فهرست مطالب

 • پیاپی 29 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدحسین روحی یزدی، محمدرضا آیتی*، علی اصغر عربیان صفحات 7-35

  به وقت شک در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیه در صورت شک در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برایت هستند. در مقابل، عده ای با رد دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر (ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشا احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحق عقاب است.از بین این دو مسلک، ما نظریه حق الطاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حق الطاعه را تکلیف منکشف می داند و ما موضوع حق الطاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و رد مسلک برایت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارایه ادله و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.

  کلیدواژگان: اصل عملی، برائت، احتیاط، قبح عقاب بلابیان، حق الطاعه، تنجز تکلیف
 • نعمت الله بیرانوندی*، قباد کاظمی صفحات 37-64

  عموم مردم و بخصوص بیماران از مشتریان همیشگی حوزه دارو و درمان هستند؛ متصدیان و دست اندرکاران این حوزه اعم از جامعه پزشکی و تاجران اقلام مختلف دارویی و وسایل پزشکی، مانند دیگر افراد ممکن است با انجام رفتارهای پرخطر موجب بزه دیدگی اشخاص حقیقی و حقوقی متعددی شوند. بزه دیده شناسی اولیه و ثانویه نیز بر آن است ضمن شناسایی بزه دیدگان این حوزه، با تبیین راهکارهایی بسترهای کمک رسانی و بهبود وضعیت آنها را فراهم آورد؛ واضح و مبرهن است که هرگونه اقدام درگرو شناسایی طیف های گوناگون بزه دیدگان و انواع صدمات وارده بر آنهاست. شناخت بزه دیدگان قاچاق دارو و تبیین خلا های حمایتی از آنها رسالت پژوهش حاضر بوده است. در نتیجه این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی انجام شده است می توان گفت هرچند بسیاری از افراد، قاچاق دارو و - به طور کلی تر - قاچاق هر نوع کالا را ازجمله جرایم بدون بزه دیده محسوب می کنند اما دولت، اقتصاد، تولیدکنندگان دارو، مصرف کنندگان و کنشگران و متولیان مبارزه با قاچاق دارو ازجمله مهم ترین بزه دیده ها در این حوزه هستند.

  کلیدواژگان: بزه دیده شناسی، قاچاق، دارو، داروی تقلبی
 • مهدی صبوری پور، روژین ابراهیمی*، مهرنوش ایمانی صفحات 65-89

  براساس ماده  25 ق.م.ا. مصوب 1392 تنها معیار برای تعیین مجازات تبعی، درجه مجازات اصلی مورد حکم می باشد؛ حال آن که با عنایت به این که اصل فردی کردن مجازات ها به عنوان یک ضرورت در نظام عدالت کیفری کنونی با اتکا بر مبانی استواری پذیرفته شده است نظر به عدم وجود مانع شرعی، عادلانه بودن دخیل کردن ویژگی های جرم شناختی و شخصیتی مرتکب در فرایند تعیین مجازات، توجه به هدف بازاجتماعی کردن بزهکار و امکان استفاده از ظرفیت پرونده شخصیت می توان از اصل مذکور در ساحت مجازات های تبعی نیز بهره برد. پژوهش حاضر با نگرشی تحلیلی - انتقادی قواعد حاکم بر این قسم از مجازات را به چالش کشیده و به این نتیجه رسیده است که در نظام قانونگذاری ایران در اغلب موارد، مجازات های تبعی در عرصه هایی که مناسب و کارآمد می باشند درنظرگرفته نشده و بالعکس در مواردی که ضرورتا مناسب نیستند به شکل غیر قابل انعطافی پیش بینی شده اند.

  کلیدواژگان: مجازات تبعی، محرومیت از حقوق اجتماعی، اعاده حیثیت، اصل فردی کردن مجازات ها
 • مرضیه اسماعیلی فلاح*، طوبی شاکری گلپایگانی صفحات 91-124
  در برخی رویکردها، یکی از عوامل موثر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حق تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سوال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حق جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیت و اطلاق یک جانبه حق جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکر سنتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطی و مدخلیت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.
  کلیدواژگان: ارتباط جنسی، تمکین، حقوق ایران، فقه امامیه، مقتضای اطلاق عقد، مقتضای ذات عقد، نشوز
 • رضا پورصدقی، عبدالله امیدی فرد* صفحات 125-145

  سلب منفعت موقت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می‎گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مساله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادله مانند ادله عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شایبه را ایجاد ‎کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقت وجود نداشته باشد. این مساله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می‎پردازد.تحقیق حاضر نشان می‎دهد اگرچه وجود حق استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادله ضمان، اتلاف مال و حق دیگران است و طبق فرض مساله، حق استفاده از منافع عضو، زایل شده است ولی مالیت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادله ضمان بر موضوع مساله را با چالش جدی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دایم منافع با زوال موقت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادله دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقت با مشکل مواجه است.

  کلیدواژگان: ارش، حکومت، زوال موقت، زوال منافع، ارش جنایت، ضمان ارش
 • لیلا ایمانی راد*، احمد باقری صفحات 147-172
  یکی از ادله ای که مقنن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدون حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی)مدنی و جزایی(از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قایل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قایل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است.بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادله ای چون روایت «لا یمین فی الحد»، حق الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسایل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مساله حدود و سختگیری در اثبات حد، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادله یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حد و تعزیر علاوه بر حیثیت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفا جنبه مالی جرم را اثبات کند.
  کلیدواژگان: سوگند، حدود، تعزیرات، حق الله، حق الناس. سوگند ضمیمه
 • طه زرگریان* صفحات 173-202
  جنایت بر منفعت با صورت های متفاوتی مواجه است؛ گاهی منفعت عضو برای همیشه زایل شده و گاهی بعد از مدتی بازمی گردد. اگر منفعت برای همیشه زایل بماند، حکم دیه آن با پیچیدگی خاصی مواجه نیست. اما تصمیم درباره حکم دیه در ابتدای جنایت با توجه به عدم گذشت زمان، محل مناقشه با عنوان «استقرار دیه» است. همچنین تصمیم درباره حکم دیه در فرضی که منفعت زایل شده بعد از مدتی به مجنی علیه بازگردد، محل مناقشه با عنوان «استرداد دیه» است. زوال منافع، بدون گذشت زمان و همچنین بازگشت منافع بعد از گذشت زمان، دارای فروض متفاوتی است که تصمیم درباره استقرار و استرداد دیه را با صورت های چالشی مواجه می کند؛ مانند دیدگاه تخصصی پزشک درباره بازگشت و عدم بازگشت منفعت در همان ابتدای جنایت، یا مانند آن که منفعت زایل شده تا چه زمان بعد از وقوع جنایت می تواند بازگشت موثر در تصمیم حقوقی داشته باشد. تتبع در قانون مجازات اسلامی، بیانگر عمق خلا قانونی دیات در فروض بازگشت منافع است. نخستین گام پژوهشی در مقاله پیش رو، به تنظیم ساختاری با فروض منسجم فقهی و پزشکی برای ارزیابی دیه بازگشت و عدم بازگشت منافع بازمی گردد. گام بعدی پژوهش، ناظر بر ساختار مذکور به ارزیابی آرای صاحبنظران فقه و حقوق درباره استقرار و استرداد دیه منحصر می شود. با استمداد از روش توصیفی - تحلیلی اثبات می شود که حکم استقرار دیه در ارتباط مستقیم با نظر تخصصی پزشک مبنی بر عدم بازگشت منفعت است. همچین حکم به استرداد دیه، منحصر در بازگشت منفعت تا قبل از اتمام زمان مضبوط خواهد بود.
  کلیدواژگان: جنایتجنایت، منفعت، استقرار، استرداد، دیه
 • سالم افسری*، سهیلا رستمی صفحات 203-225

  فقهای اهل سنت درباه سرقفلی دو دیدگاه متفاوت دارند؛ گروهی با استناد به عرف و مصلحت شرعی قایل به جواز آن شده اند. گروهی دیگر، سرقفلی را به دلیل عدم مستند شرعی و پیامدهای منفی، نامشروع دانسته اند. در این نوشتار دیدگاه قایلین به جواز مورد تایید قرار گرفته است مبنی بر این که دریافت مبلغ سرقفلی به ازای هر یک از انواع سرقفلی خالی از اشکال و ایراد شرعی بوده و با قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 هماهنگی و مطابقت دارد. حالات توجیه شرعی دریافت مبلغ سرقفلی می تواند در ازای شهرت و موقعیت ممتاز محل، یا بابت خرید منفعت سکونت دایمی در محل مزبور، یا در ازای گذشت مالک از حق خود در ملکیت منفعت باشد، حتی اگر مالک منفعت، مالک عین نباشد. نتیجه استقراء در آرای فقهای اهل سنت و قانون مدنی ایران و متون حقوقی آن است که شش نوع سرقفلی ملک و عقار وجود دارد و در همه این انواع، فقه اهل سنت و قانون مدنی ایران با هم مطابق و همنوا هستند مگر در نوع ششم (سرقفلی عرفی) که در برخی متون حقوقی بیشتر به اختلاف لفظی تا اختلاف ماهوی می ماند.

  کلیدواژگان: سرقفلی، خلو، اجاره، اهل سنت، قانون مدنی
 • جابر رضائی جنید*، بهنام قنبرپور صفحات 227-249

  حسب گزارش های مکرر از منابع رسمی بین المللی، با افزایش رشد جمعیت در جهان معاصر و تحدید ذخایر زیر زمینی در آینده ای نه چندان دور، تهدید کمبود غذا برای نسل های آینده به طور جدی مطرح است. یکی از راهکارهای برون رفت از این معضل پیش رو، استفاده از روش های مهندسی ژنتیک برای تغییر ژن گیاهان و موجودات به نام تراریخته است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی سامان یافته است با هدف پاسخ به این پرسش است که حکم شرعی چنین محصولاتی از منظر فقیهان چیست؟ یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که حکم دستکاری ژنتیکی مواد غذایی مورد اختلاف فقیهان است؛ برخی از فقها چنین تغییراتی را به نوعی تغییر در نظام خلقت تلقی کرده و حسب قواعد دفع ضرر احتمالی و ترک مشتبهات، استفاده از آن را محل اشکال می دانند. عده ای دیگر با عنایت به منفعت عقلایی مترتب بر این فناوری و استناد به اصل اباحه و اصل مصلحت، برخورداری از آن را بلامانع می انگارند. نگارندگان با عقیده بر جواز مشروط در استفاده از محصولات تراریخته، دیدگاه معتدل و منصفانه ای ارایه نموده و بر این عقیده تاکید می ورزند که بایسته است فرایند تولید و مصرف این قبیل محصولات با نظارت متخصصین داخلی صورت پذیرد و ضرر قابل معتنابهی بر آن متصور نباشد.

  کلیدواژگان: تراریخته، تغییرات ژنتیکی، ضرر احتمالی، تغییر خلقت، اصل اباحه
 • نرگس دهقان، محمدرسول آهنگران، مریم نقدی دورباطی، کریم صالحی صفحات 251-276

  یکی از مهم‌ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی‌های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه ‌بر پیشرفت‌های علوم پزشکی و تکنولوژی به‌عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حق و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می‌دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تاثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش ‌برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تاکید بر کارشناسی‌های پزشکان قانونی برخورد می‌کنیم که متاثر از پیشرفت ‌های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحولات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه ‌و تحلیل این موارد چالش‌برانگیز در سه حوزه شکستگی‌ ها و آسیب‌های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب‌ های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش‌ های تعیین میزان دیه و ارش را معرفی و مورد تجزیه ‌و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش‌های موجود ضرورت می‌یابد.

  کلیدواژگان: ارش، پزشکی قانونی، چالش های جزایی، دیه مقدر، فقه جزایی
|
 • MohammadHosein Roohi Yazdi, Mohammadreza Ayati *, Aliasghar Arabian Pages 7-35

  When there is doubt in the obligation and there is no reason, it is the time to implement the practical principle. What is the verdict of basic rule in case of doubt in the obligation? There is disagreement among fundamentalists. The famous fundamentalists believe in the implementation of the innocence by virtue of reason and by citation of the rule of ugly rule of unspoken punishment.Contrary to the popular opinion some people, by rejecting the popular view, considered the rule of reason as a necessity of caution. Martyr Sadr (RA) called this theory the right of obedience and he believes that as long as the release is not from the legislator, whoever opposes the suspicious duty, deserves the punishment.From these two professions, we have accepted the theory of obedience. But in accepting this theory, we have a nominal understanding and a fundamental disagreement with Martyr Sadr. Because Martyr Sadr considered the issue of the right of obedience as an obligatory task, but we considered the issue of the right of obedience as a duty in the real world according to the practical rational rule.While reviewing criticizing and rejecting the two mentional professions, we have explained and presented arguments and defended our point of view and we have named it finalized of duty or new method.I invite you to read this article to get more accustomed with the new method.

  Keywords: Practical Principle, innocence, precaution, ugliness of the eagle of Balabian, right of obedience, fulfillment of duty
 • Nematollah Beyranvandi *, Ghobad Kazemi Pages 37-64

  The general public, and especially patients, are regular customers in the field of medicine and treatment; Operators and practitioners in this field, including the medical community and traders in various pharmaceutical items and medical devices, like other people, may commit high-risk behaviors that can injure many individuals and legal entities. The primary and secondary victimology also intends to identify the victims in this field, by providing solutions to provide assistance platforms and improve their situation; It is clear that any action depends on identifying the various spectrums of victims and the types of injuries inflicted on them. The mission of the present study has been to identify the victims of drug trafficking and to explain the support gaps for them. As a result of this descriptive study, it can be said that although many people consider drug trafficking and smuggling of any kind of goods as crimes without a victim, but the government, economy, drug manufacturers, consumers and activists and those in charge of combating drug trafficking They are among the most important victims in this field.

  Keywords: crime victim, smuggling, medicine, counterfeit medicine
 • Mehdi Sabooripour, Rojin Ebrahimi *, Mehrnosh Imani Pages 65-89

  According to the article 25 of the Iranian Criminal Code which was ratified in 2013, the only criterion for determining of the accessory punishments has been encapsulated within the principle punishments of the committed crime. Regarding this fact that the individualization of punishments as a necessity in the criminal justice system, according to the absence of any Sharia obstacle, the fairness of engaging criminological and personal characteristics of the criminal in sentencing, considering the resocialization of the delinquent and the possibility of personality folder usage, it would be possible to use the abovementioned principle in the field of accessory punishments.Through an analytical-critical method, the current research aims at challenging the rules governing on this kind of punishments and has come to this end that within the Iranian law-making system, in most cases, the accessory punishments have not been prescribed in appropriate and practical scopes and reversely, they have been inflexibly predicted in cases which are not necessarily proportionate.

  Keywords: Accessory Punishment, Civil Disability, Rehabilitation, Principle of Punishment Individualization
 • Marzieh Esmaeeli Fallah *, Tooba Shakeri Golpaiegani Pages 91-124
  Matrimonial bond in Islam is manifested in the framework of marriage, and because of that, rights and obligations are created for each couple. One of these rights and duties is obedience.In some approaches, one of the factors affecting the passivity of women in the family and their marginalization in social life is the issue of obedience from a jurisprudential point of view and subsequently the employment, education, leaving home, mustahab worships etc with the permission of the husband for possible conflict with a man's right of obedience. Today, women, in order to increase their role and social action, want to adjust masculine norms and structures in the family institution. Today, women taking distance from traditional roles and raising issues such as women's sexual demands, control over the body, as well as the centrality of women's dignity in marital relationships and questioning the permanent unequal of power in the family, men cannot be considered in the field of sex, sole actors and women cannot be considered the passive and aimless actors and covered up the explicit demands of women and the blatant injuries of this arena.Thus, the need to recognize the wife's sexual rights in legal and religious capacities and texts is essential, regardless of the heaviness of traditional patriarchal thought. This study argues that obedience is requirements of absoluteness for contract and such things as the marriage validity of the sexual impotent people and effect of time and place in Ijtihad and the validity of the couple's rational agreements during marriage are some of the capacities that can be partially assist to woman's desire in obedience due to conditions of the contract. The current study tries by using a descriptive-analytical method as well as the library and documentary study method provide a new reading of religious texts from a female perspective and recognize the present contexts and capacities of religious sources while not persisting on conventional male readings.
  Keywords: Sexual Relationship. Obedience. Law of Iran, Fiqh of Imamiyya. Requirements of Absoluteness for Contract, Requirements of the Nature of the Contract. Impermissibility
 • Reza Poorsedghi, Abdollah Omidifard * Pages 125-145

  The temporary elimination of the benefit of the organ due to incurred crime have been put under the topic of Arsh in Islamic Penal Code while no proper jurisprudential study has been undertaken in this case; what is more, the presence of some beliefs such as no liability for non-used benefits paves the way for some prevailing suggestions that there are no liabilities under the topic of Arsh and the blood money for the temporary decline of benefits in religion. This gets more intense in cases which the organ has no evident injury or harm and fracture but the benefits are eliminated in temporary terms. By a full grasp of the necessity of this discussion, this study investigates the issue by referring to library documents by an analytic-critical method. Our study shows that the presence of the right to use body organ is a good reason for the presence of liability of Arsh in cases of temporary decline of organ benefits on the criminal because the subject of liability is the loss of property and right of the others, and on our assumption, the right of using organ benefit has been eliminated; however, the lack of financiality before the act or the before the renting contract is a hinder to the use of liability principle in this assumption; also, due to the impossibility of jurisprudential comparison between the Arsh for permanent decline of benefit with temporary decline of benefits because of the lack of unity of procedure as well as the emergence of the blood money and Arsh for the blood money of harms incurred to organ, and finally, considering the religiosity of blood money and Arsh and the principle of non-liability, it is overwhelmingly challenging to prove the Arsh.

  Keywords: arsh, Government, temporary decline, decline of benefits, Arsh for the crime, liability of Arsh
 • Lila Imanirad *, Ahmad Bagheri Pages 147-172
  The oath is one of the evidence considered by the legislature for proving claims and is so addrecodified legal laws as if it has a purely positive place in the legal system, both civil and criminal, while the analysis of the jurisprudential and legal teachings shows that such a place cannot be absolute. In order to examine the validity of the oath in proving the claims, a distinction must be made betwssed in een legal and criminal lawsuits on the one hand and the lawsuits by private plaintiff and those without a private plaintiff on the other hand. Accordingly, this descriptive-analytical study investigates the validity of oath in hudud and ta’zir. According the findings of this study, based on the arguments such as the narration "there is no oath in hudud", the fact that hudud are due god and some of them lack private plaintiff, the denial nature of the oath (except in exceptional civil cases), the tendency of legislator to mitigation and tolerance in the issues related to hudud and strictness in proving them hudud, as well as insisting on repentance and not disclosing the crime by execution of hudud and preventing the spread of prostitution and retaining the indecency of crimes subject to hudud, the invalidity of the oath in hudud has been proven. Considering the above-mentioned arguments and the commonalities of hudud and ta'zir in the above aspects, the oath also has no positive place in ta'zir and cannot be considered as a valid reason in proving the crime subject to ta'zir. Obviously, in cases where hudud and ta'zir have a financial aspect in addition to public status, such as robbery, the attached oath can be valid and only prove the financial aspect of the crime.
  Keywords: .Attached Oath, Oath, Hudud, ta’zir, due God, due men, attached oath
 • Taha Zargarian * Pages 173-202
  Crime for profit comes in many forms; Sometimes the benefit of the member is lost forever and sometimes it returns after a while. If the benefit is lost forever, the sentence is not complicated. However, the decision on the sentence of diyat at the beginning of the crime, due to the lack of time, is the subject of controversy under the title of "establishment of diyat". Also, the decision on the ruling on diyat, assuming that the lost interest is returned to the victim after a while, is the subject of controversy, entitled "refund of diyat". The decline of benefits, over time, as well as the return of benefits, over time has different assumptions that challenge the decision to establish and return the ransom; Such as the physician's expert opinion on the return and non-return of the benefit at the very beginning of the crime, or such as how long the benefit has been lost after the crime can have an effective return on the legal decision. Adherence to the Islamic Penal Code indicates the depth of the legal vacuum of diyat in the assumption of return of benefits. The first research step in the present article is to set up a structure with coherent jurisprudential and medical assumptions to evaluate the return ransom and non-return benefits. The next step of the research, which is related to the mentioned structure, is limited to evaluating the opinions of jurisprudence and law experts regarding the establishment and return of diyat. Using descriptive-analytical method, it is proved that the ruling on establishing blood money is directly related to the doctor's expert opinion that the benefit is not returned. Also, the sentence for refunding the blood money will be limited to returning the benefit before the expiration of the term.
  Keywords: Crime, benefit, Establishment, extradition, blood money
 • Salem Afsari *, Soheila Rostami Pages 203-225

  Sunni scholars maintain two different perspectives on goodwill: A group has validated it based on the tradition and religious expediency; others have regarded it as illegal according to its lack of religious documentation and its negative consequences. In the present study, the perspective of the proponents of goodwill validation will be approved, based on which receiving goodwill price is free of religious objection. In addition, goodwill is regarded in accordance and consistent with the Landlord and Tenant Relations Law passed in 1997. Instances of acceptance of goodwill price can be in exchange for fame and privilege of a location, or benefit of permanent residence in aforementioned location, or in return for the owner’s waiver in his right to benefit from the ownership, even if the owner of the benefit is not the owner of the object of sale. The result of the induction in the opinions of the Sunni jurists, the Iranian civil law, and legal texts is that there are six types of goodwill in estates and premises. In addition, in all of these types, Sunni jurisprudence and Iranian Civil Law are in accord and consistent with one another, except for the sixth type (traditional goodwill) in some legal texts. This inconsistency, however, seems to be a verbal rather than a substantive difference.

  Keywords: goodwill, Kholov, lease, Sunnite Muslims, Civil Law
 • Jaber Rezaei Joneid *, Behnam Ghanbarpoor Pages 227-249

  According to repeated reports from official international sources, with the increase in population growth in the contemporary world and the limitation of underground reserves in the not too distant future, the threat of food shortages for future generations is seriously posed. One way out of this dilemma is to use genetic engineering methods to change the genes of plants and organisms called transgenic. The present study, which was organized by descriptive-analytical method, aimed to answer the question, what is the legal ruling of such products from the perspective of jurists? The findings of the study indicate that the ruling on genetic manipulation of food is disputed by jurists. Some jurists consider such changes as a kind of change in the system of creation and according to the rules of repelling possible harm and leaving suspicions; use of it has some problems. Others, considering the rational benefit of this technology and citing the principle of impropriety and the principle of expediency, consider it unimpeded. The authors took a moderate and fair view, believing in the conditional permission to use transgenic products, and they emphasize that the process of production and consumption of such products should be done under the supervision of local experts and no significant damage should be expected.

  Keywords: Transgenic, genetic changes, potential harm, change of creation, principle of immorality
 • Narges Dehghani, MohammadRasool Ahangaran, Maryam Naqdi Dorbati, Karim Salehi Pages 251-276

  One of the most important common issues between criminal jurisprudence and Iranian penal law is the issue of blood money. Determining the amount of blood money and Arsh through forensic expertise in the field of the type and amount of crimes and their effects is one of the basic issues related to blood money law.Therefore, relying on advances in medical sciences and technology as a bridge, forensic medicine connects experts and judges in the field of criminology and truth discovery in order to achieve the rights and administrate the justice, and thus be effective in the work of the judiciary and How-ness of judgment and sentencing. However, in this way, we dealt with the challenging issues between law and forensic medicine based on jurisprudential documents and with emphasis on the expertise of forensic physicians, which is influenced by the advances of medical sciences and technology and cultural and social developments in society.The present study, using a descriptive-analytical method to investigate and analyze these challenging cases in three fields of fractures and bone injuries, beauty, injuries and limb injuries, at first, examined the relationship among forensic medicine, law and jurisprudence and then, introduced and analyzed some examples of challenges of determining of the amount of blood money and Arsh. Finally, reviewing the laws of blood money as well as updating the jurisprudential rules based on the requirements of time in order to solve the existing challenges revealed themselves of great necessity

  Keywords: Arsh, Forensic Medicine, Penal Challenges, Determined blood money, Criminal Jurisprudence