فهرست مطالب

 • پیاپی 11 (دی 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/01
 • تعداد عناوین: 4
|
 • محبوبه جعفرقلی*، داوود محمدی صفحات 6-20
  ادبیات داستانی بخش مهمی از آثار ادبی را شامل می شود. « محبوب القلوب » از کتاب های ادبیات داستانی و عامیانه عصر صفوی است. میرزابرخوردار فراهی نویسنده و منشی، حکایات و قصص را به سبک آن زمان با عبارات مسجع به رشته تحریر کشیده است. این پژوهش، به ساختار داستانی « رعنا و زیبا » از این کتاب، با توجه به عناصر پیرنگ چون: شروع و زمینه چینی، گره افکنی و ناپایداری، جدال و کشمکش، بحران، نقطه اوج یا بزنگاه، گره گشایی و پایان بندی پرداخته است. وجود این عناصر و خرق عادت و نثر مصنوع کتاب، جنبه روایی داستان را گاهی با ضرباهنگ کند و گاهی هم با تعلیق های جذاب همراه کرده است؛ به نظر می رسد، داستان در داستان یا اپیزودیک بودن، داستان را دارای چند راوی کرده و به این روش، هر داستانی در میان داستان اصلی روایت می شود. پیرنگ در ادبیات داستانی، ساختمان و اسکلت بندی یک داستان است که ناگزیر بر روابط علی و معلولی است که در داستان های عامیانه بر اساس خط داستانی منطبق با باور عامه از پی هم می آیند. نقد عناصر پیرنگ باعث روشن شدن لایه های داستانی می شود و این امر، اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: محبوب القلوب، پیرنگ، ادبیات داستانی، ادبیات عامیانه
 • مریم دادگر* صفحات 21-23
 • جلال مظاهری تیرانی* صفحات 25-27
 • جنان هلالی راد* صفحات 28-29
|
 • Mahboubeh Jafargholi *, Dawood Mohammadi Pages 6-20
  Fiction is an important part of literary works. "Mahboob al-Qulub" is one of the fiction and folk literature books of the Safavid era."Mahboob al-Qulub" is one of the fiction and folk literature books of the Safavid era. Mirzabarkhordar Farahi, a writer and secretary, wrote anecdotes and stories in the style of that time with encouraging expressions.This research has focused on the story structure of "Rana and Zeba" from this book, according to the elements of the story, such as: beginning and background setting, knotting and instability, conflict and conflict, crisis, high point or turning point, unraveling and ending. The existence of these elements and the unusual and artificial prose of the book have sometimes accompanied the narrative aspect of the story with slow beats and sometimes with attractive suspense; It seems that the story in the story or episodic makes the story have several narrators and in this way, each story is narrated in the middle of the main story.Pirang in fiction is the structure and skeletonization of a story, which is inevitably based on the cause and effect relationships that arise in folk tales based on the story line in accordance with popular belief. Criticizing the elements of Pirang makes the layers of the story clear, and this is especially important.
  Keywords: Mahbub al-Qulob, old man Fiction, Street literature
 • Jalal Mazaheri * Pages 25-27
 • Jenan Helali Rad * Pages 28-29