فهرست مطالب

مدیریت بحران - سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1401)

نشریه مدیریت بحران
سال یازدهم شماره 2 (پیاپی 22، پاییز و زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عقیل مددی*، صیاد اصغری، زهرا زارعمند، احسان قلعه صفحه 1

  زلزله یکی از مهم ترین مخاطرات محیطی بسیاری از شهرهای ایران به شمار می آید. در این رابطه، ارزیابی مکانی و ریزپهنه بندی آسیب پذیری لرزه ای شهرها از الزامات اساسی در برنامه ریزی کاهش اثرات زلزله محسوب می شود. در پژوهش حاضر، آسیب پذیری لرزه ای کلان شهر کرمانشاه مورد بررسی قرار می گیرد. عبور سه خط گسلی مهم از مجاورت و داخل محدوده شهر کرمانشاه باعث زلزله خیزی این منطقه شهری شده است. یکی از اقدامات اساسی به منظور کاهش آسیب پذیری شهر کرمانشاه نسبت به خطر زلزله ارزیابی و پهنه بندی لرزه ای شهر می باشد تا از این طریق نسبت به برنامه ریزی های کاهش اثرات زلزله اقدام شود. در این زمینه از 11 متغیر موثر بر آسیب پذیری لرزه ای شهر استفاده شد. این متغیرها عبارتند از: فاصله از گسل ها، شیب، لیتولوژی، تراکم جمعیت، کاربری اراضی، تراکم مسکونی، شبکه های ارتباطی اصلی شهر، دسترسی به بیمارستان ها، شعاع عملکردی ایستگاه های آتش نشانی، فاصله از تاسیسات خطرزا و دسترسی به فضاهای باز شهری. برای ترکیب این متغیرها از تکنیک تاپسیس فازی در بستر سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که در حدود 32 درصد از مساحت شهر کرمانشاه در کلاس آسیب پذیری زیاد و بسیار زیاد قرار گرفته است. محلات واقع در قسمت های مرکزی شهر(هسته اولیه شهر) از آسیب پذیرترین محلات شهری کرمانشاه نسبت به مخاطره زلزله به شمار می آیند. در این زمینه عواملی مانند مجاورت با گسل های حاشیه جنوبی شهر، تراکم بالای جمعیتی، تراکم بالای مسکونی، حاشیه نشینی، وجود بافت فرسوده شهری و فقدان یا کمبود شدید فضاهای باز شهری از جمله مهم ترین دلایل آسیب پذیری بالای این محلات نسبت به زلزله محسوب می شوند.

  کلیدواژگان: آسیب پذیری، زلزله، GIS، مدل تاپسیس فازی، شهر کرمانشاه
 • مهدی ترکیان، کرم الله دانشفرد*، ماشاالله ولیخانی، نازنین پیله وری صفحه 2

  هدف پژوهش، طراحی مدل انسجام بین سازمانی در اجرای خط مشی های مدیریت بحران با رویکرد ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی است و با روش کیفی و در چارچوب تحقیقات توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری، برابر با 18 نفر از خبرگان آشنا به خط مشی های مدیریت بحران، شامل7 نفر از مدیران سازمان مدیریت بحران، 6 نفر از و صاحب نظران دستگاه های همکار در مدیریت بحران و 5 نفر از اساتید دانشگاهی صاحب نظر در مدیریت بحران بودند که براساس تخصص، تجربه، تسلط نظری، دسترسی و تمایل به صورت غیر تصادفی و هدفمند انتخاب شدند. با بررسی ادبیات پیشینه و نظرات خبرگان و همچنین بهره گیری از روش دلفی 50 شاخص انسجام بین سازمانی در اجرای خط مشی های مدیریت بحران در قالب 16 مولفه شناسایی گردید و مولفه ها با تکنیک ISM سطح بندی شد. یافته ها نشان داد که مولفه ها در هفت سطح قرار گرفتند که وحدت فرماندهی و مدیریت منابع در سطح زیربنایی و اقدامات مشترک، توافق پذیری و تعامل در سطح اول مدل ساختاری تفسیری پژوهش قرار گرفتند. تعیین خط مشی های اولویت دار دستگاه های همکار و تامین منابع مورد نیاز، هدایت متمرکز و مناسب منابع و تجهیزات در زمان وقوع بحران ها و ایجاد مرکز فرماندهی در منطقه وقوع بحران، اجرای خط مشی های مدیریت بحران و همچنین دستیابی به دیگر مولفه های انسجام بین سازمانی در اجرای خط مشی های مدیریت بحران را تسهیل خواهد کرد و به بهبود عملکرد مدیریت بحران کمک خواهد نمود.

  کلیدواژگان: انسجام بین سازمانی، خط مشی، مدیریت بحران، هماهنگی بین سازمانی، یکپارچگی
 • مسعود دارابی*، ابوالقاسم حیدرآبادی، هادی الله پور صفحه 3

  تاب آوری به معنای فرصت سازی از تهدیدات است و مقوله ای است که در سطوح فردی، نهادی، اجتماعی، ملی، منطقه ای و جهانی قابل بررسی است. تاب آوری به معنای بازگشت به حالت اولیه نیست بلکه با فرصت سازی از تهدیدات به دنبال دستیابی به شرایطی مطلوب تر از وضعیت پیشین است. تاب آوری اجتماعی با تاکید بر تحقق «پایداری اجتماعی» در برابر سوانح و رویدادهای ناخواسته، از یک سو بر شکل گیری و حفظ گروه های اجتماعی و جوامع محلی و از سوی دیگر، به فرایند بازتوانی بعد از سوانح از طریق ارتقای سرمایه اجتماعی می پردازد و به ارتقای سطح دانش وآگاهی، همبستگی، مقاومت و پایداری و افزایش مشارکت جامعه انسانی در امر بازسازی و شکل گیری پیوندهای اجتماعی کمک می کند. تاب آوری اجتماعی از مسایلی است که در طول سالیان اخیر در جوامع مختلف به خصوص در جوامع شهری بسیار بر آن تاکید شده است. در مسیر پایداری و تاب آوری جامعه انسانی، مولفه های شناختی و ذهنی می توانند نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. بنابراین هدف اصلی بررسی مولفه های شناختی موثر بر تاب آوری اجتماعی در بین شهروندان شهر بیرجند می باشد. روش تحقیق پیمایشی می باشد و داده ها با استفاده از پرسش نامه به دست آمده است. جامعه آماری، کلیه شهروندان بیرجندی 18 سال و بالاتر در نظر گرفته شده اند که تعداد 400 نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد بین تاب آوری اجتماعی و مولفه های شناختی رابطه معناداری وجود دارد. تحلیل رگرسیونی نشان داد مولفه های شناختی و ابعاد آن (0.561) درصد واریانس تاب آوری اجتماعی در شرایط بحران را تبیین می کنند. بیشترین تاثیرات مستقیم را به ترتیب ادراک(0.745) و تفکر و نگرش جمعی(0.540) بر تاب آوری اجتماعی شهروندان داشته اند. در نهایت به منظور آزمون کلی و جزیی الگوی نظری از مدلسازی معادلات ساختاری بهره گرفته شد که پس از تحلیل مورد نظر، شاخص های با ضریب برازش بالا، نشانگر حمایت خوب داده ها از مبانی نظری تحقیق بود.

  کلیدواژگان: تاب آوری اجتماعی، هوشیاری و توجه، تفکر و نگرش، معرفت و ادراک، جامعه پذیری و خودکارآمدی
 • یحیی زارع مهرجردی*، شهرام کریمی، محمد صالح اولیا، احمد صادقیه صفحه 4

  مشکل اصلی در بحران زلزله، امداد رسانی به آسیب دیدگان نهایی و با دقت و سرعت مناسب است. درمدل های لجستیکی ساده ، به دلیل در نظر نگرفتن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و امنیتی، حجم زیادی از کالاها و خدمات که وارد منطقه زلزله زده شده اند به آسیب دیدگان واقعی نمی رسد . در یک رخداد زلزله ممکن است همه محدودیت های فنی مثل مسیریابی، موجودی انبار و حمل و نقل به راحتی تحت تاثیر محدودیت های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی قرار گیرند و در نهایت باعث ناکارآمدی مدل شوند. بنابراین نوآوری به کاررفته در این تحقیق، به کارگیری مدل سازی سیستم دینامیک و در نظر گرفتن محدودیتهای اجتماعی وامنیتی و فرهنگی در مدل نهایی می باشد. دراین پژوهش با استفاده از یک رویکرد جدید (با استفاده از تکنیک های سیستم های دینامیکی) یک مدل امداد بشر دوستانه معرفی شده است. لازم به ذکر است که فایده به کارگیری این روش در مدل سازی لجستیک امداد در این است که می توانیم مدل را به سمت واقعی شدن هدایت کنیم در حالیکه در روش های بهینه سازی ، به دلیل پیچیدگی ها و حجم زیاد مدل ، کمتر به این عوامل پرداخته می شود.در مدل پیشنهادی این تحقیق، با ایجاد حلقه های بازخوردی ، مدل ایجاد شده و در نهایت سناریوهای مختلف بررسی شده است. نتایح نشان داد که استفاده همزمان از راهکارهای کاهش خطرات قبل، حین و بعد از فاجعه و بهبود مقادیر وضعیت امنیت و حفاظت فیزیکی ، مدل لجستیک را یه صورت بهینه ایجاد می کند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، بحران، امداد بشردوستانه، سیستم دینامیک
 • علی قنبری نسب*، امید عسگری، ابراهیم هاشمی فسایی، سید محمد حسینی صفحه 5

  با ادامه روند رشد جمعیت شهری و افزایش تغییرات آب وهوایی، در سا ل های آتی افراد بیشتری در برابر حوادث ناشی از تغییر اقلیم از جمله سیل قرار بگیرند. در این پژوهش برای ارزیابی آسیب پذیری منطقه 1 شیراز در برابر خطر سیل، روش تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) بکار گرفته شده است. معیارهای مورد استفاده در این تحقیق شامل کاربری اراضی، تراکم جمعیت، بافت فرسوده، شیب، شبکه آبراهه و فاصله از پل می باشد. همچنین جهت ترکیب نقشه های معیار و تولید وزن اولیه آن ها، روش بهترین-بدترین(WLC) تعیین شده است. بر اساس اطلاع نگارنده، تاکنون هیچ مطالعه ای به منظور ارزیابی آسیب پذیری شهری در برابر خطر سیلاب از روش WLC استفاده نکرده است. در نهایت به کمک ضرب وزن نسبی هر یک معیارها در مقادیر آن ها، مقدار نهایی هر گزینه محاسبه گردید. بنابراین گزینه هایی که بیشترین مقدار را داشته باشند، به عنوان مکان هایی با آسیب پذیری کم تر در برابر خطر سیل در نظر گرفته می شوند. وزن دهی و رتبه بندی معیارها نشان می دهد که عامل تراکم جمعیت و شبکه آبراهه با 453/0، 041/0 به ترتیب بیشترین و کمترین وزن معیار را در تهیه نقشه ی آسیب پذیری دارند. نتایج روش بهترین-بدترین با نرخ سازگاری 07/0، نشان می دهد مقایسات معیارها از سازگاری و ثبات بیشتری برخوردار می باشد. به طور کلی، نتایج نشان می دهد در قسمت های شمالی و شمال شرقی به دلیل تراکم بالای جمعیت و تراکم بافت مسکونی، سطوح نفوذ پذیری خاک کم و حجم رواناب افزایش یافته است. بنابراین در این محدوده ها، پتانسیل آسیب پذیری در برابر خطر سیلاب نسبت به سایر نواحی بیشتر می باشد.

  کلیدواژگان: ارزیابی آسیبب پذیری شهری، روش بهترین-بدترین، سیستم اطلاعات جغرافیایی، منطقه یک شیراز
 • مجتبی عراقی زاده*، بهروز کاملی صفحه 6

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی اصلی ترین و به روزترین حوزه ها و زیرحوزه های علمی در زمینه حفاظت از زیرساخت های حیاتی به انجام رسیده است. با دستیابی به این مهم، وضعیت فعلی این علم در جهان شناسایی شده و امکان روندشناسی و آینده پژوهی برای متخصصان کشورمان در این حوزه فراهم می گردد. هدف دیگر از این پژوهش معرفی پیشروترین کشورها و اصلی ترین پژوهشگران بین المللی این علم بوده است.این پژوهش از نظر ماهیت، کاربردی است و با روش علم سنجی مبتنی بر تحلیل هم واژگانی است به انجام رسیده است. بررسی های محققین حاکی از آن بوده است که پیش از این با استفاده از این روش، مقاله ای در حوزه حفاظت از زیرساخت های حیاتی در کشورمان تولید نشده است. برای دریافت داده های خام پژوهش از درگاه مرجع Web of Science استفاده گردید و تحلیل نتایج و ترسیم نقشه های خوشه بندی نیز با استفاده از نرم افزار VOSviewer انجام شده است. برای ترسیم نمودارهای زیرخوشه ها نیز از نرم افزار Xmind بهره گیری شده است.یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن بود که موضوع حفاظت از زیرساخت های حیاتی به عنوان علمی میان رشته ای و نسبتا جدید، حوزه های بسیار متنوعی از موضوعات را ذیل خود قرار می دهد. اما مهمترین موضوعاتی که در حال حاضر پژوهش های بین المللی روی آنها صورت می پذیرد موضوعاتی چون «منابع و محصولات کلیدی»، «فضای سایبر و بانکداری»، «اثرات آبشاری»، «سامانه های کنترل صنعتی»، «اسکادا»، «حملات سایبری»، «تروریسم» و «امنیت منابع آب و غذا» می باشد. کشورهای آمریکا، ایتالیا و آلمان پیشروترین کشورها و آقایان استیون رینالدی، تد لوییس و جرالد براون پر استنادترین نویسندگان بین المللی در زمینه حفاظت از زیرساخت های حیاتی شناخته شدند.

  کلیدواژگان: حفاظت از زیرساخت های حیاتی، تحلیل هم واژگانی، خوشه بندی، نرم افزار VOSviewer
 • محمد تقی تقوی فرد*، مهرداد خداوردیان، ایمان رئیسی وانانی صفحه 7

  امروزه مدیریت ریسک به عنوان ابزاری جهت کاهش و کنترل ریسک در کسب و کارها، اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. در این پژوهش با به کارگیری مدیریت دانش برای بالا بردن مزیت رقابتی کسب و کارها و ادغام فرایندهای مدیریت دانش در فرایندهای مدیریت ریسک به دنبال مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش با هدف مدیریت بهتر ریسک های احتمالی بوده ایم و در نهایت چارچوبی مفهومی برای آن معرفی و پیشنهاد شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و با روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی انجام شده است. در مرحله اول با مطالعات نظری و اجماع نظر خبرگان (تکنیک دلفی) شاخص های لازم برای متغیرهای فرایندهای مدیریت دانش و مدیریت ریسک تعیین شده است و در مرحله دوم پیمایش مقطعی با توزیع پرسشنامه طراحی شده مطابق شاخص های فوق ، در بین مدیران 376 شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار SmartPLS3 به تبیین ابعاد و ارتباطات مولفه های مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش پرداخته شده است و در نهایت مدل مفهومی برای آن معرفی شده است و بر مبنای آن دریافتیم که مدیریت ریسک در شرکت های فناوری اطلاعات و ارتباطات به میزانی که فرآیند های مدیریت دانش در آنها عملیاتی شده، مطابق مدل مفهومی پژوهش به شکل بهتری انجام می پذیرد و در کاهش و کنترل ریسک های شناسایی شده و احتمالی موثرتر عمل خواهد کرد

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، دانش، مدیریت ریسک، ریسک، مدیریت ریسک مبتنی بر مدیریت دانش
 • آزاده اربابی سبزواری، فاطمه ادیبی سعدی نژاد صفحه 8

  منطقه 15 تهران به عنوان یکی از مناطق حاشیه ای شهر در زمان های گذشته با وجود دروازه های متعدد به عنوان یکی از محل های اصلی ورود مسافران به شهر تهران بوده است. بدیهی است خصلت اصلی و پیوسته رشد وشکل گیری منطقه با مو قعیت حاشیه ای و دروازه ای آن پیوند داشته است. تاجاییکه این امر درتعیین هویت وسیمای شهری منطقه نقش اصلی و قطعی پیدا کرده است. هدف این پژوهش بررسی لبه ی شهری منطقه 15 کلانشهر تهران و میزان تاثیر آن بر مدیریت بحران می باشد. جامعه آماری این پژوهش 60 نفر است که از این میزان 20 نفر کارشناسان اداره کل حریم و مابقی صاحب نظران، خبرگان و متخصصان در پژوهش می باشند. معیارهای مورد بررسی قرار گرفته شامل عوامل کالبدی، فرهنگی، مدیریتی و اجتماعی با زیر معیارهای مشخص هستند که این زیر معیارها کدگزاری شده و سپس در نرم افزار MIC MAC به صورت ماتریس های MDI,MPDI,MII,MPII مورد تحلیل قرار گرفته است. در آخر مشخص گردید بیشترین تاثیر مستقیم و مستقیم بالقوه، تاثیرات غیر مستقیم و غیر مستقیم بالقوه، مربوط به کاربری با رتبه (496). کمترین تاثیرات مستقیم، مستقیم بالقوه و تاثیرات غیر مستقیم و غیر مستقیم بالقوه مربوط به ساختارجنسی جمعیت محدوده با رتبه(230) میباشد. همچنین بیشترین وابستگی مستقیم، مستقیم بالقوه و وابستگی غیر مستقیم، غیر مستقیم بالقوه درادوار تاریخی مربوط به بسترطبیعی با عدد (486) و کمترین آن مختص به رشدجمعیت با رتبه (220) میباشد.

  کلیدواژگان: لبه شهری، مدیریت بحران، آینده پژوهی، کلانشهر تهران، MIC MAC
 • معصومه زیب ارزانی*، مرتضی فیروزی، بهزاد حصاری، محمد علی نکوئی صفحه 9

  سیل ازجمله بلایای طبیعی است که در صورت رخداد می تواند خسارات گسترده جانی و مالی به جوامع تحمیل نماید. این در حالی است که نگرش های جاری و حاکم بر مدیریت بحران عمدتا بر مدیریت ریسک مبتنی بر رویکرد مقاومتی توجه دارند و حال آنکه رویکرد سازگار با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها و مبتنی بر تاب آوری می تواند نقش بسیار موثری بر میزان تاب آوری سکونتگاه های انسانی در برابر این مخاطره بحران زا داشته باشد. ضروری است با تلفیق این دو رویکرد، عدم قطعیت پارامترهای وقوع سیلاب از طریق چارچوب های تصمیم گیری مدیریت شود و استفاده از ابزارهای تصمیم گیری چندمعیاره است که می تواند دیدگاه ها، اهداف، گزینه های عملی و معیارهای ارزیابی ذی نفعان را در نظر بگیرد. بر این اساس در گفتگوهای گروهی متمرکز، مجموعه فعالیت های مدنظر مدیریت بحران سیلاب بر اساس تلفیق دو رویکرد استخراج و به سه دسته قبل، حین و پس از وقوع سیلاب تقسیم شدند. سپس وزن این گزینه ها با استفاده از تلفیق رویکرد تحلیل شبکه اجتاعی و تصمیم گیری چندمعیاره محاسبه و اقدامات با اولویت های اول تا سوم در هر سه دسته ارایه شدند و موردبررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد رویکرد سازگار با محیط زیست (مبتنی بر تاب آوری) در مدیریت و کاهش خطرات سیلاب در عمده موارد موردتوجه کارشناسان قرارگرفته است که نشانگر حرکت متخصصین از اتکای صرف به رویکرد مقاومتی و سازه ای به سمت رویکرد سازگار برای در نظر گرفتن عدم قطعیت ها خصوصا اثرات تغییر اقلیم است.

  کلیدواژگان: تحلیل شبکه اجتماعی، تصمیم گیری چندمعیاره، مدیریت خطرات سیلاب، تاب آوری، مدیریت بحران
 • احمدرضا قربانی مرغملکی*، رضا حسنوی، محمد اسکندری صفحه 10

  بحران های اجتماعی به عنوان حرکت اعتراضی بخشی از توده ها به طور غالب در ناکارآمدی دولت ها به علل ساختاری، کارکردی و کیفی نبودن روش های حکمرانی ریشه دارد.از مصادیق بارز آن دردهه اخیر می توان به سقوط دولت های مصر، تونس و لیبی به دلایل توسعه نامتوازن، نبود حاکمیت قانون، عدم برابری شهروندان، فساد اداری، نبود رای همگانی، حمایت گزینشی، و نبود تفکیک قوای حکومتی اشاره کرد. پیشینه سیر تحول دانش مدیریت دولتی مبین آن است که زایش و تکامل حکمرانی خوب در پاسخ به ناکارمدی و افول اعتماد به شیوه های سنتی مدیریت بوده است. بدین جهت این مقاله به روش کمی معادلات ساختاری به سنجش تاثیر شاخص های حکمرانی (خوب) بومی شده بر ایجاد بحران های اجتماعی می پردازد.اطلاعات در دو مرحله اسنادی و پیمایشی با پرسشنامه پژوهشگر ساخته به روش خوشه ایی چند مرحله ایی با نمونه 400 تایی در شهرستان شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری با بافتی چند قومی-گویشی گردآوری شده است. در اعتبار سنجی از اعتبار صوری و کسب نظر خبرگان و اساتید، و در سنجش پایایی از آلفای کرونباخ (801/0) استفاده شده است. یافته های حاصل از سنجش روابط ساختاری و ضرایب مسیر نشان داد که حکمرانی متاثر از فساد می تواند با تضعیف 6 شاخص، مشارکت گرایی، شنیدن صدای مردم، توسعه گرایی، شفافیت و پاسخ گویی، عدالت محوری و قانون گرایی، و گردش نخبگان به بحران اجتماعی منجر شود. اما فرضیه تاثیر مقبولیت و مشروعیت بر ایجاد بحران اجتماعی در جامعه مورد مطالعه تایید نگردید.

  کلیدواژگان: حکمرانی خوب، شاخص های حکمرانی خوب، بحران، بحران اجتماعی، فساد اداری
 • موسی عابدینی*، الناز پیروزی، لیلا آقایاری صفحه 11

  سیلاب یکی از بزرگ ترین و رایج ترین اشکال مخاطرات طبیعی است و همه ساله در سراسر جهان منجر به ایجاد خسارات جانی و مالی فراوان می گردد. به طوری که رخداد این پدیده مخرب در طی چند سال گذشته باعث تخریب برخی از راه های ارتباطی، آسیب به برخی مناطق مسکونی، اراضی زراعی و باغات واقع در این حوضه شده است. برای رسیدن به این هدف با بررسی های میدانی و مطالعه منابع، ابتدا 8 عامل موثر وقوع سیلاب منطقه شامل؛ شیب، طبقات ارتفاعی، لیتولوژی، فاصله از گسل، بارش، کاربری اراضی، فاصله از رودخانه و خاک شناسایی و طبقه بندی شدند. سپس لایه های اطلاعاتی توسط سامانه اطلاعات جغرافیایی تهیه گردید. ارزش گذاری و استاندارد سازی نقشه های معیار، به صورت توام با استفاده از روش فازی انجام گرفت. در مرحله بعد عوامل مورد بررسی به صورت وزن دهی کریتیک مورد بررسی قرار گرفت. تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از روش ویکور به عنوان یکی از روش های تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که از بین عوامل موثر در ایجاد سیلاب، عامل شیب با ضریب وزنی 18/0، عامل ارتفاع با ضریب وزنی 17/0 و کاربری اراضی با ضریب وزنی 13/0 به ترتیب مهم-ترین عوامل ایجاد سیلاب در حوضه رضی چای هستند. به علاوه، به ترتیب 49/15 و 47/16 درصد از مساحت حوضه، در طبقه بسیار پرخطر قرار دارد که نشانگر پتانسیل بالای این حوضه برای وقوع سیلاب می باشد. به طور عمده، مناطق بسیار پرخطر در قسمت شمال و شمال غربی حوضه مطالعاتی قرار دارند؛ لذا پهنه بندی خطر سیلاب می تواند کمک موثری را در انجام اقدامات حفاظتی، آبخیزداری و مدیریتی حوضه داشته باشد.

  کلیدواژگان: حوضه رضی چای، پهنه بندی، سیلاب، مدل ویکور
 • کیومرث ملکی*، محمدرضا پورمحمدی، هانیه یوسفی شهیر، محمد رضا کرمی صفحه 12

  ضرورت توجه به ساماندهی نظام اسکان و توسعه شهری کارآمد و لزوم توجه به اندیشه های جدید شهرسازی و برنامه ریزی دفاعی شهر، برای رسیدن به اهداف پدافند شهری بسیار مهم به نظر می رسد. چراکه نظام اسکان در شهرها امروزه دچار یک دوگانگی است؛ از یک سو با گسترش شهرها و شکل گیری الگوهای جدید شهری و از سوی دیگر با بافت های فرسوده و حاشیه نشین شهری که به نوعی در برابر بلایا و مخاطرات آسیب پذیر هستند. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و استفاده از کار کتابخانه ای و میدانی با تاکید بر اصول پدافند غیرعامل و شناسایی مولفه ها و شاخص های آسیب پذیری و پهنه بندی خطر در 4 مولفه طبیعی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی با 45 زیرشاخص، مناطق آسیب پذیر ناشی از زلزله را به صورت جامع مشخص و همچنین ساختار محله ای - فضایی مناطق شهری کرمانشاه را در راستای کاهش خطر از منظر پدافندی کاوش می کند در این مقاله با بررسی های بنیادی در ارتباط با ساختار فضایی مبتنی بر خطر زلزله نسبت به تشکیل و گردآوری نظرات متخصصین و تحلیل آن در قالب مدل های تاکسونومی و ویکور اقدام و پایگاه اطلاعاتی موردنیاز در محیط نرم افزاری ArcGIS ترسیم گردید همچنین علاوه بر منطقه بندی خطر، محلات و سکونتگاه های آسیب پذیر نیز مشخص و راهکارهای لازم پدافندی جهت کاهش آسیب پذیری نیز ارایه گردید.

  کلیدواژگان: پدافندغیرعامل، تاکسونومی، ویکور، ساختار فضایی، زلزله
|
 • Aghil Madadi *, Sayyad Asghari, Zahra Zaremand, Ehsan Ghale Page 1

  The earthquake is one of the most important environmental hazards in many Iranian cities. In this regard, spatial assessment and micro-zoning of seismic vulnerability of cities are essential requirements in earthquake mitigation planning. In the present study, seismic vulnerability of Kermanshah metropolis is investigated. Crossing three important fault lines in the vicinity of Kermanshah city has caused earthquake hazard in this urban area. One of the main measures to reduce the vulnerability of Kermanshah city to earthquake risk is seismic assessment and zoning of the city in order to implement earthquake mitigation plans. In this context, 11 variables affecting the seismic vulnerability of the city were used. These variables are: fault distance, slope, lithology, population density, land use, residential density, and major communication networks, access to hospitals, operating radius of fire stations, and distance from hazardous facilities, and access to urban open spaces. Fuzzy TOPSIS technique was used to combine these variables in the context of GIS. The results show that about 32% of the area of Kermanshah is in a very high vulnerability class. Neighborhoods located in the central part of the city (the core of the city) are among the most vulnerable to earthquake hazards in Kermanshah. In this context, factors such as proximity to faults in the southern margin of the city, high population density, high residential density, marginalization, the presence of worn urban texture, and the lack or severe shortage of open urban spaces are among the most important causes of high vulnerability of these neighborhoods.

  Keywords: Vulnerability, Earthquake, GIS, Fuzzy TOPSIS Model, Kermanshah
 • Mahdi Torkian, Karamollah Daneshfard *, Mashallah Valikhani, Nazanin Pilevari Page 2

  The purpose of this study was to design an inter-organizational cohesion model in implementing crisis management policies with an interpretive structural approach. The present study is applied in terms of purpose and was conducted by qualitative method and in the framework of descriptive-survey research. The statistical population consisted of 18 experts familiar with crisis management policies, including 7 managers of the Crisis Management Organization, 6 experts and experts in crisis management agencies and 5 university professors with expertise in crisis management. They were selected non-randomly and purposefully based on expertise, experience, theoretical mastery, access and desire. By reviewing the background literature and opinions of experts and also using the Delphi method, 50 indicators of inter-organizational cohesion in the implementation of crisis management policies were identified in the form of 16 components and the components were leveled by ISM technique. Findings showed that the components were located at seven levels, the unity of command and resource management at the infrastructure level and joint actions, agreement and interaction at the first level of the interpretive structural model of the research. Determining the priority policies of the partner agencies and providing the required resources, centralized and appropriate management of resources and equipment in times of crises and the establishment of a command center in the crisis area, implementation of crisis management policies as well as achieving other components of cohesion It will facilitate inter-organizational implementation of crisis management policies and help improve crisis management performance.

  Keywords: inter-organizational cohesion, Policy, crisis management, inter-organizational coordination, Integration
 • Masoud Darabi *, Abolghasem Heidarabadi, Hadi Allahpour Page 3

  Resilience means creating opportunities from threats and is a category that can be examined at individual, institutional, social, national, regional and global levels. Social resilience by emphasizing the realization of "social stability" against accidents and unwanted events, on the formation and preservation of social groups and local communities, and on the other hand, it deals with the process of rehabilitation after disasters through the promotion of social capital and the improvement of the level of Knowledge and awareness, solidarity, resistance and stability and increasing the participation of human society help in the reconstruction and formation of social bonds. Social resilience is one of the issues that has been emphasized a lot in recent years in different societies, especially in urban societies. In the path of stability and resilience of human society, cognitive and mental components can play a very important role. Therefore, the main goal is to investigate the cognitive components affecting social resilience among the citizens of Birjand city. The research method is a survey and the data was obtained using a questionnaire. The statistical population is considered to be all citizens of Birjandi aged 18 and over, 400 of whom were selected based on Cochran's formula and using multi-stage cluster sampling.The results show that there is a significant relationship between social resilience and cognitive components. Regression analysis showed that cognitive components and its dimensions (0.561) explain the variance of social resilience in crisis conditions. Perception (0.745) and collective thinking and attitude (0.540) have had the most direct effects on the social resilience of citizens. Finally, in order to test the general and partial theoretical model, structural equation modeling was used, and after the desired analysis, indicators with a high fit coefficient indicated the good support of the data for the theoretical foundations of the research.

  Keywords: Social Resilience, vigilance, attention, thinking, attitude, knowledge, perception, sociability, self-efficacy
 • Yahia Zare Mehrjerdi *, Shahram Karimi, MOHAMMAD SALEH OWLIA, AHMAD SADEGHEIH Page 4

  the main problem in the earthquake crisis is to provide relief to the final victims with proper accuracy and speed. In simple logistics models, due to the lack of social, cultural and security dimensions, large volumes of goods and services that have entered the earthquake area do not reach the real victims. In this research, a humanitarian aid model is introduced using a new approach (using dynamic systems techniques). It should be noted that the advantage of using this method in relief logistics modeling is that we can include limitations such as the impact of security and social problems in the final model and lead the model to become more realistic. Then the model is created by creating feedback loops and finally different scenarios are created and investigated .In the proposed model of this researchThe results showed that the simultaneous use of risk reduction strategies before, during and after the disaster and the improvement of security and physical protection values create an optimal logistics situation.

  Keywords: : Supply Chain, Crisis, Relief Humanitarian, dynamic system
 • Ali Ghanbari Nasabb *, Omid Asgari, Ebrahim Hashemi Fasaei, Seyed Mohammad Hosseini Page 5

  As urban population growth continues and climate change increases, it is predicted that more people will be exposed to climate change events, including floods, in the coming years. Floods are one of the most catastrophic natural disasters that can damage natural infrastructure and ecosystems and affect the lives of millions of people around the world. In this study, to assess the vulnerability of districts 1 in Shiraz to flood risk, a multi-criteria decision-making method based on Geographic Information System (GIS) was used. The criteria used in this study include land use, population density, worn-out texture, slope, waterway network and distance from the bridge Also, the best-worst (WLC) method has been determined to combine the standard maps and produce their initial weight. According to the author, so far no study has used the WLC method to assess urban vulnerability to flood risk. The weight obtained for the criteria shows that the population density factor and the waterway network with 0.453 and 0.041 have the highest and lowest standard weights in preparing a vulnerability map, respectively. The results of the best-worst method with a compatibility rate of 0.07 show that the criteria comparisons are more compatible and stable. In general, the results show that in the northern and northeastern parts of the study area, due to high population density and density of residential tissue, soil permeability levels have decreased and runoff volume has increased. Therefore, in these areas, the potential for flood risk is higher than in other areas.

  Keywords: Urban Vulnerability Assessment, Best-Worst method, GIS, districts 1 in Shiraz
 • Mojtaba Araghizadeh *, Behrooz Kameli Page 6

  This research is aim to identify the main and the most updated scientific fields and sub-fields of "Critical Infrastructure Protection". Gaining this goal, current situation of this science is identified in the world and its available to have futurology and processology for our nations experts. The other goal of this paper was introducing the most pioneer countries and international researchers in this field.This research is applicable in nature and is done by scientometrics based on co-word analysis method. Authors' reasearches dedicated that no paper with this methodology has been done on the topic of critical infrastructure so far in our country. For gathering raw data we used Web of Science website and results analyzing and clustering maps drawing were done using VOSviewer software. For drawing sub-clusters diagrams, Xmind software was used.Results of this research showed that critical infrastructure protection as a multi-disciplinary science covers a wide area of issues. But the most important issues or topics on which international researches have been focused are topics like "key products and resources", "cyberspace and banking", "cascading effects", "Industrial control systems", "scada", "cyber attacks", "terrorism" and "food and water resources security". The most pioneer countries are USA, Italy and Germany and Messrs. Steven Rinaldi, Ted g. Lewis and Gerald Brown were known as the most cited international authors in critical infrastructure protection field.

  Keywords: Critical infrastructure protection, Co-Word Analysis, Clustering, VOSviewer software
 • Mohammad Taghi Taghavifard *, Mehrdad Khodaverdian, Iman Raeesi Vanani Page 7

  Nowadays, the risk management has turned to be an important tool in order to control and reduce the business risk. In this study, by using knowledge management to increase the competitive advantage of businesses and integrating knowledge management processes in risk management processes, we have sought risk management based on knowledge management with the aim of better management of potential risks and finally introduced a theoretical framework for it. This article is an applied research which has done in a mixed quantitative-qualitative method. First the required indicators for knowledge management and risk management processes have been identified by literature review, content analysis and Delphi method. Then a survey has been completed via a designed questionnaire, which answered by 376 managers from certified information and communication technology companies belonging to Iranian ICT Guild Organization By structural equation modeling method and smart pls3 software. Explaining factors of risk management based on knowledge management, and their inter-relationship has been asked. Finally a theoretical framework which reveals the greater index of relation between knowledge evaluation, knowledge acquisition, knowledge sharing, knowledge reposition, knowledge creation and knowledge application with risk management has been proposed

  Keywords: Knowledge Management, Knowledge, Risk Management, Risk, Knowledge Management -Based Risk Management
 • Azadeh Arbabi Sabzevari, Fatemeh ADIBI Sadei Nezhad Page 8

  District 15 of Tehran as one of the suburbs of the city in the past, despite the numerous gates, has been one of the main places for travelers to enter the city of Tehran. It is obvious that the main and continuous feature of the growth and formation of the region has been related to its marginal and gateway status. Insofar as this matter has played a major and definite role in determining the identity and urban image of the region. The purpose of this study is to investigate the urban edge of the 15th metropolitan area of ​​Tehran and its impact on crisis management. The statistical population of this research is 60 people, of which 20 are experts of the General Directorate of Privacy and the rest are experts, experts and specialists in the research. The studied criteria include physical, cultural, managerial and social factors with specific sub-criteria that these sub-criteria are coded and then analyzed in MIC MAC software as MDI, MPDI, MII, MPII matrices. Finally, it was found that the most potential direct and indirect effects, potential indirect and indirect effects, are related to the user with rank (496). The lowest direct, potential direct effects and potential indirect and indirect effects are related to the sexual structure of the population of the range (230). Also, the highest direct, potential direct dependence and indirect, potential indirect dependence in historical periods are related to the natural bed with the number (486) and the lowest is related to population

  Keywords: Urban Edge, crisis management, Futurology, Tehran metropolis, MIC MAC
 • Masoumeh Zibarzani *, Morteza Firouzi, Behzad Hessari, Mohammad Ali Nekooie Page 9

  Flood is a natural disaster that once occur, could cause serious financial damage and widespread human losses. Conventional approaches to flood risk management are mostly resistance-based. However, a resilience-based approach, taking into account uncertainties and can play a very effective role in the resilience of human settlements against this critical risk. It is essential to combine these two approaches to manage flood uncertainty through decision-making frameworks, and to use multi-criteria decision tools that can consider perspectives, goals, practical options, and stakeholder evaluation criteria. Accordingly, in focused group discussions, a hybrid set of flood crisis management alternatives were extracted and divided into three stages; pre-crisis, crisis response and post-crisis. The weights of these options were then calculated using a combination of social network analysis approach and multi-criteria decision making, and top three alternatives of each category were presented and examined. The results showed that the resilience-based approach in flood risk management has been considered by experts in cases that indicate the movement of experts from relying solely on a resistance-based approach to an adaptive approach to consider uncertainties, especially the effects of climate change.

  Keywords: Social Network Analysis, multi criteria decision making, Flood risk management, resilience, Emergency management
 • Ahmad Reza Ghorbani Marghmalki *, Reza Hosnavi, Mohammad Eskandari Page 10

  Social crises as a protest movement of part of the masses are mainly rooted in the inefficiency of governments due to structural, functional and poor quality of governance methods, which can be seen as the example of the fall of the governments of Egypt, Tunisia and Libya in the last decade. He cited reasons for unbalanced development, lack of rule of law, inequality of citizens, corruption, lack of universal suffrage, selective support, and lack of separation of powers. The history of the evolution of public management knowledge shows that the birth and evolution of good governance in response to inefficiency and the decline of trust in traditional management methods. Therefore, this paper quantitatively uses structural equations to measure the impact of localized (good) governance indicators on social crises.Data were collected in two stages of documentation and survey with a researcher-made questionnaire using multi-stage cluster sampling method with 400 samples in Shahrekord city, the capital of Chaharmahal and Bakhtiari province, with multi-ethnic-dialectal texture. In validation, formal validity and obtaining the opinion of experts and professors, and in measuring reliability, Cronbach's alpha (0.801) has been used.Findings from measuring structural relationships and path coefficients showed that corruption-influenced governance can weaken the six indicators: participatory, listening to (voice of) the people, developmentalism, transparency and accountability, central justice and legalism, and elite turnover Lead to social crises. But the hypothesis of the effect of acceptability and legitimacy with the considerations of religious culture on creating a social crisis was not confirmed.

  Keywords: good governance, indicators of good governance, Crisis, Social Crisis, Corruption
 • Mousa Abedini *, Elnaz Piroozi, Leila Aghayary Page 11

  Flood is one of the greatest and most common forms of natural hazard and every year around the world, there is a huge loss of life and financial loss. In this study, at first, 8 effective factors in catchment flooding were: slope, elevation, lithology, distance from fault, precipitation, land use, distance from river and soil identification. Then, information layers were prepared by GIS. The evaluation and standardization of the standard maps in the IDRISI software was done in conjunction with the fuzzy method. In the next step, the factors studied were considered as critic weights. The final analysis and modeling was done using the Vikor method as a multi-criteria decision analysis method. The results of this study also showed that among the effective factors in causing flood factor are slope factor with weight factor of 0.18, height factor with weight factor of 0.17 and land use factor with weight factor of 0.13 respectively are in the study basin. In addition, 15.49% and 16.47% of the basin area are in the very high risk category, respectively, which indicates the high potential of this basin for flood. According to the results, the factors slope and elevation and land use have the greatest impact on flood formation in the Razey Chay basin. Mostly, high-risk areas are located in the northwest and northwest basin. Therefore, conservation measures, watershed management and management of the basin are necessary studies.

  Keywords: Razey chay Basin, Zoning, flood, Vikor model
 • Kiomars Maleki *, Mohammadreza Pourmohammad, Hanieh Yousefi Shahir, Mohamadreza Karami Page 12

  The need to pay attention to organizing an efficient housing and urban development system and the need to concentrate on new urban planning ideas and defense planning of the city to achieve the goals of urban defense seem very important. Nowadays, the housing system in cities is in a dilemma; on the one hand, the expansion of cities and the formation of new urban patterns, and on the other hand, worn-out and marginal urban textures that are somehow vulnerable to disasters and hazards. The present study used a descriptive-analytical method and library and field work with emphasis on the principles of passive defense and identification of the components and indicators of vulnerability and zoning of danger in four components of natural, physical, social and economic with 45 sub-indices. It also examined earthquake-vulnerable areas comprehensively as well as the neighborhood-spatial structure of Kermanshah urban areas in order to reduce the risk from a defense perspective. In this paper, with fundamental studies related to the spatial structure based on earthquake risk, the formation and collection of experts' opinions and its analysis in the form of taxonomic and Vikor models and the required database in ArcGIS software environment were drawn. In addition to risk zoning, vulnerable neighborhoods and settlements were identified and the necessary defense strategies were provided to reduce vulnerability.

  Keywords: Passive defense, Taxonomy, VIKOR, spatial structure, Earthquake