فهرست مطالب

مخاطرات محیط طبیعی - پیاپی 35 (بهار 1402)
 • پیاپی 35 (بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/26
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدابراهیم عفیفی* صفحات 1-20

  شهر شیراز ، به عنوان بزر گترین شهر جنوب کشور ، در پهنه های دشت پر مخاطره شیراز واقع شده و در بازه مختلف تغییرات زیادی داشته و همچنان بر مساحت شهری افزوده می شود که این توسعه فیزیکی بدون اجرای مطالعات ژیومورفولوژیکی و در نظرگرفتن محدودیت ها و مخاطرات ناشی از آن بوده است . ازاین رو، شناسایی مناطق مستعد توسعه فیزیکی با در نظرگرفتن محدودیت ها و مخاطرات ژیومورفولوژیکی امری لازم در توسعه شهری شیراز است هدف از پژوهش حاضر شناسایی مناطق مناسب برای توسعه فیزیکی شهر شیراز  براساس شرایط ژیومورفولوژیکی منطقه است. در این پژوهش با استفاده از مدل فازی نقشه پهنه بندی نهایی توسعه شهری براساس شش پارامتر موثر تهیه شد سپس ، این نقشه براساس شرایط ژیومورفولوژیکی و کاربری اراضی دشت شیراز ارزیابی و مناطق مستعد توسعه شهری پیشنهاد شد نتایج نشان داد که توسعه فیزیکی شهر شیراز در طی دهه های گذشته تابع شرایط توپوگرافی بوده و مخاطرات و محدویت های ژیومورفولوژیکی بسیار زیادی در محدوده مورد مطالعه وجود دارد؛  بطوریکه نزدیک 48000 کیلومتر مربع از مساحت منطقه که معادل 54 درصد می باشد جهت توسعه شهر مناسب نمی باشد که مناطق نامناسب از غرب شامل ارتفاعات دراک و از شمال غرب ارتفاعات بمو ، سبزپوشان ، بابا کوهی و چهل مقام و محدوده رودخانه خشک به علت خطر سیل گیری و وجود گسل می باشد و تنها 17000 کیلومتر مربع که معادل 19 درصد از مساحت محدوده مورد مطالعه می باشد جهت توسعه شهر مناسب بوده و همچنین با توجه به نتایج تحقیق مکانیابی بهینه توسعه شهر شیراز در جهت شرق می باشد.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، توسعه شهری، مخاطرات ژئومورفولوژیکی، شهر شیراز
 • حسین غضنفرپور*، حسین حسینی خواه، اسماعیل کمالی باغراهی صفحات 21-36

  عصر پست متروپلیتین را می توان عصر آسیب پذیری سکونتگاه های شهری و روستایی نامید؛ زیرا از یک سو این سکونتگاه ها با مخاطرات طبیعی و بحران های تکنولوژیک و از سوی دیگر با بحران های امنیتی و اجتماعی روبرو می باشند. مقاله حاضر، ازنظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از سازمان نقشه برداری کشور، تصاویر ماهواره ای و همچنین برای بررسی و تجزیه وتحلیل داه ها از نرم افزار ARCGIS، مدل Dimatel و WASPAS استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از مساحت 64/1037 کیلومترمربع شهرستان باشت، 80/150 کیلومترمربع معادل 53/14، در پهنه بدون خطر و 25/282 کیلومترمربع معادل 25/27 درصد در پهنه کم خطر قرار دارد. 29/273 کیلومترمربع معادل 33/26 درصد در پهنه متوسط، 20/233 کیلومترمربع معادل 47/22 درصد در پهنه زیاد خطر زلزله و همچنین 320/98 کیلومترمربع از کل شهرستان معادل 47/9 در پهنه بسیار زیاد از خطر زلزله قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از خطر زلزله نشان داد که شهر باشت بر روی پهنه با خطر بالای زلزله قرار دارد. تحلیل فضایی میزان آسیب پذیری نقاط روستایی و آبادی ها نشان می دهد که 94/32 درصد از آبادی ها و روستاهای شهرستان باشت در پهنه با خطر خیلی بالا، 52/23 درصد در پهنه با خطر زیاد، 82/28 درصد در پهنه با خطر متوسط و 17/11 درصد از سکونتگاه های روستایی و آبادی ها در پهنه با خطر کم زلزله قرار دارد؛ بنابراین انجام اقدامات لازم ازجمله جلوگیری از استقرار، صدور مجوز و ممانعت از ساخت وساز بر روی گسل ها، آگاه سازی عمومی در راستای اقدامات پیشگیرانه قبل از وقوع حوادث، جلوگیری از استقرار و تمرکز سکونتگاه های شهری و روستایی در پهنه های با خاطر بالا، برقراری سیستم هشدار و اخطار های به موقع در پس لرزه های قبل از زلزله، دسترسی تمام سکونتگاه های شهری و روستایی به راه های ارتباطی و مراکز امدادرسان برای دسترسی سریع به مناطق بحرانی پس از وقوع زلزله و... جهت کاهش آسیب های جانی و خسارات مالی ناشی از بحران زلزله در مراکز جمعیتی شهرستان باشت امری ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: مدل دیماتل، زلزله، سکونتگاه های انسانی، شهر باشت
 • رسول شریفی نجف آبادی* صفحات 37-58
  مسیل ها یکی از اجزای شهرها هستند که به عنوان زهکش طبیعی عمل کرده و با تخلیه رواناب حاصل از بارندگی های سیل آسا، شهر را از خطر تخریب مصون می دارند. امروزه مدیران شهری سعی می کنند که از این ظرفیت طبیعی استفاده دیگری هم ببرند و با کاشت درخت، نصب مبلمان شهری، ایجاد مسیرهای پیاده روی و دوچرخه سواری و... محیط مفرح و شادابی را ایجاد نموده و حس مکانی شهروندان را تقویت نمایند تا تعلق و دلبستگی آن ها به محیط افزایش پیدا کرده و از فشارهای زندگی در محیط شهری نیز کاسته شود. اما در این بین، همواره باید مراقبت نمود که این بهره برداری مضاعف منجر به تغییر اساس و ساختار مسیل نشده و آن را از مدار کاربری اولیه خارج نسازد. در محدوده جنوبی شهر نجف آباد نیز یک مسیل طبیعی وجود داشته که شهرداری با اجرای طرحی در صدد ساماندهی و بهره برداری بیشتر از آن برآمد. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل این طرح بر پایه روابط بین مولفه های طبیعی و انسانی هویت محلی و حس مکانی بوده است. این تحقیق کاربردی با استفاده از روش های کتابخانه ای، میدانی و پیمایشی و تکیه برآمارتوصیفی و استنباطی حاصل از 360 پرسشنامه در قالب نرم افزار spss20 صورت گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در اجرای این طرح به مولفه های انسانی بیش از مولفه های طبیعی توجه شده است. از آنجایی که احساس مکانی شکل گرفته در شهروندان نیز بیشتر مرتبط با مولفه های انسانی است، این موضوع به طور ضمنی نشان دهنده نوعی غفلت زدگی از کاربری طبیعی این مسیل تلقی می شود که می تواند زمینه ساز شکل گیری مخاطرات آتی باشد.
  کلیدواژگان: ساماندهی مسیل، شهر نجف آباد، حس مکانی، هویت محلی
 • غلامحسن جعفری*، روح الله خدایی صفحات 59-78
  زمین لغزش ها حجم زیادی از مواد را در یک مکان جابه جا نموده و در جای دیگر بر جای می گذارند به علاوه باعث افزایش رسوب در پایین دست حوضه می شوند که علاوه بر تهدیدات جمعیتی و فرسایشی، چشم انداز منطقه را به شدت متاثر می سازند. در این مقاله زمین لغزش معلم کلایه در حوضه الموت، یکی از زیرحوضه های اصلی شاهرود، بررسی می گردد. اساس تشخیص، شناسایی و بررسی زمین لغزش معلم کلایه بر مشاهدات میدانی و تفسیر پدیدارشناسانه آن استوار است. به این منظور علاوه بر مورفومتری اشکال مختلف در داخل خود زمین لغزش، به مناطق مرتفع مسلط به زمین لغزش صعود نموده و نقش لندفرم های مسلط به زمین لغزش در وقوع این حادثه کاتاستروفیک مورد ارزیابی قرارگرفت. با استفاده از نرم افزار Arc GIS، توپوگرافی قبل از زمین لغزش بازسازی گردید و نسبت به وضع موجود، تجزیه وتحلیل شد. با انجام محاسبات رستری در Arc GIS حجم مواد تخلیه شده توسط زمین لغزش برآورد گردید. زمین لغزش معلم کلایه با ابعاد 3/1 کیلومتر عرض (قسمت تاج زمین لغزش)، 6/1 کیلومتر طول و متوسط 80 متر عمق در کنگلومرای اندژ رخ داده و حجمی معادل 91 میلیون مترمکعب مواد را جابه جا نموده است. حضور کنگلومرا با شیب بسیار تند و سیلتستون مارن دار که با جذب آب که حالت اشباع داشته است منجر به جابه جایی مواد در یک سطح وسیع شده است؛ مساحت سطح گسیختگی زمین لغزش در حدود 632/2 کیلومترمربع و گسترش مواد جابه جاشده در سطحی معادل 5/13 کیلومترمربع است. زمین لغزش های کوچک در بالادست، شرایط هیدرولوژیکی مناطق پایین دست را به هم می ریزد و شرایط زمین لغزش های بزرگ فراهم می نماید.
  کلیدواژگان: الموت، شاهرود، حرکات دامنه&rlm، ای، کنگلومرا
 • حسن حکمت نیا، اسماعیل نصیری هنده خاله*، محمد اسکندری نوده، ریحانه یونسی سندی صفحات 79-94

  آسیب پذیری سکونتگاه های غیررسمی در برابر مخاطرات محیطی، توجه به تاب آوری را ضروری می سازد. در واقع تاب آوری به دلیل پویا بودن واکنش جامعه در برابر مخاطرات، نوعی آینده نگری است و یکی از راه های کاهش ریسک و آسیب پذیری در سکونتگاه های انسانی است. هدف اصلی از انجام این پژوهش، شناسایی فاکتورهای اثرگذار کالبدی بر ایجاد محلات تاب آور در مناطق درگیر با اسکان غیررسمی شهر همدان در برابر مخاطرات محیطی است. شاخص های پژوهش در پنج طیف شاخص کاربری، شاخص تراکم، شاخص دسترسی، شاخص ساختار کالبدی و شبکه معابر مورد ارزیابی قرار گرفت. روش این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات و داده ها از روش اسنادی و میدانی (پرسشنامه) استفاده شده است. سطح تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان  از حد متوسط پایین تر است و عامل اول (مقاومت ساختمان) بیشترین نقش را در تبیین ارتقای تاب آوری سکونتگاه های غیررسمی شهر همدان دارد. این عامل می تواند در مقابله و انطباق با تاب آوری  موفق عمل کند. از بین عوامل شناسایی شده، عامل تراکم بر ارتقای تاب آوری سکونتگاه های غیر رسمی تاثیر ندارد و سایر عوامل تاثیر مستقیم و مثبت دارند.

  کلیدواژگان: تاب آوری، معیارهای کالبدی، سکونتگاه های غیررسمی، مخاطرات محیطی، شهر همدان
 • محمد شیرغلامی، سید ابوالفضل مسعودیان* صفحات 95-114

  بارش یکی از مهم ترین و متغیرترین عناصر آب و هوایی است که تغییرپذیری مکانی زمانی زیادی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دارد. آگاهی و دانش کافی از تغییرات بارش برای برنامه ریزی کشاورزی و مدیریت منابع آب در هر منطقه بسیار مهم است. به همین منظور در این پژوهش با استفاده از داده های روزانه پایگاه بارش اسفزاری در بازه زمانی 1349 تا 1394 به بررسی ویژگی های بارش و همچنین روند بارش در استان یزد پرداخته شد. میانگین ضریب تغییرات مجموع بارش سالانه استان ، 2/42 برآورد شد که از 9/32 تا 4/68 در یاخته های مختلف متغیر بود. بیشترین ضریب تغییرات بارش در مقیاس سالانه نیز در مناطق مرکزی و غربی استان مشاهده شد که نشان-دهنده پراکندگی و خطر بیشتر بارش در این مناطق می باشد. مقادیر مثبت کشیدگی و چولگی بارش سالانه نیز بیانگر فزونی سال های با بارش کمتر از میانگین بود. روند تغییرات بارش با استفاده از آزمون های آماری ناپارامتری من کندال و برآوردگر شیب سن مورد بررسی قرار گرفت. توزیع مکانی زمانی روند مجموع بارش سالانه و مجموع بارش فرین سالانه مشابه یکدیگر بود و در هر دو مورد روند کلی حاکم بر استان، روند کاهشی بود. بیشترین سهم بارش فرین به مجموع بارش سالانه نیز در مناطق مرکزی استان (دشت یزد-اردکان) مشاهده شد. بنابراین در سال های پرباران، این مناطق مستعد سیلاب های شدید هستند.

  کلیدواژگان: بارش، ضریب تغییرات، بارش فرین، روند، پایگاه داده اسفزاری، استان یزد
 • موسی عابدینی*، مهدی فعال نذیری، الناز پیروزی صفحات 115-138

  یکی از بزرگ ترین و رایج ترین اشکال مخاطرات طبیعی سیلاب می باشد و شناخت نواحی مستعد وقوع سیلاب، از اقدامات اساسی در مدیریت منابع طبیعی و برنامه ریزی توسعه ای محسوب می گردد. بنابراین هدف تحقیق حاضر، پهنه بندی حوضه بالادست ایستگاه هیدرومتری پل سلطان مشکین شهر، از لحاظ پتانسیل وقوع سیلاب می باشد. برای رسیدن به این هدف با بررسی های میدانی و مرور منابع، ابتدا 11 عامل موثر وقوع سیلاب منطقه شامل شیب، طبقات ارتفاعی، لیتولوژی، فاصله از گسل، بارش، کاربری اراضی، فاصله از رودخانه، سرعت جریان، زمان جریان و خاک، شناسایی و در محیط GIS، استخراج شدند. استانداردسازی نقشه ها با استفاده از روش فازی انجام و سپس به منظور وزن دهی معیارهای مطرح، از روش کرتیک استفاده گردید و تحلیل و مدل سازی نهایی با استفاده از مدل آراس، انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد، عوامل شیب، لیتولوژی، کاربری و ارتفاع به ترتیب با مقادیر وزنی؛ 164/0، 156/0، 118/0 و 116/0 بیشترین تاثیر را بر ایجاد سیل در منطقه مطالعاتی دارند. همچنین، با توجه به نتایج به دست آمده به ترتیب 46/20 و 02/32 کیلومتر مربع از مساحت محدوده، در طبقه بسیار پرخطر و پرخطر قرار دارندکه نشانگر پتانسیل بالای این حوضه برای وقوع سیلاب می-باشد. ضمنا نتایج نشان داد، زمان لازم برای جریان آب به خروجی از 0 ثانیه (بارانی که بر خود خروجی می بارد) تا 68000 ثانیه (در طول 17 ساعت)، متغیر است. در این صورت مناطق صاف و هموار در نزدیکی حوضه با بیشترین زمان و کمترین سرعت و همینطور در مراتع در سمت شمال شرقی با کمترین زمان و بیشترین سرعت به نقطه خروجی ابخیز می رسد. لذا پهنه بندی خطر سیلاب، می تواند در انجام اقدامات حفاظتی، آبخیزداری و مدیریتی این حوضه کمک موثری را داشته باشد.

  کلیدواژگان: پهنه بندی، خطر سیلاب، تحلیل چند معیاره، مشکین شهر
 • محمدرضا اسکندری، احد نظرپور*، نوید خیاط صفحات 139-156

  آزادراه خرم آباد-پل زال از جمله مسیرهای کوهستانی و پرخطر است که نیازمند مطالعه خطر ریزش سنگ است؛ لذا این مطالعه با هدف بررسی و پهنه بندی خطر ریزش سنگ در محور خرم آباد-زال در سال 1400 انجام شده است. در این تحقیق از روش تصمیم گیری چندمعیاره فازی-گاما و AHP برای اولویت بندی و وزن دهی به معیارها استفاده شد. لایه ها و زیر لایه های مورد استفاده در این مطالعه شامل: کاربری اراضی، فاصله از گسل ها، میانگین بارندگی، فاصله از آبراهه ها، فاصله از جاده ها، طبقات شیب، جهت شیب، لیتولوژی و مدل ارتفاعی رقومی (DEM) با استفاده از روش فازی- گاما وزن دهی و در دامنه 0 تا 1 قرار گرفتند و لایه های فازی سازی با مقدار گامای (γ) 95/0 با یکدیگر تلفیق و نقشه های مناطق مستعد خطر ریزش سنگ در منطقه مورد مطالعه حاصل شد. سپس با بهره گیری از روش AHP مناطق مستعد خطر ریزش سنگ در آزادراه خرم آباد-پل زال شناسایی گردید. نتایج حاصل از روش AHP نشان داد که معیار فاصله از جاده با وزن 1633/0 و جنس سنگ با وزن 1621/0مهم ترین معیارهای سنجش خطر ریزش سنگ هستند. نتایج حاصل نشان داد روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در مقایسه با روش فازی-گاما مناطق مستعد خطر ریزش سنگ بیشتری را مشخص کرده که این نشان دهنده دقت بالاتر این روش در مقایسه با روش فازی-گاما است.

  کلیدواژگان: ریزش سنگ، پهنه بندی، GIS، فازی-گاما، AHP، خرم آباد-پل زال
 • سید کرامت هاشمی عنا* صفحات 157-172

  کاهش نزولات جوی در پی تغییر شرایط اقلیمی در سال های اخیر اثرات نامطلوبی بر بخش های مختلف به خصوص منابع آب استان گذاشته است. مدیریت این شرایط نیازمند شناخت دو بعد رفتار اقلیمی و تخصیص بهینه و کارآمد منابع آب در بخش های مهم و آب بر مانند کشاورزی است. در این پژوهش ابتدا به شناخت رفتار اقلیمی و پیش یابی تغییرات اقلیمی با نگرش ارزیابی دوره های خشک در دهه میانی بر اساس سناریوی انتشار (RCP4.5) و مدل (HadGEM2-ES) برای پهنه های استان پرداخته شد. پهنه های خطرپذیر در برابر نوسانات اقلیمی شناسایی شدند. در ادامه برای کنترل و تخصیص بهینه منابع آب حوضه آبریز در استان با استفاده از روش برنامه ریزی سازشی(CP) ابتدا معیارهای تخصیص استخراج و وزن دهی شدند و نهایتا تحلیل حساسیت به نوسانات اقلیمی انجام شد. سهم هر منطقه از موجودیت آب های سطحی تخصیص داده شد. نتایج نشان داد که با لحاظ نمودن وضعیت اقلیمی و تحلیل حساسیت پذیری مدل از متوسط 12 میلیارد متر مکعب ذخیره سطحی، مناطقی مانند یاسوج و سی سخت با افزایش طول دوره های خشک در آینده حساسیت پذیری بیشتری از خود نشان می دهند و در مقادیر تخصیص بهینه نهایی سهم بیشتری را به خود اختصاص می دهند (به ترتیب 33 و 19 درصد). در مقابل مناطق گرم و خشک مانند باشت، چرام و گچساران بدلیل حساسیت پذیری کمتر به ترتیب با 6، 7 و 10 درصد کمترین سهم اختصاصی را دریافت کردند.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، تخصیص بهینه، دوره های خشک، خشکسالی، کهگیلویه و بویراحمد
|
 • MohammadEbrahim Afifi * Pages 1-20

  Shiraz, the largest city in the south of the country, is located in the highlands of Shiraz and has had many changes in different periods and continues to increase the urban area that this physical development without geomorphological studies and taking into account the limitations and risks Has been the result. Therefore, identifying areas prone to physical development by considering the limitations and geomorphological hazards is necessary for Shiraz's urban development. The purpose of this study is to identify suitable areas for the physical development of Shiraz city based on the geomorphological conditions of the region. In this study, using the fuzzy model, the final zoning map of urban development was prepared based on six effective parameters. Then, this map was evaluated based on geomorphological conditions and land use of Shiraz plain, and areas prone to urban development were suggested. The past decades have been subject to topographic conditions and there are many geomorphological hazards and limitations in the study area; About 48,000 square kilometers of the area, which is equivalent to 54%, is not suitable for the development of the city. There is a fault and only 17,000 square kilometers, which is equivalent to 19% of the area of the study area is suitable for the development of the city also according to the research results, the optimal location for the development of Shiraz is in the east.

  Keywords: zoning, Urban Development, geomorphological hazards, Shiraz
 • Hossein Ghazanfar Pour *, Hossein Hosseinekhah, Esmail Kamali Pages 21-36

  Explanation:

   The post-metropolitan era can be called the era of the vulnerability of urban and rural settlements; because on the one hand, these settlements are facing natural hazards and technological crises, and on the other hand, they are facing security and social crises.

  Method

  The present article is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. Collect data from the country's surveying organization, satellite images, etc., as well as to study and analyze data ARC GIS software, Dimatel model, and WASPAS software were used.

  Findings

  The results of the study show that of the area of 1037.64 square kilometers in Basht city, 150.80 square kilometers (14.53) is in the safe zone and 282.25 square kilometers (27.20%) is in the low-risk zone. 273.29 square kilometers equivalent to 26.33 percent in the middle zone, 233.20 square kilometers equivalent to 22.47 percent in the high earthquake risk zone, and also 98.20 square kilometers of the whole city equal to 9.47 in the very high earthquake risk zone. Also, the results of the earthquake risk showed that the city of Basht is located in a zone with a high earthquake risk. . Also, the results of the earthquake risk showed that the city of Basht is located in a zone with a high earthquake risk. Spatial analysis of the vulnerability of rural areas and settlements shows that 32.16% of settlements and villages of Basht city are in a very high-risk zone, 23.97% in a high-risk zone, 29.23% in a medium-risk zone, and 69.69 11% of rural settlements and settlements are in the low earthquake risk zone.

  Results

  Therefore, taking necessary measures such as preventing the establishment, issuing permits and preventing construction on faults, public awareness of preventive measures before accidents, preventing the establishment and concentration of urban and rural settlements in high-altitude areas, establishing a warning system And timely warnings in pre-earthquake aftershocks, access of all urban and rural settlements to communication routes and relief centers for quick access to critical areas after the earthquake, etc. to reduce casualties and financial losses caused by the earthquake crisis in the city's population centers Basht seems necessary

  Keywords: Dimatl model, Earthquake, human settlements, Basht county
 • Rasoul Sharifi Najaf Abadi * Pages 37-58
  floodways are one of the components of cities that act as natural drainage and protect the city from the risk of destruction by discharging runoff from torrential rains. Today, city managers try to take advantage of this natural capacity and plant trees, install urban furniture, create walking and cycling paths, etc. to create a fun and fresh environment and strengthen the sense of place of citizens to Increase their belonging and attachment to the environment and reduce the pressures of living in an urban environment. But in the meantime, care must always be taken that this double operation does not lead to a change in the basis and structure of the floodway and does not take it out of the initial user circuit. In the southern part of the city of Najafabad, there was a natural floodway that the municipality tried to organize and use more by implementing a plan. The purpose of this study was to investigate and analyze this plan based on the relationship between natural and human components of local identity and sensibility. This applied research has been done using library, field and survey methods and relying on descriptive and inferential statistics obtained from 360 questionnaires in the form of  SPSS20 software. The results show that in the implementation of this plan, more attention has been paid to the human components than the natural components. Since the sense of attachment to place formed in citizens is also more related to the human components, this implicitly indicates a kind of neglect of the natural use of this issue, which can lead to the formation of future risks.
  Keywords: Organizing the floodway, Local identity, sense of place, Najafabad city
 • Gholamhassan Jafari *, Rohollah Khodaei Pages 59-78
  Landslides move a huge volume of materials from a place to another place. Moreover, landslides may lead sediment to increase in Downstream of the basin which can be a threat to the populations and may cause erosion, in addition to affecting the landscape of the region. In this article, the landslide of Moallem-Kalaye in Alamut basin, one of the main sub-basins of the Shahroud, is investigated. The basis of the identification and studying of Moallem-Kalaye landslide is on field studies and Phenomenological interpretation. In this regard, in addition to the morphometry of different forms inside the landslide, the authors have climbed the surrounding heights and examined the role of related landforms in the happening of the catastrophic disaster. The topography prior to the landslide was rebuilt by the ArcGIS software and the result topography was analyzed against the current status. Next, the volume of the moved materials was estimated. The amount of the materials extracted in the landslide, by raster calculation in ArcGIS. The landslide of Moallem-Kalaye with the width of 1.3 kilometers (the crown part of the landslide), the longitude of 1.6 kilometers, and the average depth of 80 meters has taken place in the conglomerate of the Andj, which has moved a sum of 91 million cubic meters. The existence of a conglomerate with a very steep slope and marl filled with water, has led a wide area of materials to move. The area of the surface of failure has been roughly 2.632 square kilometers, the materials have scattered on a surface of more than 13.5 square kilometers. Findings show that weaker landslides in the upper side, ruins the hydrological situations of the lower side, regions and provides the grounds for huge landslide.
  Keywords: Alamut, Shahroud, Slope movements, conglomerate
 • Hassan Hekmatnia, Esmail Nasiri Hendehakhale *, Mohammad Eskandari Nodeh, Reihaneh Younesi Sandi Pages 79-94

  The vulnerability of informal settlements to environmental hazards reveals the importance of paying attention to resilience. Resilience is considered a form of foresight due to the dynamic nature of society's response to risks. Accordingly, this issue is one of the ways to reduce risk and vulnerability in human settlements. This research has been carried out to identify physical factors affecting the creation of resilient neighborhoods in the areas involved with informal settlements in Hamedan city against environmental hazards. The research indicators were evaluated in five spectrums of user index, density index, access index, physical structure index, and road network. The present research method is practical in terms of its purpose and descriptive-analytical in terms of its nature and method, and to collect information and data, documentary and field method (questionnaire) has been used. The results show that the level of resilience of informal settlements in Hamedan city is lower than the average level and the first factor i.e. building resistance has the biggest role in explaining the improvement of resilience of informal settlements in Hamedan city. This factor can be successful in dealing with and adapting to resilience. Among the identified factors, the density factor does not affect improving the resilience of informal settlements, and other factors have a direct and positive effect.

  Keywords: Resilience, physical criteria, Informal settlements, Environmental hazards, Hamadan
 • Mohammad Shirgholami, Seyed Abolfazl Masoodian * Pages 95-114

  Precipitation is one of the most important and variable elements of climate that has a lot of spatiotemporal variability, especially in arid and semi-arid regions. Adequate knowledge of precipitation variations is crucial for agricultural planning and water resource management in any region. For this purpose, in this study, using the daily data of Asfezari precipitation database during the period 1349 to 1394, the characteristics of precipitation and also the precipitation trends in Yazd province were investigated. The average coefficient of variation of the total annual rainfall of the province was 42.2 and varied from 32.9 to 68.4 in different cells. The highest coefficient of variation of precipitation on an annual scale was observed in the central and western regions of the province, which indicates the greater dispersion and risk of precipitation in these regions. The trend of precipitation was examined using nonparametric statistical tests of Mann-Kendall and Sen’s slope estimator. The spatiotemporal distribution of the trend of total annual Precipitation and total annual extreme Precipitation was similar and in both cases the general trend of the province was decreasing. The highest share of extreme Precipitation in total annual Precipitation was observed in the central regions of the province (Yazd-Ardakan plain). Therefore, in rainy years, these areas have favorable conditions for severe floods.

  Keywords: : Extreme Precipitation, Coefficient of Variation, Trend, Asfezari database, Yazd Province
 • Mussa Abedini *, Mehdi Faal Naziri, Alnaz Pirouzi Pages 115-138

  Floods are one of the largest and most common forms of natural hazards, and identifying areas prone to floods is one of the basic measures in natural resource management and development planning. Therefore, the aim of the present study is to zoning the basin upstream of the Soltan Meshkinshahr Bridge Hydrometric Station in terms of flood potential. To achieve this goal by field studies and resource review, first 11 effective factors of flood occurrence in the region including slope, dem, lithology, distance from the fault, precipitation, land use, distance from the river, flow velocity, flow time and soil, were identified and extracted in GIS environment. The standardization of the maps was done using the fuzzy method and then in order to weight the proposed criteria, the CRITIC method was used and the final analysis and modeling was performed using the Aras model. The results showed that the factors of slope, lithology, land use and dem were by weight values, respectively; 0.164, 0.156, 0.118 and 0.116 have the greatest impact on flooding in the study area. Also, according to the results, 20.46 and 32.02 square kilometers of the area, respectively, are in a very high-risk and high-risk category, which indicates the high potential of this basin for floods. The results also showed that the time required for water to flow to the outlet varies from 0 seconds (rain falling on the outlet itself) to 68,000 seconds (over 17 hours). In this case, smooth areas near the basin with the highest time and lowest speed and also in the pastures on the northeast side with the lowest time and highest speed reach the watershed exit point. Therefore, flood risk zoning can be effective in carrying out conservation, watershed management and management measures in this basin.

  Keywords: zoning, Flood Risk, Multi-criteria Analysis, Meshkinshahr
 • MohammadReza Eskandari, Ahad Nazarpour *, Navid Khayat Pages 139-156

  Khorramabad-Pol-e-Zal freeway is one of the mountainous and high-risk routes that need to study the risk of rockfall. Therefore, the present study was conducted to investigate and zone the risk of rock fall on the Khorramabad-Zal freeway in 1400. In this study, fuzzy-gamma and AHP multi-criteria decision-making methods were used to prioritize and weigh the criteria. All studied layers and sub-layers include: land use, distance from faults, average rainfall, distance from waterways, distance from roads, slope classes, slope direction, lithology, and digital elevation model (DEM) They were weighed using the fuzzy-gamma method and ranged from 0 to 1 and Fuzzy layers with gamma value (γ) of 0.95 were combined and maps of areas prone to rock fall in the study area were obtained. Then, using the AHP method, areas at risk of rock fall Khorramabad-Pol-e-Zal freeway were identified. The results of the AHP method showed that the distance from the road with a weight of 0.1633 and the rock material with a weight of 0.1621 is the most important principles for measuring the risk of rockfall. The results showed that the Hierarchical Analysis (AHP) method compared to the fuzzy-gamma method identified areas more prone to rock fall risk, which indicates the higher accuracy of this method compared to the fuzzy-gamma method.

  Keywords: rockfall, zoning, GIS, Fuzzy-Gamma, AHP, Khorramabad-Pol-e-Zal
 • Seyed Keramat Hashemi Ana * Pages 157-172

  Evaluating the impact of climate change on the planning of optimal allocation of water resources in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Abstract In recent years, reduction of precipitation following climate change had undesirable effects on various sectors, especially water resources in the province. For Manage these conditions requires recognizing the two dimensions such as, climate behavior and the optimal and efficient allocation of water resources in important and consumer sectors such as agriculture. In this research, investigate climatic behavior and climate change prediction with approach of evaluating dry spells in the middle decade based on the emission scenario RCP4.5 and HadGEM2-ES Model for the province. Identified High risk areas under the influence climate oscillation. Then, for the control and optimal allocation of water resources in the catchment area in the province, using the Compromise Programming method (CP), the first step extracted and weighted allocation criteria, and finally done analysis sensitivity to climate change. Ration each regions of surface water availability allocated. The results showed that with considering the climatic state and sensitivity analysis of the model from an average of 12 billion m3 of surface storage, areas such as Yasuj and Sisakht with increasing the length of dry spells in the future and, they have a larger share in the final optimal allocation values (33% and 19%). In contrast, in hot and dry areas such as Basht, Charam and Gachsaran Because of lower sensitivity, received the lowest optimal allocation values with 6, 7 and 10% in all of the final allocation.

  Keywords: climate change, Optimal allocation, Dry Spells, drought, Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad