فهرست مطالب

نشریه مدیریت بازاریابی هوشمند
سال سوم شماره 4 (پیاپی 16، مهر و آبان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شهلا امینی*، اشرف رحیمیان صفحات 32-46

  متاورس را می توان یک فضای مشترک مجازی که از ترکیب واقعیت فیزیکی، بازی های آنلاین، واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و ارز های دیجیتال حاصل می شود تعریف کرد که کاربران را قادر می سازد به صورت مجازی با هم در تعامل باشند. به گزارش عصر ایران، گوشی هوشمند، رایانش ابری، هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و بلاک چین برخی از نمونه های انقلابی هستند که در گذشته توجه دنیای فناوری را به خود جلب کرده اند. "متاورس" (Met averse) یکی از جدیدترین واژه های کلیدی در دنیای فناوری محسوب می شود و چنان توجهات را به سوی خود جلب کرده که به یک هدف کلان برای بسیاری از غول های فناوری جهان تبدیل شده است. تازه ترین مفهومی که امروزه در بین مردم بسیار رواج پیدا کرده متاورس (Met averse) است. در حال حاضر اگر بخواهیم با استفاده از اینترنت به دنیای مجازی دسترسی داشته باشیم، به نمایشگر گوشی موبایل و یا صفحه کامپیوتر و لپ تاپ محدود هستیم اما متاورس این محدودیت ها را کنار گذاشته و شما را با دنیایی فراتر از مکان آشنا خواهد کرد. از زمانی که فیس بوک شرکت خود را به عنوان متا تغییر نام داد، بحث ها و مناظره ها در مورد چیستی متاورس در حال انجام است. این مفهوم نزدیک به سه دهه است که وجود دارد اما امروزه Met averse به طور ناگهانی به یک موضوع پرطرفدار تبدیل شده است.

  کلیدواژگان: متاورس، غول های فناوری، دنیای فناوری، دنیای مجازی
 • فواد کوهزادی*، ادیب اقبالیار، رویا محمدی صفحات 33-46

   امروزه بانک ها به یکی از عمده ترین بخش های اقتصاد کشورها مبدل شده اند؛ به طوریکه، بانک ها منابعی را جهت توسعه و تحول اقتصادی، اشتغال زایی، نوآوری و رقابت در هر بازاری تامین می کنند. در این راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش چابکی در تصمیم گیری کارآفرینانه مدیران بانک ها می باشد. جامعه آماری شامل مدیران وکارشناسان شعب بانک های سپه استان آذربایجان غربی می باشد. این پژوهش یک تحقیق توسعه ای و از نوع پژوهش های کمی-کیفی است. در مرحله کیفی با 11 نفر از مدیرانشد. در بخش کمی از روش های معادلات ساختاری استفاده شد در این بخش یک پرسشنامه بسته پاسخ با 28گویه اولیه منتج از مرحله کیفی طراحی و در بین جامعه تحقیق که شامل مدیران و کارشناسان حوزه مدیری استان که با توجه به استفاده تحلیل عاملی تاییدی نمونه تا سقف قابل قبول برای این ازمون ادامه پیدا کرد که شامل 145 نفر بود. به منظور بررسی و تایید روایی پرسشنامه تصمیم گیری های کارآفرینانه مبتنی بر چابکی براساس ابعاد و گویه های استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی از مدل تحلیل عاملی مرتبه دوم استفاده شد. با توجه به یافته های مهمترین عوامل تصمیم گیری کارآفرینانه و عوامل اقتصادی بودند و مهمترین گویه ها نیز تجربه شکست در مدیری، منابع مالی و هوش تجاری شناسایی شدند

  کلیدواژگان: تصمیم گیری، چابکی، مدیریت، بانک سپه
 • الهام فاضلی ویسری*، مونا محمدی صفحات 88-99

  در جهان امروز افزایش پیچیدگی و رقابت به عنوان یکی از ویژگی های مهم مطرح می باشد. سازمان ها و شرکت های امروزی در محیطی پیچیده ودر عین حال پویا در حال فعالیت است و با یکدیگر تعامل دارند. با توجه به رشد روزافزون فناوری و سرعت رشد فناوری میتوان گفت شرکت ها برای باقی ماندن در عرصه رقابت مجبور به اتخاذ راهبردهای انطباق پذیر و نواورانه هستند تا بتوانند پاسخگوی تغییرات سریع، عدم اطمینان های محیطی و مهم ترین موضوع یعنی نیازهای مشتری و بازار باشند و بتوانند به این نیازها در زمان و مکان مناسب پاسخگو باشند.کارافرینی فناورانه حوزه ای بین رشته ای و رو به رشد است. در این مقاله ابتدا مفاهیم مرتبط با موضوع مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. سپس عوامل مختلف تاثیر گذار بر کارافرینی فناورانه بیان شده است. در نهایت مباحث ذکر شده جمع بندی شده است.

  کلیدواژگان: روری سیستماتیک، کارافرینی، فناورانه
 • مهدی یداللهی، صدف سلوکیان* صفحات 100-121

  این تحقیق بررسی تاثیر تجربه معامله بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله با نقش میانجی خود اندیشی و تعدیل گری روابط معتبر با مشاور، روابط معتبر با همسالان و میل به یادگیری باشد. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری SPSS.V24 و از نرم افزار معادلات ساختاری SmartPLS.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه آماری این پژوهش مشتریان بورس اوراق بهادار در شهر تهران می باشند  که غیرقابل شمارش است. جهت محاسبه حجم نمونه موردنیاز برای پژوهش با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع نامحدود در سطح اطمینان 5 درصد برابر با 384 نفر بدست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که  متغییر های تجربه معامله بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله با میانجی گری خود اندیشی تجربه معامله بر خود اندیشی با تعدیلگری روابط معتبر با مشاور تجربه معامله بر خود اندیشی با تعدیلگری روابط معتبر با همسالان تجربه معامله بر خود اندیشی با تعدیلگری میل به یادگیری تجربه معامله بر خود اندیشی خود اندیشی بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله روابط معتبر با همسالان بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله تاثیر معنادار دارد.بر این اساس خود اندیشی بر سوگیری های رفتاری هنگام معامله بیشترین تاثیر و تجربه معامله بر خود اندیشی با تعدیلگری میل به یادگیری کمتریت تاثیر را دارند.

  کلیدواژگان: تجربه معامله، خوداندیشی، روابط معتبر با مشاور، روابط معتبر با همسالان، تمایل به یادگیری، سوگیری های رفتاری هنگام معامله
 • بررسی تاثیر مسئولیت پذیری و فعالیت شخصیت درک شده برند بر جهت گیری بهره برداری و جهت گیری اکتشاف با نقش میانجی مسئولیت پذیری و فعالیت هویت فردی با نقش تعدیلی خود برندی (مورد مطالعه: کارکنان عطر بیک تهران)
  جاسم سیفی بخش*، مجید فانی صفحات 122-142

  این تحقیق بررسی تاثیر مسیولیت پذیری و فعالیت شخصیت درک شده برند بر جهت گیری بهره برداری و جهت گیری اکتشاف با نقش میانجی مسیولیت پذیری و فعالیت هویت فردی با نقش تعدیلی خود برندی می باشد. درپژوهش حاضر به منظورتجزیه وتحلیل داده های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری SPSS.V24 و از نرم افزار معادلات ساختاری pls.V3 در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه آماری تحقیق ، کارکنان عطر بیک تهران  می باشد که تعداد آنها 1200 نفر می باشد..نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای مسیولیت پذیری شخصیت درک شده برند بر جهت گیری بهره برداری با نقش میانجی مسیولیت پذیری هویت فردی (582/0) فعالیت شخصیت درک شده برند بر جهت گیری اکتشاف با نقش میانجی (534/0) مسیولیت پذیری شخصیت درک شده برند بر مسیولیت پذیری هویت فردی با نقش تعدیلی 432/0) فعالیت شخصیت درک شده برند بر فعالیت هویت فردی با نقش تعدیلی (519/0) مسیولیت پذیری شخصیت درک شده برند بر مسیولیت پذیری هویت فردی (702/0) فعالیت شخصیت درک شده برند بر فعالیت هویت فردی (574/0) مسیولیت پذیری هویت فردی بر جهت گیری بهره برداری (829/0) فعالیت هویت فردی بر جهت گیری اکتشاف (931/0) در کارکنان عطر بیک تهران  تاثیر معنادار دارند.

  کلیدواژگان: خود برندی، شخصیت درک شده برند (بعد مسئولیت پذیری)، هویت فردی (بعد مسئولیت پذیری)، هویت فردی (بعد فعالیت)، جهت گیری بهره برداری، جهت گیری اکتشاف، شخصیت درک شده برند (بعد فعالیت)
 • عمران بائوج خوشامیان*، مینا نعیمی، میترا صدوقی صفحات 148-168

  کسب و کارها در دنیای کنونی فراتر از افکار شده اند و باتوجه به توسعه فناوری ها، تجهیزات، تقاضاها، رقابت ها، شایستگی ها و... اینطور باید گفت که آینده را باید هم اینگونه ترسیم کرد.این تحقیق مبتنی بر استراتژی پژوهشی، روش پژوهشی از نوع کیفی، ابراز جمع آوری داده ها (کتابخانه ای)، مصاحبه های نیمه ساختار یافته است. در تحلیل ساختاری مصاحبه، اجزای ساختار متن نوشتاری مصاحبه، یعنی واژه ها، مفاهیم و ارتباط میان آنها بر حسب میزان تکرار، تعداد واژه ها، الفاظ، کنایه ها و اصطلاحات به کار رفته در جمله ها و میزان تکرارشان شمارش و بررسی می گردد تا الگوهای موجود در گفته ها کشف شود در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و مطالعات داده های اولیه، ثانویه، مصاحبه های نیمه ساختارمند انجام گردیده است.برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از روش های بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش و همچنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید . استناد به نظرات صاحب نظران نیز در این امر حایز اهمیت بوده است. طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب و کار با رویکرد ارتقاء عملکرد در شرکت های خدمات محور ، شناسایی شاخص اصلی در طراحی مدل مدیریت فرآیند کسب و کار در شرکت های خدمات محور ، شناسایی عوامل علی تاثیرگذار همچنین شناسایی عوامل زمینه ای (بستر) تاثیرگذار در طراحی مدل مذکور در شرکت های خدمات محور از اهداف این تحقیق است.

  کلیدواژگان: مدیریت کسب وکار، ارتقا عملکرد، شرکت های خدمات محور، مدل مدیریت کسب وکار
|
 • Shahla Amini *, Ashraf Rahimiyan Pages 32-46

  Metaverse can be defined as a shared virtual space resulting from the combination of physical reality, online games, augmented reality, virtual reality and digital currencies, which enables users to interact with each other virtually. According to Asr Iran, smartphone, cloud computing, artificial intelligence, machine learning and blockchain are some of the revolutionary examples that have attracted the attention of the technology world in the past. "Met averse" is one of the newest keywords in the world of technology and has attracted so much attention that it has become a major target for many of the world's technology giants. The newest concept that has become very popular among people today is Met averse. Currently, if we want to access the virtual world using the Internet, we are limited to the screen of a mobile phone or a computer or laptop screen, but Metaverse has removed these limitations and will introduce you to a world beyond space. Ever since Facebook rebranded its company as Meta, discussions and debates have been going on about what the Metaverse is. The concept has been around for nearly three decades, but today the Met averse has suddenly become a hot topic.

  Keywords: Metaverse Tech giants, Technology world, virtual world
 • Foad Kouhzadi *, Adib Eghbalyar, Roya Mohammadi Pages 33-46

   Today, banks have become one of the most important sectors of countries'' economies; Thus, banks provide resources for economic development and transformation, job creation, innovation and competition in any market. In this regard, the main goal of this research is to investigate the role of agility in the entrepreneurial decision-making of bank managers. The statistical population includes managers and experts of Sepe Bank branches in West Azerbaijan Province. This research is a developmental research and a type of quantitative-qualitative research. In the qualitative stage with 11 managers. Structural equation methods were used in a quantitative part. In this part, a closed-ended questionnaire with 28 primary items resulted from the qualitative stage of design and among the research community, which includes managers and experts in the administrative field of the province, according to the use of confirmatory factor analysis, the sample can be up to the limit. Acceptance continued for this exam, which included 145 people. In order to examine and confirm the validity of the entrepreneurial decision-making questionnaire based on agility based on the dimensions and items extracted from the exploratory factor analysis, the second-order factor analysis model was used. According to the findings, the most important factors were entrepreneurial decision-making and economic factors, and the most important factors were the experience of failure in management, financial resources, and business intelligence.

  Keywords: Decision making, Agility, Management, Sepeh Bank
 • Elham Fazeli Veisari *, مونا محمدی Pages 88-99

  In today's world, increasing complexity and competition is one of the most important features. Today's organizations and companies are operating in a complex, yet dynamic environment and interacting with each other. Given the growing technology growth and technology growth, it can be said that companies have to adopt adaptive and suburban strategies in order to remain in the competition so that they can meet rapid changes, environmental uncertainty and the most important issue, customer and market needs, and market needs. They can meet these needs in the right time and place. Technological creation is an interdisciplinary and growing field. This article first examines the concepts related to the subject of the article. Then various factors affecting technological entrepreneurship are expressed. Finally, the topics mentioned are summed up.

  Keywords: Systematic Overview, Entrepreneurship, technology
 • Mehdi Yadollahi, Sadaf Solokian * Pages 100-121

  This study examines the impact of trading experience on behavioral bias when trading with the mediating role of self -thought and modifying valid relationships with consultant, authentic relationships with peers, and a desire to learn. In the present study, the questionnaire was used to accommodate the data from the questionnaire, tailored to the statistical requirement of SPSS.V24 statistical software and the SmartPls.v3 structural equation software used in the form of a linear and multiple regression sections. The statistical population of this study is the customers of the stock exchange in Tehran which is non -count. To calculate the sample size required for research using Cochran formula for unlimited communities at a reliability level of 5 %, 384 people were obtained. The results show that the variables of transaction experience on behavioral bias when trading with the mediation of self -thinking experience of self -thinking by modifying valid relationships with the Trading Experience Consultant by adjusting valid relationships with peers of transaction transaction with self -reflection The desire to learn the experience of transaction has a significant impact on behavioral bias when trading valid relationships with peers on behavioral bias during transaction. Adjustment has a desire to learn less.

  Keywords: Systematic Trading Experience, Self, Reflection, Valid Relationships with Consultant, Valid Relationships with Peer, tendency to learn, Behavioral bias during trading
 • Investigating the Impact of Brand responsibility and personality activity on the orientation of exploration and orientation with the mediating role of responsibility and individual identity activity with self -modest role
  Jasim Seifi Bakhsh *, Majid Fani Pages 122-142

  This study examines the impact of the responsibility and understanding of the brand's perceived personality on the orientation of exploration and orientation of discovery with the mediating role of responsibility and individual identity activity with its own modest brand. In the present study, the questionnaire has been used in line with the statistical requirements of the SPSS.V24 statistical software and the PLS.V3 structural equation software used in the form of a linear and multiple regression. The statistical population of the research is Tehran's perfume staff, with a number of 1,200 people. The results of the research showed that the responsibility variables of the brand's perceived personality are to orientation with the mediating role of individual identity (0.582) personality activity Brand perceived of exploration orientation with a mediated role (0.534) Brand's perceived personality responsibility on individual identity responsibility with adjustable role (0.432) brand personality activity on individual identity activity (0.519 ) The responsibility of the characteristic personality of the brand on the responsibility of the individual identity (0.702) the perceived personality activity of the brand on the activity of individual identity (0.574) the individual identity responsibility on the orientation of the exploitation (0.829) Exploration (0.931) has a significant impact on Tehran's perfume staff

  Keywords: Brand Self, Brand Personality (Dimension of Responsibility), Individual Identity (Dimension of Responsibility), Individual Identity (Dimension of Operation), Operation, Exploration or Orientation Discovery, Understanding Brand Personality (Dimension of Activity)
 • Emran Baouj Khoshamian *, Mina Naeimi, Mitra Sadoughi Pages 148-168

  Businesses in today's world have gone beyond ideas, and given the development of technology, equipment, demand, competition, competencies, etc., it must be said that the future must be mapped in this way.This research is based on research strategy, qualitative research method, data collection (library), semi-structured interviews.In the structural analysis of the interview, the components of the structure of the written text of the interview, ie words, concepts and the relationship between them are counted and examined in terms of repetition rate, number of words, words, allusions and terms used in sentences and their repetition rate. Discover patterns in statements.In this regard, semi-structured interviews have been conducted using a purposeful approach and studies of primary and secondary data.In order to obtain the validity and reliability of the data, the methods of reviewing the participants and reviewing the non-participating experts in the research as well as confirmatory factor analysis were used.Citing the opinions of experts has also been important in this regard.Designing and explaining the business process management model with a performance improvement approach in service-oriented companies, identifying the main indicators in designing the business process management model in service-oriented companies, identifying influential causal factors as well as identifying underlying factors (context) influencing The design of this model in service-oriented companies is one of the objectives of this research.

  Keywords: Business management, performance enhancement, service-oriented companies, business management model