فهرست مطالب

پژوهشنامه نهج البلاغه - پیاپی 38 (تابستان 1401)
 • پیاپی 38 (تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا افضلی*، مریم سادات غیاثیان صفحات 1-21

  تحلیل گفتمان انتقادی (تگفا) یکی از رویکردهای جدید تحلیل گفتمان است که بر اساس آن عوامل فرازبانی همچون قدرت، تاریخ و ایدیولوژی مورد بررسی قرار می گیرد. این رویکرد در نیمه دوم قرن بیستم به همت برخی از اندیشمندان و نظریه پردازان علم زبان شناسی شکل گرفت. تیون وندایک از جمله افراد برجسته و از پیشگامان مطالعه و پژوهش در زمینه تگفاست. به عقیده او ایدیولوژی در گفتمان می تواند از طریق راهکارهایی به نام مربع ایدیولوژیکی بازنمایی شود که مبنای این راهکارها، وجود تقابل های دوگانه میان گروه خودی و غیرخودی است. گفتمان امام علی (ع) در نامه هایش خطاب به معاویه از چنین ویژگی برخوردار است که می توان آن را بر اساس رویکرد ون دایک و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی مورد کاوش قرار داد. این پژوهش از آن جهت حایز اهمیت است که در آن ایدیولوژی دو تفکر متقابل در تاریخ اسلام، از طریق روش تگفا برای مخاطب تشریح می گردد. یافته ها بیانگر آن است که ایدیولوژی امام علی (ع) و معاویه منجر به قطب بندی میان دو گروه و به عبارت دیگر تقابل «ما» و «آن ها» گردیده است این در حالی است که با تبیین  وجوه اختلاف دو گروه در هویت، اعضاء و اعمال جایگاه گروه خودی (ما) اعتلا و جایگاه گروه غیر خودی (آن ها) تنزل یافته است. علاوه بر این شرافت نسب، خلوص، ایمان به خدا، معاشرت با نیکان و شجاعت به عنوان مهمترین نکات مثبت «ما» و نفاق، کفر، معاشرت با بدان و پیروی از شیطان به عنوان مهمترین نکات منفی «آن ها» در گفتمان امام علی (ع) بازنمایی گردیده است. همچنین به نظر می رسد که ایدیولوژی امام علی (ع) یعنی «اعتقاد راستین به دین اسلام» و ایدیولوژی معاویه یعنی«انحراف از دین اسلام» در نتیجه تقابل آن دو متجلی شده است.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان انتقادی، تئون وندایک، مربع ایدئولوژیک، نامه های نهج البلاغه، امام علی(ع)، معاویه
 • علی نقی امیری، محمدجواد معتمد*، حسن زارعی متین صفحات 23-52

  انگیزه خدمت رسانی عمومی از نظریه های نوین مدیریت دولتی و برخاسته از مکاتب خدمات دولتی نوین و مدیریت ارزش عمومی است که تاثیر به سزایی در ساختاردهی به حکمرانی خوب در جوامع مردم سالار داشته است که با توجه به اهمیت مضاعف مفهوم ارتباطات در ساختار این نظریه تا بحال پژوهشی در این زمینه در چارچوب اسلامی نگاشته نشده است؛ بنابراین پس از مطالعه دقیق مبانی نظری و ادبیات موضوع به منظور مفهوم شناسی این نظریه، به بررسی محتوای نهج البلاغه (نامه ها، خطبه ها و حکمت ها) به منظور شناساندن این مفهوم در متن این مصحف شریف پرداخته شده است. در ادامه از روش پژوهش کیفی-کمی و از استراتژی تحلیل مضمون در قالب سه محور مضامین پایه (تم ها)، مضامین سازمان دهنده (مقوله ها) و مضامین فراگیر (مولفه ها) جهت استخراج داده های متنی و از تکنیک کمی دلفی فازی و توزیع پرسشنامه خبرگی میان 16 خبره به منظور تایید شبکه مضامین بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش به شناسایی سه سطح ارتباط با خود، ارتباط با دیگران و ارتباط با خدا در حوزه تبیین جایگاه ارتباطات در ساختار این نظریه دست یافته است. سطح ارتباط با خود دارای سه زیرمجموعه خویشتن داری، اندیشه ورزی و اخلاق حرفه ای است. سطح ارتباط با دیگران از مقوله های ارتباطات سازمانی اثربخش، ارتباطات همدلانه با همنوعان، همکاری موثر با سلسله مراتب و ارتباطات مشفقانه با زیردستان تشکیل می شود و سطح ارتباط با خدا به شناسایی ابعاد ارتباط عمل گرایانه و ارتباط معرف شناسانه منجر شده است.

  کلیدواژگان: ارتباطات، نظریه انگیزه خدمت رسانی عمومی، نهج البلاغه
 • علی اصغر گلستانی فر، سید صمد هاشمی، آتنا بهادری، مریم لشکربلوکی* صفحات 53-88

  یکی از امور با اهمیت در حسابداری و حسابرسی های مالی، استقلال حسابرس است. برخی اوقات، تضاد منافع شخصی و حرفه ای، حسابرس را در ارایه خدمات با مشکل مواجه می سازد و در صورتی که اخلاق دینی و حرفه ای در او کمرنگ باشد، تحت تاثیر فشارها و تهدید و تطمیع مدیران و کارفرمایان قرار می گیرد. این امر در نهایت اعتماد به حسابرس و فعالیت های حسابرسی را ضعیف می کند. پژوهش حاضر در کتاب نهج البلاغه، آموزه هایی فراتر از استانداردهای اجرایی امروز جوامع یافته است که بر استقلال ظاهری و باطنی حسابرس تاکید دارد. روش کار بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر فرآیند اجرا، در زمره پژوهش های آمیخته بوده و ترکیبی از پژوهش کیفی و کمی است که به شکل میدانی معرفی شده و بسامد سنجش واحدهای معنایی از مصاحبه ها به صورت کمی انجام شده است. مدل آزمون به روش t تک نمونه ای، با توزیع پرسشنامه در جامعه آماری سازمان حسابرسی تهران است و در قالب نرم افزار SPSS انجام شده است. استاندارد اجرایی اطمینان بخش امیرمومنان علی (ع)، دو بخش فردمحور و جامعه محور دارد که از نظر تاثیر بر استقلال حسابرس، آموزه های فردمحورانه بیشترین تاثیر را دارند. در بین این آموزه ها، «صداقت و صراحت» بیشترین و «زهدورزی و قناعت» کمترین تاثیر و در آموزه های عمومی و جامعه محور، «عدم وجود روابط غیرمتعارف» بیشترین و «وجود نهادهای نظارتی» کمترین تاثیر را دارند.

  کلیدواژگان: نهج البلاغه، اخلاق دینی و حرفه ای، حسابرسی، استقلال حسابرس
 • عسگر اکبری* صفحات 89-111
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت مقاله های منتشرشده فصلنامه پژوهشنامه نهج البلاغه انجام شد. رویکرد پژوهش، کمی و روش تحلیل محتوا و علم سنجی است. جامعه آماری پژوهش کلیه 255 مقاله منتشرشده از اولین شماره در بهار سال 1392 تا شماره 36 در زمستان سال 1400 (9 سال گذشته) پژوهشنامه نهج البلاغه بود. گردآوری و شناسایی مقاله ها با مراجعه مستقیم از سامانه وب نشریه انجام شد. در گردآوری اطلاعات به شماره عنوان، تعداد، رتبه علمی، رشته تحصیلی، وابستگی سازمانی نویسندگان، روش شناسی و موضوع مقاله ها پرداخته شد. یافته ها نشان داد که 531 نویسنده با نشریه همکاری داشته اند که 3/73 درصد مرد و 7/26 درصد زن بودند. 1/74 درصد مقاله ها توسط یک نویسنده تالیف شده است. سهم مقاله های نویسندگان پرکار با مشارکت 2 نفره و بیشتر 6/45 درصد بود. سهم مولفان رتبه علمی استادیاری بیش از یک سوم (7/37 درصد) مقاله ها است. از 112 دانشگاه و موسسه پژوهشی که نام آنها در نشریه ذکر شده، دانشگاه بوعلی سینا، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه لرستان و دانشگاه اصفهان حدود یک سوم (6/33 درصد) وابستگی سازمانی مولفان را تشکیل می دهند. نویسندگان رشته زبان و ادبیات از سهم 9/40 درصد مولفان نشریه برخوردار هستند. 4/52 درصد مطالب نشریه به موضوعات ادبی، روانشناسی، حقوق، زبان شناسی، اخلاق و شعر اختصاص دارد. 3/48 درصد نوع روش پژوهشی مقاله های منتشرشده از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. به طور کلی می توان اذعان داشت که شرایط نشریه ازحیث مولفه های مطالعه شده در مقایسه با نشریات مشابه از وضعیت مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: پژوهشنامه نهج البلاغه، تحلیل محتوا، علم سنجی
 • میترا زارعی، معصومه کیانی* صفحات 113-138
  این پژوهش با هدف تبیین الگوی سخن نیک از منظر نهج البلاغه و بررسی وضعیت برنامه درسی دوره دوم ابتدایی از حیث میزان توجه به الگوی مذکور انجام شده است. برای این منظور از روش توصیفی-تحلیلی برای استخراج الگوی سخن نیک از منظر نهج البلاغه، و از روش تحلیل محتوا با رویکرد کمی، برای بررسی وضعیت برنامه درسی دوره دوم ابتدایی استفاده شد. در قسمت نخست تحقیق، شاخص هایی در قالب ویژگی های محتوایی سخن نیک مانند: حق و سدید بودن سخن، خدامحوری در سخن، لغو و بیهوده نبودن سخن؛ و ویژگی های بیانی از قبیل: ساده و روان بودن سخن، میسور و لین بودن سخن؛ و نیز اصول اخلاقی ایجابی سخن نیک مانند: علم به سخن، اتکا بر عقل، موقعیت و زمان شناسی، مطابقت قول با عمل، استفاده از مشورت در سخن، و لزوم صداقت در سخن؛ و اصول اخلاقی سلبی مانند: پرهیز از سخن چینی، پرهیز از دروغگویی، پرهیز از سوءظن بدست آمد. در قسمت دوم تحقیق، نتایج تحلیل محتوای برنامه درسی دوره دوم ابتدایی نشان داد که مولفه لزوم استفاده مشورت با 03/22 از بیشترین میزان محتوا، و علم به سخن و مطابقت سخن با عمل، با 69/1 از کمترین میزان محتوا برخوردار بوده اند.
  کلیدواژگان: الگوی سخن نیک، شاخص ها، اصول اخلاقی ایجابی، اصول اخلاقی سلبی، نهج البلاغه، برنامه درسی دوره دوم ابتدایی
 • خسرو جانقربان، امیرحسین رسول نیا، روح الله صیادی نژاد* صفحات 139-162

  در یک فرایند گفتمانی، عوامل متعددی باید نقش خود را به خوبی ایفا نماید تا ارتباط میان طرفین گفتمان شکل بگیرد و پس از آن اثرگذاری و اقناع مخاطب تحقق یابد. یکی از این عوامل، تعیین استراتژی و ابزارهای مختلف زبانی است که یک سخنور ماهر با شناخت آنها و آگاهی بر زمان و مکان و نحوه استفاده از آنها، بر نفوذ کلام خویش می افزاید. صلاحیت عمل گرایانه سخن پرداز در تعیین شگردها و ابزارهای ویژه هر راهبردی تضمین کننده کنش اجرایی پیام گیر است. از جمله این استراتژی ها، استراتژی توجیهی است. بر اساس این استراتژی، سخنگو در پی آن است تا با دستورالعمل ها، توصیه ها و امر و نهی ها، در رفتار مخاطب خویش تاثیر گذارد و او را وادار به انجام کاری نماید. این نوشتار بر آن است تا با در پیش گرفتن روش توصیفی- تحلیلی به بررسی استراتژی توجیهی در نامه امام علی (ع) به عثمان بن حنیف، کارگزار خود در بصره بپردازد. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که امیرالمومنین علی علیه السلام به عنوان یک سخنور بی نظیر در تاریخ سیاسی-اجتماعی اسلام، از طریق کاربست استراتژی های متنوع گفتمان ازجمله استراتژی توجیهی، افکار مخاطب/مخاطبین را در عالم واقعی یا در دنیای ذهن به تحرک و پویایی واداشته است. تنوع در شگردهای توجیهی مثل افعال کنشی غیرمستقیم، جملات توبیخی، تنبیهی و استفهامی پی درپی و هارمونی ناشی از واژگان و سجع، نقش بزرگی در فرایند اقناع مخاطب دارد. کاربست گفت کنش های غیرمستقیم با بسامد بیشتر نشان از غلبه راهبرد احترام و پس از آن مکانیزم استفهام بیانگر به چالش کشیدن ذهن مخاطب جهت یافتن پاسخی منطقی و اقناع وی از طریق استدلال است. فراز ابتدایی نامه توبیخ آمیز بوده ولی به دنبال آن تا پایان نامه صبغه ارشادآمیز به خود می گیرد.

  کلیدواژگان: استراتژی توجیهی، گفتمان امیرالمومنین، عثمان بن حنیف، کاربردشناسی، بافت، سلطه
 • محسن فکری فلاح*، امیرمحسن عرفان صفحات 163-188
  مواجهه هوشمندانه و برخاسته از دین با تهدیدات هویتی با توجه به نقش روزافزون ادراکات و برداشت های هویت بنیان در جامعه ازجمله مهم ترین الزامات جامعه اسلامی برای صیانت از هویت دینی است. در این مسیر شناخت و فهم آگاهانه از سیره امیرمومنان به مثابه پیشینه شکوهمند و بی بدیل تاریخ تمدن اسلام در مواجهه با این تهدیدات دستیابی به مختصات ساختاری، روشی و محتوایی متقن را فراهم می سازد. بر این اساس پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی و تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش است که اساسا امیرمومنان در مواجهه با تهدیدات هویتی چه رویکردهایی را اتخاذ فرمودند. در جهت سنخ شناسی اقدامات حضرت، سه راهبرد پیشینی، کنترلی و رفعی تشکیل دهنده مجموعه اقدامات حضرت برشمرده می شود. امنیت بخشی به هویت جامعه در دو حوزه امنیت اعتقادی و امنیت اجتماعی، رویکردی پیشگیرانه بود که از به فعلیت رسیدن تهدیدات و بروز کاستی ها و ناراستی های هویتی جلوگیری نمود. در حوزه اقدامات کنترلی مدیریت ابعاد مختلف هویت و انتظام و انسجام بخشی به ساحات و سطوح گوناگون هویتی از پدید آمدن بحران های هویتی جلوگیری نمود و درزمینه اقدامات رفعی و تمایز بخش نیز ترسیم الگوی منطقی تمایز بخشی مبتنی بر تقابل با طغیان گران اقتصادی، مبارزه با استضعاف پروری سیاسی و طرد خود ایده آلی اندیشه ای چگونگی مبارزه با تهدیدات هویتی را پدیدار ساخت.
  کلیدواژگان: امیرمومنان، هویت، هویت دینی، تهدیدات هویتی
|
 • Zahra Afzali *, Maryam Sadat Ghiasian Pages 1-21

  Critical discourse analysis (CDA) is one of the new approaches to discourse analysis based on which metalanguage factors such as power, history and ideology are examined. This approach was formed in the second half of the twentieth century by some linguist scholars. Tune Van dijk is one of the prominent pioneers who studies in this field. In his opinion, ideology can be represented through strategies called ideological square and based on bilateral contrasts between in group and out group. The discourse of Imam Ali (AS) in his letters to Mu'awiyah has a feature that can be scrutinized by this approach and via descriptive- analytical method. This research is crucial because it explains the audience the ideology of two opposing thoughts during the history of Islam through CDA.The findings indicate that the ideology of Imam Ali and Muawiyah has led to polarization between two groups, i.e. the contrast between "us" and "them". In explaining the differences between the two groups in identity, members and actions, the status of the ingroup (us) has been raised and the status of the outgroup (them) has been degraded. In addition, the nobility of ancestors, purity, believe in God, relation with goods and courage as the most important positive points of "us" and hypocrisy, disbelief, relation with evils and following the devil as the most important negative points of "them" are represented in Imam's discourse. Furthermore, it seems that "true belief in the religion of Islam" versus "deviation from the religion of Islam" are ideologies that can be achieved as a result of the contrast between Ali and Mu'awiyah.Among three mentioned approaches, critical discourse analysis (CDA) analyzes meta-language factors such as power, history and ideology. This approach was formed in the second half of the 20th century by the efforts of some linguistic scholars and theorists. Teun Van Dijk is one of the prominent pioneers of study and research in CDA. According to him, ideology in the discourse can be represented through strategies called ideological square, which is based on bilateral contrasts between in group and out group. Imam Ali’s letters to Muawiyah can be analyzed by a descriptive-analytical method based on Van Dijk’s ideological square as his discourse aligns with this approach.This research is crucial because the ideology of two opposing thoughts during the history of Islam is elaborated to the audience through CDA. The findings indicate that the ideology of Imam Ali and Muawiyah has led to polarization between two groups, i.e. the contrast between "us" and "them". In explaining the differences between the two groups in identity, members and actions, the status of the ingroup (us) has been raised and the status of the outgroup (them) has been degraded. In addition, the nobility of ancestors, purity, believe in God, relation with goods and courage as the most important positive points of "us" and hypocrisy, disbelief, relation with evils and following the devil as the most important negative points of "them" are represented in Imam's discourse. Furthermore, it seems that "true belief in the religion of Islam" versus "deviation from the religion of Islam" are ideologies that can be achieved as a result of the contrast between Ali and Mu'awiyah.

  Keywords: Critical Discourse Analysis, Teun Van Dijk, ideological square, Nahjolbalaghe letters, Imam Ali, Muawiyah
 • Ali Naghi Amiri, MohammadJavad Motamed *, Hasan Zarei Matin Pages 23-52

  Public service motivation is more of a technical term that is not known to researchers who are not familiar with public administration; Therefore, more care should be taken in conveying its concepts (Bozman and Su, 2015: 703). Perry and Wise (1996) considered public service motivation as a kind of individual tendency and desire to realize motives that are unique to public institutions and organizations. Based on this, public service motivation as an altruistic motivation has a positive effect on people's performance and is a type of individual behavior that ultimately leads to serving the society and its individuals (Anderson and Cerizlo, 2012: 20). Contrary to this point of view, Perry and Handqom (2008) believed that although in popular language, the motivation of public service is used as equivalent to altruism, but these two concepts are different from each other. Public service motivation is a specialized term that means nurturing people who do not participate in public administration, while altruism, from Baston and Shaw's (1991) point of view, is a motivational state whose ultimate goal is to increase people's well-being (Bozeman and Su, 2015: 706).

  Keywords: Communication, public servic motivation Theory, Nahj al-Balagha
 • AliAsghar Golestanifar, Seyed Samad Hashemi, Atena Bahadori, Maryam Lashkarboloki * Pages 53-88

  One of the most important issues in the field of accounting and financial auditing is the independence of the auditor. Sometimes, conflicts of personal and professional interests make it difficult for the auditor to provide services, and if he or she lacks religious and professional ethics, he or she will be pressured and threatened by managers and employers. This ultimately weakens the auditor's confidence and auditing activities. The current research in Nahjul Balaghah has found teachings that go beyond the executive standards of today's societies, which emphasize the external and internal independence of the auditor. The goal-based work method is of the type of applied research, and in terms of the implementation process, it is among the combined qualitative and quantitative research that was introduced in the fieldwork and the frequency of the measurement of semantic units from the interviews was done quantitatively. The test model is one-sample t method, with the distribution of questionnaires in the statistical community of the Tehran Auditing Organization, and it was conducted in the form of SPSS software. Amir al-Mu'minin Ali (A.S)'s reliable executive standard has two parts, individual-oriented and society-oriented, and in terms of influence on auditor independence, individual-oriented teachings have the most influence. Among these teachings, "honesty and frankness" have the most influence and "Piety and contentment" have the least influence, and in general and community-oriented teachings, "absence of unconventional relationships" has the most influence and "existence of supervisory institutions" has the least influence.

  Keywords: Nahj al-Balaghah, religious, professional ethics, Auditing, independence of the auditor
 • Asgar Akbari * Pages 89-111
  The present study was conducted to identify the status of the articles published in the Nahj al-Balagheh Research Quarterly. The approach of the research is quantitative and with a content analysis method. The statistical population of the research was all articles from the journal in nine years that were received from the journal system. The findings showed that 73.3% of the writers are men. The share of prolific authors is 45.6%. Authors with the scientific rank of assistant professor wrote one-third of the articles. Bu Ali Sina, Tehran, Ferdowsi Mashhad, Lorestan, and Isfahan universities make up about one-third of the authors' organizational affiliations. The field of language and literature constitutes 40.9% of the study field of the authors. 52.4% of the topics of the magazine are literary, psychology, law, linguistics, ethics, and poetry. most of the articles are descriptive-analytical. In general, the publication has a good status in terms of the studied components.
  Keywords: Nahj al- Balagha research, content analysis, Scientometrics
 • Mitra Zarei, Masume Kiyani * Pages 113-138
  This research has been done with the aim of explaining the model of good speech from the perspective of Nahj al-Balaghah and examining the status of the curriculum of second period primary school in terms of the amount of attention to the mentioned model. For this purpose, the descriptive-analytical method was used to explain the model of good speech from the perspective of Nahj al-Balagha and the content analysis method with a quantitative approach has been used to assess the status of the curriculum of second period primary school. In the first part of the research, indicators in the form of content characteristics of good speech such as: truth of speech, God-centeredness in speech, non-futility of speech; and expressive features such as: simplicity and fluency of speech were obtained. As well as positive moral principles of good speech such as: knowledge of speech, reliance on reason, situationalism and chronology, conformity of speech with action, use of consultation in speech, and the necessity of honesty in speech; And negative moral principles such as: refraining from rhetoric, refraining from lying and  were obtained. In the second part of the study, the results of the content analysis of the curriculum of the second elementary course showed that the components of the need to use consulting with 22.03 had the highest amount of content, and knowledge of speech and conformity of speech with action, with 1.69 had the least amount of content.
  Keywords: Model of good speech, indicators, positive moral principles, negative moral principles, Nahj al-Balagha, second elementary school curriculum
 • Khosro Janghorban, AmirHossein Rasoulnia, Rouhollah Saiiady Nezhad * Pages 139-162

  Using various language strategies and tools to present an effective discourse is a great advantage that eloquent should be aware of to achieve the main goal which is communication, and in turn its impact on the audience. The pragmatic competence of the speaker in determining the special mechanisms and tools of any strategy guarantees the achievement action of the receiver. This article aims to investigate the guidance strategy in the letter of Imam Ali (peace be upon him) to Uthman bin Hunayf, his agent in Basra, by using the pragmatic method. The result of the research shows that Amir al-Mu'minin Ali, peace be upon him, as a unique orator in the social political history of Islam, using various discourse strategies, including the guidance strategy, made the thoughts of the audience dynamic in their real world or in the world of the mind. The diversity of guidance mechanisms such as indirect dynamic verbs, reprimanding and warning sentences and interrogative consecutive sentences, moreover the harmony caused by words and rhythm play a big role in the process of persuading the audience. The use of speech act with more frequency shows the dominance of the respect strategy, followed by the questioning mechanism means challenging the audience's mind to find a logical answer and persuading him through inference. The first part of the letter is reprimanding, but after that, it takes on the color of guidance until the end of the letter.

  Keywords: Justification strategy, discourse of Amir al-Momenin, Osman-Ben-Hanif, pragmatics, Context, authority
 • Mohsen Fekri Fallah *, Amir Mohsen Erfan Pages 163-188
  Intelligent and raised encounters of religious with identity threats due to the increasing role of perceptions and taking of identity based in society is one of the most important requirements of Islamic society to protect religious identity. In this way, conscious knowledge and understanding of the Amir al-Mu'minin's tradition as a glorious and unique of the history of Islamic civilization in the face of these threats provides a Structural coordinates, methodological and constant content. According to this, the present research, with a descriptive and analytical approach, seeks to answer the question of what approaches Amir al-Mo'menan took in the face of identity threats. In order to typology the actions of the Imam, three strategies: preventive confrontation, control and remedial strategies that constitute the set of actions of the Imam are considered
  Keywords: Amir Momenan, Identity, religious identity, identity threats