فهرست مطالب

 • سال شانزدهم شماره 32 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مانی موتمنی*، محمد عبدی سیدکلایی، سحر نصرنژاد صفحات 7-22

  ارزش افزوده ناشی از فعالیت صنایع کارخانه ای دارای پیامدها و آثار جانبی مثبتی بر اقتصاد ملی است. بهبود بهره وری، افزایش سطح پیچیدگی اقتصاد و تقویت انباشت سرمایه از جمله این پیامدها است. از این رو در برخی مطالعات، نقش صنایع کارخانه ای به موتور رشد تعبیر شده است. از سوی دیگر، بهبود شرایط اقتصادی و درآمد سرانه معمولا موجب می شود که سهم مخارج خانوار از محصولات صنعتی و با فن آوری بالاتر بیشتر گردد. این مهم موجب افزایش تقاضای محصولات کارخانه ای و احتمالا موجب بیشتر شدن فعالیت صنایع کارخانه ای می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه متقابل بین ارزش افزوده ناشی از فعالیت صنایع کارخانه ای و رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف با استفاده از الگوی PVAR است. محدودیت وجود اطلاعات منسجم و متوالی، تعداد کشورهای نمونه پژوهش را به 21 کشور کاهش داده است. دوره زمانی داده ها از سال 1990 تا 2020 است. سهم صنایع کارخانه ای از کل تولید کشورهای منتخب، به طور متوسط 15 درصد و میانگین رشد اقتصادی در مجموع این کشورها حدود 2 درصد است. نتیجه مطالعه که پایداری آن نیز مورد تایید قرار گرفته است، وجود رابطه همزمان و متقابل بین دو متغیر اصلی تحقیق را رد نمی کند. در صورت بروز تکانه مثبت 10 درصدی در ارزش افزوده صنایع کارخانه ای، میانگین رشد اقتصادی کشورهای منتخب این پژوهش پس از 7 سال 1 درصد افزایش خواهد یافت و در صورت بروز تکانه مثبت 10 درصدی در رشد اقتصادی، فعالیت صنایع کارخانه ای پس از 7 سال حدود 5/0 درصد افزایش خواهد یافت. به عبارتی اثر صنایع کارخانه ای بر رشد اقتصادی بیشتر از اثری است که رشد اقتصادی بر فعالیت کارخانه ها می گذارد.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، صنایع کارخانه ای، خودرگرسیون برداری تابلویی
 • مریم جعفری طادی، مصطفی رجبی*، بهار حافظی صفحات 23-38

  سلامت به عنوان یک کالای ویژه و حق اساسی همه مردم همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. فساد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت نهادی می تواند موجب سوق دادن منابع جامعه به سمت گروه های خاص شده و باعث بروز کمبود منابع در زمینه هایی مانند سلامت شود. لذا پدیده فساد می تواند یکی از موانع دستیابی به اهداف سلامت در هر جامعه ای باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر دو شاخص متفاوت فساد بر امید به زندگی، در 10 کشور آسیایی منتخب در حال توسعه، برای دوره 1996 تا 2015 می باشد. بدین منظور از روش اقتصاد سنجی میانگین گروهی تلفیقی (PMG) استفاده شد. نتایج برآورد نشان داد که در هر دو الگو، کاهش فساد، بر امید به زندگی تاثیر مثبت و معنی داری در بلند مدت داشته اند. اما در کوتاه مدت، تنها شاخص کنترل فساد معرفی شده توسط بانک جهانی بر امید به زندگی تاثیر معنادار و منفی داشته است. به عبارتی فساد در کوتاه مدت توانسته از طریق دور زدن موانع قانونی موجود در بخش سلامت بر سلامت تاثیر مثبت بگذارد. اما در بلندمدت تاثیرات منفی فساد بیشتر بوده و بنابراین فساد در بلندمدت تاثیر منفی بر سلامت داشته است. [1]  شایان ذکر است داده های مخارج عمومی سلامت به تولید ناخالص داخلی توسط بانک جهانی تا سال 2015 ارایه شده است.

  کلیدواژگان: فساد، سلامت، امید به زندگی، روش میانگین جمعی گروهی
 • وحید تقی نژادعمران*، مهران سام دلیری، علیرضا بیات، مبین رمضان پور صفحات 39-63

  بخش مهمی از سرمایه انسانی فرد که مستقیم بر رفاه او و جامعه اثر دارد، با آموزش شکل می‎گیرد؛ این کار نیازمند توزیع برابر فرصت های آموزشی میان توده مردم است. امروزه با تغییر پدید آمده در فرآیندهای آموزشی به دلیل رشد فناوری‎های ارتباطات و نقش همه گیری بیماری کووید-19، دسترسی به اینترنت و مخارج دولت در کنار عوامل دیگر اثرگذار در ادبیات مربوطه بر نابرابری آموزشی می‎تواند اثر بگذارد. بر پایه اهمیت آموزش در توسعه و پیشرفت اقتصادی، این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر دسترسی به اینترنت بر نابرابری آموزشی در کشورهای منتخب آسیای غربی در دورهی زمانی 2019-2010 و با استفاده از روش تابلویی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) است. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می‎دهد که مخارج عمومی دولت، دسترسی به اینترنت و سرمایه گذاری تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری آموزشی در کشورهای مطالعه شده داشته است؛ به این معنی که متغیرهای یاد شده به توزیع برابرتر آموزش میان افراد می انجامند. همچنین یافته تجربی دیگر این که نابرابری درآمدی و نابرابری جنسیتی هر دو به گونه های معنی دار نابرابری آموزشی را در کشورهای آسیای غربی افزایش می دهند.

  کلیدواژگان: دسترسی به اینترنت، نابرابری آموزشی، روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده، کشورهای آسیای غربی
 • فرزانه نوری*، سهراب دل انگیزان صفحات 65-90

  سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به واسطه اهمیتی که در تامین منابع مالی شرکت‏ها، دولت‏ها و انتقال تکنولوژی دارد؛ موضوع مطالعات بسیاری بوده و آثار و ارتباط آن با فاکتورهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال مورد توجه محققان قرار گرفته است. با این وجود هنوز مطالعه مروری منسجمی که علاوه بر اثر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، سایر ابعاد موضوع را نیز مورد توجه قرار داده و یک نتیجه‏گیری قابل تعمیم از مطالعات استخراج کند، وجود ندارد. این مطالعه با هدف پر کردن این شکاف اطلاعاتی طرح‏ریزی شده است. از میان مقالات جستجو شده؛ 329 مقاله انگلیسی به چاپ رسیده در موضوع اثر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال مطالعه گردید و نتایج به تفکیک ابعادی مانند اثر اشتغال‏زایی کوتاه‏مدت و بلندمدت، اثر بر نیروی کار ماهر و ساده و... ارایه شد. در نهایت این قاعده کلی از مطالعات استخراج گردید که اثر مثبت حداکثری FDI بر اشتغال زمانی حاصل می‏گردد که FDI در قالب شعبه جدید یا شرکت تابعه جدید به کشور میزبان وارد شده، آموزش نیروی انسانی خصوصا نیروی ساده برای تناسب با سطح تکنولوژی وارداتی FDI صورت گیرد، سیاست‏گذاری و قانون‏گذاری برای حمایت از اشتغال به گونه‏ای باشد که ظرفیت جذب کشور را حداکثر نموده، FDI را ملزم به تامین نیروی کار، مواد اولیه و خدمات مورد نیاز از داخل کشور میزبان نماید.

  کلیدواژگان: سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، اشتغال، سیاست‏گذاری، مطالعه مروری
 • علیرضا نجارپور*، محسن اسلامی صفحات 91-116

  مدلسازی قیمت نفت به این موضوع بستگی دارد که داده های آن مصادیقی از فرآیندهای روند قطعی یا روند تصادفی باشند. تمیز میان این فرآیندها به دلیل نحوه واکنش بلندمدت قیمت های نفت خام به شوک ها بسیار مهم است. در پژوهش حاضر، برای بررسی ریشه های واحد غیرخطی پیچیده از مدل RCAR استفاده شده است. در این نوع از مدلسازی، تایید وجود ریشه واحد RCAR به معنای آن نیست که قیمت های نفت خام از یک فرآیند براونی تبعیت کنند. بنابراین، حتی با تایید ریشه واحد نیز نمی توان کارآیی ضعیف بازار نفت را نتیجه گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ریشه واحد در داده های نفت خام از نوع تصادفی است. در نتیجه، با تفاضل گیری داده های نفت خام مانا نمی شود. لذا، استفاده از متغیر تفاضل گیری شده در مدل های هم انباشتگی نیز نادرست خواهد بود و باید از الگوهای RCAR استفاده شود. این موضوع در پیش بینی جهت آتی قیمت های نفت خام بسیار مهم است. همچنین، به دلیل آنکه نفت خام ورودی بسیاری از صنایع است؛ نامانایی نفت خام می تواند به سایر متغیرهای کلان اقتصادی منتقل شود. لذا، نظریه های ادوار تجاری که شوک های اقتصادی را موقت می انگارند از پشتیبانی ضعیفی برخوردار خواهند بود.

  کلیدواژگان: آزمون های ریشه ی واحد، رویکرد بیزی، ریشه واحد تصادفی، الگوریتم نمونه برداری گیبس
 • تاثیر هزینه های تامین اجتماعی در هم گرایی رفاه اجتماعی در استان های ایران
  علی صفائی، پروانه سلاطین، صالح قویدل، مسعود صوفی مجید پور صفحات 117-145

  رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌های رفاهی است که در قالب نمادها و سازمان‌های اجتماعی و با توجه به مفاهیم مربوط به رفاه اجتماعی مانند تامین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی، حمایت اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی، بهزیستی با هدایت و حمایت دولت و مشارکت عموم مردم، تحقق می‌یابد تا سعادت انسان در جامعه دست‌یافتنی شود. هدف اصلی مقاله بررسی تاثیر هزینه‌های تامین اجتماعی در هم‌گرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران است. نتایج برآورد مدل‌ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1385-1399 نشان داد که هزینه‌های تامین اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری در هم‌گرایی رفاه اجتماعی در استان‌های کشور دارد. اثر مثبت مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های تامین اجتماعی بدین معناست که افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی نه‌تنها هم‌گرایی رفاه اجتماعی در همه استان‌ها را بهبود بخشیده است؛ بلکه آثار سرریز آن، به‌طور متوسط، سبب بهتر شدن هم‌گرایی رفاه اجتماعی در استان‌های مجاور شده است. همچنین، سرعت هم‌گرایی مطلق 053/0 و در مدل‌های شرطی، به‌ترتیب، 054/0، 059/0 برآورد شد. این نتایج نشان می‌دهد سرعت هم‌گرایی بتای شرطی برآوردی با درنظرگرفتن هزینه‌های تامین اجتماعی بیشتر است. همچنین، نتایج نشان داد که شاخص فلاکت و اندازه دولت، تاثیر منفی و معنادار و ضریب نفوذ اینترنت و سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری در هم‌گرایی رفاه اجتماعی دارد. بررسی آثار سرریزها در سال 1399 نشان داد که هر استان بر خودش بیشترین میزان ضریب اثر مستقیم را دارد و سپس، بیشترین تاثیر را بر استان‌های مجاور دارد.

  کلیدواژگان: تامین اجتماعی، هم گرایی، رفاه اجتماعی، اقتصادسنجی فضایی، استان های ایران
 • بازبینی رابطه ی میان تورم و نااطمینانی آن در ایران: کاربردی از تبدیل موجک پیوسته
  صالح طاهری بازخانه، حمدالله سیفی خداشهری صفحات 147-169

  رابطه ی میان تورم و نااطمینانی تورمی توجه بسیاری از مطالعات نظری و تجربی اقتصادکلان را به خود جلب کرده است. علی رغم مطالعات گسترده در این زمینه، کماکان اجماعی در خصوص جریان علیت میان این دو متغیر وجود ندارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه ی زمان – فرکانس استفاده می کند تا بینش جدیدی در خصوص رابطه ی میان تورم و نااطمینانی آن در ایران طی دوره 1401:08 – 1370:05 ارایه دهد. طبق نتایج به دست آمده جریان علیت خلاف فار میان دو متغیر برقرار نبوده و نظریات مرتبط با این مهم در اقتصاد ایران موضوعیت ندارد. به این مفهوم که اولا عاملین اقتصادی عموما قادر نیستند پیش بینی خود را در رویارویی با تورم تدقیق نمایند. ثانیا، مقامات پولی در هنگام اوج گرفتن قیمت ها اقدامات لازم برای به ثبات رساندن آن را در پیش نمی گیرند. دربلندمدت، جریان علی از تورم به نااطمینانی تورمی با شدت قابل توجهی برقرار است. تفسیر نتایج در بعد زمان و تطابق آن با مبانی نظری و شرایط اقتصاد ایران حاکی از آن است که در بلندمدت سیاست گذار در واکنش به افزایش سطح عمومی قیمت ها حساسیت نسبتا کم تری برای کاهش تورم در قیاس با سایر اهداف داشته است.

  کلیدواژگان: تورم، انتظارات تورمی، آنالیز موجک، حوزه ی زمان - فرکانس
|
 • Mani Motameni *, Mohammad Abdi Seyyedkolaee, Sahar Nasrnejad Pages 7-22

  The value added of manufacturing activities has positive effects and side effects on the national economy. Improving productivity, increasing the complexity of economy and strengthening capital accumulation are among these consequences. Therefore, in some studies, the role of manufacturing has been interpreted as a growth engine. In addition, improving the economic conditions and per capita incomes usually increase the share of household expenditures in high-tech industrial products. This will increase the demand for factory products and possibly increase the activity of manufactures. The main purpose of this study is to investigate the relationship between the value added induced by the activity of manufacturing industries and economic growth among different countries using PVAR model. The limitation of having a consistent set of data has reduced the number of sample countries to 21. The data belongs to the years 1990-2020. The average share of manufacturing in the total production of the selected countries is 15% and the average economic growth in these countries is about 2%. The result of the study, the stability of which has also been confirmed, does not rule out the existence of a simultaneous and reciprocal relationship between the two main variables of the research. In case of a positive 10% shock in the value added of manufacturing, the economic growth of the selected countries of this study will increase by 1% after 7 years and in case of a positive 10% shock in the economic growth, the activity of manufacturing will increase by about 0.5% after 7 years. In other words, the effect of manufacturing on the economic growth is greater than the effect of the economic growth on factory activity.

  Keywords: Economic Growth, Manufacturing, Panel Var
 • Maryam Jafari Tadi, Mostafa Rajabi *, Bahar Hafezi Pages 23-38

  Health as a special commodity and a fundamental right of all people has always been considered by policymakers. Corruption as one of the indicators of institutional quality can lead the resources of society to specific groups and cause a lack of resources in areas such as health. Therefore, the phenomenon of corruption can be one of the obstacles to achieving the health goals in any society. The purpose of this article is to examine the impact of two different indicators of corruption on life expectancy in 10 selected Asian developing countries for the period 1996 to 2015. For this purpose, Pooled Mean Group Econometric (PMG) method was used. The results showed that in both models, reducing corruption had a positive and significant effect on life expectancy in the long run. However, in the short term, only the control of corruption index introduced by the World Bank had a significant and negative effect on life expectancy. In other words, in the short term, corruption has been able to positively affect health by bypassing the legal barriers in the health sector. In the long run, on the contrary, the negative effects of corruption are greater and therefore corruption has a negative impact on health in the long run.

  Keywords: Corruption, Health, Life expectancy, Pooled Mean Group Model
 • Vahid Taghinezhadomran *, Mehran Samdaliri, Alireza Bayat, Mobin Ramezanpour Pages 39-63

  An important part of an individual's human wealth, which directly affects his or her well-being and that of society, is formed through education. This requires an equal distribution of educational opportunities among the people. Today, with the change in educational processes due to the growth of communication technologies and the role of Covid 19, access to the Internet and government spending, along with other relevant factors in the literature have affected educational inequality. Based on the importance of education in economic development and progress, this study investigates the impact of Internet access on educational inequality in the selected West Asian countries during the period 2010-2019 using the panel Fully Modified Ordinary Least Squares method (FMOLS).The results of the model estimation show that public government expenditures, Internet access and investment have a negative and significant effect on educational inequality in the countries .This means that these variables lead to a more equal distribution of education among individuals. Another empirical finding is that income inequality and gender inequality both significantly increase educational inequality in West Asian countries.

  Keywords: Internet access, Educational Inequality, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), West Asian
 • Farzaneh Noori *, Sohrab Delangizan Pages 65-90

  Foreign direct investment has been the subject of many studies due to its importance in providing financial resources for companies, governments, and technology transfer. Its effects and relationship with various economic factors, including employment, have been the focus of researches. However, there is still no coherent review study that takes into account other aspects of the issue and draw a general conclusion from the studies along with investigating the effect of foreign direct investment. This study is designed to fill this information gap. Among the searched articles, 329 published English papers about the effect of foreign direct investment on employment were studied and the results were presented according to dimensions such as the effect of short-term and long-term employment generation, the effect on skilled and simple labor force, etc. Finally, this general result was extracted that the maximum positive effect of Foreign Direct Investment (FDI) on employment is achieved when the FDI enters the host country in the form of Greenfield, and the training of human resources should be done by the FDI, especially the simple workforce, to match the level of technology imported by it. Policy making and legislation should support employment to maximize the country's absorption capacity and oblige the FDI to supply labor, raw materials, and required services from the host country.

  Keywords: Foreign direct investment, Employment, Policy Making, Systematic review
 • Alireza Najjarpour *, Mohsen Eslami Pages 91-116

  Modeling of oil price behavior depends on whether we distinguish the observed data as examples of deterministic or random trend processes. The distinction between these processes is crucial because of the long-term response of data series to shocks. Generally, in standard significance tests, the null hypothesis is tested for the difference between the insignificant and significant hypotheses. In the present study, to investigate the root of the non-difference stationary unit from Bayesian methods, we estimate the RCAR model considered for oil prices. The results of this study show that despite confirming the unit root in oil price data, it is not clear that whether a random step process is suitable for predicting Brent crude oil prices or not because confirming the existence of a random unit root does not necessarily mean that the crude oil spot prices follow a Brownian process. Therefore, it is not possible to conclude from such results that the efficiency of the oil market is insignificant. However, because the unit root in the crude oil data is random, it does not persist with the differentiation of the crude oil data; therefore, the use of the differentiated variable in conventional co-integration models will be incorrect. Also, because the crude oil is the input of many industries, this anonymity could be transferred to other macroeconomic variables. Therefore, theories of business cycles that portray temporary economic shocks will have weak support.

  Keywords: Unit Root Tests, Bayesian Approach, Random Unit Root, Gibbs Sampling Algorithm
 • The Impact of Social Security Expenditures on Convergence of Social Welfare in Provinces of Iran
  ali safai, parvaneh s, Saleh Ghavidel, masood Soufi Majidpoor Pages 117-145

  This study aimed to investigate the effect of social security expenditure on the convergence of social welfare in provinces of Iran. Results of estimating models, using Spatial Econometrics, revealed that social security expenditure has a positive and significant effect on the convergence of social welfare in provinces of Iran during the period 2006-2020. Moreover, findings demonstrated that direct and indirect effect of social security expenditure is also positive, in the sense that the increases in social security expenditure has not only improved the convergence of social welfare in all provinces, but its spillover effects have also improved the convergence of social welfare in neighboring provinces on average. Besides, the Absolute Convergence Rate was 0.053 and in the conditional models, its’ values were estimated to be 0.054 and 0.059, respectively. These findings show that the estimated Conditional Beta-Convergence Rate is higher while considering social security expenditures. Additionally, results revealed that the Misery Index and the Government Size have a negative and significant effect, while the Information and Communication Technology (ICT) and Human Capital have a positive and significant effect on the convergence of social welfare. Finally, an estimation of the Spatial Spillover Effects of social security expenditures in 2019 showed that each one of the provinces has the highest direct effect coefficient on itself, and then has the highest effect on neighboring provinces.

  Keywords: Convergence, Social Welfare, Spatial Econometrics, Social Security, Provinces of Iran
 • Revisiting the relationship between inflation and its uncertainty in Iran: the application of continuous wavelet transform
  Saleh Taheri Bazkhaneh, Hamdollah Seifi Khodashahri Pages 147-169

  The relationship between inflation and inflationary uncertainty has attracted the attention of many theoretical and empirical macroeconomic studies. Despite extensive studies in this field, there is still no consensus regarding the flow of causality between these two variables. In this regard, the current research uses continuous wavelet transform and analysis in the time-frequency domain to provide new insights into the relationship between inflation and its uncertainty in Iran during the period 1991 - 2022. According to the obtained results, the flow of causality between the two variables is not established and the theories related to this issue are not relevant to Iran's economy in the sense that, firstly, economic agents are generally not able to correct their forecast in the face of inflation. And secondly, the monetary authorities do not take necessary measures to stabilize the prices when they rise. In the long run, the causal flow from inflation to inflation uncertainty is established with significant intensity. The interpretation of the results in the dimension of time and its compatibility with the theoretical foundations and conditions of Iran's economy indicates that in the long run, the policymaker, in response to the increase in the general level of prices, has relatively less sensitivity to reducing inflation compared to other goals.

  Keywords: Inflation, Inflation Uncertainty, Wavelet Analysis, Time-Frequency Domain