فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 41، بهار 1402)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/28
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فریبا حسینی، شهزاد پاشایی پور*، سریه پورتقی، فرشاد شریفی، حسین پورچراغی صفحات 5-19
  زمینه و هدف

  پاندمی کووید-19 نیاز به مداخلات خلاقانه جهت پیشگیری از بیماری های قلبی-عروقی را دوچندان کرد. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله مبتنی بر توانمندسازی خانواده بر سبک زندگی پیشگیری کننده از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در زنان میانسال انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع تصادفی شده، 74 نفر از زنان میانسال تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت جنوب شهر تهران به صورت در دسترس مبتنی بر معیارهای ورود به پژوهش انتخاب و به روش بلوک بندی تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل تخصیص یافته و مورد بررسی قرار گرفتند. برنامه توانمندسازی خانواده محور مبتنی بر سبک زندگی پیشگیری کننده از عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی برای گروه مداخله طی 6 جلسه و هر جلسه به مدت 30 دقیقه به صورت مجازی و از طریق اپلیکیشن واتساپ انجام شد. پس از 8 هفته پرسشنامه ها مجدد تکمیل و داده ها با استفاده از پرسشنامه های اطلاعات جمعیت شناختی، ارزیابی عادات غذایی (FFQ)، فعالیت فیزیکی (Baecke) و سلامت متابولیک جمع آوری و از روش های آمار توصیفی (جداول توزیع فراوانی- محاسبه شاخص های عددی) و آمار استنباطی (آزمون کای دو، تی مستقل، تی زوجی و فیشر) استفاده و در نرم افزار آماری SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های این مطالعه نشان داد از نظر متغیرهای جمعیت شناختی، عادات غذایی، فعالیت فیزیکی و سلامت متابولیک دو گروه مداخله و کنترل همگن بوده و اختلاف معناداری نداشتند (0/001P).

  نتیجه گیری

  توانمندسازی خانواده یکی از روش های موثر در پیشگیری عوامل خطر قابل تعدیل در بیماری های مزمن، بخصوص بیماری های قلبی عروقی می باشد. پاندمی کووید-19 فرصت مناسبی برای مشارکت خانواده ها در اجرای برنامه های فوق پدید آورد. برنامه هایی که بنیان خانواده را محور خود قرار می دهند، تاثیرات مثبتی در راستای آموزش به افراد به خصوص افراد مسن تر در خانواده، در ارتباط با تغییر رفتار بر جای می گذارند و میتوان از آن به عنوان روشی مطمین و موثر در جهت پیشگیری از بیماری های قلبی عروقی استفاده نمود.

  کلیدواژگان: الگوی توانمندسازی خانواده، سبک زندگی، عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی، زنان میانسال
 • علی عالمی، موسی قلیچی قوچق، زهرا حسینی، علیرضا جعفری* صفحات 20-30
  زمینه و هدف

  یکی از شایع ترین مشکلات تغذیه ای در سراسر جهان کمبود ریز مغذی ها  به خصوص آهن و ویتامین D می باشد. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مکمل یاری آهن و ویتامین D و ارزش تشخیص بالینی کم خونی فقر آهن در دختران دبیرستانی شهر گناباد انجام گردیده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه نیم تجربی از نوع قبل و بعد و بدون گروه کنترل می باشد که روی 158 دانش آموزان دختر شهر گناباد در سال 1395 انجام شده است. ابزار گردآوری داده در این مطالعه چک لیستی بود که شامل دو بخش بود. بخش اول شامل متغیر های جمعیت شناختی و بخش دوم شامل چک لیست معاینه دانش آموز توسط پزشک بود. تجزیه و تحلیل داده ها نیز از طریق آزمون کای دو و آزمون دقیق فیشر مورد بررسی قرار گرفت. سطح معنی داری داده ها در این مطالعه کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  مصرف مکمل آهن به طور معنی داری باعث کاهش فقر آهن و کاهش آنمی فقر آهن در دانش آموزان دختر شده است (0/02=p). در این مطالعه مصرف مکمل ویتامین D توانست به طور معنی داری شیوع کمبود ویتامین D را در دانش آموزان کاهش دهد (0/04=p). همچنین نتایج نشان داد که معاینه بالینی دارای ارزش اخباری منفی می باشد به این معنی که بیشتر کسانی که در معاینه بالینی سالم تشخیصی داده شدند، بعد از انجام آزمایش خون هم مشخص شد که سالم هستند و کم خونی فقر آهن ندارند.

  نتیجه گیری

  استفاده منظم از مکمل های آهن و ویتامین D به طور موثری میتواند به پیشگیری از کم خونی و کمبود ویتامین D در دانش آموزان دختر کمک کند. همچنین با انجام معاینه بالینی و تشخیص افراد سالم، افراد نیاز به انجام آزمایش خون جهت تعیین وضعیت کم خونی فقر آهن ندارند و با انجام این معاینه از هدر رفتن منابع مالی می توان جلوگیری نمود.

  کلیدواژگان: کم خونی، دانش آموزان، آهن، ویتامین D
 • علی اصغر پیربداقی، علی رحمانی، عباس عبادی، مرتضی خاقانی زاده* صفحات 31-41
  زمینه وهدف

  پرستاران نقش بسیار حیاتی در مقابله با بحران کووید 19، ایفا می کنند، با توجه به این که بالا بودن دانش و توانمندی پرستاران در مقابله با این بحران موجب تسریع در روند بهبودی بیماران و ارتقاء سطح سلامت جامعه می شود. لذا مطالعه حاضر با هدف، تعیین اثر بخشی بسته آموزش مجازی در ارتقای توانمندی علمی پرستاران انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه شامل دوفاز توصیفی-مقطعی و  نیمه تجربی بوده  و جامعه شامل 256 پرستار بود که در بهار 1401 در یکی از بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام شد. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و آزمون چهار گزینه ای محقق ساخته بود. بسته آموزشی مجازی با اهداف آشنایی پرستاران با بیماری کووید 19، روش های پیشگیری، تشخیصی، درمانی و مراقبت های پرستاری و آموزش حین ترخیص در قالب فایل های آموزشی چند رسانه ای تهیه شد.63 پرستاری که نمره آن ها پایین تر از میانگین جامعه بود، به روش تخصیص تصادفی بلوکی به دو گروه 32 نفری مداخله و 31 نفری کنترل تقسیم شدند. یک ماه پس از مداخله، پس آزمون به عمل آمد و داده ها با روش آمار توصیفی تحلیلی، با استفاده از نرم افزار   spss نسخه 26 آنالیز شدند.  

  یافته ها

  نمرات توانمندی پرستاران، درگروه آزمون قبل از مداخله 7.96 (2/96)  و بعد از مداخله 23/96 (1/28) بود و در گروه کنترل قبل از مداخله 8/96 (2/58)  و بعد از مداخله 9/62 (2/47) بود که طبق نتایج نمرات هردو گروه قبل از مداخله با هم تفاوت معنادار آماری نداشت (169/=p) ولی بعد از مداخله، تفاوت معنا دار بود (001/. >p) و نمره پرستارانی که از بسته آموزش مجازی استفاده کرده اند، افزایش محسوسی داشت.

  نتیجه گیری

  آموزش مجازی روش مناسبی برای توانمند سازی علمی پرستاران در مقابله با بحران کووید19 است. مطالعه در راستای تامین نیاز مراکز درمانی و آموزشی برای ارتقاء دانش و توانمندی پرستاران در مقابله با بحران کووید 19 انجام شد. در این مطالعه ضمن تعیین سطح توانمندی علمی پرستاران، اثربخشی آموزش مجازی  بر توانمند سازی پرستاران در این شرایط مورد بررسی و تایید قرار گرفت.

  کلیدواژگان: آموزش پرستاری، پرستار، بسته یادگیری، ارزیابی
 • زهرا باجی، قدرت الله شاکری نژاد*، معصومه تهرانی، فرزانه جاروندی صفحات 42-55
  زمینه و هدف

  یکی از شیوه های موثر در درگیر کردن و مشارکت افراد در رفتارهای بهداشتی و سالم از جمله رفتار فعالیت فیزیکی، ارایه پیام های بهداشتی است. هدف از این مطالعه، مقایسه تاثیر دو نوع چارچوب پیام بهداشتی زیان محور و سودمحور بر میزان فعالیت فیزیکی زنان کارمند دانشگاه و موسسات آموزش عالی شهر اهواز بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش مداخله ای سه گروهی، 105 نفر از کارمندان زن دانشگاه و موسسات آموزش عالی شهر اهواز به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه دریافت کننده پیام های سودمحور، دریافت کننده پیام های زیان محور و گروه کنترل تقسیم شدند. ابزار گرداوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه بین المللی فعالیت فیزیکی (IPAQ) بود. اطلاعات در ابتدای مطالعه، سپس بلافاصله و دو ماه بعد از مداخله از سه گروه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  SPSS  نسخه 26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادکه میانگین سنی واحدهای مورد پژوهش5/3 ± 38/4 سال بود. میانگین نمره فعالیت فیزیکی قبل از مداخله در گروه پیام های سودمحور 3950/05±5436/66 و در گروه پیام های زیان محور 3922/25±5583/913 بود. دوماه پس از آموزش میانگین نمره فعالیت فیزیکی در هر دو گروه پیام های سود محور و زیان محور نسبت به گروه کنترل افزایش یافت ((0/004=P). 2 ماه بعد از آموزش میانگین نمره فعالیت فیزیکی در گروه پیام های سودمحور 4395/07±8338/63 و در گروه پیام های زیان محور 3909/48±6415/10 بود. همچنین مشخص شد که این افزایش در گروه پیام های سودمحور برای رفتار فعالیت فیزیکی به طور معنی داری بیشتر از گروه پیام های زیان محور بود (0/04=P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد طراحی و اجرای برنامه های آموزشی مبتنی بر چارچوب بندی پیام می تواند باعث بهبود و ارتقاء رفتار فعالیت فیزیکی در زنان کارمند گردد. همچنین پیام های سودمحور در رابطه با رفتار فعالیت فیزیکی موثرتر از پیام های زیان محور بودند.

  کلیدواژگان: فعالیت فیزیکی، پیام های سودمحور، پیام های زیان محور، کارکنان
 • لیلی مازار، مصطفی نصیرزاده*، محمدرضا میرکی صفحات 56-68
  زمینه و هدف

  فشار خون بالا به طور قابل توجهی خطر ابتلا به بیماری های قلبی، مغزی، کلیوی و سایر بیماری ها را افزایش می دهد. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص دریافت نمک در افراد در معرض خطر پرفشاری خون شهر انار، رفسنجان انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه نیمه تجربی حاضر در میان 141 نفر (70 نفر گروه مداخله، 71 نفر گروه کنترل) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. داده ها بوسیله پرسشنامه مبتنی بر نظریه رفتار برنامه ریزی شده قبل و دو ماه بعد از مداخله جمع آوری شد و میزان نمک دریافتی روزانه از طریق آزمایش ادرار 24 ساعته ارزیابی شد. برنامه مداخله ای در شش جلسه آموزشی بصورت مجازی برگزار گردید. داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 18 و آزمون های آماری کای دو، تی مستقل و تی زوجی در سطح معنی داری 0/05 تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  بعد از اجرای برنامه آموزشی، آزمون آماری تی مستقل، بین میانگین نمره ساختارهای نظریه دو گروه و نمک دریافتی (7/63 گرم در گروه مداخله در مقایسه با 12/01 در گروه کنترل) اختلاف معنی داری نشان داد (0/05>P). بیشترین تغییر ایجاد شده در ساختار باورهای رفتاری (21/42+) و کمترین تغییر در ساختار قدرت درک شده (1/87+) بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، برنامه آموزشی حاضر بر کاهش میزان نمک دریافتی اثر بخش بود. لذا ارایه برنامه های آموزشی بصورت حضوری و با مشارکت فعال دیگر افراد خانواده (دیگران مهم) با هدف توانمندسازی خانواده در کنترل و نظارت بر مصرف نمک دریافتی، پیشنهاد می گردد

  کلیدواژگان: آموزش، نظریه، رفتار، فشار خون بالا، نمک، سدیم
 • محدثه حسین آبادی، نوشین پیمان، وحید قوامی، هادی طهرانی* صفحات 69-80
  زمینه و هدف

  گذار یایسگی نقطه عطفی برای بسیاری از زنان است و با تغییرات متعددی در زمینه عملکرد جنسی و رضایت از زندگی زناشویی همراه است. لذا این مطالعه با هدف بررسی عملکرد جنسی و رضایت از زندگی زناشویی زنان مهاجر در دوران یایسگی در حاشیه شهر مشهد انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه مقطعی در سال 1400 روی 235 زن یایسه مهاجر همسردار با محدوده سنی 65- 46 سال انجام شده است. برای انجام این مطالعه از 3 پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه عملکرد جنسی و پرسشنامه رضایت از زندگی زناشویی استفاده گردید. داده های گردآوری شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 21 شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، میانگین (انحراف معیار) نمره عملکرد جنسی و رضایت از زندگی زناشویی در افراد شرکت کننده در این مطالعه به ترتیب برابر 7/2±12/9 و 10/1±128/3 بود. بین متغیرهای سطح تحصیلات شرکت کنندگان و همسرانشان، شغل همسر و وضعیت درآمد با عملکرد جنسی زنان یایسه مهاجر رابطه آماری معناداری وجود داشت (0/05>P). براساس نتایج دو سازه نگرش و قصد رفتاری بیشترین تاثیر را در پیشگویی عملکرد جنسی و رضایت از زندگی زناشویی داشتند. قابل ذکر است همبستگی بین عملکرد جنسی و رضایت از زندگی زناشویی برابر با 0/378 (0/001>P) بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این مطالعه زنان یایسه مهاجر از عملکرد جنسی مطلوبی بر خوردار نبودند. لذا توجه به آموزش های جنسی با تاکید بر سازه های نگرش و قصد رفتاری که بیشترین تاثیر را در پیشگویی عملکرد جنسی دارند، در دوران یایسگی دارای اهمیت می باشد.

  کلیدواژگان: عملکرد جنسی، رضایت از زندگی زناشویی، یائسگی، مهاجر
 • فروغ زکاوتی، لیلا آندرواژ*، سهیلا زرین جویی صفحات 81-93
  زمینه و اهداف

  گردشگری سلامت آینده گردشگری می باشد، بر همین اساس بررسی پیرامون آن مساله اساسی و مهم می باشد و این تحقیق در همین راستا با هدف طراحی مدل بازاریابی گردشگری سلامت در دهکده های سلامت شکل گرفت.

  مواد و روش ها

  این پژوهش از انواع تحقیقات سنتز پژوهی مبتنی بر رویکرد بررسی مطالعاتی در حیطه موضوع مورد بررسی بود و از همین رو جامعه این تحقیق کلیه مقالات و پژوهش های در دامنه سال های 2010 تا 2021 داخلی و خارجی بود که پس از انتخاب اولیه 69 پژوهش، 23 تحقیق به بررسی نهایی این پژوهش راه یافتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد در زمینه اثر گذاری بر مدل بازاریابی گردشگری سلامت و تاثیر آن در جذب توریسم بر اساس بررسی های اولیه در شاخص های اثر گذار بر مدل بازاریابی گردشگری سلامت سه طبقه کلی قابل استنباط و بررسی است. این مراحل شامل سه بعد اساسی بازاریابی بین الملل (معرفی بین الملل)؛ عناصر بازاریابی و امکانات و تسهیلات موجود می باشد. در این زمینه 3 بعد اصلی بر اساس 25 مضمون و 103 زیر مضمون شناسایی گردید و طبقات شناسایی شده با نشانگرهای بیشتری ارایه گردید.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های بدست آمده  در طراحی مدل بازاریابی گردشگری سلامت و تاثیر آن در جذب توریسم در دهکده های سلامت باید توجه به زیر ساخت ها و امکانات و شرایط در کنار  الگوی بازاریابی  کلی مورد هدف قرار گیرد.

  کلیدواژگان: گردشگری، سنتز پژوهی، گردشگری سلامت، دهکده های سلامت
 • حمیده آهنگری، نوشین پیمان*، اسماء پورطاهری صفحات 94-104
  زمینه و هدف

  کودکان سالم به نتایج آموزشی بهتری دست می یابند که با بهبود سلامت در مراحل بعدی زندگی همراه است. چارچوب مدارس ارتقاء دهنده سلامت سازمان جهانی بهداشت، رویکردی جامع برای ارتقای سلامت و پیشرفت تحصیلی در مدرسه است. هدف این مطالعه تعیین تاثیرآموزش های ارایه شده در مدارس ارتقاء دهنده سلامت بر روی جنبه های مختلف سلامتی دانش آموزان بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع مرور نظام مند بود.  4 پایگاه اطلاعاتی بین المللی Scopus،Web of Science ، ،PubMed  و پایگاه های داخلی Magiran   و    SID و همچنین موتور جستجو google scholar  با استفاده از کلید واژه های مختلف مرتبط با مدارس مروج سلامت جستجو انجام شد. خطر سوگیری با مشارکت دو نویسنده به صورت کاملا مستقل که کیفیت مطالعه و واجد شرایط بودن مقالات گنجانده شده را ارزیابی می کردند، کاهش یافت.

  نتایج

  پس از انجام جستجو در پایگاه های داده،  در مجموع تعداد 1213مقاله به دست آمد. سن دانش آموزان از5تا 18 سال متغیر بود ، همه مطالعات سن و جنس شرکت کنندگان را گزارش کردند. هیچ مطالعه ای  پیگیری طولانی مدت (بیش از 24 ماه) نداشت. در بین مطالعات انجام شده 6 مطالعه نتایج مثبت و معنی داری از مداخلات آموزشی ارایه شده در مدارس ارتقاء دهنده سلامت دریافت کردند و لی 2 مطالعه از مداخله آموزشی نتایج مورد انتظار خود را دریافت نکردند.

  نتیجه گیری

  طبق نتایج  این مرور نظام مند مطالعات حوزه مدارس ارتقاء دهنده سلامت از کمیت و کیفیت لازم برخوردار نیستند. با توجه به اهمیت موضوع مدارس ارتقاء دهنده سلامت، انجام مطالعات با کیفیت تر و اقدامات حمایتی بیشتر از سوی سازمان های مرتبط در این حوزه ضروری است.

  کلیدواژگان: دانش آموزان، مدارس ارتقاءدهنده سلامت، ایران
|
 • Fariba Hosseini, Shahzad Pashaeypoor*, Sarieh Poortaghi, Farshad Sharifi, Hossein Poorcheraghi Pages 5-19
  Background and Objective

  The Covid-19 pandemic doubled the need for creative interventions to prevent cardiovascular diseases. Therefore, the present study was conducted with the aim of determining the effect of intervention based on family empowerment on preventive lifestyle of cardiovascular disease risk factors in middle-aged women.

  Materials and Methods

  In this randomized clinical trial study, 74 middle-aged women covered by comprehensive health service centers in the south of Tehran were selected based on inclusion criteria and randomly assigned to two intervention and control groups and were investigated. The family-centered empowerment program based on the preventive lifestyle of the risk factors of cardiovascular diseases was conducted for the intervention group during 6 sessions and each session lasted for 30 minutes virtually and through the WhatsApp application. After 8 weeks, the questionnaires were re-completed and the data were collected using demographic information, Food Frequency questionnaire, Baecke and metabolic health questionnaires and descriptive statistics methods (frequency distribution tables - index numerical values calculation) and inferential statistics (chi-square test, independent t, paired t and Fisher) were used and analyzed in SPSS statistical software version 20.

  Results

  The findings of this study showed that the average age in the control group was 44.03 ± 2.35 in the intervention group was 46.65 ± 3.29 and the intervention and control groups were homogenous in terms of demographic variables, eating habits, physical activity, and metabolic health, and there were no significant differences (P<0.001). After the intervention in metabolic health (control of blood sugar, blood pressure, blood cholesterol and smoking), physical activity and eating habits, there was a significant difference between the two groups, which indicates the effectiveness of the intended intervention (P<0.001).

  Conclusion

  Family empowerment is one of the most effective methods to prevent modifiable risk factors in chronic diseases, especially cardiovascular diseases. The covid-19 pandemic created a good opportunity for families to participate in the implementation of the above programs. Programs that focus on the foundation of the family leads positive effects in the direction of educating people, especially older people in the family, in relation to changing behavior, and it can be used as a safe and effective method for cardiovascular disease prevention.

  Keywords: Family empowerment model, lifestyle, risk factors, cardiovascular disease, middle-aged women
 • Ali Alami, Mousa Ghelichi-Ghojogh, Zahra Hosseini, Alireza Jafari* Pages 20-30

  Background and Object:

   One of the most common nutritional problems around the world is the deficiency of micronutrients, especially iron and vitamin D. Therefore, the purpose of this study was to determine the effectiveness of iron and vitamin D supplementation and the value of the clinical diagnosis of iron deficiency anemia in high school girls in Gonabad.

  Materials and Methods

  This research was a semi -experimental study and without control group study that conducted in 158 seventh grade high school girl students in Gonabad in 2016. The data collection tool in this study was a checklist that included two parts. The first part contained demographic variables and the second part included a student examination checklist that were filled by physicians. The data analysis was also performed through the Chi-squared test and Fisher's exact test. The significant level of the data in this study was less than 0.05.

  Results

  The use of iron supplements significantly reduces iron deficiency and reduced iron deficiency anemia in female students (P=0.020). In this study, vitamin D supplementation was able to significantly reduce the prevalence of vitamin D deficiency in students (P=0.040). Also, results showed that clinical examination has a negative news value, meaning that most of those who were diagnosed in a healthy clinical examination after blood tests also found that they were healthy and that they had no iron deficiency anemia.

  Conclusion

  According to the results obtained by conducting a clinical examination and diagnosing healthy people, people do not need blood tests to determine the condition of iron deficiency anemia and can be prevented from wasting funds.

  Keywords: Anemia, Students, Iron, Vitamin D
 • Aliasghar Pirbodaghi, Ali Rahmani, Abbas Eebadi, Morteza Khaghanizadeh* Pages 31-41

  Background and Object:

   Nurses play a vital role in dealing with the COVID-19 crisis, considering that the high level of knowledge and ability of nurses in dealing with this crisis accelerates the recovery process of patients and promotes the health level of the community. Therefore, this study aimed to determine the effectiveness of virtual training package for nurses' scientific empowerment against covid-19 crisis.

  Materials and Methods

  The study consisted of descriptive cross-sectional and semi-experimental two phases study population including 256 nurses in spring 2021 in one of the selected hospitals in Tehran. Data collection scales, were demographic questionnaires and four-choice test Researcher made. Virtual training package was prepared with the purpose of nurses understanding of COVID-19, prevention, diagnostic, Treatment and nursing care methods and education during discharge in the form of multimedia educational files. 63 nurses whose scores were lower than the average of the society were divided into two groups of 32 interventions and 31   controls by block random allocation method. One month after the intervention, post-test was performed and the data were analyzed using descriptive-analytical statistics using SPSS software version 26.  

  Results

  The scores of nurses' empowerment in the experimental group before the intervention was 7/96(2/96)   and after the intervention was 23/96(1/28) and in the control group before the intervention was 8/96(2/58) and after the intervention was9/62(2/47). according to the results, the scores of both groups before the intervention were not significantly different (P=0/169(but after the intervention, there was a significant difference (P<0/001) the score of nurses who used virtual training package had a significant increase.

  Conclusion

  Virtual training is a suitable method for empowering nurses against with COVID-19 crisis. This study was conducted to meet the needs of medical and educational centers to improve nurses' knowledge and capability against COVID-19 crisis. In this study, while determine the level of nurses' scientific empowerment, the effectiveness of virtual training on nurses' empowerment in these conditions was investigated and confirmed.

  Keywords: Nursing education, nurse, learning package, evaluation
 • Zahra Baji, Ghodratollah Shakerinejad*, Masoumeh Tehrani, Farzaneh Jarvandi Pages 42-55

  Background and Object:

   One of the effective ways to involve and participate people in health behaviors, including physical activity behavior, is providing health messages. The purpose of this study is to Comparing gain- and loss-framed message on the level of physical activity of women employees of universities and higher education institutions in Ahvaz city.

  Materials and Methods

  In this three-group intervention study, 105 female employees of universities and higher education institutions in Ahvaz city were randomly selected into three groups: recipients of gain -framed message, recipients of Loss-framed message and control groups were divided. The data collection tool in this study was the demographic information questionnaire and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ). Information was collected from the three groups in 3 times, pre interventional stage, immediately and 2 months after the intervention. The collected data were analyzed by using SPSS 26 software.

  Results

  The age average of the Participants was 38.4 ± 5.3 years. Before the intervention, mean scores for physical activity was5436.66±3950.05 in the gain-framed message group, in the loss-framed messages group was 5583.91±3922.25. Two months after the education, mean scores for physical activity in both the loss-framed messages and gain-framed messages groups showed a significant increase compared to the control group (P=0.004). Two months after the education, physical activity score in the gain-framed messages group was 8338.63±4395.07, in the loss-framed messages group was 6415.10±3909. It was also shown that this increase in the mean score of physical activity in gain message group is significantly more than the Loss message group (P=0.04).

  Conclusions

  The results of this study showed that, designing and implementing educational programs based on message framing can improve and promote physical activity behavior in female employees.

  Keywords: physical activity, gain framed message, Loss framed message, female employees
 • Leili Mazar, Mostafa Nasirzadeh*, MohammadReza Miraki Pages 56-68
  Background and Objectives

  Hypertension significantly increases the risk of heart, brain, kidney, and other diseases. This study aims to investigate the effect of educational intervention based on the theory of planned behavior (TPB) on the salt intake of people at risk of hypertension in Anar city, Rafsanjan.

  Materials and Methods

  The present semi-experimental study was conducted among 141 participants (intervention group=70, control group=71) with a random sampling method. Data were collected by a questionnaire based on TPB before and two months after the intervention, and the amount of daily salt intake was evaluated through a 24-hour urine test. The intervention program was held virtually in six training sessions. The data were analyzed by SPSS version 18 software using Chi-square, Independent t-test, and Paired t-test at significant level of 0.05.

  Results

  After the implementation of the educational program, the independent t-test showed a significant difference between the mean score of the theory constructs of the two groups and the amount of salt intake (7.63 grams per day in the intervention group vs. 12.01 in the control group) (P<0.05). The highest change was in behavioral beliefs (+21.42) and the lowest change in perceived power structure (+1.87).

  Conclusion

  According to the results, the current educational program was effective in reducing the amount of salt intake. Therefore, it is suggested to provide educational programs in person with the active participation of other family members (significant others) with the aim of empowering the family to control and monitor the salt intake.

  Keywords: Education, Theory, Behavior, Hypertension, Salt, Sodium
 • Mohaddeseh Hosseinabadi, Nooshin Peyman, Vahid Ghavami, Hadi Tehrani* Pages 69-80

  Background and Object:

   Menopause is a turning point for many women and is associated with many changes in the field of sexual function and marital satisfaction. Therefore, this study was conducted with the aim of investigating the sexual function and marital satisfaction of migrant women during menopause in the suburbs.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was conducted in 2020 on 235 postmenopausal married immigrant women with an age range of 46-65 years. To conduct this study, 3 questionnaires including demographic information, sexual function questionnaire and marital satisfaction questionnaire were used. The collected data were entered into SPSS software version 21 and analyzed.

  Results

  Based on the results obtained in this study, the mean± SD (Standard deviation) of sexual function and marital satisfaction in the participants in this study was 12.9±7.2 and 128.3±10.1 respectively. There was a statistically significant relationship between the variables of education level of the participants and their spouses, spouse's occupation and income status with the sexual function of postmenopausal migrant women(P<0.05). It should be noted that the correlation between sexual function and marital satisfaction was equal to 0.378 (P<0.001).

  Conclusion

  Based on the results of this study, postmenopausal migrant women did not have optimal sexual function. Therefore, it is important to pay attention to sex education with an emphasis on factors affecting sexual function during menopause.

  Keywords: sexual function, marital satisfaction, menopause, immigrant
 • Forough Zekavoti, Leila Andrevaj*, Soheila Zarin Joy Pages 81-93

  Background and Object:

   Health tourism is the future of tourism, on this basis, the investigation around it is a fundamental and important issue, and in this regard, this research was formed with the aim of designing a health tourism marketing model and its effect on attracting tourism in health villages.

  Materials and Methods

  The method of this research was synthesis Study. On the study review approach in the subject area and therefore the community of this research was all domestic and foreign articles and researches in the range of 2010 to 2021, after the initial selection of 69 researches, 23 researches were included in the final review Research started.

  Results

  The findings showed that in the context of influencing the health tourism marketing model and its impact on attracting tourism, based on the initial investigations, three general categories can be inferred and investigated in the indicators influencing the health tourism marketing model. These steps include three basic dimensions of international marketing (international introduction); Marketing elements and facilities are available. In this context, 3 main dimensions were identified based on 25 themes and 103 sub-themes, and the identified classes were presented with more indicators.

  Conclusion

    Based on the findings obtained in the design of the health tourism marketing model and its effect on attracting tourism in the health villages, attention should be paid to the infrastructure, facilities and conditions along with the general marketing model

  Keywords: Tourism, Synthesis Study, Health Tourism, Health Villages
 • Hamideh Ahangari, Nooshin Peyman*, Asma Pourtaheri Pages 94-104

  Background and Object: 

  Healthy children achieve better educational outcomes, which in turn is associated with improved health later in life. Health promotion schools The World Health Organization is a comprehensive research to promote health and academic achievement in schools. The purpose of this study was to evaluate the effect of education provided in health promotion schools on various aspects of students' health.

  Materials and Methods

  The present study was a systematic review. Four international databases, Scopus, Web of Science, PubMed, and domestic Magi ran and SID databases, as well as the Google Scholar search engine, were searched using various keywords related to health-promoting schools. The risk of bias was reduced with the participation of two authors who assessed the quality of the study and the eligibility of the articles included.

  Results

  After searching the databases, a total of 1213 articles were found. The age of the students ranged from 5 to 18 years, all studies reported the age and sex of the participants. No studies had long-term follow-up (more than 24 months). Among the studies, 6 studies received positive and significant results from the educational interventions provided in health promotion schools, and 2 studies from the educational intervention did not receive their expected results.

  Conclusion

  According to the results of this systematic review, studies in the field of health promotion schools do not have the necessary quantity and quality. Considering the importance of health promotion schools, it is necessary to conduct more quality studies and support measures from related organizations in this field.

  Keywords: Students, Health Promoting Schools, Iran