فهرست مطالب

 • پیاپی 67 (بهار و تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی ذاکری صفحات 5-23

  وجه اشتراک بخش های مختلفی که فلسفه نظری را تشکیل می دهند، شناخت برهانی جهان است؛ هرچند مبادی برهانی هر بخش، متناسب با موضوع آن بخش تفاوت دارد. در دسته بندی بدیهیات، مبادی اختصاصی نفس شناسی درزمره وجدانیات قرار می گیرند که ابن سینا درک آن‏ها را به حواس باطنی و خود نفس نسبت داده است. یک مسیله این است که آیا هیچ‏یک از قوای باطنی براساس کارکردهایی که ابن سینا برای هرکدامشان مشخص کرده، می توانند درکنار خود نفس، مبدا شناخت نفس قرار گیرند یا خیر. تنها قوه نامزد این امر، قوه واهمه است؛ اما کارکرد آن، ادراک معانی جزیی است؛ نه معرفت به ادراک معانی جزیی که به شناخت نفس می انجامد. مسیله دیگر این است که نفس چگونه می تواند به قوای حیوانی و گیاهی خود که مادی و منطبع در بدن هستند، معرفت یابد. در مقاله حاضر، با بررسی کارکردهایی که ابن سینا به قوای نفس نسبت داده است، نشان خواهیم داد هیچ‏یک از حواس ظاهری و باطنی نفس به کار شناخت آن نمی آیند و خود نفس ناطقه با ادراک بی واسطه خویش و احوال و افعالش به گزاره هایی که مبدا نفس شناسی اند، معرفت می یابد؛ افزون بر این، معرفت به قوای حیوانی و مادی نفس نیز ازطریق ادراک مستقیم افعال این قوا صورت می گیرد که درعین حال، اعراض نفس هستند.

  کلیدواژگان: روش شناسی، نفس شناسی، ابن سینا، قوه واهمه، شهود همگانی
 • مصطفی زالی صفحات 25-50

  ازجمله تقسیمات مشهور در سنت فلسفه مشاء که در متون ارسطو ریشه دارد، دسته بندی حکمت به دو بخش عملی و نظری است که ابن سینا نیز همسو با چنین سنتی، این تقسیم بندی را در آثار خود مطرح کرده است. پرسش درباره ماهیت گزاره های هنجاری (اخلاقی/عملی)، موضوعی مناقشه برانگیز است؛ به گونه ای که برخی مفسران، حکمت عملی را ازنظر شیخ الرییس، متعلق عقل عملی و فاقد حیث شناختی (غیر قابل اتصاف به صدق و کذب) دانسته و برخی دیگر با پذیرش این تعلق، آن را دارای حیثیت شناختی قلمداد کرده اند. درمیان این دسته دوم نیز وحدت نظر وجود ندارد: برخی از آنان گزاره های حکمت عملی را شناختنی، ولی حاصل بنای عقلا و منتج از صناعت جدل (متکی بر مشهورات) محسوب کرده اند؛ درحالی که برخی دیگر این گزاره های شناختنی را حاصل صناعت برهان و مستقل از بنای عقلا و درنتیجه، واقع گرا شمرده اند. در این جستار، پس از نقد دو دریافت اول، امکان شکل گیری دو گونه تفسیر واقع گرایانه از سرشت حکمت عملی ازمنظر بوعلی از یکدیگر تفکیک خواهد شد: مطابق تفسیر اول، حکمت عملی، حوزه ای مستقل از حکمت نظری و دارای مبادی خاص خود است؛ سپس با نقد این دریافت، از امکان صورت گرفتن تفسیر واقع گرایانه دوم دفاع می شود که مطابق آن، گزاره های عقل عملی اولا دارای حیث شناختی هستند؛ ثانیا حاصل صناعت برهان اند و نفس الامر آن‏ها مستقل از ذهن است؛ ثالثا متعلق عقل نظری و مندرج ذیل حکمت نظری هستند؛ به گونه ای که حکمت عملی در مبادی خویش وابسته به حکمت نظری است و مبادی بدیهی خاص خود را ندارد.

  کلیدواژگان: ابن سینا، حکمت عملی، حکمت نظری، عقل عملی، عقل نظری، شناخت گرایی، واقع گرایی
 • سعیده سادات شهیدی صفحات 51-74

  بحث درباره فطرت و ابعاد آن بعداز دوره صدرالمتالهین به نحو مدون در مباحث انسان شناسی فلسفی وارد شد و در فلسفه ابن سینا دیده نمی شود. به نظر می‏ رسد تلقی قرآنی بودن این بحث و تصور کارکرد صرف آن در اثبات وجود خداوند متعال، در مطرح نشدن آن در مباحث فلسفی پیشینیان اثرگذار بوده است؛ باوجود آن، ازطریق تعریفی که حکمای متاخر درباره فطرت به دست داده اند، می ‏توان مباحث مرتبط با ابعاد این مقوله را به صورت پراکنده در آثار شیخ الرییس یافت. درخصوص مقوله فطرت ازنگاه ابن سینا، آنچه بیشتر موردتوجه محققان قرار گرفته، جنبه ادراک فطری و عنایت به قوه عقل است؛ چنان که برخی علت مطرح نشدن بحث فطرت در آثار این فیلسوف را عینیت فطرت و عقل دانسته اند؛ از این روی، در مقاله حاضر، بعد مغفول گرایشی فطرت موردتوجه قرار گرفته و سوال اصلی پژوهش، آن است که آیا در فلسفه ابن سینا فطرت همان عقل است یا حکمت سینوی ظرفیت بازیابی ابعاد گرایشی فطری موردنظر متاخران را دارد. درطول مقاله مشخص خواهد شد که در آثار بوعلی، درباره گرایش های سرشتی انسان به معبود و زیبایی سخن گفته شده است و البته درباب استناد گرایش فطری به فضایل اخلاقی در نگاه او اختلاف نظرهایی وجود دارد. آنچه بیشتر، شیخ الرییس را درزمره ملتزمان به نظریه فطرت قرار می دهد، بازتعریف عرضه شده ازسوی او درباره انسان است. وی تاکید کرده فصل انسان نه ناطق بودنش، بلکه نفس انسانی است و از ویژگی‏ های این نفس، استعداد نطق است. تاکید ابن سینا بر وجودداشتن میل و عشق ویژه انسان به پروردگار و زیبایی دوستی را می‏ ‏توان به عنوان دیگر لوازم حقیقت وجود نفس انسانی، تاکیدی بر بعد گرایشی سرشت انسان محسوب کرد.

  کلیدواژگان: فطرت، قوه عقل، ادراکات فطری، گرایش های فطری، ابن سینا
 • مجید شمس آبادی حسینی، محمد سعیدی مهر صفحات 75-95

  ازجمله مباحثی که به اختصار در آثار ابن سینا ذکر شده، آرای محموده و روش استنباط آن هاست. ازنظر شیخ الرییس، عقل به تنهایی نمی تواند به آرای محموده دست یابد و مولفه های دیگری همچون آرای نظری، شهرت، استقرا، تجربه و مصلحت در این زمینه، نقش اساسی دارند؛ اما روش استنباط آرای محموده از این مولفه های مختلف، محل بحث است؛ افزون بر آن، آرای محموده ذیل مجموعه مشهورات جای می گیرند و بیان ابن سینا درباره حجت آوری بر این آرا و از سوی دیگر، برهان ناپذیری مشهورات، ناسازگار به‏نظر می رسد؛ اما با نگاهی تحلیلی به مباحث بوعلی در بخش مشهورات منطق و کارکردهای عقل عملی، و بررسی نگاه وی به اخلاق می توان تبیینی نو در این حوزه به دست داد که سازگاری مولفه های یادشده با یکدیگر و سازگاری سخنان این فیلسوف با هم در این حوزه را روشن می کند. این تبیین از این نکته فلسفی در آثار ابن سینا سرچشمه می گیرد که اساسا حجت و مقدماتش که در استنباط آرای محموده مطرح می شود، با برهان و مقدماتش که در فلسفه نظری و منطق کلاسیک وجود دارد، متفاوت است. وقتی شیخ الرییس از حجت آوری بر آرای محموده سخن می گوید، مقصودش اقامه برهان بر آن ها نیست که با برهان ناپذیری مشهورات و آرای محموده ناسازگار باشد؛ بلکه حجت می تواند اعم از قیاس و استقرا باشد؛ بدین ترتیب، برخی آرای محموده برپایه موارد استقراشده و برخی دیگر هم برمبنای قیاس نتیجه گیری می شوند. قیاس نیز مقدمات مختلفی اعم از اولی و کلی تا تجربی، مشهور یا جزیی دارد و اموری همچون آداب، انفعال های نفسانی و مصلحت های انسانی هم ذیل این مقدمات قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: استنباط در اخلاق، مشهورات، عقل عملی، آرای محموده، حکمت عملی، ابن سینا
 • کاظم موسی خانی صفحات 97-129

  در جستار حاضر، به ساختار اقسام علم ‏النفس سینوی در برخی آثار شیخ ‏الرییس پرداخته و کوشیده ‏ایم با مقایسه ساختار اقسام علم ‏النفس ازحیث اجزا و ترتیب در آثار این فیلسوف، تحولات ساختار علم النفس ازمنظر وی را توصیف و تبیین کنیم. اهمیت تحقیق درباره این مسیله از آن جهت است که ما را به اندازه گامی هرچند کوچک به فهم منطق حاکم بر تحولات ساختار اقسام علم‏ النفس ازمنظر شیخ نزدیک می کند. تحلیل و توصیف ساختار اقسام مسایل علم​النفس در آثار بوعلی نشان می​دهد این ساختارها ازحیث تعداد اجزا دچار نابرابری​هایی همچون فقدان، زیادت و نقصان در شمار اجزا، و ازنظر ترتیب اجزا دچار آشفتگی​هایی نظیر ناپیوستگی، وارونگی و انتقال هستند. مقایسه و تطبیق اجزا و ترتیب ساختار اقسام مسایل علم ‏النفس در آثار ابن سینا به ترتیب زمان تالیف، نشان​دهنده سیر کلی تحول در آن‏ها و به دیگر سخن، سیری فزاینده و درحال نوسان بین پیوستگی و ناپیوستگی است. تبیین تحولات ساختار اقسام مسایل علم​النفس سینوی نشان می دهد این تحولات افزون‏ بر بعضی عوامل بیرونی، ناشی از تحولاتی درونی هستند که در ساختارهای دو علم طبیعیات و مابعدالطبیعه سینوی رخ داده​اند.

  کلیدواژگان: ابن سینا، علم النفس سینوی، ساختار علم النفس
 • محمدمهدی کمالی، جواد پارسایی، احمد شه گلی صفحات 131-153

  تبیین علوم تجربی و فلسفه اسلامی از لذت و الم، و نقش نفس و بدن در پیدایش آن ها متفاوت است. دانشمندان تجربی، تبیینی کاملا فیزیکالیستی از نحوه حصول لذت و الم به دست داده و برخی بر این اساس، حالات نفسانی را به گونه هایی صرفا جسمانی فروکاسته اند. ابن سینا درخصوص لذات و آلام حسی، نقشی بالسویه برای نفس و بدن قایل شده؛ اما حصول لذات و آلام وهمی و خیالی را از اوصاف نفس متعلق به بدن دانسته است. ازنظر او تنها لذات و آلام عقلی از اوصاف نفس بما هی نفس هستند؛ اما طبق دیدگاه صدرالمتالهین، از آنجا که لذت و الم ازسنخ ادراک است و از طرفی همه قوای ادراکی، مجرد از ماده هستند، لذت و الم ناشی از هرکدام نیز مجرد از ماده است؛ از این روی، آنچه در علوم تجربی درباره سازوکار و فیزیولوژی حصول لذت و الم ذکر می شود، مربوط به حقیقت این دو مقوله نیست و درواقع، به مرحله زمینه سازی و اعداد آن ها بازمی گردد. در این مقاله، ضمن بررسی حقیقت لذت و الم، و تبیین مراحل پیدایش انواع آن ها نقش ایجابی و سلبی نفس و بدن در مراحل شکل گیری لذت و الم را با توجه به مبانی موردنظر ابن سینا و ملاصدرا تحلیل کرده ایم.

  کلیدواژگان: نفس، بدن، لذت و الم، علوم تجربی، ابن سینا، ملاصدرا
 • مسلم احمدی صفحات 155-172

  ابن‏ سینا برای رفع اشکال وجود ذهنی تاکید کرده حد جوهر، این است که وجود آن در خارج (فی الاعیان) به موضوع نیازی ندارد. تعریف مذکور هم بر جوهر ذهنی صدق می‏ کند و هم بر جوهر خارجی. درواقع، ‏او با افزودن قید «وجوده فی الاعیان لیس فی موضوع» در حد جوهر نتیجه گرفته از سویی در وجود ذهنی جوهر نیز همین معنا منعکس شده و از سوی دیگر، همین جوهر ذهنی، کیف نفسانی و عرض است؛ بنابراین، اشکال اجتماع ماهیت تحت دو مقوله به وجود نخواهد آمد. ملاصدرا نیز در پاسخ به اشکال وجود ذهنی، دو دیدگاه را مطرح کرده که دیدگاه اول او مبتنی بر نظریه حکما و پذیرش قیام حلولی بوده است و از این جهت با نظر ابن‏سینا همخوانی دارد؛ هرچند ملاصدرا گفته ابن‏سینا با ذکر قید «فی الاعیان» در حد جوهر، حکم به جوهریت را به اشخاص جوهر اختصاص داده و این راهکار بوعلی، شبیه قول شبحیون شده که مستلزم مغایرت عین و ذهن است. دیدگاه دوم ملاصدرا مبتنی بر قیام صدوری است و در آن، وجود ذهنی، انشای نفس قلمداد می‏شود که در این صورت، اساس اشکال اجتماع یک ماهیت تحت دو مقوله، منتفی است. این دیدگاه با راهکار شیخ الرییس که مبتنی بر قیام حلولی است، قابل جمع نیست. با دقت در بیانات ابن‏سینا نتیجه می‏ گیریم با تعدیل ها و توضیحاتی می‏ توان اشکال مطرح شده ازسوی صدرالمتالهین را وارد ندانست و بدین ترتیب درمی یابیم تحلیل بوعلی، زمینه را برای مطرح شدن دیدگاه اول ملاصدرا مهیا کرده است تا ملاصدرا براساس حمل اولی و شایع، اشکال وجود ذهنی را حل کند.

  کلیدواژگان: اشکال وجود ذهنی، ابن‏ سینا، ملاصدرا، حمل اولای ذاتی، حمل شایع صناعی
 • زینب برخورداری، سیده ملیحه پورصالح امیری صفحات 173-186

  در پژوهش حاضر، به چگونگی شکل گیری معقولات اولی و نقش خیال در آن ها ازمنظر فارابی پرداخته ایم. معقولات اولای عامل، اولین مرتبه فعلیت بخشی به عقل بالقوه، حدوث اختیار و تولد حیات خاص انسانی، و نخستین پله صعود به مراتب فراتر ادراکی- فعلی هستند. فرایند حدوث معقولات اولی، منوط به حدوث قوای ادراکی حاسه و متخیل و ناطقه، گذار از معارف هریک از این قوا و فعلیت جزء نزوعی تابع معارف آن هاست. تاثیرات متقابل سوابق مرتبت حسی- خیالی بر حصول معارف اولی و حدوث اختیار، و به صورت متقابل، حصول معارف اولی بر مراتب بعدی معرفتی، شان دهنده مراتب تشکیکی اختیار، عقل بالفعل و نقش تعین بخشی اختیار در مرتبت معرفتی هریک از انسان هاست. قایل شدن فارابی به اصناف معقولات اولی، تقدم دیدگاه او در گسترش دادن مبادی اولای علوم و مبناگروی تعدیل یافته را نشان می دهد. خیال در ابعاد مختلف از شکل گیری معقولات اولی، نقش دارد و به عنوان مخزن مشاهدات حدوث تجربه در مرتبت ثانوی اراده در حدوث معقولات اولی (اراده ثالث)، پذیرشگر معقولات اولی، و محاکات کننده کلیات و جزییات افاضات عقل فعال است؛ همچنین ساختار معرفت شناختی انسان به علت ناتوانی او در معرفت یافتن به کنه اشیا ناشی از ملابست با هیولی و لوازم آن، ساختار حسی- خیالی و به تبع آن، تعلیم انسان ها نیز ازنوع تخییلی خواهد بود.

  کلیدواژگان: معقولات اولی، خیال، اختیار، تجربه، عقل بالفعل، عقل فعال
 • سید جمال الدین میرشرف الدین(شرف) صفحات 187-209

  فلسفه عملی ابن سینا به نیرویی فکری، همپای فلسفه نظری اش تبدیل نشد. پرسش از بنیاد غیبت مسیله عمل انسانی در مرکز توجه تفکر سینوی، هم به فهم خاستگاه گسست نظر و عمل در تفکر او و هم به درکی از نسبت نظر و عمل در سیر بعدی اندیشه فلسفی در جهان اسلام که در نگرش سینوی ریشه دارد، یاری می رساند. درحالی که بررسی های این مسیله تاکنون، معطوف به بیان علت های بیرونی و تبیین های غیرفلسفی بوده، مقاله حاضر، تلاشی است ناظر به جست وجوی چرایی غیبت مسیله عمل انسانی در متن تفکر فلسفی سینوی. با تمرکز بر جایگاه تقسیم علوم، نگرش ابن سینا به ماهیت فلسفه عملی تبیین می شود و این نتیجه به دست می آید که او اشتراک فلسفه نظری و عملی را نظرورزی و افتراق آن ها را غایت عملی می داند؛ چنان‏که هردو، نظرورزی اند؛ اما فلسفه نظری، نظرورزی محض و مرتبه اول، و فلسفه عملی، نظرورزی مقید به عمل و دومین است. به همین نحو، عقل نظری بر عقل عملی تقدم دارد و عقل عملی که فهمی مستقل، ازآن خود و اصیل ندارد، مجری اوامر عقل نظری و تابع آن است. با تقدم و حاکمیت مفروض نظر بر عمل، در مواجهه نظر با عمل در فلسفه عملی، از آنجا که عمل، جزیی، متغیر و متکثر، و نظر، کلی، ثابت و واحد است، عمل به ادراک عقل نظری درنمی آید. ابن سینا با ایستادن در موضع نظر، عمل را تا آنجا که مقدور است، نظری می کند و درقالب امری طبیعی در نفس شناسی پی می گیرد و آنچه را در مرزهای نظر محض نمی گنجد، به مرجعی بیرونی غیراز عقل بشری وامی گذارد؛ درنتیجه، در نگرش سینوی، آنچه از عمل انسانی می ماند، دیگر مسیله ای فلسفی نیست تا پیگیری فلسفه ای عملی را ضرورت بخشد.

  کلیدواژگان: فلسفه عملی، عمل، نظر، عقل نظری، عقل عملی، تفکر سینوی، حاکمیت نظر
 • علی حسینی، سید حسین سید موسوی، جهانگیر مسعودی صفحات 211-238

  مسیله سعادت انسان از دیرباز، موردتوجه متفکران بوده و ارسطو از نخستین اندیشمندانی است که سعادت را محور نظام اخلاقی خویش قرار داده است. ازنظر این فیلسوف، سعادت، غایت زندگی انسان محسوب می شود که درپی کسب فضایل اخلاقی و عقلانی در دنیا به دست می آید. ابن‏سینا و توماس آکوییناس به ‏عنوان دو فیسلوف شاخص مشایی در شرق و غرب، هرکدام، تفسیری خاص از نظریه سعادت بیان کرده اند. در این نوشتار، با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی، بررسی تطبیقی تفسیرهای عرضه شده ازسوی این دو فیلسوف را به منظور کشف افتراقات و اشتراکات نظریاتشان انجام داده ایم. مباحث این دو متفکر، بیانگر آن است که هردوی آنان تفسیرهایشان از نظریه سعادت ارسطو را با تمسک به عنصر دینی خویش و با تکیه بر رویکردی عقلانی، در بستر تعالیم دینی به دست داده اند. ابن سینا در بعد عملی سعادت، درقالب تمسک به جنبه عملی شریعت اسلام، با بیان فضایل و رذایل دینی و التزام به آن ها، و توماس آکوییناس درقالب قاعده فیض و لطف الهی با مطرح کردن ایده فضایل الهیاتی، موجب قرین سازی سعادت دنیوی ارسطو با سعادت دینی- اخروی شده اند. ابن سینا با رویکردی تکمیلی و با محور قراردادن سعادت عقلی، نقش شرع در سعادت را لازم و تکمیل کننده دانسته و توماس آکوییناس نیز با رویکردی ترکیبی، علاوه‏بر سعادت عقلی ارسطویی، سعادت الهیاتی مبتنی ‏بر ایمان مسیحی را لازم و نقش آن را تکمیل کننده به شمار آورده است.

  کلیدواژگان: ارسطو، ابن سینا، توماس آکوئیناس، سعادت، فضیلت، اسلام، مسیحیت
 • علی مستاجران گورتانی، مسعوده فاضل یگانه صفحات 239-259

  در آثار ابن سینا تبیین و توصیف لذت و الم به شکل مبسوط صورت گرفته؛ اما به چگونگی ادراک در تشخیص این دو مقوله، کمتر پرداخته شده است. در این پژوهش، دو مسیله را تحلیل کرده ایم: نخست، جایگاه ادراک حضوری و حصولی در تشخیص لذت و الم؛ دوم، اینکه در نظام فکری بوعلی، لذت، منحصر به نوع مادی و محسوس نیست و لذات غیرحسی قوت و شدت بسیار دارند. در پژوهش حاضر، درصدد واکاوی این مسیله بوده ایم که ابن سینا با توصیف و تبیین حقیقت لذت و الم به دنبال عبور از لذت طبیعی و حیوانی بوده و حرکت به سوی لذت عقلی و روحانی را درنظر داشته و از این روی در نظام فلسفه سینوی، لذت حسی، احساس امر ملایم و لذت عقلی، تعقل امر ملایم است. شیخ الرییس در تفسیر لذت به واژه «ادراک» اکتفا نکرده و از واژه «نیل» نیز استفاده کرده است؛ زیرا نیل به چیزی، زمانی حاصل می شود که ذات آن نزد ادراک کننده حاضر باشد؛ به همین دلیل، لذت با حصول آنچه مساوی امر خوشایند است، حاصل نمی شود؛ بلکه تنها با حصول ذات امر خوشایند به دست می آید. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیل محتوا درپی بررسی این مطلب بوده ایم که در نظام فلسفه سینوی، توجه به لذت عقلی و روحانی از مهم ترین دقایق سبک فکری ابن سینا به شمار می‏آید که وی از آن به ابتهاج نیز تعبیر کرده است.

  کلیدواژگان: لذت، الم، احساس، ابتهاج، ابن سینا
 • زهرا الوندی، سپهر سراجی صفحات 261-279

  در پی ریزی مباحث فلسفه موسیقی، بررسی نسبت و پیوند میان موسیقی و مخاطب نزد متفکران این حوزه اهمیت بسیار دارد. در نگاهی کلی، اندیشه موسیقایی ابن سینا در ساختاری علمی، ریاضیاتی و عقلانی مطرح شده؛ اما این فیلسوف از اهمیت موضوعاتی مانند تاثیر موسیقی بر نفس مخاطب، فهم موسیقی و تجربه های موسیقایی غافل نبوده است. در این نوشتار کوشیده ایم با تحلیل عناصر مهم نظریه موسیقی ابن سینا همچون تخیل و محاکات و نیز با نظر به مبادی علم موسیقی در اندیشه او، مفهوم مخاطب و موسیقی ازمنظر وی را تبیین کنیم. نکته مهم در پژوهش پیش روی، این است که آنچه درباب مخاطب در نظریه موسیقی ابن سینا ذیل بحث درباره محاکات، تخیل، موسیقی شعر، لذت و کراهت، فرهنگ و موسیقی وجود دارد، بدان منظور نیست که شیخ الرییس صرفا به جهت تکمیل مباحث خود در حوزه های مختلف موسیقی، درباره مخاطب آثار موسیقایی نیز سخن گفته باشد؛ بلکه گفته های وی در این زمینه، در منظومه ای عقلانی همراه با روش شناسی خاص او در این حوزه، با کل ساختار اندیشه فلسفی اش سازگار است و این مطلب نشان می دهد بوعلی به نحو ضمنی و ازسر اتفاق، درباره مخاطب سخن نگفته؛ بلکه اساسا در نظریه موسیقی او، مخاطب از جایگاهی ویژه برخوردار است. در این مقاله، دیدگاه ابن سینا درباب این موضوع را ذیل چهار بخش کلی بررسی کرده ایم: محاکات و موسیقی، خیال انگیزی موسیقی، تاثیر موسیقی بر مخاطب و تاثیر مخاطب بر آثار موسیقایی. پژوهش پیش روی با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی و به کارگیری مستقیم مجموعه متون دست اول ابن سینا، به ویژه آثار وی درزمینه علم موسیقی همچون جوامع علم موسیقی از ریاضیات شفا  صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: ابن سینا، فلسفه موسیقی، موسیقی، مخاطب، تخیل، محاکات
|
 • Mahdi Zakeri Pages 5-23

  The common point of the various sections that make up Islamic theoretical philosophy is the apodictique knowledge of the world, although the apodictique principles of each section differ according to the subject of that section. In the classification of immediates, the specific principles of psychology fall into the category of sensa, which Avicenna attributes their perception to the internal senses and the very soul. One question is, based on the functions that Avicenna defines for each of them, whether any of the internal senses can be, next to the soul, the source of knowledge of the soul or not. The only faculty that is a candidate for this is the faculty of estimation. But its function is the perception of particular meanings, not the knowledge of the perception of particular meanings that leads to the knowledge of the soul. Another question is how the soul can know the animal and plant faculties of the soul that are material and impressed in the body. The present article, by examining the functions that Avicenna attributes to the faculties of the soul, shows that none of the external and internal senses of the soul are used for the knowledge of the soul, and that it is the soul itself that knows the apodictique principles of psychology by perceiving itself and its states and actions immediately. In addition, knowledge of the animal and material faculties of the soul is achieved through the direct perception of actions of these faculties, which are at the same time accidents of the soul.

  Keywords: Avicenna, methodology, psychology, estimation (wahm), public intuition
 • Mutafa Zali Pages 25-50

  One of the famous divisions in the tradition of Peripatetic philosophy, rooted in Aristotle’s texts, is the division of wisdom into practical and theoretical, and Avicenna, in line with this tradition, introduces this division in his works. But the question of the nature of normative (moral/practical) propositions is controversial. Some commentators consider practical wisdom as belonging to practical intellect and non-cognitive and others, by accepting this belonging, consider it cognitive. There is no agreement in this second category: some claim that propositions of practical wisdom are based on accepted belief and the product of rational construction and the result of the dialectical method, while others consider these propositions to be the product of demonstration; so, they interpret practical propositions realistically. At the same time, practical wisdom is considered a field independent of theoretical wisdom. In this essay, after critical consideration of the first two views, the possibility of two types of realistic interpretations of the nature of practical wisdom from Avicenna’s point of view will be distinguished from each other: according to the first interpretation, practical wisdom is a field independent of theoretical wisdom and has its own principles; then, by criticizing this interpretation, the possibility of the second realist interpretation is defended. Accordingly, propositions of practical reason firstly have a cognitive aspect; secondly, are the result of demonstration and are mind-independent; thirdly, they belong to theoretical reason and are included under theoretical wisdom, in such a way that practical wisdom is dependent on theoretical wisdom in its principles and does not have its own self-evident principles.

  Keywords: Avicenna, practical wisdom, theoretical wisdom, practical reason, theoretical reason, cognitivism, realism
 • Saeede Sadat Shahidi Pages 51-74

  The innate human nature (fiṭra</em>) entered Islamic philosophical anthropology in a systematic way after Mulla Sadra, and it was not present in Avicenna’s philosophy. It seems that previous Islamic philosophers did not raise this issue because they considered it a Quranic subject and found it only useful in proving the existence of God. However, if we consider the definition of fiṭra</em> by later Islamic philosophers, we can find topics related to it in a scattered way in Avicenna’s works, too. In this regard, what researchers have paid more attention to has been the relationship between the innate perceptions and the rational faculty in Avicenna, to the extent that some have said that he has identified the innate human nature (fiṭra</em>) with the intellect. However, in the present paper, not the innate perceptions but the innate inclinations have been discussed. The main issue in the current research is whether, in Avicenna’s philosophy, innate human nature has been identified with the rational faculty or there is also a possibility for restoring innate, non-rational inclinations of human nature in his body of works. The findings show that, in his works, Avicenna has mentioned the innate inclinations towards God and beauty; however, there is a controversy over the reference of innate inclinations to moral virtues in his view. What makes Avicenna more among the supporters of the theory of innate human nature is his redefinition of humanity. He emphasizes that rationality is not the human differentia, rather ‘human soul’ is the human differentia, and rationality is just one of the properties of the human soul. His emphasis on the existence of human desire and love for God and beauty, as other components of the human soul, is another evidence of the existence of innate dispositions from his point of view.

  Keywords: natural disposition, rational faculty, innate perceptions, innate dispositions, Avicenna
 • majid shamsabadi hosseini, Mohammad Saeedimehr Pages 75-95

  ‘Approved opinions’ and the method of inferring them are one of the topics that have been briefly discussed in Avicenna’s works. According to him, the intellect alone cannot infer ‘approved opinions’, and other components, such as theoretical opinions, reputation, induction, experience, and expediency, must also play positive roles in inferring them. But the method of inferring ‘approved opinions’ from these different components is a matter of debate: while ‘approved opinions’ fall under the category of conventional premises, and Avicenna talks about substantiating these opinions, there are other places in his work that he speaks of the indemonstrable character of the conventional premises. However, with an analytical look at Avicenna’s discussions in the section on the conventional premises in logic and the functions of practical reason and examining his views on ethics, a new explanation can be provided that clarifies the incompatibility of the aforementioned components with the indemonstrability of conventional premises. This explanation originates from this philosophical point in Avicenna’s work that there is a fundamental difference between substantiation and its premise for inferring the ‘approved opinions’ and demonstration and its premises in classical logic and theoretical philosophy. When he talks about substantiating ‘approved opinions’, Avicenna does not mean to demonstrate them, which is incompatible with his view about the indemonstrability of conventional premises. Contrary to demonstration, substantiation can be based on analogy and induction, that is, ‘approved opinions’ can be inferred analogically and inductively. The analogy can also have different premises, from primary and universal premises to experimental and individual ones. Matters such as manners, passions, and human expediencies can also be included in these premises.

  Keywords: inference in ethics, generally accepted premises, practical intellect, approved opinions, practical wisdom, Avicenna
 • Kazem Muosakhani Pages 97-129

  The present paper pays attention to the structure of the components of Avicenna’s philosophical psychology (study of the soul) in some of his works and intends to describe and explain the changes that had happened in them in terms of components and their order. The importance of researching this issue lies in the fact that it can bring us, albeit a small step, closer to an understanding of the logic of the development of the structure in these works. Analysis and description of the structure of the components of Avicenna’s psychology in his works show that, in terms of components, there are differences such as lack, excess, and deficiency in the number of them, and, in terms of the order, it suffers from perturbations such as discontinuity, inversion, and transmission. The comparison of the components and their order in his works, in the sequence of their compilations, show a general course of evolution in them: increasing oscillation between concatenation and fragmentation. The result of explaining the changes in the structure of the components of Avicenna’s psychology indicates that these developments, in addition to some external factors, are due to internal changes that had occurred in the structures of his metaphysics and physics.

  Keywords: Avicenna, Avicenna’s philosophical psychology, structure of philosophical psychology
 • Mohammadmahdi Kamali, Javad Parsaee, AHMAD SHAHGOLI Pages 131-153

  Experimental sciences and Islamic philosophy have different explanations for pleasure and pain and the role of the soul and the body in perceiving them. Scientists’ explanation of pleasure and pain is completely physicalistic, and for this reason, they reduce sensual states to purely physical states. Regarding sensual pleasure and pain, Avicenna believes in the equal role of the soul and the body but considers illusory and imaginary pleasure and pain to be among the properties of the physical soul. From his point of view, only intellectual pleasure and pain are properties of the soul as such. On the other hand, according to Mulla Sadra, since pleasure and pain are kinds of perception, and all perceptive powers are abstracted from matter, pleasure and pain are also abstracted from matter. Therefore, what is said in the experimental sciences about the mechanism and physiology of pleasure and pain doesn’t have any relevance in the true explanation of pleasure and pain; they only provide requirements and occasional causes. Examining Avicenna and Mulla Sadra’s explanations of pleasure and pain, we will discuss the positive and negative roles of the soul and body in their formation.

  Keywords: body, soul, pleasure, pain, Avicenna, Mulla Sadra, experimental sciences
 • Moslem Ahmadi Pages 155-172

  To solve the problem of mental existence, Avicenna emphasized that the definition of substance is that its external existence (fi al-aʿyān) does not need a subject. The mentioned definition applies to both mental and external substances. He concluded by adding ‘its external existence is not in a subject’ to the definition of substance that, on the one hand, the same meaning is reflected in the mental existence of the substance and, on the other hand, the same mental substance is a quality of the soul, that is an accident; so that the problem of ‘single essence under two categories’ will not occur. Mulla Sadra put forward two responses to the problem of mental existence. The first one was based on the theory of the earliest philosophers and the acceptance of incarnate dependence, because of which it would be consistent with Avicenna’s opinion. However, Mulla Sadra said that Avicenna, by adding the ‘fi al-aʿyān’ to the definition of substance, had confined the substantiality to individual substances, which requires the opposition between reality and mentality. Mulla Sadra’s second response is based on the emanative dependence in which the mental existence is considered a product of the soul, in which case, the problem of single essence under two categories will not occur in the first place. This view cannot be reconciled with Avicenna’s solution which is based on incarnate dependence. A Careful look at Avicenna’s statements, however, will show that Mulla Sadra’s criticism of him may be defended by making some qualifications and explanations so that we find out that Avicenna’s analysis had prepared the ground for Mulla Sadra’s first response to the problem by distinguishing tautological predication and common technical predication.

  Keywords: mental existence, Avicenna, Mulla Sadra, tautological predication, common technical predication
 • Zeynab Barkhordari, Seyyedeh Maliheh Poorsaleh Amiri Pages 173-186

  The first concepts, according to Al-Farabi, are the cause of the first degree of actualization for the potential intellect, the origination of free will, the individual human life, and the first step towards higher degrees of perception and action. The origination of the first concepts depends on the origination of the powers of sensation, imagination, and understanding, transcending from their respective acquired knowledge and the actualization of the voluntary component dependent on their acquired knowledge. The interactions of sensory-imaginative stages and the formation of the first knowledge and origination of the free will, on the one hand, and the interactions of the first knowledge and higher degrees of knowledge, on the other hand, reveal the polarization of the free will and the active intellect, and the determinative role of the free will in the epistemic position of every human being. Admitting different kinds of first concepts by Al-Farabi shows his precedence in expanding the first principles of the sciences and his modified foundationalism. The imagination plays a part in different levels of the origination of the first concepts: it is a repository of observation recordings, has roles in the formation of experiences at the level of secondary will, and is a receiver of first concepts and an imitator of agent intellect emanations. Furthermore, the epistemological structure of human beings, because of their incapability to know the true nature of things, is imaginative.

  Keywords: first concepts, imagination, free will, experience, active intellect, agent intellect
 • seyyed Jamaleddin Mirsharafodin Pages 187-209

  Avicenna’s practical philosophy, unlike his theoretical philosophy, did not gain intellectual power in Islamic philosophical tradition. An investigation into the absence of the human action problem at the center of Avicennan thought could explain both the origin of the theory/practice separation in Avicenna and the subsequent philosophical tradition in the Islamic world, which is based on Avicennan thought. While researchers have considered this problem from non-philosophical perspectives, the present paper concentrates on its philosophical origins in the Avicennan thought and explores his conception of practical philosophy in his discussion about the division of sciences. The finding is that the theoretical and practical philosophies are common in theorization and differ in their practical ends. Thus both the theoretical and practical philosophies are theories, but the theoretical one is a pure theory, and the practical one is a second-order theory. Because of the sovereignty of the theoretical over the practical, practical philosophy also aims to theorize the action. But changeable, individual, and manifold qualities of practice are not understood by the unchangeable, universal, and uniform attributes of theory. As an adherent to the priority and dominance of the theoretical, Avicenna tried to theorize action as much as possible (by the action theory in psychology) and entrusted the rest of it, which was not recognizable by theoretical reason, to another authority, that is religion. Thus in Avicennan encounter with humanitarian action, eventually, the practice would not be an original philosophical problem to necessitate a practical philosophy.

  Keywords: practical philosophy, practice, theory, theoretical intellect, practical intellect, Avicenna, theory sovereignty
 • Ali Hosseiny, Syed Hussain Seyed Mousavi, Jahangir Masoudi Pages 211-238

  Happiness has been a concern of thinkers for a long time. Aristotle was one of the first thinkers who made happiness the center of his ethical system. According to Aristotle, happiness is the goal of human life and it will be achieved by acquiring moral and rational virtues in this world. Avicenna and Thomas Aquinas, as two leading peripatetic philosophers, respectively, in Islam and Christianity, have presented special interpretations of Aristotle’s theory of happiness. In this research, their interpretation of Aristotle’s theory will be investigated in a comparative way to determine their differences and similarities. The findings of the research show that both philosophers have interpreted Aristotle’s theory of happiness by including elements from their religious traditions. In the practical dimension of happiness, Avicenna adheres to the practical aspects of Islamic law, its divine virtues and vices, and considered their observance as a necessary condition for happiness; Aquinas tries to harmonize Aristotle’s worldly happiness with the religious and other-worldly happiness by bringing in the divine grace and theological virtues. Avicenna places intellectual happiness in the center of his interpretation, but considers the role of Sharia (practical dimension of Islam) as necessary and complementary in Aristotelian happiness; Aquinas considers theological happiness based on the Christian faith to be necessary and have a complementary role, in addition to Aristotelian intellectual happiness.

  Keywords: Aristotle, Avicenna, Thomas Aquinas, happiness, virtue, Islam, Christianity
 • Ali Mostajeran Gurtani, Masoode Fazel Yeganeh Pages 239-259

  In Avicenna’s work, pleasure and pain are explained and described in detail. However, not much research has been done on how perception determines pleasure and pain. In this study, two issues have been discussed: first, the place of ‘innate’ and ‘acquired’ perception in recognizing pleasure and pain; second, that in Avicenna’s intellectual system, pleasure is not limited to material and sensual pleasures, and non-sensual pleasures have strength and intensity. By explaining and describing the true nature of pleasure and pain, Avicenna seeks to overcome natural and animal pleasure and move towards intellectual and spiritual pleasure. Therefore, in Avicenna’s philosophical system, sensual pleasure means the feeling</em> of the suited, and intellectual pleasure means thinking</em> about the suited. In his interpretation of pleasure, Avicenna, in addition to the word ‘perception’, also used the word ‘attainment’. Since something is attained when its essence is present for the perceiver, pleasure is not attained by taking what is equal to the pleasant thing, but only by attaining the essence of the pleasant thing. In a content analysis of Avicenna’s work, we realize that attention to intellectual and spiritual pleasure is one of the most important features of his philosophical system, which he has also described as ‘bliss’.

  Keywords: pleasure, pain, feeling, acceptance, Avicenna
 • Zahra Alvandi, Sephehr Seraji Pages 261-279

  The relationship between music and the audience plays a significant role in the foundations of music philosophy. In a general view, Avicenna’s musical thought is presented in a scientific, mathematical, and rational structure. But this philosopher has not neglected the importance of issues like the music’s effect on the audience’s soul, understanding of music, and musical experiences. In this research, we have tried to explain the concept of the audience and music from his point of view by analyzing major elements of Avicenna’s music theory, including imagination and mimesis, as well as considering the principles of music science in his thought. Avicenna’s words about the audience in his discussions about mimesis, imagination, music of poetry, pleasure and disgust, culture and music, are not just complementary remarks; Rather, his words in this context are in a rational agreement with his intellectual system and his special methodology in the field, which means that he did not speak about the audience implicitly or only by chance. Basically, in his music theory, the audience has a special place. The present discussion has been organized under four general sections: mimesis and music, musical imagination, music’s effect on the audience, and the audience’s effect on the musical work. In doing this, we have used Avicenna’s first-hand collection of texts, especially his works on musicology, such as ‘A Comprehensive Account of Music’, in the mathematical section of his encyclopedic work, The Book of Healing</em>.

  Keywords: Avicenna, philosophy of music, music, audience, imagination, mimesis