فهرست مطالب

مدیریت نظامی - پیاپی 87 (پاییز 1401)
 • پیاپی 87 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی باقری هشی*، علیرضا حامدی سنجانی صفحات 1-34

  این پژوهش با هدف بررسی مطالعات انجام شده در جهت شناسایی ابعاد و مولفه های الگوی نظام مند آموزش دانشگاه های نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  انجام شده است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با حوزه آموزش طی سال های 1382 تا 1400 به تعداد 87 منبع بود که ابتدا تعداد 56 منبع بر اساس چکیده انتخاب شد. سپس 31 منبع بر اساس محتوا گزینش شد که درنهایت 24 منبع به عنوان منابع کاملا مرتبط، به روش فراترکیب مورد بررسی قرار گرفت. براساس کدگذاری و ترکیب مقالات، الگوی نظام مند آموزش دانشگاه های افسری در 3 بعد، 8 مولفه  و 24 شاخص طبقه بندی شد که عبارتند از: بعد یکم درونداد های آموزش با مولفه ویژگی فراگیران (ویژگی های مهارتی،دانشی ونگرشی) ، مولفه ویژگی اساتید (مهارت تدریس، دانش راهبردی ونگرش ارزشی) ، مولفه نیازسنجی (تحلیل سازمان، تحلیل شغل،تحلیل فرد،تحلیل محیط،تعیین نیاز) ، مولفه اهداف آموزشی (اهداف شناختی،اهداف عاطفی آرمانی،اهداف عملکردی)، مولفه برنامه درسی (عمومی ، تخصصی ، دانشی و بینشی) و بعد دوم فرآیند آموزشی با مولفه فرآیند اجرا (فرآیند یادگیری-یاددهی، روش اجرا ، الزامات اجرا) ، مولفه ارزیابی (فراگیر ، استاد) و همچنین بعدسوم شایستگی با مولفه های توانایی ها و قابلیت ها. روایی الگوی طراحی شده بر اساس نظر گروه 5 نفره کانونی صاحب نظران حوزه آموزش تایید و پایایی الگو نیز با استفاده از فرمول محاسبه کاپا به میزان 864/. ، الگو در سطح توافق معتبر قرارگرفت.

  کلیدواژگان: آموزش، آموزش نظام مند، الگوهای آموزشی، فراترکیب
 • یونس کاکاوند*، سجاد پناهی فر، سجاد فرهنگ صفحات 35-55

  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارتقای مدیریت بحران با تاکید بر نقش رسانه های اجتماعی در میان کارکنان نیروهای مسلح انجام گرفته است. روش پژوهش، کیفی می باشد که بر اساس روش تحلیل مضمون انجام گرفته است. جامعه آماری شامل افرادی است که در حوزه رسانه و مدیریت بحران هم خبرگی آکادمیک و هم خبرگی تجربی دارند که در نهایت 17 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. بر اساس یافته های پژوهش، رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران پنج کارکرد اصلی هدایت افکار عمومی، رصد و پایش محیط، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد همبستگی عمومی دارند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رسانه های اجتماعی می توانند در مدیریت بحران کشور نقش به سزایی داشته باشند و لذا به مسیولان نیروهای مسلح کشور توصیه می شود که با عمل بر اساس مدل ارایه شده به پیشبینی به موقع بحران، پیش گیری از آن و آمادگی برای مقابله با آن بپردازند.

  کلیدواژگان: بحران، رسانه، رسانه های اجتماعی، نیروهای مسلح
 • وحید قنبری سالطه، محمدعلی محمدی فر* صفحات 57-92

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی هیجانی و تاب آوری روان شناختی بر بهزیستی روان شناختی و کنترل خشم دانشجویان انجام شد. این پژوهش آزمایشی با پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری دانشجویان سال اول دانشگاه بوند. نمونه آماری شامل 21 نفر برای هر یک از گروه های آزمایشی و 20 نفر برای گروه کنترل بود که به روش تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی در گروه های آزمایشی و کنترل جایگزین شدند. آموزش های مهارت اجتماعی- هیجانی و تاب آوری روان شناختی به گروه های آزمایشی داده شد ولی به گروه کنترل هیچ گونه آموزشی داده نشد. ابزار گرداوری داده ها شامل پرسشنامه ی 84 سوالی بهزیستی روان شناختی ریف و پرسشنامه 57 سوالی کنترل خشم اسپیلبرگر بود. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره تجزیه وتحلیل شد. نتایج حاکی از آن بود که هم آموزش مهارت های اجتماعی- هیجانی و هم آموزش مهارت تاب آوری روان شناختی باعث ارتقاء بهزیستی روان شناختی و بهبود کنترل خشم در دانشجویان شده و در مقایسه بین دو نوع مداخله نیز به غیر از دو مولفه تفاوت معنادار در بین مداخله ها مشاهده نشد. در پیگیری سه ماهه نیز نتایج تقریبا تکرار شد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که می توان از این مداخله ها در بهبود و ارتقاء بهزیستی روان شناختی و کنترل خشم بهره جست.

  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی- هیجانی، تاب آوری روان شناختی، بهزیستی روان شناختی، کنترل خشم
 • سید هادی زرقانی*، فرزاد عابدی شجاع، فاطمه بخشی، نرگس حجی پناه صفحات 93-122

  فرهنگ سازمانی، مجموعه اصول،معیارها، عقاید و ارزشهای مشترک یک سازمان است که رفتار اعضای آن را هدایت می کند و نقش مهمی در رسیدن سازمان به اهداف خود دارد. در بین سازمان های مختلف یک کشور، سازمان های نظامی به جهت ماموریت حساس و مهم آنها در حفظ تمامیت ارضی و استقرار نظم و امنیت از نقش و جایگاه مهمتری برخوردار هستند. فرهنگ سازمانی نیروهای مسلح در کشورهای جهان مشتمل بر دو گونه معیارها، عقاید و  ارزش های مشترک جهانی و همچنین اصول، معیارها و شاخص های سطح ملی و محلی است که ریشه در ارزش های ملی، سرزمینی و محلی دارد. این پژوهش به دنبال بررسی و تبیین مهمترین مفاهیم ،شاخص ها و راهبردهای«فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» از منظر حضرت امام (ره) و مبتنی بر متن صحیفه امام می باشد. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی وکمی) است و با دو رویکرد قیاس و استقراء، متن صحیفه امام (ره) در دوران دفاع مقدس مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.یافته های پژوهش نشان می دهد، از منظر حضرت امام (ره) در بین هفت مفهوم و شاخص فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح، به ترتیب سه مفهوم «هماهنگی، انسجام و پرهیز از تفرقه» با 34 فراوانی، مفهوم«وحدت فرماندهی و رعایت سلسله مراتب نظامی» با 27 فراوانی و مفهوم«حفظ نظم، انضباط و اطاعت پذیری» با 21 فراوانی در رتبه اول تا سوم قرار دارند. همچنین هفت مفهوم مورد نظر در قالب سه مقوله«خدا محوری»،«سازمان محوری» و «مردم محوری» قابل طرح است. در نهایت حضرت امام، در زمینه فرهنگ و رفتار سازمانی نیروهای مسلح ج.ا.ایران، دو راهبرد مشخص شامل«طرح شاخص های ویژه نیروهای مسلح ج.ا ایران» و «تاکید بر شاخص های مشترک نیروهای مسلح جهان» را مد نظر داشتند.از دیدگاه امام (ره) در راهبرد طرح شاخص های ویژه، معیارها و مفاهیمی چون «اعتقاد به اراده برتر الهی» و«روابطه حق و تکلیف بین فرماندهان و نیروهای تحت امر» جایگاه ویژه ای دارند.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، نیروی مسلح، رفتار، دفاع مقدس، امام خمینی
 • پریسا دفتری فرد*، مهدی کوشا صفحات 123-164

  آموزش زبان خارجی بخش اصلی سیستم آموزشی همه کشورهای جهان به ویژه در عصر ارتباطات است. شکی نیست که زبان انگلیسی در دهکده جهانی، زبان میانجی [1] است. به دلیل درک نقش و اهمیت زبانهای خارجی در زمینه دفاع و همکاری نظامی با سایرکشورهای جهان، این پژوهش به بررسی وضعیت آموزش زبان انگلیسی4 (ELT) در دانشگاه های نظامی می پردازد. بدین منظور، 12 نفر از فرماندهان ارشد ارتش ج.ا. ایران با مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا آشنا با مسایل آموزشی، مقدورات، محدودیت ها موانع و چالش های موجود و فراروی دانشگاه های نظامی در یک مصاحبه نیمه ساختار یافته به سوالاتی در مورد وضعیت، نقش، اهمیت و ضرورت آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های نظامی ایران و اقداماتی که می بایستی از جانب فرماندهان ارشد در خصوص بهبود، توسعه و ارتقاء کیفیت آموزش زبان انگلیسی در این دانشگاه ها صورت گیرد پاسخ دادند. تجزیه و تحلیل داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه ها براساس"تحلیل محتوا5" نشان داد وضعیت برنامه آموزش زبان در دانشگاه های نظامی در برخی جنبه ها نسبتا موفق است ولی تا رسیدن به وضعیت مطلوب هنوز فاصله دارد و برای استاندرسازی و بهبود کیفیت آموزش مبتنی بر سیاست گذاری های کلان آموزشی نیاز به توسعه برنامه ای راهبردی، منسجم و هدفدار و فراهم نمودن مجموعه ای از شرایط است. شش مقوله ی استخراج شده عبارتند از زبان ارتباطات حرفه ای، زبان میانجی نظامی، توانش بین فرهنگی نظامی، فعالیت های همکوشانه، سیاست گذاری آموزش زبان انگلیسی در نیروهای مسلح، و بهبود کیفیت آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه نظامی که هر کدام با توجه به نظریات مطرح در آموزش زبان بحث و بررسی شدند

  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، زبان میانجی، توانش بین فرهنگی6، ارتباطات حرفه ای
 • لیلا نعمتی*، علی صفایی شکیب، فرزاد جمادی صفحات 165-201
  در روزگاران معاصر سازمان های نظانی بیش از پیش با تغییرات متنوع محیطی  مواجه هستند و واکنش مناسب با این تغییرات اساس اقتدار و پویایی آنها در عرصه نظامی است. به زعم اندیشمندان حوزه مدیریت کارآفرینی سیاسی، خوکارآمدی سیاسی، ادراک سیاسی واکنش مناسب به این تغییرات است از این روی سازمانهای نظامی باید متناسب با تهدیدهای محیطی تغییراتی را در سیاستهای سازمانی خود ایجاد کنند تا پویایی خود را از دست ندهد و در عرصه رقابت نظامی امروز موفق عمل کنند؛ اما متاسفانه مطالعه تجربی که لزوم تحولات سازمانی را در محیط نظامی و تاثیر متغیرهای کارآفرینی سیاسی، خودکارآمدی سیاسی، ادراکات سیاسی و تحولات سازمانی را مورد بررسی قرار دهد، یافت نشد. لذا پژوهش با عنوان کارآفرینی سیاسی و باورهای خودکارآمدی سیاسی اقدامی برای تحولات سازمانی با نقش واسطه ای ادراک سیاسی فرماندهان نظامی پادگان شهید نوژه همدان انجام گرفت. جامعه آماری شامل کلیه فرماندهان نیروی هوایی پایگاه نوژه همدان بود که نمونه ای بر اساس روش تصادفی ساده 220 نفر انتخاب شد. ابزارها شامل پرسشنامه کارآفرینی سیاسی کاپارارا و همکاران (2009)، ادراکات سیاسی کارکنان کاکمار و کارلوس (1997)، باور خودکارآمدی سیاسی بروم و همکاران (2020)، تغییر و تحولات سازمانی میل (2003) بود. روایی محتوایی مورد تایید صاحب نظران قرار گرفت و پایایی ابزارهای به ترتیب برای ادراکات سیاسی0.90، باور خودکارآمدی سیاسی 86.0، کارآفرینی سیاسی 0.86، تحولات سازمانی0.80 گزارش شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. نتایج نشان داد کارآفرینی و باورهای خودکارآمدی سیاسی اثر مستقیمی بر تحولات سازمانی و اثر غیرمستقیمی به واسطه ادراک سیاسی بر تحولات سازمانی دارند.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی سیاسی، کارآفرینی سیاسی، تحولات سازمانی، ادراکات سیاسی
|
 • Mehdi Bagheri Heshi *, AliReza I Hamedi Sanjan Pages 1-34

  This research aims to investigate the studies conducted in order to identify the dimensions and components of the systematic model of education in universities of the I.R. of Iran armed forces. In this qualitative (meta-synthesis) study, 87 sources related to the field of education during 2003 to 2021 were selected based on abstract; then 31 sources were selected based on the content, and finally 24 sources were examined as completely related sources in a meta-synthesis method. Based on the coding and combination of articles, the systematic model of military universities’ education was classified into 3 dimensions, 8 components and 24 indicators. the first dimension is “education inputs” with 5 components: characteristic of learners (skill, knowledge and attitude characteristics), characteristic of professors (teaching skills, strategic knowledge and value attitude), need analysis (organization analysis, job analysis, individual analysis, environment analysis, need determination), educational goals (cognitive goals, ideal emotional goals, functional goals), curriculum (general, specialized, knowledge and insight) the second dimension is “educational process” with 2 components: implementation process (learning-teaching process, implementation method, implementation requirements), evaluation (learner, teacher) and the third dimension is competence with the components of ability and capability. The validity of the model was confirmed based on the opinion of the 5-person focal group of experts in the field of education and the reliability was also confirmed using the Kappa calculation formula (0.864).

  Keywords: education, Systematic Education, Educational Models, Meta-synthesis
 • Younes Kakavand *, Sajjad Panahifar, Sajjad Farhang Pages 35-55

  This study aims to design a model of crisis management improvement with emphasis on the role of social media among the personnel of the armed forces. In this qualitative (based on thematic analysis method) research, 17 people were selected from among both academic and practical experts in the field of media and crisis management. According to the findings, directing public opinion; monitoring the environment; education; informing and creating public solidarity are the five main functions of social media in crisis management. Findings reveal that social media can play a significant role in the country's crisis management; therefore, it is recommended to the officials of the Armed Forces to predict the crisis in time, prevent it and prepare to deal with it based on the presented model.

  Keywords: Crisis, media, Social Media, Armed Forces
 • Vahid Ghanbari Salte, MohammadAli Mohamady Far * Pages 57-92

  This study aims to compare the effectiveness of teaching social-emotional skills and psychological resilience on psychological well-being and anger control of Imam Ali Military university (IAMU) Cadets. In this experimental research, the statistical population was the freshmen of university. The statistical sample included 21 people for each of the experimental groups and 20 people for the control group, who were randomly selected and assigned in the experimental and control groups. Trainings on social-emotional skills and psychological resilience were given to the experimental groups, but no training was given to the control group. Data collected through Riff's psychological well-being questionnaire (84-question) and Spielberger's anger control questionnaire (57-question). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance. The results indicated that both “social-emotional skills training” and “psychological resilience skill training” promoted psychological well-being and improved anger control among cadets and no significant difference was observed between the interventions except for two components. In the three-month follow-up, the results were almost repeated; Therefore, it is concluded that these interventions can be used to promote psychological well-being and improve anger control.

  Keywords: : Social-Emotional Skills, Psychological Resilience, psychological well-being, Anger Control
 • Seyyed Hadi Zarghani *, Farzad Abedi Shoja, Fatemeh Bakhshi, Narges Hajipanah Pages 93-122

  Organizational culture is a set of common principles, criteria, beliefs and values of an organization that guides the behavior of its members and plays an important role to achieve the organization’s goals. Because of the important mission of military organizations in maintaining territorial integrity and establishing order and security, these organizations have a more important role and position in a country. The organizational culture of the Armed Forces in different countries of the world consists of two types of universal standards, beliefs, values; as well as, national and local principles and indicators that are rooted in national, territorial and local values. This study aims to examine and explain the most important concepts, indicators and strategies of "organizational culture and behavior of I.R. of Iran Armed Forces " from the perspective of the Imam Khomeini and his book (sahife). Text of the Imam’s book during the Holy Defense period has been examined and analyzed by combined content analysis (qualitative and quantitative) method with two approaches of deduction and induction. Findings reveal that among the seven concepts and indicators of the organizational culture and behavior of the Armed Forces, three concepts of "coordination, cohesion and avoiding division" with 34 frequencies, "unity of command and military hierarchy" with 27 frequencies and "keeping order, discipline and obedience" with 21 frequencies, are ranked, respectively. Also, the seven desired concepts can be proposed in form of three categories: "God-centered", "organization-centered" and "people-centered". Finally, Imam had in mind two specific strategies in organizational culture and behavior of the Armed Forces: "special indicators of the I.R. of Iran Armed Forces" and "common indicators of the Armed Forces of other countries of the world". Criteria and concepts such as "belief in the supreme will of God" and "right and duty relationship between commanders and subordinate forces" have important role in Imam’s specific strategies.

  Keywords: Organizational Culture, Armed Forces, Behavior, holy defense, Imam Khomeini
 • Parisa Daftarifard *, Mehdi Koosha Pages 123-164

  Foreign language teaching is a main part of the educational system in all countries around the world, especially in the era of communication. There is no doubt that English is a lingua franca in the global village. Because of understanding the role and importance of foreign languages in field of defense and military cooperation with other countries of the world, this study investigates the status of English language teaching (ELT) in Iranian military universities. To this end, 12 senior commanders of the Iranian Armed Forces holding master's or doctoral degrees familiar with educational issues, missions, possibilities, limitations, barriers and the existing and future challenges in military universities participated in a semi-structured interview and responded to questions about the status, role, importance, and necessity of teaching English in the Iranian military universities and the measures should be taken by senior commanders regarding the improvement and development of English language teaching and promoting its quality in these universities. Analysis of qualitative data based on "content thematic analysis" indicated that the status of language teaching program in the Iranian military universities is relatively successful in some aspects but they are still far from the desired situation and requires reviewing and providing a set of conditions. Six categories as English Language for Professional Communication, English as an International Language in Military Contexts, English as a Military Lingua Franca, Military Cross-cultural Competence, English Language Training Policy in Military, and English Language Education Quality in Military were extracted from the interviews and discussed and investigated.

  Keywords: English Language Teaching (ELT), Lingua Franca, Cross-cultural Competence, Professional communication
 • Liela Nemati *, Ali Safaee, Farzad Jamadi Pages 165-201
  Nowadays, military organizations are facing more and more diverse environmental changes, and the appropriate response to these changes is the basis of their authority and dynamism in the military arena. According to intelligentsia in political entrepreneurship management and political self-efficacy, political perception is the appropriate response to these changes, therefore, military organizations should make changes in their policies in accordance with environmental threats so that they do not lose their dynamism and become successful in their field. Unfortunately, no experimental research was found that examines the necessity of organizational transformations in the military environment, and study the impact of political entrepreneurship variables, political self-efficacy, political perceptions, and organizational changes. Therefore, this study aims to research the effect of entrepreneurship and political self-efficacy as a measure for organizational transformations with mediating role of political perceptions of military commanders of Nojeh Base in Hamedan. The statistical population included all the Air Force commanders of, and a sample of 220 people was selected. Four standard questionnaires included the political entrepreneurship questionnaire of Caparara et al. (2009), the political perceptions of employees Kacmar and Carlos (1997), the political self-efficacy belief of Brom et al. (2020), organizational change and transformation of Mill (2003) were conducted among 220 commanders of the Nojeh Base selected based on a simple random sampling. The content validity was confirmed by the experts and the reliability of the tools was reported as 0.90 for political perceptions, 86.0 for political self-efficacy, 0.86 for political entrepreneurship, and 0.80 for organizational transformations. Data analyzed descriptively and inferentially. The results indicate that entrepreneurship and political self-efficacy beliefs have a direct effect on organizational transformations and an indirect effect on organizational transformations, through political perception.
  Keywords: Political Self-efficacy, Political Entrepreneurship, Organizational Transformations, Political Perception