فهرست مطالب

 • پیاپی 42 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/28
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدمیلاد احمدی*، روح الله تولایی، محمدمهدی مهتدی، علی طاهری صفحات 1-35

  بسیاری از سازمان ها مهندسان دانش را به کار می گیرند تا دانش ضمنی را با استفاده از اصول و تکنیک های اکتساب دانش تدوین نمایند. هدف اصلی این پژوهش ارایه الگویی جامع از اکتساب دانش در سازمان هایی با ویژگی نهادی است. بدین منظور از روش نگاشت معنایی با رویکرد تحقیق در عملیات نرم استفاده شده و با مدل سازی گرافیکی، ایده ها و روابط اصلی در میان معانی نشان داده شده و نوعی ساختاربندی طبقه ای از موضوع اکتساب دانش به شکل تصویری انجام شد. در این راستا، ابتدا مفهوم مرکزی موردبررسی قرار گرفت و مفاهیم خرد مربوط به آن مشتمل بر 15 مفهوم خرد شناسایی و در الگو ثبت شدند. «توافق و ارتباط نظام کسب دانش با سایر نظامات سازمان»، «اتصال نظام کسب دانش به چرخه مدیریت دانش»، «مسیولان و متولیان کسب دانش»، «ویژگی های خاص سازمان های نهادی» و «لایه های بنیادین سازمان» ازجمله این موارد بود. در ادامه هر یک از مفاهیم مذکور، به عنوان یک ایده مرکزی در نظر گرفته شده و توسعه شاخه ها به منظور استخراج کلمات خرد مرتبط با هر مفهوم، بعضا تا 4 لایه نیز ادامه یافت. تعداد کل مفاهیم ترسیم شده در این الگو 183 مورد بود.

  کلیدواژگان: کسب دانش، دانش ضمنی، سازمان های نهادی، نقشه معنایی، نگاشت شناختی
 • محسنه اسدی*، مهدی شامی زنجانی صفحات 37-70
  سازمان ها برای طراحی نقشه راه تحول دیجیتال خود، ابتدا باید درک جامع و همه جانبه ای از وضعیت فعلی دیجیتال سازمانشان داشته باشند. ارزیابی بلوغ دیجیتال می تواند اولین گام در تدوین نقشه راه تحول دیجیتال باشد. این پژوهش به منظور ارایه یک چارچوب ارزیابی بلوغ دیجیتال برای سازمان ها انجام شده است. روش تحقیق مورداستفاده مرور نظام مند مبانی نظری بوده است. در این بررسی پس از کیفیت سنجی و غربال گری مقالات مرتبط، 32 عنوان مستند مورد تحلیل قرار گرفت. درنتیجه این بررسی، ابعاد بلوغ دیجیتال شامل «استراتژی»، «حکمرانی و رهبری»، «مدل کسب وکار و اکوسیستم»، «فرهنگ و مهارت»، «فرایند»، «تجربه کارکنان»، «تجربه مشتری»، «فناوری»، «داده» و «نوآوری» شناسایی شده و در ادامه نیز درمجموع تعداد 69 شاخص مرتبط با هرکدام از ابعاد معرفی شدند. جهت ارزیابی اعتبار کدگذاری، نتایج توسط 4 نفر از سرارزیابان جایزه ملی تحول دیجیتال بررسی و مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: تحول دیجیتال، مدل بلوغ، بلوغ دیجیتال، ارزیابی بلوغ
 • مسعود تقی آبادی*، معصومه تقی آبادی، حمید تقی آبادی صفحات 71-102

  شبکه های اجتماعی، مشارکت مشتری آنلاین صنعت بازاریابی را تسهیل کرده اند. این پژوهش درصدد بررسی مشارکت مشتری در صفحات برندهای لوازم آرایشی ایرانی اینستاگرام است. این تحقیق با بهره گیری از روش تحلیل محتوای کمی صورت گرفته است. جمعیت آماری پژوهش تمام برندهای آرایشی موجود بود که پنج برند مطرح (مای، کالیستا، اینلی، سینره و آموتیا) به عنوان نمونه برگزیده شد و با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند از هر صفحه برند 60 پست مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که بین نوع محتوای پست ها (انگیزشی، تبلیغاتی، اطلاعاتی و سرگرمی) و مشارکت مشتری (لایک ها و نظرات) رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین محتوا و تعامل و لحن منفی با مشارکت بیشتر رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بین وضوح پست ها و لحن مثبت نیز فرضیه تا حدی تایید شد و حاکی از تاثیرگذاری جزیی آن بر مشارکت مشتری است. تحلیل رگرسیون چندگانه برای تعداد لایک و نظرات در پست ها نشان می دهد که واریانس کل مدل و ضریب تعیین، برای این دو به ترتیب 668/0% با مقدار 372/15 F= و 001/0 <p و 410/0% با مقدار 590/7F= 001/0 p< است و نشان از معنی دار بودن آن دارد. ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که 5/66 درصد تغییرات متغیر وابسته (لایک ها) و 6/40 تغییرات نظرات حاصل تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق است.

  کلیدواژگان: مشارکت مشتری، برند، رسانه اجتماعی، اینستاگرام، صنعت زیبایی، لوازم آرایشی
 • داوود درویشی سلوکلایی*، سمیرا حیدری گرجی، سحر ولی پور پرکوهی صفحات 103-132
  فناوری، عامل اصلی انقلاب صنعتی چهارم است که تاثیر بسزایی در گردشگری دارد. توسعه فناوری اطلاعات و هوشمند سازی به تحول صنعت گردشگری منجر شده و رقابت زیادی ایجاد می کند و باعث می شود بسیاری از توسعه دهندگان بخش گردشگری برای جذب گردشگر به نوآوری های واقعی بپردازند. ازاین رو، برای بررسی اقتصاد هوشمند در گردشگری این مطالعه سعی دارد تا با استفاده از مدلی مبتنی بر روش تصمیم گیری چند معیاره بهترین-بدترین به ارزیابی شاخص های اقتصاد گردشگری هوشمند در ایران بپردازد. به همین منظور، ابتدا با استفاده از مطالعه ادبیات پژوهش و نظرات خبرگان حوزه گردشگری، ابعاد و شاخص های موثر اقتصاد هوشمند در صنعت گردشگری تعیین شده است. بر اساس نظرات خبرگان روش بهترین- بدترین، افزایش جاذبه ها و فعالیت ها مهم ترین معیار در اقتصاد گردشگری هوشمند شناخته شده است. علاوه بر آن، ایجاد بازارهای نو برای فروش محصولات داخلی و بهره گیری از فناوری اطلاعات به ترتیب در اولویت دوم و سوم قرارگرفته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مدیران صنعت گردشگری باید تمرکز خود را به افزایش جاذبه ها، معرفی خدمات مربوط به اطلاعات گردشگری از طریق ابزارهای هوشمند سازی، استفاده از بازارهای آنلاین یا تجارت الکترونیکی و بهره گیری بیشتر از بستر فناوری اطلاعات اختصاص دهند..
  کلیدواژگان: : هوشمند سازی، گردشگری هوشمند، اقتصاد هوشند، روش بهترین- بدترین
 • سید مهدی سادات رسول*، سپیده شفیعا، محسن خداکرمی صفحات 133-159

  هرساله هزاران کسب وکار جدید در سراسر جهان در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد می شوند. درصد بالایی از این شرکت های تازه تاسیس در سال های اولیه به دلایل مختلف، با شکست مواجه می شوند، پیش بینی شرکت های موفق نقش بسیار مهمی در فرایند سرمایه گذاری دارد. هدف این پژوهش ارایه یک پایگاه داده قاعده محور جهت پیش بینی موفقیت شرکت های نوپای حوزه فناوری اطلاعات در ایران می باشد. داده های جمع آوری شده در پژوهش پیش رو شامل 165 مورد شرکت نوپای ایرانی است که فعالیت خود را از شتاب دهنده ها آغاز کرده اند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و دریافت نظرات متخصصان حوزه سرمایه گذاری و فعالین شرکت های نوپا از طریق پرسشنامه نیمه باز 36 عامل موثر بر موفقیت و شکست شرکت های نوپا شناسایی شد. در این پژوهش از شیوه سیستم استنتاج فازی برای تحلیل عوامل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که موفقیت شرکت های نوپا به میزان قابل توجهی پیش بینی پذیر می باشد؛ همچنین عوامل مربوط به تیم و ویژگی های تیم بیشترین تاثیر بر موفقیت شرکت های نوپا را از میان عوامل متعددی چون ایده، مدل کسب وکار، سرمایه، زمان بندی شروع مناسب کسب وکار در ایران به خود اختصاص داد.

  کلیدواژگان: مدل پیش بینی موفقیت، شرکت های نوپای فناوری اطلاعات، سطوح بلوغ، سیستم استنتاج فازی
 • حبیب الله سالارزهی، گل بهار پورانجنار، امین شکیبایی، حسن غفاری* صفحات 161-191
  پژوهش حاضر باهدف شناسایی پیشران های موثر بر توسعه شبکه های اجتماعی مجازی در تشخیص فرصت های کارآفرینانه صورت پذیرفت. شبکه های اجتماعی مجازی، به عنوان شبکه ای از ارتباطات انسانی، شامل واتس آپ، اینستاگرام، گوگل پلاس، لینکدین، فیس بوک، توییتر و سایر پلتفرم های دیگری است که دربرگیرنده فرصت های بسیاری درزمینه کارآفرینی می باشد. پژوهش، ازنظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش گردآوری داده ها، تحلیلی - اکتشافی و از نوع رویکرد آمیخته بوده که در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و در بخش کمی از روش میک مک استفاده شد. جامعه موردنظر در بخش کیفی شامل 9 نفر از خبرگان و در بخش کمی شامل 20 نفر از کارشناسان مسلط به موضوع است که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. روش گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه و در بخش کمی شامل پرسش نامه میک مک بوده است. در مرحله مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه، تعداد 18 متغیر اولیه شناسایی گردید که با تعدیل نظرات خبرگان، 16 متغیر برای تحلیل کمی استفاده شد. پس از تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه میک مک، تعداد 10 متغیر به عنوان پیشران های موثر تعیین شدند. نتایج، بیانگر این است که اثرگذارترین عامل شامل؛ اندازه شبکه های اجتماعی مجازی و وجود مخاطبین تجاری در شبکه های اجتماعی مجازی و کم اثرترین متغیر شامل؛ انتقال اطلاعات و وجود منابع اطلاعاتی در شبکه اجتماعی مجازی می باشد.
  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، مجازی، تشخیص فرصت، کارآفرینی
 • مصطفی نژادطاهری، محمدتقی تقوی فرد*، عباس طلوعی اشلقی صفحات 197-236

  با توجه به پیشرفت فناوری و ارتباطات، روش های مدیریت آموزشی سنتی جوابگویی نیازهای آموزشی نبوده لذا، نیاز است تا با استفاده از فناوری های جدید، نظام آموزشی ارتقا داده شود. به همین دلیل، هدف این پژوهش طراحی مدلی است که محتوای دوره های آموزش مهارتی را بر اساس نیاز بازار کار و توانمندی هنرآموز با استفاده از قراردادهای هوشمند بلاک چین تطبیق دهد. روش کلی این پژوهش، علم طراحی است که برای طراحی مدل از روش فراترکیب استفاده شده است. ارزیابی مدل نیز از طریق یک پرسش نامه طراحی شده انجام پذیرفت که این پرسش نامه توسط یک نمونه آماری 30 نفر، از جامعه آماری که شامل معلمان دروس فنی، مدیران بخش آموزش فنی و حرفه ای ادارات آموزش وپرورش و افراد مسیول تدوین رشته ها مهارتی می باشند تکمیل شد که این نمونه ای آماری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده است. اطلاعات پرسش نامه با روش های آماری توصیفی و استنباطی با روش آزمون آماری تی تک نمونه ای تحلیل شد. مدل معرفی شده که با استفاده از فناوری قرارداد هوشمند طراحی شده است، می تواند برای اثربخش بودن آموزش مهارتی بسیار مفید باشد و ارتباط بین بازار کار و آموزش را بهبود ببخشدو نتایج تحلیل های آماری که برای پردازش مدل به دست آمده بیانگر این نکته است که مدل پیشنهادی از درجه اعتبار مناسبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: بلاک چین، قرارداد هوشمند، برنامه ریزی درسی، آموزش مهارتی
 • سلیمه قنبری*، حسین نظام آبادی پور، سید عبدالمجید جلایی صفحات 237-265
  با توجه به اهمیت اعطای اعتبار در نظام بانکی، استفاده از عوامل موثر بر اعتبارسنجی جهت تصمیم گیری در اعتباردهی، بسیار مهم است. با توجه به این مهم، تحقیق حاضر به شناسایی و اولویت بندی ویژگی های تاثیرگذار در اعتبارسنجی مشتریان با استفاده از دیدگاه متخصصان و کارشناسان بانکی شهر کرمان و تطابق آن با شاخص های موجود در مدل های استخراج شده از روش هوش مصنوعی پرداخته است. هدف این است که آیا بین نظرات انسانی که ناشی از دانش و تجربه است و نظرات هوش مصنوعی که به مسیله به صورت مدل سازی جعبه سیاه نگاه می کنند، تطابق وجود دارد یا خیر. داده های موردنیاز به روش پرسشنامه و الگوریتم باینری کوانتومی جمعیت ذرات، جمع آوری شده و به ترتیب به روش دلفی و فرا ابتکاری موردبررسی قرارگرفته اند. نتایج حاکی از آن است که شاخص های منتخب دو روش 80 درصد همپوشانی داشته اند. با توجه به نتایج تحقیق و دقت بالای تکنیک های هوش مصنوعی، پیشنهاد می شود جهت اعطای اعتبار به مشتریان در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، وزن بالاتری برای شاخص های مذکور لحاظ شود.
  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، دلفی، الگوریتم فرا ابتکاری، بازشناسی الگو، انتخاب ویژگی
 • سارا صباغچی، سپهر قاضی نوری*، فاطمه ثقفی، شقایق صحرایی صفحات 267-299

  ظهور طیف گسترده ای از فناوری های دیجیتال به طور بنیادی ماهیت، فرآیند و نتایج نوآوری را تغییر داده است. محققان بر تمایز نوآوری دیجیتال و نوآوری سنتی تاکید کرده و نظریه پردازی در این حوزه را ضروری می دانند. در پژوهش حاضر، به روش استقرایی و باهدف مفهوم سازی و شناسایی ابعاد اصلی نوآوری دیجیتال در سازمان های صنعتی، ابتدا با استفاده از رویکرد مرور سیستماتیک ادبیات، مقالات مرتبط این حوزه در بازه زمانی 2014 تا 2022 موردبررسی قرارگرفته و 48 مقاله جهت تحلیل انتخاب گردید. سپس با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مقالات انجام شد. براین اساس، ابعاد اصلی نوآوری دیجیتال در قالب مدل پارادایمی شامل عوامل علی (13 مقوله ذیل 4 بعد اصلی مدیریت فناوری ها و پلتفرم صنعتی دیجیتال، مدیریت اکوسیستم نوآوری دیجیتال، فرایندهای هوشمند، ساختار و سازمان دیجیتال)، عوامل زمینه ای، عوامل مداخله گر، راهبردها و پیامدها طبقه بندی شدند. همچنین با مرور تعاریف و ابعاد شناسایی شده یک تعریف جدید برای نوآوری دیجیتال در سازمان های صنعتی ارایه گردید. چارچوب نظری حاصل علاوه بر کمک به مفهوم سازی بیشتر این پدیده، می تواند در طراحی مدل های بلوغ نوآوری دیجیتال سازمان ها مورداستفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: نوآوری دیجیتال، قابلیت نوآوری، پلتفرم و اکوسیستم دیجیتال، مدل پارادایمی، نظریه داده بنیاد
|
 • MohammadMilad Ahmadi *, Ruhollah Tavallaei, MohammadMahdi Mohtadi, Ali Taheri Pages 1-35

  Many organizations employ knowledge engineers to acquire tacit knowledge from experts using the principles and techniques of knowledge acquisition. The main purpose of this study is to provide a comprehensive pattern of knowledge acquisition in institutional organizations. For this purpose, Semantic mapping (one of the research methods in Soft Operation Research) has been used; and using a graphical arrangement that shows the main ideas and relationships between the meanings of words, a kind of visual classification of knowledge acquisition is proposed. In this regard, first, the central concept was examined and related micro-concepts including 15 micro-concepts were identified and recorded in the pattern. These included “agreement and relationship of knowledge acquisition system with other organizational systems”, “connection of knowledge acquisition system to knowledge management cycle”, “officials and trustees of knowledge acquisition”, “special characteristics of institutional organizations” and “basic layers of the organization”. Each of these concepts was then considered a central idea, and the development of branches to extract the micro-words associated with each concept continued, sometimes up to four layers. The total number of concepts drawn in this pattern were 183.Keywords: Knowledge Acquisition, Tacit Knowledge, Institutional Organizations, Semantic Map, Cognitive Mapping.

  Keywords: acquisition, tacit knowledge, Institutional Organizations, Semantic Map, Cognitive Mapping
 • Mohsene Asadi *, Mehdi Shami Zanjani Pages 37-70
  For today's businesses, the move to digital transformation and the use of disruptive technologies for survival and growth is inevitable and can create many innovative opportunities for them. In order for organizations to move in this direction and design a roadmap for their digital transformation, they must first have a comprehensive and holistic understanding of the current digital situation of themselves. Assessing digital maturity can be the first step in developing the roadmap of digital transformation. Since digital transformation is not a one-dimensional issue and involves many dimensions in the organization, so identifying and paying attention to these dimensions can make it easier to plan for the digital transformation of the organization. This is possible with the help of digital maturity models. This study was conducted to provide a framework for assessing digital maturity. The research method used here was a systematic literature review. Dimensions of digital maturity in this framework include "strategy", "governance and leadership", "business model and ecosystem", "culture and skills", "process", "employee experience", "customer experience", "technology", "data" "Innovation" were identified and then 69 indicators related to each dimension were introduced.
  Keywords: digital transformation, Maturity Model, Digital Maturity, Maturity Assessment
 • Masoud Taghiabadi *, Masoumeh Taghiabadi, Hamid Taghiabadi Pages 71-102

  Social networks have facilitated the online customer engagement of the marketing industry. This research aims to investigate customer engagement in Iranian cosmetics brand pages on Instagram which has been done by quantitative content analysis. The statistical population was all available cosmetic brands, from which five popular brands (May, Calista, Inley, Cinere and Amoutia) were selected and 60 posts analyzed from each brand page. The results indicate that there is a positive and significant relationship between the type of content (Incentive, Promotional, information and entertainment) at the significant level of p <0.001 and customer engagement. Also, there is no significant relationship between content and Interactivity and negative valence with more engagement. Between the Vividness of the posts and the positive valence, the hypothesis was partially supported and indicated its partly impact on customer engagement. The results of multiple regression analysis for the number of likes and comments in the posts show that the total variance of the model and R-squared for these two are 0.668% with F = 15.372 and p <0.001 and 0.410% with F = 7.590 p <0.001, respectively and shows its significance. The adjusted R-squared also shows that 66.5% of the changes of the dependent variable (likes) and 40.6% of the changes of comments are only the result of the effect of the independent variables of the research.

  Keywords: Customer Engagement, brand, Social Media, Instagram, beauty industry, cosmetics
 • Davood Darvishi Selokolayi *, Samira Heydari Gorji, Sahar Valipour Parkohi Pages 103-132
  The industrial revolution has affected the economy and various industries. Technology is the main factor of the fourth industrial revolution, which has a significant impact on tourism. The development of information technology and intelligence has led to the transformation of the tourism industry and creates a lot of competition and makes many developers of the tourism sector to engage in real innovations to attract tourists. Therefore, to investigate the smart economy in tourism, this study tries to evaluate the indicators of the smart tourism economy in Iran by using a model based on the best-worst multi-criteria decision-making method. For this purpose, first, by studying the research literature and the opinions of experts in the field of tourism, the effective dimensions and indicators of the smart economy in the tourism industry have been determined. According to experts, the best-worst method, increasing attractions and activities is the most important criterion in the economy of smart tourism. In addition, creating new markets for selling domestic products and using information technology are placed in the second and third priorities, respectively. The results of this research show that managers of the tourism industry should focus on increasing attractions, introducing services related to tourism information through smart tools, using online markets or e-commerce and making more use of the information technology platform.
  Keywords: Intelligence, Smart tourism, Smart economy, best-worst approach
 • Seyed Mehdi Sadat Rasoul *, Sepideh ShafiAh, Mohsen Khodakarami Pages 133-159

  Hundreds of thousands of new businesses are created every year around the world, and it is estimated that about half a billion people worldwide are actively trying to start new businesses. Therefore, creating a new business is very important; because it creates new job opportunities, produces new technology and creates wealth and value in society. However, a large percentage of small businesses fail in the early years of their existence. Meanwhile, in the field of superior technologies, due to the high dependence on changing technology and also the need for high initial capital, firms are facing a more difficult situation. The purpose of this study is to provide a rule based database to determine the success and failure of IT startups in Iran. For this purpose, using research conducted in this field and also receiving the opinions of experts through a semi-open questionnaire, we identified 36 factors affecting the success and failure of startups and classified them into 5 categories. In this research, the method of fuzzy inference system by Mamdani method has been used to analyze the factors. The statistical community is the founders of Iranian startups as well as professors and business professionals;30 founders of successful Iranian startups have been randomly selected as a sample. The results show that team-related factors and team characteristics have the greatest impact on the success and failure of startups.

  Keywords: Success Failure model, IT Startups, Maturity Levels, Rule-Based, Fuzzy Inference System
 • Habibollah Salarzehi, Golbahar Pouranjenar, Amin Shakibai, Hassan Ghaffari * Pages 161-191
  The current research was conducted with the aim of identifying the effective drivers for the development of virtual social networks in identifying entrepreneurial opportunities. Virtual social networks, as a network of human communication, include WhatsApp, Instagram, Google Plus, LinkedIn, Facebook, Twitter and other platforms that include many opportunities in the field of entrepreneurship. The research was applied in terms of its purpose, and in terms of the nature and method of data collection, it was analytical-exploratory and of a mixed approach, in which Content analysis method was used in the qualitative part, and the MicMac method was used in the quantitative part. The intended sample in the qualitative section includes 9 experts, and in the quantitative section, it includes 20 experts who are proficient in the subject, who were selected by snowball sampling. The method of data collection in the qualitative part included library studies and interviews, and in the quantitative part it included the MicMac questionnaire. At the stage of library studies and interviews, 18 primary variables were identified, and 16 variables were used for quantitative analysis by adjusting the opinions of experts. After analyzing the data obtained from the MicMac questionnaire, 10 variables were determined as effective drivers. The results show that the most effective factor include; The size of virtual social networks and the presence of business contacts in virtual social networks and the least effective variable include; Transfer of information and existence of information resources in virtual social network.
  Keywords: Social networks, Virtual, opportunity recognition, Entrepreneurship
 • Mostafa Nejad Taheri, MohammadTaghi Taghavifard *, Abbas Toloei Eshlaghy Pages 197-236

  Due to the advancement of technology and communication, traditional educational management methods aren't answer to our educational needs, in order to improve the educational system by using new technologies. The purpose of this research is to design a model that adapts the content of skills training courses based on the needs of the labor market and the ability of the learner using smart contracts. The general method of this research is the Design science, which uses a Meta-synthesis method to design the model and a questionnaire is designed to evaluate the model. This questionnaire was completed by a statistical sample of 30 people, from the statistical population that includes teachers of technical courses, managers of the vocational education department of education organization and persons for compilation of skill courses. This statistical sample was selected by purposive sampling method.Questionnaire information was processed by Descriptive statistics and Statistical inference using the one sample T-Test method. The introduced model that is designed using smart contracts technology may be very useful for the effectiveness of skill training and the results of statistical analysis shows that the proposed model has a very high degree of validity.

  Keywords: Blochchain, Smart Contract, Curriculum, Skills Training
 • Salimeh Ghanbari *, Hossein Nezamabadi-Pour, Sayyed Abdolmajid Jalaee Pages 237-265
  With the importance of lending in the banking industry, it is very important to use the indicators affecting credit to decide on lending. The purpose of the present study is to identify and prioritize the effective features in customer accreditation using the viewpoints of bank experts in Kerman and to compare them with existing indicators in models extracted from Meta-Heuristic and Artificial Intelligence methods. The aim is to find out whether there is a match between the human views that arise from knowledge and experience and the views of artificial intelligence that look at the problem as black-box modeling. Required data were collected by questionnaire method and Quantum Binary particle swarm optimization algorithm and analyzed by Delphi. The results show that the selected indices have 80% overlap between the two methods. Due to the results of research and high accuracy of artificial intelligence techniques, it is suggested that in order to give credit to customers in banks and financial and credit institutions, to consider a higher weight for these indicators.
  Keywords: Credit Scoring, Delphi, Meta-Heuristic Algorithm, Pattern recognition, Feature Selection
 • Sara Sabaghchi, Sepehr Ghazinoory *, Fatemeh Saghafi, Shaghayegh Sahraei Pages 267-299

  The emergence of a wide range of digital technologies has fundamentally changed the nature, process and outcomes of innovation. Researchers emphasize the distinction between digital innovation and traditional innovation and consider it necessary to theorize in this field due to the novelty of the concept of digital innovation. In this research, in an inductive way with the aim of conceptualizing and identifying the main dimensions of digital innovation in industrial organizations, first, using the systematic literature review approach, related articles were examined in the period from 2014 to 2022, and 48 articles were selected for analysis. Then, using the grounded theory approach, open, axial, and selective coding procedures were performed. According to this, the main dimensions of digital innovation were categorized in the form of a paradigm model include causal factors (13 categories under the 4 main dimensions of digital industrial platform and technology management, digital innovation ecosystem management, intelligent processes, digital structure and organization), contextual factors, intervening factors, strategies, and consequences. Also, by reviewing the definitions and identified dimensions, a novel definition for digital innovation in industrial organizations was presented. The resulting theoretical framework, in addition helping further conceptualization of this phenomenon, can be used in the design of organizations' digital innovation maturity models.

  Keywords: digital innovation, Innovation Capability, digital platform, ecosystems, Paradigm Model, Grounded Theory