Beet with 0.68 and 0.796 in the first and the second stages of sampling, respectively.
   
  Conclusion
  In relay triple intercropping ratios through more shading and space, the conditions for weed growth became more difficult and intercropping ratios reduced their growth. So that in total in two sampling dates, the highest density and biomass of weeds were observed in the monoculture ratios of sugar beet and the monoculture ratios of chickpeas (Mung Bean). In general, with the increase of plant diversity in the agricultural ecosystems, fewer ecological niches have been provided to weeds, which reduces the number and density of weed species. The best cultivation ratios to increase the diversity and species richness of weeds in the first sampling date was 75% chickpeas (Mung Bean)+25% sugar beet and in the second sampling date was 50% chickpeas (Mung Bean)+50% sugar beet. Based on this conclusion, intercropping can be mentioned as an effective tool to increase biodiversity and reduce the density and biomass of weeds.
  Keywords: Cultivation ratio, Margalef species richness index, Shannon-Weiner diversity index, Simpson’s diversity index
 • Vahid Thabih, Saeed Saeedipour * Pages 79-90
  Introduction
  Mixed cultivation is part of the crop rotation program and a suitable solution for weed control, especially in low-income agricultural systems. The usefulness of intercropping compared to sole cultivation in weed control is due to the deprivation of weeds in the use of resources and higher yield usefulness. By creating diversity through intercropping, the stability of cropping systems increases. In such systems, optimal conditions are created for pest management, nutrient rotation, resource utilization, and increased yield. Therefore, the need to use ecological principles such as intercropping to increase the productivity of arable land seems necessary. After cereals, legumes are the second most important source of human food and have a special place among crops. These plants have an effective role in increasing soil fertility and reducing greenhouse gases due to their coexistence with nitrogen-fixing bacteria. They are one of the most important grain legumes in the world. In 2017, the global area under bean cultivation (Vicia faba L.) is estimated at 2.463 million hectares and its global production is estimated at 4.840 million tons. The area under cultivation and its production in Iran in 2017 has also been reported to be 217.28 thousand hectares with a production of 17.882 thousand tons. The present study aimed to compare single cultivation and incremental bean mixture in a mixed bean cultivation system (barley-bean) concerning the yield of each plant and the rate of weed suppression.
       
  Materials and Methods
  This research is carried out at the research farm of the Faculty of Agriculture, Islamic Azad University, Shushtar Branch, with a geographical location of 32 degrees and 3 minutes north and 48 degrees and 50 minutes east and an arid and semi-arid climate, with an average rainfall of 321.4 mm and an average temperature. The annual minimum and maximum were 9.5 and 46.3 °C, respectively. Treatments included sole and mixed cultivation of barley (Valfajr cultivar) and beans (Barakat cultivar). In sole cultivation, barley density of 400 plants per square meter and bean density of 20 plants per square meter were considered based on the recommended seed amount. Treatments included sole and mixed cultivation of barley (Valfajr cultivar) and beans (Barakat cultivar). In sole cultivation, barley density of 400 plants per square meter and bean density of 20 plants per square meter were considered based on the recommended seed amount. In mixed cultivation, barley density was fixed (400 plants per square meter) and bean density was determined as a percentage of net cultivation including (12.5, 25, 37.5, 50, and 62.5%). The research was conducted based on randomized complete blocks with four replications based on the incremental method in the mixed system in the 2009-2010 crop years.
   
  Results and Discussion
  The net crop yield of each plant was higher compared to its mixed crop. The highest barley yield 2496 kg/ha was observed in sole cultivation. By increasing the ratio of beans in intercropping from 12.5 to 62.5%, barley grain yield decreased from 93 to 73% compared to its sole crop. The highest yield of beans was obtained in its net cultivation with 2621 kg/ha. A comparison of cultivation mixing treatments showed that by increasing the ratio of beans in mixed cultivation from 12.5 to 62.5%, bean seed yield increased from 12 to 48%. Although the grain yield of crops in the mixture was lower compared to their net cultivation, the total productivity of the land in mixed cultivation improved as a result of the higher parity ratio of the whole land. The average values ​​of land parity ratio were obtained from 1.05 to 1.23 in different ratios of barley and bean intercropping. This means that the net cultivation of each plant requires 5 to 23% more land to produce the same yield compared to mixed cultivation, which indicates that the efficiency of land use in mixed cultivation is higher than in sole cultivation. The effect of different crop ratios on dry weight and weed density was significant compared to sole barley at the 1% probability level. The highest and lowest dry weight of weeds with 71 and 47 g/m2, respectively, were related to sole barley and the ratio of 62.5: 100 (beans: barley). However, the comparison of weed dry weight in different proportions of intercropping showed no significant difference.
   
  Conclusion
  Mixed barley and bean farming can be economically and environmentally promising in most parts of Iran, with high population density, small farms and limited income. In this study, despite the decrease in barley yield due to the increase in the ratio of the associated crop (beans) to barley, intercropping was more productive according to the results of total grain yield and land parity ratios.
  Keywords: Density coefficient, grain yield, land parity ratio, productivity Index, Sole culture
 • Seyyedeh Sodabeh Shobeir, Ali Akbar *, Mahmoud Azimi Pages 91-103
  Inroduction

   

  Considering the development of cultivation and production of legumes and the importance of genetic studies in plant breeding, identifying the genetic potential of these plants is very important. Knowledge of genetic diversity and relationships between genotypes is important for understanding available genetic variability and the potential to use it in breeding programs. According to previous studies on lentils, it was found that improving the yield potential per unit area can be one of the important criteria for increasing the production of this plant. Increasing the yield per unit area is possible mainly by modifying and creating high-yielding cultivars, improving the characteristics and increasing the quantitative and qualitative potentials. Breeders and plant physiologists believe that in order to be more productive in improving compatible cultivars in areas with limited water resources, recognizing the agronomic traits affecting grain yield under stress conditions will be of great importance; Therefore, indirect selection based on physiological traits has been proposed as a complement to the selection of cultivars with high yield potential. Considering the different reactions of photosynthetic indices under stress conditions, it is important to know the genotypic diversity of photosynthetic indices under culture conditions and their relationship with grain yield. Despite numerous studies on the role of physiological traits in drought tolerance in crops, recent studies on lentils, especially in Iran, are limited. This study was designed and carried out with the aim of determining genotypes with desirable physiological and yield traits and the relationship between these traits and photosynthesis under rainfed conditions.

  Materials & Methods

   

  In order to study the photosynthetic and yield parameters of lentil plant in rainfed conditions, selected advanced lentil lines with control cultivars were studied in a randomized complete block design with 3 replications in Khodabandeh dryland research station in Zanjan Province in two cropping seasons 2018 to 2020. Physiological traits included photosynthesis per unit leaf area, stomatal conductance, transpiration rate, photosynthetic activated radiation, sub stumatal CO2, leaf temperature, photosynthetic water use efficiency, mesophilic conductivity and water use efficiency. Plant height, 100-seed weight, number of pods and yield (kg/ha) were also measured for each genotype in each plot. Analysis of variance and comparison of means were performed using Duncan's test at 5% probability level. Finally, correlation analysis and stepwise regression analysis were performed with the variables of photosynthesis rate and total yield.

  Results & Discussion

   

  The results showed that there was a significant difference in photosynthetic active radiation, leaf temperature, photosynthetic water use efficiency, mesophilic conductivity, water use efficiency, 100-grain weight and yield between two years of experiment. The studied genotypes showed significant differences in leaf temperature, photosynthesis, plant height, 100-seed weight and yield, which indicated the high genetic diversity of these genotypes in terms of these traits. The interaction effect of genotype per year was not significant in all studied traits, which shows that the trend of changes in these traits between genotypes during the two years was the same. Among the studied genotypes, G5 genotype is a genotype with superior agronomic characteristics that can be recommended as a cultivar with high yield potential. Photosynthesis rate showed a significant negative correlation with leaf temperature and significant positive correlation with transpiration rate, stomatal conductance, mesophilic conductivity, water use efficiency and 100-grain weight. 100-seed weight showed a significant negative correlation with leaf temperature and a significant positive correlation with stomatal conductance, photosynthesis, mesophilic conductivity and water use efficiency. These results show that drought and lack of water in the soil have the greatest effect on reducing photosynthesis and plant yield at different phenological stages (seedling, flowering and podding) of the plant. Finally, regression analysis showed that stomatal conductance and sub stumatal CO2 explained the changes in photosynthesis.

  Conclusion

   

  The results showed that for lentils, two traits of stomatal conductance and sub stumatal CO2 concentration may explain the changes in photosynthesis. Genetic diversity is very important for crop breeding and higher diversity of genotypes provides a better chance of producing a variety of desirable cultivars. The observed genetic diversity in traits can help select superior genotypes based on phenotypic expression and can be used in breeding programs to improve economically important traits. Finally, among the studied genotypes, G5 genotype was found to be a genotype with superior agronomic characteristics that could be recommended to the farmers to improve lentil yield.

  Keywords: Mesophilic conduction, Photosynthesis, Regression analysis, stomatal conductance, Transpiration
 • Samaneh Ghorbi, Ali Ebadi *, Saeid Khomari, Masoud Hashemi Pages 104-120
  Introduction
  Nitrogen fertilizers are commonly used to increase economic performance in corn production. However, it should be noted that nitrogen added to the soil in crop ecosystems is not fully available to the plant and may be leached. In this context, many studies have investigated various crop production methods to improve soil health and reduce soil nitrogen losses. Crop rotation and no-till may be an appropriate method to improve soil health and increase soil organic carbon and total nitrogen. In this experiment, it was assumed that growing faba beans in rotation with forage corn and applying sustainable agriculture can greatly reduce the need for nitrogen fertilizer in corn and increase nitrogen use efficiency compared to monoculture corn. The objective of this experiment was to determine the appropriate plant density of faba bean and its effect on crop rotation with forage corn, and to evaluate the nitrogen fertilization efficiency of corn.
   
  Materials and Methods
  A two-year experiment was conducted in 2018-2019 as a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replicates at the research farm of the Faculty of Agriculture and Natural Resources, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. The experimental treatments were different plant densities of faba bean (25, 35, 40 and 80 plants m-2) and different nitrogen (N) fertilizer rates (0, 100, 200 and 300 kg ha-1) in forage corn. Shadan cultivar of faba bean was planted in this experiment and it was harvested manually at the physiological maturity stage. The corn variety was the single cross hybrid 201, which was planted at the density of 80000 plants ha-1 in the residue rows of faba bean. Nitrogen fertilizer (as urea) was applied three times at the V5 stage of corn. Three corn plants were harvested at the milk stage and then oven dried at 70 °C for 72 h and weighed. Traits studied in this experiment were include grain yield, 100-grain weight, harvest index, biological yield and weed control efficiency in faba bean and fresh and dry forage yield, protein yield, nitrogen recovery efficiency, nitrogen agronomic efficiency and nitrogen productivity in forage corn. Statistical analysis of data was performed using SAS 9.4 software, and significant differences between treatment means were tested using the Duncan's Multiple Range Test at P < 0.05.
   
  Results and Discussion
  Faba bean
  The highest grain yield was obtained at plant density of 80 plants.m-2, 100-grain weight, and HI were observed at plant densities 40 plant.m-2 and the densities of 80 and 40 plants had the highest Reduction percentage in dry weight of weeds and biological yield. It seems that an increase in plant density, especially at the beginning of the growing season, results in complete coverage of the soil with plants and reduces the competitive ability of weeds. In addition, with higher plant density, solar radiation on the plant canopy increases, so less light is available for weeds and the germination rate of weed seeds decreases. The result of cultivation shows higher competitive power and the results were obtained.
  Corn
  Our results showed that using faba bean in rotation with forage corn can reduce the need for nitrogen fertilizer. The results of the mean comparisons showed that the highest dry forage yield of corn was obtained at the density of 40 faba bean plants+200 kg N ha-1, representing an increase of 155% compared to the control treatment. Corn yield is very sensitive to nitrogen deficiency. On the other hand, using of legumes in crop rotations can improve crop access to nitrogen. Addition, the highest protein yield was observed at the density of 40 faba bean plants+200 kg N ha-1 and 35 faba bean plants+200 kg N ha-1. Density of 40 faba bean plants+no application of N fertilizer had the highest nitrogen recovery efficiency and nitrogen agronomic efficiency. Thus, it can be concluded that the combined application of nitrogen fertilizer and the use of faba bean in the crop rotation increases the availability and uptake of nitrogen and also increases the efficiency of this element at a stage of plant growth when nitrogen uptake is high. Therefore, the corn yield was higher in these treatments
   
  Conclusion
  In this experiment, the effects of plant density of faba bean on the yield of this crop and the effects of crop rotation on nitrogen yield and efficiency of forage corn were studied. The results showed that the highest grain yield, 100-grain weight, biological yield, and bean harvest index were obtained at plant densities 40 and 80 plant. The results also showed that the density of 40 bean plants+200 kg N ha-1 had the highest increase in dry forage yield of corn compared to the control. It can be concluded that the density of 40 faba bean plants+200 kg N ha-1 in forage corn under similar climatic conditions may be a suitable method to reduce the use of chemical N fertilizer.
  Keywords: Legumes, N agronomic efficiency, N productivity, Rotation
 • Samaneh Ghorbi, Ali Ebadi *, Saeid Khomari, Masoud Hashemi Pages 121-138
  Introduction
  Some studies have reported that application of chemical fertilizers, especially nitrogen, is one of the most appropriate methods to increase crop production and maintain food security in the world. However, it should also be noted that the improper use of nitrogen fertilizers can disrupt natural ecosystems. Alternative methods can be used to prevent this, such as the use of plants with biological nitrogen fixation (e.g., legumes). Faba bean is one of the most important varieties of this family (Fabaceae) and contains 24-30% protein and 51-68% carbohydrates. This plant is one of the most important spices of the genus (Vicia) and has a high yield compared to other legumes. Due to its environmental, economic and agroecological performance, faba bean can improve the sustainability of agricultural ecosystems. Corn (Zea mays L.) is one of the most important annual cereals. However, maize cultivation is not economical because it requires nitrogen fertilizer, and improper use of nitrogen also increases ecosystem instability. Incorporating legumes into cropping systems is critical for sustainable management of agricultural systems and reducing nitrogen fertilizer requirements for corn production.
   
  Materials and Methods
  A two-year experiment was conducted in 2018-2019 as a factorial experiment based on a randomized complete block design with three replications at the research farm of the Faculty of Agriculture and Natural Resources, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. The experimental treatments were different plant densities of faba bean (25, 35, 40 and 80 plants m-2) and different nitrogen fertilizer rates (0, 100, 200 and 300 kg ha-1) of forage corn. In this experiment, the faba bean variety Shadan was planted and manually harvested at the physiological maturity stage. The corn variety was a single cross hybrid 201, which was planted at a density of 80000 plants ha-1 in the rows with faba bean residues. At the V5 stage of corn, N fertilizer (as urea) was applied in 3 stages. Three corn plants were harvested at the milk stage and then oven dried at 70°C for 72 h and weighed. Traits studied in this experiment included chlorophyll index, plant height, root nodule dry weight, root dry weight, number of root nodules, and grain yield in faba bean, and chlorophyll index, protein harvest index, plant height, number of leaves per plant, physiological nitrogen efficiency, nitrogen uptake efficiency, and dry matter yield in forage corn. Statistical analysis of data was performed using SAS 9.4 software, and significant differences between treatment means were tested using the Duncan's Multiple Range Test at P< 0.05.
   
  Results and Discussion
  Faba bean
  The highest grain yield (g m-2), plant height (cm) and chlorophyll index of faba bean were obtained at the density of 80 plant m-2. At the densities of 25 and 35 plants m-2, the number of root nodules and the dry weight of root nodules (g) were the highest. As plant density increased, root dry weight (g m-2) also increased, so that the density of 80 plants m-2 had the highest root dry weight per m2. The highest fertility rate was observed at the densities of 80 and 40 plants m-2.
  Corn
  Our results showed that the interaction between faba bean density and N fertilizer had effects on plant height, chlorophyll index, protein harvest index, physiological nitrogen efficiency, nitrogen uptake efficiency, and dry forage yield. The results of the mean comparisons showed that the highest dry forage yield was obtained at the density of 40 faba bean plants+200 kg N ha-1 an increase of 155% over the control treatment. The highest number of leaves was observed in the treatments at the density of 40 faba bean plants+100 kg N ha-1, at the density of 40 faba bean plants+200 kg N ha-1 and at the density of 35 faba bean plants+200 kg N ha-1. The density of 40 plant of faba bean+100 kg N ha-1 and the density of 40 plant of faba bean+200 kg N ha-1 had the highest plant height. The highest chlorophyll index was obtained at the the density of 40 faba bean plants+200 kg N ha-1. Finally, the results showed that employment of faba bean in rotation and non-application of nitrogen fertilizer increased nitrogen uptake efficiency of forage corn.
   
  Conclusion
  Comparison of the different treatments showed that the density of 40 plants of faba bean and 200 kg N ha-1 was superior in most of the evaluated traits. Overall, the results suggest that the use of faba bean in crop rotation is an appropriate approach to reduce the use of chemical fertilizers in agricultural systems, according to the results, the use of the density of 40 plants of faba bean and 200 kg N ha-1 were recommended under the same weather conditions.
  Keywords: Chemical fertilizer, Legumes, Nitrogen uptake efficiency, No-till system
 • Ahmad Nezami *, Jafar Nabati, Mohammad Kafi, Elahe Boroumand Rezazadeh, Hessamoddin Solouki, Seyed Jalal Azari Pages 139-159
  Introduction

  In temperate climates, cool-season plants are usually grown in autumn. Due to the proper establishment of the plant in autumn, better use of rainfall, and avoidance of late-season heat and drought stresses, autumn planting leads to better plant stability and yield compared to spring planting. In chickpeas, autumn sowing increases plant height and nitrogen fixation. Scientists believe that autumn cultivation of chickpea leads to higher yields due to the longer vegetative growth period and coincides with the reproductive growth period with favorable humidity and temperature conditions. On the other hand, studies have shown that in severe freezing temperatures in cold regions, chickpea has a lower tolerance threshold than autumn cereals. This study aimed to evaluate the freezing tolerance of chickpea genotypes -desi type- in field conditions to select superior genotypes for autumn cultivation.

  Materials and Methods

  This study was conducted in the research farm station of the Faculty of Agriculture, the Ferdowsi University of Mashhad in 2018. In this study, 255 desi type genotypes and a Kabuli type genotype (Saral) as control were evaluated in a Randomized Complete Block Design with three replications. Seeds were provided from the Mashhad Chickpea Collection (Seed Bank of Research Center for Plant Sciences, Ferdowsi University of Mashhad). Planting was done in October with a density of 30 plants per square meter. Irrigation was done in three stages including immediately after planting, 14 days after the first irrigation, and at the flowering stage. To determine survival percentage, the number of plants for each genotype was counted 30 days after emergence and immediately after winter. Genotypes were classified into four groups (0-25, 26-50, 51-75 and 76-100% survival). Plant height, plant length, lowest pod height, number of branches, number of pods per plant, percentage of filled pods, plant dry weight, grain weight per plant, 100-seed weight, biological yield, grain yield, and harvest index were measured at the end of the growing season.

  Results and Discussion

  The lowest minimum temperature during the growing season was -12°C. Results showed that among 255 genotypes, 25 genotypes were lost before freezing stress and 20 genotypes were lost by freezing stress. Significant differences were observed among the genotypes in terms of plant height, plant length, lowest pod height, number of branches, number of pods per plant, percentage of filled pods, plant dry weight, seed weight per plant, 100-seed weight, biological yield, grain yield, and harvest index. The survival percentage of 39 genotypes was between 76 to 100%, 75 genotypes between 51 to 75%, 61 genotypes between 26 to 50%, and 55 genotypes less than 25%. Ten genotypes (MCC373, MCC658, MCC755, MCC212, MCC83, MCC864, MCC371, MCC756, MCC749 and MCC885) had a survival percentage higher than 90%. Plant height in 21 genotypes was higher than 50 cm and the lowest pod height in 47 genotypes was more than 15cm. The number of branches per plant increased as the survival range increased. Also, in different survival ranges, grain yield decreased as survival percentage decreased. The average grain yield in the survival range of 100-76% was 257 g.m-2, which was 24%, 2.5, and 8.6 times higher than the survival ranges of 51-75, 26-50, and 0-25%, respectively. No significant difference was found among survival ranges of 100-76, 75-51, and 50-26% according to the harvest index.

  Conclusion

  The results of cluster analysis of chickpea genotypes desi type under autumn cultivation showed that 230 studied genotypes were divided into four groups. The four groups included 106, 24, 43, and 57 genotypes, respectively. Standardized canonical coefficients of all traits except, the percentage of filled pods, seed weight per plant, 100-seed weight, and harvest index were significant in the first canonical diagnostic equation. These results show that these traits have the greatest impact on the diversity between genotypes. Based on the results of the analysis of the variance of groups, except for the percentage of filled pods and harvest index, a significant difference was observed between the groups in all studied traits. A comparison of the means of the groups showed that the genotypes of the second group had the highest mean survival percentage and then the fourth group was in the next rank. The difference between the means of these two groups with the total mean was 17.7 and 16.4%, respectively. The genotypes of the second group were superior to the genotypes of the other groups in terms of biomass yield and grain yield and produced 1252 and 606 g.m-2 more than the total average, respectively, then the genotypes of the fourth group were superior to the genotypes of the other groups. In general, due to the high yield in the cold-tolerant genotypes, autumn cultivation of desi-type chickpeas seems to be economical.

  Keywords: Freezing, Harvest index, Plant height, Seed yield, Survival
 • Sedighe Ashtari *, Mazaher Yousefi, Gholam Reza Goodarzi Pages 160-175
  Introduction
  According to statistics released by the Ministry of Agricultural Jahad, the area under cultivation of beans in Iran is 106264 hectares, with an average yield of 2401 kg/ha. Helicoverpa armigera has recently caused extensive damage to bean fields. Young larvae feed on the leaf parenchyma and reproductive organs of chickpeas (flowers and buds) and then, at the same time as the pods form, medium and large larvae enter the pod and feed on its seeds. Farmers spray every year for fear of pests, and sometimes even in the absence of pests. In addition to polluting the environment, these sprays reduce natural enemies and cause other consequences, including the return of the pest, and imposing additional costs on farmers. Therefore, considering the key role of beans in the central province and the importance of this pest and the need to reduce and optimal use of agricultural pesticides, studying the amount of damage caused by pod worms is one of the requirements. Therefore, considering that the population of this pest has increased in bean fields in recent years and it has caused damage, and so far no research project has been conducted on this pest in this province, the distribution and damage rate of this pest was investigated.
   
  Materials and Methods
  The project was carried out in bean farms in Khomein, Arak, Milajerd, Khondab and Shazand cities for two years. In order to investigate the damage of bean pod worm in important areas of bean cultivation, five bean cultivation regions of Markazi province including Arak, Shazand, Khomein, Milajerd and Khondab that had relatively high density of this pest were selected. Twenty five farms, five farms from each region were selected and investigated and 5 farms and a total of each region. Twenty-five bean fields were surveyed at three times of mid-flowering and pod formation and before harvest. For sampling from each field and in all three stages of mid-flowering, pod formation and before harvest, 20 plants were randomly selected and while shaking the plants on a white paper, the number of larvae was counted and recorded. To estimate the amount of damage, before harvest, 20 plants were selected from each field and all healthy and damaged pods of each plant were identified and counted due to the pest and the percentage of field contamination was estimated.
   
  Results and Discussion
  The results of this study showed that in both two years of the project, Khomein and Khondab regions showed the highest and lowest pollution rates, respectively. The largest population of bean bud worm larvae is in the middle stage of flowering, so it is recommended to carry out chemical control at this stage if it is necessary. Due to the fact that among the studied local mass, red and white, respectively, were more sensitive to this pest. In order to reduce the percentage of infection, white and red local mass are preferable to cultivation in the mentioned areas. The results showed that the optimum time for chemical control of chickpea cocoons is simultaneously with the largest number of larvae which coincides with the middle of flower formation (flowering stage) and early cocooning of plants (Shafaghi et al., 2020). The results of current study are similar to the results of the present study in terms of having the largest population of larvae in the mid-flowering stage. In a study conducted in India on a weekly basis in different regions to investigate the distribution of Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae), it was concluded that the average number of larvae per plant was 2.5 and the minimum number of larvae per plant was 1.4. The average number of larvae varied in different parts of the country (Wakil et al., 2010). Due to the differences in weather conditions and the product under study, the results of the present study are not similar to the results of this study. A research project found that first- and second-age larvae of soybean pod eaters were denser than older larvae, which may be due to the death of younger larvae that could not reach older ages (Barari et al., 2011). In the first year, the average percentage of damages in Arak, Shazand, Khomein, Milajerd and Khondab counties were 6.51, 7.87, 9.72, 5.01 and 4.43% in the second year, respectively 6.45, It was 8.68, 9.67, 5.55 and 4.26 percent, respectively. In a study it was concluded that Caboli type cultivars were more sensitive to this pest, but the compensation mechanism was more in these cultivars relative to the Deci cultivar. In this experiment, it was found that ILC537 and Pirooz cultivars showed the least infestation to this pest (Khanizad & Kanouni, 2006).
   
  Conclusion
  Due to the fact that among the studied cultivars, red and white, respectively, were more sensitive to this pest. In order to reduce the percentage of infection, white and red cultivars are preferable to cultivation in the mentioned areas.
  Keywords: Bean pods, distribution, percentage of infection, local mass
 • Somayyeh Nejati Sarvandani, Elmira Mohammadvand *, Seyed Mohamadreza Ehteshami Pages 176-190
  Introduction

  Among three market class of bean (Phaseolus vulgaris L.) landrace in Guilan province, black streaked (Ojo de Cabra) has the highest cultivated area. This type of bean is a determinate bush with purple flowers, kidney-shaped seeds coated with black streaks in creamy background and hundred seed weight of 37 g. The great yield loss of bean posed by weeds represents the importance of planning effective weed control programs. With respect to increasing environmental concerns, if crop suppressive ability could be integrated into a weed management strategy, then the potential for improved weed control and reduced herbicide inputs would be promising. Every agronomic practices aim to improve germination extent, evenness and rate, seedling emergence and establishment, and plant growth and development for crop rather than weeds, would lead to enhance competitiveness of crop against weeds. Seed priming is a physiological technique in which seed hydration and drying occurs. Conventional methods of seed priming are hydro-priming, bio-priming, chemical priming, osmo-priming, nutrient priming, and priming with plant growth regulators. Seed priming due to promoting germination, emergence, and early growth of crop can ensure vigorous plants which may strongly compete with weeds. Therefore, priming could be expected to confer a competitive advantage on the crop. In this experiment, the possibility of utilizing priming in order to reduce the applied dose of two common bean herbicides, trifluralin and bentazone, were investigated.

  Materials and MethodsIn

  order to study the effect of seed pre-treatment with biological and chemical agents and herbicide application on growth and yield of dry bean landrace of black streaked (market class of Ojo de Cabra) as a common and widely used landrace in Guilan province, this field study was conducted at the University of Guilan in 2015. Treatments were arranged as a factorial with four seed pre-treatments and five weed management programs for a total of 20 treatments in a randomized complete block design with three replications. Seed pre-treatment consisted of priming by zinc sulphate and by salicylic acid, biopriming by Pseudomonas bacteria, and without priming. Weed management program included weed free (hand weeding), and weed infested condition, and 100, 75 and 50% recommended dose of trifluralin (Treflan, EC 48%, recommended dose of 960 g ai. ha-1) and bentazon (Basagran, SL 48%, recommended dose of 960 g ai. ha-1). To study the growth and development of bean, five stages of samples were taken. first destructive samplings were done at 16 days after planting and repeated every 14 days up to the last sampling was done at 72 days after planting (samples were taken 16, 30, 44, 58 and 72 days after planting). At each sampling, plant height, Leaf area and dry weight, and stem and total dry weight of bean plants were measured. Number and weight of pods, and biological yield were also determined at the last (5th) sampling time. Data were subjected to ANOVA, using SAS v. 9.2. Means were separated using Fisher’s Protected LSD test at the 0.05 level of significance.

  Results and Discussion

  The height of bean plants was higher by 11% in priming by salicylic acid compared to non-priming treatments. Seed biopriming by Pseudomonas bacteria compared to non-priming treatment increased the maximum leaf area index, maximum leaf dry weight, total dry weight, number of pods per square meter, and biological yield by 30, 69, 50, 31, and 50%, respectively. Weed management also affected crop production. The highest amounts of the measured traits were recorded for treatments of weed free condition and recommended dose of herbicides. The values of measured traits reduced as herbicide dose decreased. Full-season weed infested condition compared to weed free condition reduced the maximum leaf area index, maximum leaf dry weight, total dry weight, number and weight of pods per square meter, and biological yield by 40, 58, 58, 72, 70, and 58%, respectively. The lowest values belonged to weed infested condition. The effect of reduced rate application of 75% of the recommended dose of trifluralin and bentazon were not significantly different from recommended dose of two herbicides for all traits in all sampling times, except the stem dry weight in third sampling, and pod numbers per square meter. Therefor it seems possible to apply reduced dose of recommended herbicides while minimizing weed competitive effects and maintaining economic returns of bean production. This also would decline undesirable effects accompanied by herbicide application including herbicide-resistant weed populations that challenge sustainability of weed management programs.

  Conclusion

  However, non-significant interaction of seed pre-treatment and herbicide application revealed that despite seed priming methods was positively correlated with growth, development and production of bean, but not with competitiveness of the crop, and thus could not provide a reliable management strategy to reduced herbicide inputs. Generally, since implementation of integrated weed management systems are of fundamental importance in modern weed control, more attention should be given to the possibility of setting up weed control programs involving herbicides reduced dose application combined with crop competitive ability.

  Keywords: Biopriming, salicylic acid, weed management, Zinc sulfate
 • Sohrab Sahraei, Ali Sepehri * Pages 191-206
  Introduction
   Terminal drought stress is one of the important factors reducing the yield of chickpea in rainfed crops in cold and temperate regions. Chickpea (Cicer arietinum L.) as an important grain legumes due to its special properties such as nitrogen fixation ability, deep rooting and effective use of rainfall, play an important role in the stability of crop production in sustainable agriculture (Amiri et al., 2011). In Iran, chickpea cultivation under cold regions is mainly in spring using stored moisture in the soil and spring rainfall. One of the factors affecting the yield of dryland chickpeas is water deficiency or teminal drought stress at the end of the season, which severely reduces the growth and grain yield. The possibility of using some biochemical compounds such as salicylic acid, calcium chloride and ascorbic acid increases the tolerance of drought stress at the end of the growth season and reduces the amount of damage and increases grain yield in such conditions. It has been previously reported that salicylic acid plays an important protective role in the development of tolerance to environmental stresses (Raskin, 1992). Under drought stress conditions, salicylic acid prevents the reduction of auxin and cytokinin hormones, increases cell division and improves plant growth by regulating photosynthetic and chlorophyll processes (Sakhabutdinova et al., 2003: Patel et al., 2012). Also, ascorbic acid protects and integrates chloroplast membranes, accumulates soluble carbohydrates, and enhances the normal function of the photosynthetic apparatus by neutralizing superoxide and oxygen free radicals from stresses. (Shao et al., 2008). It has been reported that the use of ascorbic acid improves morphological and physiological parameters and increases plant resistance to stress, and by increasing plant antioxidant capacity, increases photosynthesis and plant growth (Smirnoff, 2011). On the other hand it has been reported that calcium chloride plays an important role in cell adaptation to abiotic stresses and increases its antioxidant activity and photosynthesis through its effect on water uptake, root growth and maintenance of turgor pressure in plant cells (Rab & Haq, 2012).
   
  Materials and Methods
  The experiment was carried out in Sararod rainfed agricultural research station, located in the east of Kermanshah city, at an altitude of 1351 meters above sea level, with a mild cold climate and an average annual rainfall of 454 mm in 2018-19 growing season. The experimental cultivars were new and improved cultivars of Kabuli chickpea, named Mansour (V1) and Adel (V2). The experiment was performed as a factorial experiment in a randomized complete block design with three replications. Foliar application included salicylic acid (S1), ascorbic acid (S2), calcium chloride (S3), salicylic acid + ascorbic acid (S4), salicylic acid + calcium chloride (S5), ascorbic acid + calcium chloride (S6) and spraying with water (S7=control). Foliar application of salicylic acid at a concentration of 1.5 mM, ascorbic acid at a concentration of 10 mM and calcium chloride at a concentration of 5 mM. Triton X-100 non-ionic surfactant with a concentration of 0.01% was used to reduce surface tension. Foliar application was done in two stages: 50% flowering and 50% podding of plants.
   
  Results and Discussion
  Results showed that the effect of foliar application on the number of sub-stems, number of seeds per pod, 100-seed weight, biological yield, grain yield and grain protein yield was significant. The effect of the compounds used individually was less than their combined use. Grain yield in Mansour cultivar with an average of 61.87 g.m-2 was better than Adel cultivar with an average of 51.16 g.m-2. Among foliar treatments, the most effect on grain yield belonged to salicylic acid + calcium chloride solution with an average of 67.99 and the least effect was the control treatment with an average of 45.80 g m-2. In general, the highest grain yield was obtained for Mansour cultivar with salicylic acid + calcium chloride solution equal to 71.55 g.m-2. The highest percentage of grain protein was also observed in Mansour cultivar with 23.12% and the lowest percentage of grain protein was observed in Adel cultivar with 20.05%.
   
  Conclusion
  According to the results of this experiment, although individual foliar application of salicylic acid, ascorbic acid or calcium chloride compared to the control (foliar application with water) was effective in increasing the yield of cultivars, but in Mansour cultivar application of salicylic acid with calcium chloride or ascorbic acid and in Adel cultivar application of salicylic acid with calcium chloride had the greatest effect on reducing the adverse effects of drought stress at the end of the growing season, and preventing reduced yield and economic losses of cultivars.
  Keywords: Ascorbic acid, Calcium chloride, Foliar application, salicylic acid, Terminal drought
 • Hormoz Asadi *, Vida Ghotbi, Mohammad Taghi Feyzbakhsh, Fatemeh Sheikh Pages 207-220
  Introduction

  Legumes are the main source of protein in developing countries, so that its protein content is about twice that of cereals and a cheap source of protein of good quality and a good supplement to cereal protein. These plants are very important in low-input agricultural systems and have a special place in the rotation of some agricultural systems in the world, especially in arid areas, and play a significant role in food production in these countries.

  Materials and MethodsIn

  order to economical comparison of different cultivars production forage legumes and selecting of suitable legume, this research carried out in 2018 and 2019 in Golestan province. In this research, for determination of legumes quantity yield, randomized complete block design in three replications and for economic assessment used partial budgeting method, benefit cost ratio, the percent of sale return and the percent of cost return was used. Forage legumes including four cultivars of faba bean (Barkat, Feyz, Shadan and Mahta cultivars), grass pea (local cultivar), three cultivars of vetch (common, hairy and hungarian cultivars) and two cultivars of fodder green pea (internal and Pioneer cultivars) were evaluated in terms of quantitative traits of fresh, dry forage yield. In the partial budgeting method, the following calculations are required to decide on the choice of the most economical treatment among the different treatments in the form of a pilot project:A) Calculating the benefits of performing different treatments: (Bi + C1)1- Increase of income: Calculation of increase of income that is obtained as a result of the implementation of the new treatment (Bi).2- Reduction of costs: Calculation of the cost of the control treatment, which will no longer be necessary due to the implementation of the rival treatment (C1).B) Calculation of the cost of different treatments: (Ci + B1)Increase of expenses: calculation of costs that result from the implementation of the new treatment (Ci).Income reduction: Calculation of income related to the control treatment that is lost due to the implementation of the competitor treatment (B1).If the benefits of the treatment in question are more than its costs or in other words (Bi + C1)> (Ci + B1), it shows that the study is more economically profitable than the control treatment and Otherwise, the control treatment will be superior to the desired treatment. In order to select the best treatment from the studied treatments and rank the treatments, it is possible to act based on the amount of net benefits of the treatment or based on the ratio of benefit to cost of different treatments. In economic context, usually when the results of a project are related to different years, it is not possible to sum up the projected results of costs / revenues directly, but first the time value of money at the deposit rate. Banks should be determined at present value and then net present value (NPV) and cost-benefit ratio as profitability indicators. For this purpose, was used engineering economics creteria.

  Results and Discussion

  According to the results, the yield of fresh forage production of hairy vetch variety and dry forage production of common vetch variety was estimated 48755 and 8730 kg/ha, respectively, in target regions. The mean of production cost of domestic and external vetch was estimated 22.2 and 35.5 Iranian million rials/ha, respectively. The mean of production cost of internal and external of fodder green pea was estimated as 28.3 and 46.4 Iranian million rials/ha, respectively. The mean of production cost of domestic of faba bean and grass pea was estimated as 34.6 and 26.2 Iranian million rials/ha, respectively. The mean of net present value of the fresh forage production of hairy vetch and dry forage production of common vetch was estimated as 221.9 and 128.1 Iranian million rials/ha, respectively, that is more than others forage legumes. The mean of benefit cost ratio of the fresh forage production of hairy vetch and dry forage production of common vetch was estimated 10.2 and 6.3 unit, respectively. The mean of sale return of the fresh forage production of hairy vetch and dry forage production of common vetch was estimated 90.2 and 84.1 percent, respectively.

  CoclusionIn

  generally, economic results show that, due to low production costs and higher profitability, the fresh forage production of hairy vetch variety and dry forage production of common vetch variety were recommended to target region

  Keywords: Forage plants, Gorgan, Partial budgeting, profitability