فهرست مطالب

آموزش عالی ایران - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1401)
 • سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 54، تابستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/11/12
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رضا مهدی* صفحات 1-17

  دانشگاه کارآفرین یکی از سناریوهای مطلوب برای مشارکت نظام آموزش عالی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در فرایند توسعه ملی پایدار است. دانشگاه فنی و حرفه ای به عنوان بزرگ ترین دانشگاه سراسر دولتی مهارتی ایران، بر مبنای اساسنامه و سابقه فعالیت، یک دانشگاه کارآفرین و جامعه محور است که می تواند با تعامل هم آفرین با جامعه، بیش ازپیش ارزش آفرین باشد. در این پژوهش، برمبنای «چارچوب راهنمای دانشگاه نوآور و کارآفرین»، محصول کمیسیون اروپایی و سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، سطح کارآفرینی دانشگاه فنی وحرفه ای و کم وکیف تقرب آن به معیارهای دانشگاه کارآفرین به روش مطالعه موردی ملاک محور، ارزیابی شده است. در برهه زمانی اجرای برنامه ششم توسعه، دستاوردهای چشمگیر و جهش کیفی مناسبی نظیر دریافت مجوز شورای برنامه ریزی آموزشی، انتقال ردیف بودجه به بخش آموزش عالی، استقلال هییت امنا، ساماندهی گروه های آموزشی، ارتقای تجهیزات و تسریع در جذب هییت علمی، در حیطه رسالت دانشگاه حاصل شده است. به رغم دستاوردهای متعدد، سطح کارآفرینی این ابر دانشگاه در حد انتظار ارزیابی نشده است. غلبه کمیت گرایی، کمبود هییت علمی، تقاضامحور نبودن برخی رشته ها و برنامه ها، کم توجهی به تحول دیجیتال، کمبود شدید منابع مالی، قدمت تجهیزات کارگاهی و آزمایشگاهی، ضعف تعاملات با صنعت و بازار، ضعف تحرکات بین المللی، غلبه نگاه عمدتا سیاسی- محلی بر رویکرد حرفه ای- ملی در گسترش و حکمرانی واحدها، کمبود زیرساخت های پشتیبانی، چالش های مسیر کارآفرینی این دانشگاه هستند. برای تحقق دانشگاه کارآفرین، یک برنامه تحولی میان مدت با پشتیبانی مجلس شورای اسلامی، دولت و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، موردنیاز است. این برنامه باید در راستای بهره برداری بیشتر از ظرفیت ها و دستاوردها و رفع چالش های موجود باشد.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، دانشگاه فنی وحرفه ای، دانشگاه جامعه محور، چارچوب راهنمای دانشگاه کارآفرین، تربیت تکنسین
 • رشید احمدی فر* صفحات 18-36

  تامل نظری این مقاله بر این گزاره اصلی بنیان نهاده شده است که ماهیت برنامه درسی در ایران به طورکل و برنامه درسی دانشگاهی به طورخاص، به عنوان یکی از عناصر اصلی میدان آموزش، ماهیتی نا مقتصد داشته است. روش پژوهش این مقاله کیفی و با استفاده از تکنیک دلفی شامل چهارده مصاحبه فردی و دو فوکوس گروپ با متخصصین حوزه تعلیم و تربیت از رشته های مختلف انجام شده است. چارچوب مفهومی این مقاله از نظریه میدان های بوردیو با تاکید بر میدان آموزش و نظریه دوگانه شکل_محتوای زیمل جهت آسیب شناسی نظام برنامه ریزی درسی در ایران است. نتایج پژوهش حاکی از «غیاب حق به زندگی» در این برنامه ها به عنوان مسیله ای آسیب زا، ازیک طرف، متاثر از فرایندهای تاریخی ناسازواره سنت و مدرنیته در جغرافیای فرهنگی و اجتماعی ایران و از سوی دیگر، مولود ساختارهای متمرکز، از بالا به پایین اقتصادی، سیاسی و فرهنگی حاکم بر جامعه است که زمینه ساز سلطه هژمونیک فرامیدان قدرت و سیاست بوده است.این امر باعث استثمار سایر میدان های اجتماعی ازجمله میدان آموزش و تعلیم و تربیت توسط فرامیدان های سیاست و قدرت شده است. تحلیل کیفی داده ها حاکی از فرودستی میدان آموزش در ایران و به تبع آن آسیب زا بودن برنامه درسی از مدرسه تا دانشگاه، نه تنها نسبتی مستقیم و هم افزا با بازی «شکل[1]» و «زندگی» در جامعه ایرانی داشته و دارد، بلکه نتیجه غیاب بازنمایی «فرامیدان زندگی» در میدان آموزش و به تبع آن نظام برنامه ریزی درسی است. نتیجه فرادستی هژمونیک فرامیدان قدرت و سیاست و استثمار «زیست-حیات میدان آموزش» و فقدان سیالیت نظام آموزشی، شاهد «پسماندگی» آموزش رسمی کشور از زندگی، «غیاب حق به زندگی» و در نتیجه ناکارآمدی روزافزون نهاد آموزش/دانشگاه در مواجهه با مسایل خود وجامعه شده است.

  کلیدواژگان: میدان آموزش، برنامه درسی، پیر بوردیو، جورج زیمل، فرامیدان، حق به زندگی
 • عزیزالله احمدی*، منصور مرعشی، مسعود صفایی مقدم، یدالله مهرعلیزاده صفحات 37-56
  هدف

  شناسایی پیش برنده ها و بازدارنده های دانشگاه ایرانی و شناخت علل ساختاری و بافتاری در تحقق یا عدم تحقق آن در ادوار تاریخی قاجار، پهلوی (اول و دوم) و انقلاب اسلامی است. 

  روش شناسی

  این پژوهش ازنظر سنت پژوهشی، کیفی و از نظرگاه هدف، کاربردی و از جنبه ماهیت، (کتابخانه ای) اسنادی مبتنی بر مطالعات تاریخی است. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد مهم ترین پیش برنده ها و بازدارنده ها در دوره قاجار: حضور استادان خارجی، مواجهه با ملل اروپایی، انتشار روزنامه ها، ترجمه متون علمی-ادبی (پیش برنده) و درباری بودن، فن گرایی و تک نهادی بودن (بازدارنده) در دوره پهلوی اول: رویکرد نخبه گرا، اعزام دانشجو به خارج (پیش برنده) و بی توجهی به خلق خرد در اجتماع علمی، چیرگی نظرگاه پوزیتیویستی، امکانات ناکافی برای تکاپوهای دانشی (بازدارنده) در پهلوی دوم: تبادل دانش با دانشگاه های داخل و خارج، کوشش در دانشگاه سازی (پیش برنده) و ناهماهنگی گسترش کمی-کیفی، غلبه الگوی ناپلیونی بر ساختار دانشگاه (بازدارنده). انقلاب اسلامی: مشارکت در رتبه بندی های داخلی و بین المللی، حضور گسترده زنان، بین المللی سازی، آگاهی موشکافانه از سیر تاریخی و سابقه غنی دانش (پیش برنده) و توسعه یافتگی سنتی، مقاله گرایی و توده ای شدن (بازدارنده) بوده است.

  نتیجه گیری

   ایده دانشگاه ایرانی با تغییر در قواعد، الگوها، ساختارها و هنجارهای موجود دانش، می تواند دانشگاه و عمل دانشگاهی را با سرمشق های نوین دانشگاه مدار، سازگار کند. به گونه ای که علاوه بر همسویی با ضرورت های جامعه ی دانش محور، نقش رهایی بخشی را با هویتی نو به تجلی برساند. الزامات تحقق این ایده به شناخت دقیق پیش برنده ها و بازدارنده هایی وابسته است که بتوان پس از با تبیین های مستدل تاریخی- علمی، ضرورت برساخت آن را در ایران معاصر محقق کرد.

  کلیدواژگان: دانشگاه، بازدارنده ها، پیش برنده ها، دانشگاه ایرانی
 • حسنعلی گرمابی*، علی اکبر سادین صفحات 57-77

  پژوهش حاضر یک مطالعه طولی درباره ادراکات و برداشت های دانشجو معلمان از مولفه های نظام آموزشی تربیت معلم ایران و حرفه معلمی در طول تحصیل است. برای انجام این مطالعه طولی از روش پدیدارشناسی استفاده شده و گردآوری اطلاعات در دو بازه زمانی بدو ورود دانشجویان و حین دانش آموختگی آنان انجام شده است. جامعه پژوهشی دانشجو معلمان ورودی 1395 پردیس حکیم فردوسی دانشگاه فرهنگیان بوده که نمونه ای تصادفی به تعداد 22 نفر در شروع پژوهش انتخاب و با شیوه پانلی از همان نمونه به تعداد 18 نفر در حین دانش آموختگی در گردآوری اطلاعات همکاری نمودند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه سازمان یافته بوده و اعتباریابی از طریق بازگرداندن یافته ها به مشارکت کنندگان و انجام اصلاحات ضروری صورت پذیرفته است. تجزیه وتحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری انجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین نگرش بدو ورود دانشجویان و نگرش حین دانش آموختگی آنان نسبت به عناصر دانشجو، برنامه درسی، برنامه درسی غیررسمی (فرهنگی اجتماعی)، تجهیزات و فناوری، سرای دانشجویی و رفاهی، حرفه معلمی و مسایل و مشکلات دانشجویی تفاوت وجود دارد و نگرش آنان تغییر پیدا کرده است. لیکن در عنصر کارکنان، تحقق انتظارات تا حد زیادی انجام و در عنصر استاد (آموزشگر) میزان تحقق انتظارات در حد متوسط است. علاوه بر وجود تفاوت بین تصورات اولیه و ادراکات پس از تجربه زیسته، مضامین و مقوله های استخراجی از برخی تغییرات در نگرش دانشجو معلمان نیز قابل توجه بوده و پرداختن به آن ها در تصمیم گیری و برنامه ریزی های مختلف نظام آموزشی تربیت معلم ایران ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: مطالعه طولی، نگرش، نظام آموزشی، تربیت معلم، دانشجو معلم
 • فاطمه طالبیان شریف، رضوان حسین قلی زاده*، محمدرضا آهنچیان صفحات 78-100
  مسیله و هدف

  با وجود اهمیت آموزش و پژوهش به عنوان دو کارکرد اصلی دانشگاه ها و پذیرش این مفروضه جهانی که پژوهش برای آموزش سودمند است و همچنین مبهم بودن جایگاه این دو در سیاست و عمل آموزش عالی، هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تجارب زیسته اعضای هییت علمی گروه علوم انسانی (الف) از پیوند آموزش و پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد است.

  روش کار

  برای دست یابی به این هدف، از روش پژوهش کیفی، از نوع پدیدارشناسی توصیفی بهره گرفته شد. کلیه اعضای هییت علمی گروه علوم انسانی (الف) سرآمد آموزش و پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد جامعه موردمطالعه را تشکیل دادند که مشتمل بر 48 نفر بودند. از این میان، 20 نفر به عنوان مطلعان کلیدی و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های موردنیاز از مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. داده های حاصل با استفاده از شیوه کدگذاری باز و محوری تحلیل شد.

  یافته ها

   بر اساس یافته های این پژوهش، چهارده مقوله اصلی با هدف درک ماهیت آموزش و ماهیت پژوهش، هفت مقوله اصلی حول محور رابطه آموزش و پژوهش و چهارده مقوله اصلی به عنوان عوامل پیش برنده و بازدارنده رابطه آموزش و پژوهش شناسایی و استخراج شد.

  نتیجه گیری

   نظر به تجارب زیسته اعضای هییت علمی موردمطالعه بین آموزش و پژوهش در دانشگاه فردوسی مشهد رابطه وجود دارد و جهت این رابطه به دو شکل مثبت و منفی قابل ملاحظه است. به نظر می رسد رابطه بین پژوهش و آموزش برحسب مقطع تحصیلی و ماهیت رشته تحصیلی نسبی است. چنانکه این رابطه در سطح دکتری قوی ترین و در سطح کارشناسی ضعیف ترین حالت را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: آموزش، پژوهش، دانشگاه، اعضای هیئت علمی
 • ابوالقاسم نادری*، شهربانو خشکاب، محمدرضا حمیدی زاده، حسن محجوب عشرت آبادی صفحات 101-125
  مسیله و هدف

  توسعه سرمایه انسانی اعضای هییت علمی دستاوردی اثربخش در راستای توسعه نظام آموزش عالی است. بااین حال شواهد مبتنی بر دستاورد پژوهش های تجربی حاکی از کیفیت پایین عملکرد اعضای هییت علمی است. هدف پژوهش حاضر، سنجش و ارزیابی توسعه سرمایه انسانی اعضای هییت علمی است که با رویکرد آمیخته (اکتشافی متوالی) انجام شد.

  روش شناسی

   در بخش کیفی مشارکت کنندگان پژوهش اعضای هییت علمی دانشگاه ها و پژوهشکده های شهر تهران بودند که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب با 13 نفر از آن ها مصاحبه و داده های موردنیاز گردآوری شدند. تحلیل داده های این بخش با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. به منظور ارزیابی قابلیت اعتماد یافته های پژوهش از رویکرد غوطه ورسازی و کدگذاری مجدد با محاسبه ضریب کاپای کوهن استفاده شد. در بخش کمی جامعه آماری شامل اعضای هییت علمی دانشگاه تهران بودند که تعداد 150 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی از چهار پردیس علوم انسانی، علوم رفتاری و اجتماعی، علوم پایه و فنی - مهندسی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های بخش کمی پرسشنامه محقق ساخته توسعه سرمایه انسانی اعضای هییت علمی در طیف 6 درجه ای بود. روایی ابزار پژوهش به روش صوری و همگرا و واگرا و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تایید شد.

  یافته ها

  یافته های بخش کیفی در 9 بعد ارتقاء توان تدوین طرح درس تخصصی و بین رشته ای، ارتقاء توان یاددهی و یادگیری، ارتقاء مهارت های مدیریت و اداره کلاس درس، ارتقاء توان مشاوره و راهنمایی تحصیلی و رفتاری، افزایش توان تعهد به اخلاق حرفه ای در فرایند آموزش، ارتقاء توان ایجاد انگیزه یادگیری در فراگیران، ارتقاء توان ارزیابی عملکرد فراگیران، ارتقاء دانش پژوهشگری، ارتقاء مهارت پژوهشگری دسته بندی و ارایه شد. در بخش کمی، بر اساس نتایج آزمون آنتروپی شانون، اولویت ابعاد ارتقاء مهارت مدیریت کلاس درس و ارتقاء دانش پژوهشگری نسبت به سایر ابعاد تایید گردید. مقادیر آزمون خی دو گویای وضعیت مطلوب سازه اصلی توسعه سرمایه انسانی آموزشی و وضعیت نسبتا مطلوب سازه اصلی توسعه سرمایه انسانی پژوهشی - کارآفرینی اعضای هییت علمی دانشگاه تهران بود. بر اساس مقادیر آزمون یومان ویتنی و کراسکال والیس نیز، نابرابری میانگین توسعه سرمایه انسانی آموزشی اعضای هییت علمی برحسب تعدادی از متغیرها و عوامل موثر تایید شد.

  نتیجه گیری

  دستاوردهای پژوهش نشان داد، توسعه سرمایه انسانی آموزشی و پژوهشی اعضای هییت علمی، تعیین اولویت و شناسایی نابرابری های وضعیت توسعه سرمایه انسانی اعضای هییت علمی برحسب عوامل اثرگذار، می تواند نقشه راه اثربخش و موثری را برای برنامه ریزی های راهبردی توسعه سرمایه انسانی اعضای هییت علمی در اختیار سیاست گذاران، تصمیم سازان و کنشگران این عرصه قرار بدهد.

  کلیدواژگان: توسعه سرمایه انسانی، عملکرد آموزشی، عملکرد پژوهشی، اعضای هیئت علمی
|
 • Reza Mahdi* Pages 1-17

  Promoting entrepreneurial universities is one of the favorable scenarios for the participation of the higher education system and universities and higher education institutions in the process of sustainable national development. Technical and Vocational University (TVU), as the largest technical state university, is an entrepreneurial and society-oriented university that can create value through co-creative interaction with society. In this research, based on the "Innovative and Entrepreneurial University Guidance Framework", a product of the European Commission and the Organization for Economic Cooperation and Development, the level of entrepreneurship of the Technical and Vocational University and the level of its approximation to the criteria of the entrepreneurial university have been evaluated using a criteria-based case study method. During the implementation of the sixth development program, significant achievements and qualitative leaps have been achieved, such as obtaining the permission of the Educational Planning Council, transferring the budget line to the higher education department, the independence of the board of trustees, organizing educational groups, upgrading equipment and accelerating the recruitment of faculty, within the scope of the university's mission. Despite numerous achievements, the level of entrepreneurship of this super university has not been evaluated as expected.
  Predominance of quantification, lack of faculty, lack of demand-oriented aspects of some fields and programs, lack of attention to digital transformation, severe lack of financial resources, old workshop and laboratory equipment, weak interaction with industry and market, weak international movements, dominance of "political-local approach" over "the professional-national approach in the expansion and governance of university units, and the lack of supporting infrastructure are the challenges of this university's entrepreneurial path. To realize the entrepreneurial university, a medium-term plan with the support of the Parliament, the government and the Ministry of Science is needed

  Keywords: entrepreneurial university, Technical, Vocational University (TVU), society-oriented university, Innovative, Entrepreneurial University Guidance Framework, technician training
 • Rashid Ahmadifar* Pages 18-36

  The theoretical reflection of this article is based on the main proposition that the curriculum in Iran in general and the university curriculum in particular, as the main elements of the field of education, had an inefficient nature. The research method of this article is qualitative using the Delphi technique, including fourteen individual interviews and two focus groups with experts in the field of education from different disciplines. The conceptual framework of this article is a combination of Bourdieu's theory of educational system analysis and Simmel's theory for the pathology of curriculum planning systems to study the curriculum system of Iran. The results of the research indicate that, on the one hand, the "absence of the right to life" in curriculum is a traumatic issue affected by the "incompatible historical processes of tradition and modernity" in the cultural and social geography of Iran, and on the other hand, it is affected by "centralized and top-down economic, political and cultural structures" that rule the society. This has laid the foundation for the hegemonic dominance of the “upper field of power and politics” to exploit other social fields, including the field of education and training. The qualitative analysis of the data shows that the inferiority of the field of education in Iran and consequently the harmfulness of the curriculum from school to university has a direct and complementary relationship with the game of "shape" and "life" in Iranian society. It is also the result of the absence of representation of "upper field of life" in the field of education and, accordingly, the curriculum system. The result of the hegemonic extravagance of the upper field of power and politics and the exploitation of the "field of life of education" and the lack of fluidity of the education system, lead to the "backwardness" of the country's official education from life, the "absence of the right to life" and as a result the increasing ineffectiveness of the institution of science/universities to face its problems and those of the society.

  Keywords: Bourdieu, Simmel, Field of Education, curriculum, Upper Field of life, right to life
 • Aziz Alah Ahmadi*, Sayed Mansour Marashi, Massoud Safai Moghaddam, Yadalah Mehralizadeh Pages 37-56
  Objective

  The aim is to Identification of Promoters and Inhibitors Iranian University and to know the structural and contextual reasons for its realization or non-realization in the historical periods of "Qajar", "Pahlavi (first and second)" and "Islamic Revolution”.

  Methodology

  In terms of research tradition, this research is qualitative, and in terms of purpose, it is practical, and in terms of its nature it is a documentary study based on historical studies.

  Findings

  The results showed that the most important promoters and inhibitors are as follows. In the “Qajar period”, the promoters include the presence of foreign professors, encountering European nations, the publication of newspapers, and the translation of scientific-literary texts, and the inhibitors include courtship, technocracy, and mono-institutionalism. In the “first Pahlavi period”, the promoters are the elitist approach and sending students abroad, and the inhibitors are the inattention to the creation of wisdom in the scientific community, the dominance of the positivist point of view, and insufficient facilities for scientific endeavors. In the “second Pahlavi period”, the promoters include the exchange of knowledge with domestic and foreign universities and efforts in university building, and the inhibitors include the inconsistency of quantitative-qualitative expansion and the predominance of the Napoleonic model on the university structure. In the “period of the Islamic Revolution”, the promoters include participation in domestic and international rankings, the widespread presence of women, internationalization, a thorough knowledge of the historical course and the rich history of knowledge, and the inhibitors include traditional development, essayism, and massification.

  Conclusion

  The idea of a pioneer university in knowledge, by changing the existing rules, patterns, structures and norms of knowledge, can adapt the university and university practice in Iran to new examples in this field. In such a way that in addition to aligning with the needs of the knowledge-oriented society, it will manifest the role of liberation with a new identity. The requirements for the realization of this idea are dependent on the precise knowledge of the promoters and inhibitors, which realized the necessity of its construction in contemporary Iran with justified historical-scientific explanations.

  Keywords: university, promoters, inhibitors, Iranian University
 • Hassanali Garmabi*, Aliakbar Sadin Pages 57-77

  The current research is a longitudinal study about student teachers' perceptions of the components of the Iranian teacher training system and the teaching profession during their education. To conduct this longitudinal study, the phenomenological method was used and data collection was done in two periods of time, upon the arrival of the students and during their studies. The research community is the incoming student teachers of 2015 Hakim Ferdowsi Campus of Farhangian University, 22 of whom were randomly selected as a sample at the beginning of the research, and 18 of them participated in the collection of information through a panel method during their studies. The research tool is a semi-structured interview, and validation is done by returning the findings to the participants and making necessary corrections. Data analysis has been done by qualitative content analysis and coding method. The findings of the research showed that there is a difference between the attitude of the students upon their arrival and their attitude during their studies towards student elements, curriculum, informal curriculum (social culture), equipment and technology, student housing and welfare, teaching profession and student issues and problems. And their attitude has changed. But in the element of employees, the fulfillment of expectations is done to a large extent, and in the element of professors (instructors), the degree of fulfillment of expectations is moderate. In addition to the difference between initial perceptions and perceptions after lived experience, the themes and categories extracted from some changes in the attitude of student teachers are also significant, and it seems necessary to address them in decision-making and various planning of the Iranian teacher training system.

  Keywords: longitudinal study, attitude, educational system, teacher training, teacher student
 • Fatemeh Talebian Sharif, Rezvan Hosseingholizadeh*, Mohammadreza Ahanchian Pages 78-100
  Problem and goal

   Education and research are the two main functions of universities and the usefulness of research for education is considered a universal assumption. However, the place of these two functions in higher education policy and practice is unclear. Therefore, the main goal of this research is to analyze the lived experiences of faculty members of the Department of Humanities (A) from the link between education and research in Ferdowsi University of Mashhad.

  Methodology

  To achieve this goal, qualitative research approach and descriptive phenomenological method were used. All faculty members of the Department of Humanities (A) who excelled in education and research at Ferdowsi University of Mashhad formed the studied population, which consisted of 48 people. Among them, 20 people were selected as key informants by purposive sampling method. A semi-structured interview was used to collect the required data. The resulting data were analyzed using the open and axial coding method.

  Findings

  Based on the findings of this research, fourteen main categories were identified and extracted with the aim of understanding the nature of education and the nature of research, seven main categories centered around the relationship between education and research, and fourteen main categories as factors promoting and inhibiting the relationship between education and research.

  Conclusion

  According to the lived experiences of the studied faculty members, there is a relationship between education and research in Ferdowsi University of Mashhad, and the direction of this relationship can be observed in both positive and negative ways. It seems that the relationship between research and education is relative according to the level of education and the nature of the field of study. As this relationship is the strongest at the doctoral level and the weakest at the undergraduate level.

  Keywords: education, research, university, faculty members
 • Abolghasm Naderi*, Shahrbanoo Khoshkab, Mohamadreza Hamidizade, Hasan Mahjoob Pages 101-125
  Problem and purpose

  The development of human capital of faculty members is an effective achievement in the direction of the development of the higher education system. However, the evidence based on the results of experimental research indicates the low quality of the faculty members' performance. The aim of the current research is to measure and evaluate the development of human capital of faculty members, which was done with a mixed approach (sequential exploratory).

  Methodology

  In the qualitative part of the research, the participants were the faculty members of the universities and research institutes of Tehran, and 13 of them were interviewed and the required data were collected using the purposeful sampling method. The data analysis of this section was done using thematic analysis method. In order to evaluate the reliability of research findings, immersion and recoding approach was used by calculating Cohen's kappa coefficient. In the quantitative part, the statistical population included the faculty members of the University of Tehran, 150 of whom were selected using Cochran's formula and the relative stratified sampling method from the four campuses of "Humanities", "Behavioral and Social Sciences", "Basic Sciences" and "Technical-Eengineering" were selected as samples. The tool for collecting data was the quantitative part of the researcher-made questionnaire on the development of human capital of faculty members in a 6-point range. The validity of the research tool was verified by formal, convergent and divergent method and its reliability was confirmed through Cronbach's alpha test and composite reliability.

  Findings

  The findings of the qualitative section were categorized and presented in 9 dimensions, which include improving the ability to formulate specialized and interdisciplinary lesson plans, improving the ability to teach and learn, improving classroom management and administration skills, Enhancing academic and behavioral counseling and guidance, increasing commitment to professional ethics in the education process, enhancing the ability to motivate students to learn, enhancing the ability to evaluate learners' performance, enhancing research knowledge, and enhancing research skills. In the quantitative part, based on the results of Shannon's entropy test, the priority of the dimensions of improving classroom management skills and improving research knowledge was confirmed over other dimensions. The values of the Chi-2 test indicated the favorable condition of the main structure of educational human capital development and the relatively favorable condition of the main structure of research-entrepreneurship human capital development of faculty members of Tehran University. Based on Yeoman-Whitney and Kraskal-Wallis test values, the inequality of the average educational human capital development of faculty members was confirmed in terms of a number of variables and effective factors.

  Conclusion

  The results of the research showed that the development of educational and research human capital of faculty members, setting priorities and identifying inequalities in the development of human capital of faculty members in terms of influencing factors can provide an effective and efficient road map for planning to provide a strategy for the development of human capital of faculty members to policy makers, decision makers and activists in this field.

  Keywords: human capital development, educational performance, research performance, faculty members