فهرست مطالب

مهار زیستی در گیاه پزشکی - سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • سال نهم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سعیده جاور*، شهرام فرخی، شهرام نعیمی، مریم کلانتری جوشانی صفحات 1-13
  برای استفاده از قارچ های بیمارگر حشرات به عنوان عامل کنترل بیولوژیک تجاری، تولید انبوه آن ها ضروری است. در مطالعه حاضر تکثیر جدایه ه ای از قارچ Beauveria bassiana با استفاده از محیط های مایع شامل محیط کشت TKI مایع به همراه 5% ملاس چغندر قند (TKI)، محیط مایع حاوی ملاس چغندر قند، عصاره مخمر و مولتی ویتامین (MYM) و محیط عصاره سیب زمینی (P)، عصاره سیب زمینی و آب پنیر 8% (PCh) و عصاره سیب زمینی و ملاس 5% (PM) بررسی شد. همچنین میزان زنده مانی اسپورهای تولید شده در دو دمای اتاق و یخچال به مدت نه ماه ارزیابی شد. در نهایت بیمارگری اسپور های بدست آمده از بستر های مختلف، روی پوره های سفید بالک گلخانه در آزمایشگاه و گلخانه ارزیابی شدند. بیشترین میزان تولید اسپور در محیط TKI و به صورت کنیدی های غوطه ور بود (108×3/87 کنیدی در میلی لیتر). بیشترین میزان بلاستوسپور در محیط PCh با 108×2/37 بلاستوسپور در میلی لیتر به دست آمد. در زیست سنجی آزمایشگاهی، بلاستوسپورهای حاصل از محیط PCh بیشترین درصد مرگ و میر را با 86/40 درصد تلفات نشان دادند و کمترین میزان تلفات در محیط TKI با 74/03 درصد مرگ ومیر مشاهده شد. در زیست سنجی گلخانه ای میزان تلفات بین 43 تا 50 درصد مرگ ومیر مشاهده شد. پس از نه ماه نگهداری اسپورها در یخچال، در زیست سنجی آزمایشگاهی، کنیدی های غوطه ور حاصل از محیط TKI و بلاستوسپورهای حاصل از محیط 25P تا 30 درصد تلفات در پوره های سفیدبالک ایجاد کردند. ولی در شرایط گلخانه، تلفاتی در پوره های مورد آزمایش مشاهده نشد. با توجه به نتایج، بلاستوسپور تولید شده در محیط عصاره سیب زمینی برای تولید این جدایه قارچی معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: Beauveria bassiana، Trialeurodes vaporariorum، محیط مایع، کنترل زیستی، قارچ بیمارگر حشرات
 • مرضیه شازده احمدی*، سید افشین سجادی صفحات 15-29
  سفیدبالک گلخانه Trialeurodes vaporarium (westwood)، یکی از آفات مهم گیاهان جالیزی، گلخانه ای، زراعی و زینتی در سراسر جهان می باشد. به دلیل اثرات حاد سموم شیمیایی، بررسی برای یافتن جایگزین های کم خطر برای کنترل این آفت ضرورت دارد. در این تحقیق، اثر حشره کشی، دورکنندگی و بازدارندگی تخم ریزی عصاره های اتانولی توتون (Nicotiana tabacum)، تنباکو (Nicotiana rustica) و نعناع گربه ای (Nepeta cataria) روی حشرات کامل سفیدبالک گلخانه در سه غلظت (1000، 2000 و 5000 پی پی ام) و پس از گذشت سه زمان (12، 24 و 48 ساعت) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار محاسبه شد. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت و مدت زمان قرار گرفتن در معرض عصاره ها، میزان درصد تلفات افزایش یافت. میزان LC50 عصاره های تنباکو، توتون و نعناع گربه ای به ترتیب 10704، 11996 و 13989 پی پی ام بود. بیشترین و کمترین درصد تلفات به ترتیب در عصاره تنباکو با غلظت 5000 پی پی ام و پس از گذشت 48 ساعت با تلفات 95 درصد و عصاره نعناع گربه ای با غلظت 1000 پی پی ام و پس از گذشت 12 ساعت با تلفات 28/24 درصد مشاهده شد. اثر عصاره ها روی بازدارندگی تخم ریزی نشان داد که با گذشت زمان و کم شدن اثر عصاره ها، میزان تخم های گذاشته شده به کندی افزایش یافت. نتایج آزمایشات دورکنندگی نشان داد که عصاره توتون پس از گذشت 48 ساعت با 90 درصد دارای بیشترین و عصاره نعناع گربه ای پس از گذشت 12 ساعت با 22/42 درصد دارای کمترین اثر دورکنندگی بودند. در مجموع، نتایج تحقیق نشان دهنده این بود که این عصاره ها دارای اثرات مطلوبی بوده و می توانند به عنوان ترکیبات امن در برنامه مدیریت تلفیقی این آفت به کار روند.
  کلیدواژگان: سفید بالک گلخانه، عصاره اتانولی، کشندگی، دورکنندگی، بازدارندگی تخم ریزی
 • طاهر عباسی، علیرضا نظری*، زهرا رفیعی کرهرودی صفحات 31-43

  استفاده از حشره کش ها برخی مواقع می تواند سبب تغییر در رفتار دشمنان طبیعی از جمله واکنش تابعی آن ها شود. در این پژوهش تاثیر غلظت های زیرکشنده آفت کش های دلتامترین و تری کلروفن بر واکنش تابعی زنبور پارازیتویید Habrobracon hebetor در شرایط کنترل شده؛ در دمای 1 ± 26 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10 ± 65 درصد و 16: 8 دوره نوری: تاریکی (8:16) بررسی شد. برای این منظور تراکم های 2، 4، 8، 16، 32، 64 و 128 از لارو بید آرد به طور جداگانه استفاده شد، به گونه ای که در مرحله های لاروی و شفیرگی زنبورهای پارازیتویید به روش غوطه ورسازی در معرض LC30 هر دو آفت کش قرار گرفتند. حشرات بالغ زنبور نیز با استفاده از قفس های در معرض قراردهی در LC30 آفت کش ها قرار داده شدند. سپس تعداد میزبان های پارازیته شده شمارش گردید. نوع واکنش با استفاده از رگرسیون لجستیک و پراسنجه های آن به وسیله رگرسیون غیرخطی در نرم افزار SAS تخمین داده شد. براساس نتایج حاصل واکنش تابعی زنبورها در دو مرحله لاروی و شفیرگی و تیمار شاهد با تاثیرپذیری از هر دو آفت کش از نوع سوم و در مرحله حشره بالغ از نوع دوم بود. نرخ حمله در تیمار شاهد و مرحله های لاروی، شفیرگی و حشره بالغ در تیمار با آفت کش دلتامترین به ترتیب 0/009، 0/008، 0/009 و 0/056 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 0/74، 0/86، 0/91 و 0/96 ساعت بود. نرخ حمله تحت تاثیر آفت کش تری کلروفن برای تیمار شاهد و مرحله های لاروی، شفیرگی و حشره بالغ به ترتیب 0/009، 0/008، 0/007، 0/78 بر ساعت و زمان دستیابی به ترتیب 0/74، 0/99، 1 و 2/13 بر ساعت تعیین شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد LC30 هر دو آفت کش تنها در مرحله حشره کامل روی نوع و پارامترهای واکنش تابعی زنبور پارازیتویید اثر داشته و با تیمار شاهد هم اختلاف معنی داری نشان داد.

  کلیدواژگان: واکنش تابعی، غلظت زیرکشنده، زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor، بید آرد
 • لادن صدیقی*، حسین رنجبر اقدم، سهراب ایمانی صفحات 45-58
  ساقه خواران Sesamia spp. (Lepidoptera: Noctuidae) از مهم ترین آفات مزارع نیشکر و ذرت ایران می باشند. مهم ترین راهکار توصیه شده برای مهار این آفت، به کارگیری زنبور انگل واره تخم، Telenomus busseolae Gahan می باشد. از سوی دیگر پرورش انبوه زنبور یاد شده، به امکان پرورش و تولید انبوه تخم میزبان های اصلی آن یعنی گونه های .Sesamia spp وابسته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جیره غذایی نیمه مصنوعی روی پراسنجه های جمعیت نگاری گونه Sesamia cretica Lederer  در مقایسه با ذرت به عنوان یکی از میزبان های طبیعی و اصلی آن انجام شد. تشکیل جدول زندگی و برآورد پراسنجه های مربوطه طبق روش تجزیه جدول زندگی دو- جنسی انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، از نظر آماری بین مقادیر پراسنجه های جدول زیستی روی ذرت و جیره غذایی نیمه مصنوعی تفاوت معنی دار وجود داشت. طول دوره رشد و نمو گونه مورد بررسی روی ذرت و جیره غذای نیمه مصنوعی به ترتیب 51/95 و 48/8 روز برآورد شد. از نظر آماری، بر اساس آزمون Paired Bootstrap Test (PBT) در سطح احتمال 5 درصد بین طول دوره رشد و نمو S. cretica روی میزبان طبیعی ذرت و جیره غذایی نیمه مصنوعی اختلاف معنی دار وجود داشت. نرخ ذاتی افزایش جمعیت (r) به عنوان مهم ترین پراسنجه جدول زیستی روی ذرت و جیره غذایی نیمه مصنوعی به ترتیب 0/0672 و 0/0805 بر روز بود. بر این اساس، با عنایت به مقدار بیشتر نرخ ذاتی افزایش جمعیت و مقدار کمتر میانگین طول دوره رشد و نمو ساقه خوار S. cretica روی جیره غذایی نیمه- مصنوعی مورد بررسی، کیفیت مناسب آن برای تامین نیازهای غذایی گونه هدف در مقایسه با میزبان طبیعی ذرت تایید شد. با توجه به نتایج به دست آمده و قابل قبول بودن مقادیر پراسنجه های جدول زندگی S. cretica روی جیره غذایی نیمه مصنوعی مورد بررسی، استفاده از آن به منظور پرورش انبوه این گونه قابل توصیه است.
  کلیدواژگان: پرورش، ساقه خوار ذرت، جیره غذایی، پراسنجه های جدول زندگی
 • اصغر حیدری*، شهرام نعیمی، لاله نراقی، رسول مرزبان، کبری گلکار صفحات 59-66
  مبارزه زیستی با بیماری های گیاهی با استفاده از قارچ ها و باکتری های آنتاگونیست به عنوان یک جایگزین مناسب برای سموم شیمیایی که زیان های بهداشتی فراوان داشته و نیز آلوده کننده محیط زیست می باشند، پذیرفته شده است. از مهمترین محدودیت های عوامل کنترل زیستی عدم کار ایی کامل آن ها در شرایط مزرعه به سبب نداشتن پایداری و دردسترس نبودن فرمولاسیون های مناسب و کاربردی می باشد. در این پژوهش، با استفاده از دو سویه قارچ آنتاگونیستTrichoderma asperellum  و بستر کشت سبوس برنج، ترکیب معدنی کایولن و ترکیبات آلی کربوکسی متیل سلولز و نیز صمغ عربی، چهار فرمولاسیون زیستی تهیه شد تا تاثیر آن ها در شرایط مزرعه در کنترل بیماری مرگ گیاهچه چغندرقند بررسی شود. بدین منظور ابتدا دو سویه از قارچ آنتاگونیست T. asperellum انتخاب شده و سوسپانسیون اسپور این جدایه ها با سبوس برنج به عنوان بستر کشت، مخلوط شده و در انکوباتور در دمای 25 درجه سلسیوس به مدت دو ماه قرار داده شد تا اسپورهای قارچ ها بر روی بستر، تکثیر شده و سطح بستر را کاملا بپوشاند (انجام واکنش فرمنتاسیون). ترکیبات پودری تهیه شده سپس جهت تهیه فرمولاسیون های زیستی، درمرحله بعد با پودر معدنی کایولن (به نسبت 20% وزن بسترهای کلونیزه شده) به عنوان حامل یا پرکننده و نیز با ترکیبات کربوکسی متیل سلولز و صمغ عربی (هرکدام به میزان 1% وزن بستر های کلونیزه شده) به عنوان چسباننده مخلوط شده و تعداد چهار فرمولاسیون زیستی جدید  با کد های شناسایی Ka-CMC-Ta4, Ka-CMC-Ta5, Ka-AG-Ta4 و Ka-AG-Ta5 تهیه گردید. در ضمن قابلیت  ماندگاری (Shelf life) فرمولاسیون های تهیه شده در زمان ها و دماهای مختلف تعیین گردید. علاوه بر آن، برخی خواص فیزیکی و شیمیایی مهم فرمولاسیون ها مانند pH، رطوبت نسبی و قابلیت سوسپانسیون شوندگی نیز محاسبه و تعیین شد.
  کلیدواژگان: چغندرقند، مرگ گیاهچه، Rhizoctonia solani، فرمولاسیون های زیستی، Trichoderma asperellum
 • مسعود اربابی*، مریم فروزان، هاشم کمالی، پیمان نامور، مجتبی خانی صفحات 67-86
  کنه تارتن دولکه ای مهم ترین آفت خیارگلخانه ای در کشور شده و بیشترین دفعات و مقدار مصرف آفت کش ها علیه آن در مقایسه با سایرآفات گلخانه ای انجام می شود. کارآیی دو غلظت 1/2 و 1/5 در هزار آفت کش گیاهی بایو-2 و دو غلظت 1/5 و 2 در هزار آفت کش گیاهی ماریاپرو-ام علیه جمعیت فعال کنه تارتن خیارگلخانه ای در بهار و تابستان در مناطق تهران، ارومیه، مشهد، جیرفت و اثرات جانبی آن روی کنه شکارگرPhytoseiulus persimilis  در تهران در سال 1400مطالعه شد. از غلظت یک در هزار پست اوت، 1/25 در هزار اسکویینوسل، 0/5 در هزار برای سایفلومتوفن، بیفنازیت، 0/75 در هزار گلدن آبامکتین و از آب شویی در تیمار شاهد و طرح کاملا تصادفی با سه تکرار استفاده شد. تعداد 25 کنه شکارگر روی هر بوته خیار رهاسازی و 15 روز بعد پس از مشاهده حداقل میانگین 5 کنه تارتن در 30 درصد نمونه برگ ها، محلول پاشی تیمارها صورت گرفت. با جمع آوری تصادفی 30 نمونه برگ در فواصل یک روز قبل و 3، 7، 15 روز بعد و شمارش جمعیت فعال کنه تارتن در سطح زیرین برگ، داده ها توسط فرمول آبوت به درصد تلفات تبدیل و مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. بیشترین تلفات کنه تارتن با بیش از 90 درصد از تاثیر غلظت 1/5 در هزار بایو-2 و 2 در هزار ماریاپرو-ام روی جمعیت کنه تارتن که آفت کش های بسیار کمی علیه آن استفاده شده بود، در تهران ثبت شد. روند کاهش تلفات کنه تارتن از تاثیر آفت کش های گیاهی از نوبت 3 روز تا 15 روز نسبت به آفت کش های آلی کمتر ملاحظه شد. تاثیر تیمارها برجمعیت کنه شکارگر در نوبت 3 روز نسبت به یک روز قبل باعث کاهش ولی از نوبت 7 روز تا 15 روز با افزایش و پراکنش بیشتر جمعیت شکارگر در سطح زیرین نمونه برگ های خیار ملاحظه شد. نتایج تیمارهای این تحقیق نشان داد از آنها می توان برای تولید محصول سالم و انجام مبارزه تلفیقی علیه کنه تارتن خیارگلخانه ای استفاده نمود.
  کلیدواژگان: آفت کش گیاهی، آفت کش آلی، کنه تارتن، کنه شکارگر، کنه تارتن، خیارگلخانه
 • سپیده سادات آقازاده نایینی، مژده ملکی*، جلال غلام نژاد، مصطفی شیرمردی صفحات 87-113
  کاربرد قارچ کش های شیمیایی علاوه بر آلودگی زیست محیطی موجب افزایش و گسترش سویه های مقاوم به قارچ کش در قارچ های بیمارگر گیاهی می شود. به حداقل رساندن تاثیرات مخرب قارچ های بیمارگر در گیاهان زراعی نیاز به یک روش امید بخش در کنترل آن ها دارد. از این رو، فراروده های طبیعی از جمله اسانس ها و عصاره های گیاهی گزینه مناسبی برای کنترل و کاهش بیماری های قارچی می باشد. در این تحقیق اثر کنترل کنندگی عصاره گیاهان آویشن دنایی، اسطوخدوس، رازیانه، دارچین، میخک و تلخه و سطوح مختلف سولفات روی به عنوان یکی از ترکیبات غذایی بر میزان رشد قارچ بیمارگر Rhizoctonia solani و تغییرات میزان فعالیت آنزیم های دفاعی پراکسیداز و کاتالاز و همچنین تغییرات میزان بیان ژن این دو آنزیم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه در گیاه خیار در همکنش با بیماگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تمامی عصاره های گیاهی و سولفات روی قادر به مهار رشد قارچ در شرایط آزمایشگاهی و همچنین قادر به کاهش شدت بیماری در شرایط گلخانه بودند. نتایج آزمون استفاده از دیسک کاغذی داد که بیشترین میزان بازدارندگی رشد در بین تیمارهای عصاره گیاهی (عصاره الکلی) به ترتیب مربوط به عصاره اسطوخودوس با 600 میکروگرم در میلی لیتر و قطر 90/32 میلی متر و کمترین میزان بازدارندگی رشد قارچ مربوط به عصاره تلخه با غلظت 150 میکروگرم در میلی لیتر و قطر 17/10میلی متر (در مقایسه با شاهد با قطر 45/3 میلی متر) بود. در آزمون اختلاط عصاره های گیاهی با محیط کشت، عصاره اتانولی گیاه اسطوخودوس با غلظت های 2000 و 2500 پی پی ام و با 21/82 و 75/80 درصد و عصاره آویشن دنایی با غلظت 2500 پی پی ام و 18/72 درصد ممانعت از قارچ بیمارگر نسبت به شاهد به ترتیب موثرترین عصاره ها در جلوگیری از رشد قارچ بیمارگر بودند. تیمار توام قارچ بیمارگر، سولفات روی و عصاره اسطوخودوس بهترین تیمار در افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و افزایش بیان آن ها بود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر این چنین نتیجه گیری می شود که عصاره های گیاهی مورد مطالعه در این تحقیق به خصوص گیاه اسطوخودوس و همچنین سولفات روی تاثیر قابل توجهی در کنترل و کاهش شدت بیماری ناشی از R. solani در خیار داشتند و بهترین غلظت بدست آمده در این تحقیق می تواند به صورت تجاری فرموله شده و برای اهداف مدیریت تلفیقی بکار گرفته شود.کاربرد قارچ کش های شیمیایی علاوه بر آلودگی زیست محیطی موجب افزایش و گسترش سویه های مقاوم به قارچ کش در قارچ های بیمارگر گیاهی می شود. به حداقل رساندن تاثیرات مخرب قارچ های بیمارگر در گیاهان زراعی نیاز به یک روش امید بخش در کنترل آن ها دارد. از این رو، فراروده های طبیعی از جمله اسانس ها و عصاره های گیاهی گزینه مناسبی برای کنترل و کاهش بیماری های قارچی می باشد. در این تحقیق اثر کنترل کنندگی عصاره گیاهان آویشن دنایی، اسطوخدوس، رازیانه، دارچین، میخک و تلخه و سطوح مختلف سولفات روی به عنوان یکی از ترکیبات غذایی بر میزان رشد قارچ بیمارگر Rhizoctonia solani و تغییرات میزان فعالیت آنزیم های دفاعی پراکسیداز و کاتالاز و همچنین تغییرات میزان بیان ژن این دو آنزیم در شرایط آزمایشگاه و گلخانه در گیاه خیار در همکنش با بیماگر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد تمامی عصاره های گیاهی و سولفات روی قادر به مهار رشد قارچ در شرایط آزمایشگاهی و همچنین قادر به کاهش شدت بیماری در شرایط گلخانه بودند. نتایج آزمون استفاده از دیسک کاغذی داد که بیشترین میزان بازدارندگی رشد در بین تیمارهای عصاره گیاهی (عصاره الکلی) به ترتیب مربوط به عصاره اسطوخودوس با 600 میکروگرم در میلی لیتر و قطر 90/32 میلی متر و کمترین میزان بازدارندگی رشد قارچ مربوط به عصاره تلخه با غلظت 150 میکروگرم در میلی لیتر و قطر 17/10میلی متر (در مقایسه با شاهد با قطر 45/3 میلی متر) بود. در آزمون اختلاط عصاره های گیاهی با محیط کشت، عصاره اتانولی گیاه اسطوخودوس با غلظت های 2000 و 2500 پی پی ام و با 21/82 و 75/80 درصد و عصاره آویشن دنایی با غلظت 2500 پی پی ام و 18/72 درصد ممانعت از قارچ بیمارگر نسبت به شاهد به ترتیب موثرترین عصاره ها در جلوگیری از رشد قارچ بیمارگر بودند. تیمار توام قارچ بیمارگر، سولفات روی و عصاره اسطوخودوس بهترین تیمار در افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان و افزایش بیان آن ها بود. با توجه به نتایج تحقیق حاضر این چنین نتیجه گیری می شود که عصاره های گیاهی مورد مطالعه در این تحقیق به خصوص گیاه اسطوخودوس و همچنین سولفات روی تاثیر قابل توجهی در کنترل و کاهش شدت بیماری ناشی از R. solani در خیار داشتند و بهترین غلظت بدست آمده در این تحقیق می تواند به صورت تجاری فرموله شده و برای اهداف مدیریت تلفیقی بکار گرفته شود.
  کلیدواژگان: خیار، Rhizoctonia solani، سولفات روی، عصاره های گیاهی، آنزیم های آنتی اکسیدان
 • سحر پازوکی، اعظم شکاری اسفهلان*، مژده ملکی، شهرام نعیمی صفحات 115-133
  قارچ های اندوفیت و همراه بیماری زوال مو از تاکستان های استان زنجان جداسازی شدند و اثر بازدارندگی برخی از قارچ های جدا شده، بر رشد دو قارچ بیمارگر تنه مو شامل Cytospora chrysosperma و Fusarium sp. مطالعه شد. نود و پنج جدایه قارچی از از بافت های سالم (54/63 درصد) و آلوده (46/36 درصد) تنه و ریشه مو جداسازی شد. با ضدعفونی سطحی قوی و چند مرحله ای، احتمال جداسازی قارچ های ساپروفیت و اپی فیت به حداقل ممکن رسانده شد؛ بنابراین قارچ هایی که از بافت سالم جدا شده و تست بیماریزایی شان مثبت نبود، اندوفیت و آنهایی که از بافت آلوده جدا شدند، قارچ همراه بیماری زوال مو قلمداد شدند. شناسایی مقدماتی 13 جدایه شاخص تا سطح جنس و در مواردی گونه، بر اساس خصوصیات ریخت شناسی ماکروسکوپی و میکروسکوپی و توالی نوکلیوتیدی ناحیه ITS-rDNA انجام شد. جدایه های شناسایی شده مشتمل بر 10 جنس و شامل آرایه های Alternaria malorum، Alternaria sp.، Allocanariomyces tritici، Aaosphaeria arxii، Clonostachys rosea، Chaetomium sp.، Daldinia loculata، sp. Daldinia، Fusarium oxysporum، Fusarium sp.، Macrophomina phaseolina، Phaeoacremonium minimum و Stromatinia narcissi بودند. با بررسی فعالیت آنتاگونیستی 13 جدایه قارچی به روش کشت متقابل، گونه های F. oxysporum، P. minimum و C. rosea بیشترین میزان بازدارندگی رشد در مقابل دو قارچ بیمارگر تنه مو شامل C. chrysosperma و Fusarium sp. نشان دادند. دو گونه  arxii. AوS. narcissi  از بافت تنه سالم جداسازی شدند و طبق اطلاعات ما برای نخستین بار به عنوان قارچ های اندوفیت از مو در دنیا گزارش می شوند. گونه D. loculata از بافت تنه آلوده جداسازی شد و برای نخستین بار به عنوان قارچ همراه بیماری های تنه مو از دنیا گزارش می شود. به علاوه، دو گونه A. tritici و F. oxysporum با وجود اینکه از بافت سالم ریشه جدا شده بودند، در آزمون بیماری زایی، باعث ایجاد شانکر داخلی در ساقه شده و برای اولین بار به عنوان بیمارگر مو از دنیا گزارش می شوند.
  کلیدواژگان: واکنش زنجیره ای پلیمراز، آنتاگونیست، فیلوژنی، مهار زیستی، تاکستان
 • میلاد آئینی*، حسین میرزایی نجفقلی، فاطمه دریکوند، میترا خادمی، ندا روحانی صفحات 135-151
  این تحقیق با استفاده از برخی ترکیبات طبیعی برای مدیریت بیماری های پوسیدگی نرم باکتریایی با عامل sp.  Pectobacterium انجام شد. اسانس گیاهان به لیمو (Lippia citriodora)، پونه کوهی (Origanum vulgare)، گوش بره (Phlomis fruticose)، مرزه (Satureja spicigera) و میخک (Syzygium aromaticum) با روش تقطیر با آب، استخراج و اثر بازدارندگی آن ها در برابر بیمارگرهای باکتریایی عامل پوسیدگی نرم Pectobacterium carotovorum و Pectobacterium atrosepticum در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. اثرات ضدمیکروبی اسانس های گیاهان دارویی به روش نشت در آگار نشان داد که تمامی اسانس های مورد مطالعه دارای اثرات بازدارندگی معنی داری (P≤0.01) در جلوگیری از رشد بیمارگر های باکتریایی بودند. اثر حداقل غلظت مهارکنندگی رشد (MIC) اسانس ها بر تشکیل بیوفیلم دو عامل بیمارگر، نشان داد که در غلظت  بالای MIC اسانس، یعنی در غلظت 125 پی پی ام بیوفیلم تشکیل نشده ، اما در غلظت های کمتر مثل 62/15 پی پی ام، بیوفیلم تشکیل شد. محاسبه غلظت بازدارنده افتراقی (شاخص (FIC حاکی از این بود که  ترکیب‏های اسانس‏ مرزه با به لیمو علیه باکتری P. carotovorum فاقد اثر بودند. تجزیه و تحلیل عناصر سازنده اسانس ها با کروماتوگرافی گازی-طیف سنجی جرمی  (GC-MS)نشان داد که سیس-توجون (47/17%)، ایزوژرانیول (23%)، سیس-پیپریتنون (5/29%)، کارواکرول (5/88%) و اوژنول (7/98%) به ترتیب ترکیبات فعال اصلی در اسانس های فرار گوش بره، به لیمو، پونه کوهی، مرزه و میخک بودند. نتیجه این که اسانس های مورد مطالعه دارای اثرات ضدمیکروبی بر باکتری های مذکور بوده و از بین اسانس های مورد بررسی اسانس های به لیمو و گوش بره قوی تر بودند. براساس تحقیقات حاضر به نظر می رسد ماده موثره این دو اسانس در کنترل بیماری باکتریایی مورد نظر قابل استفاده باشد. همچنین توصیه می شود تاثیر این دو اسانس برای کنترل باکتری های بیماری زای دیگر بررسی گردد.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، بازدارندگی، به لیمو، پونه کوهی، گوش بره، مرزه، میخک
 • سمانه سماوات* صفحات 153-164
  شیوع بیماری سوختگی روی شمشاد جنگلی ناشی از قارچ Calonectria pseudonaviculata در جنگل های هیرکانی منجر به تلاش برای یافتن روش های موثر به منظور کنترل این بیماری شده است. از جمله این روش ها می توان به کنترل زیستی بیماری توسط میکروارگانیسم های مفید اشاره کرد. در همین راستا، پژوهش حاضر در دو سطح آزمایشگاهی و گلخانه ای و در قالب طرح آماری کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام شد. در ابتدا، به کمک آزمون کشت متقابل فعالیت آنتاگونیستی 15 جدایه ازBacillus  علیه قارچ بیمارگر بررسی شد و جدایه های باکتریایی برتر (FRBP2، FRBS9، FRBS10، و (FRBS15 به کمک آزمون های بیوشیمیایی استاندارد در سطح گونه شناسایی شدند. تبوکونازول و ® Serenadeبه ترتیب به عنوان شاهد کنترل شیمیایی و زیستی و مطابق با دستورالعمل مربوطه استفاده شدند. در شرایط گلخانه، اثر سوسپانسیون جدایه های باکتریایی برتر  CFU/ml)108)، بر درصد شدت بیماری سوختگی شمشاد جنگلی ارزیابی شد. در میان جدایه های باکتریایی، بیشترین بازدارندگی از رشد پرگنه قارچ (4/76%) و کمترین آن (5/26%) به ترتیب مربوط به FRBS9 B. subtilis و FRBP2 B. pumilus بود. در شرایط گلخانه نیز  B. subtilis FRBS9 و B. subtilis FRBS10 کمترین شدت بیماری را منجر شدند و با ®Serenade اختلاف آماری معنی داری نشان ندادند (P<0.05). به این ترتیب، جدایه هایی از گونه های یکسان یا متفاوت از Bacillus، سطوح مختلفی از فعالیت آنتاگونیستی علیه قارچ بیمارگر هدف نشان دادند. این جدایه ها از طریق آنتی بیوز و تولید طیفی از آنتی بیوتیک ها قادر به کنترل قارچ عامل سوختگی شمشاد جنگلی بودند. اما مطالعات بیشتری در زمینه شناسایی سایر مکانیسم های آنتاگونیستی و تهیه فرمولاسیون های مناسب از آن ها ضروری است.
  کلیدواژگان: آنتی بیوز، بلایت، سوسپانسیون، Bacillus pumilus، Bacillus subtilis
 • زهرا علی جانی، جهانشیر امینی* صفحات 165-180
  سویه های باکتریایی از گیاهچه های توت فرنگی (Fragaria × ananassa) از مزارع استان کردستان جداسازی و تاثیر ضد قارچی آن ها بر قارچ عامل آنتراکنوز Colletotrichum nymphaeae در شرایط آزمایشگاه، درون شیشه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. سویه های باکتریایی اندوفیت با استفاده از مشخصات بیوشیمیایی و مولکولی  ژن 16S rDNA تشخیص داده شد و در جنس Bacillus spp. قرار گرفتند. در آزمون کشت متقابل درصد بازدارندگی از رشد پرگنه قارچ بیمارگر در سویه MarG19 04/%64، در سویه SN3 59/%60، در سویه DM6 57/%61 و در سویه LN11 18/%54 محاسبه شد. ترکیبات خارج سلولی هر چهار سویه باعث کاهش معنی دار رشد پرگنه و جوانه زنی قارچ بیمارگر شدند. درصد بازدارندگی از رشد پرگنه قارچ بیمارگر توسط سویه MarG19 02/%79، سویه SN3 95/%41، سویه DM6 86/%32 و سویه LN11 96/%34 برآورد شد و درصد بازدارندگی بر جوانه زنی اسپور قارچ بیمارگر در سویه MarG19 31/%86، در سویه SN3 33/%75، در سویه DM6 10/%41 و در سویه LN11 73/%76 محاسبه گردید. ترکیبات فرار هر چهار سویه به صورت جزیی باعث کاهش رشد پرگنه قارچ بیمارگر به میزان 73/7% تا 64/%19 شدند. در شرایط درون شیشه درصد بازدارندگی از شدت بیماری در سویه MarG19 19/%71، در سویه SN3 15/%76، در سویه DM6 07/%88 و در سویه LN11 43/%85 ارزیابی شد. علاوه بر این، تاثیر هر دو سویه در شرایط گلخانه به دو روش خیساندن خاک و اسپری مورد بررسی قرار گرفت که بیشترین درصد بازدارندگی در سویه های MarG19 و DM6 در روش خیساندن خاک (77/77%) و در سویه SN3 در روش اسپری (100%) محاسبه شد.
  کلیدواژگان: باکتری های اندوفیت، ترکیبات ضدقارچی، ژن 16S rDNA، لیپوپپتید
 • مهران رضایی*، محمد مهرآبادی، علی اصغر طالبی صفحات 181-198

  دوبالان دومین گروه از مهم ترین پارازیتوییدهای حشرات پس از بال غشاییان می باشند و حدود 20 درصد از حشرات پارازیتویید را شامل می شوند. خانواده Tachinidae حدود 1500 جنس معتبر و بیش از 8500 گونه توصیف شده در جهان دارد و بزرگترین و مهم ترین خانواده از پارازیتوییدهای راسته Diptera می باشد. این خانواده شامل چهار زیرخانواده Exoristinae، Tachininae، Dexiinae و Phasiinae است، که بزرگ ترین آنها از نظر تعداد گونه زیر خانواده Exoristinae می باشد. تعدادی از گونه های خانواده Tachinidae در برنامه های کنترل بیولوژیک کلاسیک و اشباعی بویژه در مناطق نیارکتیک و نیوتروپیکال مورد استفاده قرار گرفته اند. با وجود پتانسیل بالای مگس های پارازیتویید Tachinidae به عنوان عوامل کنترل بیولوژیک موثر آفات کشاورزی و عرصه های طبیعی، نقش آنها در کنترل آفات کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است. نه تنها در ایران، بلکه در بسیاری از نقاط جهان نیز افراد این خانواده به صورت تجاری در دسترس نمی باشند و تنها برخی از گونه های این خانواده تکثیر انبوه شده اند. در دهه اخیر، پژوهش های قابل توجهی در مورد شناسایی و طبقه بندی دوبالان خانواده Tachinidae در ایران انجام شده است و تاکنون بیش از 270 گونه از این خانواده در کشور گزارش شده است. در این مقاله، جنبه -های مختلف زیست شناسی و پرورش مگس های پارازیتویید خانواده Tachinidae و مثال هایی از برنامه های کنترل بیولوژیک انجام شده در جهان و جایگاه آنها در برنامه های کنترل بیولوژیک آفات مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این بررسی، آشکار ساختن نقش گونه های این خانواده در برنامه های کنترل بیولوژیک و بکارگیری آن ها در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات کلیدی کشور می باشد.

  کلیدواژگان: دوبالان پارازیتوئید، کنترل بیولوژیک، زیست شناسی، رهاسازی، پرورش انبوه
|
 • Saeedeh Javar *, Shahram Farrokhi, Shahram Naeimi, Maryam Kalantari Jooshani Pages 1-13
  In order to use entomopathogenic fungi as a commercial biological agent, their mass production is required. In the present study, the fermentation of one isolate of Beauveria bassiana was investigated using liquid culture media including TKI Broth culture medium with 5% of sugar beet molasses (TKI), liquid medium containing sugar beet molasses, yeast extract and multivitamin (MYM) and potato extract (P), potato extract plus 8% whey (PCh) and potato extract plus 5% molasses (PM). Moreover, the viability of the spores produced at two temperatures (room and refrigerator) was evaluated for nine months. Finally, the pathogenicity of spores obtained from different media was investigated on greenhouse whitefly nymphs under the laboratory and greenhouse conditions. In TKI Medium, the submerged conidia were produced showing the highest amount of conidia production (3.87×108 conidia/ml). The highest amount of blastospores was obtained in PCh medium with 2.37×108 blastospores/ml. In laboratory bioassay, blastospores of PCh medium showed the highest mortality rate (86.40%) on greenhouse whitefly nymphs and the lowest mortality rate were observed in submerged conidia from TKI medium with 74.03% mortality. In greenhouse bioassay, the mortality rate was between 43% and 50%. After nine months of storage at refrigerator, submerged conidia from TKI Broth and blastospores from P medium caused 25–30% mortality in whitefly nymphs in laboratory condition. No mortality was observed in greenhouse condition. According to the results, blastospores obtained from potato extract are introduced as a suitable liquid medium for mass production of this fungal isolate.
  Keywords: Beauveria bassiana, Trialeurodes vaporariorum, liquid media, biological control, insect pathogenic fungus
 • Marziyeh Shazde Ahmadi *, Afshin Sajjadi Pages 15-29
  Trialeurodes vaporarium (Westwood), greenhouse whitefly is an important pest of several crops in the world. Presently the application of common pesticides is unavoidable to suppress during a farm season Due to the side effects of chemical pesticides, more research is needed to find low–risk alternatives. In this study, insecticidal, repellent, and oviposition deterrent effects of tobacco, tabacum and catnip ethanolic extracts were investigated on greenhouse whitefly. For this purpose, three concentrations of each plant extract (1000, 2000 and 5000 ppm concentrations) were applied on the whitefly adults based on a factorial complete randomized design with four replications. The pest mortality was recorded at 12, 24 and 48 h of exposure. The results showed that the LC50 values for tabacum, tobacco, and catnip extracts on the pest were determined as 10704, 11996 and 13989 ppm, respectively. The tabacum extract at 5000 ppm imposed the highest mortality rate (95 %) after 48 h and the catnip extract had the lowest effect (28.24%) at 1000 ppm after 12 h, respectively. The oviposition inhibitory effect of the extracts was decremented over time so that egg laying slowly increased afterwards. According to the results, tobacco and catnip extracts with 90 and 22.42% effects had the highest and the lowest repellency property, respectively. Findings are promising in development of safe botanicals; however, it would require confirmation of their positive field results.
  Keywords: Trialeurodes vaporarium, ethanolic extract, Insecticidal, repellency, oviposition inhibitory
 • Taher Abasi, Alireza Nazari *, Zahra Rafie Kerahroudi Pages 31-43

  One of the most biological control agents is Habrobracon hebetor especially for Indian meal moth. Functional response studies are suite index for successful using natural enemies in pest control programs. Using pesticides could be affected on functional response indexes and efficiency of natural enemies. In this research, has been studied the effect of sublethal doses of Deltametrin and Trichlorofen on functional responses of H. hebetor at controlled condition (26±1 Celsius, 65±10% humidity, 16:8 L: D). larvae, pupae and adults of Indian meal moths has been used separately at 2, 4, 8, 16, 32, 64 and 128 densities, for larvae and pupa dipping method and for adults contact method in exposed cages are used. Functional response and its parameters determined respectively by logistic regression and non-linear regression with SAS software. Results showed H. hebetor on larvae and pupae had functional response type 3 but on adults was functional response type 2 affected by both insecticides. Searching efficiency of bees that affected by Deltametrin for control, larvae, pupae and adults were determined respectively 0.009, 0.008, 0.009 and 0.056 /h and handling time were 0.74, 0.86, 0.91 and 0.96 houres. Searching efficiency was affected by Trichorfen in control, larvae, pupae and adults were recorded respectively, 0.009, 0.008, 0.007 and 0.78 /h and handling time were 0.74, 0.99, 1 and 2.13 hours. These results showed that sublethal doses of both insecticides have been affected only on adult moth’s functional response parameters of H. hebetor and showed significant difference.

  Keywords: Insecticides, functional response, Sublethal, Habrobracon hebetor, Ephestia kuehniella
 • Ladan Sedighi *, Hossein Ranjbar Aghdam, Sohrab Imani Pages 45-58
  The stem borers, Sesamia spp. (Lepidoptera: Noctuidae) are the most important pest insects on sugarcane and maize in Iran. Biological control using its egg parasitoid wasp, Telenomus busseolae Gahan, is the main recommended controlling method for the pest. On the other hand, mass rearing of T. busseolae is strongly depended on mass rearing of its natural hosts. This study was done to determine the effect of semi–artificial diet on demoghraphic parameters of Sesamia cretica Lederer in comparison with maize as its main natural host. Life table construction and related parameters estimation were carried out using two–sex life table analysis procedure. According to the results, there was statistically difference between estimated values of the demoghaphic parameters of S. cretica on maize and semi–artificial diets. Total developmental period of S. cretica were 51.95 and 48.8 days on maize, and semi–artificial diet, respectively. There was statistically significant difference between maize and semi–artificial diets, according to the Paired Bootstrap Test (PBT) at 5% probability level. Estimated values for intrinsic rate of increase (r), as the most important life table parameter, were 0.0672 and 0.0805d–1 on maize, and semi–artificial diet, respectively. Considering higher value of intrinsic rate of increase and lower value of mean developmental time of S. cretica on semi–artificial diet, its proper quality to meet the nutritional needs of the target species was confirmed in comparison with maize. Considering all of the results and acceptable values of the life table parameters, examined semi–artificial diet is recommended for mass rearing of S. cretica.
  Keywords: Rearing, Sesamia cretica, Diet, life table parameters
 • Asghar Heydari *, Shahram Naeemi, Laleh Naraghi, Rasoul Marzban, Kobra Golkar Pages 59-66
  Biological control of plant diseases using bacterial and fungal antagonists has been accepted as a suitable alternative for the chemical control which is harmful for human health and it is also a contaminant of the agricultural environment. One of the important limitations of biocontrol agents is the ineffectiveness in the field conditions which is related to the lack of stability and duration of biocontrol agents that can mostly be due to the lack of proper formulations.  In this research study, four new bioformulations were developed and prepared using two strains of a fungal antagonist (Trichoderma asperellum), rice bran as the substrate, Kaolin as the carrier and carboxy methyl cellulose and arabic gum as the stickers.  For the development of bioformulations, rice bran substrate was mixed with spore suspension of two most effective strains of T. asperellum . Plastic bags containing rice bran and fungal antagonists spore suspension were incubated for two months at 250C until the fungus covered the whole surface of the substrate in the bags (Fermentation phase). The containing of the bags was then evacuated and the powdery colonized substrate was used for the development of final bioformulations. The bioformulations were developed and produced by mixing Kaolin powder as the carrier by 20% of the substrate weight and two stickers including Carboxy Methyl Cellulose (CMC) and Arabic Gum (AG) each by 1% of substrate weight.  Four bioformulations were produced with the identification codes of Ka–CMC–Ta–4, Ka–AG–Ta–4, Ka–CMC–Ta–5 and Ka–AG–Ta–5 respectively.  In addition, the shelf life and some important physical and chemical properties of the bioformulations including percent humidity, pH and their suspensibility were also determined.
  Keywords: sugar beet, Seedling damping–off, Rhizoctonia solani, Bioformulations, Trichoderma asperellum
 • Masuod Arbabi *, Maryam Fourouzan, Hashem Kamali, Peyman Namvar, Mojtaba Khani Pages 67-86
  Tetranychus urticae is the most important greenhouse cucumber pests in Iran. The higher amount and number of pesticides use on this mite pests in greenhouse cucumber during March until July–August in Iran. Effectiveness of two new botanical pesticides doses, Bio–2 and Mariapro–M were investigated against Tetranychus urticae on cucumber plant under greenhouse condition in Tehran, Oromieh, Mashhad, Jiroft during spring and summer seasons of 2022. Effects of new botanical pesticides doses were compared with 1ml/l Pest–out ®, 1.25ml/l Acequinocyl 15% SC, 0.5 ml/l of Cyflumetofen 20% SC, Bifenazate 24% SC, 0.75ml/l Golden abamectin 10 SC and water sprayed in controlled treatment. Complete randomize design with three replications were used. On each cucumber plant 25 Phytoseiulus persimilis mites released two weeks before spraying treatments in Tehran. Treatments done according random 100 leaves collected at weekly interval until at least 5 active spider mite stages recorded. Each treatment effects on spider mite stages followed by random 30 leaves collected from lower and middle cucumber plant parts at interval of one day before and 3, 7 and 15 days after. Collected data converted into mortality % by Abbott formula and statistical analysis done by SAS software. Higher spider mite mean mortality% recorded for both 1.5ml/l Bio–2 and 2ml/l of Mariapro–M up to 90% at Tehran where spider mite found under lower influences of pesticides. Spider mite mortality% with both new botanical pesticides reduced more as compared with synthetic acaricides from 3rd to 15th day on wards. Effects of all treatments reduced predatory mite population on 3rd day sampling as compared one day before, but predatory mite activities and its distribution increased on cucumber leaves from 7 days onward on all treatments. Effects of all treatments revealed that, they can apply with predatory mite under for integrating spider mite management in greenhouse cucumber cultivation.
  Keywords: botanical pesticides, Tetranychus urticae, control, Phytoseiulus persimilis, greenhouse cucumber
 • Sepideh Sadat Aghazadeh Naeini, Mojdeh Maleki *, Jalal Gholamnezhad, Mostafa Shirmardi Pages 87-113
  The use of chemical fungicides, in addition to environmental pollution, causes the increase and spread of fungicide-resistant strains in plant fungal pathogen. Minimizing the harmful effects of fungal pathogen in agricultural plants requires a promising method in their control. Therefore, natural remedies, including essential oils and plant extracts, are a suitable option for controlling and reducing fungal diseases. In this research, the controlling effect of the plant extracts of thyme, lavender, fennel, cinnamon, cloves and bitter gourd and different levels of zinc sulfate as one of the food compounds on the growth rate of the fungal pathogen Rhizoctonia solani and the changes in the activity of the defense enzymes peroxidase and catalase as well as the changes in the amount The gene expression of these two enzymes was investigated in laboratory (in vitro) and greenhouse conditions (in vivo) in cucumber plants in interaction with pathogen. The results showed that all plant extracts and zinc sulfate were able to inhibit the growth of the pathogen in laboratory conditions and were also able to reduce the severity of the disease in greenhouse conditions. The results of the paper disc test showed that the highest growth inhibition rate among the plant extract treatments (ethanolic extract) was related to lavender extract with 600 micrograms per milliliter and 32.90 mm in diameter, and the lowest growth inhibition rate was related to bitter extract with a concentration of 150 μg/ml and a diameter of 10.17 mm (compared to the control with a diameter of 3.45 mm). In the test of mixing plant extracts with culture medium, the ethanolic extract of lavender plant with concentrations of 2000 and 2500 ppm and with 82.21 and 80.75 percent and the extract of Danai thyme with a concentration of 2500 ppm and 18. 72% inhibition of the pathogenic fungus compared to the control, respectively, were the most effective extracts in preventing the growth of the fungal pathogen. The combined treatment of fungal pathogen, zinc sulfate and lavender extract was the best treatment in increasing the activity of antioxidant enzymes and increasing their expression. According to the results of this research, it can be concluded that the plant extracts studied in this research, especially the lavender plant, as well as zinc sulfate had a significant effect in controlling and reducing the severity of the disease caused by R. solani in cucumber, and the best concentration obtained in this research can be formulated commercially and used for integrated management purposes.
  Keywords: cucumber, Rhizoctonia solani, Zinc– sulfate, Plant extract, Antioxidant enzymes
 • Sahar Pazooki, Azam Shekariesfahlan *, Mojdeh Maleki, Shahram Naeimi Pages 115-133
  Endophytic and grapevine trunk diseases associated fungi were isolated from Zanjan province and their inhibitory effect on 2 grapevine fungal pathogens Cytospora chrysosperma and Fusarium sp. was investigated. A total of 95 fungal isolates were isolated, of which 63/54% were from healthy and 36.45% were from diseased tissues. Using strong disinfection steps, probability of isolation of saprophytic fungi was decreased to minimum; So, the fungi isolated from healthy and infected tissues considered as endophytes and grapevine trunk diseases associated fungi, respectively. Preliminary molecular identification of 13 representative isolates in terms of morphological characteristics was performed using nucleotide sequencing of ITS–rDNA region was done and 10 genera were identified. The taxa of Alternaria malorum, Alternaria sp., Allocanariomyces tritici, Aaosphaeria arxii, Clonostachys rosea, Chaetomium sp., Daldinia loculata, Daldinia sp., Fusarium oxysporum, Fusarium sp., Macrophomina phaseolina, Phaeoacremonium minimum and Stromatinia narciss were identified. Pathogenicity of A. tritici, C. rosea and F. oxysporum was confirmed. Antagonistic activity of 13 fungal isolates against pathogenic fungi of grapevine trunk diseases (GTDs) including C. chrysosperma and Fusarium sp. using dual–culture method showed that species of F. oxysporum, P. minimum and C. rosea had the greatest potential as biocontrol agents. In this study, two species of A. arxii and S. narcissi were isolated from healthy grape tissue and to the best of our knowledge; are reported for the first time as endophytic fungi of grapevine trees in the world. D. loculata was isolated from infected tissues of grape trunk and is reported for the first time as a fungi associated with grapevine trunk diseases from the world. Moreover, the pathogenicity of A. tritici and F. oxysporum, was proved in green house condition and are reported for the first time as grapevine pathogens from the world.
 • Milad Aeini *, Hossein Mirzaei Najafgholi, Fatemeh Derikvand, Mitra Khademi, Neda Rouhani Pages 135-151
  Plant–derived essential oils (EOs) are a major group of environments–friendly compounds with antibacterial properties that have been used during the last decade. This study aimed to identify the chemical composition and evaluate the antimicrobial activity of EOs from Lippia citriodora, Origanum vulgare, Phlomis fruticose, Satureja spicigera, and Syzygium aromaticum against two soft rot– including bacteria, Pectobacterium carotovorum and Pectobacterium atrosepticum. Plants were collected from Khuzestan province, and their essential oil composition was determined from gas–chromatography–mass spectrometry (GC–MS) analysis. The antibacterial effect of Eos was measured by the disk diffusion method. The effect of EOs on biofilm formation was also assayed. In addition, minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) were calculated accordingly. The interaction among the EOs was calculated according to the fractional inhibitory concentration (FIC) index using the Modified Dilution Checkboard method. The result showed that all Eos inhibited bacterial growth. The highest MIC (31/25) was attributed to P. fruticosa against P. carotovorum while the lowest MIC (125) belongs to L. citriodora and S. spicigera against P. carotovorum. FIC index showed that L. citriodora and S. spicigera are neutral to P. carotovorum. Analysis of GC–MS chromatogram indicated that the major constituents of P. fruticosa, L. citriodora, O. vulgare, S. spicigera, and S. aromaticum were cis–Thujone (17.47%), Isogeraniol (23%), cis Piperitone oxide (29.5%), Carvacrol (88.5%), Eugenol (98.7%), respectively. According to the results, in high MIC of Eos (125 ppm), bacteria were not able to form biofilm. Our results indicate that these five plant species have antimicrobial activity against Pectinbacterium species. Among all Eos used, L. citriodora and P. fruticose showed the highest activity which, therefore, can be recommended for further applications.
  Keywords: disk diffusion, medicinal plant, Inhibition, Pathogenesis
 • Samaneh Samavat * Pages 153-164
  The outbreak of boxwood blight disease caused by Calonectria pseudonaviculata in the Hyrcanian forests has led to efforts to find effective methods to control the disease. Biological control of the disease by beneficial microorganisms is one of these measures. In this regard, the present study was carried out in a completely randomized design with four replications at both laboratory and greenhouse levels. First, the antagonistic activity of 15 Bacillus isolates against the fungal pathogen was investigated using the dual–culture test, and the superior isolates (FRBP2, FRBS9, FRBS10, and FRBS15) were identified using standard biochemical tests at the species level. Tebuconazole and Serenade® were used as chemical and biological controls, respectively, according to their relevant instructions. The effect of the superior isolates’ suspension (108 CFU/ml) on the severity percentage of boxwood blight disease was evaluated under greenhouse conditions. Among the isolates, the highest (76.4%) and the lowest (26.5%) inhibition of the fungal colony growth was related to B. subtilis FRBS9 and B. pumilus FRBP2, respectively. In greenhouse conditions, B. subtilis FRBS9 and B. subtilis FRBS10 caused the lowest disease severity and showed no statistically significant difference with Serenade® (P<0.05). Thus, isolates belonging to the same or different species of Bacillus showed different levels of antagonistic activity against the target fungal pathogen. These isolates were able to control the fungal agent of boxwood blight through antibiosis and the production of a range of antibiotics. But more studies are needed to find their other antagonistic mechanisms and prepare their appropriate formulations.
  Keywords: antibiosis, blight, suspension, Bacillus pumilus, Bacillus subtilis
 • Zahra Alijani, Jahanshir Amini * Pages 165-180
  Endophytic bacterial strains, isolated from healthy strawberry seedlings (Fragaria × ananassa) collected in Kurdistan province and its antifungal activity against Colletotrichum nymphaeae, causal agent strawberry anthracnose was evaluated under in vitro, in vivo, and greenhouse conditions. Bacterial strains were identified as Bacillus spp. using biochemical properties and molecular phylogenetic analysis of the 16S rDNA gene sequences. The results of biocontrol tests in vitro showed that the bacterial strains had an effective antifungal activity against C. nymphaeae of strawberry anthracnose. All strains represented in vitro antifungal activity against C. nymphaeae by dual culture test with (64.04%) in MarG19, (60.59%) in SN3, (61.57%) in DM6 and (54.18%) LN1. As well as, the cell–free–culture filtrates of bacterial strains decreased the mycelial growth and conidial germination of pathogen and inhibition was assayed in MarG19 (79.02%), in SN3 (41.95%), in DM6 (32.86%) and in LN11 (34.96%) on mycelial growth and inhibitory percentage with 86.31% in MarG19, 75.33% in SN3, 41.10% in DM6 and 76.73% in LN11 on conidial germination. Also, volatile compounds (VOCs) partially reduced the mycelium growth of C. nymphaeae. The in vivo test on fruit was done and decreased disease severity by 71/19% in MarG19, 76/15% in SN3, 88.07% in DM6 and 85.43% in LN11. The biocontrol efficacy under greenhouse conditions was measured using drenching soil and inoculated plants. The highest inhibitory percentage in DM6 and MarG19 was (77.77%) in drenching soil method and in SN3 was (100%) in plant inoculation method.
  Keywords: antifungal compounds, Bacterial endophyte, biological control, 16S rDNA gene
 • Mehran Rezaei *, Mohammad Mehrabadi, Ali Asghar Talebi Pages 181-198

  Dipteran flies are the second most important group of insect parasitoids after hymenopteran parasitoids and they represent about 20% of all insect parasitoids. The Tachinidae comprises approximately 1500 valid genera and more than 8500 described species in the world and is the largest and most important family of dipteran parasitoids. This family is divided into four subfamilies: Exoristinae, Tachininae, Dexiinae, and Phasiinae, of which the Exoristinae is the most species–rich subfamily. Some species of the Tachinidae have been used in classical and augmentative biological control programs, especially in the Nearctic and Neotropical regions. Despite the high potential of Tachinidae parasitoids as effective biological control agents, their role in pest management programs has been less studied. Not only in Iran, but also in many parts of the world, the tachinid species are not commercially available and only some species of the family have been mass reared. In the last decade, considerable research has been conducted on the identification and classification of Tachinidae in Iran, and more than 270 species of this family have been reported in the country. In the current review, various aspects of the Tachinidae have been investigated including, biology, rearing methods, and examples of application and their potential in biological control programs. This review aims to reveal the role of the tachinid flies in biological control programs and to use them in the integrated management programs of key pests in Iran.

  Keywords: dipteran parasitoids, biological control, biology, release, mass rearing