فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 47 (پاییز 1402)

فصلنامه دانش سرمایه گذاری
پیاپی 47 (پاییز 1402)

 • تاریخ انتشار: 1402/03/09
 • تعداد عناوین: 30
|
 • علی اکبر جعفری، کامبیز شاهرودی*، سید محمود شبگو منصف صفحات 1-20
  هدف تحقیق حاضر ارایه مدل مدیریت پرتفوی مشتری (CPM) به منظور بهبود مدیریت روابط مشتری(CRM) بود. پژوهش مورد نظر کاربردی و از نظر اجرا توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری در بخش کیفی 22 مدیر بیمه و اساتید دانشگاهی با روش اشباع و نمونه گیری هدفمند بود و در بخش کمی شامل کلیه مشتربان بیمه واقع در استان تهران هستند که 384 نفر به روش تصادفی با فرمول کوکران انتخاب گردیدند.جهت گردآوری داده ها در بخش کیفی از مصاحبه و در بخش کمی از پرسشنامه استفاده شد که روایی آن با نظرات خبرگان و پایایی با آلفای کرونباخ تایید شد.به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل محتوای کیفی و معادلات ساختاری با نرم افزار PLS2 استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد مدل شامل انگیزش مشتری،ارزش مشتری،عوامل سازمانی،تجربه مشتری،وفاداری مشتری و تصویر ذهنی مشتری هستند و مدل از برازش مناسبی برخودار است.
  کلیدواژگان: مدیریت پرتفوی مشتری، مدیریت روابط مشتری، ارزش مشتری، خدمات، صنعت بیمه
 • سید پوریا میربزرگی، محمود همت فر*، محمد حسن جنانی صفحات 21-46
  سرمایه اجتماعی مفهومی است که کمیت و کیفیت روابط میان انسان ها در جامعه را بیان می کند. سرمایه اجتماعی بالا، هزینه های مبادلاتی را کاهش داده، امکان همکاری و فعالیت های دارای منافع متقابل را افزایش می دهد و از شدت مشکلاتی که شکست بازار را به همراه دارد لذا هدف این پژوهش تبیین الگوی مناسب قدرت ریسک پذیری سرمایه گذاران بورس بر اساس سرمایه اجتماعی با استفاده از رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی و مدلسازی معادلات ساختاری می باشد.این تحقیق از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و در دسته تحقیق های علی قرار دارد جامعه ی مورد پژوهش شامل خبرگان و سرمایه گذاران بوده که برای شناسایی شاخص ها از پرسشنامه 28 سوالی استفاده شد که پس از تایید روایی و پایایی جهت جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی به کمکک نرم افزار SPSS و (PLS) استفاده شده است. با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها یافته ها و اطلاعات آماری این پژوهش نشان میدهد که هفت بعد از زیر عامل های سرمایه اجتماعی بر ریسک پذیری سرمایه گذاران تاثیر مثبت و معنادار دارد لذا میتوان نتیجه گرفت بین سرمایه اجتماعی و ریسک پذیری سرمایه گذاران رابطه قوی وجود دارد؛که در راستای نتایج پژوهش حاضر می باشد.
  کلیدواژگان: اعتماد دارای، شبکه ها دارای، همکاری، روابط دارای، فهم متقابل
 • علیرضا محمدنظامی، زهرا لشگری*، حسین ایزدی صفحات 47-66

  هدف از این پژوهش بررسی شناسایی واولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر ورشکستگی شرکتها در ایران بوده است. تعداد نمونه در این تحقیق 191از خبرگان درموضوع ورشکستگی میباشد و از روش نمونه گیری تصادفی برای انتخاب شرکت کنندگان در تحقیق استفاده شده است. پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق با استفاده از روش دلفی و بهره گیری 15نفر ازاساتید در موضوع تنظیم ونهایی شده است . برای بررسی صحت فرضیات تحقیق از روش آزمون تی تک نمونه ای، آزمون رگرسیون و تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند پنچ عامل خطاهای مدیریتی، اعمال مجرمانه، بحرانهای محیطی، خطای های حسابداری، عامل حوادث عمده ترین گروه هایی هستند که موجب ورشکستگی شرکتها در ایران هستند و عامل خطاهای مدیریتی اولین اولویت ورشکستگی شرکتها در ایران بوده است لذا بهره گیری از روش های نوین مدیریت در سطوح مختلف شرکتها جهت جلوگیری از خطاهای مدیریتی در تصمیم گیری ها و ورشکستگی شرکتها سودمند خواهد بود.

  کلیدواژگان: ورشکستگی، خطاهای مدیریتی، بحرانهای محیطی، خطاهای حسابداری
 • مهسا مرادی، مهرداد قنبری* صفحات 67-91

  در ساختار سرمایه , ضرورت و اهمیت موضوعی برای بیان علمی تاثیر استراتژی و ساختار سرمایه بر جریان های نقدی شرکت وجود دارد.. موضوع پژوهش حاضر، بررسی تاثیر استراتژی تمایز و رهبری هزینه بر جریانهای نقدی با تاکید بر ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1393 لغایت 1397 بوده که با روش حذف sیستماتیک اطلاعات 139 شرکت به عنوان نمونه استخراج و مورد داده کاوی قرار گرفتند. روش آماری مورد استفاده ، روش داده های ترکیبی است و برازش مدل های رگرسیونی با و نرم افزار Eviews، صورت گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که استراتژی های رهبری هزینه و تمایز با در نظر گرفتن ساختارهای سرمایه بر انواع جریانهای نقدی تاثیر معنی داری دارند.

  کلیدواژگان: استراتژی های رقابتی، جریانهای نقدی، ساختار سرمایه
 • وحید جعفری، عسگر پاک مرام*، حیدر محمدزاده سالطه صفحات 93-112
  سلامت شرکت، فرهنگ حاکمیسلامت شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی و درماندگی مالی در ارتباط است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تاثیر سازه های حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران بر سلامت شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. برای اندازه گیری سلامت شرکت ها از شاخص تاب آوری شرکت بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و ازنظر روش های گردآوری داده ها، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مالی شرکت های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش به پیش بینی روابط علی میان (سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی) و سلامت شرکت ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که از میان سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی اثربخشی کنترل های داخلی، هییت مدیره، کمیته جبران خدمات و افشاء و شفافیت بر سلامت شرکت تاثیر معنی داری دارند. از این رو، وجود کمیته حسابرسی، وجود کمیته مدیریت ریسک و حمایت از حقوق سهامداران تاثیر معنی داری بر سلامت شرکت ها ندارند. از این رو، اثربخشی کنترل های داخلی، هییت مدیره، کمیته جبران خدمات و افشاء و شفافیت می تواند سلامت شرکت ها را افزایش دهد.ت شرکتی، حقوق سرمایه گذاران
  کلیدواژگان: سلامت شرکت، فرهنگ حاکمیت شرکتی، حقوق سرمایه گذاران
 • علیرضا صادقی، مهدی معدنچی زاج*، امیر دانشور صفحات 113-134
  تعیین استراتژی مناسب برای خرید یا فروش در بازار ارز خارجی برای شرکت ها به منظور پوشش نوسانات نرخ ارز نسبت به واحد پول ملی اهمیت زیادی دارد. این تحقیق رویکرد جدیدی را بر اساس الگوریتم های ژنتیک و ماشین بردار پشتیبان به منظور معامله در بازار ارز خارجی را پیشنهاد می دهد. در این تحقیق، یک الگوریتم جدید با قابلیت تولید قواعد تکنیکال برای سرمایه گذاری مبتنی بر قطعیت پیش بینی ها ارایه شده است. برای پیش بینی، از ترکیب الگوریتم ماشین بردار پشتیبان ترکیبی (HSVM) برای طبقه بندی بازار در سه کلاس مختلف (روند صعودی، روند نزولی، بدون روند) و یک الگوریتم پویای ژنتیک برای بهینه سازی قواعد معاملاتی مبتنی بر چندین شاخص تکنیکال مختلف استفاده شده است.داده های جفت ارز ریال به دلار، در یک بازه زمانی بین سال های 92 تا 98 به عنوان داده های آموزش و آزمون استفاده می شود. معماری پیشنهادی برای یادگیری ماشینی، همچنین پیاده سازی و مطالعه سیستم معاملاتی پیشنهادی به طور کامل شرح داده شده است. تحقیق، نتایج امیدوارکننده ای را در طول دوره آزمون نشان می دهد که در آن بازده سرمایه گذاری 129 درصد بوده است.
  کلیدواژگان: شاخص تکنیکال، ماشین بردار پشتیبان، الگوریتم ژنتیک، استراتژی معاملاتی
 • ام البنین دادار، علی نجفی مقدم*، علی نعمتی صفحات 135-154
  دیدگاه مالی رفتاری نشان می دهد که برخی از تغییرات در قیمت اوراق بهادار، هیچ دلیل بنیادی نداشته و به رفتارهای غیرمنطقی سرمایه گذاران که توسط تمایلات سرمایه گذار اندازه گیری می شود بستگی دارد. تمایلات سرمایه گذار نقش مهمی در نوسانات قیمت ها و بازده اوراق بهادار ایفا می کند. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی PSTR، تاثیر آستانه ای تمایلات سرمایه گذاران بر بازدهی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره زمانی 1397-1383 را مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون خطی، قویا وجود رابطه غیرخطی و آستانه ای میان متغیرهای مورد مطالعه را تایید نمود. همچنین وجود یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک الگوی دو رژیمی است، برای تصریح رابطه آستانه ای میان متغیرهای مورد بررسی کفایت کرد. حد آستانه ای برای شرکت های منتخب برابر 34/71 و پارامتر شیب نیز برابر 32/0 برآورد شد و نتایج نشان داد که تمایلات سرمایه گذار در رژیم اول تاثیر مثبت بر بازدهی سهام دارد و معامله گران دارای اعتماد به نفس و رفتار خوش بینانه هستند و با توجه به منفی بودن مجموع ضرایب تمایلات سرمایه گذاران در رژیم دوم می توان گفت که در این رژیم تمایلات سرمایه گذاران تاثیر منفی بر بازدهی سهام دارد. در رژیم دوم، معامله گرانش دارای اعتماد به نفس و رفتار خوش بینانه افراطی هستند که این روی بازده سهام اثر منفی و معکوس دارد.
  کلیدواژگان: تمایلات سرمایه گذاران، بازدهی سهام، حد آستانه، PSTR
 • رضا طالبی، عباس خمسه*، محمدحسن چراغعلی صفحات 155-176

  مقوله یکپارچه سازی در صنایع مختلف از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و موجب فواید زیادی در سطوح مختلف اقتصادی و اجتماعی می گردد. با توجه به گستردگی صنعت مخابرات، این صنعت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و یکپارچه سازی زیرساخت های مخابراتی ارزش افزوده بسیاری را ایجاد میکند. اما تاثیرات متقابلی میان شاخص های مشهود و یا نامشهودی با انجام این کار پدیدار شده که سیاستگذاران می بایست همه آنها را مد نظر قرار دهند. هدف ما بررسی یکپارچه سازی زیرساخت های مخابراتی و مطالعه تاثیرات متقابل آن برعوامل اقتصادی می باشد تا بتوانیم ارزش سرمایه گذاری در این یکپارچه سازی را بسنجیم. برای رسیدن به نتیجه صحیح، نظرات خبرگان این صنعت را با استفاده از روش دلفی فازی جمع آوری نموده و پس از طی مراحل این روش، عوامل موثر مورد بررسی قرار گرفته و شاخص های اساسی که می بایست مد نظر قرار گیرند شناخته شد و تاثیر سرمایه گذاری بر یکپارچه سازی زیرساخت های فناورانه مخابراتی و اینکه می تواند به عنوان نیروی محرکه برای دست یابی به سایر عوامل، قرار گیرد، مشخص شده و مورد بحث قرار گرفت. به عنوان نتیجه گیری نهایی مشخص شده است که در صورت انجام سرمایه گذاری به جهت یکپارچه سازی زیرساخت های مخابراتی در جهت حفظ منافع ملی، زیست محیطی، صرفه جویی در منابع و زیبا سازی شهری گام برداشته خواهد شد و بستری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی فراهم می شود تا علاوه بر تامین این موارد، سود بخش خصوصی نیز تامین گردد.

  کلیدواژگان: عوامل اقتصادی، فناوری، یکپارچه سازی، سرمایه گذاری بهینه، دلفی فازی
 • مجید نوروزی، حمیدرضا کردلویی*، رضا غلامی جمکرانی، حسین جهانگیرنیا صفحات 177-190

  ریسک سیستمیک به خطر شکست سیستم مالی یا شکست کل بازار اطلاق می شود. این ریسک می تواند از بی ثباتی یا بحران در موسسات مالی نشات بگیرد و در اثر سرایت به کل نظام مالی انتقال یابد. به عبارتی ریسک سیستمیک به میزان به هم پیوستگی در یک سیستم مالی اشاره دارد جایی که شکست در یک نهاد مالی می تواند به بحران کل سیستم منجر شود. این تحقیق با توجه به رویکردهای مختلف جهت اندازه‏گیری ریسک سیستمیک به دنبال انتخاب رویکرد بهتر برای اندازه‏گیری ریسک سیستمیک است. انتخاب رویکرد بهتر با توجه به خطای پیش‏بینی ارایه شده توسط هریک از مدل‏ها است. مدل های به کار گرفته شده اعم از مدل‏های گارچی چند متغیره، مدل ارایه شده توسط برانلس و انگل به نام VCT، مدل‏های عاملی‏، مدل‏های آماری دومتغیره است. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که مدل پیشنهادی برانلس و انگل (VCT) خطای کمتری را نسبت به سایر مدل‏ها از خود نشان داده است.

  کلیدواژگان: ریسک سیستمیک، کسری نهایی مورد انتظار (MES)، پیش‏بینی برون نمونه‏ای. همبستگی شرطی پویا (DCC)
 • معصومه دادگر*، ویدا ورهرامی صفحات 191-216
  پیش بینی بازار بورس در هر دوره ای دشواری هایی به همراه داشته و ارزش معاملات بورس تحت تاثیر عوامل مختلف بوده است. از جمله این عوامل، حوزه نفت و گاز به ویژه در کشورهای وابسته به درآمد حاصل از فروش آنها بوده است. از طرفی شیوع پاندمی کووید-19 به تغییراتی عمیقی در هر دو حوزه منجر گردیده است. لذا در مقاله پیش رو، ارتباط بین قیمت های نفت و بازار بورس ایران با توجه به شیوع پاندمی کرونا مورد بررسی قرار می گیرد. شناخت پویایی های رفتار شاخص ارزش معامله بورس می تواند به پیش بینی دقیق تر رفتار آتی این متغیر کمک کند. بر این اساس، هدف اصلی این مقاله تحلیل بررسی ارتباط نامتقارن قیمت نفت، همچنین به طور هم زمان تاثیر تعداد مبتلایان ویروس کرونا، شاخص رسانه ای، شاخص هراس، شاخص اخبار جعلی، شاخص پوشش رسانه ای و شاخص احساس ویروس کرونا بر ارزش معامله بورس ایران، مورد مطالعه قرار می گیرد. در مقاله حاضر، از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده غیرخطی(NARDL) در دوره زمانی (1399:05:15-1398:11:30) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت افزایش قیمت نفت، اثر معنی دار نامتقارن بر ارزش معامله بورس دارد. از سوی دیگر در کوتاه مدت میزان مبتلایان کووید-19 رابطه مثبت بدون معنی و شاخص رسانه ای ویروس کرونا رابطه منفی با معنی با ارزش معامله بورس دارد.
  کلیدواژگان: ویروس کرونا، قیمت نفت، بازار سهام، ارزش معامله بورس، NARDL
 • نسرین داداشی، محمدرضا پورعلی* صفحات 217-230
  هدف

  ریسک از عناصر لاینفک فرآیند تصمیم گیری در سازمان ها به شمار می آید. تصمیم های مدیران و سرمایه گذاران در راستای افزایش بازده و ارزش، از طریق ریسک بهینه امکانپذیر می شود. همچنین محدودیت مالی، عاملی محدودکننده جهت تامین وجوه برای سرمایه گذاری مطلوب است.

  روش

  ما انتظار داریم؛ متغیر ریسک پذیری، تاثیری معنادار بر عملکرد مالی دارد و این رابطه با وارد شدن محدودیت های مالی شرکت ها، تحت تاثیر قرار می گیرد. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای از 119 شرکت (952 سال - شرکت)، طی سال های 1390 الی 1397 می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از الگوی اثرات ثابت رگرسیون خطی چندمتغیره به روش داده های ترکیبی توسط نرم افزار ایویوز استفاده شده است. 

  یافته ها

  نتایج کلی فرضیه ها نشان دهنده این موضوع می باشد که ریسک پذیری بر بازده دارایی ها و نسبت کیو توبین تاثیر معنادار دارد. همچنین متغیر محدودیت مالی بر رابطه بین ریسک پذیری با بازده دارایی ها و نسبت کیو توبین، تاثیر معنادار دارد.

  کلیدواژگان: عملکرد مالی، ریسک پذیری، محدودیت مالی
 • امیرمسعود جهانی* صفحات 231-248
  رفتار هر فرد زمینه ساز اتخاذ تصمیمات او در عرصه های مالی بوده و خطا در آن رفتارها تبعات متعددی را به دنبال خواهد داشت. شناخت رفتارها و متعاقبا تصمیمات و رفتار فرد نقش با اهمیتی در ارایه راهکار جهت اصلاح انحرافات موجود دارد. در این پژوهش، جهت تبیین مدل از روش مصاحبه و رویکرد مبتنی بر نظریه پردازی زمینه بنیان و جهت انتخاب مصاحبه شوندگان از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شده است. پس از انجام 19 مصاحبه با فعالان بازار سهام طی سال 1397 تا 1398 اشباع نظری حاصل گردید. سپس، موثرترین عوامل علی بر اساس نظرات خبرگان و به ترتیب با استفاده از تکنیک دیمتل و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) تعیین و رتبه بندی شد.نتایج استخراج شده با استفاده ازSpss و Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که تمامی سوگیری ها بر تصمیمات سرمایه گذاران تاثیر مستقیم و معنی دار دارند.
  کلیدواژگان: بازده پرتفوی سهام، سرمایه‏گذاران، رفتارهای مالی، سوگیری های رفتاری
 • زهره قیومی، محمدرضا مهربان پور*، غلامرضا کرمی، حمید زارع صفحات 249-268
  توسعه پایدار، دغدغه ای جهانی میان بنگاه ها شده است. نگرش خاص تعالیم اسلام به انسان ، جهان و جامعه ، فعالیت های اقتصادی را به گونه ای سامان می دهد که در عین تلاش و فعالیت اقتصادی ، کمترین آسیب را برای محیط زیست به بار آورند. از این رو با توجه به اهمیت توسعه پایدار و افشای این فعالیت ها توسط بانک ها، این پژوهش به ارایه الگوی افشای توسعه پایدار اسلامی برای سیستم بانکی کشور می پردازد. بمنظور ارایه این الگو از روش دلفی استفاده شده است که در نهایت، این الگو دارای 4 بعد و 63 مولفه می-باشد. همچنین جهت تعیین اهمیت در سطح هر یک از ابعاد و مولفه ها در الگو، روش آنتروپی شانون بکارگرفته شده است. نتایج حاصل نشان داد که بعد افشای فعالیت های زیست محیطی- اسلامی دارای بیشترین و بعد افشای استانداردهای عمومی دارای کمترین اهمیت در الگوی پیشنهادی می باشد. همچنین تعداد مولفه های با اهمیت در تکنیک آنتروپی شانون، 42 مولفه ارزیابی شد.
  کلیدواژگان: اسلام، توسعه پایدار، دلفی، آنتروپی شانون
 • مهدی هاشمیان، محمد رمضان احمدی*، سعید نصیری، علیرضا جرجر زاده صفحات 269-290
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر قدرت مدیرعامل بر ریسک پذیری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای تعیین میزان ریسک پذیری از سه معیار شامل (ریسک کل، ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک) استفاده شده است. بدین منظور سه (3) فرضیه تدوین و داده‏های مربوط به 108شرکت برای دوره زمانی بین سال های 1389 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ال الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، بررسی و آزمون شده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد قدرت مدیرعامل تاثیر منفی و معناداری بر ریسک پذیری شرکت (ریسک کل، ریسک ویژه و ریسک سیستماتیک) دارد. بنابراین نتایج پژوهش حاکی از آن است که قدرت مدیرعامل موجب کاهش ریسک پذیری شرکت می شود.
  کلیدواژگان: قدرت مدیرعامل، ریسک پذیری، ریسک کل، ریسک ویژه، ریسک سیستماتیک
 • فاطمه نصوری* صفحات 291-316
  پژوهش به دنبال شناسایی و رتبه بندی ابعاد و مولفه های مدل بنیان های اخلاقی آموزش حسابداری و تمایل سهامداران مبتنی بر مدل-کنفوسیوس است. پژوهش از نوع توسعه ای-کاربردی است و از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است؛. جامعه مورد مطالعه مدیران و روسا و اساتید دانشگاهی بودند و که از نظرات آنها پیرامون ابعادو مولفه های پیشنهادی که از مبانی نظری و پیشینه تحقیقات استخراج شده است استفاده می گردد و در نهایت نیز شامل 12 نفر از خبرگان می باشند، انتخاب نمونه تحقیق از نوع سطح اشباع و هدفمند می باشد. بعد از توزیع پرسشنامه خبرگان و جمع آوری داده های پژوهش نتایج بر اساس روش دلفی فازی و رتبه بندی با استفاده از نرم افزار ANP انجام شد. با بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده و مبانی نظری ابعاد مدل شناسایی گردید که شامل مهارت های اخلاقی، رفتار اخلاقی، بنیان های اخلاقی فردی، بنیان های اخلاقی الزام آور، اصول کنفوسیوس و چشم انداز تمایل (ارزش) سهامداران می باشند. بعد از شناسایی ابعاد، با بررسی نظر خبرگان و اظهارنظر آنها نتایج با تحلیل دلفی فازی، مولفه های تایید شده به شرح زیر می باشد: حساسیت، صداقت، کرامت انسانی، اخلاص و با بررسی ابعاد پژوهش می توان بیان کرد که از دیدگاه خبرگان، مهارت های اخلاقی در مقایسه سایر ابعاد اولویت اول را دارد، همچنین در ادامه بنیان های اخلاقی فردی، بنیان های اخلاقی الزام آور، رفتار اخلاقی، چشم انداز تمایل (ارزش) سهامداران، اصول کنفوسیوس در اولویت های بعدی قرار دارد. همچنین مولفه ها نیز رتبه بندی شدند.
  کلیدواژگان: اخلاق، رفتار اخلاقی، بنیان های اخلاقی، اصول کنفوسیوس، چشم انداز ارزش سهامداران
 • فرهام امیری*، رضا رادفر، عباس طلوعی اشلقی، تقی ترابی صفحات 317-334
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل کلیدی موفقیت روش BOT در تامین مالی پروژه های خدماتی کشور و ارایه یک مدل عملیاتی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت تبیینی پیمایشی است. نمونه پژوهش 220 شخص حقیقی و حقوقی مرتبط با انجام پروژه ها به این روش می باشد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته و با در نظر گرفتن روش سرشماری، جمع آوری شده است و با مدل سازی مطالعات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفته است. متغیر وابسته "موفقیت روش BOT " با استفاده از سه شاخص و متغیر مستقل "عوامل کلیدی" از طریق چهل و یک شاخص سنجیده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل کلیدی موثر به ترتیب اثر گذاری عبارتند از؛ عوامل مالی، عمومی، بازار، فنی، حقوقی و نهادی. نهایتا با بهره گیری از نتایج حاصله و مدل عملیاتی استخراجی، پیشنهاداتی به منظور رفع موانع موجود و افزایش موفقیت بکارگیری این رویکرد در بخش های خدمات محور بویژه حوزه ورزش ایران ارایه شده است.
  کلیدواژگان: تامین مالی، مشارکت عمومی خصوصی، روش BOT، پروژه های خدماتی، عوامل کلیدی موفقیت
 • جهاد برزیگر*، محمد جلیلی صفحات 335-354
  این تحقیق در راستای ارزیابی و سنجش ریسک های مختلف صنعت پتروشیمی ایران ،در دو مرحله به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخت. در مرحله نخست به سنجش کمی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک با رویکرد مالی با استفاده از مفهوم ریسک نامطلوب در نظریه فرامدرن پرتفوی و مدل قیمت گذاری آربیتراژ پرداخته شد و در نتیجه این محاسبات محرز گردید،که ریسک نامطلوب بازدهی سهام پرتفوی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در اکثر سال ها، بیشتر از ریسک بازدهی سهام پرتفوی بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده است و بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی را تهدید می کند، ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی می باشد و عوامل داخلی تاثیرکمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی داشته اند. در مرحله دوم به سنجش کیفی (رتبه بندی) ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک با رویکرد بازاریابی پرداخته شد.
  کلیدواژگان: نظریه فرامدرن پرتفوی، ریسک غیرسیستماتیک، ریسک نامطلوب، رویکرد مالی- بازاریابی، آربیتراژ
 • سید حسین حسینی، محمدحسن ابراهیمی سروعلیا*، مسلم پیمانی صفحات 355-378

  بدلیل جریان پیوسته نقدی ورودی و خروجی صندوق های سرمایه گذاری مشترک با سرمایه باز، ریسک نقدینگی با اهمیت ترین ریسک این نهاد مالی است. چالش اصلی مدیریت نقدینگی این صندوق ها، تامین وجه نقد در هنگام بروز بحران و مواجه با تقاضاهای بازخرید بیش از انتظار است. هجوم به صندوق و تحت فشار قرار گرفتن صندوق برای تامین مالی و فروش دارایی ها، موجب انتقال هزینه ها و احتمالا باقی ماندن پرتفویی ازدارایی های با نقدشوندگی کمتر برای سرمایه گذاران باقی مانده خواهد شد. جهت مدیریت این ریسک، استفاده از ابزارهای مدیریت نقدینگی با هدف کنترل فشار بازخرید ها، تسهیم منصفانه هزینه ها و حفظ منافع سرمایه گذاران باقیمانده، ناگزیر است. در این تحقیق ضمن بررسی و معرفی ابزارهای متداول مدیریت ریسک نقدینگی این صنعت در دنیا، لزوم فراهم آوردن امکان استفاده از هریک از این ابزارها برای صندوق های با درآمد ثابت و سهامی در ایران، امکان استفاده از هر ابزار در شرایط معمول و/یا خاص و لزوم/عدم لزوم تایید استفاده از ابزار توسط نهاد ناظر پیش از بکارگیری، به عنوان سه مولفه کلیدی استفاده از این ابزارها، به شیوه دلفی فازی به نظرخواهی از خبرگان گذاشته شده است. با ارسال پرسشنامه و طی دو مرحله نظرخواهی، خبرگان نسبت به استفاده از ابزار قیمت گذاری نوسانی و هزینه های ضد رقیق سازی در هر شرایطی و به اختیار مدیران صندوق و استفاده از ابزارهای بازخرید با اوراق بهادار، محدودیت بازخرید و تعلیق بازخرید در شرایط خاص و با تایید نهاد ناظر، به توافق نهایی رسیدند و در مورد لزوم فراهم نمودن استفاده از ابزار جیب های جانبی، اجماع نظر حاصل نگردید.

  کلیدواژگان: صندوق های سرمایه گذاری مشترک، مدیریت ریسک نقدینگی، ابزارهای مدیریت ریسک نقدینگی
 • قدرت الله طالب نیا*، سیاوش ملک پور، حمیدرضا وکیلی فرد، محمدحسین رنجبر صفحات 379-410

  بررسی بحران های بانکی در دنیا طی زمان نشان دهنده مخرب بودن برخی از آن ها می باشد،مشکلات نهادی، تحریم های اقتصادی و مالی و حتی همه گیری ویروس کرونا موجب افزایش چشم گیر احتمال وقوع بحران در نظام بانکی کشور شده است. سهم بیش از 80 درصدی بانک ها در تامین مالی سرمایه گذاری در کشور اهمیت شناسایی عوامل موثر بر بحران بانکی را دو چندان نموده است، بر این اساس از روش میانگین گیری بیزی و روش خودرگرسیون برداری تعمیم یافته پارامتر متغیر زمان در راستای تعیین متغییرهای موثر بر بحران مالی در بانکها استفاده شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش پژوهش کاربردی می باشد. برآورد مدل میانگین گیری بیزی و TVP_FAVAR در نرم افزار متلب 2021 در بازه 11 ساله (1387تا 1398)؛ صورت خواهد گرفت. نمونه مورد بررسی 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در ابتدا 49 متغیر موثر بر بحران بانکی وارد مدل گردید و با استفاده از رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 12 متغیر غیر شکننده موثر بر بحران مالی شناسایی شدند. خروجی نتایج نشان می دهد شاخص بحران بانکی در اقتصاد ایران به دلیل اینکه متغیرهای مرتبط با سیاست گذارهای بخش پولی و مالی بر آن اثرگذارند چند وجهی می باشد؛ نتایج مدل TVPFAVAR نیز نشان می دهد، اثرگذاری متغیرهای موثر بر بحران بانکی عموما مثبت و قوی است و این تاثیر عموما در بلندمدت قوی تر از کوتاه-مدت است؛ در نتیجه جهت کاهش بحران بانکی سیاست های درمانی و صلاحدیدی نمی تواند مانع از وقوع بحران بانکی شود و به سیاست ها و زیرساخت های نهادی و بنیادی و قاعده مند نیاز است.

  کلیدواژگان: بحران، بحران بانکی، کفایت سرمایه، مدل های میانگین گیری بیزین
 • مصطفی رضائی*، رضا تهرانی، مجتبی میرلوحی صفحات 411-434
  در پژوهش حاضر به پیش بینی ورشکستگی در افق های زمانی مختلف بر پایه مدل قیمت گذاری بلک و شولز پرداخته شده است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1399 است که تعداد 129 شرکت به عنوان نمونه آماری پژوهش در نظر گرفته شدند. روش پژوهش از نوع همبستگی بوده و روش آماری مورد استفاده روش رگرسیون داده های ترکیبی است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داده که عوامل شرکتی و عوامل بازار تاثیر معناداری بر ریسک ورشکستگی شرکت ها دارند و در افق های زمانی مختلف، اثرات متفاوتی بر ریسک ورشکستگی می گذارند. همچنین نتایج حاکی از این است که پیش بینی ورشکستگی بر پایه مدل بلک-شولز و با استفاده از عوامل شرکتی و بازار می تواند با دقتی بیشتر از 90 درصد صورت پذیرد. طبق نتایج، برخی عوامل در افق های زمانی کوتاه مدت و برخی دیگر در افق های زمانی بلندمدت بر ریسک ورشکستگی تاثیرگذارند.
  کلیدواژگان: ورشکستگی، مدل بلک-شولز، عوامل شرکتی، عوامل بازار
 • علی میرطاهری، عبدالله نعامی*، علیرضا روستا صفحات 435-456

  ارتباطات یکپارچه بازاریابی می‏تواند بین کارگزاران گردشگری، کارکنان و مشتریان با تبادل اطلاعات از قبل، حین و بعد از سفر، سبب ایجاد ارزش افزوده برای ذی‏نفعان و رشد مالی و اقتصادی در صنعت گردشگری گردد. هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل بازارایابی یکپارچه در رشد و توسعه اقتصادی صنعت گردشگری و مسافرتی ایران با تمرکز بر دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران است. روش تحقیق این پژوهش کاربردی توسعه‏ای و با ماهیت اکتشافی است و داده‎ها به روش آمیخته (کیفی-کمی) گردآوری شده است. جامعه آماری بخش کمی شامل کارشناسان و پرسنل دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران است که حجم نمونه به روش نمونه‏ گیری تصادفی طبقه‏ای 348 نفر در نظر گرفته شده است. نتایج بخش کیفی بصورت مدل کیفی در مقاله ای جداگانه ارایه گردید اما نتایج مرحله کمی دال بر شرایط علی اثرگذار ارتباطات بازاریابی یکپارچه بر رشد و توسعه اقتصادی صنعت گردشگری شامل تحلیل یکپارچه(تحلیل مشتری، ارتباطی و مالی) می‏شود. شرایط زمینه‏ای نیز شامل (الزامات زمینه ای فردی، نقاط قوت، رقابت‏پذیری، نیروی انسانی، فرایندها، شواهد فیزیکی، مدیریت محتوا، مدیریت دانش و تجربه) و شرایط مداخله‏گر شامل شرایط محیطی(قوانین وشرایط سیاسی، مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیستی و فناوری ارتباطات) می‏شود. هم راستایی سخت افزارها و نرم افزارها در جهت استفاده بهینه از ابزار ارتباطی آمیخته تبلیغ به عنوان راهبرد موثر در این زمینه تایید و پیامدهای آن شامل خرید و خرید مجدد و ایجاد ارزش پیشنهادی ارتباطات بازاریابی یکپارچه می‏ باشد.

  کلیدواژگان: ارتباطات بازاریابی یکپارچه، رشد و توسعه اقتصادی، صنعت گردشگری، خدمات گردشگری و مسافرتی
 • مهدی امینی*، فریدون رهنمای رودپشتی، حبیب امیر بیکی لنگرودی، علی بدیع زاده صفحات 457-480

  تحقیق حاضر ارایه مدل قابل اجرا و مناسب برای تاب آوری مالی کسب وکارهای کارآفرینانه با رویکرد مدیریت ریسک می باشد. این پژوهش به منظور ایجاد مدلی برای دستیابی و ایجاد بسترهای لازم در جهت ایجاد فرهنگ تاب آوری مالی در جهت سوق دادن آن ها برای مدیریت ریسک کسب وکارهای کارآفرینانه می باشد. تاب آوری مالی به دنبال کاهش احتمال شکست یا کاهش زیان ها و ریسکهای مالی قبل و بعد از وقوع تکانه های اقتصادی و محیطی است. متدولوژی مورد نظر در این پژوهش کیفی است. که در آن از روش گرنددتیوری داده بنیاد استفاده شده است. که با استفاده از نظرات خبرگان موضوع و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان در این حوزه و با استفاده از روش گلوله برفی تا رسیدن به مرحله اشباع نظری در جهت شناسایی عوامل اثرگذار در تدوین الگو و مدل مورد نظر پژوهش با استفاده از کد گذارهای باز، محوری و انتخابی پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش در پایان منجر به ارایه الگویی برای تاب آوری مالی در کسب وکارهای کارآفرینانه می-شود که در جهت تاب آوری مالی و مدیریت ریسک در کسب وکارهای کارآفرینانه و همچنین مدل مفهومی پژوهش تدوین و ارایه گردیده است. از نتایج حاصل از پژوهش جاری اهم فعالیت در بخش های از قبیل طراحی مکانیزم های کشف و خلق تاب-آوری مالی کسب وکارهای کارافرینانه؛ طراحی مجدد فرآیندهای تاب آوری مالی؛ ایجاد فرآیندهای خلاقیت نوآوری در تاب آوری مالی؛ ایجاد فرهنگ استفاده از فنآوری های جدید و تمایل به نوآوری در اجرای تاب آوری مالی، در جهت تاب آوری مالی می-باشد.

  کلیدواژگان: ارائه الگو، تاب آوری مالی، کسب وکارهای کارآفرینانه، مدیریت ریسک، روش کیفی
 • محدثه رزاقی، هاشم نیکومرام، علیرضا حیدرزاده هنزائی*، فرهاد غفاری، مهدی معدن چی زاج صفحات 481-504
  نظر به اهمیت پیش بینی متغیرهای اقتصادی، مدل های مختلفی جهت پیش بینی مقادیر آتی به وجود آمده اند. در حقیقت مدل های اقتصادی را می توان از طریق بررسی میزان دقت پیش بینی مورد آزمون قرار داد. هدف اصلی این پژوهش پیش بینی نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی به عنوان شاخص‎هایی از نرخ بهره در ایران، در راستای تسهیل مدیریت ریسک نرخ بهره است. برای پیش‎بینی از دو مدل اقتصادسنجی شامل ARFIMA وARIMA استفاده شده است. به طوریکه، مدل ARFIMA با در نظرگرفتن حافظه بلندمدت و مدل ARIMA بدون در نظرگرفتن حافظه بلندمدت مدنظر قرار گرفتند. ارزیابی میزان دقت پیش‎بینی دو مدل مذکور با استفاده از داده های ماهانه نرخ بهره بین بانکی و همچنین داده های ماهانه میانگین نرخ اوراق خزانه اسلامی نشان می دهد که در خصوص هر دو داده نرخ بهره بین بانکی و نرخ اوراق خزانه اسلامی ،مدل ARIMA عملکرد بهتری در مقایسه با مدل ARFIMA در پیش بینی داده ها دارد.
  کلیدواژگان: پیش بینی نرخ بهره، حافظه بلندمدت، میانگین متحرک خودهمبسته یکپارچه، خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته
 • عباس شامی*، یوسف تقی پوریان، مهدی مران جوری، رضا فلاح صفحات 505-520
  هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر مخاطره نکول بر مخاطره ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف اصلی پژوهش اطلاعات از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1399-1389 گردآوری گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه با داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصله بیان گر تاثیر معنی داری معیارهای چهارگانه مخاطره نکول بر معیار چولگی منفی بازده سهام مخاطره ریزش قیمت سهام است.هدف اصلی پژوهش بررسی تاثیر مخاطره نکول بر مخاطره ریزش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای هدف اصلی پژوهش اطلاعات از صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1399-1389 گردآوری گردید. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چند گانه با داده های تابلویی استفاده گردید. نتایج حاصله بیان گر تاثیر معنی داری معیارهای چهارگانه مخاطره نکول بر معیار چولگی منفی بازده سهام مخاطره ریزش قیمت سهام است.
  کلیدواژگان: چولگی منفی بازده سهام، مخاطره نکول، مخاطره ریزش قیمت سهام
 • علی بیگوند، فریدون رهنمای رودپشتی*، هدی همتی، نرگس یزدانیان صفحات 521-540

  هدف این پژوهش ارایه مدلی جهت ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نو آوری خدمات فناوری مالی، است. جامعه پژوهش حاضر را اساتید و خبرگان دانشگاهی و همچنین مدیران و کارشناسان بانک مرکزی، تشکیل دادند. در این تحقیق با استفاده از روش غیرتصادفی قضاوتی، از نظرات 13 نفر خبره استفاده گردید. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ فرایند تجزیه و تحلیل داده ها در دو مرحله شناسایی عوامل موثر بر ارزیابی عملکرد و جایگاه بانکها مبتنی بر نو آوری خدمات فناوری مالی، از طریق ابزار مصاحبه و با استفاده از روش تحلیل تم و نیز غربالگری عوامل از طریق ابزار پرسشنامه و روش دلفی فازی انجام شد. بر این اساس در مرحله شناسایی ابعاد و مولفه ها بااستفاده از تحلیل تم و در طی مرحله آشنایی با داده ها، 43 مورد از شواهد گفتاری شناسایی شده ازمتن مصاحبه ها در قالب 40 کد اولیه برچسب زنی شد. در ادامه، کدهای اولیه در قالب 19 تم فرعی و سپس، یک تم اصلی دسته بندی شدند. در مرحله دلفی نیز تمام مولفه به تایید خبرگان رسید و در نهایت الگوی تحقیق رسم شد.

  کلیدواژگان: فناوری مالی، بانک، بانکداری الکترونیک، ارزیابی عملکرد
 • عبدالرضا طهماسبی، میرفیض فلاح شمس*، حمیدرضا وکیلی فرد، عبدالله نعامی صفحات 541-562

  ارزش برند در انجام تجارت و همچنین پژوهش های علمی، یک مفهوم مهم در نظر گرفته شده است؛ زیرا شرکت ها باقدرت برند خود مزایای رقابتی به دست می آورند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر معیار های عملکرد مالی بر ارزش برند در صنعت خودروسازی بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور از متغیر های بازده سهام، بازده فروش، بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام و نسبت وجه نقد عملیاتی به عنوان معیار های عملکرد و از معیار کیوتوبین به عنوان متغیر بیان کننده ارزش برند شرکت استفاده شد. نتایج این پژوهش که از اطلاعات مالی 32 شرکت درصنعت خودروسازی طی سال ها 1391 الی 1398 و روش رگرسیون چند متغیره به دست آمده است نشان داد که عوامل موثر بر ارزش برند در کوتاه مدت (سال جاری) و سال آتی متفاوت می باشد و فقط بازده سهام به عنوان معیار عملکرد می تواند بر ارزش برند سال جاری و سال آتی تاثیرگذار باشد. این نتایج بیان کننده این موضوع می باشد که جهت تبیین ارزش برند در کوتاه مدت و بلندمدت همه معیار های عملکرد شرکت دارای محتوای اطلاعاتی نیستند و بازده سهام نقش خود را در تبیین ارزش برند شرکت نشان داده است.

  کلیدواژگان: ارزش برند، معیار های عملکرد، صنعت خودروسازی
 • فاطمه جعفری، رضا آقاجان نشتایی*، محمدحسن قلی زاده صفحات 563-582
  هدف اصلی مطالعه ی حاضر ارایه الگویی برای تبیین رفتار مالی سرمایه گذاران مومنتوم و رندوم می باشد. پژوهش به صورت کیفی و با تکنیک گراندد تیوری اجرا شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته جمع آوری گردید. . جامعه آماری پژوهش حاضر سرمایه گذاران فعال در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1399 الی 1401 می باشند. در این راستا، 16 مصاحبه با سرمایه گذاران مومنتوم و 8 مصاحبه با سرمایه گذاران رندوم با توجه به موضوع پژوهش انجام شد. سپس براساس رویکرد نظام مند نظریه ای استراوس و کوربین در سه گام اصلی کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، مدل رفتار مالی سرمایه گذاران مومنتوم و رندوم ارایه گردید. نتایج حاصل از کدگذاری مصاحبه های انجام شده از سرمایه گذاران مومنتوم نشان داده است که رفتار این گروه سرمایه گذاران اغلب مبتنی بر تحلیل ریسک_بازه و تحلیل -های بنیادی و تکنیکال بوده است. گاها از مشاوران مالی مشورت می گیرند و به مدیریت سرمایه اهمیت داده و تنوع پرتفوی نیز در نظر می گیرند. اگرچه گاها دچار رفتارهای هیجانی می شوند، ولی این رفتار غالب نیست و عمدتا سعی می کنند، رفتار عقلایی داشته باشند. در حالیکه سرمایه گذاران رندوم کمتر از تحلیل های مذکور بهره می برند و تنها دانش مالی و سواد سرمایه گذاری را مهم تلقی می نمایند. این گروه بیشتر دچار رفتارهای هیجانی بالاخص رفتار توده ای می شوند.
  کلیدواژگان: مالی رفتاری، سرمایه گذاری مومنتوم، سرمایه گذاری رندوم، بحران مالی، گراندد تئوری
 • ناصر یوسف نژاد، علی اکبر فرزین فر*، حسین جباری، مهدی صفری گرایلی، حسن قدرتی صفحات 583-604
  مالیات نقش کلیدی در ترکیب درآمدهای دولت داشته و در جهت نیل به اهداف سه گانه تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثبات اقتصادی می تواند به دولت ها کمک کند. عوامل متعددی بر فرار مالیاتی تاثیرگذارند، یکی از مهمترین این عوامل باز بودن بازارها (آزادی مالی و آزادی سرمایه گذاری) می باشد. از این رو، در این تحقیق، تاثیر آزادی های مالی و سرمایه گذاری بر فرار مالیاتی در دوره 2000-2020، با استفاده از روش رگرسیونی کوانتایل مطالعه شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که بیشتر بودن آزادی مالی و آزادی سرمایه گذاری و همچنین آزادی پولی (پایین بودن سطح تورم)، بترتیب اثرات مثبت، منفی و منفی بر فرار مالیاتی دارند. همچنین تاثیر حقوق مالکیت بر فرار مالیاتی منفی و معنادار بوده و تضمین مالکیت شخصی توسط دولت، میزان فرار مالیاتی را کاهش داده است. علاوه بر این، حاکمیت قانون نیز تاثیر منفی و معنادار بر فرار مالیاتی دارد. زیرا بالا بودن حاکمیت قانون، اطمینان افراد به اجرای قاطع قوانین بویژه قوانین مالیاتی را بالا برده و احتمال فرار مالیاتی را کاهش می دهد. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر هزینه های دولت و متغیر سهم بخش کشاورزی(درصد ازGDP) بر فرار مالیاتی مثبت بوده اما به لحاظ آماری معنادار نیست. در مقابل، تاثیر متغیر دین(درصد جمعیت مسلمان) و نرخ بیکاری نیز بر فرار مالیاتی بترتیب منفی و مثبت و معنادار می باشد.
  کلیدواژگان: آزادی مالی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی پولی، فرار مالیاتی، رگرسیونی کوانتایل
 • آرش حسین پور، محمد حسین رنجبر*، جهانبخش اسدنیا، فائق احمدی صفحات 605-639

  چکیدههدف این پژوهش شناسایی گرایش های احساسی سرمایه گذاران براساس شناخت سوگیری های رفتاری مدیران می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی بوده است که در گام اول به منظور شناسایی مولفه های سوگیری های رفتاری مدیران از تحلیل فراترکیب با مشارکت 18 نفر از متخصصان دانشگاهی صورت پذیرفت. سپس از طریق تحلیل دلفی شاخص های شناسایی شده مورد بررسی قرار گرفتند.در تحلیل دلفی مولفه های شناسایی شده در مورد سوگیری های رفتاری مدیرعامل بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد، شناخت سوگیری های رفتاری منفعت طلبانه مدیرعامل می تواند به افزایش گرایش های احساسی سرمایه گذاران منجر شود.سپس در بخش کمی تعداد 101 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج نشان داد، سوگیری های رفتار منفعت طلبانه مدیرعامل بر گرایش های احساسی سرمایه گذاران مورد بررسی قرار گرفت . و نشان داد که مدیریت سود واقعی و تعهدی برگرایش های احساسی سرمایه گذاران تاثیر منفی و معنی داری دارد .

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: سوگیری های رفتاری مدیران، گرایش احساسی سرمایه‎گذاران، سلسله مراتب خاکستری
 • بهروز نظری، مهدی معدنچی زاج*، حمید رضا کردلوئی صفحات 641-661

  هدف ازاین پژوهش مطالعه زمان سنجی بازار و ارایه الگو جهت سرمایه گذاران، در اتخاذ تصمیمات درست و مسولانه در برابر سرمایه خود می باشد و می کوشد تا به بررسی توانمندی های مدیران صندوق های سرمایه گذاری مشترک در بازار سرمایه ایران بپردازد که آیا آن ها از مهارت زمان سنجی بازار در انتخاب پرتفوی سرمایه گذاری خود برخوردارند یا خیر. از این رو متغییرهای پژوهش حاضر با استفاده از پیاده سازی روش ترکیبی تصمیم گیری چندشاخصه و تحلیل سناریو "سیستم خبره پیشنهاد شده توسط حسینی نسب " [2] از روش ANP استفاده کردیم. نتایج نشان داد امکان ارایه الگوی جامع" زمان سنجی" برای بازار سرمایه و بهبود عملکرد متخصصان وجود دارد و می توان با استفاده از استراتژی زمان سنجی بازار حرکات آتی بازار را پیش بینی کرد؛ همچنین در مقایسه مدل های استراتژی زمان سنجی بازار، نتایج نشان داد که استراتژی زمان سنجی فصول و تاریخ، در مقایسه با استراتژی های استفاده از میانگین متحرک و زمان سنجی فصلی سای هاردینگ، بر عملکرد مدیران و پیش بینی حرکات آتی بازارموثر تراست ؛ اما در مقایسه با استراتژی های زمان سنجی فصلی مارک واکور و زمان سنجی بهترین شش ماه هیرش از کارایی کمتری برخوردار می باشد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: زمان سنجی بازار، بازار سرمایه، بی قاعدگی های بازر، طراحی سناریو، بورس اوراق بهادار
|
 • Ali Akbar Jafri, Kambiz Shahroodi *, Seyed Mahmoud Shabgoo Monsef Pages 1-20
  The purpose of this descriptive-correlational applied study was to provide a customer portfolio management (CPM) model to improve customer relationship management (CRM). The statistical population in the qualitative section included 22 insurance executives and professors who were selected by saturation and purposive sampling and in the quantitative section included all insurance customers in Tehran province from which 384 people were randomly selected by Cochran's formula. Data were collected in the qualitative section using interviews and in the quantitative section using questionnaires. The validity of the questionnaires was confirmed by expert opinions and their reliability was confirmed by Cronbach's alpha. Qualitative content analysis and structural equations with PLS2 software were used to analyze the data. The results showed that the dimensions of the model included customer motivation, customer value, organizational factors, customer experience, customer loyalty, and customer mental image and the model had a good fit.
  Keywords: customer portfolio management (CPM), customer Relationship management (CRM), Customer Value, services, Insurance Industry
 • Seyed Pouria Mirbozorgi, Mahmood Ahemmatfar *, Mohammad Hasan Janani Pages 21-46
  Social capital is a concept that expresses the quantity and quality of human relations in society. High social capital reduces exchange costs, increases the possibility of cooperation and activities with mutual benefits, and the severity of problems that lead to market failure, so the purpose of this study is to explain the appropriate pattern of risk-taking power of stock market investors based on capital. Social is using the analytical factor analysis approach and structural equation modeling. This research is applied in terms of purpose, applied research and is in the category of causal research. The research community includes experts and investors to identify indicators from Questionnaire 28. A question was used which, after confirming the validity and reliability, was used to collect the data. Exploratory and confirmatory factor analysis using SPSS and PLS software has been used to analyze the data. According to the data analysis, the findings and statistical information of this study show that seven after social capital sub-factors have a positive and significant effect on investor risk-taking, so it can be concluded between social capital and risk-taking. There is a strong relationship between investors, which is in line with the results of the present study.
  Keywords: Trust has, networks have, Cooperation, has relationships, mutual understanding
 • Alereza Mohammadnezami, Zahra Lashgari *, Hossein Izadi Pages 47-66

  This paper aimed to identifying and prioritizing the factors causing bankruptcy in Iranian firms. The sample included 191 judges, attorneys-at-law, and licensed justice ministry professionals in accounting and auditing selected using random sampling. The questionnaire used in this research was finalized using the Delphi method and using 15 professors in the subject. One-sample t-test, regression test and hierarchical analysis were used to test the research hypotheses The results showed that five factors of managrial errors, criminal acts, environmental crises, accounting errors, and the accident factor are major causes of bankruptcy in Iranian firms, with managerial errors being the most important priority. Therefore, using modern management techniques at different levels of a firm will be useful in preventing managerial errors in decision making and rescue firms from bankruptcy.

  Keywords: Bankruptcy, managerial errors, criminal acts, Environmental crises, accounting errors
 • Mahsa Moradi, Mehrdad Ghanbari * Pages 67-91

  In the capital structure, there is a necessity and thematic importance for the scientific expression of the impact of strategy and capital structure on the company's cash flows. Tehran securities and exchange in the period 2013 to 2018, which were extracted and analyzed as a sample by the method of systematic deletion of information of 139 companies. The statistical method used is the combined data method and the regression models were fitted with Eviews software. The results of hypothesis testing show that cost leadership and differentiation strategies have a significant effect on different types of cash flows by considering capital structures.

  Keywords: Competitive strategies, Cash flows, Capital Structure
 • Vahid JAFARI, Asgar Pakmaram *, Heydar Mohammadzadeh Salteh Pages 93-112
  Corporate health is a topic that is related to the continuity of activity, bankruptcy and financial helplessness. Therefore, the purpose of this study is the effect of corporate governance structures and shareholder rights on the health of companies in the Iranian capital market. To measure the health of companies, the company's resilience index has been used. The present study is applied in terms of purpose and in terms of data collection methods, is a descriptive-analytical survey based on the structural modeling approach. The statistical population of the study is the managers and financial experts of the companies surveyed and a standard questionnaire was used to collect data. In this study, the causal relationship between (structures of corporate governance culture) and corporate health was predicted. The results showed that among the constructs of corporate governance culture, the effectiveness of internal controls, board of directors, service compensation committee and disclosure and transparency have a significant impact on company health. Therefore, the existence of an audit committee, the existence of a risk management committee and the protection of shareholders' rights do not have a significant impact on the health of companies. Hence, the effectiveness of internal controls, the board of directors, the service compensation committee, and disclosure and transparency can enhance the health of companies
  Keywords: Corporate health, corporate governance culture, investor rights
 • Alireza Sadeghi, Mehdi Madanchi Zaj *, Amir Daneshvar Pages 113-134
  Determining the appropriate strategy for buying or selling in the foreign exchange market is very important for companies to cover exchange rate fluctuations against the national currency. This study proposes a new approach based on genetic algorithms and support vector machines for trading in the foreign exchange market.In this research, a new algorithm with the ability to generate technical rules for investment based on forecast certainty is presented. For prediction, a combination of the Combined Support Vector Machine (HSVM) algorithm for classifying the market into three different classes (uptrend, downtrend, sideway) and a dynamic genetic algorithm for optimizing trading rules based on several technical indicators Different has been used. Rials-dollar pair data is used as training and test data for the period between 1392 and 1398. The proposed architecture for machine learning, as well as the implementation and study of the proposed trading system are fully described. The research shows promising results during the test period in which the return on investment was 129%.
  Keywords: technical index, Support Vector Machine, Genetic algorithm, Trading Strategy
 • Ommolbanin Dadar, Ali Najafi Moghadam *, Ali Nemati Pages 135-154
  Investors Sentiment about the future of capital markets can play an effective role on the market price trend and stock return and refer to the views of investors about the future of the capital market. This paper investigates the threshold effects of Investors Sentiment on stock return of firms listed in Tehran Stock Exchange for the period of 15 Years (2005-2019), with construct Investors’ Sentimen index, using Panel Smooth Transition Regression (PSTR) model. The linearity test results indicate strongly nonlinear relationship among variables under consideration. Moreover, considering one transition function and one threshold parameter, as a two regime model, is sufficient to specification of nonlinear and threshold relationship among variables.The results indicate that threshold value for this firms is 71.34 and the estimated slope parameter is 0.32. The findings of this study indicate that in the first regime, investor sentiment effect is positively activated, increasing stock returns; however when their overconfidence sentiment exceeds some threshold, this effect becomes inverse in the secend regime for a high threshold level of market confidence and investor over-optimism.
  Keywords: investor sentiment, Stock Return, Threshold, PSTR
 • Reza Talebi, Abbas Khamseh *, Mohammad Hassan Cheraghali Pages 155-176

  Integration in different industries is very important and has many benefits at different economic and social levels. Given the vastness of the telecommunications industry, this industry is no exception and the integration of telecommunications infrastructure creates a lot of added value. But the interplay between tangible or intangible indicators has emerged that policymakers must consider them all. Our goal is to examine the integration of telecommunications infrastructure and to study its interactions with economic factors in order to measure the value of investment in this integration. In order to get the right result, the experts gathered the opinion of the industry using fuzzy Delphi method, and after the process, the effective factors were investigated and the key indicators to be considered and the impact of capital were identified. Implications for the integration of telecommunications technology infrastructures and whether they can serve as a driving force for achieving other factors are discussed and discussed. As a final conclusion, it is clear that if investment is made, steps will be taken to integrate telecommunication infrastructure to protect national, environmental, resource and urban beautification interests, and provide a platform for private sector investment. In addition to providing these items, the private sector can also benefit.

  Keywords: economic factors, technology, integration, Optimal Investment, Fuzzy Delphi
 • Majid Noroozi, Hamid Reza Kordlouei *, Reza Gholamijamkarani, Hossein Jahangirnia Pages 177-190

  After financial crises in the world, vast amount of scientific literature created in financial fields of which must of them are based on theoretical model. Generally, financial institutes located in financial system where a part of the system does not work properly, the whole financial system affected and released to other financial sectors and in next step penetrated into real part of economy and final result is economy stagnations. This fact is a reason for measuring financial system crises to prevent crises occurrence in the societies. Systematic risk index considered as one of them. Systematic risk index obtained by leverage degree calculation (debt), market size, and marginal expected shortfall (MES) to model the factors affecting it. This study is looking for the best approach to measure the systemic risk with respect to different sort of approaches in the world. For choosing the best approach we must choose the minimum error of these approaches. The models that we used in this research are multivariant garch, a model proposed by Brownlees and Engel which called VCT, factor models and bivariant statistical models. The result clearly shows that VCT model has the minimum error between the others.

  Keywords: systemic risk, Marginal Expected Shortfall (MES), conditional value at risk (CoVaR), dynamic conditional correlation (DCC), financial institution
 • Masoumeh Dadgar *, Vida Varahrami Pages 191-216
  Forecasting the stock market in each period has been difficult and the value of stock trading has been affected by various factors. Among these factors have been the oil and gas sector, especially in countries that depend on the revenue from their sales. On the other hand, the outbreak of Covid-19 pandemic has led to profound changes in both areas. Therefore, in this article, the relationship between oil prices and the Iranian stock market is examined with respect to the prevalence of the Corona pandemic. Understanding the behavior dynamics of the stock exchange value index can help to more accurately predict the future behavior of this variable. Accordingly, the main purpose of this paper is to analyze the asymmetric relationship between oil prices, as well as the simultaneous impact of the corona pandemic news and the rate of corona virus infection on the value of the Iranian stock exchange. In the present paper, nonlinear Autoregressive Distributed Lag (NARDL) in the time period (1399: 05: 15-1398: 11: 30) has been used. The results show that in the long run, rising oil prices have a significant asymmetric effect on stock exchange value. On the other hand, in the short run, the rate of Covid-19 patients has a positive relationship without meaning and the Covid-19 media index has a negative relationship with meaning with the value of stock exchange trading.
  Keywords: Corona virus, oil prices, Stock Market, stock index, NARDL
 • NASRIN DADASHI, Mohammad Reza Pourali * Pages 217-230
  Target

   Risk is an inseparable part of the decision-making process in the organization. Managers 'and investors' decisions to increase return and wealth are made possible by reducing risk. Financial constraint also prevent funding for the desired investment.

  Method

  we expect; Risk-taking variable have a significant impact on financial performance and this relationship is affected by the introduction of financial constraints on companies. The data used include a sample of 119 companies (952 years - company), during the years 2011 to 2018. In order to analyze the data and test the hypotheses, the pattern of fixed effects of multivariate linear regression by the combined data method has been used by Ives software.

  Findings

  The overall results of the hypotheses show that risk-taking has a significant effect on assets returns and Q-Tobin ratios. Also, the financial constraint variable has a significant effect on the relationship between risk-taking with assets return and Q-Tobin ratio.

  Keywords: Financial Performance, Risk-taking, Financial Constraint
 • Amir, Masoud Jahani * Pages 231-248
  Each person's behavior is the basis for making his decisions in the financial arena, and mistakes in those behaviors will have many consequences. Recognizing the behaviors and consequently the decisions and behaviors of the individual has an important role in providing solutions to correct existing deviations. in order to explain the model, the interview method and the approach based on grounded theorizing, and to select the interviewees, the snowball sampling method has been used. After conducting 19 interviews with stock market activists during 1397 to 1398, theoretical saturation was obtained. Then, the most effective causal factors were determined and ranked based on the opinions of experts and using Demetel technique and Analytic Hierarchy Process (AHP), respectively.The extracted results were analyzed using Spss and Amos and showed that all biases have a direct and significant impact on investor decisions.
  Keywords: Stock portfolio returns, Investors, Financial behaviors, Behavioral Biases
 • Zohreh Ghayoumi, Mohammadreza Mehrabanpour *, Gholamreza Karami, Hamid Zare Pages 249-268
  Sustainable Development has become a global concern among firms. Islamic particular attitude toward man and society, organizes economic activities have the most efficient and sustainable ,and they are less costly. considering the importance of the role of sustainable development and disclosure for activities by banks, this study presents a model for exposing sustainable development for the banking system in Iran. In order to present this model, the Delphi method has been used, which finally, this model has 4 dimensions and 63 components. Shannon entropy technique is also used to determine the importance at the level of each of the dimensions and components in the model. The results showed that the dimension of disclosure of environmental-Islamic activities has the most and the dimension of disclosure of general standards has the least importance in the proposed model. Also, the number of important components in Shannon entropy technique was evaluated 42 components.
  Keywords: Islam, Sustainable development, Delphi, Shannon Entropy
 • Mehdi Hashmiyan, Mohammad Ramezan Ahmadiad *, Saeed Nasiri, Alireza Jorjorzadeh Pages 269-290
  The aim of this study is to investigate the effect of CEO Power on Corporate Risk Taking using the Generalized Method of Moments (GMM of listed Companies in Tehran Stock Exchange. These Three dimensions Corporate Risk Taking in our tests :( Total Risk, Idiosyncratic Risk and Systematic Risk). For this purpose one hypotheses are developed and data on the 108 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 1389 to 1396 were analyzed. This regression model using panel data with fixed effects approach and Generalized Method of Moments (GMM), reviews and tests. The results showed that CEO Power has significantly negative impact on Corporate Risk Taking (Total Risk, Idiosyncratic Risk and Systematic Risk). Therefore, the research results indicate that the CEO power reduces Corporate Risk Taking.
  Keywords: CEO power, ' Corporate Risk Taking, Total Risk, Idiosyncratic Risk, Systematic Risk
 • Fatemeh Nasouri * Pages 291-316
  The present study seeks to identify and rank the dimensions and components of the model of ethical foundations of accounting education and shareholder willingness based on the Confucius model. The present research is of developmental-applied type and is of descriptive-survey type and the data collection tool is a questionnaire. The study population consisted of university administrators, professors, and professors, whose views on the proposed dimensions and components were extracted from the theoretical foundations and background of the research, and finally included 12 experts. The level is saturated and purposeful. After distributing the questionnaire of experts and collecting research data, the results were performed based on fuzzy Delphi method and ranking using ANP software. Examining the background of the research and the theoretical foundations of the dimensions of the model were identified, which include ethical skills, ethical behavior, individual ethical foundations, binding ethical foundations, Confucius principles and the perspective of shareholders' desire (value). After identifying the dimensions, by examining the opinion of experts and their comments, the results with fuzzy Delphi analysis, the approved components are as follows: sensitivity, honesty, human dignity, sincerity and purity, etc. Examining the dimensions of the research, it can be stated that from the experts 'point of view, ethical skills have the first priority in comparison with other dimensions, as well as individual ethical foundations, binding ethical foundations, ethical behavior, perspective of shareholders' desire (value), The principles of Confucius are in the next priority. The components were also ranked.
  Keywords: Ethics, ethical behavior, Ethical Foundations, Confucius Principles, Shareholder Value Perspective
 • Farham Amiri *, Reza Radfar, Abbas Toloie Ashlaghi, Taghi Torabi Pages 317-334
  The purpose of this study is to identify the key success factors of the BOT method in financing the country's service projects and to present an operational model. This research is applied in terms of purpose and survey in terms of explanatory nature. The research sample is 220 individuals and legal entities related to carrying out projects in this way. The required information was collected through a researcher-made questionnaire, considering the census method, and analyzed by modeling structural studies. The dependent variable "Success of BOT method" is measured using three indicators and the independent variable "Key factors" is measured through forty-one indicators. The results showed that the key effective factors in order of effectiveness are; Financial, public, market, technical, legal and institutional factors. Finally, by using the obtained results and the extractive operational model, suggestions have been presented in order to remove the existing obstacles and increase the success of applying this approach in the service-oriented sectors, especially in the field of sports in Iran.
  Keywords: Financing, Public private partnership, BOT Approach, Services projects, key success factors
 • Jehad Barzigar *, Mohammad Jalili Pages 335-354
  This research in aimed at assessing and measuring systematic and unsystematic risks affecting petrochemicals listed on Tehran stock exchange with a financial-marketing approach in two stages to be analyzed and the analysis of the payment. In the first stage, quantitative assessment of systematic and unsystematic risks is filled with a financial approach. As a result of these calculations, it was found that the greatest risk to the stock returns of petrochemical companies threatens, due to the cultural and economic and political factors and technology and the internal factors have less effect on the risk of stock returns of petrochemical companies. In the second stage, it is measured qualitative (rating) systematic and unsystematic risk with marketing approach.
  Keywords: Postmodern Portfolio Theory, Unsystematic Risk, downside risk. Financial Marketing Approach, arbitrage
 • Seyed Hossein Hosseini, Mohammad Hassan Ebrahimi Sarveolia *, Moslem Peymani Pages 355-378

  Due to the continuous cash flow of Open-End mutual funds, liquidity risk is the most important risk of this financial institution. The main challenge of managing the liquidity of these funds is to provide cash in the event of a crisis and to face redemption requests. Fund run and the pressure to finance and sell assets will transfer costs and possibly leave a portfolio of less liquid assets for the remaining investors.it is necessary to use liquidity management tools to control the repurchase pressure, share costs fairly and protect the interests of remaining investors.while reviewing and introducing common liquidity risk management tools of this industry in the world, the need to provide the possibility of using any of these tools for fixed income funds and stocks, the possibility of using any tool in normal and / or special conditions, and the necessity / non-necessity of approval of the use of the tool by the regulator before use, as the three key components of the use of these tools, has been deliberately fuzzily consulted by experts. After sending the questionnaire and during the two stages of the survey, a final agreement was reached by the experts on the use of Swing Pricing and Anti-Dilution Levy in any situation and at the discretion of fund managers and the use of Redemptions In-kind, Redemption Gates, and Suspension of Redemptions in special circumstances and with the approval of the regulator. No consensus was reached on the need to provide the use of Side Pockets.

  Keywords: Mutual Funds, Liquidity Risk Management, liquidity risk management tools
 • Ghodratolah Talebnia *, Siavash Malekpour, Hamidreza Vakilifard, Mohammad Hossein Ranjbar Pages 379-410

  The study of banking crises in the world over time shows that some of them are destructive. Institutional problems, economic and financial sanctions and even the spread of the Corona virus have significantly increased the likelihood of crisis in the country's banking system. The share of more than 80% of banks in financing financing investment in the country has doubled the importance of identifying the factors affecting the banking crisis. Banks are used. The present research is applied in terms of research method. Estimation of Bayesian averaging model and TVP_FAVAR in MATLAB 2021 software in 11-year period (2008-2019); it is going to happen. The sample is 10 banks listed on the Tehran Stock Exchange. Initially, 49 variables affecting the banking crisis were entered into the model and 12 non-fragile variables affecting the financial crisis were identified using the Bayesian averaging model approach. The output of the results shows that the banking crisis index in the Iranian economy is multifaceted because the variables related to monetary and financial sector policy makers affect it; The results of the TVPFAVAR model also show that the effect of variables affecting the banking crisis is generally positive and strong, and this effect is generally stronger in the long run than in the short run; As a result, in order to reduce the banking crisis, medical and discretionary policies can not prevent the occurrence of the banking crisis, and institutional and fundamental policies and infrastructures are needed.

  Keywords: Crisis, banking crisis, Capital Adequacy, Bayesian averaging models
 • Mostafa Rezaei *, REZA TEHRANI, Seyed Mojtaba Mirlohi _ Pages 411-434
  In the present study, bankruptcy forecasting has been done in different time horizons based on the Black and Scholes pricing model. The statistical population of the study includes companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2020 that 129 companies were considered as a statistical sample of the research. The research method is correlational and the statistical method used in this research is the combined data regression method. The results of testing the hypotheses have shown that corporate and market factors have a significant effect on the risk of bankruptcy of companies and in different time horizons, have different effects on the risk of bankruptcy. The results also indicate that bankruptcy forecasting based on the Black-Scholes model and using corporate and market factors can be done with an accuracy of more than %90. According to the results, some factors affect the risk of bankruptcy in the short term and others in the long term.
  Keywords: Bankruptcy, Black-Scholes model, Corporate Factors, Market Factors
 • Ali Mirtaheri, Abdullah Naami *, Alireza Rousta Pages 435-456

  Integrated marketing communications can create added value for stakeholders through various communication channels between travel agencies and the exchange of information before, during and after the travel between employees, the company as well as customers. The purpose of this study is to design an integrated marketing model in the tourism and travel industry of Iran with a focus on travel services offices in Tehran. The research method of this research is applied-developmental and exploratory in nature and the data has been collected by mixed-exploratory method. the qualitative model was tested with the method of structural equations. The statistical population of the quantitative section includes experts and staff of travel services offices in Tehran. The sample size is 348 people by stratified random sampling. The results of the quality section were presented as a qualitative model in the separate article, but the results of the quantitative phase indicate the causal conditions affecting the integrated marketing communications of travel services offices including integrated analysis (customer, communication and financial analysis). Context conditions also include individual-technical context requirements (company DNA, strengths, competitiveness, human resource, processes, physical evidence, content management, knowledge and experience management) and intervening conditions including environmental conditions (Political, economic, social, cultural and biological issues and communication technology). The alignment of hardware and software for the optimal use of promotional mixed communication tools as an effective strategy in this field is confirmed and its consequences include purchasing and repurchasing and creating the value proposition of integrated marketing communications.

  Keywords: Integrated marketing communications, Economic Growth, Development, tourism industry, tourism, travel services
 • Mehdi amini *, Faridoon Rahnamaye Roudposhti, Habib Amirbeiki Langroudi, Ali Badi'zadeh Pages 457-480

  The current research is to present an applicable and suitable model for the financial resilience of entrepreneurial businesses with a risk management approach. This research aims to create a model to achieve and create the necessary platforms to create a culture of financial resilience in order to lead them to manage the risk of entrepreneurial businessesThe methodology used in this research is qualitative. in which the ground method of foundation data theory is used. that by using the opinions of subject matter experts and interviewing 10 experts in this field and using the snowball method until reaching the theoretical saturation stage in order to identify the effective factors in formulating the desired pattern and model of the research using open coding, central and selective has been discussed. In the end, the results of this research lead to the presentation of a model for financial resilience in entrepreneurial businesses, which has been developed and presented in the direction of financial resilience and risk management in entrepreneurial businesses, as well as the conceptual model of the research. From the results of the current research, the most important activities in the sectors such as designing discovery mechanisms and creating financial resilience of entrepreneurial businesses; redesigning financial resilience processes; Creation of creative innovation processes in financial resilience; Creating a culture of using new technologies and the desire to innovate in the implementation of financial resilience is in the direction of financial resilience.

  Keywords: Model presentation, financial resilience, entrepreneurial businesses, risk management, qualitative method
 • Mohadeseh Razaghi, Hashem Nikomaram, Alireza Heidarzadeh Hanzaei *, Farhad Ghaffari, Mahdi Madanchi Zaj Pages 481-504
  Due to the importance of predicting economic variables, different models have been created to predict the future values of variables. In fact, economic models can be tested by checking the level of forecasting accuracy. The main purpose of this study is prediction of Iran interbank offered rate and Iran treasury exchange rate as interest rates indicators for facilitating interest rate risk management. Two econometric models including ARFIMA and ARIMA have been used for forecasting. Thus, the ARFIMA model considering long-term memory and the ARIMA model without considering long-term memory have been considered. The evaluation of the prediction accuracy of the two models using the monthly Iran interbank offered rates data and also the monthly Iran treasury exchange rates data shows that both the interbank offered rates data and the Islamic treasury bond rates data, ARIMA model has a better performance compared to ARFIMA model in predicting data.
  Keywords: Interest rate forecasting, long-term memory, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Autoregressive fractionally integrated moving average (ARFIMA)
 • Abbas Shami *, Yusef Tagipourian, Mehdi Maranjory, Reza Fallah Pages 505-520
  The main purpose of the research is to investigate the impact of default risk on the risk of stock price fall in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In line with the main objective of the research, information was collected from the financial statements of companies admitted to the Tehran Stock Exchange in the period of 2009-2019. Multiple regression with panel data was used to test the hypotheses. The obtained results show a significant effect of the four criteria of default risk on the negative skewness of stock returns and the risk of stock price fall.The main purpose of the research is to investigate the impact of default risk on the risk of stock price fall in companies listed on the Tehran Stock Exchange. In line with the main objective of the research, information was collected from the financial statements of companies admitted to the Tehran Stock Exchange in the period of 2009-2019. Multiple regression with panel data was used to test the hypotheses. The obtained results show a significant effect of the four criteria of default risk on the negative skewness of stock returns and the risk of stock price fall.
  Keywords: Negative skewness of stock returns, risk of default, risk of falling stock price
 • Ali Beigvand, Fraydoon Rahnamay Roodposhti *, Hoda Hemmati, Narges Yazdanian Pages 521-540

  The purpose of this research is to provide a model to evaluate the performance and position of banks based on the innovation of financial technology services. The current research community was formed by university professors and experts as well as Central Bank managers and experts. In this research, the opinions of 13 experts were used using non-random judgment method. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ The process of data analysis in two stages to identify the factors affecting the evaluation of the performance and position of banks based on the innovation of financial technology services, through the interview tool and using the theme analysis method, as well as the screening of factors through the questionnaire tool and the fuzzy Delphi method was performed. Based on this, in the stage of identifying the dimensions and components using theme analysis and during the stage of getting to know the data, 43 cases of speech evidence identified from the text of the interviews were labeled in the form of 40 primary codes. Next, the primary codes were categorized into 19 sub-themes and then a main theme. In the Delphi phase, all the components were approved by the experts and finally the research model was drawn.

  Keywords: Financial Technology, Bank, electronic banking, Performance evaluation
 • Abdolreza Tahmasebi, Mirfeiz Fallah *, Hamidreza Vakilifard, Abdullah Naami Pages 541-562

  Brand value is an important concept in doing business as well as scientific research; Because companies gain competitive advantage with the power of their brand. The purpose of this study is to investigate the effect of financial performance criteria on brand value in the automotive industry of Tehran Stock Exchange. For this purpose, the variables of stock return, sales return, asset return, equity return and operating cash ratio were used as performance criteria and Kyotubin criterion was used as a variable expressing the brand value of the company. The results of this study, which was obtained from the financial data of 32 companies in the automotive industry during the years 1391 to 1398 and the multivariate regression method showed that the factors affecting brand value in the short term (this year) and next year are different and only stock return as a performance measure can Affect the brand value of this year and next year. These results indicate that in order to explain the brand value in the short and long term, not all company performance metrics have information content and stock returns have shown their role in explaining the company's brand value.Keywords: Brand Value, Performance Criteria, Automotive Industry

  Keywords: Brand Value, Performance Criteria, Automotive industry
 • Fatemeh Jafari, Reza Aghajan Nashtaei *, Mohammadhasan Gholizadeh Pages 563-582
  The main purpose of this study is to provide a model to explain the financial behavior of momentum and random investors. The research was conducted qualitatively with grounded theory technique. Data were collected through semi-structured interviews. The statistical population of the current research is active investors in the stock exchange in the period from 1399 to 1401. In this regard, 16 interviews with momentum investors and 8 interviews with random investors were conducted according to the research topic. Then, based on the systematic approach of Strauss and Corbin's theories, in three main steps of open coding, axial coding and selective coding, the financial behavior model of momentum and random investors was presented. The results of coding interviews with momentum investors have shown that the behavior of this group of investors has often been based on risk-return analysis and fundamental and technical analysis. Financial advisors are sometimes consulted, focusing on capital management and portfolio diversity. Although they sometimes engage in emotional behaviors, these behaviors are not predominant and they mostly try to behave rationally. While random investors, on the other hand, benefit less from these analyzes and consider only financial knowledge and investment literacy important. This group is more prone to emotional behaviors, especially mass behaviors.
  Keywords: Financial Behavior, momentum investment, random investment, Financial Crisis, Grounded Theory
 • Naser Yousefnezhad, Ali Akbar Farzinfar *, Hossein Jabbari, Mehdi Safari Griyly, Hasan Ghodrati Pages 583-604
  Taxes play a key role in combining government revenues and can help governments achieve the three goals of resource allocation, revenue distribution, and economic stability. There are several factors that affect tax evasion, one of the most important of which is the openness of markets (financial freedom and freedom of investment). Therefore, in this study, the effect of financial freedoms and investment on tax evasion in the period 2000-2020 has been studied using the quantitative regression method. The results of model estimation show that higher monetary freedom (low inflation), financial freedom and investment freedom have negative, positive and negative effects on tax evasion, respectively. Also, the impact of property rights on tax evasion is negative and significant, and the guarantee of personal property by the government has reduced the rate of tax evasion. In addition, rule of law also has a significant negative impact on tax evasion. Because the rule of law is high, it increases people's confidence in the strict implementation of laws, especially tax laws, and reduces the possibility of tax evasion. At the significance level of 5%, the impact of government spending and the agricultural sector share variable (percentage of GDP) on tax evasion was positive but not statistically significant. In contrast, the effect of religion (percentage of Muslim population) and unemployment rate on tax evasion are negative, positive and significant, respectively.
  Keywords: Investment freedom, financial Freedom, Monetary freedom, tax evasion, Quantile regression
 • Arash Hosseinpur, Mohammed Hussain Ranjbar *, Jahanbakhsh Asadnia, Faegh Ahmadi Pages 605-639

  AbstractThe purpose of this study is to identify the emotional tendencies of investors based on recognizing the behavioral biases of managers. The methodology of this research was a combination that in the first step in order to identify the components of managers' behavioral biases from meta-combined analysis with the participation of 18 academic experts. Then, through Delphi analysis, the identified indicators were examined. In Delphi analysis, the identified components of the CEO's behavioral biases on investors' emotional inclinations were examined and it was found that recognizing the CEO's utilitarian behavioral biases can increase the capital's emotional inclinations. Then in a small part, 101 companies in the period 2011 to 2018 were examined, which showed that the biases of the CEO's benevolent behavior on the emotional tendencies of investors were examined. And showed that the management of real and accrued earnings has a negative and significant effect on the emotional tendencies of investors.

  Keywords: Managers 'Behavioral Bias, Investors' Emotional Tendency, the gray hierarchical analysis process
 • Behrouz Nazari, Mahdi Madanchi Zaj *, HAMIDREZA KORDLOUIE Pages 641-661

  AbstractThe purpose of this study is to study the market timing and provide a model for investors to make the right and responsible decisions against their capital and tries to examine the capabilities of man-angers of mutual funds in the Iranian capital market, whether they are time skills Have market assessments in choosing their investment portfolio or not. Therefore, the variables of the present study, using the implementation of a combined method of multi-attribute decision making and scenario analysis of "expert system proposed by Hosseini Nasab" [2], we used the A N P method. The results showed that it is possible to provide a comprehensive "timing" model for the capital market and In-prove the performance of professionals, and the future movements of the market can be predicted using the market timing strategy; Also, comparing the models of market timing strategy, the results showed that the timing strategy of seasons and dates, in comparison with the strategies of using moving average and seasonal timing of Sai Harding, have an effect on managers' performance and predicting future market movements; But compared to Mark Walker's seasonal timing strategies and Hirsch's best six-month timing strategies, it is less effective.

  Keywords: Market Timing, Capital Market, Market Irregularities, Scenario Design, Stock Exchange