فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 44 (زمستان 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حامد نظری، فرحناز رستمی*، نعمت الله شیری، مژگان خوش مرام صفحات 1-16

  امروزه کارآفرینی به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نقش بارزی در توسعه سازمان ها و شرکت های سنتی ایفا می کند؛ به گونه ای که با ترویج کارآفرینی در سازمان ها می توان شاهد افزایش خلاقیت، نوآوری و شکوفایی و افزایش مقاومت آنان در برابر تغییرات و چالش های موجود بود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی نقش مولفه های مدیریت کارآفرینانه در توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام مدیران تعاونی های کشاورزی شهرستان کرمانشاه بودند (176=N) که با استفاده از جدول نمونه گیری بارتلت و همکاران (2001)، تعداد 110 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب (براساس نوع فعالیت) برای مطالعه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه ای استاندارد بود که روایی آن توسط گروهی از متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، کمینه و بیشینه) و آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چندگانه) از نرم افزار SPSS نسخه 27 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه های مدیریت کارآفرینانه (راهبرد رشد، جهت گیری استراتژیک، جهت گیری منابع، فرهنگ رشد، فلسفه پاداش و ساختار مدیریت) تاثیر مثبت و معناداری در سطح خطای یک درصد بر کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی داشتند. بنابراین، با بهبود مدیریت کارآفرینانه می توان در جهت توسعه کارآفرینی سازمانی در تعاونی های کشاورزی اقدام کرد. در این راستا، به مدیران و سیاست گذاران تعاونی های کشاورزی توصیه می شود که در جهت بازنگری در راهبردها، ارزش ها و باورهای سازمانی، شیوه های پاداش دهی و ساختار و سبک مدیریت سازمان به شیوه کارآفرینانه اقدام کنند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی تعاونی، کارآفرینی سازمانی، مدیریت کارآفرینانه، تعاونی های کشاورزی
 • بررسی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های عشایری استان فارس
  مدینه خسروجردی، مهدی نوری پور، سعید صالحی صفحه 2
  زمینه و هدف

  تعاونی‌های عشایری به دلیل تجمیع منابع کالبدی- مادی در سطوح ملی و مدیریت درون گروهی محلی برای ایجاد خدمات پایدار و به عهده گرفتن بخش قابل توجه از خدمات توزیعی، تولیدی و کشاورزی در کشور ارگانی مهم محسوب می‌شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‌های عشایری در استان فارس انجام شد.

  روش‌شناسی/رهیافت: 

  این پژوهش نوعی تحقیق کمی است که با بهره‌گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده‌های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 380 نفر از اعضاء تعاونی‌های عشایری استان فارس بدست آمد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی مقیاس‌های پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید.

  یافته‌ها و نتیجه‌گیری:

   نتایج نشان داد که، رابطه میان سازه‌های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی درون سازمانی و همچنین سازه‌های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاستگذاری و آموزشی برون سازمانی با موفقیت تعاونی‌های عشایری، مثبت و معنی‌دار بود. فزون بر این، از میان عوامل موثر بر موفقیت تعاونی‌های عشایری، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و آموزشی درون سازمانی به ترتیب دارای بیشترین سهم بودند و در مقابل، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاستگذاری برون سازمانی سهم اندکی در موفقیت تعاونی‌های مزبور داشتند.

  اصالت: 

  اتحادیه تعاونی‌های عشایری با استفاده از نتایج این تحقیق می‌تواند در سیاست‌های کلان خود بازنگری کند و مسایل و مشکلات ساختاری حاکم بر فضای تولید را در برنامه‌های خود جدی بگیرد و آن‌ها را به مراجع ذی‌ربط انعکاس دهد.

  کلیدواژگان: تعاونی های عشایری، موفقیت، عوامل درون سازمانی، عوامل برون سازمانی، بازاریابی
 • ادریس محمودی*، علی مهرابی صفحات 17-41

  زمینه و هدف:

   اگر در گذشته رقابت از طریق مزیت های رقابتی ناشی از کیفیت و عملکرد محصول/خدمات می توانست باعث موفقیت در عملکرد و سودآوری شود، اما امروزه مزیت رقابتی تبدیل به ضرورت شده است و کسب و کارها از شبکه همکاری به عنوان عامل مزیت استفاده می کنند. ازاین رو پژوهش در پی بررسی شبکه های همکاری در سطح شرکت های کوچک و متوسط، واقع در شهر اهواز است.

  روش شناسی/رهیافت: 

  از روش تحلیل شبکه های اجتماعی استفاده شده است. داده های همکاری بین شرکت ها، سازمان ها و مراکز تحقیقاتی، از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 41 مدیر گردآوری شده است. برای درک بهتر وضعیت همکاری، به تفصیل همکاری در سطح شبکه توزیع، بازارایابی، تحقیق و توسعه، تولید، و مالی نیز بررسی شده است.

  یافته ها و نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که با وجود ضرورت توجه به همکاری بین شرکت ها، این متغیر کلیدی از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. اعضای شبکه همکاری به بازیگران برجسته که بر نحوه تعامل شرکت ها تاثیر دارند، وابسته هستند. این وضعیت چه در کوتاه مدت، و چه در میان مدت کسب وکارها را با تهدید مواجه می کند. ازاین رو بهتر است متناسب با ابعاد شبکه همکاری، سناریوها و راهبردهای کاهش وابستگی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

  اصالت/نوآوری

  با وجود اهمیت روش تحلیل شبکه های اجتماعی، مطالعات انجام شده با این روش، قابل توجه نیست. مطالعات انجام شده بیشتر در پی بررسی عوامل موثر بر تشکیل شبکه همکاری بوده اند. ازاین رو پژوهش حاضر تلاش دارد با استفاده از این رویکرد، دامنه آن را در سطح کسب وکارها گسترش دهد.

  کلیدواژگان: همکاری، شرکت های کوچک و متوسط، شبکه سازی، مرکزیت، نزدیکی
 • شهین تاج کریمی، آیت الله کرمی*، فاطمه علی پناهیان صفحات 42-55

  سرمایه اجتماعی یکی از مولفه های اثرگذار در عملکرد و موفقیت شرکت های تعاونی از جمله تعاونی های روستایی است که مورد توجه صاحبنظران است. هدف تحقیق حاضر بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان شهرستان دنا است. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی است و از تکنیک پرسشگری جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری 600 عضو تعاونی تولیدی روستایی زنان شهرستان دنا بوده که بر اساس جدول بارتلت 100 نفر مشخص گردید. پرسشنامه مهمترین ابزار جمع آوری داده ها بوده است. نتایج حاصل از پرسشگری با استفاده از نرم افزارهای SPSS تحلیل آماری شده است. برای آزمون فرضیات از آزمون t و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. به منظور بررسی نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت تعاونی روستایی زنان در شهرستان دنا شاخص هایی مثل سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی مورد سنجش قرار گرفت که بر اساس نتایج بدست آمده از میان شاخص های مورد تحقیق سرمایه اجتماعی شاخص اعتماد اجتماعی بیشترین میزان تاثیر را در موفقیت تعاونی تولید زنان شهرستان دنا نشان داد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، تعاونی، شهرستان دنا، تعاونی روستایی زنان
 • حمیدرضا یاری، علیرضا اسلامبولچی* صفحات 56-76
  زمینه و هدف

  نظام تعاونی نمونه بارزی از کسب وکارهایی است که ابعاد اقتصادی و اجتماعی را در کانون توجه قرار داده است. اهمیت ویژه و حیاتی کارآفرینی و راه اندازی کسب وکار و مهم تر از آن، پایداری کسب وکارهای ایجاد شده در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی، برای هر کشور در حال توسعه ای همچون ایران امر مهم و ضروری است. بر این اساس، تحقیق حاضر با هدف رتبه بندی استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان انجام شد.

  روش شناسی/ رهیافت: 

  این تحقیق از نظر هدف کاربردی توسعه ای و از لحاظ گردآوری داده ها، کیفی است. در این پژوهش، 12 تن از مدیران تعاونی های موفق استان همدان و اساتید خبره در زمینه بازرگانی با استفاده از روش گلوله برفی و تا نیل به اشباع نظری مورد مطالعه قرار گرفتند.

  یافته و نتیجه گیری:

   نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش هزینه ها و تامین مالی، تلاش برای بقاء، نوآوری در ارایه محصولات و خدمات، استراتژی های مناسب بازاریابی، استراتژی های مناسب تولید، تعامل با سازمان های دولتی و تعامل مناسب با نیروی انسانی به عنوان مفاهیم استراتژی ها و راهبردها، شناخته شدند. به همین ترتیب بقاء، ناامیدی، بازتولید فرهنگ معیوب و شکست تولید و بخش تعاونی به عنوان مفاهیم پیامدها، شناسایی شدند.

  اصالت/نوآوری: 

  مطالعات پیشین بیشتر بر بر پایداری کسب وکار در تعاونی ها و یا استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار در سازمان ها متمرکز بوده اند؛ این در حالی است که مطالعه حاضر تمرکز ویژه ای بر استراتژی ها و پیامدهای پایداری کسب و کار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی های موفق استان همدان داشته است.

  کلیدواژگان: استراتژی های پایداری کسب وکارها، پیامدهای پایداری کسب وکارها، توسعه کارآفرینی، تعاونی های موفق
 • مسعود عسکری، سید عبدالله حیدریه*، یونس وکیل الرعایا صفحات 79-91

  همگام با گسترش چالش های زیست محیطی، تقاضا برای محصولات سبز به طور قابل توجهی افزایش یافته و شرکت های فعال در عرصه تولید این محصولات نیازمند درک عمیق تر از مولفه های بازاریابی سبز هستند. بر این اساس، مطالعه حاضر با هدف شناسایی و تحلیل مولفه های بازاریابی سبز در صنایع لبنی انجام شد.

  روش شناسی/رهیافت:

   پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای استقرایی به شناسایی مولفه های بازاریابی سبز پرداخت. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. مشارکت کنندگان این پژوهش مشتمل بر صاحب نظران حوزه صنعت مواد غذایی و نیز صاحبان صنایع لبنی در کشور بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند.

  یافته ها و نتیجه گیری: 

  یافته ها حاکی از آن است که بازاریابی سبز مشتمل بر 11 مولفه و 51 زیرمولفه (خرده مقوله) است. این مولفه ها مشتمل بر استراتژی بازاریابی سبز، مسیولیت اجتماعی شرکت، محصول سبز، تولید سبز، قوانین و استانداردهای زیست محیطی، قصد خرید مصرف کنندگان محصولات لبنی، جهت گیری بازاریابی سبز، ترویج سبز، توزیع سبز، قیمت سبز، و مدیریت تغییر و نوآوری سبز هستند.

  اصالت/نوآوری: 

  علی رغم اهمیت چالش های زیست محیطی و گرایش مصرف کنندگان به خرید محصولات سبز، مطالعات پیشین به طور عمده بر تحلیل قصد و رفتار مصرف کنندگان محصولات سبز متمرکز شده اند و تاکنون تحلیل جامعی از مولفه های بازاریابی سبز در صنایع غذایی کشور به عمل نیامده است. بر این مبنا، پژوهش حاضر تلاشی برای پر کردن این شکاف تحقیقاتی و ارایه چارچوبی مفید برای بازاریابی سبز در این صنعت است.

  کلیدواژگان: بازاریابی سبز، صنعت لبنیات، تحلیل محتوا
 • عبدالحسین جوجم، سعید عبدالمنافی، ابوالفضل باغبانی آرانی* صفحات 92-108

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده و بهبود مزیت رقابتی پایدار انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه تعداد 150 شرکت کوچک و متوسط کشاورزی و صنایع غذایی استان خوزستان بود. از بین این شرکت ها، بر اساس روش نمونه گیری با استفاده از جدول مورگان، 111 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه شامل 30 سوال جمع آوری شد. به منظور تشریح رابطه بین جهت گیری کارآفرینی سبز، مزیت رقابتی پایدار و دیدگاه مصرف کننده از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. داده های به دست آمده از پرسشنامه با استفاده از روش حداقل مربعات جزیی و نرم افزارSmart-PLS3 تحلیل شدند. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی اندازه گیری شد. مقدار هر دو ضریب برای سازه های تحقیق بیشتر از 9/0 بود. نتایج نشان داد جهت گیری کارآفرینی سبز در صنایع غذایی و کشاورزی استان خوزستان، بر دیدگاه مصرف کننده اثر مثبت و معناداری دارد. نتایج تحقیق، اثر جهت گیری کارآفرینی سبز بر دیدگاه مصرف کننده را با ضریب مسیر 707/0 و ضریب معناداری 43/17و نیز بر مزیت رقابتی پایدار را با ضریب مسیر 823/0 و ضریب معناداری 893/13تایید کرد. همچنین نتایج حاکی از تاثیر مثبت و معنادار دیدگاه مصرف کننده بر مزیت رقابتی پایدار با تاثیرپذیری از جهت گیری کارآفرینی سبز با ضریب معناداری 086/2 بود. با توجه به یافته های این پژوهش، شرکت های کوچک و متوسط می توانند با جهت گیری کارآفرینی و نوآوری سبز، علاوه بر بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی شرکت، به کاهش پیامدهای مخرب زیست محیطی کمک کنند.

  کلیدواژگان: جهت گیری کارآفرینی سبز، نوآوری سبز، مزیت رقابتی پایدار، دیدگاه مصرف کننده، عملکرد زیست محیطی
|
 • Hamed Nazari, Nematollah Shiri, Mojgan Khoshmaram Pages 1-16

  Today, entrepreneurship as a driving force of economic development plays a significant role in the development of traditional organizations and companies; In a way that by promoting entrepreneurship in organizations, we can see an increase in creativity, innovation and prosperity and increase their resistance to changes and challenges. In this regard, the present study investigates the role of entrepreneurial management components in organizational entrepreneurship development among agricultural cooperatives in Kermanshah Township. The statistical population of the study included all managers of agricultural cooperatives in Kermanshah Township (N= 176), Using sampling table of Bartlett (2001), 110 of them by stratified random sampling with appropriate assignment for Studies were selected. The research measurement tool was a standard questionnaire whose validity was confirmed by a group of experts and its reliability was confirmed by calculating Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data in two sections of descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation, minimum and maximum) and inferential statistics (multiple regression analysis), SPS sof tware was used. The results showed that the components of entrepreneurial management (growth strategy, strategic orientation, resource orientation, growth culture, reward philosophy and management structure) had a positive and significant effect on organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. Therefore, by improving entrepreneurial management, we can take action to develop organizational entrepreneurship in agricultural cooperatives. In this regard, managers and policy makers of agricultural cooperatives are advised to rethink entrepreneurial strategies, values and beliefs, reward methods and the structure and management style of the organization in an entrepreneurial manner.

  Keywords: Cooperative Entrepreneurship, Organizational Entrepreneurship, Entrepreneurial Management, Agricultural cooperatives
 • Factors affecting the success of nomadic cooperatives: the case of Fars province
  madineh khosrowjerdi, Mehdi Nooripoor, Saeid Salehi Page 2

  The current research conducted with the aim of identifying the effective structures on the success of nomadic cooperatives in Fars province. This research used a quantitative approach, which conducted using a survey method. The data obtained via a questionnaire from 380 nomadic cooperatives members in Fars province, who selected using Krejcie and Morgan table with proportional assignment. The results showed that the relationships between internal factors such as relationship between socio-cultural, economic and management structures as well as external factors i.e. socio-cultural, economic, policy and educational structures with the success of nomadic cooperatives was positive and significant at 1% level. In addition, the results of multiple regression in a step-by-step method showed that internal factors such as economic, socio-cultural, educational and managerial structures as well as external economic, political and socio-cultural structures totaled 79.1% of the changes in the dependent variable. Therefore, internal and external factors are effective and have a role in the activities of cooperative companies, which directly and indirectly influence the way cooperatives operate. According to the results, for nomadic cooperatives to be more successful, holding empowerment meetings and workshops related to the principles and goals of the cooperative and the duties of the members and the board of directors recommended. Moreover, providing suitable and easily accessible banking facilities and communicating with other cooperatives by holding meetings to introduce the best cooperatives in the field of production, marketing, and performance, high profitability and waste reduction are also recommended.

  Keywords: Nomadic Cooperatives, Success, Internal Factors, External Factors, Marketing
 • Edris Mahmoodi *, Ali Mehrabi Pages 17-41
  Context and purpose

   Competition could have succeeded in performance and profitability through competitive advantages formerly, due to product/service performance, but today the competitive advantage has become a necessity and businesses are using of the collaboration network as an advantage. Therefore, the research seeks to investigate collaboration networks at the level of SME's companies located in Ahvaz.

  Methodology/approach

  The social network analysis method is used. Cooperation data of companies, organizations and research centers is collected through conducting semi-structured interviews with 41 CEO. Cooperation analysis has done in detailed at distribution, marketing, R&D, production, and finance level to understand network opportunities better than usual.

  Findings and conclusions

  The results show that despite the need to pay attention to cooperation between SME's, does not have a favorable situation. Collaboration network members are dependent on prominent actors who influence how firms interact. This situation threatens businesses weather in the short term or in the medium term. Therefore, it is better to examine and study scenarios and strategies to reduce dependence according to the dimensions of the collaboration network.

  Originality

  Despite the importance of Social Network Analysis (SNA) method, studies conducted with this method are not significant. There is some studies which assessed the factors affecting collaboration network development. Therefore, the study seeks to expand its scope to the business level using this approach.

  Keywords: collaboration, SME's, Networking, centrality, Closeness
 • Shahintaj Karimi, Ayatollah Karami *, Fatemeh Alipanahiyan Pages 42-55

  Social capital is one of the influential components in the performance and success of cooperatives, including rural cooperatives, which is considered by experts. The purpose of this study is to investigate the role of social capital in the success of the rural cooperative in Dana women. The method of this research is descriptive-analytic and a questionnaire technique is used to collect information. The statistical population is 600 members of the rural women's rural cooperative in Dena County, according to Bartlett's table, 100 were identified. The questionnaire was the most important tool for collecting data. The results of the questionnaire were analyzed using Spss software. To test the hypothesis, t-test, Pearson correlation coefficient was used. In order to investigate the role of social capital in the success of rural women's cooperatives in Dena, indicators such as social capital, social trust, and social participation were measured. Based on the results obtained from the indicators of social capital research, social trust index the impact on the success of the DENA Women's Co-operative.

  Keywords: Social Capital, Cooperative, Dena County, Rural Women's Cooperatives
 • HamidReza Yari, Alireza Eslambolchi * Pages 56-76
  Context and purpose

  Cooperative organization is one of the most rational socio-economic tools ever designed by mankind, the sustainability of businesses created in the current state of the world economy, is important and necessary for any developing country like our dear country Iran. Therefore, the current research was conducted with the aim of ranking the strategies and consequences of business sustainability with the approach of entrepreneurship development in the successful cooperative sector of Hamedan province.

  Methodology/approach

  This research is qualitative in terms of practical-developmental purpose and in terms of data collection. The statistical sample of the current research was selected by the number of 12 managers of successful cooperatives in Hamedan province and expert professors in the field of business using the snowball method based on theoretical saturation.

  Findings and conclusions

  The results of the research indicate that reducing costs and financing, trying to survive, innovation in providing products and services, appropriate marketing strategies, appropriate production strategies, interaction with government organizations and appropriate interaction with human resources as concepts of strategies and strategies were known and likewise survival, despair, reproduction of defective culture and failure of production and cooperative sector were identified as concepts of consequences.

  Originality

  Previous studies have mostly focused on business sustainability in cooperatives or strategies and consequences of business sustainability in organizations; meanwhile, the current study has a special focus on the strategies and consequences of business sustainability with the approach of entrepreneurship development in the successful cooperative sector of Hamedan province.

  Keywords: business sustainability strategies, business sustainability consequences, entrepreneurship development, successful cooperatives
 • Masoud Askari, Seyed Abdollah Heydariyeh *, Younos Vakil Alroaia Pages 79-91

  Along with the expansion of environmental challenges, the demand for green products has increased significantly, and the companies that produce these products need a deeper understanding of green marketing components. Based on this, the current study seeks to identify and analyze green marketing components in dairy industries.

  Methodology/approach

  The current study identified the components of green marketing using the inductive content analysis approach. Data were collected using semi-structured interviews. The participants included experts in the field of food industry and dairy industry owners. They were selected using purposeful sampling.

  Findings and conclusions

  The findings indicate that green marketing consists of 11 components and 51 sub-components (sub-categories). These components include green marketing strategy, corporate social responsibility, green product, green production, environmental laws and standards, consumers' intention to purchase dairy products, green marketing orientation, green promotion, green distribution, green price, and green innovation and change management.

  Originality

  Despite the importance of environmental challenges and the tendency of consumers to buy green products, previous studies have mainly focused on analyzing the intention and behavior of consumers of green products, and so far, a comprehensive analysis of green marketing components in the country's food industry has not been carried out. Based on this, the current research is an attempt to fill this research gap and provide a useful framework for green marketing in this industry.

  Keywords: Green marketing, Dairy Industry, content analysis
 • Abdolhossein Jojam, Saeid Abdolmanafi, Abolfazl Baghbani- Arani * Pages 92-108
  Context and purpose

  The present study was conducted to investigate the impact of green entrepreneurship orientation on the consumer's perspective and the improvement of sustainable competitive advantage.

  Methodology

  The statistical population included 150 agricultural production cooperative companies in Khuzestan province. Based on the sampling method using Morgan's table, 111 companies were selected as a statistical sample. The data was collected using a questionnaire containing 30 questions. The structural equation model was established to explain the relationship between green entrepreneurship orientation, sustainable competitive advantage, and consumer perspective. The data were analyzed using the partial least squares method and Smart-PLS3 software. The reliability of the questionnaire was measured using Cronbach's alpha method and composite reliability coefficient. The value of both coefficients was more than 0.9 for research structures. 

  Findings and conclusions:

  The results indicate that green entrepreneurship orientation has a positive and significant influence on both consumer's perspective and sustainable competitive advantage. The findings confirmed the effect of green entrepreneurship orientation on consumer's perspective and sustainable competitive advantage with a path coefficient of 0.707 and 0.823, and a significance coefficient of 17.43, and 13, respectively. Furthermore, the results indicated a positive and significant effect of the consumer's perspective on sustainable competitive advantage with the influence of green entrepreneurship orientation with a significance coefficient of 2.086.

  Originality

  According to the findings of this study, agricultural cooperative companies can improve the economic and social performance of the company and reduce harmful environmental consequences using green entrepreneurial orientation and green innovation.

  Keywords: Green entrepreneurship orientation, green innovation, Sustainable Competitive Advantage, consumer perspective, Environmental performance