فهرست مطالب

رویکردهای نوین در مهندسی عمران - سال ششم شماره 3 (پاییز 1401)
 • سال ششم شماره 3 (پاییز 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/09/01
 • تعداد عناوین: 5
|
 • واحد قیاسی*، مهران اعظمی صفحات 1-31
  در این مقاله مروری، به بررسی رفتار سدخاکی تحت حرکات زلزله می پردازیم. سد های خاکی هنگامی که در معرض حرکت زمین لرزه قوی قرار می گیرند عملکرد رضایت بخشی دارند به طور معمول عملکرد آنها تقریبا به ماهیت خاک استفاده شده برای سازه مربوط است .بیشتر سد های خاکی خوب ساخته شده قادر به ارتعاش قابل توجه زلزله بدون اثرات زیان بارند. سد های ساخته شده از مواد رسی فشرده بر روی فوندانسیون های رسی یا سنگ بسترحرکت قوی زمین را تحمل کردند. در مقایسه خاکریز های قدیمی تر ساخته شده روی مواد شنی یا از ماسه ها یا سیلت ها با تراکم ناکار آمد و همچنین سد های باطله همگی تقریبا موارد مشخصی از شکست هارا نشان دادند که در اصل ناشی از قابلیت روانگرایی این مواد بود.بنابراین سدها یکی از انواع سازه های هیدرولیکی در این دوره محسوب می شوند و سدهای باطله پرخطرناکترین انواع سدهای خاکی می باشند. هر چه تجهیزات و وسایل دقیقتر و بادوام لازم در حین ساخت و بهره برداری از سد بکار گرفته شود، تغییر شکل کمتری در سد ایجاد شده و قابل کنترل تر می گردد. استفاده از دانش روز و بهره گیری از تجربیات ساخت و نگهداری از سد می تواند به مدیریت بهینه سد در حین ساخت و بهره برداری کمک شایانی بنماید. سد های خاکی در مقایسه با سدهای بتنی دارای انعطاف بهتری برای پذیرش بار دینامیکی ناشی از نیروی زلزله داشته باشد.
  کلیدواژگان: سد خاکی، زلزله، رفتار لرزه ای، آب
 • بهزاد حاصلی*، امیر اقدسی صفحات 32-43
  در نوشتار حاضر، بهینه سازی نیروی پیش تنیدگی در قاب های فولادی کوتاه مرتبه، میان مرتبه و بلند مرتبه با استفاده از الگوریتم ژنتیک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نوع بهینه یابی به صورت مکان یابی محل استقرار کابل ها در طبقات مختلف قاب های سه، هشت و دوازده طبقه بوده و تابع هدف در فرآیند بهینه سازی، کمینه شدن تابع وزن قاب های مورد مطالعه می باشد. محل بهینه، قطر و مقدار نیروی پیش تنیدگی کابل ها به عنوان متغیرهای مسیله در نظر گرفته شده است. برای تحلیل سازه ها از نرم افزار OpenSees و روش استاتیکی غیرخطی استفاده شده است. برای پیاده سازی این موضوع، قاب های سه، هشت و دوازده طبقه با نسبت دهانه های مختلف در دو حالت مهاربندی ضربدری روی هم (چیدمان منظم مهاربندها) و پیدمان دلخواه مهاربند ها (چیدمان نا منظم مهاربندها) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد، که ضریب رفتار برای سازه های 3 طبقه با یک دهانه مهاربند گذاری در بازه 61/4 تا 88/5 ، در سازه های 8 و 12 طبقه با دو دهانه مهاربند گذاری به ترتیب در بازه 51/3 تا 9/4 و 04/4 تا 34/5  متغییر بوده است. همچنین با مقایسه بین مهاربند گذاری روی هم و مهاربند گذاری در دهانه های دلخواه مشاهده می شود که وزن بهینه در سازه های 3 طبقه برای مهاربند گذاری در دهانه های دلخواه 9 درصد، در سازه های 8 طبقه 5 درصد و در سازه های 12 طبقه 7 درصد نسبت به مهاربند گذاری روی هم کمتر بوده که این نشان از بهینه مطلق بودن آرایش مهاربندی دلخواه است. لازم به ذکر است با مقایسه بین مهاربند گذاری روی هم و مهاربند گذاری در دهانه های دلخواه مشاهده می شود که ضریب رفتار در سازه های 3 طبقه برای مهاربند گذاری در دهانه های دلخواه 5 درصد، در سازه های 8 طبقه 12 درصد و در سازه های 12 طبقه 13 درصد نسبت به مهاربند گذاری روی هم بیشتر بوده که این نشان از بهینه مطلق بودن آرایش مهاربندی دلخواه است.
  کلیدواژگان: الگوریتم فراابتکاری، قاب های فولادی کوتاه، میان و بلند مرتبه، بهینه سازی نیروی پیش تنیدگی کابل، ضریب رفتار
 • صفا زیبائی، سید رحیم بهارآور* صفحات 44-58

  یکی از مشکلات رایج در صنعت ساختمان ایجاد درز سرد بین لایه های مختلف بتن در هنگام بتن ریزی می باشد که به دلیل تاخیر در مراحل بتن ریزی اتفاق می افتد. ایجاد درز سرد در سازه های بتنی باعث کاهش مقاومت فشاری و کششی بتن می گردد. در این مقاله سعی شده است تا با بررسی نمونه های بتنی در زوایای مختلف و تاخیر زمانی در مراحل بتن ریزی بر مقاومت بتن که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است, بررسی شود. در این مقاله برای بدست آوردن زاویه بهینه از نمونه های بتنی در زوایای صفر، 30، 35، 40، 45 درجه استفاده شده است. برای بدست آوردن مقاومت فشاری بتن از نمونه های مکعبی و برای بدست آوردن مقاومت کششی برزیلی بتن از نمونه های استوانه ای استفاده گردید. در نمونه های بتنی در لایه اول از بتن معمولی با طرح اختلاط معین و در لایه دوم از ماده افزودنی کلسیم اکسید به مقدار 15% سیمان مصرفی استفاده گردید. با بهره گیری از این روش شاهد افزایش چسبندگی بتن بین لایه اول و دوم و همچنین باعث افزایش مقاومت فشاری و کششی در بتن گردید.

  کلیدواژگان: اکسید کلسیم، درز سرد، زاویه بهینه، بتن ثانویه
 • اکبر قلیزاده* صفحات 59-68
  امروزه مشخص شده که رفتار هرسیستم سازه ای در هنگام زلزله تا حد زیادی توسط ظرفیت استهلاک انرژی آن از طریق رفتار شکل پذیر تعیین می شود. و میزان قابلیت رفتار غیر خطی سازه را نشان می دهد. در این مقاله به منظور مقایسه قابهای خمشی از نظر اقتصادی و تاثیر شکل پذیری در میزان مصالح مصرفی، قابهای خمشی بتن آرمه متعارف با شکل پذیر ی های مختلف و با تعداد طبقات مختلف 6 و 12 طبقه به عنوان نماینده انتخاب شده و با رعایت کلیه ضوابط آبا برای هر گروه، طراحی شده اند. پس از تیپ بندی مناسب و رعایت نکات اجرایی و تهیه نقشه های اجرایی، میزان مصالح مصرفی (بتن و فولاد)تعیین شده و کلیه هزینه ها با توجه به فهرست بهای موجود (1388) برآورد شده اند. این هزینه ها تنها شامل هزینه مصالح مصرفی در ساخت تیرها، ستونها و فو نداسیونها می باشند و هزینه سقف و سایر هزینه های سازه ای لحاظ نشد ه اند زیرا تغییر نوع شکل پذیری تاثیری در سایر هزینه ها نداشته و فقط در طراحی تیرها، ستونها و فو نداسیونها موثر می باشد.
  کلیدواژگان: شکل پذیری، ارزیابی اقتصادی، مصالح مصرفی، آیین نامه آبا، فهرست بهای مو
 • محمدمهدی پاردسوئی*، سید محمدعلی زمردیان، مهدی مخبری، محمدهادی پاردسوئی صفحات 69-76

  استفاده از پیش بارگذاری، به عنوان یکی از روش های کلاسیک و محبوب در کارهای عملی شمرده می شود. پیش بارگذاری یکی از روش های اقتصادی و در عین حال کارآمد در اکثر پروژه های عمرانی، که معمولا در سواحل جنوبی ایران در حال انجام است می باشد.  عملیات پیش بارگذاری معمولا همراه با استفاده از زهکشهای قایم عمودی جهت تسریع در فرآیند تحکیم و یک سرباره خاکریزی می باشد. عملیات پیش بارگذاری موجب نشست لایه های تراکم پذیر شده و نشست سازه را پس از احداث به میزان قابل توجهی کاهش می دهد و مضافا ریسک ناشی  از نشست های تفاضلی در زمان بهره برداری را نیز کاهش می دهد . در این نوشتار به مدل سازی عددی پروژه پیش باز گذاری واحد های زلال ساز بندر ماهشهر به روش اجزای محدود پرداخته شده و سپس نتایج تحلیل های انجام شده با داده های ابزار گذاری شده در پروژه مورد مقایسه قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: پیش بارگذاری، زهکش عمودی، اجزای محدود، بهسازی خاک، تحکیم
|
 • Vahed Ghiasi *, Mehran Azami Pages 1-31
  In this review article, we examine the behavior of earthen dams under earthquake movements. Earthen dams perform satisfactorily when exposed to strong earthquakes. Their performance is usually related to the nature of the soil used for the structure. Most well-constructed earthen dams can significantly vibrate the earthquake without damaging effects. Dams made of compacted clay materials on clay foundations or bedrock withstood strong ground movement. Compared to older embankments built on sandy materials or of sand or silt with inefficient density and tailings dams, all of them showed almost some instances of failure, which was initially due to the liquefaction capability of these materials. They are considered a type of hydraulic structure in this period, and tailings dams are the most dangerous types of earth dams. The more accurate and durable equipment and tools are used during the construction and operation of the dam, the minor deformation is created in the dam, and the more controllable it becomes. Utilizing up-to-date knowledge and benefiting from the construction and maintenance experiences of the dam can help the optimal management of the dam during construction and operation. Earth dams have better flexibility to accept the dynamic load due to earthquake force than concrete dams.
  Keywords: Earth Dam, earthquake, seismic behavior, Water
 • Behzad Haseli *, Amir Aghdasi Pages 32-43
  In this study, the optimization of prestressed cables in steel structures was evaluated. The type of optimization is considered as locating the position of the cables in the floors. Optimizing structures by considering the existing conditions and constraints or the same constraint functions has always been one of the goals of engineers and designers. So far, a lot of research has been done on optimization and various methods have been proposed to solve it. In general, optimization methods can be divided into three categories: mathematical methods, optimization criteria and meta-exploratory methods. In this research, genetic algorithm, which is one of the meta-heuristic methods, has been used. It is necessary to use the genetic algorithm method to have appropriate objective functions and constraints relative to the design variables. In this research, the weight or area of the structure as the objective function and the stress and deformation constraints at the same time are considered as constraints of the optimization problem. The optimal location, diameter and amount of prestressing force of the cables are considered as problem variables. OpenSees software and nonlinear static method were used to analyze the structures. To implement this issue, three- eight- and twelve-story structures with different span ratios in two modes of cross-bracing on top of each other as well as cross-bracing in different spans are examined and it is observed that in 60% of the models two The middle spans and only 40% of the two side spans are braced as the optimal spans, it is also observed that the coefficient of behavior for 3-story structures with one bracing span in the range of 4.61 to 5.88, in 8-story structures and 12-story with two bracing openings varied in the range of 3.51 to 4.9 and 4.04 to 5.34 respectively. It can also be said that the prestressing force for 3-story structures in the range of 0.12 to 0.18, for 8-storey structures in the range of 0.1 to 0.28 and in 12-storey structures in the range of 0.1 to 0.32 the final cable tension varied.
  Keywords: Genetic Algorithm, Steel structures, Nonlinear static method, Cable prestressing optimization
 • Safa Zibayi, Seyed Rahim Baharavar * Pages 44-58

  One of the common problems in the construction industry is the creation of cold joints between different layers of concrete during concreting, which occurs due to delays in the concreting process. Creating cold joints in concrete structures reduces the compressive and tensile strength of concrete. In this paper, we have tried to study the concrete strength of concrete samples by examining concrete samples from different angles and time delays in the concreting stages, which has received less attention from researchers. In this paper, concrete samples at zero, 30, 35, 40, 45 degree angles are used to obtain the optimal angle. Cubic samples were used to obtain the compressive strength of concrete and cylindrical specimens were used to obtain the Brazilian tensile strength of concrete. In concrete samples, in the first layer, ordinary concrete with a specific mixing design and in the second layer, calcium oxide additive in the amount of 15% cements were used. Using this method, we witnessed an increase in the adhesion of concrete between the first and second layers and also increased the compressive and tensile strength of concrete.

  Keywords: Calcium oxide, Cold seam, Optimal angle, Secondary concrete
 • Akbar Gholizadeh * Pages 59-68
  It is now known that the behavior of any structural system during an earthquake is largely determined by its energy dissipation capacity through ductile behavior. And shows the degree of nonlinear behavior of the structure.In this paper, in order to compare bending frames from the economic point of view and the effect of ductility on the amount of consumable materials, conventional reinforced concrete bending frames with different ductility and with different number of 6 and 12 floors are selected as representatives and observing all criteria. Aba are designed for each group. After proper typing and observing the executive points and preparing executive plans, the amount of consumable materials (concrete and steel) has been determined and all costs have been estimated according to the existing price list (2009). These costs only include the cost of materials used in the construction of beams, columns and foundations, and the cost of roof and other structural costs are not included because changing the type of ductility has no effect on other costs and only in the design of beams, columns and Foundations are effective.
  Keywords: Ductility, Economic Evaluation, Consumables, ABA regulations, Price list
 • MohammdMehdi Pardsouie *, Seyed MohammadAli Zomorodian, Mehdi Mokhberi, MohammadHadi Pardsouie Pages 69-76

  Preloading is a well-known and classic way for soil treatment in engineering practice. For south part of Iran, this method is an economic and also effective way for soil treatment. In this method, the preloading is done using vertical drains to accelerate the consolidation and also a surcharge that is embankment. The preloading induces the required settlement to weak and compressible layers and hence the settlement would be reduced considerably after the compilation of the main structure and also the risk of differential settlement in the future would be decreased considerably. In this article the Mahshahr clarifying unit has been modeled and then the results were compared with instrumentation on site.

  Keywords: Preloading, Vertical drains, Finite Element, Soil treatment, Consolidation