فهرست مطالب

شیعه پژوهی - پیاپی 23 (پاییز و زمستان 1401)
 • پیاپی 23 (پاییز و زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مجید کیانی نژاد*، محمدحسن نادم، اکبر باقری صفحات 5-25

  ابوالفضل برقعی از افراد شاخص در جریان طالب تجدید نظر در عقاید شیعی است. این جریان وامدار پیش-فرض های فکری سلفیه (بویژه وهابیت) بوده با موضوعه دانستن انبوهی از منابع حدیثی معتبر امامیه در عقاید شیعی از جمله باور به نصب و نص الاهی بر امامت امامان اهل بیت (ع)، توسل، زیارت و... تشکیک می نماید.برقعی با استناد به آیاتی از قرآن، علم غیب ایمه (ع) را نفی نموده، آن را باوری غالیانه می داند. این نوشتار به روش پژوهشی توصیفی - تحلیلی بر اساس آیات بسیاری از قرآن و آراء تفسیری علما و احادیث فریقین، برداشت آقای برقعی از این آیات را ناصحیح دانسته، ضمن تاکید بر غیریت علم الاهی با علم مخلوق، منشاء علم غیب امامان (ع) را الهام می داند. سوء برداشت برقعی از آیات مورد استنادش به تضییق مفهوم غیب در غیر خداوند به «وحی الاهی» بازمی گردد که غیر از انبیاء از آن بی نصیبند در حالی که مجرای دست یابی امامان اهل بیت (ع) به علم غیب «الهام» از سوی خداست که متفاوت از وحی بوده و در انحصار انبیاء (ع) نیست. آیات متعددی از قرآن کریم و منابع فریقین و اخبار متعدد غیبی ایمه (ع) مندرج در منابع حدیثی و تاریخی فریقین موید این نتیجه است.

  کلیدواژگان: ابوالفضل برقعی، علم غیب امام، وحی، الهام، آیات و روایات
 • مجتبی نجفی*، رضا الهی منش، قدرت الله نجفی صفحات 26-50

  درآثار عرفانی قیامت دارای پنج نوع ومرتبه است ودراین بین ، ازقیامت صغری وکبرای انفسی به عنوان دونوع قیامت عرفانی یاد شده است. اما قیامت صغرای انفسی درقالب موت اختیاری وظهور حقایق برزخی برای سالک قبل از فنای تام ووصول به خدا ، تحقق می یابد. واکاوی این نوع قیامت درمعارف اهل بیت (علیهم السلام) وازجمله حضرت امام صادق (علیه السلام) دغدغه این پژوهش است. زیرا بازیابی مدعیات عرفانی درقرآن وسنت، هم، براعتبار این مدعیات می افزاید وهم ازحقایق مزبور به عنوان خاستگاه اصلی عرفان اسلامی ، پرده برداری می کند. داده های پژوهش نشان می دهد که دربیانات آن حضرت ، هم به صراحت برارزشمندی وصول به مقام "موت اختیاری"، دستور داده شده وهم به"جهاد اوسط واکبر" وبه دنبال آن "موت اوسط واکبر" به عنوان مقدمات وبستر لازم برای رسیدن به این مقام توصیه گردیده است.ازاینرو چنانکه در این تحقیق آمد، بخشی از معارف امام صادق (علیه السلام) به موضوع قیامت صغری انفسی یا موت اختیاری پرداخته ودر برخی ازاین روایات بصراحت به تلاش برای تحقق موت ارادی و رسیدن به آثار و کمالات آن دستور داده شده است.

  کلیدواژگان: امام صادق(علیه السلام)، قیامت صغرای انفسی، موت اختیاری، جهاداوسط و اکبر، موت اوسط واکبر
 • سید علی امامزاده شوشتری*، سید ابوالحسن نواب، حمیدرضا شریعتمداری صفحات 51-75

  در دوره معاصر، شاهد روند افزایشی گسترش اسلام و حضور و پراکندگی مسلمانان در سرتاسر جهان و تعامل آنها با غیرمسلمانان هستیم. مسلمانان حدود یک چهارم جمعیت جهان را تشکیل می دهند که حدود 20 درصد از آنها شیعه هستند و نیمی از جمیعت شیعیان نیز در منطقه مرکزی خاورمیانه مستقر هستند. شیعیان در این کشورها، به عنوان یک گروه هویتی که «مای جمعی» را تشکیل می دهند، به تعامل با «دیگران» که پیروان سایر ادیان و مذاهب و آیین ها هستند، می پردازند و میزان پایبندی آنها به مذهب، بر الگوی ارتباطی آنها با دیگران اثرگذار است. بر این اساس، این مقاله، بر الگوی ارتباطی شیعیان امارات متحده عربی در این کشور متمرکز است و به دنبال پاسخگویی به این سوال است که الگوی ارتباطی شیعیان امارات به عنوان یک گروه اقلیت مذهبی، با جامعه غالب چیست و شیعیان در ارتباط با ساختار غالب، چه استراتژی ارتباطی را به کار می گیرند؟ در این مقاله، از چارچوب نظری هم فرهنگی استفاده شده و روش تحقیق نیز، پژوهش کیفی و روش مطالعه اسنادی بوده و برای استخراج الگوی ارتباطی از مصاحبه نیمه استاندارد استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که بین میزان پایبندی به مذهب و الگوی ارتباطی ارتباط وجود دارد.

  کلیدواژگان: نظریه هم فرهنگی، شیعیان، امارات متحده عربی
 • رضا صفری، محمدمهدی خلج* صفحات 76-100
  وجود یک سازمان تبلیغی- تبشیری با نام «سازمان دعوت»، یکی از عوامل پیش رفت و توسعه فرقه اسماعیلیه بود که سرانجام منجر به تاسیس یکی از امپراتوری های بزرگ اسلامی به نام فاطمیان در قرن چهارم در مغرب و مصر انجامید. المویدالدین شیرازی، ناصرخسرو و..از جمله داعیان تاثیر گذار نهاد دعوت بودند.داعیان ایرانی نهاد دعوت، با تبیین و تحلیل تفکر اسماعیلی تلاش نمودند دعوت فاطمی را از طریق مسالمت آمیز در داخل و خارج قلمرو فاطمیان نشر دهند. در این راستا یکی از مهم ترین راهبردهای فرهنگی داعیان، استفاده از ادبیات تعلیمی باهدف تحکیم مبانی مذهبی فاطمی بود که سرآمد این اسلوب، داعی الدعات فاطمی «الموید فی الدین شیرازی» و حجت خراسان «ناصرخسرو قبادیانی» است. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این پرسش است که داعیان شیعی در جهت تحیکم مبانی قدرت امامت فاطمیان از ادبیات تعلیمی چه استفاده ای کردند؟ مطابق یافته های این پژوهش، داعیان از ادبیات تعلیمی در جهت تبیین ایدیولوژی و قدرت مذهبی -سیاسی خلفا بهره برداری کردند. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر داده ها و آثار مکتوب تاریخی و ادبی اسماعیلیه و به ویژه آثار الموید فی الدین شیرازی و ناصرخسرو قبادیانی سامان یافته است.
  کلیدواژگان: فاطمیان، نهاد دعوت، ادبیات تعلیمی، الموید فی الدین شیرازی، ناصرخسرو قبادیانی
 • محسن رفعت*، فاطمه ژیان، محمدحسین مدنی صفحات 101-125

  توجه به رهیافت های گوناگون قیام عاشورا در واکاوی چگونگی گزینش اخبار عاشورایی در انواع مقاتل ، تحلیل و علت یابی نگرش‎های گوناگون توده مردم نسبت به قیام امام حسین (ع) و درنهایت راهی برای برون رفت از ابهامات گزارش ها و تفاسیر متعارض و بعضا واژگون از این قیام تاثیر بسزایی دارد. این پژوهش با روش کتابخانه ای و رویکردی تحلیلی انتقادی می کوشد تا رهیافت های نوشتاری مولفان و برداشت های عموم را از قیام عاشورا مورد مداقه قرار دهد. ریشه یابی رویکردهای تاریخی، سیاسی، مادی، اعتقادی، عرفانی، عاطفی، حماسی به عاشورا، تاثیر پیش فرض های زمینه ای همچون جبرگرایی، مادی گرایی، احساس گرایی های افراطی، تسامح در نقل گزارش های تاریخی، گرایش به پاره ای از باورهای پیروان سایر ادیان نظیر مسیحیت را پررنگ می سازد. از سوی دیگر، نقش سیاست ها، حکومت-ها، اقتضایات زمانی و منفعل ساختن توده مردم در میان آسیب های پیرامون رهیافت های گوناگون مشاهده شدنی است. دستاوردهای این تحقیق می تواند در مطالعات عاشوراپژوهی مورد بهره برداری قرار گیرد.

  کلیدواژگان: عاشوراپژوهی، مقتل الحسین (ع)، امام حسین (ع)، رهیافت ها، مقتل نویسان
 • رحمان عشریه، سید محمد حسینی پور* صفحات 126-150

  کتاب «The Study Quran» (قرآن‏شناخت) مشتمل بر ترجمه و تشریح آیات قرآن‏کریم از جدیدترین تفاسیری است که در جهان غرب، با قلم «سیدحسین نصر» به زبان انگلیسی منتشر شده و مورد استقبال توده‏ ها و نخبگان جامعه‏ی غربی قرار گرفته است. متن اصلی قرآن‏شناخت در ایران با عنوان «تفسیر معاصرانه‏ ی قرآن‏ کریم» از سوی دکتر «رحمتی» ترجمه شده است. روش کلی نگارندگان این تفسیر و تعلیقات آن (که به قلم مترجم است) بارها به ورطه‏ی مطالعات انتقادی کشیده شده و پژوهشگران، نقاط ضعفی از مجلدات فارسی موجود را تبیین نموده ‏اند هرچند این اثر مهم، از نقاط قوتی نیز برخوردار است. رویارویی نگارندگان تفسیر معاصرانه با تفسیر آیات حاوی باورهای شیعی در متن اما، گونه‏ای است تازه که بررسی ابعاد آن، شایسته‏ ی تحقیق می‏نماید؛ از جمله‏ ی آن آیات، آیاتی پیرامون «امامت» در سوره‏ی «مایده» است که شامل آیات 3 (آیه‏ ی اکمال)، 55 (آیه‏ی  ولایت) و 67 (آیه‏ ی تبلیغ) این سوره می‏باشد. از این رو، پژوهش حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به واکاوی مفاد تفسیری قرآن‏شناخت، ذیل آیات فوق پرداخته و با رویکردی انتقادی برخی از آن مفاد آن را، ازجمله تمایل آشکار به آرای اهل سنت و عدم پاسخ در رد ادعاهای آنان، مورد مناقشه قرار داده است.

  کلیدواژگان: انشاالله رحمتی، آیات امامت، تفسیر معاصرانه، سید حسین نصر، قرآن &rlm، شناخت
 • مهران زاهدی*، اصغر قائدان، عثمان یوسفی صفحات 175-199
  با انتقال خلافت از امویان به عباسیان، دیری نپایید علویان که در آرزوهای خود ناکام مانده بودند و فشارهای سیاسی و ظلم و ستم حاکمان جدید آنان را از دستیابی به عدالت نا امید ساخته بود، برای احیای حقوق از دست رفته خویش دست به قیام زدند. اگرچه آنان در همه قیامها اهداف و انگیزه های واحدی را دنبال می کردند؛ اما در شیوه های مدیریت و رهبری قیام با یکدیگر متفاوت بودند. هدف از این پژوهش آن است تا با استفاده از منابع کتابخانه ای و به صورت توصیفی و تحلیلی به مقایسه تطبیقی مدیریت و رهبری دو جنبش شیعی یعنی شریک بن شیخ المهری و یحیی بن عبدالله حسنی پرداخته و به این سوال اساسی پاسخ دهد که این جنبشها از لحاظ نوع مدیریت و رهبری در قیام چه تفاوتهایی با یکدیگر داشته و کدام یک از مولفه ها در شدت و یا ضعف مدیریتی رهبران قیام اثر گذار بوده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که خصوصیات شخصیتی و راهبردها و رویکردهای منحصر به فرد شریک بن شیخ از عوامل تقویت قیام او بودند، در حالی که ویژگی ها و رویکردهای نسبتا ضعیف و نامناسب یحیی قدرت رهبری او را در قیام تضعیف ساخته بود.
  کلیدواژگان: شریک بن شیخ، یحیی بن عبدالله، خلافت عباسی، جنبش های شیعی
 • سید ضیا الدین علیا نسب، زهرا قائمی امیری* صفحات 200-224
  مساله امامت یکی از مسایل اساسی در حوزه تفکر شیعی است و قرآن کریم در برخی آیات به آن پرداخته است. آیه ابتلا یکی از مستندات اصلی در بیان معنای امام و مساله امامت است؛ که در این زمینه میان مفسران اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. مفسران شیعی غالبا امامت را مقامی مافوق نبوت دانسته و مفسران اهل سنت آنها یکی می دانند. در این مقاله ضمن تبیین اجمالی نظرات مفسران شیعی در معنای امام، دیدگاه سید محمدحسین فضل الله، تبیین و بررسی شده و نظرات او که شامل یکی بودن معنای امامت و نبوت و ناظر بودن نبوت به جنبه درونی و امامت به جنبه بیرونی، امامت جهانی ابراهیم (ع)، ترجمه عهد الله به نبوت و درخواست بالقوه آن برای فرزندانش بود، بررسی شد و در چند جنبه ادبی و قرآنی و روایی نقد گردید و در پی آن به تبیین معنای صحیح امام پرداخته شد و با توجه به روایات، معنای مفترض الطاعه برای امام اخذ گردید.
  کلیدواژگان: امامت پژوهی، سید محمدحسین فضل الله، آیه ابتلا، ابتلای ابراهیم، کلمات
 • فاطمه ملاشاهی*، حسین الهی نژاد، محمدجاودان صفحات 225-249

   طولانی شدن غیبت حضرت حجت (ع) و در دسترس نبودن ایشان موجب شده است که مدعیان دروغین مهدویت ازاین مساله سوء استفاده و چالش هایی را به وجود آورند. از این رو یکی از مهمترین اقدامات در این برهه، شناسایی و مبارزه با مدعیان دروغین مهدویت در ابعاد مختلف می باشد. یکی از این مدعیان فردی است به نام علیرضا بابایی آریا، که باعنوان «علامه منصور هاشمی خراسانی» دعاویی مطرح نموده و خود را زمینه ساز ظهور مهدی (ع) می داند. وی با شعار «بازگشت به اسلام» و با باطل و طاغوت شمردن حکومت های فعلی و مانع ظهور دانستن آنها، مردم را به رویگردانی از این حکومت ها ترغیب می کند هرکس که با وی مخالفت نماید را ، مانع ظهور دانسته و هشدار می دهد که در صورت تمکن یافتن، آنها را از سر راه خویش برخواهد داشت اوبا استناد به احادیث ضعیف و توسل به علایم ظهور و تاویل آنها بر خویشتن، بدون ارایه سند و دلیلی متقنی، مدعیات خویش را مطرح می نماید. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی سعی دارد تا اهم این مدعیات را گزارش نموده و با ارایه استنادات حدیثی و تاریخی، بطلان آنها رااثبات کندو

  کلیدواژگان: خراسانی، مهدویت، ولایت فقیه
 • فاطمه امینی، سجاد دادفر* صفحات 250-284

  عمر بن عبدالعزیز را می توان از معدود خلفای اموی دانست که بر خلاف اسلاف خود تلاش نمود تا با اعمال مجموعه ای از اصلاحات، شرایط متفاوتی را در جامعه اسلامی و مخصوصا برای شیعیان رقم بزند. از این رو سیوال پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته آن است که اصلاحات عمر بن عبد العزیز چه تاثیری بر وضعیت شیعیان بجای گذاشت؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که خلیفه اصلاح گراموی، با درک اهمیت مساله شیعیان برای دولت اموی و در راستای جلب رضایت آنان، دست به اصلاحاتی زد؛ فدک را به اهل بیت برگرداند، خمس را دوباره برقرارکرد، مستمری علویان و بنی عبد المطلب را تضمین ساخت و بجای سب و لعن، تکریم و احترام را نسبت به امام علی (ع) و اهل بیت برقرار نمود. در نتیجه این اصلاحات، ضمن آن که شرایط اقتصادی و فضای سیاسی و فکری مناسب تری برای شیعیان ایجاد شد، آنان تحت رهبری امام باقر (ع) توانستند امور مذهبی و سیاسی خود را راحت تر پیش ببرند.

  کلیدواژگان: شیعیان، عمر بن عبدالعزیز، اصلاحات، امویان، امام محمدباقر(ص)
 • محسن زارع پور*، رضا برنجکار، امداد توران صفحات 275-299
  دیدگاه نفی صفات، یکی از نظریات در بحث وجودشناسی صفات الهی است. این نوشتار با روش توصیفی و تحلیلی، این نظریه را در مدرسه کلامی اصفهان بررسی می کند. متکلمان مد نظر در این مدرسه عبارتند از: فیاض لاهیجی، ملا رجبعلی تبریزی، قاضی سعید قمی، محمد باقر مجلسی و ملا صالح مازندرانی.نظریه نفی صفات در مدارس کلامی قبل نیز مطرح شده بود اما در این مدرسه، به خصوص توسط ملا رجبعلی تبریزی و قاضی سعید قمی با صراحت بیشتری مطرح، و با استدلال های متعدد از آن دفاع شد. برخی متفکران این مدرسه در قالب نظریه نیابت، و نظریه اعتباریت، که بیان های دیگری از نظریه نفی صفات است، این نظریه را مطرح کردند. مهم ترین استدلال های نظریه نفی صفات در مدرسه کلامی اصفهان عبارت است از: تنافی اثبات صفت با آموزه توحید ذاتی به معنای نفی تعدد و نفی ترکیب و نفی تشبیه؛ تلازم اثبات صفت با اثبات نقص و محدودیت و مخلوقیت؛ عدم امکان توصیف ذات؛ روایات نفی صفت.
  کلیدواژگان: نفی صفات، مدرسه کلامی اصفهان، نیابت ذات از صفات، اعتباریت صفات، عالم لذاته
 • سید مهدی بهشتی*، حسن زندیه، مهراب صادق نیا صفحات 300-324

   ایرانیان عصر صفوی، علاوه بر درمان های طبیعی، به درمانگری ماوراء الطبیعی نیز اعتقاد داشتند؛ به طوری که اکثر اقشار جامعه، به این سبک از درمان ها باور داشته و در زندگی روزمره ی خود از آن ها استفاده می کردند. تبیین این سبک از درمانگری با تکیه بر گزاره های تاریخ اجتماعی، برای شناخت وضعیت درمانگری این دوران که علاوه بر راهکارهای مرسوم طبابت، از شیوه های دیگری نیز استفاده می شده؛ از موضوعات شایسته ی پژوهش است؛ بعدی از درمانگری که کمتر به آن پرداخته شده؛ درحالی که در اجتماع دوران صفوی، دامن گیر مردمان آن روزگار بوده و اغلب لایه ها از آن بهره می جستند. داده های پژوهش حاضر با بهره گیری از منابع دست اول تاریخی و برخی پژوهش های جدید، با روش کتابخانه ای و سپس با شیوه ی کیفی، به توصیف و تحلیل این سبک از درمانگری پرداخته است که نشان می دهد ایرانیان در این برهه، علاوه بر شیوه های درمانگری طبیعی، از اسلوب درمانگری ماورایی نیز برای درمان استفاده می کردند.یافته های این پژوهش نشان می دهد، در میان طبقات مختلف اجتماع عصر صفوی، روش های درمانگری ماورایی بسیار کاربرد داشته؛ مانند دعانویسی و تعویذ، طلسم و جادو، جن و پری، زیارت و توسل، استشفاء به نیروی شاهی، نذر درمانی، صدقه درمانی، نیایش درمانی و استشفاء به قرآن کریم ازجمله آن ها هستند.

  کلیدواژگان: درمانگری ماورایی، پزشکی عصر صفوی، تاریخ اجتماعی، دعانویسی و تعویذ، طلسم و جادو، درمانگری اسلامی
|
 • Majid Kianinejad *, MohammadHasan Nadem, Akbar Bagheri Pages 5-25

  Abolfazl Borghei is one of the leading figures in the current of revisionists in Shiite beliefs which owes much to Wahhabism and by falsifying a multitude of authentic Imami hadith sources in Shiite beliefs, including the installation and divine text، raises doubts about the Imamate of the Imams of the Ahl al-Bayt (AS), recourse, pilgrimage and etc. This article, through descriptive-analytical research method based on many verses of the Qur'an and interpretive opinions of scholars and hadiths of the two sects, considers Borghei's interpretation of these verses incorrect and emphasizes that divine knowledge is different from creature science and the origin of the unseen knowledge of the Imams is nspiration. Burqa's misunderstanding of the verses cited، goes back to narrowing the concept of the unseen other than God to "divine revelation" which is prescribed by other than the prophets, while the way that Imams attain the knowledge of the unseen is "inspiration" from God, which is different from revelation and is not exclusive to the prophets. Numerous verses and unseen news of the Imams contained in the hadith and historical sources of the sects، confirm this result.

  Keywords: Abolfazl Borghei, The Unseen Science of the Imam, revelation, inspiration, verses, narrations
 • Mojtaba Najafi *, Reza Elahimanesh, Ghodratallah Najafi Pages 26-50

  In mystical works, resurrection has five types and levels, and among them, minor and major resurrection has been mentioned as two types of mystical resurrection. But the resurrection of the soul is realized in the form of voluntary death and the appearance of purgatory truths for the seeker before complete annihilation and attainment of God. The study of this type of resurrection in the teachings of Ahl al-Bayt (PBUH) and including Imam Sadegh (PBUH) is the concern of this research. Because the retrieval of mystical claims in the Qur'an and Sunnah both increases the validity of these claims and reveals these facts as the main origin of Islamic mysticism. The data of the research show that in the statements of that Imam, both the explicit value of attaining the status of "voluntary death" and "Wakbar's average jihad" and then "Wakbar's average death" as a necessary prelude to achieve this Therefore, as stated in this study, part of the teachings of Imam Sadegh (as) deals with the issue of minor resurrection or voluntary death, and in some of these narrations explicitly ordered to try to achieve voluntary death and achieve its effects and perfection. Has been.

  Keywords: Imam Sadegh (AS), Resurrection of the small soul, voluntary death, middle, great jihad, great death
 • Seyed Ali Emamzadeh *, Seyed Abolhasan Navab, HamidReza Shariatmadari Pages 51-75

  Today we are witnessing an increasing trend of the spread of Islam and interaction of Muslims around the world with non-Muslims. Muslims make up about a quarter of the world's population, about 20 percent of whom are Shiites, and half of the Shiite population is based in the central Middle East. Shiites in these countries, are identified as a group that forms a "collective community", they interact with others religions’ follower, and their interaction and communication with others will affect their adherence to their religion. Accordingly, this article focuses on the pattern of communication between the Shiites of the UAE in this country and seeks to answer the question of what is the pattern of communication of the Shiites of the UAE as a religious minority group with the dominant society? and what communication strategy do they have? In this article, a multicultural theoretical framework is used and the research method is qualitative research and documentary study method and semi-standard interview is used to extract the communication model. The findings of this study show that there is a relationship between the degree of adherence to religion and the pattern of communication.

  Keywords: multicultural theoretical framework, Shiite, UAE
 • Reza Safari, Mohamadmahdi J Khala * Pages 76-100
  The existence of an evangelical organization called the "Invitation Organization" was one of the factors in the progress and development of the Ismaili sect, which eventually led to the establishment of one of the great Islamic empires called the Fatimids in the fourth century in the Maghreb and Egypt. Al-Mawaid al-Din Shirazi, Nasser Khosrow, etc. were among the influential da'is of the Da'wah. In this regard, one of the most important cultural strategies of the da'is was the use of educational literature with the aim of consolidating the Fatimid religious foundations. The present study seeks to find the answer to the question: What did the Shiite da'is use educational literature to strengthen the foundations of the power of the Fatimid Imamate? According to the findings of this study, the da'is used the educational literature to explain the ideology and religious-political power of the caliphs. This research has been organized using library resources and descriptive-analytical method based on data and written historical and literary works of the Ismailis, especially the works of Al-Mawaid Fi al-Din Shirazi and Naser Khosrow Ghobadiani.
  Keywords: Fatemian, Invitation Institution, educational literature, Al-Mawaid Fiuddin Shirazi, Naser Khosrow Ghobadiani
 • Rahman Oshriyeh, Seyed Mohammad Hosseinipoor * Pages 126-150

  The book "The Study Quran" (translation of the Quran) contains translations and explanations of verses of the Holy Quran is one of the latest interpretations published in English by Seyyed Hossein Nasr in the Western world and is welcomed by the masses and elites of society. Is located in the west. The original text of the Qur'an in Iran entitled "Contemporary Interpretation of the Holy Qur'an" has been translated by Dr. Rahmati. The general method of the authors of this commentary and its comments (which is written by the translator) has been repeatedly plunged into the abyss of critical studies, and scholars have explained the weaknesses of the existing Persian volumes, although this important work also has strengths. The confrontation of the authors of the contemporary interpretation with the interpretation of the verses containing Shiite beliefs in the text, however, is a new type whose study deserves research; Among those verses are verses about "Imamate" in Surah Al-Ma'idah, which include verses 3 (verse of completion), 55 (verse of Wilayah) and 67 (verse of propaganda) of this Surah. Be. Therefore, the present study uses a descriptive-analytical method to analyze the interpretive meanings of the Qur'an, the following verses, and wit...

  Keywords: Inshallah Rahmati, verses of Imamate, contemporary interpretation, Seyyed Hossein Nasr, Quran knowledge
 • Mehran Zahedi *, Asghar Qaedan, Osman Yousefi Pages 175-199
  With the transfer of the caliphate from the Umayyads to the Abbasids, the Alawites, who had failed in their aspirations and whose political pressures and the oppression of the new rulers had disappointed them in achieving justice, soon revolted to restore their lost rights. However, they pursued the same goals and motives in all the uprisings; But the methods of managing and leading the uprising were different. The purpose of this study is to use library resources and in a descriptive and analytical way to compare the management and leadership of two Shiite movements, namely Sharik bin Sheikh Al-Mehri and Yahya bin Abdullah Hassani, and to answer the basic question that these movements from What are the differences between the types of management and leadership in the uprising and which of the components have been effective in the strength or weakness of the leadership of the uprising leaders? The findings show that the personality traits and unique strategies and approaches of Ibn Sheikh's partner were among the factors that strengthened his uprising, while Yahya's relatively weak and inappropriate traits and approaches weakened his leadership power in the uprising.
  Keywords: Partner Ibn Sheikh, Yahya Ibn Abdullah, Abbasid Caliphate, Shiite movements
 • Seyyed Ziaodin Olyanasab, Zahra Ghaemi Amiri * Pages 200-224
  The year of Imamate is one of the main issues in the field of Shiite thought and the Holy Quran has addressed it in some verses.The verse of the affliction is one of the main documents in expressing the meaning of the Imam and the issue of Imamate; however, there is a serious disagreement among different commentators.Shiite commentators often consider the Imamate to be a supernatural authority, and Sunni commentators consider them one.In this article, while briefly explaining the views of Shiite commentators on the meaning of Imam, the views of Seyyed Mohammad Hussein Fazlullah including the unity of the meaning of Imamate and prophecy, the observation of prophecy internally and Imamate externally and the universal Imamate of Ibrahim are fully discussed and examined. The translation of the covenant of God into prophecy and its potential appeal to his children are examined and criticized in literary, Qur'anic and narrative aspects followed by the explanation of the correct meaning of the Imam. Moreover, the presumed meaning of obedience to the Imam is also obtained based on the narrations.
  Keywords: Imamate research, Seyyed Mohammad Hussein Fazlullah, verse of affliction, affliction of Ibrahim, Words
 • Fatemeh Mollashahi * Pages 225-249

   The prolonged absence of HazratHojjat (as) and her unavailability has caused the false claimants of Mahdism to take advantage of this issue and create challenges in the field of deviation of the people.One of the most important factors in preparing the ground for the emergence of HazratHojjat (as) is identifying and fighting the false claimants of Mahdism in various dimensions.The purpose of the author of this research is to be aware of what are the grounds for the abuse of the doctrine of Mahdism by the contemporary false claimant, Mansour HashemiKhorasani?The method of this research is descriptive and analytical and has been done by using notes from documentary and library sources.The type of this research is practical and in the findings of this research, the deviant current of Mansour HashemiKhorasani will be explained and her doctrinal, political, cultural, and jurisprudential fields will be exploited from the doctrine of MahdismMansour Hashemi Khorasani - Mahdism - Rayat Al-Sud - Velayat-e Faqih - Seyed Khorasani

  Keywords: Khorasani, Mahdism, Velayat-e faqih
 • Fatemeh Amini, Sajad Dadfar * Pages 250-284

  Omar ibn Abdul Aziz can be considered one of the few Umayyad caliphs who, unlike his predecessors, tried to create different conditions in the Islamic society, especially for the Shiites, by implementing a series of reforms. Therefore, the question of the present study, which was done using a descriptive-analytical method, is what effect did the reforms of Umar ibn Abd al-Aziz have on the situation of the Shiites? The findings of the study show that the Caliph of the Grammar Reform, realizing the importance of the Shiite issue for the Umayyad government and in order to satisfy them; He returned Fadak to the Ahl al-Bayt, re-established khums, guaranteed the pensions of the Alawites and Bani Abd al-Muttalib, and instead of cursing, established respect and esteem for Imam Ali (as) and the Ahl al-Bayt. As a result of these reforms, while creating a more open and appropriate political and intellectual atmosphere, the Shiites under the leadership of Imam Baqir (as) were able to carry out their religious and political affairs more easily.

  Keywords: Shiites, Omar Ibn Abdul Aziz, reforms, Umayyads, Imam Mohammad Baqir (PBUH)
 • Mohsen Zarepour *, Reza Berenjkar, Emdad Turan Pages 275-299
  The point of view of the negation of attributes is one of the theories in the discussion of the ontology of divine attributes. This article examines this theory in Isfahan Theological School with a descriptive and analytical method. The theologians considered in this school are: Fayaz Lahiji, Mullah Rajab Ali Tabrizi, Qazi Saeed Qommi, Mohammad Baqer Majlisi and Mullah Saleh Mazandarani.The theory of the negation of attributes was also proposed in previous theological schools, but in this school, especially by Mulla Rajab Ali Tabrizi and Qazi Saeed Qommi, it was more clearly stated and defended with numerous arguments. Some thinkers of this school proposed this theory in the form of proxy theory and validity theory, which are other expressions of the negation theory of attributes.The most important arguments of the theory of the negation of attributes in Isfahan Theological School are: the contradiction of proof of attributes with the doctrine of inherent monotheism, meaning the negation of plurality, the negation of combination, and the negation of analogy; The necessity of proving the attribute with proving the defect, limitation and creation; The impossibility of describing essence; Adjective negation narratives.
  Keywords: Negation of attributes, Isfahan theological school, proxy of essence from attributes, validity of attributes, world of pleasure
 • Seyed Mahdi Beheshti *, Hasan Zandiye, Mehrab Sadeghniya Pages 300-324

  In addition to natural treatments, Iranians in the Safavid era also believed in supernatural therapies; In a way that the majority of society believed in this type of treatment and use it in their daily lives. Explaining this method of therapy based on the propositions of social history, to understand the therapeutic status of this era, which in addition to conventional medical strategies, other methods were used; Is one of the worthy topics of research; A lesser-known dimension of therapy; Whereas in the society of Safavid era, it was widespread among the people of that era and most of layers used to apply it. The present study, using first-hand historical sources and some new researches, has described and analyzed this style of therapy with a library method and then a qualitative method and shows Iranians at this era, in addition to natural therapy methods, also have been using transcendental healing methods for therapy.The findings of this study show that transcendental therapy methods have been widely used among the different classes of society In Safavid era; Such as writing prayer and amulet, spell and magic, jinn and fairy, pilgrimage and recourse, healing by the royal force,

  Keywords: Transcendental therapy, Medicine in the Safavid era, social history, Writing prayer, amulet, Spell, magic, Islamic Therapy