فهرست مطالب

مجله بیمارستان
سال بیست و یکم شماره 3 (پاییز 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • الهه امیراحمدی، مهدی رضایی، فاطمه مشکینی، محمد حسینی کسنویه* صفحات 1-9
  زمینه و هدف

  داشتن ضعف و بی حالی و احساس نیاز به خدمات اورژانس بیمارستانی یکی از مهم ترین علل مراجعه بیماران به اورژانس بیمارستان ها می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین میزان ابتلا و مرگ ومیر بیماری ها با ضعف و بی حالی مراجعه کنندگان انجام شد.

  مواد و روش ها:

   مطالعه حاضر به صورت مشاهده ای و آینده نگر در بخش اورژانس بیمارستان های رسول اکرم و فیروزگر انجام گرفت. بیماران توسط تیم ارزیابی کننده در واحد تریاژ اورژانس توسط ابزار معتبر بین المللی تریاژ "شاخص شدت اورژانس (ESI) " به 5 گروه تقسیم شدند. بیماران به مدت 2 ماه پس از زمان ترخیص پیگیری شدند و وضعیت بیمار از لحاظ بیماری، سلامت یا مرگ مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  در بین سطوح 1 و 2 (بیمار با شرایط سطح حدت بالا) و 3 (نیاز بیمار به دو یا بیشتر از تسهیلات اورژانس در صورت عدم اختلال در علایم حیاتی)، سطح 3 بیشترین فراوانی مراجعه را داشت (9/61 درصد). 7/90 درصد بیماری زمینه ای داشتند و 1/66 درصد از بیماران در زمان مراجعه دارو مصرف می کردند. در همان مراجعه اول 11 درصد از بیماران فوت کرده اند. در پیگیری اولیه 7/23 درصد افراد همچنان بیمار بودند، 7/40 درصد بهبودی پیدا کرده بودند و 8/17 درصد آنان فوت کرده بودند.

  نتیجه گیری: 

  نتایج نشان داد در پیگیری نهایی 3/9 درصد افراد همچنان بیمار بودند؛ میزان بیماران بهبود یافته در پیگیری نهایی 1/44 درصد بود و درصد فراوانی فوتی ها در پیگیری نهایی 6/24 درصد بود. درصد مرگ ومیر بالا نشان از این دارد که نگرانی بیماران نه به خاطر داشتن ضعف و بی حالی، به خاطر بیماری زمینه ای خطرناک بوده است که آن ها را مجاب به مراجعه به بیمارستان کرده است.

  کلیدواژگان: ضعف، بی حالی، واحد اورژانس، پیامد بیماری
 • محمدحسین صادقیان، مرتضی عبدالوند* صفحات 10-19
  زمینه و هدف

  از آنجایی که کادر بهداشتی و درمانی در دوران شیوع پاندمی کووید 19 به طور مداوم در معرض وضعیت های بحرانی و تنش زا هستند، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سلامت معنوی با تاب آوری در پرسنل بیمارستان های پذیرش کننده مبتلایان به ویروس کرونا تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران صورت گرفت.

  مواد و روش ها: 

  مطالعه حاضر از نوع مطالعات توصیفی تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1399 انجام گرفت. جامعه پژوهش در این مطالعه کارکنان درمان شامل پزشک، پرستار، پیراپزشک، بهیار و نیروهای خدماتی بود که در مبارزه با بیماری کووید 19 مشارکت داشته اند. به منظور سنجش میزان تاب آوری از پرسشنامه کانر و دیویدسون و برای سنجش سلامت معنوی، از پرسشنامه سلامت معنوی پولوتزین و الیسون استفاده شد. تعداد 145 پرسشنامه وارد مطالعه شد. از آزمون های آماری میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و تی مستقل استفاده شد.

  نتایج

  میانگین نمره تاب آوری در بین افراد مورد پژوهش 3/64 می باشد. نتایج نشان دهنده آن بود که تاب آوری در حیطه تاثیرات معنوی با میانگین 07/3 بالاترین و در حیطه تحمل اثرات منفی و قوی بودن در برابر تنش با میانگین 33/2 پایین ترین میانگین را کسب کردند. سلامت معنوی 9/55 درصد از واحدهای مورد پژوهش در سطح متوسط بود و هیچ کدام سلامت معنوی در سطح پایین نداشتند. تاب آوری و همه حیطه های آن با سلامت معنوی و حیطه هایش همبستگی معنی دار آماری مثبت داشتند.

  نتیجه گیری: 

  توجه مدیران به سلامت معنوی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی می تواند استرس ها و فشارهای ناشی از کار در شرایط بحرانی را کاهش داده و در جهت بهره وری بیشتر نیروی انسانی گامی موثر باشد.

  کلیدواژگان: تاب آوری، سلامت معنوی، ویروس کرونا، کادر درمان
 • سارا صوری، محمد غفاری*، حسین شیرازی، سید حمید خدادادحسینی صفحات 20-34
  زمینه و هدف

  رفتار شهروندی برند یکی از مفاهیم جدید در حوزه برندسازی با تاکید بر نقش کارکنان است. این مطالعه قصد دارد تا مدلی برای توسعه رفتار شهروندی برند، به نحوی که با فضای بومی گردشگری پزشکی ایران سازگار باشد ارایه کند.

  مواد و روش ها:

   راهبرد پژوهش حاضرکیفی، مبتنی بر روش داده بنیاد نظام مند است. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 16 نفر از افراد صاحب نظر در رابطه با گردشگری پزشکی و خبرگان دانشگاهی با روش نمونه گیری قضاوتی، گلوله برفی و در دسترس و با رعایت قاعده اشباع گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل اشتراوس و کوربین و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد.

  نتایج

  نتایج بیانگر این است که شرایط علی عوامل مربوط به کارکنان، سازمان و گردشگر پزشکی و عوامل مداخله گر ساختار سازمانی، عملکرد مدیریت، ویژگی های صنعت درمان ، عوامل محیطی، سابقه شغلی و کیفیت زندگی شخصی در بستر سرمایه اجتماعی سازمان، عدالت سازمانی، کیفیت زندگی کاری، جو رقابتی محیط کار، مسیولیت اجتماعی سازمان پدیده محوری را شکل می دهند و با راهبردهای پشتیبانی منابع انسانی و برنامه ریزی جامع بازاریابی و برندسازی اجرایی شده و به تاثیر برگردشگر پزشکی، سازمان، کارکنان و نتایج فراسازمانی می انجامد.

  نتیجه گیری:

   مدل حاصل از این پژوهش بیانگر تاثیرگذاری عوامل متعدد در شکل گیری رفتار شهروندی برند کارکنان حوزه درمان می باشد که در صورت مورد توجه واقع شدن از سوی مدیران منجر به رضایت و جذب گردشگران و کسب مزیت رقابتی خواهد شد.

  کلیدواژگان: گردشگری، گردشگری پزشکی، رفتار شهروندی برند
 • علیرضا براتی، مجید میرمحمدخانی، سمانه قدس، اسماعیل مشیری* صفحات 35-44
  زمینه و هدف

  مطالعه حاضر به بررسی مولفه های اصلی که باید برای پیاده سازی نظام ارجاع در شهرستان بجنورد مد نظر قرار بگیرد، پرداخته است.

  روش ها

  در این مطالعه ترکیبی (کمی-کیفی) روش جمع آوری مولفه های اصلی به صورت مصاحبه با خبرگان بود که در نهایت اهمیت تمام مولفه های استخراج شده به صورت یک پرسشنامه محقق ساخته مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین برای بررسی دسته بندی مولفه ها در مجموعه های اصلی، از روش تحلیل عاملی اکتشافی با استفاده از نرم افزار SPSS  انجام شد.

  نتایج

  مولفه های پرکاربرد توسط خبرگان شامل "توانمندسازی (دانشی، مهارتی، روانشناختی) منابع انسانی دخیل در نظام ارجاع "، " توجه به انگیزش منابع انسانی دخیل در نظام ارجاع" و "تدوین فرایندهای مناسب نظام ارجاع و بازمهندسی فرایندها به فراخور شرایط" بودند. همچنین در نهایت تمام مولفه ها در سه گروه از الزامات اصلی در نظام ارجاع شهرستان بجنورد به سه دسته تقسیم بندی شدند که شامل الزامات سازمانی و مدیریتی، نیروی انسانی و فناوری اطلاعات بودند.

  نتیجه گیری

  به طور خلاصه مولفه های فراوانی می توانند در ارتقا نظام ارجاع کمک کنند که این مولفه ها می توانند در مجموعه الزامات سازمانی و مدیریتی، نیروی انسانی و فناوری دسته بندی شوند. برنامه ریزی دقیق جهت دستیابی به مولفه های تعریف شده در نظام ارجاع می تواند به بهبود نظام سلامت منتهی شود.

  کلیدواژگان: نظام ارجاع، پزشک خانواده، بجنورد
 • احد نوروززاده* صفحات 45-54
  زمینه و هدف

  آمارهای جهانی نشان می دهد که گردشگری سلامت تا پیش از شیوع کرونا رشد قابل توجهی داشت اما با آغاز همه گیری و بسته شدن مرزهای کشورها به روی مهاجران، این روند با افت قابل توجهی مواجه شده که در همین راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع و تنگناهای گردشگری پزشکی سلامت در شرایط شیوع کووید 19 و ارایه راهکارهای علمی در جهت توسعه آن، در دو مرحله تحلیل مضمون و پیمایشی انجام گرفته است.

  مواد و روش ها: 

  این پژوهش از لحاظ هدف، اکتشافی و از لحاظ نوع، توصیفی است که به روش میدانی اجرا گردید. جامعه ی آماری در دو مرحله؛ مرحله اول 20 نفر از پزشکان باسابقه بیش از 15 سال استان اردبیل، به شیوه نمونه گیری گلوله برفی و مرحله دوم 200 نفر از کارکنان شاغل در دانشگاه علوم پزشکی استان که به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات در مرحله اول از روش تحلیل مضمون در 6 مرحله و در مرحله دوم از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مرتبه ی اول و دوم استفاده شده است.

  نتایج

  یافته های تحقیق نشان می دهد 9 تم اصلی و 29 تم فرعی به عنوان موانع و تنگناهای گردشگری پزشکی سلامت شناسایی شدند و 23 راهکار علمی نیز برای کاهش موانع و تنگناهای گردشگری پزشکی سلامت در شرایط شیوع کووید 19 ارایه گردیده است.

  نتیجه گیری: 

  شاخص های برازش تطبیقی مطلوب بوده و مقدار RMSEA برابر 047/0 به دست آمده که نشان می دهد مدل از برازش مطلوب و مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: موانع و تنگناها، گردشگری پزشکی سلامت، کووید 19، استان اردبیل
 • هما آزادی، احمد غضنفری*، مریم چرامی، طیبه شریفی صفحات 55-64
  مقدمه و هدف

  با توجه به مشکلات شغل پرستاری یافتن بهترین روش جهت بهبود تاب آوری پرستاران اهمیت زیادی دارد. هدف از انجام تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی و ماندگاری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و برنامه زمانی پارادوکسی بر تاب‌آوری پرستاران بخش اورژانس بود.

  مواد و روش‌ها: 

  برای انجام تحقیق شبه تجربی حاضر که با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و مرحله‌ی پیگیری انجام شد از بین پرستاران شاغل در بخش های اورژانس 5 بیمارستان شهر اصفهان در شش‌ماهه دوم سال 1399 تعداد 45 نفر به صورت در دسترس انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه 15 نفری درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، درمان برنامه زمانی پارادوکسی و کنترل تقسیم شدند. افراد گروه آزمایش درمان پذیرش و تعهد در 8 جلسه و گروه درمان برنامه زمانی پارادوکسی در 6 جلسه 90 دقیقه ای شرکت کردند؛ اما برای گروه کنترل، مداخله‌‌‌‌ای صورت نگرفت. شرکت‌کنندگان در سه مرحله مقیاس تاب‌آوری توسط کانر و دیودیسون (2003) را تکمیل کردند. داده‌‌های پژوهش با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در نرم‌افزار SPSS-26 تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج نشان داد بین نمره تاب‌آوری در سه مرحله اندازه گیری پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری تفاوت معنی داری وجود دارد. همچنین مشخص شد بین نمرات دو گروه آزمایش با گروه کنترل تفاوت معناداری وجود دارد اما بین نمرات دو گروه آزمایش تفاوت معناداری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج توصیه می شود مسیولین جهت بهبود تاب آوری پرستاران از این دو نوع برنامه درمانی زیر نظر متخصص استفاده کنند.

  کلیدواژگان: پذیرش و تعهد، برنامه زمانی پارادوکسی، تاب آوری، پرستاران اورژانس
 • نوشین کهن، فاطمه کشمیری، روح الله عسکری* صفحات 65-75
  زمینه و هدف

   انتظار می‌رود دانش‌آموختگان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، شایستگی‌های لازم را جهت ایفای پست‌های مختلف مدیریتی و اداری داشته باشند. این مطالعه با هدف طراحی و تدوین چهارچوب ارزشیابی دانشجویان بر اساس استانداردهای آموزشی در دوره کارآموزی، انجام پذیرفته است.

  مواد و روش‌ها:

   مطالعه حاضر در چهار فاز انجام شده است: در فاز اول به منظور شناسایی مشکل و نیازسنجی، به بررسی کوریکولوم و سرفصل‌های موجود و همچنین مطالعات انجام شده در این زمینه پرداخته شده است. در فاز دوم، از دیدگاه ذینفعان به‌منظور تکمیل و اصلاح چهارچوب اولیه استفاده شده است. در فاز سوم، کاربرگ های ثبت فعالیت‌های یادگیری کارآموزی برای دانشجویان تهیه و چک‌لیستی از اهداف آموزشی و یادگیری، مهارت‌های فردی و مدیریتی و مهارت‌های توسعه صلاحیت‌های حرفه‌ای تدوین شده است؛ و در نهایت از پانل تخصصی برای تعیین نوع آزمون‌های تکوینی و پایانی استفاده شده است.

  نتایج

   مشکلات و چالش‌های کارآموزی‌ها در 4 حیطه قابل بررسی می‌باشد: برنامه‌ریزی نامناسب دوره، دانشکده، گروه - اساتید و بیمارستان. در طراحی ابزار ارزشیابی نیز، 9 معیار مدنظر قرار گرفته است؛ و از آزمون‌های طراحی شده در چهارچوب تدوینی به عنوان آزمون‌های تکوینی و از آزمون‌های استدلالی به عنوان آزمون‌های پایانی استفاده شده است.

  نتیجه‌گیری:

   چهارچوب تدوین شده می‌تواند به‌عنوان ابزاری معتبر و جامع برای ارزیابی صلاحیت و توانمندی‌های عملی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی در طول دوره کارآموزی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: طراحی چهارچوب، ارزشیابی، کارآموزی، بیمارستان، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
 • ابراهیم جعفری پویان، مریم بابایی آقبلاغ*، فرنوش عزیزی، آیدا اصغری صفحات 76-82

  مدیریت یکی از ارکان مهم در جهت دستیابی به اهداف نظام سلامت است که همانند سایر حوزه‌ها نیازمند افرادی متخصص است. ایجاد یک ساختار کارآمد برای شناسایی، به‌کارگیری، آموزش، ارتقا، نظارت و ارزشیابی عملکرد مدیران می‌تواند به تخصصی شدن مدیریت در این حوزه کمک نماید و تا حدود زیادی از روندهای انتخاب غیرتخصصی و اعمال سلیقه شخصی جلوگیری کند. مدیران حوزه سلامت به فراخور سطح مدیریتی که در آن ایفای نقش می‌کنند باید شایستگی‌ها و ویژگی‌های مناسب آن سطح را داشته باشند و این مهم از طریق نظام‌مند شدن فرایندها حاصل می‌شود. کشورهای پیشرو در حوزه سلامت دارای ساختارهای می‌باشند که افرادی متخصص در حوزه مدیریت به صورت سیستمی در جایگاه مدیریت قرار گرفته و به سطوح بالاتر ارتقا می‌یابند. هر جامعه‌ای می‌تواند از تجارب کشورهای پیشرو استفاده کرده و متناسب با بستر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خود، ساختار مناسب نظام سلامت خود را طراحی نماید تا به اهداف نظام سلامت دست یابد.

  کلیدواژگان: مدیریت، نظام سلامت، رویکرد علمی
|
 • Elahe Amirahmadi, Mehdi Rezaie, Fatemeh Meshkini, Mohammad Hosseinikasnavieh* Pages 1-9
  Background and aim

  Having weakness and lethargy and feeling the need for hospital emergency services is one of the most important reasons for patients to go to hospital emergency rooms. The aim of the present study was to investigate the relationship between morbidity and mortality of patients with weakness and lethargy.

  Method

  The present study was conducted in an observational and prospective manner in the emergency department of Rasool Akram and Firouzgar hospitals. The patients were divided into 5 groups by the evaluation team in the emergency triage unit using the international valid triage tool "Emergency Severity Index (ESI)". The patients were followed up for 2 months after the time of discharge and the patient's condition was examined in terms of illness, health or death.

  Result

  Between levels 1 and 2 (patients with high severity conditions) and 3 (patient needs two or more emergency facilities in case of no disturbance in vital signs), level 3 had the highest frequency of referrals (61.9%). 90.7% had an underlying disease and 66.1% of the patients were taking medication at the time of visit. 11% of patients died in the first visit. In the initial follow-up, 23.7% of people were still sick, 40.7% had recovered and 17.8% had died.

  Conclusion

  According to results in the final follow-up, 3.9% of people were still sick; the rate of recovered patients in the final follow-up was 44.1% and the percentage of deaths in the final follow-up was 24.6%. The high mortality rate indicates that the patients' concern was not due to weakness and lethargy, but due to a dangerous underlying disease that forced them to go to the hospital.

  Keywords: Weakness, Lethargy, Emergency department, Disease outcome
 • MohammadHossein Sadeghian, Morteza Abdolvand* Pages 10-19
  Background

  Since the health and treatment staff are constantly exposed to critical and stressful situations during the outbreak of the Covid-19 pandemic, the present study aims to investigate the relationship between spiritual health and resilience in the personnel of hospitals accepting patients with the corona virus affiliated to Tehran University of medical Sciences.

  Materials and Methods

  The current study is a descriptive and analytical study that was conducted cross-sectionally in 2019. The study population included medical staff, including doctors, nurses, paramedics, and service personnel who participated in the fight against Covid-19. In order to measure resilience, Connor and Davidson's questionnaire was used, and Polotzin and Ellison's spiritual health questionnaire was used to measure spiritual health. 145 questionnaires were included in the study. Statistical tests of mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient, analysis of variance and independent t were used to analyze the data.

  Results

  The average resilience score among the subjects was 64.3. The results showed that resilience in the field of spiritual effects with an average of 3.07 was the highest and in the field of tolerance of negative effects and strength against stress with an average of 2.33 had the lowest average. Spiritual health in 55.9% of the studied units was at a moderate level and none of them had a low level of spiritual health. Resilience and all its domains had a statistically significant positive correlation with spiritual health and its domains.

  Conclusion

  Managers' attention to the spiritual health of health center staff can reduce stress and pressures caused by work in critical situations and be an effective step towards greater productivity of human resources.

  Keywords: Resilience, Spiritual health, Corona virus, Medical staff
 • Sara Souri, Mohammad Ghafari*, Hossein Shirazi, Seyed Hamid Khodadad Hosseini Pages 20-34
  Background

  Brand citizenship behavior is one of the new concepts in branding with emphasis on the role of employees. This study aims to provide a model for development of brand citizenship behavior in a way that is compatible with the local environment of medical tourism in Iran.

  Materials & Methods

  The present qualitative research is based on the systematic database method. The required data were collected through semi-structured interviews with 16 experts in medical tourism and academic experts using judgmental, snowball, and accessible sampling methods, following the saturation rule. Data analysis was done using the Strauss and Corbin model and in three stages of open, central and selective coding.

  Results

  The results indicated that the causal conditions of factors related to employees, organization and medical tourism and intervening factors of organizational structure, management performance, characteristics of the treatment industry, environmental factors, career history and quality of personal life in the framework of social capital of the organization, organizational justice, quality of work life, competitive atmosphere of the work environment, and social responsibility of the organization form the central phenomenon and it is implemented with human resources support strategies and comprehensive planning of marketing and branding, and affects the medicine, organization, employees and  has extra-organizational results.

  Conclusion

  The model obtained from this research shows the influence of several factors in the formation of brand citizenship behavior of medical staff, which, if paid attention to by managers, will lead to the satisfaction and attraction of tourists and gain a competitive advantage.

  Keywords: Tourism, Medical tourism, Brand citizenship behavior
 • Alireza Barati, Majid Mirmohammadkhani, Samaneh Ghads, Esmaeil Moshiri* Pages 35-44
  Introduction

  The present study qualitatively investigated the main components that should be considered for the implementation of the referral system in Bojnord city.

  Methods

  In this study, data were collected through doing interviews with experts, and finally, the importance of all the extracted components was evaluated using a researcher-made questionnaire. Also, the exploratory factor analysis method was used to classify the components in main sets. Kolmogorov-Smirnov, one-sample t-test, performed in Excel and SPSS software, was used for statistical analysis.

  Results

  The most frequent noted components by the experts included "empowerment (knowledge, skill, psychological) of human resources involved in the referral system", "paying attention to the motivation of human resources involved in the referral system", and "developing suitable processes for the referral system and re-engineering the processes to meet the conditions". Finally, the main requirements in the referral system of Bojnord city were divided into three categories included organizational and management, manpower, and technology-based requirements.

  Conclusion

  Briefly, some components may lead to improvement of the referral system, which can be categorized into organizational and management, manpower, and technology-based requirements. Detailed planning to improve the referral system can lead to the improvement of the health system.

  Keywords: Referral system, Family physician, Management requirements, Bojnord
 • Ahad Norouzzadeh* Pages 45-54
  Background

  Global statistics shows that health tourism grew significantly before the outbreak of Covid-19, but with the beginning of the pandemic and the closure of countries' borders to immigrants, this trend has declined significantly. The present study aimed to identify the bottlenecks of health medical tourism in the context of the outbreak of Covid-19 and to present scientific solutions for its development using two stages of content analysis and surveying.

  Materials & Methods

  This research is exploratory in terms of purpose and descriptive in terms of type, which was conducted by field method. Study population was selected in two stages; the first stage consisted of 20 physicians with more than 15 years of experience in Ardabil province who were chosen by snowball sampling method and the second stage consisted of 200 employees of the province's University of Medical Sciences who were randomly selected. In order to analyze the data in the first stage, the content analysis  was used in 6 stages and in the second stage, the first and second order confirmatory factor analysis test was used.

  Results

  The research findings showed that 9 main themes and 29 sub-themes were identified as barriers and bottlenecks in health medical tourism and 23 scientific solutions were presented to reduce barriers and bottlenecks in health medical tourism in the event of COVID-19 outbreak.

  Conclusion

  The adaptive fit indices are good and the RMSEA value is 0.047 which indicates that the model has a good fit.

  Keywords: Barriers, bottlenecks, Health medical tourism, COVID-19, Ardabil province
 • Homa Azadi, Ahmad GHazanfari *, Maryam CHorami, Tayebeh SHarifi Pages 55-64
  Purpose

  Considering the problems of nursing profession, it is very important to find the best method to improve the resilience of nurses. The purpose the present study was to compare the effectiveness and durability of treatment based on acceptance and commitment and paradoxical time schedule of resilience of emergency department nurses.

  Methodology

  To perform this quasi-experimental research, which was carried out with a pre-test-post-test design with a control group and a follow-up stage, 45 nurses working in the 5 emergency departments of Isfahan hospitals in the second half of 2019 were selected using convenience sampling method. They were randomly divided into three groups of 15 subjects: treatment based on acceptance and commitment, paradoxical schedule treatment and control. Subjects in the acceptance and commitment treatment experimental group participated in 8 sessions and the paradoxical schedule treatment group in 6 90-minute sessions but for the control group, there was no intervention. Participants completed the resilience scale by Connor and Davidson (2003) in three steps. The research data were analyzed using the variance analysis method with repeated measurements in SPSS-26 software.

  Results

  The results showed that there is a significant difference between the resilience score in three stages of pre-test, post-test and follow-up measurements. It was also found that there was a significant difference between scores of two experimental groups and control group, but there was no significant difference between the scores of the two experimental groups.

  Conclusion

  According to the results, it is recommended that the authorities use these two types of treatment programs under expert supervision to improve the resilience of nurses.

  Keywords: Acceptance, commitment, Paradoxical schedule, Resilience, Emergency nurses
 • Noushin Kohan, Fatemeh Keshmiri, Roohollah Askari * Pages 65-75
  Background

  It is expected that graduates of healthcare management have the necessary skills to perform various managerial and administrative positions. This study was carried out with the aim of designing and compiling an evaluation framework for students based on educational standards in the internship period.

  Materials & Methods

  The current study was conducted in four phases: In the first phase, in order to identify the problem and assess the needs, the existing curriculum and topics were examined, as well as the studies conducted in this field. In the second phase, the perspective of the stakeholders was used to complete and modify the initial framework. In the third phase, worksheets for registering internship learning activities were prepared for students and a checklist of educational and learning objectives, personal and management skills, and skills for developing professional qualifications was compiled. Finally, a specialized panel was used to determine the type of formative and final exams.

  Results

  The problems and challenges of internships can be investigated in 4 areas: inappropriate planning of the course, faculty, group - professors and hospital. In designing the evaluation tool, 9 criteria were taken into consideration. Also, tests designed in a compilation framework were used as formative tests and reasoning tests were used as final tests.

  Conclusion

  The compiled framework can be used as a valid and comprehensive tool to evaluate the practical competence and capabilities of healthcare management students during the internship period.

  Keywords: Exam design, Competency assessment, Internship, HealthCare management
 • Ebrahim Jafari pouyan, Maryam Babaei Aghbolagh *, Farnoosh Azizi, Aida Asghari Pages 76-82

  Management is a key pillar in order to achieve the goals of health systems. An efficient structure for identifying, recruiting, training, promoting, monitoring and evaluating the performance of managers is highly likely to help the specialization of management, prevent non-specialized selection processes and possible deviations. Given the managerial level in which they play a role, health managers ought to have the required competencies and characteristics. The leading countries generally thrive to have structures where proper candidates are systematically placed in the position of management and promoted to the higher positions. Therefore, the experiences of these countries should be solicited in line with the local social, political, economic and cultural factors in order to achieve the health system goals.

  Keywords: Management, Health System, Scientific Approach