فهرست مطالب

فصلنامه مهارت آموزی
پیاپی 42 (زمستان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی نصراللهی، محمدرضا فتحی*، ساسان حاتمی، سمیه رضی محب سراج صفحات 7-30

  در این تحقیق هدف طراحی مدل عوامل موثر بر بیکاری مهارت آموختگان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور (T.V.T.O) با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری بود. تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل خبرگان علمی، صاحب نظران برجسته در حوزه اشتغال و مربیان و کارشناسان و مدیران اداره و کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین و کارکنان ستادی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در حوزه های آموزشی، پژوهشی و نظارت و ارزشیابی، کارکنان معاونت اشتغال اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین و صنعت گران باسابقه، پژوهشگران و اساتید صاحب نظر در حوزه اشتغال دانشگاه ها سراسر کشور در نظر گرفته شد. به دلیل محدود بودن واحد تحلیل (خبرگان) مطالعه درباره آن ها تا اشباع نظری اطلاعات گردآوری شده انجام شد و در نهایت 14 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. پس از انجام مصاحبه، 6 بستر کلی موثر در بیکاری جامعه شناسایی و در داخل هر یک از این بسترها 50 ریز موضوع  یا  شاخص اولیه استخراج شد که پس از انجام تکنیک دلفی در سه راند، 6 بعد و 12 شاخص بعنوان عوامل موثر بر بیکاری دانش آموختگان فنی و حرفه ای شناخته شدند و با استفاده از تکنیک ISM شاخصهای "وجود رانت و فساد ساختاری در اقتصاد کشور"، "بکارگیری مدیران ناکارآمد و بدون قدرت تشخیص و یا اختیار کافی در برنامه ریزی و اقدامات موثر" و "عدم وجود قوانین الزام آور و یا مزایای مشخص برای واحدهای صنعتی در جذب نیروهای ماهر" بالاترین سطح تاثیرگذاری را داشتند.

  کلیدواژگان: بیکاری، مهارت آموختگان، سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور و مدلسازی ساختاری تفسیری
 • نگین جباری*، آیناز زیادلو صفحات 31-52

  این پژوهش کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد می باشد. مشارکت کنندگان در پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی بودند که به روش هدفمند انتخاب گردیدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه عمیق جمع آوری گردید که در مصاحبه 10ام اشباع نظری حاصل گردید. متن مصاحبه ها طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد شرایط علی شامل هدف گذاری و تحلیل محیطی، وجود زیرساخت تسهیل ارتباطات و استراتژی های مدیریت منابع انسانی، ایجاد زیرساختهای توانمند سختافزاری و نرم ا فزاری تدوین، بازنگری، اصلاح و ارزیابی استراتژی ها و توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی؛ شرایط مداخله گر شامل قابلیت های استراتژیک رقبا، جایگاه، اجرا و اهداف مرتبط با آن ها و شناسایی نقاط ضعف و قوت رقبا ؛ شرایط زمینه ای شامل نقش مدیران، کارمندان و سایر ذینفعان در هوش استراتژیک، ارتقاء فرهنگ، توانایی و دانش کارکنان دانشگاهی، توان مدیریتی سازمان در پیاده سازی هوش استراتژیک و تاکید بر شایسته سالاری می باشد. راهبردها شامل کسب مزیت رقابتی، رقابت، فناوری، نوآوری، ترجیحات و الگوی رفتاری افراد، تاثیرگذاری هوش استراتژیک بر ایجاد، نگهداری، تبادل و بهکارگیری دانش، ایجاد ارزش افزوده دانش و اطلاعات، شناسایی منابع و پایگاه های دانش، هوشمندی مرتبط با رقبا، هوشمندی مدیران و کارکنان، هوشمندی منابع انسانی، هوشمندی منابع مالی و هوشمندی منابع اطلاعاتی منجر به پیامدها شامل هوشمندی فرآیندهای سازمانی رشد سودآوری در مراکز آموزش عالی، توسعه دانش و مهارت کارکنان، انعطاف پذیری و نوآوری و بهبود سطح رضایت و تعلق کارکنان می شود پیشنهاد می گردد برنامه های تدوین شده لزوما باید کسب شایستگی های محوری را مد نظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: کسب وکار، اشتغال، مهارت، مدیریت
 • علیرضا مقدسی*، دانیال ناظری، مجید نصیری صفحات 53-70

  گسترش و نهادینه کردن فرهنگ کسب و کار بر پایه استعداد، ذوق، دانش، مهارت، فناوری، تخصص، توانایی و کارآفرینی با تقویت باورهای اعتقادی و اخلاق حرفه ای و توسعه کمی و کیفی آموز ش های مهارت و فناوری مبتنی بر پژوهش های کاربردی و آمایش سرزمین موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می آورد. هدف از این مطالعه طراحی الگوی پیاده سازی کسب و کارهای هوشمند نوظهور در ایران با رویکرد مهارت آموزی می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 6 نفر از مدیران استارت آپ، شرکت های دانش بنیان و صاحبان کسب و کار و 4  نفر از اساتید دانشگاهی در رشته های کارآفرینی و مدیریت می باشد که به روش نمونه گیری غیر تصادفی از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. روش تحقیق در در این پژوهش از نوع کیفی اکتشافی می باشد که از نظریه داده بنیاد انجام شد. در این پژوهش از روش های مطالعه کتابخانه ای و روش های میدانی نظیر مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. بر پایه یافته های تحقیق الگوی پارادایمی تدوین گردید که شامل شرایط علی (حمایت و پشتیبانی، همسویی کسب و کار و فناوری، شفاف سازی اطلاعات و بهبود کیفیت داده ها)، شرایط مداخله ای فرایندهای کسب و کار نوظهوری)، شرایط زمینه ای (زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری)، راهبردها (استانداردهای یکپارچگی فرایندها، توانمند سازی مدیران و ذینفعان پروژه با تکنولوژی اطلاعات) و پیامدها (رشد و توسعه اقتصادی و کسب مزین رقابتی) می باشد.

  کلیدواژگان: کسب وکار، هوشمند نوظهور، کسب و کار هوشمند، مهارت آموزی
 • الهام شیردل* صفحات 71-82

  توانمندی روانی و اجتماعی تاثیر مهمی در گرایش زنان به کارآفرینی دارد. از سوی دیگر برنامه های آموزشی برای ارتقای مهارت های مختلف افراد در زمینه کارآفرینی ایجاد شده است. لذا این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی این برنامه های آموزشی بر نگرش و رفتار کارآفرینانه زنان خانه دار استان سیستان و بلوچستان انجام شد. مطالعه حاضر یک تحقیق شبه آزمایشی تحلیلی است. جامعه پژوهش زنان خانه دار هستند که در یک دوره آموزشی ثبت نام و شرکت کردند. نمونه شامل 250 زن بود که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه استاندارد مهارت های فکری و اجتماعی کارآفرینی و پرسشنامه دموگرافیک بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون t زوجی و مستقل در سطح اطمینان 95 درصد تجزیه و تحلیل شد. میانگین و انحراف معیار نمرات توانمندی های فکری و اجتماعی کارآفرینی در دو مقطع زمانی پس از مداخله نسبت به قبل از مداخله افزایش یافت. همچنین مقایسه میانگین نمرات هر یک از مولفه های مهارت های فکری و اجتماعی بین دو  مقطع پیش آزمون و پس آزمون پس از مداخله تفاوت معنی داری نشان دادند. آموزش برنامه محور و اصولی زنان خانه دار، توانمندی های فکری و اجتماعی آن ها را در زمینه کارآفرینی تغییر داد، بنابراین آموزش مجازی نیز می تواند در ارتقای توانمندی های زنان خانه دار و گرایش به کارآفرینی موثر باشد.

  کلیدواژگان: آموزش، توانمندسازی، کارآفرینی، زنان، سیستان و بلوچستان
 • ماندانا یاوری، پریوش جعفری*، نادرقلی قورچیان، اصغر زمانی صفحات 83-100

  هوشمندی رقابتی ابزاری کلیدی برای ایجاد تمایز و موفقیت در عرصه رقابت دانشگاهی کشور است. این مطالعه با هدف مدلسازی پیشران های مهارتی هوشمندی رقابتی دانشگاه انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی است که به شیوه پیمایش مقطعی انجام شد. 23 نفر از اساتید دانشگاه های صنعتی تهران در این مطالعه مشارکت کردند. برای طراحی مدل از روش ترکیبی دیمتل و مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شد. براساس نتایج این تحلیل مدیریت و رهبری هوشمند بر تعاملات و ارتباطات دانشگاه تاثیر دارد. این تعاملات نیز بر فرایندها، ساختار و قوانین دانشگاه اثر می گذارند. فرایندهای دانشگاهی نیز به نوبه خود بر فرهنگ سازمانی، سرمایه انسانی و برندسازی دانشگاه اثر می گذارند و در نهایت نیز به برنامه های آموزشی، سیستم ها و زیرساخت ها منجر می شوند. همچنین براساس نمودار قدرت نفوذ-وابستگی مشخص گردید، متغیر مدیریت و رهبری هوشمند قدرت نفوذ بالایی داشته و تاثیرپذیری کمی دارند و در ناحیه متغیرهای مستقل قرار گرفته است. متغیرهای برنامه های آموزشی و پژوهشی و سیستم ها و زیرساخت ها نیز از وابستگی بالا اما نفوذ اندکی برخوردار هستند، بنابراین متغیرهای وابسته محسوب می شوند. متغیرهای برنامه ریزی توسعه مستمر و برندسازی دانشگاه ، سرمایه انسانی ، فرایندها، ساختار و قوانین دانشگاه و تعاملات و ارتباطات دانشگاه قدرت نفوذ و میزان وابستگی مشابهی دارند بنابراین متغیرهای پیوندی هستند. هیچ متغیری نیز در ربع اول یعنی ناحیه خودمختار قرار نگرفته است.

  کلیدواژگان: هوشمندی رقابتی، رقابت دانشگاهی، پیشران های مهارتی، مهارت
 • صیاد پورولی علیار* صفحات 101-110

  سند حرفه مجموعه ای از استاندارد ها وصلاحیت های معتبر در سطح ملی است که برای احراز وارزیابی مهارت ها ودانش افرادی که بایستی عملکرد موثر در میحط کار به نمایش بگذارند بکار می رود. این تحقیق به دنبال بررسی نحوه تهیه وتدوین استاندارد شایستگی وارزشیابی حرفه مسولان خرید از گروه امور مالی وبازرگانی در سازمان آموزش فنی وحرفه ای استان آذربایجان غربی می باشد.روش مطالعه این مقاله توصیفی-تحلیلی وبه روش کتابخانه ای واسناد کاوی می باشد.نتایج مقاله حاکی از  اعتبارسنجی  واجرای درست برنامه تهیه وتدوین استاندارد شایستگی وارزشیابی حرفه مسیولان خرید در قالب سند حرفه بر اساس کدحرفه های منتخب سند بین المللی طبقه بندی مشاغل وحرف ایسکو 2008 وبا استفاده از ظرفیتهای ملی ومنطقه ای استان آذربایجان غربی در سال 1400 می باشد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: سند حرفه، استاندارد شایستگی، استاندارد ارزشیابی، وظایف اصلی حرفه، تکالیف کاری حرفه
 • بابک مطیعی* صفحات 111-130

  با تغییر سرفصل آموزش معماری کارشناسی پیوسته از سال 1397 شاهد تغییراتی در عناوین دروس و تعداد واحدها و ساعات برگزاری کلاس ها می باشیم. از جمله مهارت هایی که دانشجویان معماری در ابتدای ورود به دانشگاه باید با آن آشنا گردند، مهارت های ترسیم نقشه کشی و ساخت ماکت می باشد که در دروس پایه به آموزش این مهارت ها پرداخته می شود. با توجه به تغییر سرفصل رشته معماری و عناوین دروس و محتوای آن ها، بررسی قابلیت دروس پایه جدید در آموزش این مهارت ها و مقایسه آن با سرفصل قدیمی اهمیت می یابد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی میزان تاثیر پذیری آموزش دروس پایه در سرفصل جدید و قدیم آموزش کارشناسی پیوسته معماری بر ارتقاء مهارت های ترسیمی و مدل سازی حجمی دانشجویان معماری می باشد. در این پژوهش کمی از آزمون t برای گروه های مستقل و آزمون میانگین برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برای گردآوری اطلاعات از آزمون طراحی برای ارزیابی توانایی های ترسیمی و مدل سازی دانشجویان استفاده شد. جامعه آماری دو گروه 35 نفره از دانشجویان ترم دوم معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 و نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 در نظر گرفته شد. نتایج حاکی از این است که سرفصل قدیم در آموزش هر سه تمرین نقشه کشی، پرسپکتیو و ماکت سازی عملکرد بهتری داشته و نمرات دانشجویان در یک تمرین مشخص در آتلیه سرفصل قدیم از آتلیه سرفصل جدید بیشتر است و می توان نتیجه گرفت که نظام قدیم بطور معناداری میانگین بزرگتری نسبت به نظام جدید در هر سه تمرین دارد.

  کلیدواژگان: آموزش معماری، دروس پایه، مهارت های ترسیمی، مهارت های مدل سازی، سرفصل دروس
 • حسن کمالو، محمدحسن ابراهیمی سرو علیا*، علی داوری، محمد عزیزی صفحات 131-150

  اقتصاد اشتراکی ابزار مطلوبی جهت شبکه سازی ذینفعان کلیدی در پروژه های کارآفرینی است. از طرفی کسب مهارت های لازم جهت کاربست این ابزار در صنایع مختلف حایز اهمیت است. بر این اساس هدف این پژوهش شناسایی و کاربست مهارت های کارآفرینانه در توسعه صنعت ساختمان مبتنی بر اقتصاد اشتراکی است که به صورت اکتشافی و با هدف کاربردی ارایه می شود. بر این اساس از با ابزار مصاحبه و روش پژوهش کیفی با استفاده از استراتژی تحلیل مضمون داده های پژوهش گردآوری و تحلیل شده است. گردآوری داده ها تا رسیدن به حد اشباع نظری ادامه یافته است و این مهم در مصاحبه یازدهم حاصل گردیده است.جهت اطمینان از روایی پژوهش از روش های بررسی توسط اعضاء و بازبینی توسط همکاران استفاده شده است . برای بررسی پایایی تحقیق از روش بازآزمون و توافق بین دو کد گذار استفاده گردیده است.یافته های تحقیق نشان داده است که تحقق مدل اقتصاد اشتراکی در پروژه های کارآفرینی صنعت ساختمان نیازمند مهارت آموزی در سطوح مختلف می باشد  تا آمادگی لازم جهت شناسایی ویژگی ها پروژه، فرهنگ، نقش آفرینی نهادهای ناظر، بازاریابی، جذب سرمایه گذار،شناسایی ویژگی های مکانی و جغرافیایی،شناسایی  ویژگی های بازار مالی و ویژگی‎ ها مجریان و بنیانگذاران در راستای توسعه ی صنعت ساختمان مبتنی بر اقتصاد اشتراکی صورت پذیرد .

  کلیدواژگان: مهارت آموزی، اقتصاد اشتراکی، مهارت های کارآفرینانه، صنعت ساختمان
 • بهرام اکبرپور، عزت الله نادری*، مریم سیف نراقی، قدسی احقر صفحات 151-174

  هدف پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی درس" اخلاق حرفه ای" برای دانش آموزان دوره دوم متوسطه" شاخه فنی  حرفه ای و کاردانش" و اعتبار سنجی آن از دیدگاه برنامه ریزان درسی و هنر آموزان بوده است.رویکرد تحقیق ، " ترکیبی" و هدف آن کاربردی است. جامعه متشکل از برنامه ریزان درسی و هنرآموزان است. نمونه شامل 30 نفر از متخصصان که  به صورت هدفمند و 335 نفر از هنرآموزان بودند که به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. داده های حاصل از تحلیل اسناد با ابزار پرسشنامه محقق ساخته از طریق آزمون  خی دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.از یافته های این تحقیق، ارایه چارچوب برنامه درسی "درس اخلاق حرفه ای" و اعتبارسنجی مولفه های اخلاق حرفه ای است که مورد تایید  نمونه های مورد بررسی در این پژوهش قرار گرفته است. بطوریکه در عنصر روش های یاددهی -یادگیری نتایج  تحلیل عامل نشان داد که :"اهداف" با بار عاملیz=68.34 و"محتوا" با بارعاملی z=72.12 و "فعالیت های یادگیری "(روش تدریس) بابارعاملی z=62.74  و"روش های ارزشیابی" با بارعاملی z=58.83 به ترتیب تعیین کننده چارچوب برنامه درسی درس اخلاق حرفه ای هستند و همچنین ضریب آلفای کرونباخ بالای 87 درصد بیان کننده پایایی قابل قبول عناصر برنامه درسی است. اعتبار چارچوب نهایی برنامه درسی مورد تایید قرار گرفت. گزاره های الگوی نظری با گزاره های مستخرج در ارتباط با اهداف،محتوا ،فعالیت های یادگیری مولفه های اخلاق حرفه ای در مطالعات انجام شده، همخوانی دارد.

  کلیدواژگان: آموزش فنی و مهارتی، اخلاق حرفه ای، برنامه درسی، دوره دوم متوسطه
|
 • Alireza Moghaddasi*, Danial Nazeri, Majid Nasiri Pages 53-70

  Expanding and institutionalizing business culture based on talent, taste, knowledge, skill, technology, expertise, ability and entrepreneurship by strengthening religious beliefs and professional ethics and quantitative and qualitative development of skill and technology training based on applied research and Land preparation causes economic development. The purpose of this study is to design a model for the implementation of emerging smart businesses in Iran with a skill-learning approach. The statistical population in the qualitative section includes 6 people from startup managers, knowledge-based companies and business owners and 4 people from university professors in the fields of entrepreneurship and management, who were selected by non-random snowball sampling method. The research method in this research is qualitative and exploratory, which was carried out based on the data theory of the foundation. In this research, library study methods and field methods such as semi-structured interviews have been used. Based on the findings of the research, a paradigm model was developed, which includes causal conditions (support, business and technology alignment, information clarification and data quality improvement), intervention conditions of emerging business processes, background conditions (infrastructure software and hardware), strategies (process integration standards, empowering project managers and stakeholders with information technology) and consequences (economic growth and development and gaining a competitive edge).

  Keywords: Business, emerging smart, smart business, skill training
 • Elham Shirdel* Pages 71-82

  psychological and social ability significantly affects women's tendency to entrepreneurship. On the other hand, educational programs improve people's various skills in the field of entrepreneurship. This research was conducted to investigate the effectiveness of this training program on the entrepreneurial attitude and behavior of housewives in Sistan and Baluchistan province. The study is analytical quasi-experimental research. The research community is housewives who enrolled and participated in a training course. The sample consisted of 250 women who were selected by simple random sampling. The tools used in this research were the standard questionnaire on intellectual and social entrepreneurship skills and the demographic questionnaire. The data were analyzed using SPSS software and paired and independent t-tests at a confidence level of 95%. The mean and standard deviation of the intellectual and social entrepreneurial empowerment scores increased at two points after the intervention. Also, the mean comparison shows a significant difference in each component's scores of intellectual and social empowerment between the pre-test and post-test stages of the intervention. program-oriented training of housewives changed their intellectual and social abilities in the field of entrepreneurship, so virtualization training can also improve the skills of housewives and their tendency to entrepreneurship.

  Keywords: education, empowerment, entrepreneurship, women, Sistan, Baluchistan
 • Mandana Yavari, Parivash Jaafari*, Nadergholi Ghorchian, Asghar Zamani Pages 83-100

  Competitive intelligence is a key tool to create distinction and success in the country's academic competition. This study aims to model the antecedents and consequences of university competitive intelligence. The current study is a descriptive research in terms of the practical-developmental purpose and the method of data collection. 23 professors of Tehran University of Technology participated in this study. For the design of the model, the combined method of Dimetal and structural-interpretive modeling was used. Based on the results of this analysis, intelligent management and leadership has an effect on university interactions and communications. These interactions also affect the processes, structure and rules of the university. University processes, in turn, affect the organizational culture, human capital, and branding of the university, and ultimately lead to educational programs, systems, and infrastructure. Also, based on the power of influence-dependence diagram, it was determined that the variable of intelligent management and leadership has a high power of influence and has little influence and is placed in the area of ​​independent variables. The variables of educational and research programs and systems and infrastructure also have high dependence but little influence, so they are considered dependent variables. The variables of continuous development planning and branding of the university, human capital, processes, structure and rules of the university and interactions and communication of the university have the same power of influence and degree of dependence, so they are linked variables. No variable has been placed in the first quadrant, which is the autonomous region.

  Keywords: Competitive intelligence, academic competition, skill drivers, skill
 • SAYAD PORVALI ALYAR* Pages 101-110

  The professional certificate is a set of valid standards and qualifications at the national level, which is used to assess and evaluate the skills and knowledge of people who must perform effectively in the workplace. This research seeks to examine how to prepare and compile the standard of competency and professional evaluation of purchasing managers from the department of financial and commercial affairs in the Technical and Vocational Education Organization of West Azerbaijan province. Validation and correct implementation of the program is the preparation and compilation of the standard of competence and evaluation of the profession of purchasing officials in the form of a professional document based on the selected professions code of the international document of classification of occupations and professions of ISCO 2008 and using the national and regional capacities of West Azerbaijan province in the year 1400.

  Keywords: professional document, competence standard, evaluation standard, main duties of the profession, work duties of the profession
 • Babak Motiei* Pages 111-130

  With the change in the curriculum of undergraduate architecture education since 2018, we are seeing changes in the titles. One of the skills that architecture students should be acquainted with before entering university is building drawing and modeling skills which will be taught in these basic courses. The main purpose of this study is investigating the effectiveness of basic courses in new and old syllabi of Bachelor of Architecture in improving drawing skills and modeling of Architecture students.The research method in this study is applied in terms of purpose and in terms of method it is descriptive-analytical and causal-comparative. Statistical society of two groups of 35 students of the second semester of architecture students of Azad University of Urmia was considered in the second semester of the last educational course with the old syllabus and the second semester of the first educational course with the new syllabus.The results show that drawing and modeling skills training in the old syllabus in the first semester, although done separately by different professors, but given more hours of classes and the possibility to perform more drawing skills and modeling of students, has upgraded more than the new syllabus. At the same time, the consistency of training these skills in the new syllabus and the possibility of training them in combination has been a positive feature of the new syllabus, but due to the short hours allocated to training the skills, the quality of training has reduced.

  Keywords: Architecture education, Basic courses, Drawing skills, Modeling skills, Syllabus
 • Hassan Kamallou, Mohammadhasan Ebrahimi Sarveolia*, Ali Davari, Mohammad Azizi Pages 131-150

  Sharing economy is a good tool for networking key stakeholders in entrepreneurial projects. On the other hand, it is important to acquire the necessary skills to use this tool in different industries. Therefore, the purpose of this research is to identify and apply entrepreneurial skills in the development of the construction industry based on the sharing economy, which is presented in an exploratory manner with a practical purpose.Therefore, the research data has been collected and analyzed with the interview tool and qualitative research method using the strategy of thematic analysis. The collection of data has been continued until reaching theoretical saturation, and this has been achieved in the 11th interview. To ensure the validity of the research, methods of review by members and review by colleagues have been used. To check the reliability of the research, the retest method and the agreement between the two coders have been used. The findings of the research have shown that the realization of the sharing economy model in entrepreneurship projects of the construction industry requires skill training at different levels rather than the necessary preparation to identify the characteristics of the project, culture , the role of supervisory institutions, marketing, investor attraction, identification of geographical and spatial characteristics, identification of financial market characteristics and characteristics of executives and founders in line with the development of the construction industry based on sharing economy.

  Keywords: Skill training, sharing economy, entrepreneurial skills, construction industry
 • Bahram Akbarpour, Ezatollah Naderi*, Maryam Seifnaraghi, Ghodci Ahghar Pages 151-174

  The purpose of the research was to design a curriculum model for the course "Professional Ethics" for second year high school students of "Technical Vocational and Professional Branch" and validate it from the point of view of curriculum planners and students. The research approach is "combined" and its purpose is applied. The community consists of curriculum planners and art students. The sample included 30 specialists who were purposefully selected and 335 students who were randomly selected in a cluster. The data obtained from the analysis of the documents were analyzed with the researcher-made questionnaire tool through the chi-square test. From the findings of this research, the presentation of the "Professional Ethics Course" curriculum framework and the validation of the professional ethics components are confirmed by the examined samples in This research is placed. In the element of teaching-learning methods, the results of the factor analysis showed that: "goals" with a factor load of z=68.34, "content" with a factor load of z=72.12, "learning activities" (teaching method) with a factor load of z=62.74, and "evaluation methods" "with a factor loading of z=58.83 respectively determine the curriculum framework of the professional ethics course and also the Cronbach's alpha coefficient above 87% indicates the acceptable reliability of the curriculum elements. The validity of the final curriculum framework was confirmed. The propositions of the theoretical model are consistent with the propositions extracted in relation to the goals, content, and learning activities of the professional ethics components in the conducted studies.

  Keywords: Technical, skill training, professional ethics, curriculum, second year of high school