فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه تقیان فینی، مریم نزاکت الحسینی*، شیلا صفوی همامی صفحات 17-38

  بر اساس نظریه اپتیمال، سه عامل، یعنی انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و توجه بیرونی، نقش کلیدی در تسهیل عملکرد حرکتی و یادگیری دارند؛ بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی اثر بهینه سازی عملکرد از طریق ارایه متوالی انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و توجه بیرونی بر یادگیری تکلیف مربع گام برداری در کودکان بود. تعداد 24 کودک (22 دختر، 2 پسر) با میانگین سنی 58/0 ± 16/10 به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه اپتیمال و کنترل جای داده شدند. همه شرکت کنندگان 36 کوشش (12×3) را در طول مرحله اکتساب انجام دادند. در این مرحله شرکت کنندگان گروه اپتیمال در هر یک از سه بلوک، به صورت موازنه متقابل یکی از شرایط انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و توجه بیرونی را دریافت کردند. شرکت کنندگان در طول مراحل یادداری و انتقال، 12 کوشش را انجام دادند. برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد در طول مرحله اکتساب، تفاوت معنی داری بین میانگین زمان تکلیف گام برداری در بلوک های آزمایشی متوالی در گروه های اپتیمال و کنترل وجود نداشت و همچنین عملکرد در شرایط انتظارات بهبودیافته، حمایت خودمختاری و توجه بیرونی در هر دو گروه تفاوت معنی داری نداشت. همچنین نتایج آزمون های یادداری و انتقال تفاوت معنی داری را بین گروه ها نشان نداد؛ بنابراین به نظر می رسد استفاده از عوامل کلیدی نظریه اپتیمال به صورت متوالی در طول تمرین نمی تواند مداخله مناسبی برای یادگیری مهارت های حرکتی در کودکان باشد.

  کلیدواژگان: انتظارات بهبودیافته، تمرین مربع گام برداری، حمایت خودمختاری، کانون توجه بیرونی، نظریه اپتیمال
 • فاطمه ابراهیم زاده، فاطمه مهدیزاده سراج، سعید نوروزیان ملکی* صفحات 39-70
  امروزه یکی از عواملی که کیفیت زندگی کودکان امروز را تهدید می نماید، کم تحرکی است و مدارس یکی از مهم ترین فضاها برای ارتقای رفتار حرکتی هستند. پژوهش حاضر با هدف تبیین عوامل و مولفه های ترغیب کننده رفتار حرکتی دانش آموزان در فضاهای باز مدارس، از سامانه کیفی، روش تحلیل محتوا و تکنیک دلفی بهرهگیری نمود. در ابتدا با بررسی پیشینه پژوهش، عوامل و متغیرهای موثر در افزایش فعالیت بدنی شناسایی شدند. جهت تایید متغیرها، پرسش نامه نیمه ساختاریافته ای به 15 متخصص حوزه معماری فضاهای آموزشی در دانشگاه های مختلف ارسال شد و پس از دریافت پاسخ ها ، 26 متغیر تاثیرگذار به دست آمدند. جهت یافتن ارتباط میان عوامل موثر با متغیرهای استخراجشده، 130 معمار و کارمند مدارس به شیوه نمونه گیری غیرتصادفی انتخاب شد و پرسش نامه ای بسته با 26 سوال مورداستفاده قرار گرفت. داده های به دست آمده، توسط آزمون توصیفی و تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار «اس.پی.اس.اس» تحلیل شدند. سپس به شیوه استدلال منطقی تلاش شد تا میان نه و هشت گروه عوامل تاثیرگذار تطبیق و یا عدم تطبیق حاصل آید. یافته های این تحقیق منجر به اکتشاف مولفه های اجتماعی/تعاملی به همراه متغیرهای زیرمجموعه آن شامل (مشارکت، آموزشپذیری، طبیعتگرایی، تعاملات گروهی، اکتشافپذیری و چرخش حیاط)، عوامل محیطی (تابش آفتاب، مصالح، ایمن سازی، چیدمان، شخصی سازی، دما و تغییرات فصلی)، عوامل کالبدی (فرم، تناسبات، شکل و ابعاد)، مولفه شناختی (نشانه گذاری و رنگ)، عامل مدیریتی (تنوع حیاط، نظارتپذیری، تراکم و قابلیت دسترسی) و مولفه رفتاری (آشناپذیری، انعطافپذیری و مقیاس پذیری) گردید. لحاظ نمودن عوامل و متغیرهای دخیل در تحرک بدنی دانش آموزان در حیاط مدارس، موجبات محیطی که مشوق رفتار حرکتی کودکان است را فراهم خواهند کرد.
  کلیدواژگان: حیاط مدارس، دبستان، رفتار حرکتی، فعالیت بدنی، کودکان
 • لیلی علیزاده*، بهروز قربان زاده صفحات 71-98
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر حس بازی بر بهبود مهارت های اجرایی بسکتبال و تکالیف تمرین نشده در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. تعداد 40 دانش آموز دختر 10 تا 12 سال راست دست از مجموع 56 مدرسه ابتدایی شهرستان اردبیل، بر اساس معیارهای دستورالعمل آماری و تشخیصی اختلالات روانی غربال شدند. آزمودنی ها بصورت تصادفی ساده در دو گروه سنتی و گروه حس بازی به تعداد مساوی تقسیم شدند و به تمرین پرداختند. برای گردآوری اطلاعات از مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان 2 (MABC-2)، آزمون مهارتی بسکتبال ایفرد، ابزار سنجش عملکرد بازی و سیاهه بررسی مشکلات دستخط استفاده شد. آزمون ها قبل و بعد از 8 هفته برنامه آموزشی، 16 جلسه، هر جلسه به مدت 40 دقیقه اجرا شد. نتایج تحلیل کوواریانس چندمتغیره نشان داد که دانش آموزان در یادگیری مهارت های تصمیم گیری، حمایت، پاس و دریبل به روش حس بازی بهتر بوده اند (05/0>p) اما در مورد مولفه های دیگر تفاوت معناداری وجود نداشت. همچنین در بررسی مهارت دستخط دانش آموزان دارای اختلال هماهنگی رشدی، میانگین گروه تمرینی حس بازی به طور معناداری بیشتر از گروه تمرین سنتی بوده است (01/0>p). به طور کلی رویکرد مبتنی بر حس بازی کارآمدی بهتری در توسعه مهارت های تمرینی و تمرین نشده نشان داد و پیشنهاد می شود در آموزش مهارت-های ورزشی به این کودکان از رویکردهای بازی محور و فرآیند پرسش و پاسخ در قالب بازی های تعدیل شده استفاده گردد.
  کلیدواژگان: حس بازی، دستخط، تصمیم گیری، اختلال هماهنگی رشدی
 • رضا صادقی، زهره مشکاتی* صفحات 99-142
  هدف مطالعه، بررسی ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی (LEAF) در ورزشکاران است. نمونه آماری شامل 252 (152 زن، 100 مرد) ورزشکار ایرانی بالای 17 سال بود که به روش گلوله برفی توسط ارسال پرسشنامه آنلاین وارد پژوهش شدند. ابزار پژوهش شامل مقیاس یادگیری، اجرا و توجه عملکردی- بزرگسالان کاستلانوس و همکاران (2018) و پرسشنامه نقص عملکردی بزرگسالان بارکلی (2011) بود که جهت تعیین روایی هم زمان استفاده شد. جهت بررسی روایی سازه الگوی تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم مقیاس استفاده شد. نتایج نشان داد به طور کلی الگو از برازش مناسبی برخوردار است، به طوریکه کلیه حیطه ها (درک و یادگیری مفهومی، حافظه واقعی، توجه، سرعت پردازش، سازماندهی بصری، پردازش متوالی، حافظه فعال، حل مسیله جدید، ریاضی، خواندن، بیان مکتوب) دارای بار عاملی یا همبستگی بالایی با ابعاد اصلی خود بود (p≤0.001). پایایی همسانی درونی با استفاده از آلفای کرونباخ در همه ابعاد بالاتر از 7/0 و مطلوب به دست آمد. همبستگی بین نمرات ابعاد و حیطه های مقیاس بین 33/0 تا 89/0 بود و روایی همگرای مناسبی را نشان داد. نتایج تحلیل تمایزات جهت بررسی روایی تشخیصی نشان داد نمره چهار به عنوان نقطه برش پرسشنامه مناسب می باشد. تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که ورزشکارن بر اساس سطح رقابت در کارکردهای اجرایی دارای تفاوت هستند که با افزایش سطح رقابت، وضعیت این کارکردها در ورزشکاران بهبود می یابد. با توجه به این که پرسشنامه LEAF روایی و پایایی مطلوبی را برای ورزشکاران بزرگسال ایرانی نشان داد، لذا پیشنهاد می گردد از این مقیاس در پژوهش های آتی در حیطه ورزشی استفاده گردد.
  کلیدواژگان: عملکرد اجرایی، توجه، روایی، مقیاس، ورزشکار
 • بهروز عبدلی*، فرانک پورحسینی، محمدعلی سنجری صفحات 143-160

  نظریه شناخت بدن مند پیشنهاد می کند که فرایندهای شناختی در دل نواحی مغزی درگیر در برنامه ریزی و اجرای حرکتی و همچنین نواحی مسیول پردازش ورودی حسی نهفته است. اگر طبق دیدگاه شناخت بدن مند سیستم های شناختی و سیستم های ادراکی/حرکتی عمیقا درهم تنیده شده باشند و رابطه علی معلولی بین آن ها باشد پس فعالیت شناختی باید باعث ایجاد تغییرات در حرکات قابل مشاهده بشود، به همین علت ما در این تحقیق از بیست دانشجوی دختر فارسی زبان (میانگین سنی 4± 21 سال) خواستیم در حین ایستادن آرام بر روی تخته تعادل به شانزده جمله دارای فعل حرکتی به سمت جلو و یا عقب گوش دهند و سپس به بررسی انحراف استاندارد و میانگین درون کوششی مرکز فشار (CoP) آن ها در حین گوش دادن به جملات پرداختیم این آزمون در سه روز متوالی تکرار شد.تجزیه وتحلیل انحراف استاندارد CoP نشان داد که گشت وگذارهای مرکز فشار در زمان شنیدن افعال حرکتی نسبت به خط پایه تغییر معنی دار پیدا کرد ولی هیچ یک از اثرات اصلی برای میانگین CoP معنی دار نبود. تغییرات نوسانات CoP نسبت به نوسانات طبیعی بدن در حین اینکه از شرکت کنندگان خواسته شده بود ثابت بایستند و فقط به جملات گوش دهند نشان از جفت شدگی شناخت و عمل دارد که در رفتار حرکتی آن ها نمود پیدا کرد.

  کلیدواژگان: شناخت بدن مند، همسازی جمله و عمل، نوسانات پاسچری، نظریات شناختی
 • حسین صمدی، جلیل مرادی*، علیرضا آقابابا صفحات 161-186
  در سال های اخیر، سواد بدنی توجه بین المللی را به خود معطوف نموده و بدلیل مرتبط بودن به سیاست آموزشی و ورزشی، سرمایه گذاری فراوانی روی این مدل در کشورهای مختلف صورت گرفته است. علیرغم اهمیت موضوع سواد بدنی، از آن جا که این مفهوم هنوز در مراحل اولیه است، هنوز ابزار دقیقی برای ارزیابی آن در سنین و بین قشرهای مختلف وجود ندارد. هدف پژوهش حاضر، تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی بود. بدین منظور 208 نفر از معلمان تربیت بدنی زن و مرد با دامنه سنی 20 تا 66 سال پرسشنامه سواد بدنی تکمیل نمودند. ابتدا با استفاده از روش باز ترجمه، صحت ترجمه نسخه فارسی پرسشنامه تایید و در ادامه برای تعیین روایی سازه پرسشنامه از تحلیل عامل تاییدی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری و برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین برای پایایی زمانی سوالات، از همبستگی درون طبقه ای با روش آزمون-آزمون مجدد استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص نیکویی برازش و شاخص برازش تطبیقی بالاتر از 90/0 می باشد. ضریب آلفای کرونباخ برای سواد بدنی ادراک شده و ابعاد آن بالای 7/0 (مقدار شاخص قابل قبول بودن) به دست آمد. بر اساس نتایج، نسخه فارسی ابزار سواد بدنی ادراک شده در معلمان تربیت بدنی از روایی سازه و پایایی درونی و زمانی مطلوب و قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری روا و پایا برای ارزیابی سواد بدنی معلمان تربیت بدنی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: سواد بدنی ادراک شده، معلمان تربیت بدنی، روایی سازه، همسانی درونی
 • مرضیه انتظاری، عباس بهرام*، سعید ارشم، علی شریف نژاد صفحات 187-212

  هدف از پژوهش حاضر اثر دستکاری قیود تکلیف در بازی در زمین های کوچک (اس.اس.جی) بر تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان در بازی رقابتی فوتبال بود. در یک راهبرد نیمه تجربی با اندازه های تکراری، 24 بازیکن مبتدی فوتبال از رده سنی 17-11 سال در دو گروه 12 نفره قرار گرفتند. در جلسات تمرین، گروه اول با تعداد بازیکن برابر و گروه دوم با تعداد بازیکن نابرابر در زمین با ابعاد (30 ×20) بازی کردند. دوره تمرینی شامل 4 جلسه مداخله در هفته به مدت سه هفته (در مجموع 12 جلسه) بود. هم چنین یک بازی رقابتی در آخر هر هفته برگزار شد که عملکرد بازیکنان در بازی های رقابتی 7 در مقابل 7 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل شبکه های تیمی نشان داد که گروه تمرینی با بازیکن نابرابر نسبت به گروه تمرینی با بازیکن برابر، میانگین چگالی تیمی بالاتری داشتند. کمترین مقدار مرکزیت بردار ویژه مربوط به گروه تمرینی با تعداد نابرابر بود و در شاخص کل پیوندها نیز در همه بازی ها بیشترین پاس کاری را داشتند. نتایج نشان داد بین پس آزمون و پیش آزمون عملکردهای پاس موفقیت آمیز (001/0=p)، دریبل (010/0=p) و شوت به سمت دروازه (05/0=p) تفاوت معناداری وجود دارد. این نتایج نشان می دهد که بازی های اس.اس.جی در ارتقا تعاملات تیمی و عملکرد تکنیکی بازیکنان فوتبال نقش به سزایی دارد و میتوان از انواع دستکاری قیود تکلیف در انتقال مهارتهای جمعی و تکنیکی به فوتبال رقابتی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: قیود تکلیف، بازی در زمین های کوچک، چگالی تیم، مرکزیت تیم، شبکه های اجتماعی
|
 • Fatemeh Taghiyan Fini, Shila Safavi Hamami Pages 17-38

  According to Optimal theory, three factors, namely Enhanced Expectancies, Autonomy Support, and External Focus play a key role to facilitate motor performance and learning. Therefore, the purpose of the present study was to investigate the effects of optimizing performance through consecutive providing of enhanced expectancies, autonomy support and external attentional focus on learning the square-stepping task in children. A number of 24 children (22 girls and 2 boys) with a mean age of 10.16 ± 0.58 were selected through convenience sampling and were randomly assigned to optimized and control groups. All participants performed 36 trials (3×12) during the practice phase. Optimized group participants were then provided a different condition for each of three acquisition blocks in a counterbalanced order. During the retention and transfer phases, they performed 12 trails. Analysis of variance (ANOVA) with repeated measures and one-way analysis of variance were used to analyze the collected data. During the practice phase, there was no significant difference between the mean time of the square-stepping task across consecutive trial blocks in the optimal and control groups, and also performance under EE, AS, and EF conditions was not significantly different in both groups. In addition, results of the retention and transfer tests showed no significant difference between groups. Therefore, it seems that using key factors of the Optimal theory in a sequential manner throughout practice cannot be an appropriate intervention for motor skills learning in children.

  Keywords: autonomy support, enhanced expectancies, External Focus of Attention, Optimal Theory, Square-Stepping Exercises
 • Fatemeh Ebrahimzadeh, Fatemeh Mehdizadeh Saradj, Saeid Norouzian-Maleki * Pages 39-70
  Physical inactivity is one of the factors that seriously threatens the quality of life of today’s children and adults of tomorrow. Schools are one of the most important spaces for promoting motor behavior. In the current research, a qualitative system, content analysis method, and the Delphi technique were used to explore the factors and components of motivating the movement of students in the open space of schools. At first, by examining the background of the research, factors, and variables effective in increasing physical activity were identified. To collect the data, a semi-structured questionnaire was administered to 15 experts in the field of architecture of educational space from different universities in Tehran. After receiving the questionnaires and analysis of the feedback surveys, 26 influential variables were obtained. To find the relationship between the effective factors and the extracted components, a total of 130 architects and school staff were selected through non-random sampling and used a closed questionnaire with a Likert rating scale. The results have led to the exploration of social/interactive components along with their sub-variables including (participation, educability, naturalism, group interactions, explorability, and yard rotation), environmental factors (sunlight, materials, safety, arrange, personalization, temperature, and seasonal changes), physical factors (form, proportions, shape, and dimensions), cognitive component (marking and color), managerial factor (yard diversity, supervision, density, and accessibility) and behavioral components (familiarity, flexibility, and ergonomic). Taking into account the factors and variables involved in the physical activity of students in the schoolyard will provide an environment that encourages children’s motor behavior.
  Keywords: Schoolyard, elementary school, Motor Behavior, Physical Activity, Children
 • Leily Alizadeh *, Behrouz Ghorbanzadeh Pages 71-98
  The purpose of the present study was to examine the effect of game sense on improvement of basketball executive skills and non-practiced tasks in children with developmental coordination disorder. 40 female right-handed students among 56 elementary schools aged 10-12, were screened based on the criteria of the statistical and diagnostic guidelines for mental disorders among the students of Ardabil city. Children were randomly assigned to two groups: traditional and game sense. The measurements included were, movement assessment battery for children second edition (MABC2), AAHPERD basketball skills test, game performance assessment instrument and handwriting problem check list. All measures were administered pre and post an 8-week training program, 16 session, which each session lasted for 40 minutes. The results of multivariate covariance analysis showed that students were better in decision-making, support, passing and dribbling skills using game sense (p<0/05), but there was no significant difference in other components. Also, in the examination of the handwriting skills of students with DCD, the game sense group was significantly better than the traditional group (p<0/01). In general, game sense pedagogy showed a better improvement in both practiced and non-practiced skills, and the findings suggest that use game-oriented and question based approaches in teaching sports skills to these kind of children.
  Keywords: game sense, handwriting, Decision Making, Developmental Coordination Disorder
 • Reza Sadeghi, Zohreh Meshkati * Pages 99-142
  The aim of study was the psychometric of the Persian version of the Learning, Executive, and Attention Functioning (LEAF) scale in athletes. The statistical sample consisted of 252 (female=152) Iranian athletes older than 17 years who were selected using the snowball sampling method via sending an online questionnaire. The research tools, including the LEAF scale for adults (Castellanos et al., 2018) and the Barkley Functional Impairment Scale (2011), were used to examine the concurrent validity. The second order confirmatory factor analysis of the scale was used to examine the construct validity of the model. The obtained results showed that, the model has a good fit such that all domains (i.e., comprehension of conceptual learning, factual memory, attention, processing speed, visual organization, sequential processing, working memory, solving a novel problem, mathematics, reading, written expression) showed a high factor loading or correlation with their main dimensions (p≤0.001). Using Cronbach's alpha, the internal consistency reliability was obtained to be over 0.7 and desirable. The correlation between the scores of dimensions and the scale domains was 0.33-0.89, indicating an appropriate validity. The results of the differences analysis to examine the diagnostic validity showed the score of 4 as the cutoff point. MANOVA showed that athletes are significantly different in executive functions based on the level of competition and these functions improve in athletes by increasing the competition level. As the LEAF has appropriate reliability and validity coefficient among adult Iranian athletes, it is suggested that this scale be used in the future sport researches.
  Keywords: Executive Function, Attention, Validity, Scale, athlete
 • Faranak Pourhosseini, MohammadAli Sanjari Pages 143-160

  According to embodied cognition theory, cognitive processes originate from the areas of the brain involved in motor programing and execution and areas that are responsible for processing sensory inputs. According to the embodied cognition perspective, cognitive systems and perception-motor systems are deeply intertwined and exert a causal effect on each other. Therefore, cognitive activity should cause changes in observable movements. For this reason, in this study, we asked participants (20 females; M age= 21±4) to listen to sentences with action verbs while standing quietly on a balance board. We then examined the standard deviation (SD) and the mean within-trial of their center of pressure (CoP) while the participants were listening to the sentences. This test was repeated for three consecutive days.The analysis of standard deviation demonstrated that CoP fluctuations changed significantly from the baseline when participants listening to action verbs. However, none of the main effects were significant for the mean of CoP. Changes in CoP fluctuations relative to normal body fluctuations while participants were asked to stand quiet and listen only to sentences indicates how cognition and motor are intertwined which was reflected in their motor behavior.

  Keywords: Embodied cognition, Action-Sentence Compatibility, Postural Sway, Cognitive theories
 • Hossein Samadi, Jalil Moradi *, Alireza Aghababa Pages 161-186
  In recent years, physical literacy has attracted international attention and due to its relevance to education and sports policy, much investment has been made in this model in different countries. Despite the importance of the issue of physical literacy, since this concept is in the early stages, there are still no precise instrument for evaluating it at different ages and between different groups. The aim of this study was to determine the validity and reliability of the Persian version of the Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI) in physical education teachers. For this purpose, 208 male and female physical education teachers with an age range of 20 to 66 years completed questionnaire. First, the translation of the Persian version of the questionnaire was confirmed using the open translation method and then to determine the construct validity of the questionnaire, confirmatory factor analysis based on structural equation modeling and to determine internal consistency, Cronbach's alpha coefficient was used. Also, for time reliability of the questions, intra-class correlation with test-retest method was used. The results showed that the good fit index and the comparative fit index are higher than 0/9. Cronbach's alpha coefficient for perceived physical literacy and its dimensions above 0.7 (acceptable index value) were obtained. Based on the results, the Persian version of the Perceived Physical Literacy Instrument (PPLI) in physical education teachers has a constructive validity and internal and temporal reliability and can be used as a valid and reliable tool to assess the physical literacy of physical education teachers.
  Keywords: Perceived physical literacy, Physical Education Teachers, Construct Validity, Internal Consistency
 • Marzieh Entezari, Abbas Bahram *, Saeed Arsham, Ali Sharifnezhad Pages 187-212

  The purpose study was to investigate the effect of manipulating task constraints in Small-sided game (SSG) on team interactions and the technical performance of players in a competitive football game. In a quasi-experimental strategy with repeated measures, 24 amateur players of football aged 11-17 were divided into two groups of 12 people. In training sessions, the first group played with equal number of players and the second group played with the unequal number of players on a field dimensions (20×30) The SSG training period consisted of 4 intervention sessions per week for three weeks (12 sessions in total). There was also a competitive game at the end of each week in which the performance of the players in the competitive games 7 Vs 7 was analyzed. The results of team network analysis showed that the group with unequal player training in games had a higher average team Density than the group with equal player training. The lowest value of Eigenvector centrality belonged to the training group with unequal numbers, and in the total link index, they had the highest number of passes in all games. The results showed that there was a significant difference between post-test and pre-test successful pass (p =0.001), dribble (p = 0.010), and goal shooting (p = 0.05). These results show that SSG games play an important role in promoting team interactions and technical performance of football players and that a variety of task constraints can be used to transfer collective and technical skills to football.

  Keywords: task constraints, Small Sided Games, team Density, Eigenvector centrality, Social Networks