فهرست مطالب

Modern Psychology - Volume:2 Issue: 1, Summer 2022
 • Volume:2 Issue: 1, Summer 2022
 • تاریخ انتشار: 1401/05/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صدیقه خواجه افلاون مفرد*، فروغ شفائیان فرد، طیبه بنی اسدی صفحات 1-10
  مشخص شده است که فعالیت بدنی  با مهارت حرکتی در کودکان مرتبط است. با این وجود، روابط بین فعالیت بدنی و عملکرد تعادلی در میان کودکان مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم  به ندرت مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین فعالیت بدنی و عملکرد تعادل ایستا و پویا در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع همبستگی بود. 80 کودک مبتلا به اختلال طیف اوتیسم (دامنه سنی بین 8 تا 14 سال، میانگین سنی 11.51 سال) در مدارس استثنایی در این مطالعه شرکت کردند. فعالیت بدنی با استفاده از پرسشنامه فعالیت بدنی برای نوجوانان (PAQ-C) اندازه گیری شد. برای اندازه گیری عملکرد تعادل از آزمون های تعادل ایستا و پویا استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم میزان فعالیت بدنی و عملکرد متعادل پایینی داشتند. فعالیت بدنی به طور معنادار و مستقیم با عملکرد تعادل ایستا و پویا مرتبط بود. علاوه بر این، فعالیت بدنی به طورمعنادار و مستقیم عملکرد تعادل ایستا و پویا را پیش بینی کرده است. فعالیت بدنی نقش بسیار مهمی در مهارت حرکتی کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم دارد. از این رو، نیاز به راهبردها و مداخلات هدفمند برای افزایش سطح فعالیت بدنی در این جمعیت وجود دارد.
  کلیدواژگان: اختلال طیف اوتیسم، تعادل ایستا و پویا، فعالیت بدنی، عملکرد تعادلی، مهارت حرکتی
 • شکوفه جلیلی پرور، میلاد سبزه آرا لنگرودی*، معصومه ملکی پیربازاری صفحات 11-20
  -استفاده آسیب زا از فناوری های دیجیتال در میان گروه های سنی مختلف جامعه و به طور خاص کودکان در حال افزایش است. از این رو توجه به این موضوع و آموزش خانواده ها جهت توانمندسازی آنها برای مواجهه درست با این مساله حایز اهمیت است. این پژوهش نیز با هدف بررسی تاثیر آموزش خانواده بر اعتیاد به بازی های دیجیتال انجام شد. روش پژوهش حاضر نیمه-آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش -آموزان پسر مقاطع چهارم و پنجم دبستان مدرسه فرید در شهرستان رامسر در سال تحصیلی 99-98 بودند که با احتساب ریزش اعضای نمونه به روش نمونه گیری هدفمند، 40 نفر از آنها انتخاب و به طور تصادفی و مساوی به دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابتدا در مرحله پیش آزمون، مقیاس اعتیاد به بازی های ویدیویی برای کودکان (ییلماتز، گریفیتز و کن، 2017) بر روی هر دو گروه اجرا شد. سپس گروه آزمایش، دوره آموزش خانواده را گذارند. سپس، مجددا از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و نسخه 24 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میانگین اعتیاد به بازی های دیجیتال و مولفه های آن در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه کاهش معناداری یافت (05/0 > p). با توجه به یافته های به دست آمده می توان نتیجه گرفت که آموزش خانواده در کاهش اعتیاد به بازی های دیجیتال کودکان اثربخش است. از این رو، طراحی و پیاده سازی دوره -های آموزشی برای خانواده ها می تواند در کاهش استفاده آسیب زای فرزندانشان از فناوری های نوین الکترونیکی سودمند باشد
  کلیدواژگان: اعتیاد به بازی های دیجیتال، آموزش خانواده دانش آموزان پسر مقاطع چهارم و پنجم
 • علیرضا نیکمراد*، سهیلا اسعدی، امین روستایی صفحات 21-30
  پژوهش حاضر به مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب بر احساس غربت، هیجان اندیشه و در دانشجویان می پردازد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانشجویان(دختر وپسر) مراجعه کننده به مرکز مشاوره دانشگاه پیام نور شهر ساری درسال تحصیلی 96-1395بود. نمونه پژوهش شامل 30 نفر که به صورت نمونه گیری هدفمند به دو گروه (آزمایش و  کنترل)  تقسیم شدند (15 نفر برای هر گروه). سپس پرسشنامه احساس غربت و پرسشنامه هیجان اندیشه بر روی دو گروه اجرا شد، مشاوره گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب را در 8 جلسه 90 دقیقه ای به مدت 2 ماه دریافت کرد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکرد. پس از اتمام آموزش در شرایط یکسان (پس آزمون) بر روی گروه آزمایش و کنترل اجرا شد. اطلاعات از پیش آزمون و پس آزمون با استفاده از روش تحلیل کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد  مداخله های آزمایشی (آموزش گروهی مبتنی بر نظریه انتخاب گروهی) باعث کاهش نمره احساس غربت و کاهش بیتابی اندیشه و افزایش پویایی اندیشه در دانشجویان شد (0/01>p). می توان نتیجه گرفت که آموزش گروهی نظریه انتخاب بر افزایش هیجان اندیشه و کاهش احساس غربت در دانشجویان موثر است.
  کلیدواژگان: احساس غربت، بی تابی و پویایی اندیشه، نظریه انتخاب، هیجان اندیشه
 • لیلا ادیبی دخانی*، سعید شاه حسینی تاجیک، محمد محمدی پور صفحات 31-42
  افسردگی شایع ترین اختلال روانپزشکی است. میزان شیوع آن در زنان دو برابر مردان است که بطور جدی سلامت روان این گروه را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین اتخاذ روش های درمانی برای کاهش آن از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری بر سبک های مقابله ای و کیفیت زندگی زنان افسرده بود. این پژوهش به روش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهرستان مشهد در سال 1397 تشکیل دادند که در آزمون افسردگی بک نمره بالاتر از 13 را کسب کرده بودند. 30 نفر از آنها به روش نمونه گیری هدفمند بعنوان نمونه انتخاب شدند و سپس با روش تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش (15 نفر گروه آزمایش- 15 نفر گروه کنترل) تقسیم شدند. از سیاهه افسردگی بک(BDI-II)، سیاهه مقابله با موقعیت های استرس زای (CISS) و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی-فرم کوتاه  (WHOQOL-BREF) برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. داده ها به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان داد تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در مرحله پس آزمون در سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی وجود دارد (0/05>P). اما تفاوت معناداری بین دو گروه در سبک مقابله ای مساله مدار دیده نشد (0/05>P). همچنین نتایج در بخش کیفیت زندگی نشان دهنده ی تفاوت معنادار دو گروه در متغیرهای کیفیت زندگی اجتماعی، روانی، جسمانی و محیطی می باشد (0/05>P). در نتیجه می توان گفت از درمانی شناختی رفتاری می تواند به عنوان یک روش درمانی کارآمد  برای کاهش سبک های مقابله ای هیجان مدار و اجتنابی در بیماران افسرده در محیط بالینی استفاده کرد. همچنین استفاده از  این روش درمانی باعث افزایش سطح کیفیت زندگی در این بیماران می شود.
  کلیدواژگان: درمان شناختی رفتاری، سبک های مقابله ای، کیفیت زندگی، زنان افسرده
 • مریم عاقل مسجدی*، هانیه کیانی مطلق صفحات 43-55
  کووید 19، سرعت انتشار و همچنین درصد مرگ و میر بالایی را از خود نشان داده است. این بیماری وضیعت سلامت روان افراد درسطوح مختلف جامعه را در معرض مخاطره قرار می دهد. هدف پژوهش حاضر مقایسه فرانگرانی، نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی در بهبودیافتگان کووید 19 و افراد عادی بود. پژوهش حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه بهبود یافتگان کووید 19 و افراد عادی مراجعه کننده به مراکز بهداشت شهرستان تنکابن در بازه زمانی تیر و مرداد 1400بودند که از این بین 120 نفر به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش پرسش نامه فرانگرانی، (MWQ)مقیاس پاسخ های نشخواری (RRS) و پرسشنامه تحریف های شناختی (CDS) بود. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS-24 استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین فرانگرانی، نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی در دو گروه بهبود یافتگان کووید 19و افراد عادی تفاوت وجود دارد و بهبود یافتگان کووید 19، فرانگرانی، نشخوار ذهنی و تحریف های شناختی بیشتری نسبت به افراد عادی از خود نشان می دهند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش که بیانگر بالاتر بودن سطح نشخوار فکری، تحریف شناختی و فرانگرانی در بهبودیافتگان کووید 19 می باشد می توان جهت کاهش این متغیرها از آموزش راهبردهای سازگارانه مقابله با فرانگرانی، نشخوار فکری و تحریف شناختی به افراد بهبود یافته استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تحریف های شناختی، کووید 19، فرا نگرانی، نشخوار فکری
 • اشرف سادات موسوی*، مریم مهرانی صفحات 56-67
  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سازگاری اجتماعی بر اساس طرحواره های ناکارآمد اولیه و مهارت های اجتماعی انجام شد. 133 نفر از جمعیت عمومی شهر تهران به صورت در دسترس به پرسشنامه آنلاین، شامل پرسشنامه سازگاری بل (BAI)، طرحواره های ناکارآمد اولیه یانگ (YEMSQ) و ارزیابی مهارت اجتماعی ماتسون (MESSY) پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی و معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS-22 و LISREL استفاده شد. یافته ها نشان داد طرحواره های ناکارآمد اولیه در پنج حوزه بریدگی و طرد، خودگردانی و عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگرجهت مندی، گوش به زنگی بیش از حد و بازداری، با سازگاری اجتماعی رابطه منفی داشتند، همچنین سازگاری اجتماعی با مهارت های اجتماعی رابطه مثبت داشت. کابرد شیوه معادلات ساختاری نشان داد سازگاری اجتماعی بر اساس طرحواره های ناکارآمد اولیه و مهارت های اجتماعی قابل پیش بینی است. از میان طرحواره ها، دو حوزه محدودیت های مختل (69/0-) و عملکرد مختل (53/0-) قوی ترین تاثیر را به صورت منفی بر سازگاری اجتماعی داشتند، مهارت های اجتماعی نیز به عنوان دومین عامل اثرگذار، پس از حوزه محدودیت های مختل، بیشترین تاثیر را به صورت مثبت (58/0) بر سازگاری اجتماعی نشان داد. یافته ها در بافت نظریه طرحواره ها تبیین و پیشنهادهایی برای ارتقای سازگاری اجتماعی مطرح شد.
  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، طرحواره های ناکارآمد اولیه، مدل معادلات ساختاری، مهارت های اجتماعی
|
 • Sedigheh Khajeaflaton Mofrad *, Forough Shafaeianfard, Tayebeh Baniasadi Pages 1-10
  It has been shown that physical activity (PA) is related to motor proficiency in children. Nevertheless, relationships between PA and balance performance among children with autism spectrum disorders (ASD) has been rarely examined. Hence, the aim of this study was to examine the relationships between PA and static and dynamic balance performance among children with ASD. The method used in this study was correlational. Eighty children with ASD (range age between 8 to 14 years old, average 11.51 years old) attended in special schools participated in this study. PA was measured using Physical Activity Questionnaire for Older Children (PAQ-C). Static and dynamic balance tests were used to measure balance performance. Pearson correlation test and regression analysis were used for data analysis. Children with ASD had low amount of PA and balance performance. PA was significantly and directly associated with static and dynamic balance performance. In addition, PA has significantly and directly predicted both static and dynamic balance performance. PA plays a very important role in the motor proficiency in children with ASD. Hence, there is a need for targeted strategies and interventions to increase the level of PA in this population.
  Keywords: Autism Spectrum Disorder, Balance performance, Motor proficiency, Physical activity, Static, dynamic balance
 • Shokoufeh Jaliliparvar, Milad Sabzehara Langaroudi *, Masoume Maleki Pirbazari Pages 11-20
  Harmful use of digital technologies is increasing among different age groups in society, especially children. Therefore, it is important to pay attention to this issue and educate families to empower them to deal with this issue properly. This study was conducted to investigate the effect of family education on digital game addiction. The method of the present study was quasi-experimental with pre-test-post-test design and witness group. The statistical population of this study included male students of the fourth and fifth grades of Farid School in Ramsar city in the academic year of 2019-2020. Those had a cut point above 90 in Videogame Addiction Scale for Children (VASC) were selected and randomly assigned to experimental (n = 20) and witness (n = 20) groups. First, in the pre-test stage, the Videogame Addiction Scale for Children (Yilmatz, Griffiths, & Ken, 2017) was performed on both groups. The experimental group then takes a family education course. At the end of the training period, post-test was performed again in both groups and the data were analyzed using analysis of covariance and SPSS software version 24. The results showed that the mean of digital game addiction and its components in the experimental group decreased significantly compared to the control group (p <0.05). According to the findings, it can be concluded that family education is effective in reducing addiction to digital games. Therefore, designing and implementing training courses for families can be helpful in reducing their children's harmful use of such new electronic technologies.
  Keywords: Digital Game Addiction, family education, Fourth, Fifth Grade Male Students
 • Alireza Nikmorad *, Soheila Asadi, Amin Roustaei Pages 21-30
  The present study compared the effectiveness of group counseling based on choice theory on homesickness and emotion of thought. Research design was quasi-experimental administering a pretest-posttest on an experimental and a control group. The population of this study included all students (female and male) referred to counseling center of Sari Payame Noor University in the academic year 2016-2017. The sample consisted of 30 participants who were randomly divided into two groups (one experimental group and one control group) (15 students in each group). Then, homesickness questionnaire and emotion of thought questionnaire were administered to both groups. For two months, the experimental group received 8 sessions of 90 minutes of group counseling based on choice theory; however, the control group did not receive any training during this period. Pre-test and post-test data were analyzed using covariance analysis. The results showed that experimental interventions (group counseling based on choice theory) reduced homesickness score, decreased impatience of thought and increased dynamics of thought in students (p<0.01). It can be concluded that group counseling of choice theory was effective in improvement of emotion of thought and decreasing homesickness.
  Keywords: choice theory, Dynamic thought, Emotion of thought, homesickness, Impatience
 • Layla Adibi Dokhani *, Saeid Shahhosseini Tazik, Mohammad Mohammadipour Pages 31-42
  Depression is the most common psychiatric disorder. Its prevalence in women is twice that of men, which seriously affects the mental health of this group. Therefore, it is very important to adopt treatment methods to reduce it. For this reason, the aim of this study was to investigate the effectiveness of cognitive behavioral therapy on coping styles and quality of life of depressed women. This research was a semi-experimental method of pre-test and post-test design with a control group. The statistical population of the study was made up of all women who referred to counseling centers in Mashhad city in 2017, who scored higher than 13 in the Beck depression test. 30 of them were selected as a sample by purposive sampling method and then randomly divided into two control and experimental groups (15 people in the experimental group - 15 people in the control group). Beck depression inventory (BDI-II), the Coping Inventory for Stressful Situations (CISS) and World Health Organization quality of life (WHOQOL-BREF) were used to collect data. Data were analyzed by multivariate analysis of covariance. The findings showed that there is a significant difference between the two experimental and control groups in the post-test stage in emotional and avoidant coping styles (P<0.05). However, there was no significant difference between the two groups in the problem-oriented coping style (P<0.05). Also, the results in the quality of life section show a significant difference between the two groups in the variables of social, psychological, physical and environmental quality of life (P<0.05). As a result, it can be said that cognitive behavioral therapy can be used as an efficient treatment method to reduce emotional and avoidant coping styles in depressed patients in the clinical environment. Also, the use of this treatment method increases the level of quality of life in these patients.
  Keywords: cognitive behavioral therapy, Coping styles, Quality of Life, Depressed women
 • Maryam Aghel Masjedi *, Haniyeh Kianimotlagh Pages 43-55
  COVID-19 has shown a high rate of spread and a high death rate. This disease puts the mental health of people in a different social class at risk. The present study was a comparison of meta-worry, rumination and cognitive distortions in COVID-19 pations recovered and normal individuals. Causal-comparative model was hired in the present study. The population of this study included all COVID-19 patients recovered as well as normal people referring to Tonekabon health centers in the period of July and August 2021, of which 120 people were selected according to conveniense sampling. The research instruments were meta-worry Questionnaire (MWQ), the ruminative response scale (RRS) and cognitive distortions scale (CDS). To analyze the collected data, a MANOVA was run using SPSS-24 software. Data analysis reveal that there were differences between meta-worry, mental rumination and cognitive distortions in the two groups of people who recovered from COVID-19 and normal people; those who recovered from COVID-19 indicated more meta-worry, mental rumination and cognitive distortions than normal people. It can be said that based on the results of this research indicating the higher level of rumination, cognitive distortion and meta-worry in people recovered from COVID-19, it is possible to reduce these variables by teaching adaptive strategies to recovered people to deal with meta- worry, rumination and cognitive distortion.
  Keywords: Cognitive distortions, COVID-19, Meta-worry, Rumination
 • Ashraf Sadat Mousavi *, Maryam Mehrani Pages 56-67
  This research aimed at the prediction of social adjustment based on early maladaptive schemas and social skills. In this research, 133 subjects, all were inhabitants of Tehran and were selected by the convenient method, responded to online questionnaires including Bell Adjustment Questionnaire (BAI), Young Early Maladaptive Schemas Questionnaire (YEMSQ), and Matson Evaluation Social Skill with Youngsters (MESSY). The LISREL and SPSS-22 softwares and the methods of Pearson correlation and Structural equation modeling were used for data analysis. Results showed that early maladaptive schemas in five areas (disconnection & rejection, impaired autonomy & performance, impaired limits, other-direction, and overvigilance/ inhibition) were correlated reversely with social adjustment. Social adjustment also was correlated positively with social skills. Applying the structural equation modeling showed that social adjustment is predictable based on early maladaptive schemas and social skills. Out of the schemas, two areas of impaired limits (-0.69) and impaired autonomy & performance (-0.53) have the most negative impact on social adjustment. Social skills, as the second strongest variable, have the highest positive impact on social skills, after impaired autonomy & performance. The results were explained in the context of the theory of early maladaptive schemas, and some points were suggested regarding an increase in social adjustment.
  Keywords: early maladaptive schemas, social adjustment, social skills, Structural Equation Modeling (SEM)