فهرست مطالب

پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی - سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/10/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید طه دادرضائی*، محمدعلی دهقان، صفرعلی صفوی، محمد دالوند، کمال شهبازی صفحات 1-13
  زنگ ها به عنوان بیماری های مهم گندم، همواره خسارت اقتصادی قابل توجهی در اکثر مناطق گندم کاری جهان وارد می کنند. کشت ارقام مقاوم موثرترین و کم هزینه ترین روش کنترل آن ها می باشد. در پژوهش حاضر واکنش 101 ژنوتیپ پیشرفته و تجاری گندم ایران در مراحل گیاهچه ای و گیاه کامل نسبت به بیماری زنگ قهوه ای مورد بررسی قرار گرفت. بررسی در مرحله گیاهچه با استفاده از چهار پاتوتیپ قارچ عامل بیماری با فرمول پرآزاری/ناپرآزاری مشخص در شرایط گلخانه درکرج و بررسی در گیاه کامل طی دو سال زراعی 1400-1398 در اردبیل و مغان در شرایط آلودگی طبیعی و در دزفول و گرگان در شرایط آلودگی مصنوعی مزرعه انجام گردید. نتایج بررسی های مزرعه ای نشان داد که 63 درصد ژنوتیپ های گندم اقلیم جنوب، 96 درصد از ژنوتیپ های گندم اقلیم شمال، 26 درصد از ژنوتیپ های گندم اقلیم سرد، 57 درصد از ژنوتیپ های گندم اقلیم معتدل، 10 درصد از ژنوتیپ های گندم شوری و تمامی ژنوتیپ های گندم دوروم از مقاومت کافی برخوردار بودند. بر اساس نتایج آزمایشات انجام شده در مرحله گیاهچه 33 درصد ژنوتیپ های مورد آزمایش در این مرحله نسبت به چهار پاتوتیپ قارچ عامل بیماری مقاوم بودند. در این پژوهش پنج رقم گندم تجاری افلاک، شوش، سیروان، زرینه و احسان در شرایط مزرعه مقاومت، اما در مرحله گیاهچه ای نسبت به چهار پاتوتیپ زنگ قهوه ای واکنش حساسیت نشان دادند و لذا احتمالا این ارقام دارای ژن یا ژن های مقاومت مرحله گیاه کامل باشند.
  کلیدواژگان: پاتوتیپ، زنگ برگی گندم، مقاومت گیاهچه ای، مقاومت گیاه کامل، مقاومت تدریجی
 • مصطفی درویش نیا*، سمانه سن شناس، عیدی بازگیر، فاطمه درویش نیا صفحات 15-27
  قارچ Fusarium verticillioides یکی از مهم ترین و مستعدترین قارچ های تولیدکننده فومونیسین‎ ها است و هر ساله خسارت عمده ای به محصولات کشاورزی و مصرف کنندگان آن ها وارد می کند. تولید این توکسین ها به میزان زیادی تحت تاثیر عوامل محیطی می باشد. در این پژوهش تاثیر عوامل محیطی شامل نور (0، 12 و 24 ساعت نور)، رطوبت بذر (15، 18، 20، 23، 25، 28 و 30 درصد) و pH (چهار، پنج، شش و هفت) روی تولید فومونیسین‎ B1 قارچ F. verticillioides بررسی شد. بدین منظور ابتدا جدایه های قارچ مورد نظر از مزارع ذرت دارای علایم و نشانه های آلودگی جداسازی و بر اساس ویژگی های ریخت شناختی شناسایی شدند. سپس فومونیسین B1 نمونه ها توسط حلال‎های استونیتریل، متانول و موادی از قبیل رزین کاتیونی و آلومینیاکربن استخراج و با روش TLC و HPLC ردیابی و شناسایی شد. در نهایت تاثیر عوامل محیطی ذکر شده روی جدایه ای که توانایی تولید کافی توکسین فومونیسین B1 را داشت، سنجیده شد. نتایج آزمون HPLC نشان داد که مقدار فومونیسین B1 تولید شده توسط جدایه مورد بررسی از قارچ F. verticillioides در تیمارهای مختلف در محدوده 200 الی 520 نانوگرم بر میلی لیتر است. بیشترین میزان فومونیسین B1 تولید شده در جدایه مورد بررسی در شرایط با رطوبت 28 درصد بذر ذرت، 4= pH و روشنایی 24 ساعته به ترتیب به میزان 424، 422 و520 نانوگرم در میلی لیتر به دست آمد. بر این اساس می توان با کنترل شرایط محیطی در انبار و سیلو، تولید فومونیسین‎ ها را به حداقل رساند.
  کلیدواژگان: فومونیسین‎ها، متابولیت ثانویه، میکوتوکسین، Fusarium verticillioides
 • سمیرا عنایتی، مهدی داوری*، عزیز حبیبی ینگجه، عسگر عبداللهی صفحات 29-42
  در پژوهش حاضر، توانایی بازدارندگی از رشد میسلیومی پنج اسانس گیاهی آویشن ‏شیرازی، پونه کوهی، ترخون و دو گونه اسطوخودوس بر علیه جدایه های شش گونه مهم بیماریزای Fusarium شاملFusarium graminearum UM29 ، F. graminearum UM89، F. verticillioides، F. brasilicum، F. oxysporum f. sp. lentis و F. oxysporum f. sp. lycopersici و دو قارچ آنتاگونیست Trichoderma harzianum و T. viride، در پنج غلظت (75، 150، 300، 600 و 1000 میکرولیتر بر لیتر) به روش اختلاط با محیط کشت PDA مورد بررسی قرار گرفتند. اجزای شیمیایی اسانس ها با استفاده از دستگاه GC-MS مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تاثیر بازدارندگی از رشد گونه های Trichoderma harzianum T447 و T. viride T125 به دو روش کشت متقابل و اثر ترکیبات فرار آنها بررسی شد. نتایج آنالیز GC-MS نشان داد که تیمول و کارواکرول، ترکیبات اصلی اسانس آویشن شیرازی و نپتالاکتون و 1،8-سینیول ترکیبات اصلی پونه کوهی محسوب می‏ شوند. اسانس آویشن شیرازی در غلظت 300 میکرولیتر بر لیتر، رشد میسلیومی اغلب گونه هایFusarium  مورد بررسی را به طور کامل مهار نمود. نتیجه آزمایشات کشت متقابل تیمار ها نشان داد بیشترین درصد بازدارندگی در تعامل بین جدایه T. viride و قارچ بیماری‏زای F. brasilicum با میانگین 78/64 درصد و کمترین مقدار آن در تعامل بین جدایه T. harzianum  و قارچ بیماریزای F. oxysporum f. sp. lycopersici  با میانگین 52/36 درصد می باشد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر، اسانس آویشن شیرازی و T. harzianum T447 و T. viride T125 پتانسیل بالایی در بازداری از رشد میسلیومی قارچ های مورد بررسی از جنس Fusarium داشتند. ارزیابی های گلخانه ای و مزرعه ای  جهت بررسی کارایی آنها در کنترل این بیماگرها ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: اسانس، تاثیر آنتاگونیستی، مهار رشدی، Fusarium spp، Trichoderma spp
 • سمیه اکبرزاده، علیرضا علیزاده*، عبدالله احمدپور، اکبر شیرزاد صفحات 43-61

  در این پژوهش تنوع ژنتیکی 70 جدایه Colletotrichum fructicola بدست آمده از علایم لکه برگی روی انواع گیاهان اهلی و وحشی در مناطق مختلف سه استان شمالی ایران شامل گیلان، مازندران و گلستان با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR بررسی شد. تجزیه و تحلیل خوشه ‏ای نتایج حاصل از انگشت‏ نگاری DNA با استفاده از پنج آغازگر ISSR برای 70 جدایه‏ C. fructicola به خوبی توانست روابط ژنتیکی بین جدایه‏ ها را نشان دهد. بر این اساس تعداد 70 جدایه در قالب هشت دودمان همسان ه ای از هم تفکیک شدند. این نتایج نشان داد تنوع ژنتیکی زیادی بین جدایه‏ های این گونه قارچی وجود دارد. هیچ ارتباط مستقیمی بین گروه‏ های انگشت ‏نگاری DNA و منشاء جغرافیایی و میزبانی جدایه ‏ها مشاهده نشد. به منظور ارزیابی کارآمدی نشانگر مولکولی ISSR در تمایز و تفکیک جدایه های C. fructicola از جدایه های، برخی گونه‏ های نزدیک و غالب جنس Colletotrichum، انگشت نگاری DNA با استفاده از این نشانگر مولکولی برای 89 جدایه شامل 85 جدایه C. fructicola، دو جدایه C. gloeosporioides، یک جدایه C. aenigma و یک جدایه C. karstii انجام شد. بر اساس مقایسه الگوی انگشت نگاری DNA و فنوگرام ترسیم شده تعداد 89 جدایه در سطح تشابه ژنتیکی 70 درصد در چهار گروه اصلی (A-D) قرار گرفتند. به طوری که جدایه ‏های دودمان ‏های همسانه ای A-D به ترتیب به گونه‏های C. karstii، C. fructicola، C. gloeosporioides و C. aenigma تعلق داشتند. برای اطمینان از صحت شناسایی، تعداد 28 جدایه از دودمان‏ های کلونی مختلف به عنوان نماینده برای شناسایی مولکولی بر اساس تعیین توالی ناحیه ژنی بتاتوبولین (TUB2) و فاصله بین ژنی APN2/MAT1 (ApMAT) انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل تبارزایی صحت شناسایی و نیز کارآمدی نشانگر مولکولی ISSR به عنوان یک ابزار مفید در گروه بندی و تفکیک برخی گونه ‏های غالب جنس Colletotrichum را نشان داد.

  کلیدواژگان: انگشت‏نگاری DNA، آرایه بندی، توالی‏یابی ژنومی، نشانگر مولکولی، واکنش زنجیره ای پلی مراز
 • سیده نجمه بنی هاشمیان، سالار جمالی*، مرتضی گل محمدی، محمود قاسم نژاد صفحات 63-72
  در سال های اخیر، شیوع بیش از پیش نماتدهای ریشه‎ گرهی باعث ایجاد خسارت جدی در مناطق کشت کیوی فروت در شمال ایران شده است. با توجه به رواج چند گونه از این جنس در کشور، شناسایی دقیق گونه های این نماتد در صنعت تولید محصول حایز اهمیت است. در این تحقیق، تلاش شد شناسایی مولکولی نماتد ریشه‎ گرهی به کمک واکنش زنجیره ای پلی مراز، با استفاده از آغازگرهای اختصاصی ژن کدکننده یکی از پروتیین های غدد مری (pharyngeal gland secretory protein, sec-1) در جهت تایید شناسایی های مبتنی بر ویژگی های ریخت شناختی صورت گیرد. بدین منظور، پس از انجام نمونه برداری و جداسازی نماتدها از باغ های کیوی فروت آلوده در استان های گیلان و مازندران، اقدام به شناسایی اولیه با استفاده از خصوصیات ریخت شناختی گردید. جفت آغازگرهای Inc-K14 برای تکثیر ناحیه SCAR و جفت آغازگرهای SEC-1 برای تکثیر ژن sec-1 به منظور تشخیص اختصاصی گونه Meloidogyne incognita از سایر گونه ها مورد استفاده قرار گرفتند. در همه نمونه های مورد بررسی، قطعه ای 399 جفت بازی توسط جفت آغازگرهای Inc-K14 و قطعه ای 502 جفت بازی توسط جفت آغازگرهای SEC-1 تکثیر گردید که قطعات مورد انتظار برای شناسایی گونه M. incognita می باشند. انجام آزمون PCR با استفاده از آغازگرهای Rjav/Fjav، Rar/Far و Rh/Fh که به ترتیب آغازگرهای اختصاصی گونه های M. javanica، M. arenaria و M. hapla هستند، در این مطالعه منجر به تکثیر باند نشد. با توجه به نتایج به دست آمده، آغازگر SEC-1 جهت شناسایی سریع و دقیق M. incognita در باغ های آلوده کیوی فروت (در این مطالعه) مناسب بوده و مشکلات تکثیر غیراختصاصی با آغازگرهای Inc-K14 که ناحیه SCAR را تکثیر می کنند، نخواهد داشت.
  کلیدواژگان: آغازگر SEC-1، شناسایی مولکولی، ناحیه SCAR
 • مجتبی مرادزاده اسکندری* صفحات 73-84
  بیماری شوره سیاه و شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی که توسط قارچ Rhizoctonia solani ایجاد می شود، یکی از شایع ترین و مهم ترین بیماری های این محصول در تمامی مناطق کشت سیب زمینی کشور می باشد. در این پژوهش، تاثیر ضدعفونی کردن غده های بذری سیب زمینی قبل از کاشت با قارچکش های ایپرودیون کاربندازیم WP 52.5%، تیابندازول WP 60%، تیوفانات متیل WP 70%، کاربوکسین تیرام FL 40%، کاربوکسین تیرام WP 75%، پنسی کورون WP 25%، فلودیوکسونیل FS 2.5%، مانکوزب  WP 80%و کاربندازیم WP 50-60% در مهار بیماری در آزمایشگاه و گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. ایپرودیون کاربندازیم با غلظت 5/2 در هزار بالاترین درصد بازدارندگی (5/71 درصد) از جوانه زنی سختینه را داشته و در غلظت 20 پی پی ام به میزان 5/77 درصد مانع از رشد میسلیوم قارچ در محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار (PDA) شد. در گلخانه، بوته های حاصل از غده های تیمار شده با ایپرودیون کاربندازیم، تیابندازول و کاربوکسین تیرام FL 40% (هر کدام با غلظت 5/2 در هزار) با تولید غده های دختری با وزن حدود 270-260 گرم، تقریبا بدون وجود شانکر در ساقه زیرزمینی و با آلودگی صفر درصد در بوته ها، از موثرترین تیمارها بودند و تفاوت معنی داری نیز با یکدیگر نداشتند. در بررسی تعداد سختینه در سطح غده نیز ایپرودیون کاربندازیم، تیابندازول و کاربوکسین تیرام WP 75% هر کدام با غلظت 5/2 در هزار با میانگین تعداد سه سختینه روی هر غده، بیشترین تاثیر را در کاهش تعداد سختینه روی غده های دختری داشتند. به طور کلی، با توجه به نتایج به دست آمده، تمامی قارچ کش های بررسی شده، تاثیر مثبتی در کنترل بیماری و افزایش محصول داشتند؛ ولی ایپرودیون کاربندازیم با غلظت 5/2 در هزار به عنوان موثرترین قارچ کش جهت کنترل بیماری شانکر ریزوکتونیایی سیب زمینی معرفی شد.
  کلیدواژگان: سختینه، قارچ کش، جوانه زنی، ساقه زیرزمینی، غده دختری
 • حمزه آگاه منش، علی رجب پور*، محمد فرخاری صفحات 85-95
  ساقه بر مدیترانه ای ذرت (Sesamia nonagrioides) یکی از آفات مهم در مزارع ذرت و نیشکر استان خوزستان، در منطقه جنوب غرب ایران می باشد. استفاده از امواج فراصوتی برای کنترل فیزیکی آفات دارای اندام شنوایی، می تواند جایگزینی مناسب برای کنترل شیمیایی در برنامه های مدیریت تلفیقی آفات باشد. در این مطالعه، تاثیر دورکنندگی بسامدها و شکل موج های مختلف امواج فراصوتی روی شب پره های این آفت در آزمایش های انتخاب آزاد مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین در آزمایش های غیرآزاد، تاثیر امواج فراصوت در بسامد موثر، روی برخی ویژگی های زیستی مراحل مختلف رشدی این آفت و الگوی پراکندگی لاروهای آن، مورد مطالعه قرار گرفت. بسامد 40 کیلو هرتز بیشترین اثر دورکنندگی برای شب پره های این آفت داشت ولی شکل موج تاثیر معنی داری روی میزان دورکنندگی نشان نداد. در بسامد 40 کیلوهرتز، طول دوره رشدی لاروی اول تا سوم به صورت معنی داری (بین 97/4 تا 33/8 درصد) کاهش یافت. همچنین وزن کلیه سنین لاروی این آفت تحت تاثیر امواج فراصوتی کاهش معنی داری (بین 61/3 تا 66/12 درصد) را از خود نشان داد. بقای شب پره های نر و ماده به ترتیب 88/38 و 45 درصد کاهش یافت. همچنین بررسی الگوی پراکنش لاروها تحت تاثیر امواج فراصوت نشان داد که لاروها از منبع خروجی امواج فراصوت دوری می کنند و سعی دارند بیشترین فاصله را از آن داشته باشند. بنابراین، نتایج این تحقیق دلالت بر توانایی بالقوه این امواج در مهار جمعیت S. nonagrioides دارد. اگر چه لازم است نتایج این مطالعه آزمایشگاهی در شرایط مزرعه ای نیز تایید شود.
  کلیدواژگان: تاثیر زیستی، دورکنندگی، شنوایی، کنترل فیزیکی، مدیریت تلفیقی آفات
 • ایران احمدخانی، ایرج نصرتی*، پیمان ثابتی صفحات 97-109
  پژوهش حاضر با هدف یافتن بهترین علفکش برای کنترل علف هرز عروسک پشت پرده در مزارع چغندرقند در سال 1397 در استان کرمانشاه انجام گرفت. علفکش های مورد بررسی در بخش گلخانه ای شامل لونترل، بتانال آ ام، بتانال، پیرامین و بتانال پروگرس (دسمدیفام + فنمدیفام + اتوفوموزیت) بودند. غلظت های مختلف از این علفکش ها در مراحل رشدی چهار تا شش و شش تا هشت برگی عروسک پشت پرده در اختلاط با مواد افزودنی سولفات آمونیوم و سیتوگیت بکار رفتند. نتایج حاصل از پژوهش گلخانه ای نشان داد که کاربرد علفکش های لونترل، پیرامین و بتانال پروگرس بکار رفته همراه سولفات آمونیوم منجر به کنترل قابل قبول عروسک پشت پرده شد. بنابراین این علفکش ها برای ارزیابی و تایید بیشتر در دو مزرعه واقع در ماهیدشت و اسلام آباد غرب از توابع استان کرمانشاه مورد ارزیابی قرار گرفتند. تیمارهای مورد ارزیابی در بخش مزرعه ای شامل کاربرد سه علفکش انتخاب شده از نتایج گلخانه ای بکار رفته با سولفات آمونیوم در دو مرحله رشدی چهار تا شش و شش تا هشت برگی عروسک پشت پرده بودند. نتایج بخش مزرعه ای نشان داد که کاربرد لونترل در مرحله رشد شش تا هشت برگی حدود 25 درصد کارایی بیشتری در مقایسه با دو علفکش دیگر یعنی پیرامین و بتانال پروگرس در کنترل علف هرز عروسک پشت پرده داشتند. بر عکس این، عروسک پشت پرده در مرحله رشدی چهار تا شش برگی حساسیت بیشتری به علفکش پیرامین داشت و توان علفکشی آن بیشتر از دو علفکش دیگر بود. کاربرد سولفات آمونیوم در گلخانه تاثیر بیشتری از سیتوگیت بر افزایش کارایی علفکش های مختلف در کنترل علف هرز داشت؛ بطوریکه با افزودن آن به علفکش های پیرامین و لونترل مصرف شده به ترتیب در مراحل چهار تا شش و شش تا هشت برگی عروسک پشت پرده کنترل صددرصدی علف هرز را سبب شد. بر اساس نتایج این مطالعه، کاربرد پیرامین به میزان چهار کیلوگرم در هکتار در مرحله رشد چهار تا شش برگی و  لونترل به میزان 75/0 لیتر در هکتار در مراحل رشدی شش تا هشت برگی عروسک پشت پرده در تلفیق با سولفات آمونیوم (2% درصد) بهترین گزینه های مورد توصیه جهت کنترل این علف هرز در مزارع چغندرقند است. براساس نتایج حاصل از این مطالعه توصیه کاربردی و اجرایی برای کشاورزان این است که در صورت وجود عروسک پشت پرده در مراحل رشد اولیه از پیرامین استفاده کنند و در صورت افزایش میزان رشد بوته های این علف هرز و بزرگ تر بودن آن از لونترل استفاده کنند. همچنین در هر دو علفکش کاربرد سولفات آمونیوم به عنوان یک افزودنی موثر به محلول سمپاشی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بتانال پروگرس، دسمدیفام، فنمدیفام، کلریدازون، کلوپیرالید
 • زینب آقایی، فاطمه یوسفی کوپائی* صفحات 111-116
  بیماری پوسیدگی نرم هویج از بیماری های مهم این محصول در مزرعه و در دوران بعد از برداشت است. از آن جایی که هویج مصرف تازه خوری دارد استفاده از سموم شیمیایی برای کنترل بیماری پوسیدگی نرم سلامت بهداشتی محصول را تهدید می کند؛ لذا در تحقیق حاضر کارایی روش گرمادرمانی به عنوان یک روش ایمن در کنترل بیماری پوسیدگی نرم مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور دو روش هوای گرم و آب گرم در دما های 40، 45 و50 درجه سلسیوس در مدت زمان های مختلف استفاده شد. مایه زنی نمونه های هویج با ایجاد زخم در دو محل روی هویج و غوطه ورسازی نمونه در سوسپانسیون باکتری (OD600 = 0.3) انجام شد. بیست وچهار ساعت بعد از مایه زنی، تیمارهای مختلف گرمایی روی آن ها اعمال شد و یک هفته بعد از مایه زنی نتایج با اندازه گیری وزن بافت له شده هر نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. نمونه های تیمارشده با هیپوکلریت سدیم و تتراسیکلین و نمونه های بدون تیمار شیمیایی و حرارتی به عنوان شاهد استفاده شدند. آزمایش به صورت طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد. مقایسه میانگین با استفاده از آزمون دانکن در سطح پنج درصد انجام شد. تاثیر تیمارها در کاهش وزن هویج نیز ارزیایی شد. نتایج بیانگر تاثیر مثبت گرمادرمانی در کاهش معنی دار لهیدگی بود. از بین تیمارهای مورد بررسی موثرترین تیمار هوای گرم 50 درجه سلسیوس در مدت زمان 10 دقیقه بود. کاهش وزن هویج در این تیمار با شاهد تفاوت معنی دار نداشت.
  کلیدواژگان: هوای گرم، آب گرم، Daucus carota، Dickeya spp، Pectobacterium spp
 • محبوبه مرادی، مهدی حسن پور *، سید علی اصغر فتحی، علی گلی زاده صفحات 119-130
 • محسن طلعه *، عزیز شیخی گرجان، هوشنگ رفیعی، عسگر عباداللهی، سویل نوروزی نیا صفحات 131-139
|
 • Seyed Taha Dadrezaei *, Mohammad Ali Dehghan, Safarali Safavi, Mohammad Dalvand, Kamal Shahbazi Pages 1-13
  Rusts have always been considered as important diseases of wheat, have significant economic losses worldwide and cultivation of resistant cultivars is the most effective way to control the disease. This research project was conducted in order to evaluate reaction of 101 advanced and commercial wheat genotypes of Iran to wheat leaf rust at seedling and adult plant stages with artificial inoculation. These genotypes were evaluated in two cropping years of 2020 and 2021 in Dezful, Gorgan, Ardabil and Moghan under field conditions. In Karaj, resistance of genotypes was evaluated at seedling stage and under greenhouse conditions using four wheat leaf rust pathotypes with a specific virulence/avirulence formula. According the results of the present study, 63 percent of the genotypes of the South warm and dry zone, 96 percent of the genotypes of the North warm and humid zone, 26 percent of the genotypes of the cold zone, 57 percent of the genotypes of the moderate zone, 10 percent of the genotypes of the salinity program, and all durum wheat genotypes responded acceptable level of resistance. Under seedling conditions, 33 percent of the genotypes were resistant to four wheat leaf rust pathotypes. In this study, five cultivars Aflak, Shoush, Sirvan, Zarrineh and Ehsan were resistant in field conditions but reacted susceptibility to four leaf rust pathotypes at the seedling stage. It seems that these cultivars probably have adult plant resistance gene or genes.
  Keywords: Adult-plant resistance, Pathotype, Seedling resistance, Slow rusting, Wheat leaf rust
 • Mostafa Darvishnia *, Samaneh Senshenas, Eadi Bazgir, Fatemeh Darvishnia Pages 15-27
  Fusarium verticillioides is one of the most important and potent fungi producing fumonisins and causes major damage to agricultural products and adverse health effects on comcumers. The production of these toxins is greatly influenced by environmental factors. In this study, the effect of environmental factors, including light duration (0, 12 and 24 h), seed moisture content (15, 18, 25, 23, 25, 28 and 30%) and pH (4, 5, 6 and 7) were evaluated on fumonisin B1 production. Towards this aim, fungal isolates were recovered from corn fields showing signs and symptoms of infection and were subjected to morphological identifiction. Fumonisin B1 was extracted using acetonitrile, methanol, cationic resin, alumina carbon, and then detected by TLC and HPLC methodes.The identity of the isolates was determined as F. verticillioides. The results of HPLC analysis showed that the amount of fumonisin B1 produced by F. verticillioides in different treatments ranged from 200 ng/ml to 520 ng/ml. The highests amount of fumonisin B1 including 424 ng/ml, 422 ng/ml and 520 ng/ml were produced in 28% corn seed moister pH: 4 and 24 hours-light treatment, respectively. Therefore, by controlling the environmental conditions in seed storage and silo, the production of fumonisins can be minimized.
  Keywords: Fumonisins, Secondary metabolite, Mycotoxin, Fusarium verticillioides
 • Samira Enayati, Mahdi Davari *, Aziz Habibi-Yangjeh, Asgar Ebadollahi Pages 29-42
  In this study, inhibitory effects of five plant essential oils (EOs), including Zataria multiflora, Nepeta sp., Lavandula stoechas, L. officinalis and Artemisia dracunculus, on Fusarium graminearum UM29, F. graminearum UM89, F. verticillioides, F. brasilicum, F. oxysporum f. sp. lentis, and F. oxysporum f. sp. lycopersici and two antagonistic fungi Trichoderma harzianum and T. viride at five concentrations (75, 150, 300, 600 and 1000 μl/l) by mixing with PDA medium was studied. The chemical composition of EOs was explored by GC-MS. Also, the inhibitory effect of Trichoderma (T. harzianum T447 and T. viride T125) was investigated by dual culture assay and the effect of volatile compounds methods. Based on GC-MS results, thymol and carvacrol were identified as main constituents of Z. multiflora EO, and Nepetalactone and 1,8-cineole were the major components of Nepeta sp. EO. Zataria multiflora EO at concentration of 300 μl/l completely inhibited mycelial growth of the majority of Fusarium species evaluated in this study. The results of dual culture assay revaled the highest percentage of inhibition in the interaction between T. viride and F. brasilicum with a mean of 64.78% and the lowest in the interaction between T. harzianum and F. oxysporum f. sp. lycopersici with a mean of 36.52%. According to our results, Z. multiflora EO and T. harzianum T447 and T. viride T125had high mycelial growth inhibitory potential against Fusarium spp. Greenhouse and field assays are necessary to further evualte their efficacy in control of these plant pathogens.
  Keywords: Essential Oils, Fusarium graminearum, Trichoderma spp, Zataria multiflora
 • Somayeh Akbarzadeh, Alireza Alizadeh *, Abdollah Ahmadpour, Akbar Shirzad Pages 43-61

  In this study, genetic diversity of 70 isolates of Colletotrichum fructicola obtained from the leaf spot symptoms on a variety of cultivated and wild plants in different regions of three northern provinces of Iran, including Guilan, Mazandaran and Golestan, was investigated using the ISSR molecular marker. Cluster analysis of the results of DNA fingerprinting using five ISSR primers for 70 isolates of C. fructicola cleraly reverlaed genetic diversity among the isolates. Based on this, 70 isolates were differentiated into eight colonal lineages. These results showed that there is a high level of genetic diversity among isolates of this fungal species. No direct correlation between DNA fingerprinting groups and geographical origin and host of the isolates was observed. In order to evaluate the efficiency of ISSR molecular marker in differentiating C. fructicola isolates from isolates of some close and dominant species of the genus Colletotrichum, DNA fingerprinting using this molecular marker for 89 isolates including 85 C. fructicola isolates, two C. gloeosporioides isolates, one isolate for each of C. aenigma and C. karstii was performed. Based on the comparison of the DNA fingerprinting pattern and the drawn phenogram, 89 isolates were placed in four main groups (A-D) at the genetic similarity level of 70%. So that the isolates of colonal lineages A-D belonged to C. karstii, C. fructicola, C. gloeosporioides and C. aenigma species, respectively. To ensure the accuracy of the identification, 28 isolates from different clonal lineages were selected as representatives for molecular identification based on the sequencing of the beta-tubulin (TUB2) gene region and the APN2/MAT1 (ApMAT) intergenic space. Phylogenetic analysis showed the accuracy of identification and the efficiency of ISSR molecular marker as a useful tool in grouping and separating the dominant species of the genus Colletotrichum.

  Keywords: DNA fingerprinting, Genomic sequencing, Molecular markers, PCR, Taxonom
 • Seyedeh Najmeh Banihashemian, Salar Jamali *, Morteza Golmohammadi, Mahmood Ghasemnejad Pages 63-72
  In recent years, the increasing prevalence of root knot nematodes has caused serious damage to kiwifruit cultivation in northern Iran. Due to the prevalence of several species of this genus in the country, accurate identification of species of this nematode in the kiwifruit industry is important. In this study, we attempted to identify the root knot nematode species by polymerase chain reaction, using specific primers of the gene encoding one of the pharyngeal glands secretory proteins (sec-1) to confirm the morphological identifications. After sampling and isolation of the nematodes from kiwifruit orchards in Guilan and Mazandaran provinces, initial identification was performed using morphological characteristics. The Inc-k14 primer pair was used to amplify the SCAR region and the SEC-1 primer pair was used to amplify the sec-1 gene for specific identification of Meloidogyne incognita from the other species. In all samples, a 399 bp was amplified by Inc-K14 primers and a 502 bp fragment was amplified by SEC-1 primers, which are expected as specific bands for M. incognita. The PCR test using Rjav/Fjav, Rar/Far, and Rh/Fh primers, which are specific primers of M. javanica, M. arenaria and M. hapla, respectively, did not lead to band amplification in this study. According to the results, SEC-1 primer is suitable for rapid and accurate identification of M. incognita in infested kiwifruit orchards (in present study) and will not have non-specific band amplification problems using Inc-K14 primers that amplify the SCAR region.
  Keywords: Molecular identification, SEC-1 primer, SCAR region
 • Mojtaba Moradzade Eskandari * Pages 73-84
  Potato black scurf and rhizoctonia canker caused by Rhizoctonia solani is one of the most common diseases in all potato growing areas of Iran. Due to the importance of seed disinfection in the control of this disease, in this study, the effect of seed disinfection with fungicides Iprodione carbendazim WP52.5%, Thiabendazole WP60%, Thiophanate methyl WP70%, Carboxin thiram FL40%, Carboxin thiram WP75%, PencycuronWP25%, Fludioxonil FS2.5%, Mancozeb WP80% and Carbendazim WP50-60% in the laboratory and greenhouse was investigated. Iprodione carbendazim with concentration of 2.5/1000 with 71.5% had the highest of percentage inhibition on germination of sclerotia and with a concentration of 20 ppm and 77.5%, inhibited the growth of fungal mycelium on potato dextrose agar (PDA) medium. In greenhouse, the plants from seed treatment with Iprodione carbendazim, Thiabendazole and Carboxin thiram FL40% each with a concentration of 2.5/1000 had the highest daughter tubers production with about 260-270 g. This treatments without any canker on underground stem and zero percent of infected plant were the most effective treatments and there was no significant difference between them. In the study of the number of sclerotia on the surface of the tuber, Iprodione carbendazim, Thiabendazole and Carboxin thiramWP75% each with a concentration of 2.5/1000 with an average of three sclerotia had the greatest effect on reducing the number of sclerotia on the daughter tubers. In general, according to the results, all studied fungicides had a positive effect on disease control and yield increase but Iprodione carbendazim with a concentration of 2.5/1000 was the most effective fungicide for controlling potato rhizoctonia canker.
  Keywords: Fungicide, Daughter tuber, Sclerotium, Sprout, Underground stem
 • Hamzeh Agah-Manesh, Ali Rajabpour *, Mohammad Farkhari Pages 85-95
  Mediterranean corn stalk borer (Sesamia nonagrioides) is one of the major pests in corn and sugarcane fields of Khuzestan province, southwest Iran. Application of ultrasound  for physical control of insect pest with hearing ability can be used as appropriate alternative for chemical control in integrated pest management program. In this study, repellency effect of different ultrasonic frequencies and wave shapes on the moth was evaluated using free-choice tests. Moreover, effect of the effective ultrasound on some biological characteristics and larval distribution patterns of the insect were studied in non-choice experiments. The frequency 40 KHz had the highest repellent effect for the moths. However, the wave shape did not significantly influence the repellency property. In frequency 40 KHz, longevities of 1st -3rd instar larvae were significantly reduced (4.97-8.33%). Furthermore, weights of all larval instars significantly affected by the ultrasound and reduced (3.61-12.66%). Investigation on the larval distribution pattern exposed to the ultrasound indicated that the larvae migrated from front of ultrasonic source and tended to escape from the ultrasonic source.  Results of the study implicated potential of the ultrasound for controlling S. nonagrioides population. However, the results of the laboratory study require field studies for validation.
  Keywords: biological effects, Hearing, IPM, Physical control, Repellency
 • Eran Ahmadkhani, Iraj Nosratti *, Peyman Sabeti Pages 97-109
  Current study aimed to find the best herbicide for chemical management of Physalis divaricata, which is a newly emerging weed species in sugar beet fields during 2018-2019 in Kermanshah province. The herbicides evluated in the greenhouse trials included clopyralid, desmedipham, phenmedipham, chloridazon, and Betanal Progress (desmedipham + phenmedipham + ethofumesat) which are commonly used in sugar beet cultivation in Iran. Different doses of these herbicides were used at 4- and 8-leaf growth stages of P. divaricata in combination with and without ammonium sulphate (AMS) and Dash additives. Greenhouse results showed that application of clopyralid, chloridazon, and Betanal Progress herbicides resulted in acceptable control of P. divaricata. The results of field trials indicated that usage of clopyralid at the 8-leaf growth stage resulted in a higher percentage of weed control than, chloridazon, and Betanal Progress. In contrast, weeds were more susceptible to chloridazone at the 4-leaf growth stage and phytotoxicity of this herbicide was more than that of clopyralid and Betanal Progress. Addition of AMS to herbicide tank mixture was more effective than Citogate in increasing the efficiency of herbicides under greenhouse and field conditions. Application of AMS resulted in complete control of Physalis divaricata treated by chloridazon and clopyrilide used at 4- and 8-leaf stage, respectively. Based on the results of this study, application of chloridazon at 4 kg ha-1 at early growth stages of P. divaricate and clopyralid 0.75 L ha-1 at its adult growth stage in combination with AMS could be recommended for effective control of P. divaricata in sugar beet fields. Based on the results of this study, the practical recommendation for farmers is to use pyramid if annual groun cherry is in the early stages of growth, and lontrel, if it is in adult growth stages. In both herbicides, the usage of ammonium sulfate as an effective additive to the spraying solution is also recommended.
  Keywords: Betanal Progress, Chloridazone, Clopiralide Desmedifam, Phenmedifam
 • Zeinab Aghaei, Fatemeh Yousefi Kopaei * Pages 111-116
  Soft rot is an important disease of carrot in the field and during post-harvest period. Considering the fresh consumption of carrot, the use of chemical pesticides makes the product unsafe. So, in this study the efficiency of thermotherapy, as a safe method, was assessed for control of soft rot. Warm air and warm water at temperatures of 40, 45 and 50ºC in different time periods were applied. The inoculation was done by wounding at two sites in each sample and soaking them in bacterial suspension (OD600= 0.3). The samples were packed in plastic bags separately. Twenty-four hours after inoculation heat treatments were conducted. One week later, the results were evaluated by measuring the weight of rotted tissues in each sample. The samples treated by sodium hypochlorite and oxytetracycline solutions and the ones with no chemical or heat treatment were used as control groups. The experiment was accomplished in a completely randomized design by three replicates. Means comparison was performed by Duncan's test at 5% level. The effect of treatments on the weight loss percentage of carrots was also measured. The results showed the positive effect of thermotherapy in significant decrease of rotting. Among tested heat treatments, the most effective one was warm air at 50oC for 10min.There was no significant difference in percentage of weight loss between this treatment and non- treated samples.
  Keywords: Daucuscarota, Dickeya spp, Pectobacterium spp, Warm air, Warm water
 • Mahboobeh Moradi, Mahdi Hassanpour *, Seyed Ali Asghar Fathi, Ali Golizadeh Pages 119-130

  The green lacewing, Chrysoperla carnea, plays an important role in biological control of various aphid species. In this study, the functional responses of the second and third instar larvae of C. carnea were studied on the citrus aphid, Aphis spiraecola and melon aphid, A. gossypii. The experiments were carried out on orange (cv. Thompson Navel) leaves in a growth chamber at 27 ± 2°C, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16 L: 8 D h. Different densities of the preys were offered to the predators, and the number of consumed preys was calculated after 24 h. Based on the logistic regression analysis, both second and third larval instars of the predator exhibited a Type II functional response to both aphid species. With increasing of the larval instar, the attack rate (a) of the predator on A. spiraecola was significantly increased and the handling time (Th) decreased. Attack rate of second larval instar of the predator on A. gossypii was significantly higher than that on A. spiraecola. Furthermore, the third instar larvae fed on A. gossypii showed significantly lower handling time and higher attack rate compared to A. spiraecola. The results of this study revealed that the larvae of C. carnea, especially the third instar, had a good predation potential in controlling A. spiraecola and A. gossypii. However, further field-based studies are needed for a comprehensive estimation of biocontrol abilities of C. carnea toward these two aphids on the citrus.

  Keywords: Biological control, Citrus Aphid, Functional response, Green Lacewing, melon aphid
 • Mohsen Taleh *, Aziz Sheikhigarjan, Hooshang Rafiee Dastjerdi, Asgar Ebadollahi, Sevil Noruzinia Pages 131-139

  Tomato leaf miner, Tuta absoluta, is one of the most detrimental biological agents in tomato cultivation, and there have been many reports of its worldwide resistance to various insecticides. This study aimed to evaluate the resistance of six T. absoluta populations collected from four provinces of Iran, including Ardabil, Tehran, Alborz, and Khuzestan to the widely-used insecticide indoxacarb. Leaf-dipping method bioassay was performed against the second-instar larvae. Estimated 72 h-LC50 values had not any overlapping between their 95% confidence intervals in all populations, indicating the presence of significant resistance in six populations compared to the susceptible one. The highest to lowest resistance ratios were obtained for the populations of Ziba Shahr (25.83), Mohammad Shahr (13.08), Parsabad Moghan (8.68), Safiabad (8.52), Ardabil (4.23), and Benoot-e Bala (2.19), respectively. The indoxacarb mixed with azadirachtin at the LC10: LC10 ratio showed an additive effect, while the LC25: LC25 ratio showed a synergistic effect. Also, the larval mortality caused by a mixture of LC25 values of indoxacarb and azadirachtin was significantly higher than mortality due to their separately used LC50 values in the susceptible population. In conclusion, some indoxacarb-resistant levels were documented in field second-instar larvae of T. absoluta. However, adding azadirachtin enhanced insecticidal efficiency of indoxacarb, which may be applicable in the suitable and safe management of this detrimental insect pest.

  Keywords: Azadirachtin, indoxacarb, Resistance ratio, Susceptible population, Tomato leaf miner