فهرست مطالب

 • پیاپی 121 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1402/01/28
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی ربانی گلپایگانی* صفحات 9-34
  در دیگاه رسمی و رایج درباره نبوت، برگزیده بودن پیامبران از سوی خداوند برای دریافت پیام‎های الهی از طریق وحی و ابلاغ آنها به بشر، عنصر اساسی در حقیقت پیامبری است. در عصر جدید درباره وحی و نبوت از سوی برخی عالمان مسیحی و مسلمان تفسیرهایی ارایه شده است که خاستگاه الهی و ماوراء طبیعی نبوت انکار شده و خاستگاه پیامبری، زمینی و ناسوتی معرفی شده است. اخیرا این دیدگاه در کتابی با عنوان «مسیر پیامبری» با رویکردی جدید تقریر و تبیین گردیده و ادعا شده است که دیدگاه رسمی درباره پیامبری فاقد دلیل معتبر عقلی و نقلی است. در این نوشتار، با بهره‏گیری از تفکر و تحلیل عقلی و دلایل و شواهد نقلی، دیدگاه رسمی رایج درباره حقیقت پیامبری تایید و تحکیم شده و نادرستی دیدگاه مقابل اثبات گردیده است.
  کلیدواژگان: حقیقت پیامبری، مسیر پیامبری، گزینش الهی، خاستگاه بشری
 • محمدعلی اسماعیلی* صفحات 35-57

  تقسیم اراده الهی به تکوینی و تشریعی از گذشته دور در میان متکلمان و اصولیان مطرح بوده، و با تعبیرات مختلفی از آنها یاد شده است. در این میان، شیخ محمدحسین غروی اصفهانی با ژرف اندیشی به بررسی زوایای مختلف اراده تشریعی پرداخته، ضمن تفکیک آن از «اراده تشریع» و «اراده تکوینی»، به نفی اراده تشریعی در خدا و مبادی عالیه می پردازد و با این نظریه، دیدگاه محقق خراسانی را تعدیل و تکمیل می کند. این نظریه تاثیر چشم گیری بر اصولیان بعدی داشته است. از رهگذر جستار حاضر آشکار می شود که محقق اصفهانی از یکسو، ارجاع اراده تشریعی الهی به علم الهی، و همچنین تقلیل آن به اراده تشریع را ناصواب می داند؛ و از سوی دیگر، با اقامه دو برهان، وجود اراده تشریعی را نه تنها در خدا بلکه در مبادی عالیه و پیامبر$ و ایمه انکار می کند. به نظر می رسد این نظریه علی رغم برخی برجستگی ها، ابهامات و آسیب هایی دارد که مانع پذیرش این دیدگاه است. از جمله ابهامات و آسیب ها می توان به «ناسازگاری با فرهنگ روایات»، «نگرش سودگرایانه محض حتی نسبت به خدا» و «تقلیل تکالیف شرعی به تکالیف امتحانی» اشاره کرد. با این حال، با بهره گیری از مبانی محقق اصفهانی می توان دیدگاه ایشان را ترمیم و تکمیل کرد، که در متن مقاله می آید.

  کلیدواژگان: اراده تشریعی، اراده تکوینی، اراده تشریع، علم به نظام اصلح، محقق اصفهانی
 • حسین زارع* صفحات 59-79
  شناخت پایه ها و بنیان های یک منظومه اخلاقی، هموار کننده تبیین مناسب اصول و نظریه هنجاری مندرج در منظومه بوده و مقایسه آن با دیگر نظام های اخلاقی را ممکن می سازد. بدون تردید نظام اخلاقی متفکران شیعی، متاثر از اندیشه های کلامی آنان قرار می گیرد. از این رو می توان با واکاوی اندیشه های بنیان گذاران مکاتب کلامی در شیعه، به نظام های متاثر از آن اندیشه ها پی برد. پژوهش حاضر، با پردازش و تحلیل داده ها و گزاره ها با شیوه توصیفی تحلیلی، مبانی کلامی اخلاق در اندیشه شیخ طوسی را به صورت هدفمند مورد مطالعه قرار داده است. شیخ طوسی با تکیه بر نقش عقل و وحی در معرفت اخلاقی، یک مبناگرای عام گرای شهودگرا است که عقل را مهم ترین منبع معرفتی در اخلاق به شمار آورده و از دیگر منابع همچون حس و وحی برای تفصیل احکام اجمالی عقل کمک می گیرد. جامعیت نظریه شیخ طوسی با توجه به فضیلت گرایی وظیفه نگر او در حوزه اخلاق هنجاری، واقع گرایی و شناخت گرایی و نفی ذهنیت گرایی درحوزه فرا اخلاق، مسیولیت اخلاقی فاعل اخلاقی و قرب الهی به عنوان سعادت اخلاقی به خوبی مشخص می شود.
  کلیدواژگان: شیخ طوسی، اخلاق، مبانی کلامی، نظام اخلاقی، بنیادهای اخلاق، بنیادهای اعتقادی
 • سید کاظم سیدباقری* صفحات 81-101

  معیارهای عدالت یکی از اصلیترین اجزای نظریه عدالت به شمار میرود، و با توجه به اهمیت آن، هدف این مقاله، جستجوی معیارهای عدالت سیاسی در اندیشه آیتالله سبحانی است. با مراجعه به آثار، اندیشه و لحاظ منطق اندیشه ایشان و روش توصیفی-تحلیلی، در فرضیه بر این امر تاکید شده است که نوع تحلیل ایشان از مبانی کلامی که امتداد سیاسی-اجتماعی دارد، در برداشت معیارهای عدالت سیاسی اثرگذار بوده و رابطهای معنادار میان توحید، نبوت، امامت و عدالت سیاسی به وجود میآید که میتوان آنها را در سه مرحله کسب قدرت، اعمال قدرت و نظارت بر قدرت رصد کرد و به معیارهایی چون برابری در فرصت ها و امتیازات، قانونگذاری عادلانه، امکان حضور فعال شهروندان در سیاست، شایستهسالاری، رعایت حقوق منتقدان و اقلیتها، احساس مسیولیت شهروندان، نظارتپذیری صاحبان قدرت و به رسمیت شناختن حق آزادی شهروندان دست یافت. این مهم تا کنون بررسی نشده است و لذا از این جهت، دارای نوآوری است.

  کلیدواژگان: آیت الله سبحانی، عدالت سیاسی، توحید، نبوت، امامت، برابری استحقاقی، نظارت پذیری قدرت سیاسی
 • مهرداد بیرانوند صفحات 103-119

  «حدیث خلت» یکی از ادله قایلان به افضلیت ابوبکر بر صحابه پیامبر است که در بسیاری از کتب روایی و کلامی اهل سنت، با اسناد و طرق گوناگون ذکر شده است. آنان می گویند رسول اکرم$ فرموده است: «اگر می خواستم خلیلی از امتم برگزینم حتما ابوبکر را برمی گزیدم» (بخاری، 1410، 6: 206) و این نشانه جایگاه ویژه ابوبکر نزد آن حضرت، و دلیلی است بر افضلیت او. بر پایه روایات خلت، سبب این موقعیت برجسته ابوبکر، آن است که هیچ کس همچون او در راه پیامبر$ ایثار جان و مال نداشته است. حدیث مذکور علیرغم شهرتش، با اشکالاتی در سند و دلالت روبروست. در مقابل، احادیث متعددی افضلیت امام علی% را اثبات می کند. همچنین، این دیدگاه که ابوبکر بیشترین ایثار در جان و مال را داشته است نیز قابل اثبات نبوده و با برخی آیات قرآنی و شواهد تاریخی تنافی دارد.

  کلیدواژگان: حدیث خلت، افضلیت، علی بن ابی طالب، ابوبکر
 • محمد رمضانی*، عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی صفحات 121-140
  ملامحمد صالح مازندرانی از اندیشمندان برجسته قرن یازدهم هجری قمری است. تنها اثری که آراء و عقاید کلامی ایشان را منعکس کرده، کتاب «شرح الکافی» است. او در این اثر، متناسب با روایاتی که مشتمل بر موضوعات کلامی است، به شرح و تبیین مباحث کلامی پرداخته است. مازندرانی به اقتضای نوع مساله کلامی، از علوم مختلف عقلی و نقلی بهره برده است. وی برای اثبات یا تبیین مفاهیم و مسایل اعتقادی مذکور در روایات کتاب کافی، از آیات قرآن و روایات دیگر بسیار بهره گرفته است، اما رویکرد وی در آن دسته از مسایل کلامی که به کارگیری عقل و نقل در آنها روا می باشد، عقلی است و در اثبات یا تبیین آنها از تفکر عقلی با صبغه فلسفی بهره وافر برده است. بیان دیدگاه ها و نظرات اندیشمندان فرقه ها و مذاهب مختلف در بسیاری از مباحث کلامی، از دیگر ویژگی های روش کلامی وی به شمار می رود.
  کلیدواژگان: ملا صالح مازندرانی، روش شناسی کلامی، روش عقلی، روش عقلی- فلسفی، روش نقلی
|
 • Ali Rabbani Golpayegani * Pages 9-34
  In the official and popular view of prophecy, the fact that prophets are chosen by God to receive divine messages through revelation and convey them to mankind is a fundamental element in the truth of prophethood. In the new era, some Christian and Muslim scholars have provided interpretations about revelation and prophecy, denying the divine and supernatural origin of prophecy and introducing the prophetic and earthly origin. Recently, this point of view was presented and explained in a book titled "The Path of Prophethood" with a new approach, and it has been claimed that the official point of view about prophecy lacks valid intellectual and narrative evidence. In this article, by using rational thinking and analysis and narrative evidence, the common official view about the truth of prophethood has been confirmed and consolidated, and the opposite view has been proven wrong.
  Keywords: The truth of prophecy, the path of prophecy, divine selection, human origin
 • MohammadAli Ismaili * Pages 35-57

  The division of divine will into creation and legislation has been mentioned in the science of theology and the science of principles of jurisprudence since the distant past and it has been mentioned with different interpretations. In the meantime, Sheikh Mohammad Hossein Gharavi Esfahani has deeply thought about the various angles of the legislative will and, while distinguishing it from the "will to legislate" and the "creative will", he negates the legislative will in God and supreme creatures, and with this theory, the view Mohagheq Khorasani corrects and completes. This theory has had a significant impact on later scholars. In this writing, it becomes clear that the Isfahani researcher, on the one hand, does not accept the reference of divine legislative will to divine knowledge, as he also considers it inappropriate to reduce it to legislative will; On the other hand, by presenting two arguments, he denies the existence of legislative will not only in God but also in the supreme creatures, the Prophet (pbuh) and Imams (pbuh). It seems that this theory, despite some outstanding points, has ambiguities and damages, among which we can mention "incompatibility with the culture of hadiths", "utilitarian attitude even towards God" and "reducing religious tasks to exam tasks", which prevent the acceptance of this view. will be However, as mentioned in the text of the article, it is possible to restore and complete his view by using the foundations of Mohagheg Isfahani.

  Keywords: legislative will, Formative will, will to legislate, knowledge of the correct system, Mohagheg Isfahani
 • Hosein Zare * Pages 59-79
  One of the components of John Cottingham's thinking - a contemporary English philosopher - in the relationship between reason and religion, is the distinction between the field of science and religion. He has presented this distinction in two parts: the type of issues in the field of science and religion, and The method of inference in the field of science and religion. According to Cottingham, religious issues are related to outside the field of human knowledge, and the way of debunking them is not the way of debunking the best explanation in empirical sciences; Because despite the problem of evil, theistic hypothesis cannot be considered as the best explanation for the phenomena of the world. His proposed model for the field of religion is the legal model; That is, the fact that the explanation presented is not incompatible with empirical evidence is enough to justify religious belief. He considers his point of view between extreme faithism and pseudo-scientific inferentialism. This view is criticized in several ways; Including: 1. Failure to pay attention to the function of secondary philosophical concepts in understanding the metaphysical dimension of the world of matter and abstractions, 2. The problem of "ignoring", 3. The inefficiency of the proposed model with regard to the issue of evil.
  Keywords: Sheikh Tusi, ethics, theological foundations, Ethical system, Ethical foundations, belief foundations
 • Seyed Kazem Seyed Bagheri * Pages 81-101

  The criteria of justice is one of the main components of the theory of justice, and considering its importance, the purpose of this article is to search for the criteria of political justice in the thought of Ayatollah Sobhani. By referring to Ayatollah Sobhani's works, thought and the logic of his thought and using the descriptive-analytical method, in the hypothesis of the research, it is emphasized that his type of analysis of the theological foundations that has a political-social extension, in his perception of the criteria of justice is politically effective and there is a meaningful relationship between monotheism, prophethood and imamate on the one hand, and political justice on the other hand, which can be seen in three stages: Gaining power, Exercising power and Monitoring the power. And on this basis, according to criteria such as: equality in opportunities and privileges, fair legislation, the possibility of active participation of citizens in politics, meritocracy, respect for the rights of critics and minorities, the sense of responsibility of citizens, the control of those in power, and the recognition of the right to freedom of citizens. acquired. This issue has not been investigated so far and therefore it is innovative.

  Keywords: Ayatollah Sobhani, Political Justice, Monotheism, prophethood, Imamate, equal rights, controllability of political power
 • Mehrdad Biranvand Pages 103-119

  One of the proofs of Abu Bakr's superiority over the companions of the Prophet (PBUH) is the "Kholat Hadith". This hadith has been mentioned in many narrative and theological books of Sunnis, with various documents and methods. Argumentors of this hadith say that the Holy Prophet (PBUH) said: "If I wanted to choose Khalili from my Ummah, I would definitely choose Abu Bakr", and this is a sign of Abu Bakr's special position in the eyes of the Prophet, and a proof of Abu Bakr's excellence. According to the hadith of Khollat, the reason for this prominent position of Abu Bakr is that no one has sacrificed his life and wealth in the way of the Prophet (PBUH). In spite of its fame, the said hadith is facing problems in its evidence and implication. On the other hand, numerous hadiths prove the superiority of Imam Ali (AS). Also, this view that Abu Bakr sacrificed the most in life and property cannot be proven and contradicts some Quranic verses and historical evidence.

  Keywords: the hadith of Khollat, Superiority, Ali bin Abi Talib (AS), Abu Bakr
 • Mohammad Ramezani *, Abdorrahim Soleimani Behbahani Pages 121-140
  Mulla Mohammad Saleh Mazandarani is one of the prominent thinkers of the 11th century. The only work that reflects his opinions and theological opinions is the book "Sharh al-Kafi". In this work, he has described and explained theological topics in accordance with the narrations that contain theological topics. According to the type of theological problem, Mazandarani has used various intellectual and narrative sciences. In order to prove or explain the concepts and issues of belief mentioned in the narrations of the Kafi book, he has used a lot of Quranic verses and other narrations, but his approach to those theological issues in which it is permissible to use reason and narration is rational and in Their proof or explanation has benefited from intellectual thinking with a philosophical color. Expressing the views and opinions of thinkers of different sects and religions in many theological topics is one of the other characteristics of his theological method.
  Keywords: Molla Saleh Mazandarani, verbal methodology, rational method, rational-philosophical method, Narrative method