فهرست مطالب

فیزیولوژی ورزشی - پیاپی 56 (زمستان 1401)
 • پیاپی 56 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • فاطمه اسلامی، مرضیه ثاقب جو* صفحات 17-50

  هدف از مطالعه مروری حاضر، بررسی اثربخشی تمرین ورزشی در منزل بر بیماران قلبی-عروقی بود. بدین منظور، برای مقالات داخل کشور، پایگاه های اطلاعاتی Sid.ir و Magiran.com و نیز سامانه نشریات علمی و پژوهشی مورد تایید وزارت علوم در رشته علوم ورزشی، از سال 1380 تا 1401 جست وجو شدند. واژه های کلیدی مورد استفاده برای جست وجو، «تمرین ورزشی در منزل (HBET)» در ترکیب با «بیماران قلبی» یا «بیماری های قلبی-عروقی » یا «تمرین هوازی» یا «تمرین مقاومتی» بود. برای مقالات به زبان انگلیسی در بازه سال های 2000 تا 2022، از پایگاه های اطلاعاتیPubMed Megapaper, و Google Scholar استفاده شد. واژه های کلیدی جستجو شده «home-based exercise training» در ترکیب با «cardiac patients» یا «cardiovascular diseases» یا «aerobic exercise training» یا «resistance exercise training» بود. نتایج حاکی از آن است که اجرای HBET، به عنوان جایگزین یا مکمل تمرینات ورزشی نظارت شده، مبتنی بر بیمارستان و یا به عنوان بخشی از برنامه های توانبخشی در منزل، مقرون به صرفه، در دسترس و ایمن می باشد. همچنین کمک می کند تا بر موانع ورزشی غلبه شود و پایبندی به ورزش را افزایش می دهد، لذا احتمالا با رعایت اصل تکرار، شدت، زمان و نوع تمرین، بیماران قلبی-عروقی می توانند از این شیوه تمرین بهره ببرند.

  کلیدواژگان: تمرین در منزل، توانبخشی ورزشی در منزل، موانع مشارکت ورزشی، بیماری های قلبی -عروقی، پایبندی به تمرین ورزشی
 • کورش دهقان، خسرو جلالی دهکردی*، فرزانه تقیان، مهدی کارگرفرد، بهرام عابدی صفحات 51-82
  پژوهش حاضر با هدف اثر 12 هفته تمرین مقاومتی بصورت دایره ای بر نشانگرهای متابولیکی و هورمونی توده استخوانی مردان سالمند انجام شد. تعداد30 نفر مرد سالمند با میانگین و انحراف معیار سن: 82/4±63/67سال؛وزن:89/8±82/75 کیلوگرم و شاخص توده بدن: 28/3±53/27 کیلوگرم بر متر مربع به صورت تصادفی دردو گروه تمرین ترکیبی و کنترل قرار گرفتند. تمرین مقاومتی دایره ای با شدت 30 تا 55% یک تکرار بیشینه،3 بار در هفته برای 12هفته اجرا شد، در حالی که گروه کنترل سبک زندگی معمول خود را حفظ کردند. نشانگرهای هورمونی مرتبط با متابولیسم استخوان شامل هیدروکسی ویتامین D3، هورمون پاراتیرویید، استیوکلسین، آلکالین فسفات، کلسی تونین و کلسیم قبل و پس ازمداخله تمرینی اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های t وابسته و تحلیل کوواریانس در سطح کمتر از 05/0 انجام شد. نتایج تحلیل کوواریانس، افزایش معناداری در سطوح کلسی تونین (70/2±80/14 در مقابل 75/3±67/12میلی گرم بر دسی لیتر، 037/0=p) و کلسیم (65/0±70/9 در مقابل 47/0±09/9 میلی گرم بر دسی لیتر، 006/0=p) در گروه تمرین مقاومتی در مقایسه با گروه کنترل پس از 12 هفته مداخله نشان داد. با این حال، هیچگونه تغییرات معنادار بین گروهی در متغیرهای هورمون پاراتیرویید، هیدروکسی ویتامین D3، استیوکلسین، آلکالین فسفات مشاهده نشد (05/0p>). پژوهش حاضر نشان داد، دوازده هفته تمرینات مقاومتی بصورت دایره ای منجر به بهبود قابل توجهی در برخی نشانگرهای هورمونی و متابولیک استخوان در افراد سالمند شد. مطالعات بیشتر با پیگیری طولانی مدت برای تایید این یافته ها باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پوکی استخوان، متابولیسم استخوان، تمرین مقاومتی دایره ای، سالمند
 • سلامه بهبودی، رزیتا فتحی*، ابوالفضل اکبری، خدیجه نصیری صفحات 83-106
  امروزه به دلیل تغذیه نامناسب، کم تحرکی و عوارض ناشی از مصرف داروها شاهد شیوع آسیب و بیماری های کلیوی هستیم. ورزش منظم و برخی گیاهان دارویی ممکن است در بهبود این بیماری ها موثر باشند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه گلرنگ (500 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) بر بیان ژن PTEN و سطح سرمی کراتینین پس از مصرف دگزامتازون در موش های صحرایی نر بالغ انجام شد. 25 سر موش صحرایی نر بالغ نژاد ویستار (وزن 32±371 گرم) به طور تصادفی به 5 گروه کنترل، دگزامتازون، دگزامتازون+گلرنگ، دگزامتازون+تمرین هوازی و دگزامتازون+گلرنگ+تمرین هوازی تقسیم شدند. القا آسیب کلیوی از طریق تزریق زیرجلدی دگزامتازون (8 میلی گرم/کیلوگرم وزن بدن) به مدت شش روز انجام شد. پروتکل تمرینی شامل 60 دقیقه دویدن با تردمیل با سرعت 28 متر در دقیقه در 5 روز هفته بود. یافته ها نشان داد تمرین هوازی اثر معناداری بر سطح کراتینین سرم داشت (P=0.034). سطح کراتینین در گروه تمرین هوازی در مقایسه با گروه دگزامتازون کاهش معناداری داشت (P=0.047)؛ درحالیکه در گروه های دگزامتازون+گلرنگ و دگزامتازون+گلرنگ+تمرین هوازی تغییر معناداری در مقایسه با گروه دگزامتازون نداشت. مصرف گلرنگ اثر معناداری بر بیان ژن PTEN داشت (P=0.025). بیان ژن PTEN در گروه های مداخله درمانی در مقایسه با گروه دگزامتازون تغییر معناداری نداشت. نتایج بدست آمده از مطالعه ی حاضر نشان می دهد ده هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره دانه ی گلرنگ می تواند بر بهبود آسیب کلیوی موثر باشد.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، گلرنگ، PTEN، کراتینین، دگزامتازون
 • سید غلامحسین رحیمی، سید محمد مرندی*، محمدحسین نصراصفهانی صفحات 107-146

  شرایط استرس زای پیش دیابت، به مرحله قبل از شکل گیری بیماری دیابت نوع 2 گفته می شود، که میزان قند خون بیشتر از حد طبیعی و کمتر از معیارهای تشخیصی دیابت نوع 2 است. بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر ذخایر گلیکوژن عضلانی موش های پیش دیابتی شده می باشد. بر این اساس تعداد 15 سر موش نر نژاد C57BL/6 به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند: موش های تغذیه شده با رژیم غذایی طبیعی (ND ، 5 عدد) و رژیم غذایی پرچرب (HFD ، تعداد 10 عدد). موش ها به مدت 12 هفته تغذیه شدند. پس از تشخیص القای پیش دیابت توسط آزمون های تشخیصی در گروه HFD ، این گروه به دو زیرگروه تقسیم شدند: موش های پیش دیابت شده (PD) و موش های پیش دیابت شده به همراه تمرین استقامتی (PD-Ex) نتایج کاهش معناداری از سطح گلوکز خون و مقاومت انسولینی را در گروه PD-Ex نسبت به PD نشان داد. تکنیک PAS تغییرات کاهش قابل مشاهده ای از ذخایر گلیکوژن در HFD نسبت به گروه ND نشان داد درحالیکه تمرین استقامتی باعث افزایش تجمع گلیکوژن در عضله اسکلتی موش ها شد. سطح بیان ژن های نسبی دخیل در ذخایر کیلگوژن عضله همچونPI3K, AKT, GSK3,GYS1، و ژن LRRC8A تغییرات معناداری (05/0>p) بین گروه ND در مقایسه با گروه HFD نشان داد، که نشان دهنده اختلال مسیر سیگنالینگ ذخایر گلیکوژن می باشد.تمرین استقامتی (PD-Ex) منجر به بهبود قابل ملاحظه ای از سطح بیان ژن GSK3 شد. به طور کلی به نظر می رسد انجام تمرین استقامتی، تاثیرات منفی شرایط پیش دیابتی ناشی از مصرف رژیم غذایی پرچرب را بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: پیش دیابت، گلیکوژن سنتاز، رژیم غذایی پرچرب، تمرین استقامتی
 • فاطمه بابایی، علی برزگری*، ابراهیم نوریان، محمدحسن دشتی خویدکی صفحات 147-176
  هدف و زمینه

   

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر 12 هفته تمرین شنای زیر بیشینه بر نشانگرهای زیستی MAPK و MDA در موش های صحرایی در معرض نیتروزآمین کتون مشتق از تنباکو بود.روش پژوهش: 48 سر موش صحرایی نژاد ویستار 8-6 هفته ای با محدوده وزنی 26 ± 105 گرم خریداری و به طور تصادفی به 5 گروه کنترل (8 سر)،تزریق آب مقطر (10 سر)،تزریقNNK (10سر)،تمرین شنا (10 سر)،تمرین شنا + تزریق NNK (10سر)، تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 12 هفته تمرین شنا با شدت زیر بیشینه (پنج روز در هفته) بود. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرین نمونه گیری از بافت ریه انجام شد و سطوح نشانگرهای MAPK و MDA بافت ریه با تکنیک الایزا، اندازه گیری شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و توکی استفاده شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد میزان MAPK (001/0P=) وMDA(000/0P=)در بین گروه ها معنی دار بود.نتایج آزمون توکی نشان داد که کاهش MAPK در گروه های شنا و شنا + مداخله NNK نسبت به گروه مداخله NNK معنی دار بود(001/0=P)(001/0=P) و همچنین، میزان کاهش MDA در گروه-های شنا و شنا + مداخله NNK نسبت به گروه مداخله NNK معنی دار بود (001/0=P)(001/0=P).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعات نشان دادند،تمرین شنا می تواند تا حدودی آثار منفی NNK بر سطوح MAPK و MDA را کاهش دهد و این احتمال وجود دارد که با توجه به نقش ضدالتهابی فعالیت ورزشی شنا بتواند اثر کارسینوژنیک NNK را کنترل و در محافظت از سیستم تنفسی در برابر ماده سرطان زای NNK تاثیر گذار باشد.

  کلیدواژگان: تمرین شنا، ریه، NNK، MAPK، MDA
 • مطهره کاظمی تنها، شیلا نایبی فر، الهام قاسمی*، شهین نصرت زهی صفحات 177-200
  اهداف

  کم کاری تیرویید یکی از اختلالات تیروییدی است که در اندوتلیوم عروق باعث افزایش سطوح پروتیین اتصال دهنده اسیدهای چرب 4 (FABP4) و پروتیین واکنش گرC با حساسیت بالا (hs-CRP) می گردد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تناوبی شدید و مصرف بولاغ اوتی بر سطح سرمی hs-CRP وFABP4 در بیماران مبتلا به کم کاری خفیف تیرویید دارای اضافه وزن اجرا شد.

  مواد و روش ها

  در این کار آزمایی بالینی تصادفی شده تک سو کور، 40 بیمار مبتلا به کم کاری خفیف تیرویید دارای اضافه وزن با میانگین سنی (41/6±50/30 سال) و وزنی (48/20±6/73 کیلوگرم) به طور تصادفی به چهار گروه تمرین + مکمل، تمرین، مکمل و کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرین + مکمل و تمرین برنامه سه جلسه در هفته تمرینات تناوبی شدید و گروه های مکمل و تمرین + مکمل، مصرف روزانه 500 میلی گرم عصاره بولاغ اوتی را به مدت 8 هفته دنبال کردند. متغیرهای تحقیق در ابتدا و انتهای مطالعه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی زوجی، کوواریانس و تعقیبی توکی و نرم افزار SPSS نسخه 20 در سطح معنی داری (05/0>P) تحلیل شدند.

  یافته ها

  پس از هشت هفته تمرین و بولاغ اوتی سطح سرمی hs_CRP در سه گروه تمرین، مکمل و تمرین+مکمل کاهش یافت (05/0>P). در حالی که سطح FABP4تنها در گروه های تمرینی کاهش معنادار یافت (05/0>P).

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد تمرینات تناوبی شدید و عصاره بولاغ اوتی باعث تنظیم متابولیسم انرژی و بهبود التهاب در افراد مبتلا به کم کاری خفیف تیرویید دارای اضافه وزن می گردد.

  کلیدواژگان: کم کاری تیروئید خفیف، بولاغ اوتی، تمرینات تناوبی شدید، پروتئین اتصال دهنده اسیدهای چرب، پروتئین واکنش گرC با حساسیت بالا
|
 • Fatemeh Islami, Marziyeh Saghebjoo * Pages 17-50

  This systematic review aimed to investigate the effectiveness of home-based exercise training on cardiovascular patients. For this purpose, Sid.ir and Magiran.com databases as well as the system of scientific and research publications approved by the Ministry of Science in the field of sport sciences were searched for domestic articles from 1380 to 1401. The keywords used for searching were "home-based exercise training (HBET)" combined with "cardiac patients" "cardiovascular diseases" or "aerobic training" or "resistance training". For English language articles between 2000 and 2022, PubMed, Megapaper, and Google Scholar databases were used. The searched keywords were "home-based exercise training" in combination with "cardiac patients" or "cardiovascular diseases" or "aerobic exercise training" or "resistance exercise training". The results indicate that the implementation of HBET, as an alternative or supplement to hospital-based supervised exercise training, or as part of home-based rehabilitation programs, is cost-effective, accessible, and safe. It also helps to overcome exercise obstacles and increases adherence to exercise training, therefore, by observing the principle of repetition, intensity, time, and type of exercise, probably cardiovascular patients can benefit from this training method.

  Keywords: Home-based training, home-based exercise rehabilitation, barriers to exercise participation, Cardiovascular diseases, adherence to exercise training
 • Kourosh Dehghan, Khosro Jalali Dehkordi *, Farzaneh Taghian, Mehdi Kargarfard, Bahram Abedi Pages 51-82
  The aim of this study was to investigateto the effect of 12 weeks of resistance circuit-based training on markers of bone metabolic and hormonal in elderly men.30 elderly men with mean and standard deviation of age: 67.63 ± 4.82 years; weight: 75.82 ± 8.89 kg and body mass index: 27.53±3.28 kg/m2 were randomly divided into two groups of combined training and control. The resistance exercise training was performed at 30–55% ofthe one-repetition maximum (1-RM), three times per week for 12-weeks, while the CON group maintained their regular lifestyle. The hormonal and bone metabolic markers including serum 25-(OH) D3,parathyroid hormone (PTH), osteocalcin (OC), alkaline phosphatase (ALP), calcitonin and calcium were measuredbefore training and after 12weeksexercise intervention. The results of analysis of covariance showed a significant increase in the calcitonin levels (14.80± 2.70) vs. 12.67± 3.75 ml/dl, p = 0.037) and calcium (9.70±0.65 vs. 9.09±0.47 ml/dl, p = 0.006) in the resistance training group compared to the control group showed intervention after 12 weeks.The findings of the present study showed that 12 weeks of resistance circuit-based training led to a significant improvement in some hormonal markers and bone metabolic in the elderly. Further studies with a long-term follow-up should be considered to confirm these findings.
  Keywords: osteopenia, Bone Metabolism, circular, Resistance Training, Elderly
 • Salame Behboudi, Rozita Fathi *, Abolfazl Akbari, Khadijeh Nasiri Pages 83-106
  Nowadays, due to poor nutrition, sedentary lifestyle and side effects of medicine use, prevalence of kidney injury and disease are observed. Regular exercise and some herbal medicine may influence on recovering from such illnesses. The aim of the present study is to evaluate the effect of ten-week aerobic exercise and consumption of safflower seed extract (500 mg/kg of body weight) on PTEN gene expression and serum creatinine levels after consuming Dexamethasone in male rats. 25 Wistar male rats (371±32 gr) were randomly divided into five groups including control, dexamethasone, dexamethasone+safflower, dexamethasone+aerobic exercise, dexamethasone+safflower+aerobic exercise groups. Kidney injury was induced by subcutaneous injection of dexamethasone (8 gr /kg of body weight) for 6 days. Exercise protocol, including treadmill running, started at 15 m/min for 10 minutes and increased by the end of the third week, reaching a maximum of 28 m/min for 60 minutes 5 days a week. By the end of the tenth week, the intensity and duration of the exercises remained unchanged. Creatinine level had a significant reduction in dexamethasone+exercise group compared to dexamethasone group (P=0.047); while it's level had no significant difference in dexamethasone+safflower and dexamethasone+safflower+aerobic exercise compared to dexamethasone group. PTEN gene expression in therapeutic intervention groups had an insignificant change compared to dexamethasone group. Results of the present study indicate that 10 weeks of aerobic exercise and consumption of safflower seed extract could improve kidney injury caused by dexamethasone. This effect seems to be through other mechanisms that have not been investigated in this study.
  Keywords: Aerobic Exercise, Safflower, PTEN, Creatinine, Dexamethasone
 • Seyed Gholamhoseyn Rahimi, Seyed Mohammad Marandi *, Mohammad Hossein Nasr-Esfahani Pages 107-146

  Pre-diabetic stressful conditions are status before the onset of type 2 diabetes, in which the blood sugar level is higher than normal and below the diagnostic criteria for type 2 diabetes. Therefore, the purpose of this study was to investigate the effect of endurance training on muscle glycogen storage in pre-diabetic mice. For this purpose, Fifteen male C57BL / 6 mice were randomly divided into two groups: mice fed a normal diet (ND, n= 5) and a high-fat diet (HFD, n=10) and then fed for 12 weeks. After diagnosing prediabetes induction by diagnostic tests in the HFD group, this group was into two groups: the pre-diabetic group (PD) and pre-diabetic mice along with endurance training (PD-Ex). The results showed a significant decrease in blood glucose levels and insulin resistance of HFD-Ex group compared to PD. The PAS technique showed an observational decrease in glycogen storage in the HFD group compared to the ND group, while endurance training increased it in the skeletal muscle of mice. The relative gene expression of the factors involved in glycogen storage such as AKT, PI3K, Gys1, and GSK3 as well as the gene LRRC8A showed significant changes (p <0.05) between the ND group compared to the HFD group, showing the glycogen storage signaling pathway is disturbed. However, endurance training (PD-Ex) has resulted in a significant improvement in glycogen synthase gene levels. In general, Endurance training seems to improve the negative effects of pre-diabetic conditions due to a high-fat diet.

  Keywords: Prediabetes, Glycogen synthase, High Fat Diet, Endurance training
 • Fatemeh Babaei, Ali Barzegari *, Ebrahim Norian, Mohammad Hassan Dashti Khoidaki Pages 147-176
  Background

  The purpose of this study was to investigate the effect of 12 weeks of maximal swimming training on MAPK and MDA biomarkers in rats exposed to tobacco-derived nitrosamine ketone.

  Methods

  48 6-8 week old Wistar rats with a weight range of 26 ± 105 g were purchased and randomly divided into 5 control groups (8 heads), distilled water injection(10 heads),NNK injection(10 heads), swimming training.(10 heads),swimming practice + NNK injection(10 heads),were divided.The training program included12 eeks of swimming with maximum intensity (five days a week). 48 hours after the last training session, lung tissue sampling was performed and the levels of MAPK and MDA markers of lung tissue were measured by ELISA technique. One-way ANOVA and Tukey were used to analyze the data

  Results

  The results showed that the levels of MAPK(P = 0.001)and MDA(P = 0.000) were significant among the groups.The results of Tukey test showed that the reduction of MAPK in swimming and swimming +NNK intervention groups compared to NNK intervention group was significant(P = 0.001)(P = 0.001)and also, the rate of MDA reduction in swimming and swimming + NNK intervention groups was significant compared to NNK intervention group(0.001 = P)(001/0 = P).

  Conclusion

  The results of studies showed that swimming exercises can reduce the negative effects of NNK on MAPK and MDA levels to some extent, and it is possible that due to the anti-inflammatory role of swimming exercise activity can control the carcinogenic effect of NNK and protect the respiratory system in Equivalent to the carcinogen NNK.

  Keywords: swimming exercise, lung, NNK, MAPK, MDA
 • Motahhreh Kazemi Tanha, Shila Nayebifar, Elham Ghasemi *, Shahin Nosrat Zehi Pages 177-200
  Objectives

  Hypothyroidism is one of the thyroid disorders that increases the levels of fatty acid binding protein 4 (FABP4) and high-sensitivity C-reactive protein (hs-CRP) in the vascular endothelium. This study was conducted with the aim of investigating the effect of eight weeks of high-intensity interval training and Nasturtium officinale consumption on the serum levels of hs-CRP and FABP4 in overweight subclinical hypothyroid patients.

  Materials and Methods

  This study is a single-blind randomized clinical trial that 40 people with overweight subclinical hypothyroidism with average age (30.50±6.41 year) and average weight (73.20±6.48 kg) were randomly divided into four groups: training, training + supplement, supplement and control. For 8 weeks, training and training + supplement groups followed the program of three sessions per week of high-intensity interval training and training + supplement and supplement groups followed the daily consumption of 500 mg of Nasturtium officinale extract supplement. Study variables were measured at the beginning and end of the study. The data were analyzed using paired t-tests, analysis of covariance and Tukey's post hoc analysis and using SPSS version 20 software at a significant level (P<0.05).

  Results

  Eight weeks of high-intensity interval training and Nasturtium officinale supplement caused a significant decrease in hs-CRP and body mass index in training, training +supplement and supplement groups (P<0.05). While FABP4 was significantly decreased only in training groups (P<0.05).

  Conclusion

  It seems that intense interval training and Nasturtium officinale regulate energy metabolism and improve inflammation in overweight people with mild hypothyroidism.

  Keywords: Subclinical hypothyroidism, Nasturtium officinale, High-intensity interval training, fatty acid-binding protein 4, high-sensitivity C-reactive protein