فهرست مطالب

بوم شناسی کاربردی - پیاپی 41 (پاییز 1401)

مجله بوم شناسی کاربردی
پیاپی 41 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/09/29
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا مظلومی، محمد نعمتی ورنوسفادرانی*، رضا مدرس صفحات 1-19

  در این مطالعه ارزیابی جریان محیط زیستی رودخانه بشار با استفاده از روش هیدرولوژیک تنانت و مقایسه مشخصات عمق و سرعت جریان آب در مقاطع عرضی رودخانه با نیاز های مراحل مختلف چرخه زندگی ماهیان شاخص رودخانه انجام شد. برای پایش وضعیت ماهیان رودخانه بشار و برداشت مقاطع عرضی رودخانه پیمایش های صحرایی در مهرماه و دی ماه سال 1400 انجام شد. انتخاب گونه های شاخص براساس نظرسنجی از متخصصان انجام گرفت. از بین 23 گونه ماهی رودخانه بشار، 5 گونه از خانواده کپورماهیان بیشترین امتیاز را کسب کردند. نیازهای زیستی این گونه ها به عنوان گونه های شاخص استخراج گردید و مبنای مقایسه با داده های مقاطع عرضی رودخانه بشار قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که در بالادست رودخانه بشار (محدوده ایستگاه های هیدرومتری قلات و شاهمختار) طبقه خوب روش تنانت، شامل 40 درصد متوسط دبی سالانه برای دوره پرآبی (آذر تا اردیبهشت) و 20 درصد متوسط دبی سالانه برای دوره کم آبی (خرداد تا آبان)، به ترتیب مناسب تامین نیازهای زیستگاهی برای دو مرحله زندگی بالغ و لارو سیاه ماهیان رودخانه بشار است.

  کلیدواژگان: رودخانه بشار، روش تنانت، گونه های شاخص، مطلوبیت زیستگاه
 • فاطمه خزاعی فدافن، علیرضا سفیانیان*، سعید پورمنافی، مارک مورگان صفحات 21-35

  اهمیت بعد اقتصادی گردشگری، معمولا بسیاری از مقاصد، بخصوص طبیعی، را در معرض تهدید قرار می دهد. شهرستان فریدونشهر در استان اصفهان، با چشم اندازهای کوهستانی دست نخورده و جاذبه های طبیعی متنوع، از مزیت های نسبی مناسبی برای جذب گردشگر برخوردار است. بکر بودن بسیاری از مناطق آن، ضرورت ورود گردشگر را به طور اصولی و متناسب با درجه طبیعی آن نشان می دهد. در همین راستا، هدف این تحقیق، طبقه بندی شهرستان فریدونشهر بر اساس طبیعی بودن است. برای این هدف، در ابتدا نه شاخص موثر با استفاده از روش فرایند سلسله مراتبی وزن دهی شدند و بعد از رویهم گذاری لایه های رقومی معیارها در محیط نرم افزار ایدریسی، نقشه نهایی در پنج طبقه (از بسیار طبیعی تا توسعه یافته) و بر اساس عملگر میانگین وزنی و تحت شش سناریوی مختلف بدست آمد. نتایج نشان داد که نواحی توسعه یافته در سناریوی سطح ریسک پایین و بدون جبران و نواحی بکر در سناریوی سطح بالای ریسک و بدون جبران، بیشترین مساحت را به خود اختصاص داده اند و با حرکت از ریسک گریزی به سمت ریسک پذیری، وسعت مناطق طبیعی و نسبتا طبیعی افزایش پیدا می کند. نتایج نشان داد که قسمت اعظم مناطق بکر شهرستان فریدونشهر در بخش های غربی شهرستان به دلیل دوری از جاده های اصلی، حضور بالای حیات وحش و وجود شیب های تند متمرکز شده است.

  کلیدواژگان: طبیعی بودن، اکوتوریسم، فرایند تحلیل سلسله مراتبی، عملگر میانگین وزنی، فریدونشهر
 • حسن پورربابایی*، احمد پوررستم، علی صالحی صفحات 37-46

  لازمه هر گونه مدیریت و برنامه ریزی اصولی برای کاهش اثرات تخریب جنگل، داشتن اطلاعات دقیق کمی و کیفی از وضعیت توده-های جنگلی است. هدف از این پژوهش، مدل سازی تخریب جنگل های هیرکانی تحت تاثیر متغیرهای تعداد و حجم در هکتار درختان با استفاده از رگرسیون لجستیک بود. به منظور انجام این پژوهش 252 قطعه نمونه دایره ای شکل 10 آری اندازه گیری شد. در هر قطعه علاوه بر گونه، قطر برابرسینه، ارتفاع درختان، تعداد در هکتار و حجم، وجود یا عدم وجود تخریب نیز یادداشت شد. برای مدل سازی تخریب جنگل از رگرسیون لجستیک و برای ارزیابی مدل رگرسیون لجستیک از آزمون های "Omnibus"، لگاریتم درست نمایی و ضریب تعیین پزودو (کاکس-نل و نیجل کرک) استفاده شد.  بر اساس نتایج، میانگین تعداد در هکتار و حجم درختان به ترتیب برابر 136/8 اصله و 242/9 مترمکعب در هکتار به دست آمد. همچنین نتایج نشان داد 46/82 درصد منطقه مورد مطالعه دچار تخریب شده است. آزمون همبستگی نشان داد، بین متغیرهای کمی بررسی شده با متغیر تخریب جنگل رابطه منفی و معنی دار وجود دارد. متغیرهای مستقل تعداد در هکتار و حجم درختان توانسته اند 61/6 تا 82/3 درصد از واریانس متغیر وابسته (تخریب جنگل) را برآورد کنند. بررسی متغیرهای ورودی به مدل رگرسیونی نشان داد اثر متغیرهای تعداد در هکتار و حجم درختان بر میزان تخریب جنگل معنی دار بوده و امکان پیش بینی تغییرات متغیر وابسته یعنی وجود یا عدم وجود تخریب جنگل را دارند.

  کلیدواژگان: مدل سازی تخریب، رگرسیون لجستیک، تغییرات ساختار، جنگل های شن رود گیلان
 • نیوشا دیوسالار، محمود هاشمی*، سجاد کربلای صالح صفحات 47-59

  داده های سنجش از دور نقش مهمی در برنامه ریزی و پایش محیط زیست دارند. هدف از این پژوهش، بررسی دمای سطح زمین  (Land Surface Temprature, LST) و تاثیر عوامل محیطی بر میزان دمای سطح زمین و شناسایی الگوهای زمانی - مکانی و تعیین لکه های داغ در بازه زمانی 2013 تا 2019 با استفاده از تصاویر لندست 8 است. در این تحقیق تاثیر شاخص های طیفی (Normalized Difference Build up Index, NDBI)، (Normalized Difference Vegetation Index, NDVI) و (Normalized Difference Water Index, NDWI) بر LST مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمترین میانگین دمایی در سال 2019 و حداکثر آن مربوط به سال 2017 است. نتایج حاصل از خروجی های همبستگی شاخص موران نیز نشان داد که بزرگترین الگوی خوشه ای دمای حداکثر با مقدار 0/85 در سال 2019 اتفاق افتاده و بیشترین همبستگی بین LST و NDBI در سال 2015 با R = 0.76، بیشترین همبستگی بین LST و NDVI در سال 2015 با R = -0.56 و بیشترین همبستگی بین LST و NDWI در سال 2013 با R = -0.53 است. آبخیز رشت، در استان گیلان تحت تاثیر عوامل انسانی و تغییرات کاربری قرار دارد. بنابراین پیشنهاد می شود افزایش پوشش گیاهی در سطح شهرها و بام مناطق شهری، کاهش تغییر کاربری مرتع به کشاورزی و کاهش تخریب جنگل در الویت قرار بگیرند.

  کلیدواژگان: دمای سطح زمین، لکه های داغ، موران، داده های سنجش از دور، رشت
 • محمد قلی پور سلوشی، قاسمعلی دیانتی تیلکی*، مهدی عابدی صفحات 61-76

  انتخاب استراتژی های مدیریت بر روی خصوصیات پوشش گیاهی و تنوع زیستی گیاهان اثرگذارند. در این تحقیق اثرات سه تیمار مدیریت شامل چرای مفرط، قرق و قرق همراه عملیات احیا بر روی خصوصیات گیاهی شامل پوشش تاجی، ترکیب و تنوع در مراتع ییلاقی کیاسر ساری مطالعه شد. در هر تیمار مدیریت، سه ترانسکت تصادفی 50 متری در مرتع مستقر و در  پنج پلات تصادفی یک مترمربعی آشیان شده در ترانسکت ها، معیارهای درصد پوشش تاجی، ترکیب درصد کلاس های خوش خوراکی ثبت گردید و شاخص های تنوع، یکنواختی و غنا محاسبه شد. برای مقایسه اثرات تیمارهای مختلف بر روی خصوصیات پوشش گیاهی و شاخص های تنوع از تحلیل واریانس با زیرنمونه برابراستفاده شده برای تفسیر الگوی پراکنش ترکیب گیاهی در ارتباط با تیمارهای مختلف مدیریت، مقیاس-بندی چندبعدی غیرمتریک به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تمامی شاخص های تنوع، یکنواختی و غنا در سه تیمار مدیریت دارای اختلاف معنی دارند (p< 0.05). بیشترین مقادیر شاخص های تنوع سیمپسون (0/74)، تنوع شانون- وینر (2/12)، شاخص‎ های غنای مارگالوف (1/44)، منهنیک (1/04)، تنوع آلفا (6/13) و تنوع بتا (20/87) به تیمار قرق با عملیات اصلاحی و کمترین آن ها به تیمار چرا اختصاص دارد. بیشترین مقادیر شاخص های یکنواختی کامارگو (0/77) و اسمیت- ویلسون (0/87) به تیمار قرق و کمترین آن به تیمار قرق با عملیات اصلاحی تعلق دارد. یافته های به دست آمده می تواند نقشه راهی جهت تصمیم گیری های آتی در مناطق مشابه باشد. برای احیای مراتع و بهبود تنوع زیستی، قرق با سایر اقدامات مدیریتی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: بذرکاری، تنوع آلفا، تنوع بتا، تنوع گونه ای، خوشخوراکی، طرح احیا، غنا گونه ای، یکنواختی
 • جواد دلپسند، سید محمود قاسمپوری* صفحات 77-92

  قو فریادکش دارای دو جمعیت قدیمی و جدید است که جمعیت جدید از سال 1386 گزارش شد. هدف از این مطالعه بررسی ساختار ژنتیکی این گونه و مقایسه اندوخته ژنی آن ها به ویژه جمعیت جدید است. بدین منظور 110 نمونه از ایران و چهار کشور اروپایی در شش جایگاه ریزماهواره بررسی شد. علاوه بر نمونه های جمعیت نوظهور در تالاب بین المللی فریدونکنار و جمعیت قدیمی گیلان، نمونه هایی از کشورهای ایسلند، سوید، فنلاند و لهستان نیز مطالعه شد. متوسط هتروزیگوسیتی مشاهده شده از 0/598 تا 1 و متوسط هتروزیگوستی مورد انتظار از 0/661 تا 0/950 قرار دارد. ایسلند در منتهی الیه غرب پالیارکتیک با مقدار 1/00 از بالاترین هتروزیگوسیتی و ایران در شرقی ترین مکان این مطالعه با 12/72 از بیشترین فراوانی آلل موثر برخوردار بود. همچنین جمعیت ایران بجز یک جایگاه در باقی موارد انحراف از تعادل هاردی-واینبرگ را نشان داد. بر اساس نتایج برنامه STRUCTURE 2.3.4  ساختار ژنتیکی جمعیت قو های ایران به دلیل پراکندگی بالای کلونی های زادآوری در عرض های شمالی دارای بیشترین جریان ژنی بود. لذا قوهای مهاجر پاییزه و زمستانه در فریدونکنار از دو جمعیت و قوهای گیلان نیز از یک جمعیت مجزا برخوردارند. در مجموع غنای بالای آللی در جمعیت جدید بیانگر ارزش بالای حفاظتی برای کلونی زمستان گذران فریدونکنار است.

  کلیدواژگان: ژنتیک جمعیت، نشانگر ریزماهواره تنگنای ژنتیکی، جریان ژنی
|
 • Z. Mazloomi, M. Nemati Varnosfaderany*, R. Modarres Pages 1-19

  Environmental flow of the Beshar River was evaluated using Tennant's hydrological method, the comparison of the depth and speed of the water in the transverse sections of the river, and the needs of indicator fish species in different stages of the life cycle. Field samplings were conducted in October and January 2021 to monitor the status of fishes in the Beshar River and to collect cross-sections of the river. Indicator species were selected based on the expert judgement survey method. Among 23 fish species of the Beshar River, five species from the Cyprinidae family recieved the highest scores. The biological requirements of these species were extracted and used as the basis of comparison with the data of cross sections of the river. The obtained results showed that in the upper reaches of the river (between the two hydrometric stations of Qalat and Shah Mokhtar) the good class of the Tennant method, that includes 40% of the average annual discharge for the period of high flow (April to May) and 20% of the average annual discharge for the period of low flow (June to November), is suitable to provide the biological requirements of adult and larva of cyprinid species of the Beshar River, respectively.

  Keywords: Beshar River, Tennant method, Indicator species, Habitat suitability
 • F. Khazaee Fadafan, A. R. Soffianian*, S. Pourmanafi, M. Morgan Pages 21-35

  The importance of the economic aspect of tourism usually overshadow many natural tourism destinations. Fereydounshahr county in Isfahan province, with pristine mountainous landscapes and diverse natural features, has high potential to attract many tourists. However, pristineness over much of its area suggests limiting the public access based on the degree of naturalness. Hence, the aim of this research was to classify Fereydounshahr county based on naturalness. Accordingly, nine effective indicators were weighted, using Analytical Hierarchy Process (AHP). Idrisi software was then employed to overlay the digital layers of criteria and produce a naturalness map, that consisted of five classes (from very natural to developed), based on Ordered Weighted Averaging (OWA) approach under six different scenarios. Results showed that developed areas under the AND scenario and the natural areas under the OR scenario have the largest range. The extent of desirable areas, including natural and relatively natural, increased when moving from risk aversion to risk taking scenarios. Based on the results, most of the natural areas were concentrated in western parts of the region, due to the long distances from the main roads, high presence of wildlife, and the presence of steep slopes.

  Keywords: Naturalness, Ehcotourism, Analytical Hierarchy Process (AHP), Ordered weighted averaging approach, Fereydounshahr
 • H. Pourbabaei*, A. Poorrostam, A. Salehi Pages 37-46

  Having accurate quantitative and qualitative information about the state of forest stands, is necessary for any basic management and planning, to reduce the effects of forest degradation. The current study aimed to model the destruction of Hyrcanian forests under the effects of density and volume (per hectare) variables, using logistic regression. In total, 252 plots of 1000 m2 area were measured. In each sample plot, species name, Diameter at Breast Height (DBH), height, density, volume and the presence or absence of forest degradation were measured and recorded. To model forest degradation, logistic regression model was utilized and Omnibus test, log-likelihood and pseudo r-square (Cox&Snell and Nagelkerke) coefficients were used to evaluate the  model. Results showed that the mean of density and volume of trees were 136.8 tree and 239.9 m3/ha, respectively. In addition, the results indicated that 46.82% of the study area was degraded. The results of correlation test showed that there was a srtong negative correlation between quantitative variables and the forest degradation. The independent variables of density and volume of trees were respectively explained 61.6 to 82.3% of the variance of the dependent variable (forest degradation). Among the input variables of the regression model, the effects of density and volume were significant on the forest degradation and it was possible to predict the changes of dependent variables (presence or absence of forest degradation).

  Keywords: Degradation modeling, Logestic regression, Structure changes, Shenrood forests of Guilan
 • N. Divsalar, M. Hashemi*, S. Karbalay Saleh Pages 47-59

  Remote sensing data play an important role in environmental planning and monitoring. The current study aimed to investigate the land surface temperature (LST) and the effect of environmental factors on the LST, to identify the temporal-spatial patterns and determine the hot spots in the period of 2013 to 2019, using Landsat 8 images. The effect of spectral indices: Normalized Difference Build-up Index (NDBI), Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Normalized Difference Water Index (NDWI) on the surface temperature was investigated. Results indicated that the lowest average temperature has occurred in 2019 and the highest LST was in the 2017. The results of Moran's index correlation also showed that the most clustering pattern of LST, with the Moran value of 0.85 was obtained in 2019, the highest correlation between LST and NDBI, with the R value of 0.76 in the 2015, the highest correlation between LST and NDVI in the 2015 (R = -0.56), and the highest correlation between LST and NDWI in 2013 (R = -0.53). Rasht watershed in Guilan province is affected by human factors and land use changes. Therefore, it is recommended to increase the vegetation cover in urban areas, reduce the change of pasture to agricultural area, and reduce forest destruction.

  Keywords: Land surface temperature, Hot spots, Moran statistical test, Thermal remote sensing, Rasht watershed
 • M. Gholipour Soloshi, Gh. A. Dianati Tilaki*, M. Abedi Pages 61-76

  Choosing management strategies are influencing the vegetation characteristics and plant diversity in rangelands. We have studied the effects of three management treatments including overgrazing, exclusure, and exclusure with restoration operations on vegetation characteristics of plant cover, composition, and diversity in Kiasar Chardange summer rangelands. In each management treatment, three random transects with the length of 50 m were established in the pasture and in five random plots of one square meter nested in the transects, the percentage of canopy cover, the composition of three palatability classes were recorded and the indices of plant diversity, plant evenness, species richness were calculated. For comparing the effects of different treatments on vegetation characteristics and diversity indices, an analysis of variance with equal subsamples was performed. Nonmetric multidimensional scaling was used to interpret the scattered patterns of plant compositions in relation to different management treatments. The results showed that all diversity, evenness, and richness indices were significantly different in three management treatments (p<0.05) The exclusure with restoration treatment had the highest indices of Simpson diversity (0.74), Shannon-Weiner diversity (2.12), Margalov richness (1.44), Mehnick (1.04), alpha diversity (6.13), and beta diversity (20.87). In contrast, the overgrazed site had the lowest values. The Camargo (0.77) and Smith-Wilson (0.87) evenness indices had the highest values for exclusure and the lowest values for exclusure with restoration treatments. Our findings could be a road map for future planning in similar sites. For rehabilitation of rangelands and improving plant diversity, restoration treatments in exclusures are recommended.

  Keywords: Sowing, Alpha diversity, Species richness, Palatability, Restoration plan, Species diversity, Beta diversity, Evenness
 • J. Delpassand, S. M. Ghasempouri* Pages 77-92

  Whooper swans have two old and new populations, the new population has reported since 2007. The current study aimed to investigate the genetic structure of this species and compare their gene pool, especially the new population. For this purpose, 110 samples from Iran and four European countries were analyzed, using six microsatelite loci. In addition to the samples of the emerging population in Fereydoonkenar International Wetland and the old population of Gilan, samples from Iceland, Sweden, Finland and Poland were also examined. The observed average heterozygosity ranged from 0.598 to 1.0 and the expected heterozygosity ranged from 0.661 to 0.950. Iceland in the extreme west of Palearctic had the highest observed heterozygosity of 1.0 and Iran in the easternmost part of the study area had the highest effective allele frequency (12.72). Also, the population of Iran showed deviation from Hardy-Weinberg equilibrium, except for one loci. Based on the STRUCTURE 2.3.4 results, the Iranian swan population had the highest gene flow due to the high dispersion of breeding colonies in northern latitudes. Therefore, the autumn and winter migrant swans have two populations in Fereydunkanar and one separate population in Guilan. Generally, the high allelic richness in the new population indicates a high conservation value of  the Fereydoonkenar wintering colony.

  Keywords: Population genetics, Microsatellite marker, Genetic bottleneck, Gene flow