فهرست مطالب

پژوهشنامه اقتصاد کلان
سال شانزدهم شماره 32 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مانی موتمنی*، محمد عبدی سیدکلایی، سحر نصرنژاد صفحات 7-22

  ارزش افزوده ناشی از فعالیت صنایع کارخانه ای دارای پیامدها و آثار جانبی مثبتی بر اقتصاد ملی است. بهبود بهره وری، افزایش سطح پیچیدگی اقتصاد و تقویت انباشت سرمایه از جمله این پیامدها است. از این رو در برخی مطالعات، نقش صنایع کارخانه ای به موتور رشد تعبیر شده است. از سوی دیگر، بهبود شرایط اقتصادی و درآمد سرانه معمولا موجب می شود که سهم مخارج خانوار از محصولات صنعتی و با فن آوری بالاتر بیشتر گردد. این مهم موجب افزایش تقاضای محصولات کارخانه ای و احتمالا موجب بیشتر شدن فعالیت صنایع کارخانه ای می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه متقابل بین ارزش افزوده ناشی از فعالیت صنایع کارخانه ای و رشد اقتصادی در بین کشورهای مختلف با استفاده از الگوی PVAR است. محدودیت وجود اطلاعات منسجم و متوالی، تعداد کشورهای نمونه پژوهش را به 21 کشور کاهش داده است. دوره زمانی داده ها از سال 1990 تا 2020 است. سهم صنایع کارخانه ای از کل تولید کشورهای منتخب، به طور متوسط 15 درصد و میانگین رشد اقتصادی در مجموع این کشورها حدود 2 درصد است. نتیجه مطالعه که پایداری آن نیز مورد تایید قرار گرفته است، وجود رابطه همزمان و متقابل بین دو متغیر اصلی تحقیق را رد نمی کند. در صورت بروز تکانه مثبت 10 درصدی در ارزش افزوده صنایع کارخانه ای، میانگین رشد اقتصادی کشورهای منتخب این پژوهش پس از 7 سال 1 درصد افزایش خواهد یافت و در صورت بروز تکانه مثبت 10 درصدی در رشد اقتصادی، فعالیت صنایع کارخانه ای پس از 7 سال حدود 5/0 درصد افزایش خواهد یافت. به عبارتی اثر صنایع کارخانه ای بر رشد اقتصادی بیشتر از اثری است که رشد اقتصادی بر فعالیت کارخانه ها می گذارد.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، صنایع کارخانه ای، خودرگرسیون برداری تابلویی
 • مریم جعفری طادی، مصطفی رجبی*، بهار حافظی صفحات 23-38

  سلامت به عنوان یک کالای ویژه و حق اساسی همه مردم همواره مورد توجه سیاست گذاران بوده است. فساد به عنوان یکی از شاخص های کیفیت نهادی می تواند موجب سوق دادن منابع جامعه به سمت گروه های خاص شده و باعث بروز کمبود منابع در زمینه هایی مانند سلامت شود. لذا پدیده فساد می تواند یکی از موانع دستیابی به اهداف سلامت در هر جامعه ای باشد. هدف این مقاله بررسی تاثیر دو شاخص متفاوت فساد بر امید به زندگی، در 10 کشور آسیایی منتخب در حال توسعه، برای دوره 1996 تا 2015 می باشد. بدین منظور از روش اقتصاد سنجی میانگین گروهی تلفیقی (PMG) استفاده شد. نتایج برآورد نشان داد که در هر دو الگو، کاهش فساد، بر امید به زندگی تاثیر مثبت و معنی داری در بلند مدت داشته اند. اما در کوتاه مدت، تنها شاخص کنترل فساد معرفی شده توسط بانک جهانی بر امید به زندگی تاثیر معنادار و منفی داشته است. به عبارتی فساد در کوتاه مدت توانسته از طریق دور زدن موانع قانونی موجود در بخش سلامت بر سلامت تاثیر مثبت بگذارد. اما در بلندمدت تاثیرات منفی فساد بیشتر بوده و بنابراین فساد در بلندمدت تاثیر منفی بر سلامت داشته است. [1]  شایان ذکر است داده های مخارج عمومی سلامت به تولید ناخالص داخلی توسط بانک جهانی تا سال 2015 ارایه شده است.

  کلیدواژگان: فساد، سلامت، امید به زندگی، روش میانگین جمعی گروهی
 • وحید تقی نژادعمران*، مهران سام دلیری، علیرضا بیات، مبین رمضان پور صفحات 39-63

  بخش مهمی از سرمایه انسانی فرد که مستقیم بر رفاه او و جامعه اثر دارد، با آموزش شکل می‎گیرد؛ این کار نیازمند توزیع برابر فرصت های آموزشی میان توده مردم است. امروزه با تغییر پدید آمده در فرآیندهای آموزشی به دلیل رشد فناوری‎های ارتباطات و نقش همه گیری بیماری کووید-19، دسترسی به اینترنت و مخارج دولت در کنار عوامل دیگر اثرگذار در ادبیات مربوطه بر نابرابری آموزشی می‎تواند اثر بگذارد. بر پایه اهمیت آموزش در توسعه و پیشرفت اقتصادی، این مطالعه به دنبال بررسی تاثیر دسترسی به اینترنت بر نابرابری آموزشی در کشورهای منتخب آسیای غربی در دورهی زمانی 2019-2010 و با استفاده از روش تابلویی حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) است. نتایج بدست آمده از برآورد مدل نشان می‎دهد که مخارج عمومی دولت، دسترسی به اینترنت و سرمایه گذاری تاثیر منفی و معناداری بر نابرابری آموزشی در کشورهای مطالعه شده داشته است؛ به این معنی که متغیرهای یاد شده به توزیع برابرتر آموزش میان افراد می انجامند. همچنین یافته تجربی دیگر این که نابرابری درآمدی و نابرابری جنسیتی هر دو به گونه های معنی دار نابرابری آموزشی را در کشورهای آسیای غربی افزایش می دهند.

  کلیدواژگان: دسترسی به اینترنت، نابرابری آموزشی، روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده، کشورهای آسیای غربی
 • فرزانه نوری*، سهراب دل انگیزان صفحات 65-90

  سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی به واسطه اهمیتی که در تامین منابع مالی شرکت‏ها، دولت‏ها و انتقال تکنولوژی دارد؛ موضوع مطالعات بسیاری بوده و آثار و ارتباط آن با فاکتورهای مختلف اقتصادی از جمله اشتغال مورد توجه محققان قرار گرفته است. با این وجود هنوز مطالعه مروری منسجمی که علاوه بر اثر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، سایر ابعاد موضوع را نیز مورد توجه قرار داده و یک نتیجه‏گیری قابل تعمیم از مطالعات استخراج کند، وجود ندارد. این مطالعه با هدف پر کردن این شکاف اطلاعاتی طرح‏ریزی شده است. از میان مقالات جستجو شده؛ 329 مقاله انگلیسی به چاپ رسیده در موضوع اثر سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال مطالعه گردید و نتایج به تفکیک ابعادی مانند اثر اشتغال‏زایی کوتاه‏مدت و بلندمدت، اثر بر نیروی کار ماهر و ساده و... ارایه شد. در نهایت این قاعده کلی از مطالعات استخراج گردید که اثر مثبت حداکثری FDI بر اشتغال زمانی حاصل می‏گردد که FDI در قالب شعبه جدید یا شرکت تابعه جدید به کشور میزبان وارد شده، آموزش نیروی انسانی خصوصا نیروی ساده برای تناسب با سطح تکنولوژی وارداتی FDI صورت گیرد، سیاست‏گذاری و قانون‏گذاری برای حمایت از اشتغال به گونه‏ای باشد که ظرفیت جذب کشور را حداکثر نموده، FDI را ملزم به تامین نیروی کار، مواد اولیه و خدمات مورد نیاز از داخل کشور میزبان نماید.

  کلیدواژگان: سرمایه‏گذاری مستقیم خارجی، اشتغال، سیاست‏گذاری، مطالعه مروری
 • علیرضا نجارپور*، محسن اسلامی صفحات 91-116

  مدلسازی قیمت نفت به این موضوع بستگی دارد که داده های آن مصادیقی از فرآیندهای روند قطعی یا روند تصادفی باشند. تمیز میان این فرآیندها به دلیل نحوه واکنش بلندمدت قیمت های نفت خام به شوک ها بسیار مهم است. در پژوهش حاضر، برای بررسی ریشه های واحد غیرخطی پیچیده از مدل RCAR استفاده شده است. در این نوع از مدلسازی، تایید وجود ریشه واحد RCAR به معنای آن نیست که قیمت های نفت خام از یک فرآیند براونی تبعیت کنند. بنابراین، حتی با تایید ریشه واحد نیز نمی توان کارآیی ضعیف بازار نفت را نتیجه گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که ریشه واحد در داده های نفت خام از نوع تصادفی است. در نتیجه، با تفاضل گیری داده های نفت خام مانا نمی شود. لذا، استفاده از متغیر تفاضل گیری شده در مدل های هم انباشتگی نیز نادرست خواهد بود و باید از الگوهای RCAR استفاده شود. این موضوع در پیش بینی جهت آتی قیمت های نفت خام بسیار مهم است. همچنین، به دلیل آنکه نفت خام ورودی بسیاری از صنایع است؛ نامانایی نفت خام می تواند به سایر متغیرهای کلان اقتصادی منتقل شود. لذا، نظریه های ادوار تجاری که شوک های اقتصادی را موقت می انگارند از پشتیبانی ضعیفی برخوردار خواهند بود.

  کلیدواژگان: آزمون های ریشه ی واحد، رویکرد بیزی، ریشه واحد تصادفی، الگوریتم نمونه برداری گیبس
 • علی صفائی، پروانه سلاطین، صالح قویدل، مسعود صوفی مجید پور صفحات 117-145

  رفاه اجتماعی مجموعه‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌های رفاهی است که در قالب نمادها و سازمان‌های اجتماعی و با توجه به مفاهیم مربوط به رفاه اجتماعی مانند تامین اجتماعی، بیمه‌های اجتماعی، حمایت اجتماعی، مددکاری اجتماعی، خدمات اجتماعی، بهزیستی با هدایت و حمایت دولت و مشارکت عموم مردم، تحقق می‌یابد تا سعادت انسان در جامعه دست‌یافتنی شود. هدف اصلی مقاله بررسی تاثیر هزینه‌های تامین اجتماعی در هم‌گرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران است. نتایج برآورد مدل‌ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1385-1399 نشان داد که هزینه‌های تامین اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری در هم‌گرایی رفاه اجتماعی در استان‌های کشور دارد. اثر مثبت مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های تامین اجتماعی بدین معناست که افزایش هزینه‌های تامین اجتماعی نه‌تنها هم‌گرایی رفاه اجتماعی در همه استان‌ها را بهبود بخشیده است؛ بلکه آثار سرریز آن، به‌طور متوسط، سبب بهتر شدن هم‌گرایی رفاه اجتماعی در استان‌های مجاور شده است. همچنین، سرعت هم‌گرایی مطلق 053/0 و در مدل‌های شرطی، به‌ترتیب، 054/0، 059/0 برآورد شد. این نتایج نشان می‌دهد سرعت هم‌گرایی بتای شرطی برآوردی با درنظرگرفتن هزینه‌های تامین اجتماعی بیشتر است. همچنین، نتایج نشان داد که شاخص فلاکت و اندازه دولت، تاثیر منفی و معنادار و ضریب نفوذ اینترنت و سرمایه انسانی تاثیر مثبت و معناداری در هم‌گرایی رفاه اجتماعی دارد. بررسی آثار سرریزها در سال 1399 نشان داد که هر استان بر خودش بیشترین میزان ضریب اثر مستقیم را دارد و سپس، بیشترین تاثیر را بر استان‌های مجاور دارد.

  کلیدواژگان: تامین اجتماعی، هم گرایی، رفاه اجتماعی، اقتصادسنجی فضایی، استان های ایران
 • صالح طاهری بازخانه، حمدالله سیفی خداشهری صفحات 147-169

  رابطه ی میان تورم و نااطمینانی تورمی توجه بسیاری از مطالعات نظری و تجربی اقتصادکلان را به خود جلب کرده است. علی رغم مطالعات گسترده در این زمینه، کماکان اجماعی در خصوص جریان علیت میان این دو متغیر وجود ندارد. در این راستا، پژوهش حاضر از تبدیل موجک پیوسته و تحلیل در حوزه ی زمان – فرکانس استفاده می کند تا بینش جدیدی در خصوص رابطه ی میان تورم و نااطمینانی آن در ایران طی دوره 1401:08 – 1370:05 ارایه دهد. طبق نتایج به دست آمده جریان علیت خلاف فار میان دو متغیر برقرار نبوده و نظریات مرتبط با این مهم در اقتصاد ایران موضوعیت ندارد. به این مفهوم که اولا عاملین اقتصادی عموما قادر نیستند پیش بینی خود را در رویارویی با تورم تدقیق نمایند. ثانیا، مقامات پولی در هنگام اوج گرفتن قیمت ها اقدامات لازم برای به ثبات رساندن آن را در پیش نمی گیرند. دربلندمدت، جریان علی از تورم به نااطمینانی تورمی با شدت قابل توجهی برقرار است. تفسیر نتایج در بعد زمان و تطابق آن با مبانی نظری و شرایط اقتصاد ایران حاکی از آن است که در بلندمدت سیاست گذار در واکنش به افزایش سطح عمومی قیمت ها حساسیت نسبتا کم تری برای کاهش تورم در قیاس با سایر اهداف داشته است.

  کلیدواژگان: تورم، انتظارات تورمی، آنالیز موجک، حوزه ی زمان - فرکانس
 • کریم آذربایجانی*، نعیمه حمیدی، مرتضی سامتی صفحات 171-189

  مهار فساد مالی با قدمتی بیش از دو هزار سال همواره اقتصادها را با چالش مواجه ساخته است. در این راستا مقاله حاضر با هدف تبیین رفتار جنسیتی انسان ها در قالب نهاد دولت سعی شده است تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا با کاهش نابرابری های جنسیتی، فساد مالی کاهش می یابد یا فساد مالی مانعی در جهت دستیابی به برابری های جنسیتی است؟ همچنین آیا تحقق و گسترش فساد مالی بیشتر در گرو عوامل جنسیتی است یا نهادی؟ در این راستا برای داده های آماری 89 کشور منتخب جهان که شامل کشور ایران نیز می باشد با استفاده از از رویکرد داده های تابلویی پویا و سیستمی (GMM System) طی دوره 2017-2008 به بررسی رابطه فساد مالی و نابرابری جنسیتی پرداخته شده است. در این راستا شاخص نابرابری جنسیتی (GII)، شاخص ادراک فساد مالی (CPI) و شاخص پولشویی (AML) به عنوان جایگزینی برای شاخص فساد مالی استفاده شده است. همچنین به منظور بررسی حساسیت عملکرد نهاد دولت دو گروه ابزارهای حکمرانی خوب و شاخص های بنیاد فریزر نیز مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از سیستم های برآوردی حاکی از آن است که در پی افزایش مشارکت زنان در بخش عمومی، فساد مالی کاهش می یابد و فساد مالی مشارکت زنان را در بخش عمومی کاهش می دهد. همچنین نتایج برآوردهای سیستمی در پی یافتن کلید حل معمای فساد مالی حاکی از آن است که فارغ از هرگونه رفتار جنسیتی نهاد دولت به عنوان حلقه مفقوده رابطه جنسیت و فساد مالی، به طور معناداری در میزان اثرگذاری این دو شاخص بر هم موثر می باشد. همچنین برخلاف نهاد دولت، ادیان هیچ گونه تاثیری در ارتباط دو شاخص فساد مالی و نابرابری جنسیتی بر هم ندارند.

  کلیدواژگان: فسادمالی، پولشویی، جنسیت، ادیان، دولت
 • فاطمه صادق پور، محمد جعفری*، زهرا (میلا) علمی صفحات 191-217

  آموزش به ویژه در رشته های دانشگاهی علوم پایه، فنی و مهندسی و ریاضیات (STEM)، یکی از شاخص های با اهمیت سرمایه انسانی است. زیرا بیانگر ظرفیت اقتصاد برای نوآوری و خلاقیت است که هسته مرکزی رشد اقتصادی را تشکیل می دهد. این پژوهش از مدل نولز و همکاران (2002) که نابرابری جنسیتی در آموزش را به مدل رشد منکیو، رومر و ویل (1992) اضافه کرده اند استفاده می‏کند و به بررسی اثر نابرابری جنسیتی در آموزش رشته های دانشگاهی علوم پایه، فنی و مهندسی و ریاضیات (STEM)، بر رشد اقتصاد ایران در دوره زمانی سال های 1367 تا 1399 می پردازد. در این بررسی به دلیل ماهیت تصادفی عوامل غیرقابل مشاهده ی موثر بر رشد اقتصادی مانند پیشرفت تکنولوژی، از رویکرد الگوی اقتصاد سنجی سری زمانی ساختاری (STSM) استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در دوره مورد مطالعه، اثر مثبت ثبت نام زنان در این رشته های دانشگاهی (STEM) بر رشد اقتصاد ایران بیشتر از اثر مثبت ثبت نام مردان بوده است و افزایش نابرابری جنسیتی در آموزش این رشته های دانشگاهی اثر منفی و معناداری بر رشد اقتصاد ایران داشته است. از این رو انتظار می رود با اتخاذ سیاست های مناسب در بازار کار با هدف رفع تبعیض جنسیتی در این بازار، به برابری جنسیتی در آموزش این رشته های دانشگاهی بیانجامد. زیرا رشد پایدار اقتصاد در گرو توجه به درهم تنیدگی سیاست‏های بازار کار و سایر نهادها از جمله نهاد آموزش است.

  کلیدواژگان: نابرابری جنسیتی در آموزش، رشته های دانشگاهی علوم پایه، فنی و مهندسی و ریاضیات (STEM)، مدل سری زمانی ساختاری (STSM)، رشد اقتصادی، ایران
 • سید مهدی صدری اسکویی، منیره دیزجی*، پرویز محمدزاده، سید علی پایتختی اسکویی صفحات 219-248

  هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی رابطه بین فساد و سرمایه انسانی در 19 کشور با توسعه انسانی بسیار زیاد و زیاد (گروه اول) و 35 کشور با توسعه انسانی متوسط و ضعیف (گروه دوم) می باشد. مطالعه به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل ور (Panel VAR) در دوره زمانی 2012 الی 2018 انجام گرفته و روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مدل بررسی شده اند. در گروه اول کشورها در انتهای دوره حدود 48/71 درصد تغییرات فساد توسط شوک های مربوط به خود فساد، 30/5 درصد توسط شوک های تورم، 75/9 درصد توسط شوک های آموزش، 17/3 درصد توسط شوک های تولید ناخالص داخلی سرانه، 65/7 درصد توسط شوک های بهداشت و سلامت و 62/2 درصد توسط شوک های حکمرانی خوب توضیح داده می شود. در گروه دوم در انتهای دوره حدود 26/62 درصد تغییرات فساد توسط شوک های مربوط به خود فساد، 54/21 درصد نوسانات توسط شوک های میزان تورم، 2/0 درصد توسط شوک های آموزش، 34/1 درصد توسط شوک های تولید ناخالص داخلی سرانه، 33/9 درصد توسط شوک های بهداشت و سلامت و 30/5 درصد توسط شوک های حکمرانی خوب توضیح داده می شود. نتیجه اینکه شاخص های سرمایه انسانی در کشورهای با توسعه انسانی بسیار زیاد و زیاد 4/17 درصد از تغییرات فساد را توضیح داده است که این مقدار در کشورهای با توسعه انسانی متوسط و ضعیف برابر 53/9 درصد است؛ به عبارتی در گروه اول کشورها تغییرات و ساختار فساد بهتر توسط شاخص های سرمایه انسانی تبیین شده اند.

  کلیدواژگان: فساد، سرمایه انسانی، آموزش، بهداشت، کشورهای اسلامی
 • ابوالفضل شاه آبادی، زهرا حیدری، علی توسلی نیا* صفحات 249-270

  با ظهور و گسترش پدیده جهانی شدن و تعمیق تعاملات و مناسبات اقتصادی و تجاری بین کشورهای جهان، نقش و جایگاه جذب سرمایه های خارجی در الگوهای رشد و توسعه برای کشورهایی که با تنگنای مالی مواجه اند، بسیار حایز اهمیت شده است. به طوری که از دهه 80 میلادی به این سو عوامل و متغیرهای جدیدی به عنوان محرک جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطرح شده و نظر اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. لذا با توجه به چنین ضرورتی هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط میان نوآوری و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در 47 کشور برتر تولیدکننده علم در جهان در بازه زمانی 2011 تا 2020 است. بدین منظور جهت برآورد الگو از رهیافت اقتصادسنجی داده های تابلویی پویا و تخمین زن گشتاورهای تعمیم یافته پویا استفاده شده است. نتایج الگوی پژوهش نشان می دهد همه متغیرهای مورد مطالعه با ضرایب تخمینی متفاوت بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر مثبت و معنادار دارند. به طوری که بهبود هر یک از متغیرهای پنج گانه ورودی های نوآوری و متغیر کنترل فساد، نرخ ارز و درجه توسعه یافتگی کشورها به عنوان متغیرهای کنترلی مورداستفاده بر حجم ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این دسته از کشورها می افزاید.

  کلیدواژگان: نوآوری، نهاد و موسسات، زیرساخت، سرمایه انسانی و تحقیقات، سرمایه گذاری مستقیم خارجی
 • عاطفه الله وردی، سعید دائی کریم زاده*، سارا قبادی صفحات 271-299

  امروزه در بسیاری از کشورهای جهان، شاخص شرایط مالی به عنوان ابزاری برای پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی معرفی شده است. به همین منظور در مطالعه حاضر، ابتدا به ساخت شاخص شرایط مالی در الگوهای مختلف پارامترهای متغیر زمانی پرداخته و سپس عملکرد شاخص شرایط مالی در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از رویکرد میانگین مربعات خطای پیش بینی (MSFE) و رویکرد مجموع تجمعی لگاریتم احتمالات پیش بینی مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.نتایج حاصله بیانگر آن است که شاخص شرایط مالی ساخته شده توانایی انطباق با حالت های مختلف اقتصاد ایران را دارد و نوسانات آن در طول زمان افزایش می یابد. براساس نتایج بدست آمده از رویکرد میانگین مربعات خطای پیش بینی، الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) در مقایسه با الگوی خود توضیح برداری عامل افزوده شده (FAVAR) و نیز الگوی خودتوضیح برداری پارامتر متغیر زمانی عامل افزوده شده (FA-TVP-VAR) خطای پیش بینی کمتری را در برخی از متغیرهای کلان اقتصادی نشان می دهد و نیز استفاده از الگوهای ترکیبی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی که در آن ضرایب و مجموعه متغیرهای منتخب شاخص شرایط مالی بسته به شرایط اقتصادی تغییر می کنند، باعث بهبود عملکرد شاخص شرایط مالی در پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی می شود. نتایج مجموع تجمعی لگاریتم احتمالات پیش بینی نشان می دهد که به کارگیری الگوهای پارامتر متغیر اثر زیادی در کاهش خطای پیش بینی برخی از متغیرهای کلان ندارد.

  کلیدواژگان: شاخص شرایط مالی، پیش بینی، متغیرهای کلان اقتصادی، میانگین مربعات خطای پیش بینی، مجموع تجمعی لگاریتم احتمالات پیش-بینی
|
 • Mani Motameni *, Mohammad Abdi Seyyedkolaee, Sahar Nasrnejad Pages 7-22

  The value added of manufacturing activities has positive effects and side effects on the national economy. Improving productivity, increasing the complexity of economy and strengthening capital accumulation are among these consequences. Therefore, in some studies, the role of manufacturing has been interpreted as a growth engine. In addition, improving the economic conditions and per capita incomes usually increase the share of household expenditures in high-tech industrial products. This will increase the demand for factory products and possibly increase the activity of manufactures. The main purpose of this study is to investigate the relationship between the value added induced by the activity of manufacturing industries and economic growth among different countries using PVAR model. The limitation of having a consistent set of data has reduced the number of sample countries to 21. The data belongs to the years 1990-2020. The average share of manufacturing in the total production of the selected countries is 15% and the average economic growth in these countries is about 2%. The result of the study, the stability of which has also been confirmed, does not rule out the existence of a simultaneous and reciprocal relationship between the two main variables of the research. In case of a positive 10% shock in the value added of manufacturing, the economic growth of the selected countries of this study will increase by 1% after 7 years and in case of a positive 10% shock in the economic growth, the activity of manufacturing will increase by about 0.5% after 7 years. In other words, the effect of manufacturing on the economic growth is greater than the effect of the economic growth on factory activity.

  Keywords: Economic Growth, Manufacturing, Panel Var
 • Maryam Jafari Tadi, Mostafa Rajabi *, Bahar Hafezi Pages 23-38

  Health as a special commodity and a fundamental right of all people has always been considered by policymakers. Corruption as one of the indicators of institutional quality can lead the resources of society to specific groups and cause a lack of resources in areas such as health. Therefore, the phenomenon of corruption can be one of the obstacles to achieving the health goals in any society. The purpose of this article is to examine the impact of two different indicators of corruption on life expectancy in 10 selected Asian developing countries for the period 1996 to 2015. For this purpose, Pooled Mean Group Econometric (PMG) method was used. The results showed that in both models, reducing corruption had a positive and significant effect on life expectancy in the long run. However, in the short term, only the control of corruption index introduced by the World Bank had a significant and negative effect on life expectancy. In other words, in the short term, corruption has been able to positively affect health by bypassing the legal barriers in the health sector. In the long run, on the contrary, the negative effects of corruption are greater and therefore corruption has a negative impact on health in the long run.

  Keywords: Corruption, Health, Life expectancy, Pooled Mean Group Model
 • Vahid Taghinezhadomran *, Mehran Samdaliri, Alireza Bayat, Mobin Ramezanpour Pages 39-63

  An important part of an individual's human wealth, which directly affects his or her well-being and that of society, is formed through education. This requires an equal distribution of educational opportunities among the people. Today, with the change in educational processes due to the growth of communication technologies and the role of Covid 19, access to the Internet and government spending, along with other relevant factors in the literature have affected educational inequality. Based on the importance of education in economic development and progress, this study investigates the impact of Internet access on educational inequality in the selected West Asian countries during the period 2010-2019 using the panel Fully Modified Ordinary Least Squares method (FMOLS).The results of the model estimation show that public government expenditures, Internet access and investment have a negative and significant effect on educational inequality in the countries .This means that these variables lead to a more equal distribution of education among individuals. Another empirical finding is that income inequality and gender inequality both significantly increase educational inequality in West Asian countries.

  Keywords: Internet access, Educational Inequality, Fully Modified Ordinary Least Squares (FMOLS), West Asian
 • Farzaneh Noori *, Sohrab Delangizan Pages 65-90

  Foreign direct investment has been the subject of many studies due to its importance in providing financial resources for companies, governments, and technology transfer. Its effects and relationship with various economic factors, including employment, have been the focus of researches. However, there is still no coherent review study that takes into account other aspects of the issue and draw a general conclusion from the studies along with investigating the effect of foreign direct investment. This study is designed to fill this information gap. Among the searched articles, 329 published English papers about the effect of foreign direct investment on employment were studied and the results were presented according to dimensions such as the effect of short-term and long-term employment generation, the effect on skilled and simple labor force, etc. Finally, this general result was extracted that the maximum positive effect of Foreign Direct Investment (FDI) on employment is achieved when the FDI enters the host country in the form of Greenfield, and the training of human resources should be done by the FDI, especially the simple workforce, to match the level of technology imported by it. Policy making and legislation should support employment to maximize the country's absorption capacity and oblige the FDI to supply labor, raw materials, and required services from the host country.

  Keywords: Foreign direct investment, Employment, Policy Making, Systematic review
 • Alireza Najjarpour *, Mohsen Eslami Pages 91-116

  Modeling of oil price behavior depends on whether we distinguish the observed data as examples of deterministic or random trend processes. The distinction between these processes is crucial because of the long-term response of data series to shocks. Generally, in standard significance tests, the null hypothesis is tested for the difference between the insignificant and significant hypotheses. In the present study, to investigate the root of the non-difference stationary unit from Bayesian methods, we estimate the RCAR model considered for oil prices. The results of this study show that despite confirming the unit root in oil price data, it is not clear that whether a random step process is suitable for predicting Brent crude oil prices or not because confirming the existence of a random unit root does not necessarily mean that the crude oil spot prices follow a Brownian process. Therefore, it is not possible to conclude from such results that the efficiency of the oil market is insignificant. However, because the unit root in the crude oil data is random, it does not persist with the differentiation of the crude oil data; therefore, the use of the differentiated variable in conventional co-integration models will be incorrect. Also, because the crude oil is the input of many industries, this anonymity could be transferred to other macroeconomic variables. Therefore, theories of business cycles that portray temporary economic shocks will have weak support.

  Keywords: Unit Root Tests, Bayesian Approach, Random Unit Root, Gibbs Sampling Algorithm
 • ali safai, parvaneh s, Saleh Ghavidel, masood Soufi Majidpoor Pages 117-145

  This study aimed to investigate the effect of social security expenditure on the convergence of social welfare in provinces of Iran. Results of estimating models, using Spatial Econometrics, revealed that social security expenditure has a positive and significant effect on the convergence of social welfare in provinces of Iran during the period 2006-2020. Moreover, findings demonstrated that direct and indirect effect of social security expenditure is also positive, in the sense that the increases in social security expenditure has not only improved the convergence of social welfare in all provinces, but its spillover effects have also improved the convergence of social welfare in neighboring provinces on average. Besides, the Absolute Convergence Rate was 0.053 and in the conditional models, its’ values were estimated to be 0.054 and 0.059, respectively. These findings show that the estimated Conditional Beta-Convergence Rate is higher while considering social security expenditures. Additionally, results revealed that the Misery Index and the Government Size have a negative and significant effect, while the Information and Communication Technology (ICT) and Human Capital have a positive and significant effect on the convergence of social welfare. Finally, an estimation of the Spatial Spillover Effects of social security expenditures in 2019 showed that each one of the provinces has the highest direct effect coefficient on itself, and then has the highest effect on neighboring provinces.

  Keywords: Convergence, Social Welfare, Spatial Econometrics, Social Security, Provinces of Iran
 • Saleh Taheri Bazkhaneh, Hamdollah Seifi Khodashahri Pages 147-169

  The relationship between inflation and inflationary uncertainty has attracted the attention of many theoretical and empirical macroeconomic studies. Despite extensive studies in this field, there is still no consensus regarding the flow of causality between these two variables. In this regard, the current research uses continuous wavelet transform and analysis in the time-frequency domain to provide new insights into the relationship between inflation and its uncertainty in Iran during the period 1991 - 2022. According to the obtained results, the flow of causality between the two variables is not established and the theories related to this issue are not relevant to Iran's economy in the sense that, firstly, economic agents are generally not able to correct their forecast in the face of inflation. And secondly, the monetary authorities do not take necessary measures to stabilize the prices when they rise. In the long run, the causal flow from inflation to inflation uncertainty is established with significant intensity. The interpretation of the results in the dimension of time and its compatibility with the theoretical foundations and conditions of Iran's economy indicates that in the long run, the policymaker, in response to the increase in the general level of prices, has relatively less sensitivity to reducing inflation compared to other goals.

  Keywords: Inflation, Inflation Uncertainty, Wavelet Analysis, Time-Frequency Domain
 • Karim Azarbayjani *, Naime Hamidi, Morteza Sameti Pages 171-189

  .Controlling corruption for more than two thousand years old has always challenged economies. The present paper, with the goal of explaining the gender behavior of human beings in the form of government institutions, attempted to answer the question of whether reducing the inequality between genders decreases financial corruption or if financial corruption is an obstacle to achieving gender equality. This study also aimed to find whether the realization and spread of corruption are more dependent on gender or institutional (government and religion) factors. This paper used statistical data from 89 countries including Iran from 2008 to 2017. The dynamic panel data approach system generalized method of moments (GMM-SYSTEM) was utilized for answering the above questions. In this regard, the Gender Inequality Index (GII), the Corruption Perceptions Index (CPI), and the Money Laundering Index (AML) were used as alternatives to the Corruption Perceptions Index. Also, to evaluate the sensitivity of government institution performances, two groups of good governance tools and freezer foundation indicators were used. The results of estimation systems showed that corruption decreased following the increase of women's participation in the public sector and corruption reduced women's participation in the public sector. Also, the result of systematic estimates seeking the key to solving the corruption riddle indicated that regardless of any gender behavior, the institution of government as a missing link between gender and corruption has a significant impact on the effectiveness of these two indicators. Moreover, despite government institutions, religion doesn’t affect the relationship between two indicators of corruption and gender inequality.

  Keywords: Corruption, money laundering, gender, religion, government
 • Fatemeh Sadeghpour, Mohammad Jafari *, Zahra (Mila) Elmi Pages 191-217

  Education, especially in academic fields of basic sciences, technology, engineering, and mathematics (STEM), is one of the significant indicators of human capital. STEM represents the economy's capacity for innovation and creativity, which forms the core of economic growth. The current research used the model of Knowles et al. (2002), who have added gender inequality in education to the economic growth model of Mankiw, Romer, and Weil (1992), to investigate the effect of gender inequality in STEM and deal with the economic growth of Iran in the period of 1988 to 2020. In this study, due to the random nature of unobservable factors affecting economic growth such as technological progress, the structural time series econometric model (STSM) approach was used. The results of the estimation showed that the positive effect of women's enrollment in STEM on economic growth is greater than the effect of men's enrollment, and the increase in gender inequality in STEM has a negative and significant effect on economic growth in Iran. Therefore, adopting appropriate policies in the labor market to eliminate gender discrimination will lead to gender equality in the education of these academic fields; because the sustainable growth of the economy depends on the intertwining of labor market policies and other institutions, including educational institutions.

  Keywords: Gender Inequality in Education, Academic Disciplines of Sciences, Engineering, and Mathematics (STEM)), Structural Time Series Model, Economic Growth, Iran
 • Seyyed Mahdi Sadri, Monireh Dizaji *, Parviz Mohamadzadeh, Seyyed Ali Paytakhti Oskooe Pages 219-248

  The purpose of this research is to compare the relationship between corruption and human capital in 19 countries with very high and high human development (first group) and 35 countries with average and low human development (second group). To conduct this study and investigate the long-term and short-term relationships between the variables of the model from 2012 to 2018, a descriptive-analytical method and the panel econometric method were used. Results show that in the first group of countries (high human development), about 71.48% of corruption changes were caused by corruption-related shocks, 5.30% by inflation-related shocks, and 9.75% by education-related shocks at the end of the period. The findings also revealed that 3.17% of corruption changes were explained by shocks caused by GDP per capita, 7.65% by shocks caused by health, and 2.62% by shocks caused by good governance. However, in the second group (low human development), the results showed that at the end of the period, about 62.26% of corruption changes were caused by corruption-related shocks, 21.54% fluctuations by inflation-induced shocks, 0.2% by education shocks, 1.34% by shocks due to GDP per capita, 9.33% by shocks due to health, and 5.30% by shocks due to good governance. In conclusion, it can be said that the indicators of human capital in countries with high human development (the first group) explained 17.4% of corruption changes, while this factor is 9.53% in countries with low human development (the second group). In other words, in the first group of countries, the changes and structure of corruption are better explained by human capital indicators.

  Keywords: Corruption, human capital, education, Health, Islamic Countries, Panel
 • Abolfazl Shahabadi, Zahra Heidari, Ali Tavassolinia * Pages 249-270

  With the emergence and expansion of the globalization phenomenon and the deepening of interactions and economic and trade relations between the countries of the world, the role and place of attracting foreign capital in the patterns of growth and development have become very important for countries that are facing financial difficulties, in a way that since the 80s, new factors and variables have been proposed as the stimulus for attracting foreign direct investment and have attracted the attention of economists. Therefore, according to this necessity, the purpose of the current research is to investigate the relationship between innovation and the inflow of foreign direct investment in the top 47 science-producing countries in the world from 2011 to 2020. For this purpose, the econometric approach of dynamic panel data and dynamic generalized moments estimator have been used to estimate the model. The results of the research model show that all the studied variables with different estimated coefficients have a positive and significant effect on foreign direct investment in a way that the improvement of each of the five variables of innovation inputs and the variable of corruption control, exchange rate, and degree of development of the countries used as control variables increases the volume of foreign direct investment in this category of countries.

  Keywords: Innovation, organizations, institutions, infrastructure, Human capital, research, Foreign direct investment
 • Atefe Alahverdi, Saeed Daei-Karimzadeh *, Sara Ghobadi Pages 271-299

  Today, the financial condition index is introduced as a tool for forecasting macroeconomic variables in many countries of the world. The aims of the present study are, first, to construct the financial condition index in different patterns of time-varying parameters and then, to analyze the performance of the financial conditions index in order to forecast the macroeconomic variables using the mean squared forecasting error approach (MSFE) and the cumulative sum of log-predictive likelihoods.The results show that the constructed financial conditions index can adapt to different states of Iran's economy and its fluctuations increase over time. Based on the obtained results, the time-varying parameter factor-augmented vector autoregressive model (TVP-FAVAR) shows less forecast error in some macroeconomic variables compared to the factor-augmented vector autoregressive model (FAVAR) and also the vector autoregressive time-varying parameter factor-augmented model (FA-TVP-VAR). The use of combined time-varying parameter factor-augmented vector autoregressive models when the coefficients and selected variables of the financial conditions index change depending on the economic condition, improve the performance of the financial conditions index in forecasting macroeconomic variables. The cumulative sum of log-predictive likelihoods shows that using variable parameter patterns does not have a great effect in reducing the forecast error of some macro variables.

  Keywords: Financial condition index, Forecasting, macroeconomic variables, mean squared forecasting error, the cumulative sum of log-predictive likelihoods