فهرست مطالب

 • Volume:11 Issue: 1, Winter and Spring 2022
 • تاریخ انتشار: 1402/01/28
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عزیزالله میرزایی*، زهره اسلامی راسخ، غلامرضا صالحپور صفحات 1-34
  تحقیقات زبان دوم اخیرا نشان داده است که تلفیق آموزش مبتنی بر ساختار با فعالیتهای ارتباطی و تشریک مساعی بسیار موثر است. نظریه فرهنگی اجتماعی، اکوسیستم آموزشی کارکرد محوری را فراهم می کند که در آن دانش ساختاری زبان دوم با استفاده عملی آن عجین می گردد. این مطالعه که ملهم از نظریه فرهنگی اجتماعی است، اثرات آموزش کارکرد محور دستور زبان و بازخوردهای واسطه ای در بستر رسانه ارتباط جمعی تلگرام را بر یادگیری دفعی دانش دستور زبان فراگیران زبان دوم بررسی می کند. شرکت کنندگان در تحقیق 30 فراگیر انگلیسی به عنوان زبان خارجه بودند که در معرض سه نوع مختلف از شرایط یادگیری قرار گرفتند: 1) آموزش سنتی معلم محور به عنوان گروه مقایسه 2) آموزش از طریق تشریک مساعی متناسب با محدوده ی تقرببی رشد (ZPD) فراگیران در یک کلاس واقعی به عنوان اولین گروه آزمایشی 3) آموزش بر اساس محدوده ی تقریبی رشد در فضای مجازی تلگرام به عنوان دومین گروه آزمایشی. دانش دستور زبان هر سه گروه در مورد ساختار سوالات غیرمستقیم در جملات زبان انگلیسی که معمولا برای فراگیران فارسی زبان چالش برانگیز است با پیش آزمون و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. فعالیت های تعاملی و تشریک مساعی دو نفره سه نفره و گروهی جهت مشارکت دادن فراگیران در ساختن تمرینهای عملکردی زبان و ارایه راهنمایی منطبق بر محدوده ی تقریبی رشد در دو گروه آزمایشی حضوری و مجازی به کار گرفته شد. نتایج نشان دادند که دو گروه محدوده ی تقریبی رشد عملکرد بهتری نسبت به گروه مقایسه داشتند. علیرغم مشاهده روند فراگیری بهتر در گروه مجازی رسانه ارتباط جمعی تلگرام، تفاوت معناداری بین دو گروه محدوده ی تقریبی رشد یافت نشد. مصاحبه های انجام شده با شرکت کنندگان پس از آزمایش بیانگر نگرش مثبت فراگیران نسبت به استفاده از امکانات تلگرام جهت آموزش مبتنی بر عملکرد دستور زبان بود. کاربردهای نظری و آموزشی بیشتر این تحقیق نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: محدوده ی تقریبی رشد، رسانه ارتباط جمعی، آموزش دستور زبان مبتنی بر عملکرد زبان از طریق تشریک مساعی، بازخورد واسطه ای، یادگیری دفعی
 • صابر خوئی اسکوئی، سعیده آهنگری*، زهره سیفوری صفحات 35-65
  در فرایند طولانی یادگیری انگلیسی به عنوان زبان خارجی، زبان آموزان ممکن است خسته شده و اگر به طریق مناسبی با آنها رفتار نشود، تصمیم به ترک یادگیری به صورت موقتی یا دایمی بگیرند. بنابراین بررسی دلایل تاخیرهای موقتی آنها ضروری به نظر می رسد تا از ترک دایمی زبان آموزی ممانعت به عمل آید. در راستای تلاش برای تشخیص دلایل تاخیرهای زبان آموزان، محققان در تحقیق حاضر با استفاده از روش تیوری داده بنیاد کلاسیک به بررسی عوامل موثر بر چنین تاخیرهایی پرداختند که منجر به ساخت تیوری «تعلل در یادگیری زبان» گردید. داده های تحقیق از طریق مصاحبه های شبه سازمان یافته از 43 زبان آموز در شهر تبریز جمع آوری گردیده و طی سه مرحله باز، انتخابی و تیوریک و طبق روش مقایسه مداوم کدگذاری گردیدند. تیوری بوجود آمده شامل طبقه ی هسته (رفتار تاخیری) که نشان می داد زبان آموزان اغلب در پنج حوزه انجام تمرینات، آماده شدن برای امتحان، تحویل پروژه ها، شروع به حرف زدن و یادگیری املا تعلل می کنند. همچنین، سه طبقه ی اصلی «خصوصیات زبان آموزان»، «شرایط محیطی» و «ویژگی های فعالیت ها» در طی فرایند تکراری جمع آوری و تحلیل داده ها به عنوان دلایل رفتار تاخیری ظاهر گردیدند. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که هم خصوصیات خود زبان آموزان و هم عوامل خارجی مربوط به محیط یادگیری و فعالیت های زبانی در شکل گیری تعلل زبان آموزان اهمیت دارند. تیوری «تعلل در یادگیری زبان» می تواند در مراکز آموزش زبان برای تشخیص دلایل رفتار تاخیری زبان آموزان و طراحی راه حل های مناسب برای آنها مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تعلل، رفتار تاخیری، تئوری داده بنیاد کلاسیک، طبقه ها، مفاهیم
 • مصطفی غفاری، داود کوهی*، مرتضی اصل رسولی صفحات 67-93
  آگاهی فرهنگی بخش مهمی از توانایی میان فرهنگی است که توجه نخبگان زیادی را در رشته های آموزش زبان، تحقیقات مربوط به ارتباطات، تحقیقات فرهنگی، تحقیقات مربوط به تفاوت های جنسیتی، تحقیقات قومی و غیره را برانگیخته است. از این رو این تحقیق به بررسی نگرش زبان آموزان و مدرسان نسبت به این مورد می پردازد. شرکت کنندگان این تحقیق 307 مدرس و 359 زبان آموز در دبیرستان های شهر قزوین بودند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که سه فاکتور به نامهای آگاهی فرهنگی انتقادی از برنامه های آموزش زبان، آگاهی فرهنگی انتقادی از مواد آموزش و آگاهی فرهنگی انتقادی در مفهوم کلی گزاره های سازنده پرسشنامه اند. نتایج بررسی آیتم ها نیز نشان داد که هم مدرسان و هم زبان آموزان اعتقاد دارند تمامی فرهنگ ها باید به طور یکسان در مواد آموزشی قرار گیرند. نتیجه گیری مولفان تحقیق آن است که آگاهی انتقادی مدرسان و زبان آموزان نسبت به تلفیق موارد فرهنگی در آموزش باید افزایش یابد و در کلاس های درس مورد توجه قرار گیرد. همچنین از نتایج این تحقیق برای مولفان مواد آموزشی آن است که نسبت به تولید محتواهایی اقدام کنند که درک فرهنگی زبان آموزان از زبان هدف را به طور بهینه افزایش دهد
  کلیدواژگان: آگاهی فرهنگی انتقادی، فرهنگ، زبان آموزان انگلیسی، مدرسان انگلیسی، توانایی ارتباط میان فرهنگی
 • شهره بهرامی قلعه نویی، جمیله راحمی* صفحات 95-129
  در طی دهه های گذشته، پژوهش در زمینه ارزیابی مهارت نگارش بر یافتن روش های جایگزین با رویکرد اجتماعی-محور، از جمله ارزشیابی پویا، متمرکز شده است. با توجه به عدم وجود پژوهش در زمینه تاثیر ارزیابی پویا بر نگارش روایتی در زبان انگلیسی، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مدل حمایت تدریجی براون و مدل تعاملی پوهنر در پیشرفت نگارش مقالات روایتی تک پاراگرافی از نظر صحت ساختاری انجام شد. مطالعه با استفاده از طرح شبه تجربی انجام گرفت که در آن پانزده فراگیر زبان انگلیسی از طریق نمونه گیری آسان و از میان زبان آموزان مونث یک موسسه زبان در تهران انتخاب و سپس بطور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه مداخله ای که در آن مدل براون در قالب طرح ساندویچ استفاده شد. گروه تعاملی که در آن مدل تعاملی پوهنر در قالب طرح کیک اجرا شد و گروه کنترل که در آن ارزیابی به روش غیر پویا صورت گرفت. پژوهش طی چهارده جلسه و در دو مرحله آزمایشی و اصلی انجام شد. تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی غیر پارامتریک، برتری دو مدل ارزیابی پویا را بر روش غیرپویا تایید کرد اما هیچ تفاوتی بین آنها در پیشرفت عملکرد کلی فراگیران در صحت ساختارهای گرامری روایت های تک پاراگرافی مشاهده نشد. اما بررسی تعداد و نوع گامهای مداخله ای مورد نیاز در طی جلسات ارزیابی پویا، برتری روش پوهنر بر براون را نشان داد. نتایج این پژوهش کاربردهای نظری و عملی برای نظریه پرداران آموزشی، طراحان برنامه درسی و مدرسان زبان انگلیسی دارد.
  کلیدواژگان: ارزشیابی پویا، مدل تعاملی، مدل مداخله ای، پاراگراف روایتی
 • محمدرضا خداشناس، حسین خدابخش زاده*، پوریا بقایی، خلیل مطلب زاده صفحات 131-156

  سواد ارزیابی زبان در انبوهی از تحقیقات مورد توجه قرار گرفته است.با این حال، بسیاری از مطالعات برای سنجش سواد ارزیابی معلمان انجام شده اند،ولی هنوز فضای مطالعه و تحقیق در این مقوله وجود دارد که ما را بر آن داشت تا این مقوله را از دیدگاه نیازهای ارزیابی معلمان زبان انگلیسی بررسی کنیم. برای تحقق این هدف ، مطابق با تغییرات در شیوه های ارزیابی در کلاسهای درس طی دهه های گذشته ، تحقیق حاضر تلاشی برای توسعه و اعتبار سنجی یک ابزار استاندارد برای یررسی و کشف نیازهای سواد ارزشیابی معلملن زبان انگلیسی می باشد.نوعی تجزیه و تحلیل اکتشافی برای بررسی اعتبارابزار پیشنهادی استفاده شده است. افراد مورد مطالعه در این تحقیق 159 معلم زبان انگلیسی شاغل در آموزش و پرورش استان های خراسان رضوی،تهران، کرمان و شیراز بوده اند. نتایج تحقیق نشان داد که این ابزار پیشنهادی از 4 مولفه اصلی تشکیل شده است که عبارتند از: دانش سواد ارزشیابی، فرایندهای سواد ارزشیابی، پیامدهای سواد ارزشیابی و انتظارات معلمان از برنامه های توسعه حرفه ای معلمان. ابزار تولید شده در این تحقیق برای محققین و افرادی که در حوزه آموزش معلمان فعالیت دارند بسیار مفید و کمک رسان خواهد بود. مدل سواد ارزشیابی فولچر به عنوان مدل تحلیلی هدایت کننده در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: سواد ارزشیابی، نیاز سنجی، مدل فولچر، تربیت معلم
 • فاطمه نامی* صفحات 157-187
  به موازات شیوع جهانی بیماری کووید-19 در سال 2020 که به طور گسترده حوزه آموزش را تحت تاثیر قرار داد، بسیاری از موسسات آموزش عالی به دوره ها و برنامه های کاملا برخط ترکیبی و/یا همزمان روی آوردند. میزان اثرگذاری هر یک از این روش ها (یعنی دوره های ترکیبی کاملا برخط در مقابل دوره های آنلاین با جلسات همزمان) در موفقیت زبان آموزان تا حد زیادی ناشناخته مانده است. پژوهش های پیشین انجام شده پیرامون یادگیری ترکیبی (BL) در رشته های مختلف از جمله آموزش زبان های خارجی بیشتر بر دوره هایی متمرکز بوده است که ترکیبی از جلسه های حضوری و آنلاین را شامل می شوند. پژوهش کمی شبه-تجربی حاضر تلاشی است برای مقایسه اثربخشی یک دوره کاملا برخط ترکیبی آموزش زبان انگلیسی فنی با مجموعه ای از جلسات همزمان برخط و محتوای تعاملی ناهمزمان با یک دوره برخط متشکل از جلسه های همزمان. پیشرفت زبانی 25 دانشجوی شرکت کننده در این دوره ترکیبی با دانشجویان حاضر در یک دوره برخط با جلسه های همزمان مقایسه شد. با استفاده از نتایج آزمون تی مستقل و زوجی به دست آمده از دو مجموعه پیش آزمون و پس آزمون، مشاهده شد که در حالی که هر دو گروه در آزمون نهایی پیشرفت زبان به طور قابل توجهی بهتر عمل کردند، دانشجویان شرکت کننده در دوره برخط متشکل از جلسه های همزمان عملکرد بهتری از دانشجویان دوره ترکیبی داشتند. این یافته ها بیانگر اهمیت طراحی دقیق کلاس های ترکیبی برخط از منظز ارایه جلسات و محتواست. یافته ها همچنین بر ضرورت افزایش تعامل میان فراگیرندگان و مدرس به منظور ارتقای اثرگذاری این دوره ها دلالت دارد.
  کلیدواژگان: آموزش از راه دور، یادگیری ترکیبی، آموزش زبان خارجی، کاملا برخط، پژوهش شبه-تجربی
 • مه سا محمودعربی، پرویز مفتون*، مسعود سیری صفحات 189-221
  یادگیری تدریس به عنوان یک فرایند پیچیده از شکل گیری هویت معلم تعریف می شود. با در نظر گرفتن این فرایند ، تحقیق پیش رو تلاش دارد شکل گیری هویت حرفه ای دانشجو معلمان زبان انگلیسی را در مراحل مختلف یادگیری تدریس در یک برنامه آموزشی چهار ساله زبان انگلیسی مورد بررسی قرار دهد. 140 دانشجو معلم با استفاده از روش پژوهش ترکیبی متوالی ، سه بار پرسشنامه هویت حرفه ای معلم زبان انگلیسی را پر کردند: در پایان سال دوم ، سوم و چهارم. سپس، پس از هر دور اجرای پرسشنامه، از 12 دانشجو معلم خواسته شد تا در مصاحبه شرکت کنند. سه مجموعه مجزا از آزمون فریدمن و نظریه پایه به ترتیب برای ارزیابی داده های پرسشنامه و مصاحبه انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی نشان داد که آگاهی از زبان دوم سهم عمده ای در اجرای هویت جمعی تحلیلگران زبان و کاربران زبان به عنوان بخشی از هویت حرفه ای آن ها داشته است. تجارب تمرینی تدریس همچنین به معلمان سال سوم کمک کرد تا با همسو کردن خود با قوانین مدرسه، حس تعلق به جامعه مدرسه را توسعه دهند، که به آنها کمک کرد تا هویت خود به عنوان هویت نهادی معلمان رسمی توسعه دهند. هویت حرفه ای دانشجو معلمان سال چهارم با توجه به نیازهای دانش اموزان آینده شان نیز توسعه هویتی بود که در قالب نگرش نسبت به فراگیران به عنوان افراد کامل مشاهده شد، که منجر به تجسم هویت آینده تحلیلگران نیاز شد. نتایج و پیامدها بیشتر مورد بحث قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: برنامه آموزش دانشجو معلمان زبان انگلیسی، دانشجو معلمان زبان انگلیسی، یادگیری تدریس، شکل گیری هویت حرفه ای معلم
 • منصور گنجی*، فاطمه موسایی سجزه یی صفحات 223-253
  تحقیقات نشان داده است که مدیریت کلاس درس نقش مهمی در تسهیل یادگیری موثر دارد و آن را به دغدغه دایمی معلمان و همچنین محققان تبدیل کرده است. در این مورد، یکی از زمینه هایی که نیاز به بررسی بیشتر دارد، بررسی تاثیر عوامل مختلف شخصی و بافتی بر روشی است که معلمان برای مدیریت کلاس هایشان انتخاب می کنند. بنابراین، این تحقیق با هدف بررسی تاثیر سن، جنسیت، سابقه تدریس، محیط تدریس و مدرک تحصیلی بر رفتارهای مدیریت کلاس درس معلمان انگلیسی ایرانی انجام شد. برای انجام این کار، یک پرسشنامه توشط محققین با توجه به تحقیقات مرتبط و موارد بررسی و تایید شده از چهار پرسشنامه مدیریت کلاس درس تهیه شد. این پرسشنامه بین 152 معلم زبان انگلیسی که در محیط های مختلف در ایران تدریس می کردند، توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از همبستگی دورشته ای نقطه ای و پس از آن از آزمون t نمونه های مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه استفاده شد. نتایج نشان داد که مردان و زنان با توجه به رفتارهای مدیریت کلاسی که از خود نشان دادند کاملا متفاوت بودند. از طرفی سن، محیط تدریس، تجربه تدریس و مدرک تحصیلی تاثیر قابل توجهی بر رفتارهای مدیریت کلاس درس معلمان نمی گذارد. همچنین در پایان، توضیحات مرتبط با نتایج در پرتو تحقیقات قبلی مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: مدیریت کلاسی، ویژگیهای جمعیت شناختی، رفتار معلم
 • بهزاد نزاکت گو*، عادل دستگشاده، کاوه جلیلزاده صفحات 255-280
  این پژوهش تلاشی بود برای بررسی رابطه بین مدرک تحصیلی و سابقه تدریس معلمان زبان انگلیسی در ایران با میزان استفاده آنها از تکنیک درگیر ساختن زبان آموزان در فرایند یاددهی-یادگیری. برای این منظور، 8 معلم زبان انگلیسی (مرد و زن) با سوابق تدریس و مدارج دانشگاهی متفاوت بعنوان معلمان شرکت کننده در این پژوهش انتخاب شدند. سپس، 40 نفر از زبان آموزان کلاسهای آنها که مایل به شرکت در این پژوهش بودند نیز بعنوان نمونه آماری زبان آموزی انتخاب شدند. ابتدا، هم معلمان و هم زبان آموزان رضایت نامه شرکت در تحقیق را امضا کردند و اطلاعات شخصی شان را در فرم های مربوطه وارد کردند. سپس، پرسشنامه میزان درگیربودن زبان آموز اسکینر، فارر، مرچند و کیندرمن (2008) را پاسخ دادند تا میزان درگیر شدن در فعالیت های کلاس و نارضایتی خود از فعالیت های یادگیری را منعکس نمایند. ضریب همبستگی پیرسون برای تعیین همبستگی بین متغییرها محاسبه شد و نشان داد که همبستگی مثبت بالایی بین سابقه تدریس و درگیری رفتاری و عاطفی وجود دارد ولی همبستگی بین سابقه تدریس و دلزدگی رفتاری و عاطفی معنی دار ومنفی بود.
  کلیدواژگان: مدرک تحصیلی، تجربه تدریس، مشارکت دانشجویی، نارضایتی
 • ضیاء تاج الدین*، مژگان سلیمانی آقچای صفحات 281-312

  تصمیم گیری و استدلال آموزشی اساس عمل حرفه ای معلم را تشکیل می دهد. این مطالعه کیفی به منظور بررسی تصمیم گیری حرفه ای و استدلال آموزشی معلمان ایرانی تازه کار زبان انگلیسی در سه حیطه (1) برنامه ریزی و آماده سازی، (2) مدیریت کلاس درس و (3) مسیولیت های حرفه ای در سه مرحله قبل، حین، و پس از عمل تدریس انجام شد. داده های جمع آوری شده از دو منبع سناریوها و گزارش های روزانه صوتی، تصمیمات و استدلال های آموزشی پنج معلم را در هر حیطه نشان می دهد. تصمیمات معلمان در حیطه اول، انتخاب محتوای آموزشی، روش های تدریس و ارزشیابی بود. در حیطه دوم، تصمیمات معلمان بر مدیریت، انعطاف پذیری و پاسخگویی متمرکز بود. در حیطه سوم، تصمیمات آنها با هدف تعامل حرفه ای و توسعه حرفه ای انجام می گرفت. علاوه بر این، یک حیطه تصمیم گیری جدید به نام «تمایلات حرفه ای» کشف شد که انتخاب معلمان را در زمینه منش اخلاقی، نگرش و پاسخگو بودن شامل می شد. این حیطه جدید منجر به معرفی مرحله جدیدی از آموزش به نام فراعمل شد که به شدت بر سایر حوزه های تصمیم گیری و مراحل تدریس تاثیر گذاشت. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که استدلال آموزشی معلمان برگرفته از دانش، مهارت و ویژگی های شخصیتی آنها بود. این یافته ها نشان می دهد که شناخت تصمیم گیری ها و استدلال های آموزشی معلمان تازه کار، شناخت تازه ای را در زمینه دامنه دانش و عمل حرفه ای آنها ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: عمل حرفه ای معلم، معلمان تازه کار، استدلال آموزشی، تصمیم گیری
 • امیر شکوری، علی مالمیر*، رجب اسفندیاری صفحات 313-358
  درک منظورشناختی یکی از ابعاد مهم توانش منظورشناختی است که بیشتر زبان آموزان در آن دچار مشکل هستند. لذا مطالعه حاضر تلاش کرده است که تاثیر آموزش رایانه-محور، غیر رایانه-محور، محیط های مجازی چندکاربره، و بازی های پویانمایی قابل نصب بر روی گوشی تلفن همراه بر توسعه درک منظورشناختی زبان-آموزان در حیطه کنش های کلامی زبان انگلیسی را بسنجد. تحقیق حاضر همچنین تلاش کرده است که تاثیر سه نوع آموزش غیر رایانه-محور و نیز تاثیر دو نوع آموزش رایانه-محور را بر درک منظورشناختی بسنجد. مشارکت کنندگان شامل 7 گروه 20 نفره از زبان آموزان سطح متوسطه بالای زبان انگلیسی بودند. این هفت گروه آموزش های مرتبط خود که شامل گروه سه غیر رایانه-محور (صریح، غیرصریح، و ترکیب این دو)، دو گروه رایانه-محور (همزمان و غیر همزمان)، یک گروه محیط های مجازی چندکاربره، و یک گروه بازی پویانمایی بود، را به مدت 10 جلسه دوساعته دریافت کردند. آزمون شنیداری منظور شناختی به عنوان پیش و پس آزمون به کار رفت. تجزیه تحلیل نشان داد که محیط های مجازی چندکاربره از آموزش های دیگر مفیدتر بود. همچنین دو گروه آموزش رایانه-محور و غیر رایانه-محور از گروهی که آموزش را به کمک بازی دریافت کرده بودند، درک منظورشناختی بهتری داشتند. آموزش صریح و نیز ترکیبی از آموزش غیر صریح در افزایش درک منظور شناختی بهتر بودند. آموزش رایانه-محور همزمان نیز تاثیر بیشتری نسبت به آموزش رایانه- محور غیر همزمان داشت. یافته های این تحقیق دارای کاربرد های آموزشی برای تقویت درک منظور شناختی زبان آموزان در حیطه کنش های کلامی است و استفاده از محیط های مجازی چند کاربره، آموزش رایانه-محور همزمان، و ترکیب آموزش صریح و غیرصریح توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آموزش فناورانه، منظورشناسی، تدریس کامپیوتر-پایه
 • هما جعفرپور ممقانی*، سیده فهیمه پارسائیان صفحات 359-390
  طی سه دهه اخیر، بحث ادراک معلمان زبان دوم و عوامل موثر بر الگو های شناختی آنان یکی از دغدغه های دوره های تربیت معلم زبان انگلیسی شده است. از طرفی ناهماهنگی بین یافته های پژوهشها در زمینه نقش دوره های تربیت معلم در پر کردن خلا بین دانش تیوری و مهارت عملی معلمان نیاز به تحقیقات بیشتر در این زمینه را تشدید کرده است. این امر نیازمند پژوهشهای بیشتر جهت دستیابی به راه هکارهایی برای برانگیختن تفکر معلمان و رشد شناختی آنان است. در راستای این نیاز، در این مطالعه کیفی از هفت دانشجو رشته آموزش زبان انگلیسی خواسته شد به هفت سناریو تدریس مسیله محور پاسخ دهند. سپس الگوهای فکری مکرر آنان استخراج گردید و روند تغییر شناختی آنان طی مدت زمان پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تحلیل داده های گرداوری شده -از طریق سناریوها و مصاحبه ساختار یافته الکترونیکی- چند الگوی شناختی را نمایان کرد که عبارتند از: الگوی تفکر درچهار چوب های تجربیات زبان آموزی، فرهنگ آموزشی، تجربه تدریس، و دانش تخصصی تیوریک. بعلاوه تغییرات شناختی شناسایی شده عبارتند از: سیر تفکر از عدم درک مسیله به ارایه راه حلهای منسجم، از تقلید به تفکر ، از ارایه تجویز گونه راه حل به نگاهی درونی به توصیف مشکل و ارایه ی راه حل ملموس. امید است که یافته های این پژوهش کاربردهای عملی و آموزشی برای مدرسان دوره های تربیت معلم زبان ، تهیه کنندگان مطالب آموزشی برای معلمان، ومحققان حیطه تربیت معلم داشته باشند.
  کلیدواژگان: تغییرات ادراکی، الگوهای ادراکی، ادراک معلمان زبان، سناریوی تدریس مسئله محور، تربیت معلم زبان
|
 • Azizullah Mirzaei *, Zohreh Eslami Eslami, Gholamreza Salehpour Pages 1-34
  Recent second or foreign language (L2) research has shown that integration of form-focused instruction into collaborative, communicative activity is highly influential. Sociocultural theory (SCT) provides a praxis-oriented educational ecosystem wherein L2 grammatical knowledge and practical use can be effectively linked. This SCT-inspired study examined the effects of praxis-oriented grammar instruction and mediational feedback within the social media networking (SMN) platform (i.e., Telegram) on L2 learners’ microgenetic development of grammatical knowledge. Participants were 30 EFL learners that were assigned to three different instructional conditions: (i) conventional teacher-fronted instruction as the comparison group, (ii) collaborative instruction attuned to learners’ Zone of Proximal Development (ZPD) in an actual classroom as the first experimental group, and (iii) ZPD-based instruction in virtual Telegram space as the second. The groups were pre- and posttested on a grammar test targeting subject-verb non-inversion in embedded WH-questions, which poses cross-linguistic challenges to Persian L2 learners of English. Collaborative whole-class, dyadic, or triadic talk-in-interactional activities were employed to engage learners in co-constructing educational praxis and providing contingent, ZPD-sensitive graduated mediation in both virtual and face-to-face settings. The results indicated that the two ZPD groups outperformed the comparison group. No significant difference was, however, found between the ZPD groups despite witnessing a developmental trend in favor of the virtual SMN setting. Post-intervention interviews revealed learners’ positive attitudes towards using Telegram affordances for praxis-oriented grammar instruction. Further theoretical and pedagogical implications are discussed.
  Keywords: ZPD. SMN, Collaborative praxis-oriented grammar instruction, Mediational feedback, Microgenesis
 • Saber Khooei-Oskooei, Saeideh Ahangari *, Zohreh Seifoori Pages 35-65
  In the long process of learning English as a foreign language, learners may become exhausted and, if not treated properly, decide to give up learning temporarily and even permanently. Therefore, it seems necessary to explore the reasons for their temporal delays and consider them appropriately to avoid permanent give-ups. As an attempt to determine the reasons for English as a Foreign Language (EFL) learners’ delays, the researchers in the present study explored their contributing factors through application of a classical grounded theory approach which led to the development of Language Learning Procrastination (LLP) theory. The research data were collected through semi-structured interviews from 43 EFL learners in Tabriz, Iran, and were coded in open, selective, and theoretical coding stages through a Constant Comparative Method. The emerged theory involved a core category (i.e., Dilatory Behavior) indicating that EFL learners mostly procrastinate in five domains of doing exercises, preparation for exam, submitting projects, starting up speaking, and learning spelling. Furthermore, three major categories of Learners’ Characteristics, Environmental Conditions, and Task Features as the causes of Dilatory Behavior emerged during the iterative data collection and analysis procedures. The results of the study indicated that both EFL learners’ own characteristics and external factors related to the learning environment and language tasks are significant in shaping the EFL learners’ procrastination. The theory of LLP can be applied in EFL settings to recognize the learners’ sources of Dilatory Behavior and devise appropriate solutions for them.
  Keywords: Procrastination, Dilatory Behavior, Classical Grounded Theory, categories, Concepts
 • Mostafa Ghaffari, Davud Kuhi *, Morteza Aslrasouli Pages 67-93
  Critical cultural awareness (CCA) as an essential element of intercultural competence has attracted a myriad of scholars in the fields of language teaching, communication studies, cultural studies, gender studies, ethnic studies among others. That is why this study aims to investigate the attitudes of Iranian high school teachers and learners toward critical cultural awareness. The participants of the study included 307 teachers and 359 learners in different high schools in Qazvin. All the participants filled out the Critical Cultural Awareness Questionnaire. The data were then fed into SPSS software and were subjected to Principal Components Analysis. Three factors were extracted and named as CCA in ELT Programs, CCA in ELT Textbooks and Materials, and CCA in General Terms. The participants’ responses were analyzed based on these factors. The results of item analysis revealed that both teachers and learners indicated that all cultures should be equally addressed in ELT textbooks and materials. It was also concluded that the teachers' and learners’ awareness regarding the integration of culture into the mainstream teaching should be raised and they should put more emphasis on culture in their classes. One significant implication for EFL teachers and also syllabus designers is that an intercultural curriculum can enable learners to understand the target materials more efficiently.
  Keywords: Critical Cultural Awareness, Culture, EFL learners, EFL teachers, Intercultural Communicative Competence
 • Shohreh Bahrami Qalenoee, Jamileh Rahemi * Pages 95-129
  Over the past decades, writing assessment research has been concentrating on alternative methods with a social-oriented view of assessment, including dynamic assessment (DA). Given the lack of research juxtaposing the interventionist and interactionist DA frameworks in the area of narrative writing, this study sought to compare the effectiveness of Brown’s graduated prompts model vs. Poehner’s model in the development of one-paragraph narrative essays in terms of grammatical accuracy. The study followed a quasi-experimental design, with 15 Iranian EFL learners selected via convenient sampling from among the female students of a language institute in Tehran. The participants were then randomly divided into three groups: Interventionist group, in which mediation was based on Brown’s model in the sandwich format; interactionist group, where mediation was done using Poehner’s model in the cake format; and non-dynamic assessment (NDA) control group with no mediation involved. The research consisted of three pilot sessions and eleven sessions as the main phase. To analyze the data, both descriptive and non-parametric inferential statistics were run. The results conceded the superiority of both DA approaches to NDA, whereas no significant difference was observed between the two DA groups in their general performance on narrative tasks. However, the analysis of the number and types of required mediational moves over the DA sessions indicated the superiority of the interactionist model to interventionist framework in the development of grammatical accuracy in narrative paragraphs. The study offers some theoretical and pedagogical repercussions for educators, curriculum designers, and L2 teachers.
  Keywords: dynamic assessment, Interactionist Model, Interventionist Model, Narrative Paragraphs
 • MohammadReza Khodashenas, Hossein Khodabakhshzadeh *, Purya Baghaei, Khalil Motallebzadeh Pages 131-156

  Language assessment literacy has been addressed in a wealth of research. However, many studies have attempted to measure teachers’ assessment literacy, there is still a gap that prompted us to investigate the area from the EFL teachers' assessment literacy needs perspective. To accomplish the purpose, in line with the changes in classroom assessment over the past decades, this study was an attempt to develop and validate an inventory on Teachers Assessment Literacy Needs (TALNs). As the first stage, a set of items was generated through an extensive review of the relevant studies. In the quantitative phase, the developed inventory was administered to 159 English as a foreign language teachers selected through convenience sampling. An inventory construction and validation framework consisting of exploratory analyses was used to examine the construct validity of the proposed inventory. The results indicated that the inventory can be best explained by four components which are knowledge of language assessment literacy, consequences of language assessment literacy, processes of language assessment literacy and teachers’ expectations of Continuing Professional Development (CPD) programs. The TALNs inventory developed in this study aimed to help practitioners and researchers to investigate teachers’ needs in assessment literacy. Fulcher’s (2012) assessment literacy framework was drawn on as the analytic model guiding the study.

  Keywords: assessment literacy, Needs analysis, Fulcher’ s assessment literacy framework, teacher education
 • Fatemeh Nami * Pages 157-187
  Parallel with the global outbreak of Covid-19 disease in 2020 which widely affected the educational milieu, many institutions of higher education shifted to fully online blended and/or synchronous courses and programs. The extent to which each of these modalities (i.e. fully online blended courses versus online real-time ones) may contribute to language learners’ achievement is largely unknown. Previous studies on blended learning (BL) across various disciplines including foreign language teaching have largely focused on courses featuring a combination of face-to-face and online sessions. This quantitative quasi-experimental study presents an attempt to compare the effectiveness of a fully online blended technical English course with a mix of online synchronous sessions and asynchronous interactive content with that of an online real-time course. The language achievement of 25 university level students attending this online blended course was compared with that of students in an online synchronous course. Drawing on independent and paired sample t-test results obtained from two sets of pre and posttests, it was observed that while both groups performed significantly better in the final language achievement test, students in the fully online synchronous course outperformed those in the blended one. The findings speak to the significance of careful design of online blended courses in terms of session and content delivery along with the essence of increasing peer-to-peer and learner-teacher interaction opportunities to improve the effectiveness of these courses for language learners.
  Keywords: Distance Education, Blended learning, foreign language teaching, fully online, quasi-experimental study
 • Mahsa Mahmoodarabi, Parviz Maftoon *, Masood Siyyari Pages 189-221
  Learning to teach is conceptualized as a complex process of identity development. To address this process, this study explored Prospective Teachers’ (PTs) professional identity development at different stages of learning to teach within a four-year Second Language (L2) initial teacher education program. Participating in a sequential explanatory mixed-methods approach, 140 PTs filled out the English language teacher professional identity questionnaire three times: at the end of the second year, third year, and fourth year. Then, after each round of the questionnaire administration, 12 PTs were asked to participate in the interview phase to gain further insight into the participants’ professional identity development. Three separate sets of Freidman test and grounded theory were employed to evaluate the questionnaire and interview data, respectively. The results of both quantitative and qualitative data analyses revealed that the second-year PTs’ language awareness had a major contribution to the enactment of collective identity of language analyst and language user roles as part of their professional identity. Teaching practicum experiences also helped the third-year PTs develop a sense of belonging to the school community by aligning themselves with its rules and policies, which helped them develop their professional identity in a prescribed manner, informing institutionally situated identity of formal teachers. The fourth-year PTs’ identification of themselves with regard to their prospective learners’ needs was also the identity development observed in the form of learner-oriented attitude toward learners as whole persons, all conducive to imagined future identity of needs analysts. The results and implications are further discussed.
  Keywords: L2 initial teacher education program, L2 prospective teachers, Teacher learning, Teacher professional identity development
 • Mansoor Ganji *, Fatemeh Musaie Sejzehie Pages 223-253
  Research has shown that classroom management plays a critical role in facilitating effective learning, making it a permanent concern for teachers as well as researchers. In the related literature, one area which needs further consideration is to explore the effect of different personal and contextual factors on the way teachers choose to manage their classrooms. Therefore, the present study aimed at exploring the effects of age, gender, teaching experience, teaching context, and academic degree on Iranian English teachers’ classroom management behaviors. To achieve this, a researcher-made questionnaire based on four classroom management questionnaires was developed. The questionnaire was distributed among 152 EFL teachers teaching in different settings in Iran. To analyze the obtained data, Point-Biserial correlation followed by an independent samples t-test, and one-way ANOVA were used. The results revealed that men and women were quite different with regard to the classroom management behaviors they showed. However, age, teaching context, teaching experience, and academic degree did not significantly affect teachers’ classroom management behaviors. Possible explanations of the results in light of the previous literature are further discussed.
  Keywords: Classroom Management, Demographic Features, Teachers' Behavior
 • Behzad Nezakatgoo *, Adel Dastgoshadeh, Kaveh Jalilzadeh Pages 255-280
  This study was an attempt to examine the relationship between the academic degree and teaching experience of Iranian English as a Foreign Language (EFL) teachers and their reliance on student engagement. To this end, eight EFL teachers (male and female) with different teaching experiences and academic degrees and a number of 40 students in their respective classes were selected through convenience sampling. First, the teachers and the students filled out consent forms, including their personal information, such as gender, age, academic degree, and years of teaching experience. Second, the students answered Skinner et al.'s (2008) 'Engagement vs. Disaffection with Learning: Student-report' Questionnaire, a valid scale for measuring language learners' engagement with teaching-learning tasks and their satisfaction with their learning activities. Then, Pearson's product-moment correlation between teachers' teaching experience and academic degree, as well as the students' self-expressed ratings of their engagement or disaffection with classroom learning activities, was calculated. The results showed significant positive correlations between teaching experience and behavioral and emotional engagement and significant negative correlations between teaching experience and behavioral and emotional disaffection.
  Keywords: Academic degree, teaching experience, student engagement, disaffection
 • Zia Tajeddin *, Mozhgan Soleimani Pages 281-312

  Decision-making and pedagogical reasoning constitute the foundation of teacher professional practice. This qualitative study was conducted to explore novice Iranian EFL teachers’ professional decision-making and pedagogical reasoning in the three domains of (1) planning and preparation, (2) classroom management, and (3) professional responsibilities during the three phases of pre-active, interactive, and post-active teaching. Data from two sources including scenarios and audio journals revealed five novice teachers’ decisions in each domain and their relevant reasoning. Decisions in the first domain were discovered to embody teachers’ choices about materials, teaching methods, and assessment. In the second domain, teachers’ decisions were focused on management, flexibility, and accountability. In the third domain, their decisions were aimed at professional interaction and professional development. Moreover, a new decision domain, ‘dispositions’, was discovered, which comprised novice teachers’ choice of ethical conduct, care, and accountability. This led to the introduction of a new phase of teaching, beyond-active, which greatly influenced all other decision domains and teaching phases. Additionally, novice teachers’ pedagogical reasoning was uncovered to stem from their knowledge, skills, and personality attributes. These findings suggest that knowledge about teachers’ decisions and underlying reasoning provides insights into the scope of their professional knowledge and practice.

  Keywords: Teacher professional practice, novice teachers, pedagogical reasoning, Decision-Making
 • Amir Shakouri, Ali Malmir *, Rajab Esfandiari Pages 313-358
  Pragmatic comprehension is a central albeit under-researched dimension of pragmatic competence in which most EFL learners suffer from serious deficiencies; therefore, the current study was launched to compare the effects of the Non-Computer Mediated Instruction (NCMI) with Computer-Mediated Instruction (CMI), Multiuser Virtual Environments (MUVEs), and Mobile Augmented Reality Games (MARGs) on Iranian EFL learners’ comprehension of English speech-acts. Moreover, this study attempted to cross-compare the effects of the implicit, explicit, and balanced combination of explicit and implicit instruction and synchronous vs. asynchronous CMI impacts on learners' speech-act pragmatic comprehension. Seven equal size groups of 20 upper-intermediate EFL learners took part in this study. Three NCMI groups (implicit, explicit, and balanced explicit-implicit), two synchronous and asynchronous CMI groups (SCMI & ACMI), one MUVE group, and a MARG group were taught based on their assigned 10 two-hour sessions treatments. A validated listening pragmatic comprehension test was used as a pretest and post-test. Data analysis using one-way ANCOVA showed that the utilised MUVE (OpenSim) was more effective than other types of treatments on learners’ pragmatic comprehension development, and both CMI and NMCI were also better than the used MARGs (Batman Bat-Tech Edition and Harry Potter-Wizards Unite). Moreover, those explicit and balanced explicit-implicit interventions were significantly better than the implicit instruction. Finally, the SCMI could enhance L2 pragmatic comprehension significantly better than the ACMI. These findings pedagogically imply the use of MUVEs, SCMI, and balanced explicit-implicit interventions can strengthen L2speech-act pragmatic comprehension.
  Keywords: CALL, MALL, Pragmatics, Technology-mediated Intervention
 • Homa Jafarpour Mamaghani *, Seyyedeh Fahimeh Parsaiyan Pages 359-390
  Over the last three decades, Second Language Teacher Cognition (SLTC) and the factors affecting teachers’ cognitive patterns have turned into one of the concerns within the realm of Second Language Teacher Education (SLTE). The inconsistency of the findings concerning the role of teacher education courses in bridging the gap between theory and practice has highlighted the need for exploring new techniques to encourage teacher reflection and cognitive development. In line with this perceived need, in the present qualitative study, seven researcher-designed Problem-Based Teaching Scenarios (PBTS) were assigned to seven TEFL students to explore the cognitive patterns recurring in their responses. Besides, their transformation while generating practical pedagogical solutions to the posed problems were traced over the course of study. The analysis of the data collected through the PBTSs and a structured electronic interview revealed a number of cognitive patterns including thinking within the boundaries of the prior language learning experience, educational culture, teaching experience, and pedagogical content knowledge. Furthermore, three main cognitive changes namely, moving from not fully grasping the problem to providing well-ordered solutions, from imitating to partially reflecting, and from prescribing to describing were observed. It is hoped that the findings have pedagogical and practical implications for SLTE instructors, curriculum designers, materials developers, and researchers.
  Keywords: cognitive change, cognitive pattern, second language teacher cognition, problem-based teaching scenario, second language teacher education